Hotărârea nr. 217/2013

HOTARARE PRIVIND APROBAREA EXECUŢIEI BUGETULUI MUNICIPAL PE TRIMESTRUL II PE ANUL 2013;

.OHM AN ROMÂNIA


W 4 JUDEȚUL CONSTANȚA

* ti iKii/'ioii ii rmuCTAur


HOTĂRÂRE

privind aprobarea execuției bugetului municipal pe trimestrul II pe

anul 2(113

Consiliul local al municipiului Constanta întrunit in ședința ordinara la data de Zj.    ;

Anallzind expunerea de motive a d-lui Primar Radu Ștefan Mazăre nr. 108715/22.08.2013, raportul Comisiei nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget- finanțe, administrarea domeniului public si privat și raportul Direcției Financiare nr. 108713/22.08.2013;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările ulterioare;

in temeiul prevederilor art.36 ,alln. 2, llt.b, alin. 4, llt. a și art.115 alln.l, lit. b din Legea nr/215/2001 privind administrația publică locală, republicată

HOTĂRĂȘTE;

Art. 1 Se aprobă execuția bugetului local al municipiului Constanța pe anul 2013 pe trimestrul II, prezentată în anexele care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Compartimentul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Financiare în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției Prefectului Județului Constanta. Adoptată de un număr de consilieri din    membri

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI ,CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

MARCELA t , ENACHE

ROMAN|A

1 JUDEȚUL CONSTANȚA lîl m rr municipiului constanța j V tT,t M CONS,LIULIOCAI

d_ COMISIA NR 1 de studii, prognoze economico-sooale.buget finanțe si administrarea domeniului public si privat al municipiului CONSTANTA

RAPOKI

Având în vedere expunerea de motive prezentată în susținere de domnul Primar Radu Ștefan Mazăre;

Analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului municipal pe trimestrul II pe anul 2013 ;

în conformitate cu prevederile art. 44 , alin 1 din Legea nr. 215/2001 republicata, privind administrația publică locală, comisia întrunită în ședința din data de ^0. O 9-    . avizează

FAVORABIL/NEFAVORABIL proiectul de hotărâre prezentat.

PREȘEDINTE COMISIE, DOHRE MTRK7EA

ROMANIA


JUDEȚUL CONSTANȚA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIRECȚIA FINANCIARA Nr. 108713/22.08.2013

RAPORT

la hotărârea privind aprobarea execuției bugetului municipal pe trimestrul II anul 2013

în conformitate cu prevederile art.49 alin 12 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările ultenoare, consiliile locale aprobă execuția bugetului municipal la fiecare trimestru al anului.

Contul de execuție la finele trimestrului II al anului 2013 se prezintă astfel:

-    S-au încasat impozite, taxe locale sl alte venituri de natura veniturilor proprii în suma totală de 289.576.109 lei ;

-    Sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul Județelor, comunelor si municipiilor în suma de 72.824.721 lei ;

-    Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru echilibrarea bugetelor locale în sumă de 149.470 lei

-    Subvenții primite din bugetul de stat în suma de 4.370.388 lei, pentru:

-    subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderarc, în suma de 2.067.090 lei.

-    subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sănătății, în suma de 2.071.915 lei.

• subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri 231.383 lei

• Sume primite de la UE in contul plăților efectuate în sumă de 4.597.765 lei

Donații si sponsorizări in sumă de 3.720 lei

Stingeri pe alte căi decât încasări în suma de 2.847.094 lei reprezentând compensări de taxe si impozite, transferuri, taxa auto peste 12 to in procent de 40 % virată la Consiliul Județean.

Execuția bugetului local la finele trimestrului II al anului 2013 se încheie cu un excedent de 104.751.940 lei din care :

-excedent bugei secțiunea de funcționare -96.174.189 lei •excedent buget secțiunea de dezvoltare -    8.577.751 lei

Din bugetul local s-au acordat transferuri în completarea veniturilor extrabugetare în sumă de 1,641.000 lei pentru Instituții publice .

Execuția la 30 iunie 2013 oferă o Imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte Informații referitoare la activitatea desfășurată de Primăria municipiului Constanța.

în consecință, considerăm oportună si Justificată adoptarea prezentei hotărâri.

DIRECTOR (EXECUTIV Ec.Marcele/Friafolu

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA Anexa 12

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL- VENITURI

la data de 30.06.2013    4ei-

C0020

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi

constatate

Incaș an realizate

Stingeri

po alte căi decât

incaș irl

Drepturi

constatate

de încasat

anuale

aprobata la

Anele

perioadei de raportare

tri meat riale

cumulate

Total, din care.

din anii precedenți

din anul

curent

A

B

1

2

3=4*5

4

5

6

7

8=3-6-7

VENITURI-TOT AL(cod

00.01

628620696

434827315

599790503

135982859

463807644

371522173

2847094

225421236

VENITURI PROPRII (cod

0002-11.02-37.02*00.15+00 16)

48 02

423135654

319170420

517844439

135982859

381861580

289576109

2847094

225421236

1. VENITURI CURENTE

00 02

505563696

336380315

519686237

125063561

394622676

305091905

2343704

212250628

A VENITURI FISCALE |cod

Q(L04tQ6;Q2»0fl, 09+00.10+00.1

00.03

470395299

307135315

443011801

81276123

361735678

277828053

2349697

162834051

A1. IMPOZIT PE VENIT,

PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN

00 04

183773257

119041420

106550034

914144

105635890

106550034

0

0

A1.1. IMPOZIT PE VENIT.

PROFIT Șl CÂȘTIGURI DIN

00.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe profit (cod

01.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe profit de ia agenții

01 02.01

0

0

A1.2. IMPOZITPE VENIT.

PROFIT Șl CÂȘTIGURI DIN papitai np i a PPP^nAuc

00.06

183773257

119041420

106550034

914144

1O5635R9O

106550034

0

0

Impozit pe venit (cod

03.02.17* 03 02 181

03.02

7QOCOOO

4000000

3105249

914144

2191105

3105249

0

0

Impozit pe onorariul avocatiior și

03.02 17

0

915138

•91513»

0

0

Impozitul pe veniturile oiri

transferul proprietăților

03.02-18

7000000

4000000

3105249

-994

3106243

3105249

0

0

A

B

1

2

3=4*5

4

5

6

7

8= 3-6-7

Cote și sume defalcate din impozitul pe venit

04.02

176775257

115041420

103444785

0

103444785

103444785

0

0

Cote defalcate din Impozitul

04 02 01

175900000

114604792

105077552

*03077552

103077562

0

0

Sume alocate d.n coîeie

defalcate din vnpoatul pe venit

04.02.04

875257

436628

367235

367232

367233

0

0

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI

00.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte impozite pe venit, profit șl câștiguri din capital de la

05.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte impozite pe venit profil și

05.02 50

0

0

A2 IMPOZIT PE SALARII -TOTAL (cod 06.02) -

0

0

Impozit pe salarii - totaJ (06.02.02)

06.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Cote defalcate dm impozitul pe

salam - Restanțe ari antenon-

06.02 02

0

0

A3. IMPOZITE Șl TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

97560000

72616000

175670720

47143413

126527307

61781465

368168

111521087

Impozite și taxe pe proprietate

07 02

97560000

726160001

173670720

47143413

126527307

61781465

368168

111521087

impozit șt taxă pe clădiri (cod 07.02.01.01 *07.02.01 02)

07 02.01

30500000

59500000

153765352

41951630

111813722

51102420

326675

102336257

Impozit pe clădiri de la

07 02 01.01

19000000

17000000

22366246

2517055

19849191

16041777

5859

6318610

impozit și-axă De clădiri do

07 02 01 02

51500000

42500000

131399106

39434575

91964531

35060643

320816

96017647

Impozit laxa oe teren (cod 07.02.02.01 la

07 02.02

10060000

8116000

15404775

4895622

10509153

6306738

41493

9056544

Impozit pe tererun de le

07 02.02 01

5850000

3300000

4543721

1053194

3490527

2802726

41493

1699502

Impozit și laxă ue teren ce

07 02.0202

5850000

4500000

10432565

3763485

66690SC

3238939

0

7193626

Impozitul pe terenul extravilan*)*Re5tanțe ani

07 02.02 03

560000

516000

428489

78943

349546

265073

0

163416

Taxe judiciare dc timbru ș alte

07.0203

7000000

5000000

4495457

296161

4199296

4367171

0

128280

Alte impozite și taxe pe

07 02 50

0

0

5136

5136

5136

0

A

B

1

2

3=4*5

4

5

6

7

6=3-6-7

A4.IMPOZITE Șl TAXE PE

BUNURI Șl SERVICII

00.10

167970042

97711895

136228061

30854609

105373452

92595693

1650542

41981826

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01*11.02.02*11.02.05 la

11 02

159259042

74040895

72974191

0

72974191

72974191

0

0

Sume defalcate din taxa pc valoarea adăugata pentru

11.02 01

0

0

Sume defalcata din taxa pe

valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielHor descentralizate la nivelul

1102 02

158960102

73891425

72824721

7282472'

72824721

0

0

Sume defalcate din taxa pe

valoarea acaugatâ pentru

11 02 05

0

0

0

Sume defalcate d<n taxa pe

valoarea acâugatâ pentru

11.02 06

298940

149470

149470

149470

149470

0

0

Sume defalcate dm taxa pe

valoarea acâugatâ pentru Programul de dezvoltare s

11.02 07

0

0

0

Alte impozite și taxe generale

pe bunuri și servicii

12.02

1000000

700000

682661

654047

28614

149759

0

532902

Taxe hoteliere

12.02 07

1000000

700000

682661

654047

28614

U9759

0

532902

Taxe pe servicii specifice

15.02

200000

1*30000

235955

177095

58860

120277

0

115678

lmpoz-1 pe spectacole

15.02.01

200000

160000

235955

177095

58860

120277

0

'15678

Alte taxe pe serviri • specifice

• 5.02 50

0

0

0

0

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de

10.02

27511000

22811000

62355254

50023467

32511787

19351466

1650542

41333245

impozit pc mi/toacelc de

transport

16.02.02

25700000

20000000

59464415

29794561

29669852

16806411

1649893

41008109

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane

16.02.02.01

12100000

11000000

22789879

8920219

15869660

10059538

126947

12603044

Impozit pe mijloacele de

transport deținute cte persoane

16 02 02 02

11600000

9000000

36674554

20874342

15800192

6746523

1522946

28405065

A

B

1

2

3*4*5

4

8

6

7

8=3-6-7

Taxe 91 tanfe pentru el-berar ea de licențe și autorizat!: de funcționare

16.02 03

5000

5000

417

417

417

0

0

Alte taxe pe uhii/area bunurilor autorizarea utfUzâni bunurilor sau pe desfășurarea de activități

16.D2.5O

3805000

2806000

2870424

228906

2641518

2544638

649

325137

A8. ALTE IMPOZITE Șl TAXE

FISCALE (cod 18.02)

00.11

21092000

17766000

26562986

2363957

24199029

16900861

330937

9331138

Alte impozite și taxe fiscale (cod 18.02.50)

18 02

21092000

17766000

26562986

2363957

24199029

16900861

330987

9331138

Alte impozite ș» taxe

18.02 50

21092000

17766000

26562986

2363957

24199029

16900861

330987

9331138

C. VENfTURI NEFISCALE

00 12

35168397

29245000

76674436

43787438

32886998

27263852

5993

49416577

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02*31,021

00.13

6553000

6379000

7611491

•44243

7655739

7622895

•22954

11550

Venituri din proprietate (cod 30.02.01*30.02.03+30.02 05*3 0.02.08* 30.02.50)

30.02

6553000

6379000

7611491

-44248

7655739

7622895

•22954

11550

Vârsâminte cin prostul net ai regiilor autonome societăților $1

30 02 01

9279

9279

9279

0

0

Rest;tum ce fondun dm

finanțarea bugetară a anilor

30 0203

0

0

Venitur din concesiuni și

33.02 05

2103000

1929000

2246640

-442-18

2290888

2258044

-22954

11550

Venituri din dividende (coc 30.02.08.02)

30 0208

445CCOO

4450000

5355572

0

5355572

5355572

0

0

Venituri din dividende de la alți plătitor:

30.02.08.02

4450000

4450000

5355572

5355572

5355572

0

Alte venitur. dm proprietate

30.02.50

0

0

Venituri din dobânzi (cod

31 02.03)

31.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte vecttur dm dooânzi

31 02.03

0

0

C2.VÂNZÂRI DE BUNURI Șl

SERVICII

00.14

28615397

22866000

69062945

43831686

25231259

19640957

16961

49405027

A

B

1

2

3=4*5

4

5

6

7

8=3-6-7

Venituri din prestări de servicii și alte activități (cod

33.02

964000

814000

1868741

971461

897280

710358

0

1158383

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

250000

200000

128079

128079

128079

0

0

Contribuția păr-nților sau susținătorilor lega'i pentru

33.02.10

400000

300000

239526

239526

239626

0

0

Contribuția persoanelor beneficiare aie cantinelor de

33 02 12

0

0

Taxe din activități cadastrale și

3302.24

4000

4000

2329

2329

2329

0

0

Contribuția lunară h părinților pentru întreținerea copiilor în

33.02 27

0

0

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata.

