Hotărârea nr. 218/2013

HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 53/26.03.2013 PRIVIND MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL AL SCIL CONFORT URBAN SRL CONSTANŢA PE ANUL 2013;

ROMÂNIA

JUDEȚUb CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

r    ,

privind modificarea H.C.L. nr.53/26.03.2013 privind majorarea capitalului social al S.C.I.L. Confort Urban S.R.L.

Constanta pe anul 2013

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de 18.09.2013    ■

Avănd in vedere expunerea de motive prezentată de domnul Primar Radu Ștefan Mazare inregistrată sub nr.116585/10.09.2013,    raportul Direcției Financiare

nr.116583/10.09.2013 și avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat ;

Văzând

comerciale,


dispozițiile

republicată;


Legii


nr.31/1990


privind societățile


Avănd în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 finanțele publice locale, cu modificările ulterioare, nr.333/17.12.2012 și H.C.L. nr.354/17.12.2012 ;

privind

H.C.L.


în temeiul prevederilor art.36 alin. 2 lit. "b și d", alin. 3 lit. "c" , alin. 6 lit. "a" pct.14 si art.115 alin.l lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala republicata :

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se modifică art.l din H.C.L. nr. 53/26.03.2013 după cum urmează :

Se majorează capitalul social al S.C.I.L. Confort Urban S.R.L. Constanța, societate cu acționar unic Consiliul Local al municipiului Constanța, cu o sumă, ce urmeaza să fie virată de către Direcția Financiară a Primăriei municipiului Constanța în conformitate cu sumele aprobate prin bugetul local, astfel :

sume aferente scadențelor la biletele la ordin conform contractului nr.8710/2008 și plăți directe conform contractului nr.1229/2012-pentru plăti legate de programul de drumuri in suma de 98.882 mii lei;

1.159 mii lei sumă.aferentă scadențelor la biletele la ordin conform contractului nr.27115/2001 pentru plăți legate de sistemul de iluminat ;

1.203 mii lei plăți aferente reabilitare, întreținere, menținere sistem public de iluminat, lucrări efectuate până la data intrării

în vigoare a H.C.L. nr.333/2012;

»

Art. 2 Se modifică art.2 din H.C.L. nr. 53/26.03.2013 după cum urmează j.

Sumele defalcate pe destinațiile de la art.l sunt sume in lei ce cuprind inclusiv sumele in valuta (EURO si USD) pentru anul 2013.

Art. 3 Toate celelalte articole ale H.C.L. nr. 53/26.03.2013 rămân neschimbate.

Art. 4 Compartimentul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărîre Direcției Financiare, S.C.I.L. Confort Urban S.R.L. în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință, Instituției Prefectului județului Constanța .

<

Adoptată de un număr de 21 consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI ,

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

MARCELA ENACHE


Rasauteanu Costin Ioan

Constanța

Nr. 218    / 18.09.2013