33 02 28

500000

300000

1486433

971481

514972

328050

0

1158383

Alte venituri din prestări de

33 02 50

10000

10000

12374

12374

12374

0

0

Venituri din taxe administrative, eliberări

34 02

9435000

7335000

6720100

180914

6539186

6542010

0

178090

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

1900000

1300000

934126

10486

923640

925308

0

8818

AJte venituri din taxe

34 02 50

7535000

6035000

5785974

170428

5615546

5616702

0

169272

Amenzi, penalități și confiscări

35.02

3105000

2105000

28788374

24994546

3793828

1429838

0

27358536

Vendurl din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit

35.02 01

3100000

2100000

28788253

24994546

3793707

1429717

0

27358536

Penalitati pentru nedeouncrea sau depunerea cu îmârz ere declarației de impozite Și taxe

3502 02

5000

50001

0

0

Incasân din valorificarea bunurilor confiscate abandonate șl hIIm suire constatate odată cu confiscarea potrivit leg i

35.02.03

0

0

0

Alte amenz-, penalități ș confiscări

35.02.50

121

121

121

0

0

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8= 3-8-7

Diverse venituri (cod

36 02.01 *3602.05+36.02.06 ♦ 36.02.07+36.02.11*36 02.50»

36.02

15111397

12612000

31632010

17684765

13997245

10955031

16961

20710016

Venituri din aplicarea prescripției exlmctive

36 02 01

0

0

VăisAminie din ventiunle și-’sau disponibilitățile instituțiilor

36.02.05

5300000

4SOOOCO

17752406

13333461

4418945

4358237

16961

13377208

Taxe speciale

3602.06

9791397

7792000

13892080

4344044

9548036

6566672

0

7325408

Vâ'Sâminte din amortizarea

36.C2.07

0

0

Venituri din ajutoare de stat

recuperate

36.C2.11

0

0

Alte venitun

3602.50

20000

20000

37524

7260

30264

30122

0

7402

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.02

0

0

3720

0

3720

37 20

0

0

Donații și sponsorizări

37.0201

3720

3720

3720

0

Vărsăm rnte dm secțiunea de funcționare pentru fmanțarea secțiunii de dezvoltare a

37 02.03

-51480000

-51480000

-349791

-349791

-349791

0

Vârsărmnle din secțiunea de

37.02.04

51480000

51480000

349791

349791

349791

0

Alte transtorun voluntare

37.0250

0

0

It. VENITURI DIN CAPITAL

00.15

7380000

7380000

21685525

10919298

10766227

8011527

503390

13170608

Venituri din valorificarea unor bunuri    icod

39.02

7380000

7380000

21685525

10919298

10766227

8011527

503390

13170608

Venituri din valorificarea unor bunuri aJe instiW tof ouDiice

39.02 01

0

0

Venituri din vânzarea locuințelor construite din

39 .02 03

154000

154000

154984

0

154984

154984

0

Venituri din privatizare

39.02 G4

0

0

Venituri dm vânzarea unor bunuri aparținând domeniului

39.02.07

7177000

7177000

21481107

10919298

10561809

Z8U7109

5Q339C

13170608

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

39.02 10

49000

49000

49434

0

~49434

49434

0

III.OPERAȚIUNI FINANCIARE

00.16

I 49451000

49451000

49450588

0

49450583

49450588

0

O

A.

B

1

2

3=4*5

4

5

6

7

8=3-6-7

încasări din rambursarea

împrumuturilor acordate (cod

40.02

49451000

49451000

4945C588

0

49450588

49450588

0

C

Incasăn dn -ambursares împrumuturilor pentru înființarea unor instituit1 și servicii publice

40 02 06

0

0

încasăr, <2 n rambursarea

rwcrocredițelor oe Io persoane

400207

0

0

împrumuturi temporare din

40.02.10

0

0

Sume din ©xcedentut anj ut precedent pentru acoperirea goiunlor temporare de casâ ale

40 02 11

0

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoper.rea

40 02 ’3

0

0

0

0

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea

40.02.14

49451000

49451000

49450588

49450588

49450588

0

încasân din rambursarea alto*

40.02.50

0

0

IV SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

27048000

20562000

4370388

0

4370388

4370388

0

0

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI

00 18

27048000

20562000

4370388

0

4370388

4370388

0

0

Subvenții de la bugetul de »tat(cod 42.02.01*42.Q2.031a 42.02.07*42.02 09*42-02.10*4 2.02.12 la

42.02.21*42.02 28*42.02.29*4

42.02

25180000

18694000

4370388

0

4370338

4370388

0

0

Retehnoloazarea centralelor termice si eecîrtcc de

42.02.01

0

0

Investiții finanțate parțial din

42.02 03

0

0

Aeroporturi de interes loca'

42.02 04

O

0

Planuri și regulamente rt»

42.02.06

0

0

Străzi care se vor amenaja In per metreto destinate

42.02.06

0

0

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8= 3-6-7

Finanțarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor

42.U2.07

0

0

Finanțarea programului de

pietruire a drumunKz comunaie și alimentare Cu apa a sateior

42.02.09

0

0

0

0

a

0

a

0

Finanțarea subprogramului privind pietruirea reabilitarea modernizarea sl/sau asfaltarea

42.02 09 Of

0

0

Finanțarea subprogramului prvind alimentarea cu apă a

42 02 09.02

0

0

Finanțarea subprogramului privind canalizarea și epurarea

420209.03

0

0

Finanțarea acțiunilor privino reducerea oscului seismic al

42 02 10

0

0

Subvenții pentru reabilitarea tem

42.02 12

0

0

Subvenții pentru finanțarea programekr multiariuale

42.02 13

0

0

Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unitătiior de

42.02 14

0

0

Subvenții primite din Fondul

42 02 15

0

0

Subvenții de la bugetul de sta* către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în

42 02.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de ta bugetul oc stat către bugetele locale pentru fnanțarea aoaraîuni medicale și

42 02 16 01

0

0

Subvenții oe ta bugetul de stat către bugetele foca e pentru

42 02 16.02

0

0

Subvenții de la bugetul de stai către bugetele 'ocale pentru

42 02 16 03

0

0

Subvenții pentru finalizarea lucrărilor ce construcție a

42.0217

0

0

Subvenții din vemluriic proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru

42 0218

0

0

0

0

0

0

0

0

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

Subvenții din veniturile propr 1 ale Minister ilui Sănătății către Sufletele locale pentru

42 02 18.01

0

0

Subvenții riin veniturile pnjpni ale Ministerului Sănătății cârre bugetele locale pentru

42.02.18 02

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru

42 02 18 03

0

0

Subvenții către bugetele locaie pentru finanțarea programului muitianual dc asistentă tehncâ pentru pregătirea proiectelor de

42 02 19

0

0

Subvențn de !a bugetul de stat către bugetele locale necesare susținem derulăm proiectelor

42 02 20

20830000

15830000

2067090

2067090

2067090

0

Finanțarea drepturilor

4202.21

0

0

Subvenții primite din Fondul

42.02.28

0

0

Finanțarea lucranior de

42.02.29

O

0

Subvenții pentru compensarea creștenlor neprevwonate ale

42.02.32

O

0

Spnjin financiar pentru

42 02.33

0

0

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea

42.02.34

250000

250000

231383

231383

231383

0

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de

42.02.35

0

0

Subvențn pentru acordarea

42.02.36

O

0

Subvenții de a bugeojl de stal către bugetele ioc»e oentru

42.02.37

0

0

Subvenții ae la bugetul de stei către bugetele locale pentru

42.02 40

0

0

Subvențn cm bugetul dc stal pentru finanțarea sanătațn

42 02 41

4100000

2614000

2071915

2071915

2071915

0

A

B

1

2

3=44-5

4

5

6

7

8=3-6-7

Sume pnmte de a administrație locale în cadrul

42.02.42

0

0

Subvenții din bugetul du stat pentru finanțarea camerelor

42.02 44

0

0

Sume pnmite de administrațiile

locale în cadrul programelor

42 02 45

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru achitarea obligațiilor restante

42.C2.46

0

0

Subvenții do la alto administrații

4302

1868000

1868000

0

0

0

0

0

0

Subvenții prim te de O bugetele consiliilor județene

43.02.01

0

0

Subvenții d« la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru

43.02.04

0

0

Subvenții pornite de la alte bugete locao pentru instituțiile

43 02 07

0

0

Alte subvenții primite de ia aomiiv.stratui cenuairt pentru

43 02 20

1863000

1868000

0

0

0

0

Sume primite de la UE/alțl donatori în contul plăților efectuate $ prefinanțari (cod

45.02

3917800C

21054000

4597765

0

4597765

4597765

0

0

Fondul European de Dezvoltare Remonaiâ (enc 45.0? 01 0* te

45 02 01

39178000

21054000

4597765

0

4597765

4597765

0

0

Sume primite in contul piâț or

45.0201 0’

0

0

2774050

2774050

27740$0

0

Sume primite în contul planor

45.02.01 02

0

G

1290365

0

1290365

12903G5

0

Pr «finanțare

45.02.01 .03

533350

533350

533350

0

Fondul Socirtl European icoc

45 05 02

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume pnmltc în contul plăților

45.02,02 01

0

0

Sume pnmite in contul plăților

45 02.02.02

0

0

Prefinantare

45.02 02.03

0

0

Fondul de Coeziune (cod

45 02.03 01 la 45.02.03 03;

45.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

A

B

1

2

3=4*5

4

5

6

7

3=3-8-?

Sume pnmite in contu* plățlor

efectuate in anul curent

45.02 0301

0

0

Sume pnmrte în contul pătUor

45 02 03 0?

0

0

Prefmanțare

45 02 03.03

0

0

Fondul European Agncolde Dezvn'tare Rurală (cod

45 02-04

0

0

0

0

0

0

0

0

Sum« primite în contul plăților efectuate îi anul curent

45.02.04.01

0

0

Sumo prrmite Tr contul plătitor

45.02 04.02

0

0

Prefinan|are

45.02 04.03

0

0

Fondul European pentru Pescuit (cod 45 02 05 01 la

45.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plătitor

45.02 05.01

0

0

Sume primite in contul plăților

45.02.05.02

0

0

Pre^mantare

45 02 05 03

0

0

Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (cod

45 02C7

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume pnmite in contul plăților efectuate în anu curent

45.02.07 01

0

0

Sume pnmlle în contul plăîitor

efectuate in anii antenori

45.02 07 0?

0

0

Preîinanțarc

45.0207.03

0

0

Instrumentul European ce Vecinătate și Panenenat (cod

45.02 05

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02 08.01

0

0

Sume primite în cortul plațIo' efectuate în anu anteriori

45.02.08 0?

0

0

Prefmaiîare

45 02 08.03

Q

0

Programe comunitare finanțate în percada 2007-2013 (cod

4602.15

0

0

0

0

0

0

0

0

Sumo primite în tontul piatlor efectuate in anul curent

45.02 150i

0

0

A

0

1

2

3=4+5

4

5

6

7

S-3-6-7

Sume primite in contul oiâtiior efectuate îr arm antenon

45.02 15 02

0

0

Pr cfinanțare

45.02 .15.03

0

0

Alte ‘acdRătl $i Instrumente

postaderare (coc 45.02 16.01

45.02 16

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite in contul piătiîor efectuate în anul curent

45.02 16.01

0

0

Sume primite în contul piăluor

efectuate în anii antenon

45 02 16 02

0

0

Prefinanțare

45 02 16.03

0

0

Mecanismul financiar SEE (coc

45 02.17 01 la 45.02 17 03)

45 02 17

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite Tn contul plăților

efectuate în anul curent

45.02.17.01

0

0

Sume primite în contul plăților

45 02 17 02

0

0

Sume primite Tn avans

45.02 17.03

0

0

Programul Ncrveqan pentru

Creștere Economică ș;

45.02.18

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților

45 02 tfi.01

0

0

Sume primite in contu' ptațtor

45 02 18.02

0

0

Sume primite în avans

45.02.’’8.03

0

0

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) -TOTAL

00.01

460301696

289632315

521639744

125063561

396576183

307045412

2343704

212250628

VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37 02+00.16}

48.02

366304654

262339420

446708326

125063561

321644765

232113994

2343704

2*2250628

I. VENITURI CURENTE (cod Of

00.02

454083696

2S490C315

519336446

125063561

394272885

304742114

2343704

212250628

A

B

1

2

3=4*5

4

5

6

7

8=3-6-7

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02*00.09+00.10+00 1 11

00 03

470595299

307135315

443011801

81276123

361735678

277828053

2349697

162834051

fRb • • IIJIIF    i 1 F* l» F 1*4X1 I |

PROFIT Șl CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod

00 04

183773257

119041420

106550034

914144

105635890

106550034

0

0

HTI-1. iWi» Oii» VL v&»Mv«

PROFIT Șl CÂȘTIGURI DIN

c«niTii nci*ncnpn»nc

00.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe profrt    (cod 01.0

01.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe profit de *a agenții

economic:

01 02.01

0

0

A1.2. IMPOZIT PE VENIT,

PROFIT Șl CÂȘTIGURI DIN

00 06

*83773257

119041420

106550034

914144

105635890

106550034

0

0

Impozit pe venit (cod ni n? 17» m v> w

03.02

7000000

4000000

3105249

914144

219H05

3105249

0

0

Impozit pe onorariul avoca’.ilor și

03 02 17

0

915138

•915138

0

0

Impozitul pe veniturile din

transteru1 proprietăților

03.02.18

7000000

4000000

3105249

994

3106243

3105249

0

0

Cote și sume defalcate dm

impozitul pe venit

04.02

176773257

115041420

103444785

0

103444785

103444785

0

0

Cote defalcate dm impozitul

04.02.01

175900000

114604792

103077552

0

103077652

103077552

0

Sume alocate din cotele

defalcate din impozitul pe venit

04.02.04

873257

436628

367233

367233

367233

0

A1.3. ALTE IMPOZITE PE

VENIT, PROFIT Șl CÂȘTIGURI

00.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte impozite pe venit, profit

și câștiguri din capital de la

05.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte impozite pe venit, profit și

câștiguri din capital

05.02 50

0

0

A2 IMPOZIT PE SALARII -

TOTAL (cod 06.021- Restante

0

0

Impozit pe salarii - total

06.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Cote defacate cin impozitul oe

salarii • Restante anii anteriori.

06.02 02

0

0

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8“3-8-7

A3. IMPOZITE Șl TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.00

97560000

72616000

173670720

47143413

126527307

61781465

368168

111521087

Impozite și taxe pe proprietate

07.02

97560000

72616000

173670720

47143413

126527307

61781465

368168

111521037

Impozrt și taxă pe clădiri {coc 07 02 01 01*07 02 01 02)

07.02.01

80500000

59500000

153765352

41951630

111813722

51102420

326675

102336257

impoz't pe ciacn de la persoane fi/ce

07 02.01.01

19000000

17000000

22366246

2517055

19849191

16041777

5859

6318610

Impozit șt laxă peciaomde

ia persoane juridice

07 02.01 02

61500000

42500000

131399106

39434575

91964531

35060643

320816

96017647

Impozit și taxă pe teren (cod

07 02 02 01 la 07 02 02 03)

07.02 02

10060000

8116000

15404775

4895622

10509153

6306738

41493

9056544

Impozit pe terenuri de ia persoane tace

07 02.02.01

3850000

3300000

4543721

1053194

3490527

2802726

41493

1699502

impozit ș taxa pe teren cc la persoano juridice

07 02.02.02

5650000

4500000

10432565

3763485

6669080

3238939

0

7193626

Impozitul pe terenul extravitan’)*Res!anțe anii

07 02 02.03

.360000

316000

428489

78943

349546

265073

0

163416

Taxe judiciare de timbru și alte

taxe de timbru

07.02.03

7000000

5000000

4495457

296161

4199296

4367171

123286

Alte impozite ș» taxe pe

proprietate

07.02.50

0

0

51361

5136

5136

0

A4 IMPOZITE Șl TAXE PE BUNURI Șl SERVICII

00.10

167970042

97711695

136228061

30854609

105373452

92595693

1650542

41981826

Sume defalcate din TVA (cod

11 0Z.01 +11.02.02+11.02.05*1

1 02 06)

11.02

139259042

7404089b

72974191

0

72974191

72974191

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea el tMualilur descentralizate ia nivelul județelor

11.02.01

0

0

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

Sume defalcate dir taxa pe

valoarea adăugata pentru finanțarea cnettuieWnr descentralizate la nivelul

11.02.02

138960102

73891425

72824721

72824721

72824721

0

Stime defaicaîe din laxe pe

valoarea acaugată pentru drumuri

11.02.05

0

0

Sume defalcate din laxa pe

valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale

v .02.06

29894Q

149470

149470

149470

149470

0

Alte impozite și taxe generale pe bunuri și servicii

12.02

1000000

700000

682651

654047

28614

149759

0

532902

Taxe hoteliere

12 02 07

•oooooo

700000

682661

654047

28614

'49759

0

532902

Taxe pe servicii specifice

15.02

200000

160000

235955

177095

58860

120277

0

115678

Impozit pe spectacole

15.02 01

200000

160000

235955

177095

58860

120277

0

115678

Alte taxe pe servicii specifice

15.02 50

0

0

0

0

Taxe pe utilizarea bunurilor,

autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități    (cod

16.02.02*16.02.03*16.02 50)

16.02

27511000

22611000

6233S254

30023467

323V787

1935U66

•650542

4-333246

Impozit pe mijloacele de

transport

(cod 16 02 02 01 ♦ 16 02.02.02)

160202

23700000

20000000

59464413

29794561

29669852

16806411

1849893

41008109

Import pe mijloacele oc

transport deținute de persoane fizice

16 02 02 01

12100000

11000000

22789879

8920719

13869660

'•0059888

128947

12603044

Impozit pe mijloacele de

transport deținute de persoane

160202.0?

11600Q0Q

9000000

36674534

20874342

15800192

6746523

•522946

28405065

Taxe 5' tanfe pentru eliberarea

de licențe $• autorizații de

16.02 03

5000

5000

417

417

417

0

Alte taxe pe utilizarea bunurilor

autonzarea utiiizâni bunurilor

16.02.50

3606000

2806000

2870424

228906

2641518

2544638

649

325137

A

B

1

2

3=4*5

4

5

6

7

B= 3-5-7

A6. ALTE IMPOZITE Șl TAXE

00.11

21092000

*7766000

26562986

2363957

24199029

16900861

330987

9331138

Alte impozite și taxe fiscale r—* a o m m»

18.02

21092000

17766000

26562986

2363957

24199029

16900861

3309B7

9331138

Alte imponte ți taxe

*18.02.50

21092000

17766000

26562986

2363957

24199029

16900861

130987

9331*38

C VENITURI NEFISCALE

00.12

16311603

-22235000

76324645

43787438

32537207

269M061

-5993

49416577

C1. VENITURI DIN

00.13

6553000

6379000

7611491

-44248

7555739

7622895

22954

11550

Venituri din proprietate (cod

30.02.01*

30.02.03*30 02.05*30.02.08*3

30 02

6553000

6379000

7611491

44246

7655739

7622895

-22954

11550

Varsâm.nte din profilul net al

regiilor autonome, societăți or si

30.02.01

9279

9279

9279

0

Restituiri de fonduri din

finanțarea ougetară a anilor

30.02.03

0

0

Venituri dm concesiuni ș,

30 02.05

2103000

1929000

2246W0

44248

2290888

2258044

•22954

11550

Venituri dm dividende (cod

30 02 08 02»

30.02.08

4450000

4450000

5355572

0

5355572

5355572

0

0

Venituri dm dividende de la

30 02.08 02

4450000

4450000

5355572

5355572

5355572

0

Afle venituri d»n proprietate

30.02.50

0

0

Venituri din dobânzi (cod

31.02

0

0

0

0

0

0

0

0

AJte venitur- din dobânzi

31 02.03

0

0

C2.VÂNZÂRI DE BUNURI Șl

SERVICII

0014

-22x864603

-28614000

68713154

43831686

24881468

19291166

16961

49405027

Venituri din prestâri do

servicii șl alte activități (cod

33 02

964000

814000

1868741

971461

597280

710358

0

V58383

Venitur din prestări dc servicii

33.02.08

250000

200000

128079

128079

128079

0

Contribuția pârm(Hor sau

susttnâtorticr Ieg3li pentru

33.02.10

400000

300000

239526

239528

239526

0

Contribuția perBoarwier

beneficiare ae cantinelor dc

33.02.12

0

0

Taxe dm «tivilăți cadastralii și

33.02.24

4000

4000

2329

2329

2329

0

Contribuția lunară a pâr.r.tnor

pentru întreținerea copiilor în

33.02.27

Q

0

Venituri dm recuperarea

33 02.28

300000

300000

1486433

971461

514972

328050

0

1158383

ANEXA LA HCI.M NR

A

B

1

2

3=4+5

4

s

6

7

8=3-6-7

Ane venituri din prestări de

33.02.50

10000

10000

12374

12374

12374

0

Venituri din taxe administrative, eliberări

34.02

9435000

7335000

6720100

180914

6539186

65420*0

0

178090

Taxe extrajudiciare de timbru

34 02.02

1900000

1300000

934126

10486

923640

025308

0O1B

Alitt vemturl din taxe

3402.50

7535000

6035000

5735974

170428

5615546

5816702

169272

Amenzi, penalități și confiscări

35.02

3105000

2105000

28788374

24994546

3793828

1429838

0

27358536

Venituri din amenzi și alte

sancțiuni aplicate potnvit

3502.01

3100000

2100000

28788253

24994546

3793707

1429717

27358530

Penalități pentru iiedepurerea sau depunerea cu

35 02 02

5000

5000

0

0

încasări din valorificarea

ounurtor confiscate abandonate 51 alte sume

35 02 03

0

0

Alte amenzi, penalități și confiscân

35.02 50

12T

121

121

0

Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05*36.02 06+3

36.02

15111397

12612000

31682010

17684765

13997245

1095-503’

16961

20710018

Venitun din aplicarea

36.02 01

0

0

0

0

Vărsăminte dtn veniturile șvsau disponiDiiitâtile instituțiilor

36.D2.05

53OOOOC

4800000

17752406

13333461

4418945

4358237

16961

13377208

Taxe soecae

36.02.06

9791397

7792000

13892080

4344044

9548036

656GG72

0

7325408

Venftur» dm ajutoare de stat recuperate

36 02.11

0

0

Alte venitun

36 02 50

20000

20000

37524

7260

30264

30122

7402

Transferuri voluntare, altele

decât subvențiile (cod

37,02.01>37.02.03*37.02.50l

37 02

-51480000

-5-480000

-346071

0

-346071

-34807*

0

0

Donații și sponsorizări

37 02 01

3720

3720

3720

0

Vărsăminte dtn secțiunea ae funcționare pentru finanțarea secț'Unu de dezvoltare a

37.02.03

-51480000

-51480000

•349791

-349791

-349791

0

AKe transferuri voluntare

37 02 50

0

0

A

B

1

2

>4+5

4

5

6

7

>3-8-7

III.OPERAȚIUNI FINANCIARE £----* ***

00.16

0

0

0

0

0

0

0

0

încasări din rambursarea

împrumuturilor acordate

40.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Înc3san din rambursarea

împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice

40.0206

0

0

încasări din rambursarea

microcreoițelor de la persoane

40 02 07

0

0

împrumuturi temporare din

40.02.10

0

D

Sume din excedentul anului

orecedent pentru acoperrea golurilor temporare de casă a e

40.02.11

0

0

încasați din rambursarea altor

40 02.50

0

0

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

0017

6218000

4732000

2303298

0

2303298

2303298

0

0

SUBVENpl DE LA ALTE

NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI

00 18

6218000

4732000

2303298

0

2303298

2303298

0

0

Subvenții de la bugetul de

stat {cod

42.02^1+42.02.28*42.02.32 ta

42.02

4350000

2864000

2303298

0

2303298

2303298

0

0

Finanțarea dreptunior acordale persoanelor cu

42.022'-

0

0

Subvenții pnmite cm Fondu

42.02.28

0

0

Subvenții pentru compensarea

creșterilor neorevizîonate ale

42.02 32

0

0

Sprijin financiar pentru

consntu jea familiei

42.02.33

0

0

Subvcnti pentru acorcarea

ajutorului pentru încălzirea

42 02 34

250CO0

250000

231383

231383

231383

0

Subv«n|i. din bugetul de stal

pentrj finanțarea unităților de

42.0235

0

0

Subvenții pentru acorcarea

M..    r-,n„    |--

42 02.36

0

0

A

B

1

2

3*4*5

4

5

6

7

B= 3-6-7

Subvenții de la bugetul de Mat

către bugetele locale pentru

42 02.37

0

i

0

Subvenții din bugetul de sta? n*»nfni Fimntar^a tArVili

42 02 41

4100000

2614000

2071915

2071915

2071915

0

Sume primite de ia administrațiile 'ocale în cadrul

42.02 42

0

0

Subvenții oin bugetul de stat pentru finanțarea camerelor

42 02 44

0

0

Sume primite de administrațiile ocale în cadrul programelor

42.02 45

0

0

Subvenții de la bugetul de stat

către bugetele locale pentru achitarea obligațiilor restante

42 02 46

0

0

Subvenții de la alte administrații

43.02

1868000

1868000

0

0

0

0

0

0

Subvenții orimite de la bugetele consiliilor județene

43.02.01

0

0

Subvenții de a bugetul asigurărilor pentm șomaj către

43.02.04

0

0

Subvenții primite de la aho

bugete locale pentru instituțiile

43.02.07

0

0

Alte subvenții primite de ia administrația centrala pentru

43.02 20

1868000

1868000

0

0

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

00.01

168319000

145195000

78150759

10919298

67231461

64470761

503390

13170608

VENITURI PROPRII (cod 00.02 11.02-37.02*00.15*00.16)

48.02

56831000

56831000

71156113

10919298

60216815

57462115

503390

13170608

»uni i vrvi »^uru.n i &. țUUU

00.02

51480000

51480000

549791

0

349^91

3*19791

0

0

vtNrruKrrtacnLC țcuu

00.03

0

0

0

0

0

0

0

0

A4.IM POZIȚIE Șl TAXE PE BUNURI Șl SERVICII

00.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume defalcate din TVA

11.02

0

0

0

0

0

0

0

0

ANEXA LA HC1.M NR

A

B

1

2

3=4*5

4

5

6

7

8=3-67

Sume defa-cate din taxa pe

vatoarea adăugară pentru Programul de dezvoltare a

11 02 07

0

0

VENITURI NEFISCALE (cod

00.12

5i480000

51480000

549791

0

349791

349791

0

0

C2.VÂNZÂRI DE BUNURI Șl

SERVICII

00.14

51480000

51480000

349791

0

349791

349791

0

0

Diversa venituri (cod

36 02.07)

36.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Vârsâminte cin amortizarea

36.0207

0

0

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.04)

37.02

51480000

51480000

349791

0

349791

34979*

0

0

Vărsârmnte dm secțiunea de

37.02.04

51460000

51480000

349791

349791

34979’

0

II VENITURI DIN CAPITAL

00.15

7380000

7380000

21685525

109*9298

10766227

8011527

503300

13170608

Venituri din valorificarea unor &MPUU    (cod.

39 02

7380000

7360000

21685525

10919298

10766227

8011527

503390

13170608

Venitun din valorificarea unor

bunuri ale instituțiilor publice

3902.01

0

0

Venitun din vânzarea

locuințelor construite d n

390203

154000

154000

154984

154984

*54984

0

Venituri din privatizare

39.C2.04

0

0

Venitun din vânzarea unor

bunuri aparținând domeniului

39 02.07

7177000

7177000

21481107

10919298

10561809

73C7109

503390

13170608

Depozite speciale pentru

39 02.10

49000

49000

49434

0

49434

49434

0

0

III OPERAȚIUNI FINANCIARE

0016

49451000

4£4o1000

49450588

0

49450588

49450583

0

0

încasări din rambursarea

împrumuturilor acordate

40.02

49451000

49451000

49450588

0

49450588

49450588

0

0

Sume cm excedentul anului precedent pentru «cooerrea

40.0213

0

0

0

0

Sume din excedentul bugetului

loca» utilizate pentru finanțarea

40.02 *4

49451000

49451000

49450588

0

49450588

49450588

0

0

IV SUBVENȚII (cod 00.18)

0017

20830000

15830000

2067090

0

2067090

2067090

0

0

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI

00.18

20830000

15830000

2067090

0

2067090

206709C

0

0

A

a

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8= 3-6-7

Subvenții do la bugetul de atatțcod 42 02.01*42.02.03 la 42.02.07+42.02 09+42 02 10+4

4202

20830000

15830000

2067090

0

2067090

2067090

0

0

Rctehnologizarea cerrraelor termice și electrice de

42.02.01

0

0

investiții finanțate partal d.n

42.02.03

0

0

Aeroporturi de interes local

42 02.04

0

0

Planuri și regulamente dc

42 02 05

0

0

Străzi care sc vor amenaja în

perimetrele destinate

42 02.00

0

0

Finanțarea studiilor de

fezab litate n'eronte proiectelor

42.02.07

0

0

Finanțarea programum de pietruire a drumuntor comunale si alimentare cu apă a sate or

42.02.09

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea subprogramului

prrvmd pietruirea reabilitarea, modcrr zarea și/sau asfaltarea

42.02.09.01

0

0

Finanțarea subprogramului

privind alimentarea cu apă a

42.02 09 0?

0

0

Finanțarea subprogramului

privind canalizarea și epurarea

42.02 09 03

0

0

Finanțarea acțiunilor privind

reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuința

42 02 10

0

0

Subvenții pentru reabilil&rey tern

42.02.12

0

0

Subvcnți pentru finanțarea programelor muitianuaie prioritare da mediu și gospodărire a apelor

42.02 13

0

0

Finanțarea unor cheltuieli de

capital ale unităților de

42.02 14

“3

0

Subvenții primite din Fondul

4202 15

0

0

anexa ca HU.M NR J11-

A

B

1

2

3«4*5

4

5

6

7

8=3-6-7

Subvenții de la bugetu de sfat

către bugetele loca e pentru finanțarea investit ilor în

42.02.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții cc la bugetul da stal

către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale șl

42 02.16.01

0

0

Subventi de a bugetul ce alai

către bugetele locale pentru finanl3fp_a rMaraîidnr namUln ?r.

42 02.16 02

0

0

Subvenții de ia bugetul de stat către bugetele locale pentru

42.02.10 03

0

0

Subvenții pentru finalizarea lucrănkx de construcție a

42.02 17

0

0

Subvenții din venitunle proprii

ale Ministerului Sânatati: către bugetele locale pentru

42 0218

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din venrtunie proprii

ale Ministerului Sănătății cătie bugetele locale pentru

42 02-8.01

0

0

Subvenții din veniturile propm

aie Ministerului Sănătății către bugetele locate pentru finanțarea reparațiilor capitale in sănătate

42.02.18.02

0

0

Subvenții dm venitunle proprii

ale Ministerului Sănătăți către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții in sânătalH

42.02.18.03

0

0

HCLM NR

A

B

1

2

3=4*5

4

5

6

7

8=3-6-7

Subvenți către bugetele 'ocae

pentru finanțarea programului muteanual de asistență tehnică pentru pregătirea proiectelor de investiții publice finanțate pnn Programul operațional regional 2007-2013

42.02 10

0

0

Subventi- de ia bugetul ce stat

către bugetele locale necesare susținem derulâni proiectelor finanțate din fondur externe nerambursablie (FEN) pcstade'ar©

42.02 20

20830000

’5830000

2067090

2067090

2067.390

0

Finanțarea lucrărilor de

cadastru imobr-a-

4202.29

0

0

Subvenții de la bugetul de stat

către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiții in turism

42.02 40

0

0

Sume primite de la UEValți donatori în contul plăților efectuate yi preflnanțâri ( cod

45.02

39178000

21054000

4597765

0

4597765

4397765

0

0

Fondul European de Dezvoltare

Regionala (cod 45.02.01.01 ta

45.02.01

39’78000

21054000

4597765

0

4597765

4597765

0

0

Sume primite în cortul blâților

efectuate în anul curent

45.02 01.01

0

0

2774050

2774050

2774050

0

Sume primite în contul plăților

45.02.01.02

1290365

1290365

1290365

0

Pretinanțare

45 02 01 03

553350

533350

533350

0

Fondul Social European (cod

45 02 02 01 la 45.02 02 Q3)

45.02 02

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților

efectuate în anul curenl

45.02.02 01

0

0

Sume pnmite în conlui plăților

efectuate în ar,- anteron

45 02 02.02

0

0

anexa la Hi LM NR

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8= 3-5-7

Prefinantare

45.02 02.03

0

0

0

Foncul de Coeziune (cod

45 02.03.01 la 45 07 03.03)

45 0203

0

0

0

0

0

0

0

0

Sumo primite în contul plăților

45.02 03.01

0

0

Sume pnmite în contul plăților

efectuHlH în anii anterior

4502.03.02

0

0

Pretmanțare

45.02 03 03

0

0

Fondul European Agricol ce

Dezvoltare Ruraiâ (cod

45 02.04 01 la 45 02 04 03)

45 02 04

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul pătilor

45 02 04 01

0

0

Sume pnmite în contul ptațrfor

efectuate în am anteriori

45.02.04.02

0

0

Prefinantare

45.02.04.03

0

0

Fondul European pentru Pescuit

icod 4502 05 01 la

45 02 05.03)

45.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume pnmite în contul plăților

efectuate în anul curent

4502 0501

0

0

Sume primite în contul pâți'or

efectuate îr anii antenod

45.02 05 02

0

0

Prefinantare

45.0206.03

0

0

Instrumentul ce Asistență

pentru Prcaderare (cod

45.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților

efectuate In anul curent

45 02.07 01

0

0

Sume pnmr.e in contul plăților

efectuate in anu anteriori

45 02.07 02

0

0

Profinanțarc

45.02.07 03

0

0

Instnimentu' European ii*

Vecinătate și Partenera! (cod 4b.0Z08.01 lâ 45.02 08.03)

45.02. QB

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților

45.02.08.01

0

0

Sume primite in contu ptâtdor

45 02 08 02

01

0

Prefinantare

45.02 08 03

0

0

Programe comunitare finanțate

Tn penoada 2007-2013 (coc

45 02 15

0

0

0

0

0

0

0

0

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

3= 3-6-7

Sume primite în cantul plăților

efectuata in anul curent

4502 1501

0

0

Sume primite în contul ptâ*, tor

efectuate n am antenon

45.02.15.02

0

0

Prefinsnțare

45.0215.03

Q

0

Alte facilități și Instrumente

postadcrare (cod 45.02 16.01

45.02.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul p'âtllor

45.02 16 01

0

0

Sume primite în contul P'âtior efectuate *n anii anterori

45.02.16 02

0

0

Prefinanlare

4502.16.03

0

0

Mecanismul financiar SEE (cod

45 02 17 01 la 45.02.17.03)

4502.17

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în conlui plăților

45.02.17 01

0

0

Sume primite în contul plâț tor

4502 17.02

0

0

Sume primite în avans

4502-7.03

q

0

Programul Norvegian pentru

Creștere Economică șl

45.02 18

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite in uontul PâlBuf

43.02.18.01

0

0

Sume primite în cantul palilor

45.02.13 02

0

0

Sume primite în avans

45.02.18 03

0

0

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

At©x3 13

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL- CHELTUIELI la data de 30.06.2013

'lei-

Denumirea indicatorilor

Cod

Indicator

Credite d« angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăți

efectuate

Angnjame nte legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de

raportare

trimestriale

cumulate

A

B

1

2

3

4

5

8

7-5-6

B

TOTAL CHELTUIELI (cod

50.02+59.02+63.02+70.02+74.02*79.021

49.02

528620696

628620696

434827315

440732896

273731184

286770233

6960951

225383929

Partea La SERVICII PUBLICE GENERALE

(cod 51.02+54.02+55 02+56.02)

50.02

38412880

38412880

23624375

23611198

16144313

16144313

0

17347674

Autorități publice și acțiuni externe (cod

51.02

37710000

37710000

23311000

23297623

16051418

16051418

0

17137O8O

Autorități executive și leys ative (cod

51 02.01 03)

51 02.01

37710000

37710000

23311000

23297823

16051418

16051418

0

17137989

Autorități execulh/e

51.02.01 03

37710000

37710000

23311000

23297823

16051418

16051418

0

17137989

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54 02 07+54.02.10+54 02.50)

54.02

202880

202880

109375

100375

90685

90685

0

207475

Fona de rezervă bugetară la Cispoitia

54.02.05

0

0

Fond pentru garantarea împrumulunlo’ externe conirdctaîe'parantata de stat

M 02.06

0

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe,

nnntractatOr'garamato do adrorialmti l© publice locale

54 02.07

0

Servicii publice comunitare de evicențâ a

54.02.10

202880

202880

109375

109375

90685

90685

0

207475

Alte servici publice generale

54 02.50

0

0

0

0

0

0

0

Tranzacții privind datoria publică și

5502

500000

500000

204000

204000

221C

2210

2210

Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administrației (cod

56.02

0

0

0

0

C

0

Q

A

B

1

2

3

4

5

6

7*5-6

8

Transferun din bugetele consilii or județene

pentru finanțarea centrelor de a pentru proiecția

56 02 06

0

Transferur d;n oiKjotete locale oentru insUtuțiiie de asistentă sociala pentru persoanei© ou

56 0207

0

Transferuri dfn bugete! e locale cave bugetul fondului de asigurân sociale de sănătate

56 02.09

0

Partea a ll-a APĂRARE, ORDINE PUBLICA Șl

SIGURANȚĂ NApONALA (60.02+61.02)

5902

13325000

13325000

9022000

9022000

5940544

5940544

0

5441023

Aparare (cod 60.02.02)

60 02

0

0

0

0

0

0

0

0

Apar are naționala

60.02.02

0

Ordina publică șl siguranță națională (cod 61.02 03 +61.02.05+ 61.02.50)

81.02

13325000

13325000

9022000

9022000

5940544

5940544

8

5441023

Ordine publică (cod 61 02.03.04j

61 02.03

4650000

4650000

2629000

2629000

1962989

1962989

0

2022507

Poliție comunitara

61 02 03 04

4650000

4650000

2629000

2629000

1962989

1962989

0

2022507

Protecție dviâ și proiecția contra incendiilor

(protecție ctvilâ nonrnflitarâ)

61 02.05

150000

150000

0

0

0

0

0

129498

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și

siguranțe» naționale

61 02.50

8525000

8525000

6393000

6393000

3977555

3977555

0

3269018

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-

CULTURALEI cod 65.02+66.02*67.02*68 02)

63.02

212518816

212518816

121333967

120613035

99718493

99654252

64241

100133675

învățământ (cod 65.02.03 la

65 02.05+65 02.07*65.02.11+65.02.50)

85.02

127985816

127985816

66437187

56432764

63619207

63619207

0

66404635

învățământ preșcolar și pr.mar (cod

65 02.03.01 *65 02 03 02)

65.02.03

45403000

45403000

24077270

24077270

21541858

21541858

0

22501141

irtvâțâmânl preșcolar

65 02 03.01

28202000

28202000

13827351

13827351

11291939

11291939

0

11856706

învățământ primar

65.02.03.02

17201000

17201000

10249919

10249919

10249919

10249919

0

10644433

învățământ secundar (cod 65 02.04 01 la

65 U2.04

817688*6

81768816

41839725

41635302

41557157

41557157

0

43371357

învățământ secundar mfenor

65.02.04 01

32020000

32C2OOCO

19069899

I9Q6BBM

19069899

19069699

0

19978382

învățământ secundar superior

65.02 04 02

46352816

46352816

22066700

22062277

21784132

21784132

0

22675223

învățământ protesioral

65 02 04 03

3396000

3396000

703126

703126

703126

703126

0

717752

învățământ postliceai

65 02 05

814000

814000

520192

520192

520192

520192

0

532137

învățământ redefmbil prin nivel (cod

65 02 07

0

0

0

0

0

0

0

învățământ special

65.02.07.04

Servicii auxiliare pentru educațiefc.od

65 02.11 03 ♦ 65.02 11.30)

65 02 11

—ol

I

0

0

0

0

0

0

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

CAM»kt'Ve

.1AK


A

8

îl

2

Inlenate șj canine pentru etev-

65.02 1103

Alte servicii auxiliare

65 02-11 30

Alte cheltuieli Fn domeniul învățământului

65.02 50

Sănătate (cod 66.02.06*68.02.08*68.02.50)

66.02

4452000

4452003

Servicii mecicaie in unități sau tare cu paturi (cod 6602.06.01+68 0206 03]

56 02 06

222000

222000

Spița e generale

66.02.00.01

222000

222000

Unități mcdico-sociaie

66.02.06 03

Servo de sanatate publică

66 02 06

4120000

4120000

Alte cheltuieli în domeniul sănătății (cod

66.02.50

110000

110000

Alte instituții fi acțiuni sanitare

66 02 50 50

110000

110000

Cultura, recreare fi religie (cod

67.02 03*67 02.05*67.02.06*67 02.50)

67 02

26412000

26412000

Servica culturale (cod 67.02.0302 la

67 02.03 08<Q7 02.03.12*67.02 03 30)

67.0203

755000

755000

B biioteci pudice comunale, orațeneșt,

87.02.03.02

755000

75500C

Muzee

67.02.03.03

Instituții publice de spectacole și concerte

67.02.03 04

Școli populare de artă și meseni

67.02.03 05

Case de cultura

67.02.03 06

Câmire cutturale

87 0203.07

Centre pentru conservarMa 51 promovarea culturii tradiționale

67 02 03.08

Consdidarea și restaurarea monumentelor

67.02.03 12

Alte servicii culturale

67.02.03 30

Servicii recreative șt sportive iccd 67 02.05 01 la 67 020503)

67.02 05

20707000

20707000I

Sport

67.0205.01

4707000

4707000|

Tinerei

67 02 05.02

I

întreținere grădini yublice. parcuri zone verzi,

baze sportive și ac agrement

67 02 05 03

16000000

16000000

Servicii reiicj.oase

67.32 06

50000

50000

Alte servicii în domeniile culturii recreeni și

67.02.50

6900000

6900000

3

4

5

6

7=5-6

8

0

0

0

2936000

2712685

20669051

2366905

0

2049600

222000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2634000

2634000

2024003

2024003

0

2005382

ftOOOO

78685

42902

42902

0

44218

80000

78685

42902

42902

0

44218

17364800

17364800

1496S590

14969590

0

11886042

397800

397800

381000

381000

0

381000

397800

397800

381000

381000

0

381000

0

0

0

0

0

0

0

0

12207000

42207000

W880138

10880138

0

1056/805

3707000

>707000

2460000

2460000

0

2460000

0

8500000

3500000

8420136

0420136

0

6127805

0

0

0

Q

0

4760000

4760000

3708452

3708452

917237

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-8

8

Asigurări șl asistență socială (cod 88.02.04 la 68 02.06+68.02.10+68.02.11+68 02.12+68.02 1

68.02

51669000

51669000

34596000

34102786

19062791

18998550

64241

19793398

Asistent acordata persoanelor in vârstă

68 02 04

3075000

3075000

1798000

1667897

1501897

1501897

0

1526101

Asistenta scoală Tn caz de bol» ș InvBlIdilăti

(cod 68 02 05 02»

68.02 05

16643000

16643000

11332000

11324570

8676155

86/6155

0

8750492

Asistenta socială in caz dc Invaliditate

68 02 05 02

16643000

166430C0

11332000

11324570

8676155

3676155

0

8750492

Asistentă scciaiâ pentni familie și copi

68.02.06

0

Ajutoare pentru locuințe

68.02.10

1000000

1000000

600000

600000

323107

323107

0

323107

Creșe

68 02.11

2555000

2555000

1561000

1538427

1538427

1474186

64241

1407513

Unita:; de asistenta mecraj-so&a»

68 02 17

0

Prevenirea excluderi' sociaie (cod

68.02 15

2565000

2565000

1599000

1265892

1242715

1242715

0

1307799

Ajutor socai

68.02 15 01

265000)

265000

265000

2fid7dă

241567

241567

Q

2^0303

Cantine de ajutor soc.al

68.02 15.02

2300000

2300000

1334000

1001148

1001148

1001148

0

1036996

Alte cheltuieli in domeniul asigurârlor ș

68.02 50

25831000

25831000

17700000

17706000

5780490

5730490

0

6478386

Partea a IV-a SERVICII Șl DEZVOLTARE PUBLICĂ. LOCUINȚE. MEDIU Șl APE (cod

280113000 280113000    218495953    225135663    112189794    105293084    6896710 62741313

Locuințe, servicii și dezvoltare publică (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

70.02

208728000

208728000

167110953

173750663

77951203

71054493

6896710

34127942

Locuințe (cod 70 02 03.01 *70 02 03.30)

70.02.03

0

0

0

0

0

0

“5

0

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01

“o

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

70 02 03.30

0

Ahmentân cu apa și amenajân hidrotehnice (cod

70 02 05.01^70 02 05.02)

70 02.05

0

“9

0

0

0

0

0

0

Alimentare cu apa

70 02 05.01

0

Amenajări hidrotehnice

70 02 05.02

0

Iluminat public și etectnticâri njrale

70 02 .06

14350000

14350000

8851000

8851000

6535974

5535974

0

6625428

Alimentare cu gaze naturale *r localități

70.02.07

0

0

Alte servicii in domeniul locuințe or serviciilor $1

dezvoltării comunale

70.02.50

194378000

194378000

158259955

164899663

71415229

64518519

6896710

27502514

Protecția mediului (cod

74.02.03+74.02.05+74.02.061

7402

71385000

71385000

51385000

51385000

34238591

34238591

0

28613371

Reducerea ș controlul poluării

74 02 03

Sfiiubr tate și gestiunea deșeurilor (cod

74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05

71370000

71370000

51370000

51370000

34231241

34231241

0

28594619

Salubritate

74,02 05.01

71370000

71370000

51370000

51370000

34231241

34231241

- 0

28594619

Colectarea, tratarea si distrugerea deseunlor

74.02.0502

0

Q

0

A

B

1

2

3

4

8

5

7=5-6

8

Canalizarea și tratarea apeor re2cuaie

74 02.06

15000

15000

15000

15000

7350

7350

0

18752

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (80.02*81 02+83.02*84.02*87 02)

79.02

84251000

84251000

62351000

02351000

39738040

39738040

0

39720244

Acțiuni generale economice, comerciale șl de muncâ (cod 80.02.01)

80 02

0

0

0

0

0

0

0

0

Acțiuni generic ecocom>ce ș. comercial (cod

80 02.01 06*80.02.01.09*80 02-01.10*30.02.01

00.02.01

0

0

0

0

0

0

0

Prevenire și comoatere inundații și ghețuri

80.02.01.06

0

Sbmulare iritrepmcen mici și mijiooi

80 02 01 09

0

Programe de dezvoltare 'eqiocalâ și socu a

80.02 01 10

0

AJle cheitueii pentru acțiuni economice ș

80 02.01 30

0

CombustlbM și energie (cod

81.02.06*81.02 07+81.02.50)

81.02

35030000

35030000

26130000

2613OOOC

18271819

18271819

0

18145780

Energie termică

81.02.06

34855000

34855000

25955000

25955000

18145780

181457801

0

18145780

A/ti combustibil

81 02 07

0

Alte cheltuieli privind oombust'bh și energia

81 02 50

175000

175000

175000

175000

128039

126039

0

0

Agricultură, silvicultură, plscJcuttură și vânătoare (cod 83.02.03)

83.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Agricultură (cod

83 02 03 03*83.02 03 07*83.02.03.30)

83 02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Proiecția plantelor și car am na fitosanitarâ

8302.03.03

0

Camere agricole

83.02.03.07

0

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03 30

0

Transporturi (cod

84.02

49221000

49221000

36221000

36221000

214C6221

21466221

21574464

Transport rutier (cod 84.02.03 01 ia

84 02 03

49221000

49221000

36221000

3C221000

21486221

21466221

0

21574464

Drumuri s: oodur

84.02.03.01

0

Tranșpon ;n comun

84.02.03.02

22362000

79X67000

19X69000

19362000

i7242151

17242351

f

17242351

Străzi

84.02 03 03

26859000

26859000

16859000

16859000

4223870

4223870

0

4332113

Transport aeram (cod 84.02 06 02)

84 02.06

0

0

0

0

a

0

0

0

Aviația civila

84 02.06.02

0

Alte cheltuieli în domeniul Iransportur-ky

84.02.50

0

Alte acțiuni economice (cod

87 02.01*87.02 03 ia 87.02.05*87 02.50)

87.02

0

0

0

0

0

c

0

Fondul Român de Dezvoltare Socială

87 0201

0

Zone libere

87.02.03

0

Turism

87 02.04

0

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

Proiecta de dezvoltare multlfuncfcr-ale

87 02.05

0

Ane acțiuni economice

O7.C2.5O

0

Partea a Vil a REZERVE. EXCEDENT/DEFICIT

96.02

Excedent (cod 00.01-49.02)

88.02

104751940

Deficit1’(cod 49.02-00.01)

99.02

0

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE

FUNCȚIONARE (cod

4902

460301696

460301696

289632315

295759896

2*783*832

2-0871223

6960609

205306816

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02*54.02*55.02*66.02)

50 02

36662880

30662880

22020375

22007198

16144213

10144313

0

16194093

Autorități publice și acțiuni externe (cod

51 02

35960000

35960000

21707000

21693823

16051418

16051418

0

15984413

Autorități executive și legislative (coc

51.02.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Autontati executrvo

51.02.01 03

x

X

X

X

X

X

X

X

Alto sorvlcti publice generale (cod 54.02.05 la 54.02 07+54 02.10+54.02.50)

54.02

202880

202880

109375

109375

90685

90685

0

207475

Fond de rezervă bugetară la dispoața

54 02 05

X

X

X

X

X

X

X

X

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate-garantate de stat

54 02 06

X

X

X

X

X

X

X

X

Fond pentru garantarea împrumutur-lor externe, coniractate/garantate de administrați le publice

54 02.07

X

X

X

X

X

X

X

X

Servicii publice comunilafe de evidență a

54.02.10

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii publice generare

54.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

Tranzacții privind datoria publică șl

5502

500000

500000

204000

204000

2210

2210

0

2210

Transferuri cu caracter general Intre diferite nivele «le administrației (cod

56.02

Transferuri dm bugetele consiliilor județene

pentru finanțarea centrelor de zi p*w tn protecția

56.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

Transferuri din bugetei- 'ocaîe pentru -nat iutile

dc asistența socială pentru |wsoarele cu

56.02.07

X

X

X

X

X

X

X

X

Transferuri chn bugetele locale către bugetul

fondului de asigurări socialo de sânalate

56.02 09

X

X

X

X

X

X

X

X

Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLJCĂ Șl SIGURANȚA NAȚIONALĂ (60.02*61.02)

59.02

13325000

13325000

9022000

9022000

5940544

5940544

5298380

Apărare (cod 60.02.02)

60.02

Apărare națională

60.02.02

X

X

X

X

X

X

X

x

A

B

1

2

3

4

5

fl

7=5-6

8

Ordine publică și siguranță națională (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

13325000

13325000

9022000

9022000

5940544

5940544

0

529838C

Ordine publică (cod 61 02.03.04)

61 02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Poliție comunitară

61 02.03.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Protecție cn/>fâ și proiecția contra mcenciilor

(proiecție avflă nonmiiitară)

61.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte chettuied în oomemul ordinii publice ș

siguranței naționale

61 02 50

X

X

X

X

K

X

X

X

Panea a ItUa CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALEț cod 65.02+66.02*67.02*68 02)

63.02

212187816

212187816

121002987

120504035

99600493

99545594

63899

100042134

învățământ (cod 65.02.03 la

65.02.05*65.02.07*65.02.11*65.02.50)

65.02

127985616

127985816

66437187

66432764

63619207

63619207

0

66395562

învățământ preșcolar și prima' icod

65 02.03.01*65 02.03.02)

65.0203

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ preșcolar

65 02 03.01

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ pnmar

65 02.03.02

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ secundar (cod 65.02 04.01 la

66 02.04

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ secundar infenor

65.02.04.01

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ secundar superior

65 02.04.02

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ profesional

65 02 04 03

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ posliiceal

65.02 05

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ nedefimbii pnn nivel (cod

65 02 07

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ special

65.02 07.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Servicii auxiliare pentru eovwpo (cod

65 0211 03 * 65.02 11 30)

65.0211

X

X

X

X

X

X

X

X

Internate șl cantine pentru elevi

65.02 11 03

X

X

X

X

X

X

x

X

Alia servioi auxilare

65.0211.30

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65 02 50

X

X

X

X

X

X

X

X

Sănătate (cod 66.02.06*66.02.08+66.02.50)

66.02

4230000

4230000

2714000

2712685

2066905

2066905

o

2049600

Servicii medicale In unități sanitare cu patun

(cod 66 02 06.0’ *66.02 06 03Î

6602.06

X

ii

X

X

X

X

X

X

Spitale generale

66.02.06.01

X

X

X

X

x

l î

X

X

A

B

1

2

3

4

6

6

7=5-6

8

Unități meriico-sociaie

66.02 06.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Se'VK? de sănătate publ ca

86 02 08

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte clreituieii fin domeniul sănătății (coc

66 02 50

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte Instituit 91 acțiuni sanitare

66.02 50.50

X

X

X

X

X

X

X

X

Cultură. recreer® și religie (cod «7.02.03*67.02.05+67.02.06+67 02.50)

67.02

284*2000

28412000

17564800

17364800

14969590

'4969590

0

11686042

Servicii culturale (cod 67 02.03 02 ta

67.02.03 08*67 02.03.12*67 02.03.30)

67.0203

X

X

X

X

X

X

X

X

Biblioteci publice comunale, orășenești.

67 02 03.02

X

X

x

X

X

X

X

X

Muzee

67 02 03.03

x

X

X

X

X

X

X

X

Instituții publice de spectacole șt concede

67.02.03.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Școli popuiare de arta și meseni

67.02.03 05

X

X

X

X

X

X

X

X

Case de cultură

67 02.03.06

X

X

X

X

X

X

X

X

Cămine culturale

67.02 03 07

X

X

X

X

X

X

X

X

Centre pentru conservarea ș promovarea culturii traci’ onaie

67 020308

X

X

X

X

X

X

X

X

Consolidarea și restaurarea monumentecr

6 7.02.03.4 2

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii culturale

67.02.03.30

X

X

X

X

X

X

X

X

Servicii recreative și sportive (cod 67.02.05.01 ia 6702 05 03)

67 02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

Sport

67 02 05.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Tineret

67 02.05.02

X

X

X

X

X

X

X

X

întreținere grăcin publoe parcun. zoneverz,

bazo sportive și ce agrement

67 02.05 03

X

X

X

X

X

X

X

X

Servicw *eiig.oase

67 0206

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii în domeniile culturii 'ecreen s

67.02.50

X

Xj

X

X

X

X

X

X

Asigurări și asistență socială (cod 68.02.04 la 68.02.06

68.02

51580000

51560000

54487000

53993786

18353791

18889892

63899

19710930

Asstențâ acordată persoanelor *r vârstă

68 02.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Asistentă șocată în caz de boii și invalidități (cod 68 02.05 02)

68 02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

Asistenta soaaiă în caz de Invaliditate

68 02 05.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Asistență socială pentru ‘amllie și copii

68 02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

A

B

1

2

3

4

9

6

7-5-6

8

Ajutoare pentru locuințe

68.02 10

X

X

X

X

X

X

X

X

Creșc

68.02 11

X

X

X

X

X

X

X

X

Unirăți de asistentă medico-socialc

68.02 12

X

X

X

X

X

X

X

X

Prevenirea excluderii sociale (cod

88 0215

X

X

X

X

X

X

X

X

Ajutor social

88 02 15.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Cantine de ajutor social

88.0215 02

X

X

X

X

X

X

X

X

Alle clieltuieii în domeniul asiguramor 91

38 02 50

X

X

X

X

X

X

X

X

Partea a IV-a SERVICII Șl DEZVOLTARE

PUBLICA. LOCUINȚE, MEDIU Șl APE (cod

70 02+7 A 021

119333000

1:9333000

80693953

87333663

61686505

54789795

6696710

49321227

Locuințe, servicii și dezvoltare publică (cod 70 02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

70.02

47953000

47953000

29313953

35953663

27452874

20556164

6896710

20724218

Locuințe (cod 70 02.03 01 ♦70.0203.30)

70.02.03

X

X

X

X

X

X

x

X

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul locuințelor

700203.30

X

X

X

X

X

X

X

X

Alimentare cu apâ șl cmenaâr, hidrotehnice

(cod 70 0205.01470.02.05 02)

70 02 05

X

X

X

X

X

X

X

X

Alimentare cu apă

70.02 05 01

X

X

X

X

X

X

X

X

Amenajări hidrotehnice

70.02.05.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Iluminat public șt electrificări rurale

70 02 06

X

X

X

X

X

X

X

X

A'imentare cu paze naturale in locaitât

70.02.07

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servic;i în domeniul locuințelor serviciilor și

dezvonam comunale

70.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

Protecția mediului (cod

74.02

71380000

71380000

51380000

51380000

34233631

34233631

0

28597009

Reducerea și controlul poluăm

74 02 03

1

X

X

X

X

X

X

X

Salubritate și gestiunea «le-șeunlor (cod

74.02.05.01+74 02.05.02)

74 02 05

X

X

X

X

X

X

X

X

Salubritate

74 02 05 01

X

X

X

X

X

X

X

X

Colectarea tratarea și distrugerea deșeurilor

740205.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Canalizarea șl tratarea apelor reziduale

74.0266

X

X

X

X

X

X

X

X

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (80 02+81.02+83.02*84.02+87.02)

79.02

78793000

78793000

56893000

56893000

34450977

34450977

0

34450977

ANEXA LA HCî M NR o?//

A

B

1

2

3

4

5

8

7=5-6

8

Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă (cod 80.02.01)

80.02

Acțiuni genele economice și comerciale (coc 80.02.01 06+ 80.02 U1.09-80.02.01 10*

80.02 01

X

X

X

X

X

X

X

X

Prevenire și combatere inundații și ghețun

80 02.0L06

X

X

X

X

X

X

X

X

Stimulare întreprinderi mici și mijlocii

80 02 01.09

X

X

X

X

X

X

X

X

Programe dc dezvoltare reg onală și socială

80 02 01 10

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli pentru acțiuni economice și

80 0101.30

X

X

X

X

X

X

X

X

Combustibili și energie (cod

81.02-06*81.02.07+81 02.50I

81.02

34855000

34855000

25955000

25955000

18145780

18145780

0

18145780

Energie termică

81 02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

Alți combustibili

81.02.07

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli privind combustibili șt energia

81.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

Agricultură, silvicultură, piscicultura șl vânătoare (cod 83.02.03)

83.02

Agricultura (cod

83.02 03

X

X

X

X

X

X

X

X

Protecția plantesor și carantină fitosanitară

83 02 03.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Camere agricole

83.0203.07

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii

83 02.03.30

X

X

X

X

X

X

X

X

Transporturi (cod

84.02

43938000

43938000

30938000

30938000

16305197

16305197

0

16305197

Transport rut.er (cod 84.02 03.01 la nod

3402.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Drumun și poduri

84 02 03.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Transport In comun

84 02 03.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Stras

84 02.03.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Transport aerian (coc 84.02.00.02)

84 02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

Aviație civila

84.02.06.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cnetîuieti în domeniul transporturilor

8-1 02 50

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte acțiuni economice (cod

87.02.01+87.02.03 la 87 02-05+87.02.50)

87.02

0

Fondul Român de Dezvoltare Socială

87.02.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Zone libere

87 02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Tunsm

87 02 04

X

X

X

X

X

X

X

X

Proiecte de dezvoltare multifuncționale

87.02.05

X

X

X

X

*

X

X

X

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

Alte acțiuni economice

87 02 50

X

X

X

X

X

X

X

X

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

(98.02-99.02)

96.02

EXCEDENT (cod 00.01-49 02)

98 02

X

X

X

X

X

96174189

X

X

Deficit41 (cod 49.02-00.01)

99.02

X

X

X

X

X

X

X

X

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02+59.02+83.02*70.02+74 02+79 021

49.02

168319000

1683*0000

145195000

144973000

55839352

55899010

342

20077113

Partea ka SERVICII PUBLICE GENERALE

(tOfl.SLP2±S4.02)

50.02

1750000

1750000

1604000

1604000

0

)

0

1153578

Autorități publice șl acțiuni externe (cod

51 02

1750000

1750000

1504000

1604000

0

0

0

1153576

Autorități execut-ve șl legislative (cod

51.02.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Autorități executive

51.02.01 03

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii publice generale (cod 54.02.Q5 la

54.02.074-54 02 10^-54.02.50)

54.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Fond de rezervă Dugelarâ la dispoziția

54 02 05

X

X

X

X

X

X

X

X

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe

contractate/garantate de stat

54 02.06

X

X

X

X

X

X

X

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe.

contractate/garantate de administra-i8e publice

54 02 07

X

X

X

X

X

X

X

X

Servicii publice comuntare de evidentă a

54 02 10

X

X

X

X

X

x

X

X

Alte servicii publice generale

54.02 50

X

X

X

X

X

X

X

X

Partea a ll-a APĂRARE. ORDINE PUBLICĂ Șl

SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ (60.02*61.02)

59.02

0

0

0

0

0

0

0

142643

Apărare (cod 60 02.02)

60 02

Apărare națională

60 02 02

X

X

X

X

X

X

X

X

Ordine publică și siguranță națională (cod

61.02.03+61.02 05+61.02.50)

61.02

0

0

0

0

0

0

0

142643

Ordine publica (cod 61 02.03 04)

61.02 03

X

X

X

X

X

X

X

X

Poliție comunitară

61 02 03.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Protecție civilă și ixotecția contra mcendiito’

(protecție ava nonmittarâ)

61 02 05

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul orcinii publice și

siguranței naționale

61 02.50

X

X

X

X

$

X

X

X

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-

CVLTURALE (cod 65,02+66.02+67.02+68.02)

63.02

331000

331000

331000

109000

109000

108658

342

91541

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

învățământ (cod 65.02.03 la

65.02 05*65.02.07+65.02.11 *65.02.50)

65.02

0

0

0

0

0

Q

0

9073

învățământ preșcolar ș prima' (cod

65.02 03 01-65 02 03 02)

65.02.03

X

X

X

x

<

X

X

X

învățământ preșcolar

65.02.03.01

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ primar

65 02.03.02

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ secunda' (cod 65 02 04 01 la

65.02.04

X

X

X

X

X

X

X

învățământ secundar rnfenor

65.02.04.01

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ secundar superior

65 02 04.02

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ profesional

65.02 04.03

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ postliceai

65.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ nedefinlbil prin nivel (cod

65.02.07

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ special

65.02.07 04

X

X

X

X

X

X

X

X

Servicii auxiliare pentru educație (cod

65 02.11 03 * 65.02 11.30)

65.02 11

X

X

X

X

X

X

X

X

Internate 51 cantine pentru elevi

65.02.11.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii auxiliare

65.02 11 30

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheitu>e:i in domeniul învățământului

65.02 50

X

X

X

X

X

X

X

X

Sănătate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

66.02

222000

222000

222000

0

0

0

0

0

Serve» mede»*» în unități sanitare cu paturi

(cod 66.02 06.01-66 0206 03)

66 02 06

X

X

X

X

X

X

X

X

Spitale generale

66 02 06 01

X

X

X

X

X

X

X

X

Unități medieo-sociaîe

66.02.06.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Servicii de sanatate publică

66 02 08

X

X

X

X

X

X

X

X

Alle cheltuieli în domeniul sănătății (coc

66 02 50

X

X

X

X

X

X

X

X

Alle Instituții și acțiuni sanitare

66 02 50.50

X

X

X

X

X

X

X

X

Cultură, recreare și religie (cod

67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67 02

0

0

0

0

0

0

0

0

Servicii culturale (cod 67 02.03.02 la

67 02 03.08-67.02.03.12+67.02 03 30)

67.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Biblioteci publice comunale, orășenești

67 02.03.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Muzee

67 02 03 03

X

X

X

X

X

X

X

X

Instituții publice de spectacole și concerte

67 02.03.04

X

X

X

X

X

I i

X

X

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

Școli populare de arta 91 meserii

67 02 03 05

X

X

X

X

X

X

X

X

Case de cultură

67 02 03 06

X

X

X

X

X

X

X

X

Cămine culturale

B7.Q203.07

X

X

X

X

X

X

X

X

Centre pentru conservarea și promovarea

6/02 03 08

X

X

X

X

X

X

X

X

Consolidarea 91 restaurarea rnoiximenlekx

67 02 0312

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii culturale

67 02 03 30

X

X

X

X

X

X

X

X

Servicii recreative ș« sportive (cod 67-02 05.01 la

67 02 05 03)

67 02 05

X

X

X

X

X

X

X

X

Sport

67.0205.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Tineret

87 02 05 02

X

X

X

X

X

X

X

X

întreținere grădini pubiic-e. parcuri zone

verz.' baze sportive și de aqren>err

67 02 05 03

X

X

X

X

X

X

X

X

Servicii religioase

67 02 06

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii în domeniile culturii, recrcem și

67.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

Asigurări și asistență socială (cod 68.02 04 la 68 02-06+68.02.10+68 02.11+68.02.12*68.02.1

6802

109000

109000

109000

109000

109000

108658

342

82468

Asistență acordată pc-soaneior în vârstă

68 02.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Asistentă socială in caz de boi și invalidități

(coa 68.02.05.02}

68 02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

Asistență șocată în caz ce invaliditate

68 02.05.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Asistență sexuală pentru familie și copii

68 02 06

X

X

X

X

X

X

X

X

Ajutoare pentru locuințe

68 02 10

X

X

X

X

X

X

X

X

Creșe

68.02.11

X

X

X

X

X

X

X

X

Urfeâti de asistență medico-sociale

68.02.12

X

X

X

X

X

X

X

X

Prevenirea excluderii sociale (cod

68.02.15

X

X

X

X

X

X

X

X

Ajutor soca:

68 02.15.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Cantine ac ajutor social

68 02.15.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor șl

68.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

Partea a IV-a SERVICII Șl DEZVOLTARE PUBUCÂ. LOCUINȚE. MEDIU SI APE (cod

160780000

160780000

137802000

137802000

50503269

50503289

0

13420086

Locuințe, servicii și dezvoltare publică (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

70.02

160775000

160775000

137797000

137797000

50498329

50498329

0

13403724

Locuințe (cod 70 02.03 01+70 02.03.30)

70.02.03

X

X

x

X

X

X

X

X

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70 02.03 01

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli In domeniul locumțe'or

70.02.03 30

X

X

X

X

X

X

X

X

Alimentări cu spâ și amenajări hidrotehnice îaxt

70 02.05.01 *70.02.05 02)

70.02.05

X

X

X

<

X

X

X

X

Alimentare cu apă

70.02.05 01

X

X

X

X

X

X

X

X

Amc-najăr hidrotehnice

70.02.05 02

X

X

X

X

X

X

X

X

Iluminat public și electrificări rurale

70 02 06

X

X

X

X

X

X

X

X

Alimentare cu gaze naturale în localități

70.02 07

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte sevncn in domeniul locuințelor, serviciilor și

700250

X

X

X

X

X

X

X

X

Protecția mediului {cod

74.02

5060

5000

5000

5000

4960

4960

0

16362

Reducerea și controlul poluării

74 02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Salubritate și gestiunea deșeurilor îcod

74.02.05.01*74.02.05 02)

74 02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

Salubritate

7402.05.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Colectarea, tratarea ș distrugerea deșeumor

74.02.05.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Canalizarea ș. tratarea apeio' rezKiua e

74.02 06

X

X

X

X

X

X

X

X

Partea aV-a ACȚIUNI ECONOMICE

(80.02+81.02*83.02+84.02+67.02)

79.02

5458000

5458000

5458000

5458000

5287063

5287063

0

5269267

Acțiuni generale economice, comerciale ți

de muncă (cod 80.02.011

80.02

Acțiuni generale economice și comerciale Icod 80 02.0’’.06- 80.02.01 09* 80.02.01.10+

80.02.01

X

X

X

x

X

X

X

X

Preven-re ș. com patere inundate ți ghețuri

80.02.01.06

X

X

X

X

X

X

X

X

Stimulare Intrepnnaen mici și mijlocii

80.0201 09

X

X

X

X

X

X

X

X

Programe de dezvoltare regională și socia'ă

80.02 01 10

X

x,

X

X

X

X

X

X

Alte chete.«oii pentru ncț;um econom-ce ș=

80 02.01 30

X

X

X

X

X

X

<

X

Combustibili și energie (cod

81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

175030

175000

175000

175000

126039

126039

0

0

Energie termică

81 02 06

X

X

X

x

X

X

X

X

AJti combustibili

81.02.07

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli privind combuatihili si energia

81.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

Agricultură, silvicultura, piscicultura și

vânătoare (cod 83.02 03)_

83.02

Agricultura (cod

83 02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Protecția plantelor și carantina fitosanttară

83 02.03.03

X

X

X

X

X

X

X

X

anexa la HCLM \R

A

B

1

2

3

4

5

6

7«5-6

8

Camere sgncole

83.02.03.07

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul agncultuni

83 02 03.30

X

X

X

X

X

X

X

X

Transporturi (cod

84.02

5283000

5285000

5285000

5285000

5161024

5161024

0

5269267

Transport ruter (cod 34,02.03.01 la

84 02 03

X

X

X

X

X

X

X

X

Drumuri 5; poduri

84 02 03 01

X

X

X

X

X

X

X

X

Transport în comun

84 02 03 02

X

X

X

X

X

X

X

X

Străzi

84.02.03 03

X

X

X

X

X

X

X

X

Transport aerian (cod 84.02 06 02)

84.02.08

X

X

X

X

X

X

X

X

Aviația civilă

84.02.06.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltui» în domeniul transporturtor

84 02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte acțiuni economice (cod

87.02.01*87.02 03 la cod 87.02.05*87.02.50)

87 02

Fondul Român de Dezvoltare Socială

87.02.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Zone libere

67.02 03

X)

X

X

X

X

X

X

X

Turism

87 02.04

X

x;

X]

X

X

X

X

X

Proiecte de dezvoltare multtfuncțion^e

87 02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte acțiuni economice

87 02-50

>

X

X

X

X

X

X

X

Partea a Vll-a REZERVE. EXCEDENT/DEFICIT (98.02-99.02)

96.02

EXCEDENT (cod 00.01-49.02)

98.02

0

8577751

DEFICIT 11 (cod 49 02-00 01)

99 02

PREȘEDINTE ȘEDINȚA I

anexa la IHCLM NR,

Anexa 7 b

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE • Cheltuieli ta data de 30 062013

Cod 21 Caprtol.. .51,02

DENUMIREA INDICATORILOR*)

Cod

indicator

Credite

da angajament

Credite bugetara

Angajamente

Angajamente

fegafe

Plăți

efectuate

-

Angajamente legale do pttt*

Chehulall

afective

anual

trimestrial

bugetar»

A    B

1

2

3

4

S

6

7*5- 6

8

TOTAL CHELTUIELI SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE!

YlllfclfZA. f\C Cl 1 HCTlfMi A o c 2

«a a i

37T10000

37710000

23311000

>e TA’IIUUI

23297823

m e c cri • m *

16051418

ICACt 4l « <1

16051418

4dAC44<O

0

n

17137989

«CQAAJtt 1

JIUNLA De rUNt (lONAKfc (cod 01«-iy"

CHELTUIELI CURENTE (10*20+30+4

01

35960000

35960000

•>59t>OOOC

35960000

21707000

21707000

216*3823

21707000

16051478

16064595

IOU514io

16064595

V

0

15984413

TTTLUL I CHELTUIELI 0E PERSONAL (

10

18415000

18415000

11466000

11466000

86455-19

8645549

0

8637834

Cheltuieli salariate in bani (cod 10 0

10.01

14010000

14010000

9501000

9501000

6789325

6789325

0

fi787924

Salam de eaza

10 01 01

’2td'00G

12807000

rtitOOQOO

580CCW0

6187*70

6187170

0

=540864

Sasrl fte ment

10 01.02

0

indemaralte de conducere

10.01.03

0

Spor ne vechime

" itot 04

,2

Sporuf peniru oor-dri d? munr.i

rd.6l.05

2

Alte spoturi

""•’OLGS

334000

Ț&iUX

250000

250OO»

I55ȚT5

PJ351B

0 -

29^445

0'*«

TFCTUT

(1

F-n.- dn premii

HX&l 0b

0 - "

Ptana de ’/acartâ

io3i r#

a

Ffww pentru pcmtu c.upele pnr cu.*

10.01 10

o

Fond jfe'er.1 piâț«om

Wu"

‘ndam'-uaiB jtefctc unor persoana 4

1U.0T.li

>w*

220D0Q

100000

1000

100000

80426

00426

0

93785

indamnrap* d- dekxiait

1001 13

1000

1000

iîioo

1B&

195

0

i$5

_Iirie-Tnp^tti ri« detașa m

W0'.’4

0

A --mi peri

tu uaiBsonu ia s» tJe ia

' -56- --

5

Alocații oen

nj ociirts

'O.Sve

0

Aite "repruh

saurw»*? m bani

-

788000

-SoW

—sm

322.'F5

322019

0

45715?

Cheftutcil sataruuain natura (cod i(

’—iW-

-D-

-o-

&

-5-

-0-

-D-

C

-5-

î-chete țțc masA

0

Norme ce nrgrm

1D.O2.C2

-

Un krme șj 2C/up£r-.entor:kpîn'u

iabt&

Loc- -ode !*‘.ru fcicwuj „esala

10.DZCX

0

_Gramaj, tul bs-. r)e «locui de mute

Î005 55

0

Ticne** i« vsti&Htfl

“ToMos

0

Ate .-reotbu saJarok ’n rei rt

*0 .02 X

0

Contntxilil icod 10.03 01 ta 10 01061

-îfl.03 "

“WOMoO

44i1«fl6

19S55TO—

19S553B

1366224

“Î356OT-

0,

~Î6455HJ

Cofi^t^uUl de iiirțurâri soc^Il jc st

1D.0i.dl

33400CC

3340000

ÎKWtoW

îloSOoo

1S9175B

155T7.Ș0

0

-TOi35

Contopirii de a^aorâ-i de țatv?

10.0102

670PI)

’ 67n<y

-55553

-55355

32.-34

32794

0

1Z546

Ctr tnb-.Ț. de a* oiră* xx.eX.0esc

10 ca 03

TOCIXX)

rscoo:

JeUOQO

«13000

15224-

352240

0

352=63

Cormb.u ce    centru acc^h

10.03 04

21000

21000

20000

20000

100«4

10044

0

239995

Pnnw □» asigurare ce    n’âl.te i

10 03 05

0

Contribuții pemu uutKed i 31 ,ndemr

io.o3.oe

zMOOC

271000

1GODOO

150000

63333

69388

59752

TTTLUt. B BUNURI Șl SERVICI (cod

20.01 la 20 0€*20 09 la 20 16*20 1M la

20

17545000

17545000

10241000

10241000

7419046

7418046

0

7346579

Bunuri >1 servicii (cod 29.01.01 la 20

20.01

5833000

5838004

3116000

3116000

1692932

1992932

0

F-mte-’ de câtxi

20.01 01

255000

295009

150000

150003

81169

61169

0

’ 6-2386

Ma’^nale pe'Tru cu'ățerie

20 01 02

0

Jncatert. iluminat 51 to-râ moina

20 01 03

530000

530000

400000

400000

336393

336 &93

0

271767

Ac-â. carul -,i salubritate

20 O* 04

600CC

6COO3

25000

25QOO

24106

24108

0

22429

Cart»jr-Miy 4.. tir * .ini

Z-.01.05

&OCCO

00000

0

P*Se2e sc-- mb

20.01.OB

a

Transoort

20.01.07

2235000

2235000

1501000

1501000

614361

614361

5'74639

°osu ««ornunirat 1. rado. .v.

2QD1 Ofi

730000

7800CO

2000CO

200000

178852

17*882

V

152934

‘.trsnan $1 prearan de ser.ic-i cu caracter fiînnitrul

20 01 09

950000

0500C0

400000

430000

3ie684

313684

0

311357

Afle bonur și servi.: 1 pemu ln-rmjrx

20.01.30

=08COU

90NJCU

440000

440000

334735

338735

0

341186

Reparabi curenta

20.02

130C00

1300(0

100000

190000

29779

25779

0

29779

Hrana (cod 20.03.01 *20 03.02)

20.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Hrana ocnvu oamen-

20.03.01

0

H*ana jt*-ou aromai*

200302

0

MceticanMtAa «. materiale senltar* («

20.04

0

0

0

0

0

0

o

0

Mot&anwnU:

20 04. UI

0

Muienale șsnnare

20 04.02

0

R&Wfe

20 04.03

0

Deantecianț.

20.04.04

0

Bunuri da uuliua ohincMUor da inventar (cod 20.05.01*20 05.03*

20.03.30)

20 05

54000

54000

30000

30000

28200

28200

0

107939

Ur«f--ne și Bchioai”unț

20 05 01

D

Larșere accesa- 30 pat

20 05.03

0

I

Arte oMoctfl rifl inventar

20 05 30

5*00-2

54000

30000

30000

28200

28200

[>

w

107939

DaptaaAri. datașârl, tran&rarart (cod

20.00

70000

70000

30000

30000

3054

9

3862

DepMaan interne. pctasc:. transfere

20 06.01

20000

50000

’OCOO

toooo

3954

3954

0

2862

Deplasa?» în stra-'âto?

20 06 Ci

50000

5000C-

20000

50000

0

Materiale de laborator

20.»

0

Cei cetare-dczvottar o

20.10

0

Carp, publicații și materiale documei

20.11

50000

soc-oo

’SUOO

,5000

315

315

0

315

Consultanță șl oxperttoA

20.12

1250000

1250000

400000

400000

291H9

291119

0

195365

Pregătiră profesionali

20.13

100000

100000

50000

50000

24821

24821

n

26643

Protecția muncii

20.14

c

Muniție. furnituri și armament da nat

20.13

0

Studii șl cercetări

20.16

a

Plăți pentru finanțarea patrimoniului

20 18

0

Contribui»» ala xdminițtratifll publice locale :a realizarea unor lucrări și

servicii Pe Interes public tocat, in

20.19

0

Reaoiirtare infrastructură program inundații oanoru autoritari publice

locale

2020

0

Meteorologie

20?3i

0

Finanțarea acțrunflor din domeniul a

20.22

0

Prevenirea și combaterea InundațSIc

20 23

0

Comisioane șl alta corturi aferente împrumuturilor (cod 20-24,01 ta

29-24.03)_

20.24

0

0

0

0

0

0

0

0

Comw»nann 5; i ia ccstun alererkj

20 24 01

0

Comisioane 91 ale ccatun afC’Cnte

20 24 05

o

5rafcflrea • scuiu de ?ua

20.24 C3

v

Cheltuieli judiciare și a aria judiciare dmlvat» dm auțiuiu iu

20-25

0

Ti chele cadou

20.27

0

A*a cheltuieli |cod 20.30 Oi

U20 30.04*20.30 06*20.30 07*20.30.»*

20.30

10053000

10053000

£500000

6500000

5147926

5147926

0

5018278

Reclam A «1 subir-late

20.30.01

7100TOG    2100000

1500300

150000T

1151145

1151145

0

1231224

Prciocol și reprezentare

20.30 02

1MCCG    'WOW

50000

50000

12045

,2945

0

33217

Pnma :ia asigurare nor-* ața

21)30 03

8W00    awoo

50000

3OUC<

20.15

2035

0

429

Chr.

20 X) 0-»

IMOCOC    ’MWW

900000

9C0000

8C9997

*0999?

0

809997

Prssân servit j pentru Irarsmilutfa

20 50 06

0

FcrcJ Președintelul/Fcriclu' ccrduc

20.30.07

0

Executarea sa- is 3 creanța-cr buocu

2C 3C.09

btsea-j    □«3-300

0

An» cftan»®« eu fcunur și sar/vc.i

20.30.30

4000000

4WOOOO

3171MM

3171804

0

>343411

TTTLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03]

30

0

0

0

0

0

0

0

0

Dobânzi aferenta datoria! publica uit

30.01

0

0

a

0

0

0

0

0

LXrtwizj afww'le daturi=i publici r.l

30.01.01

0

DeifttVi aferente credita or nt&me ;

jo.01.ac

0

Duba tui aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la

30.02.03*30.02.05)

30 02

0

0

0

0

0

0

0

0

Dorlv ifPrtKt* tcm«i rU* ce •>

30.32.01

0

Doc&nz 3ltrente cned-tekr externe

30 02 02

0

Octeru altt-te'iu ucdiUto externe

30 02 03

0

Dcoărzi aferente -JeUnei pudice ex

30 02 05

0

0

0

0

0

0

0

Alte dobânzi (cod 30.01D1 la 30.03.0

30.03

0

□obsnz aferente (mptumuturi-or din

30 0301

a

OcDă-da doamnă buzoi uiw jluLiu

30 03 02

0

Dobânzi afenenie împrumuturilor tef

30 03 03

0

Dobânzi ia depozita și ri «poncif tri

3CO3G4

3

Dobânzi taopeaflunBe <fc feving

30j&3j}5

3

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40 03*40.20

40

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru acoperirea dtferwnti

40.03

0

Subvenții pentru compensarea

4020

0

Alte subvenții

40.30

0

TTTLUL V FONDURI DE REZERVA (cod

50

0

0

0

0

0

0

0

0

Fond da rezerva bugetara la dispczli

50 04

0

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE

UNrrAȚl ALE ADMINISTRAȚIEI

51

0

0

0

0

0

0

0

0

T ransfen frT cu reni a (cod 51.01.01*51.01.03*51 01 05*

M m 1A+51 01 1M-A1 Ol ?A*51 01 26+fi

51.01

0

0

0

0

0

0

0

Tran?fe*-jn către reUtU A Oubbce

51 01 01

0

AcUVl -t aalîUJlU

51 01 03

0

Ananaree aemoortuutor de irleres

51 01 05

0

Transfer,m -»n hugetato cnnanaior udețene pentru finanțarea mntminr da 71

51 01 14

c

Transfer.in din buqelnln locuiți centru mst-'Mtâs de «wsiențâ aociaM

5’ Ol 15

Tiwirjfcrun din bugetele coos Ui or locaie «i ludefene BSfftu acontaM unor

5* CU 24

9

Pag» 5


anexa la U( LM Mk. Alf

asigur acc-ak jo    ;-anb_

persoanele

31.01 2fi

0

i Fswsjpron Snv/ixi co'i'Jiwprt’j sAnalMc pcfSxi cer? nane ijcne^dam rfp

51 01 31

0

ReatMeree iurmfcâ a cttdinlu1 dc

locuit

51 01 37

0

1 ratoertJfl <>’« ncțeiek cons*-o?“ txaie ?' iuc46ne perrtu finanțare»

51C1.ÎV

0

i rwiifcfuri Sin twiqnmie local'; pentru Ana-are» chcttuieUtor -.uren'A* ,<n

51 Dl AH

pentru ^narțarsa ^i-ne-e or aqnac e

31 O’ 49

l)

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI IcxxJ 51

55

0

0

0

0

0

3

0

B.Tranrerun curente In strsinaiote

55.02

0

0

0

0

0

0

0

Contnbuțt și covzafii Im □'•yan&rre ir

55&2.01

4

AHm frairsr'orun curwie în stiarOtatd

55 0204

0

TITLUL IM ASISTENTA SOCIALĂ (cod

57

0

0

0

0

4

0

0

0

Ajutoare sociale (cod 57 02.01 la 57

57.02

0

0

0

0

5

0

0

0

Ajutcare soc mic în numerar

57C2.01

0

Ajutare scoate în natura

5 T 02.02

0

Ticfwte dc -reșA

57.02 03

0

T»chete caoou aocxcale senin* ches

57 02.04

0

rVIUVA 'AMLIEL LltSX IUWXT|CBO-

59 01*59 C2*59.0«*59.11+59 12+59.15*

59

0

0

0

0

0

0

0

0

Burse

59 01

0

A>uMre rerrnj ;aiix „vovocaîn 3e

59 02

0

Programe pentru tinere»

59 08

0

Asooap: și fundații

59.11

0

Susmerea ru.ieior

59.12

0

Conrnmr.ii la Mlarizarea personaim

59.15

0

Dcv.Aq_tiBi crvi'd

59 17

0

Act .m cu caracw ștxHfHc ș» =-.<kJ

S9.22

0

Surpe aferanlft clăta uuunțetr

59.25

0

Prearme sr un> ;ic- or»>nri

D

OPERAȚUNI FINANCIARE (cod 90*«1|

79

0

TITLUL X7 ÎMPRUMUTURI (COd 80.03+ l

80

0

0

0

0

0

0

0

0

tfflpf UfllUlun pctnrti rtUHffUV' 4» aervtcâi publice mu ectintăți finanțate

80.03

0

Alte împrumuturi

80.30

0

TTTLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

0

0

0

0

0

0

0

0

Rambursări de credea externe (COC I

81.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Rjr>bu' sări de credite extern»» kw

8’ 0* 01

0

Ra-ntxniri de fcrJiîa externe din f:

8‘ 01 02

0

Ka'nbu’-sări ce -    aferente calo

«1 01 05

0

Ptowne de cum sferșmt: Jalona p|

fl1 31-W

0

Rambursa n de credite interne (cod 8

11.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Rambursa de cmd te anernu uaran

R1 02.01

0

D/ctunie de cjxs afefents dator-«i o

51.02.C2

0

ReniOi.rc^n de crc-O:.e ștarnrre cfcro

81.02.C5

0

PLAfl EFECTUATE IN ANII PRECEUfcNP 51 RECUPERATfc IN

84

0

0

0

•13177

-13177

•13177

0

0

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE fa ANII PRECEDENTI Sl RECUPERATE fa

85

0

0

0

•13177

•13177

•13177

0

0

Plăți efectuate in unii pmcsdcnți $< n

B5.01

•13177

•13177

-13177

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod51*55*56*70*84)

1750000

1750000

1604000

1604000

0

0

0

1153576

TTTLUL VI TRANSFERURI INTRE

y^ILALE.^MifiliSÎRAȚîEI_

51

0

0

0

0

0

0

0

0

Transferuri do capital (cod 51.02.12* 51.02.29)

51.02

0

0

0

0

0

0

0

0

itsiytpuii patinrnRsnmB invesiiinw ia spitale

51 0212

0

tiBiwterur din bugetele >ocate

pentru Rnențarea cfwtui=Wcr »le capital din domarthU

târătăpl

51.022» 8

0

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 5

55

0

0

0

0

0

0

0

0

A Transferun înrăma (cod

55.01 Oî*35.01.«t»aM.01.10*5S, 01.12*

55.01

0

0

0

0

0

0

0

0

PrDqrarra ;u finanțare raricursab-lt)

S5.0I.03

0

Programe PtlARE și aJu» pmgra-v»

554n.ee

0

Programe I3PA

55.01 05

0

Programe $ Al‘ARC

55 0’ IC

0

Investii an- aPROtflor «ocnatm ri

55.01 12

0

1    Profira» ie t» dezvoltare

55.31.13

0

Rxvî Pun -r de Cezvuixre Soc«U

55.01.15

0

A«e transferuri curenta interne

55.0’ ’S

0

CMiue> n*e*<3«fcie IS-°A

58 0126

0

Transferuri din buget *< toca c&rc

eecciaSe cv dezvoltare ImerccmunHarH

5501 42

0

Tran-ferun pentru acnitama oo xjațfitor resiuiile ale centrelor de te^rcfîcart

55-21 54

0

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE

56

0

0

0

0

0

0

0

356

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionali (FEOR) (cod

56.01.011a 56.01.03)

56 01

0

0

0

0

0

0

0

356

F-nanuiea naao’WA

56 01 01

0

53

Finanțarea exte*"* -'erarnoursabi â

56 01 02

0

303

Chelluteil neeilgiale

56 01 03

0

Programe din Fondul Social Europe

56.02

0

0

0

0

0

0

0

Firgrîarw3 națională

56.02.01

0

Rnsrțort» externă neramUr sacAă

56 02.02

0

Cneftuiolt

5602.03

0

Program» din Fondul de CoeziunațF

56.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea napc-alâ

56*13 0’

0

F narxHrea externa nenvncursab-â

56 03 02

0

Cheiuri naettgibîe

56 03 03

0

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)

(cod 56.04.01 la 56.04.03)

5604

0

0

0

0

0

0

0

0

Dna-arou tiațicnală

56,34.01

0

Ffnarrxma eacema nemrrbirsaaM

56.C4.02

0

ChplUiA nealta hi*

55 04 03

0

Programe din Fondul European pentru Pescuit (TCP) (cod 56.05.01 la

56.05.03)

56.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Rnartțanaa nstmalâ

56 06 01

0

Finanțarea o«emă nemmbursabflâ

t6.D5.D2

0

CheflutaU neeikf&i c

M25.03

0

Programe Instrumentul da As stan ta pentru Preaderare (PA, (cod

56 07 01 !a 56.07 03)

56.07

0

0

0

0

0

0

u

Q

Ftrai țarea ■ Usiwu

56 07 01

0

Ftnantarea externi reramhursar.Ti

56.07^2

0

Oarmait re^-ipir/te

56.07.03

0

Programa Instrumentul European de Vednatato ți Parteneri»! (ENPI)

(cod Se.0S.01 ia 56.08.03)

56 08

0

0

0

0

0

0

0

0

F,nitntam« ruran-aiâ

58 06.01

0

Finanțarea tuhriul nes- •tCursâbiâ

56 08 02

0

Cheltuieli neeâffbSe

58 08 03

0

Alte programe comunitare finarrtatB ■n perioada 2007*2013

(cod 56 15.01 ta 56.15.03)

56.15

0

0

0

0

0

0

0

0

napanulâ

56 ’50i

a

Fnâ-.ta-ea externi nerarrhureabHâ

56 ’5O2

a

C*efluie!l reehgibilct

3« *5.02

0

Alta facilități ți instrumente postade*

56.16

0

0

0

0

0

a

0

0

Rnsnțsrea natonsiA

56.15.01

0

Ftngrțarss =xtemâ netanibur&acUâ

56 15.02

0

Cheltuie*» reeafc*

56.i5.C3

0

Mecanismul financiar 5EE ( cod 56.1

56.17

0

0

0

0

0

0

Q

0

Fsianțaree naconaă

56 17 01

0

Fr-jwlima «temă narembunwwlA

56.17.C2

0

Qwu^ii nes

061703

0

Programul Norvegian pentru Creștere Economica și Dezvoitaie

Durabili (cod 56 18.01 ia 56.18.03)

5618

0

0

0

0

0

0

0

0

Firiunțuruu nuvonaiă

66 18 nt

0

Finanțare?! e<t*mi neremciasshKă

î* ut ca

0

Chfillu ei' neeiiyiMv

56 18 03

0

CHELTUIELI DE CAPfTAL ({cod 71*72*

70

1750000

1750000

1604000

1604000

0

0

0

1153220

TITLUL XII ACTIVE NEFtNANClARE (o

71

1750000

1750000

1604000

1604000

0

0

0

1153220

Activa fix» (cod 71 01 01 la 71 01 03*

71.01

1750000

1750000

1804000

1604000

0

0

a

1153220

Construq»

71.01 Qt

a

Vaș acrrpam«ne ș» n ijluaue Je I

71.0* 02

4000

4000

4000

4000

0

48059

Mot>i«- atxautuuj t»?ct»cC ș alte oc

71 0* 03

16000

teooo

16000

16000

0

3703

P*J*8


«.F.XA LA


IHCLM NR


CONTUL OE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de...30.06JOI3

Cod 21 Capttxri .5402    -leF

DENUMIREA INDICATORILOR-1

Cod

•fxuc«tx

Credite

de angajament

Credita bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

lega**»

POți

efectuate

Angajament

e legale de

plătit

Cheltuieli

efective

anuale

trimestriale

A    B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

TOTAL CHELTUtELJfSECȚIUNEA DE FUNCnONARE*3ECȚlUNEA DE DEZVOLTARE)

r

202880

302880

109375

109375

90685

90685

0

207475

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01*79+84}

I

202880

202880

109375

,09375

90685

90685

0

90685

CHELTUIELI CURENTE ț10*20+30+40+50+51+5S+5

202880

202880

109375

109375

90685

90685

0

90685

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10 01 l#10

10

J90000

190000

101000

101000

90685

90685

0

90685

Cheltuieli salariate In bani 1 cod 10.01.01 ta 10.01.1

10.01

150000

150000

82010

82010

71695

71695

0

71695

Salarii dtbazA

10 01 01

137000

13?«l0

77137

77137

66822

66822

0

62994

Saiaru de rnert

10 0, 02

0

Incomnxatte oe conducere

1001 03

y

Spor da vechime

100, O»

n

Sporuri ptrttuu ccndipi de muncă

ift 5i te

0

Am gxgun

10.0, w

«con

5000-

-3cT<5-

-56T3-

56*0

16' "

u

5229

sufllrnontd'c

lodiât

6

Fond premii

10.01.0»

0

Prima de vscan#

iffsr»'

0

-o'*, pa mu poetun naipaf» pnn c. mul

1601.10

0

Fonti    HI Ml cu ora

1U.01.11

n

'ndc Tinuu.. pielile unor pereoane -In .afara unftâ’JI

ieri ,2

0

-de aetagam

TD.UI 13

0

tnrte-”waf d* detașare

"T&7TR'

-Atecjîa uv- Uu Irwispc'tijl la și da la incul tfd munci

10.01.15

- Alocat • na^fnj k-ci.irre

153116

Q

Alte rec, jc saunate In bani

10.01.30

50-Q

-5355-

1263

-Î263-

1263

1202

3472

—ChehuM 54lariale în natură 1 cod 10.02.0, la 10.0

16.02 ”

0

-g--

6

0

5

*0.02.01

4J

rmc je hrana

10.Q? n?

Uniforme «1 echipament o_ țjuionti

10*55.03

Locuia oe servicu fn’OȚ.nl riț S'-shjt §i ’am iu at

10.02.04

Xfanțacftd a 51 de »pt ncul do munca

16.8.05

T .chete de    ,

' 0.02.06

An* dreptir sa.anac r» natură

iJ.02.30

Contribuții (cod 10.0X01 ia 10.03.061

10.03

40000

-40000

Coi iu bula de rwx; r*n sociatc-<fc a tai

io.C3.ci

30000

30200

Cnnrrbutii de oiw^uji de scanai

io.ro 67'

1600

Î60B

Conbibulii de jw»q..r Ari 5sci3.ee; *a--aUte

mro C3

3000

soog

Contr-oul 1 de asigurări pcnuu studenta de muncă

10 03 04

1000

1000

- ’ -v» re asigurare de v sțâ piât 10 de wțaiaw pe

10.U3.0fc

Oonmcvl pwitru conced ii 51 ndenriizav

10.03.06

TTTLUL II BUNU«I 31 SERVICII (cod 20 01 ia

" w

12886

12886

Bunuri li aervicri (cod 20 01 01 ia 20.01.09*20 01.3

20.Q1

0

0

furnituri de Lvo-

"53 o - 61

Materata nanfru

20 01 02

1-r.alzrt. iluminai» fortâ netxâ

20 01 03

Aoa. canal si «alubrUim

20.01 CM

Cersu^u a lubfrfiunll

20 01 66

p^&e cc sct irnb

20 01 00

Iransport

20 01 0/

Postă xeecoow-pil 1. 'ac>o tv. pictici

20 6Î"lW

Mate riale 51 txesian de service cu caracter

26bi utT

Arte Ouriun 11 ier.-» tw^iru tafetir.aro si functor®

"»6l36

. Reparatei curente

" 56:52”

Hrana (cod 20.03.01 *20.03.025

20.0Î-

0

0

Hrana pentru oarren

56"C3 61

Hrana oonuu ârSnam

MedkamnkMU nurartaia unitare (cod 20 04.01 i.

26.G3.02

0

20.04.01

Reaeltn

20.64.SJ'

Dtfznteciarv

20.04 04

Bunuri d? natura ob»>ct»ior de inventar (cod

0

0

unrfo-n~ si ectocemcnt

20.68 61

Lenictie ai flcctaori. da șgl

20 05 05

Ajîs ooecie ce inventar

20.6d.3C

Deptasân. detașări. translatori (cod 20 06.01 *20.0<

2bM

0

0

Deu-usan .rr«m* refâsâri tronshran

2666 6-

Oc-asâri kisfcaă££p

26 06 6?

Malwn^t da laborator

~T6'M' '

_Cercctarv-dervPttarg_

20 10 M.T1

PftoHir» orafaslonate

26.12

M.n~

PMÎăSti* muncii

26.14

3<TTS

0

0

0

0

0

2

18990

-TS59C

-ÎI553-

18860

0

18990

uiîo

14916

Î4gîfi

’ lilO

0

'4916

54fl

>»e

240

240

0

240

3726

3726

3/26

5726

0

3726

-08

liJtî

in«

108

Q

108

0

0

8375    '

8375

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.

0

0

0

0

0

“O-

-D-

-0-

3

0

0

0

0

0

-3-

0

0

0

5

0

0

0 -

0

-o-

~c

0

“O-

0

0

0

n

y_

S

'0'"

3

0

o

0

Q

0

0

0

0

Q


■r #4


Studii si cercetări

20.16

C

Plăți pentru finanțarea patrimoniului genotic ai anii

20716

D

Contribuții ale administrație! pufaltce locale ia

20 10

0

Reabilitare infrastructură program inundații

20.26

Q

Meteorologie

" 'îff.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea și combaterea inundațiilor și Tngheturiti

20 25

Comisioane și alte costuri aferente

20.24

0

-0-

-O-

0

Q

3

~~a

Comisioane si sile costuri aferente 'rnpnimirturtior

2C.24.C1

Comisioane și aha costuri aferente "rrcrumutunlor

20.24.02

0

Sîatolirea nsculm de ara

2CJ?4'd3

0

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din

20.25

0

TI chete cadou

■"20727“

0

Atte cheltuieli (cod 20.30.01

20.30

12880

12880

837T

8375

0

5

0

~o-

Reclama si ouWicilate

20 30 01

0

Protocol si rBprszantara

20.30.02

0

Pnme de asia urare non-vistă

20.30.03

n

Cnirh

>0.30.64

0

Prestări servicii pentru transmiterea drectunlor

20.30.06

0

Fondul Președintolu /Fondul conducătorului institu'j

20.30.07

0

Executarea siiită a creanțe or buqmare

20.30.09

0

Arte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

12880

12380

3375

6375

0

TITLUL III DOBÂNZI (pod ^0,01 te 30,03)

-30-

-6

-o-

-0

-o-

3“

0

0

0

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.0

”"30701 '

0

-D-

-o-

0

0

—0

0

0

Dobânzi afereme oatonei publice nteme directe

3O.0l.O1

0

IDobânzi aferene creditelor nteme pararrta*»

30.01 02

o

Dobânzi aferente datonei publice externe (cod

" 30.02

-5-

-o-

-0-

-0-

5

0

0

~~3

Dobânzi aferente datensi pjplice externe directe

30.02.01

Dobânzi aferente creditelor eicerne contractate de

86.62.62

0

bobânzl aferente creditelor externe gărmitete și.'sa

30.02.03

0

Dcibâ’izi aferente datonei publice externe 'ocale

30.02 05

0

0

0

0

0

<j

Q

0

Alte dobânzi (cod 80.63.61 la 3b.o3.b5)

" 00 03

0

Dobânzi aferente irnprumutuntor din rândul se teza

I 30.03.01

Q

Dobânda datorata trezorerie statului

30.0302

n

V

Dobânzi aferente imprumutu» lor temporare din trez

30.03.03

Dobânzi la depozite și riisponibtttâțl pâswKft în cnn

30*33 04

0

Dobânzi la Doeatkmite de leasing

30.03.05

0

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.02+40.20+ 40.301

40    ■

0

0

0

-o-

0

3

0

0

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si

46.03

0

Subvenții oerrtru compensarea creșterilor

40.20

0

Alte subvenții

" 40.30

0

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod ăfco4y

50

0

0

0

0

""0

3

0

0

Fond de rezervă Busetorâ ia dlBOOzttla autoritarilor

"'5D.M '

0

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂTI ALE

st

0

0

”TT”

0

-3-

3

0

0

Transferuri curente (cod

41.01 '

-3-

-3-

0

0

0

0

0

0

Transferuri către instituții Publice

51.21 01

0

Acțiuni de sănătate

51 01 03

0

FinantarsQ aeroportunlcr de interes uca*

51.01 05

0

Transferuri din buptrtwlu uutraiwr uumme £>6''Try_

Si 0i M

-rafHjyyi ;p th-acțp1* ton-ț g centru mst'Ub te se

'rangfa- n prMr-r connl-utiu du asigurări sociale

5* Ol 24

51 0' M

Transferuri pnvi -c contribuții rin sănătate centru Rftstyv^re.? terrricâ a cod niw dte locuil

&1.Q1 3’

■snner

Tnansfci j? jin Lxjysla.» consli 4r< tecale șl

5i 61 M

1 ravfwrvn cm bugete e ocart pe-bu finanțata

!h Qi

Transferuri d*«i bugete* >r»c»c -cpîr. *i--rt?rea

Si 01 4‘J

TITLUL VII ALTE TRANSPFRURI {cod 55.021

55

0

5*

_QJ ranifgrun gmRnla,tn.aUiinya|? (cjțrț.

Contribuții ți «nr-ml « organisme wixniațM Uta

“"53TET'

0

-0-

W3 01

Arin 'mn^fcnjr! curente îr

566564

TITLUL IX ASISTFNTA SOCIALA (cod 57.02)

5T

0

—B

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

5T.B2

0

0

Ajtroan» aociate in numera'

57 02.01

ĂASogre sociale ’n natura

r 7 02 02

1 <f ete da crasă

57.02.03

Tcriete caoau acordate pontm chef tir eii eocia e

(“57 02 64

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (COd

56

0

0-

6m?e    ,    .

săfrr-

•\ulcere c-ent^- daune provocate de caUaritâlte na

59.02

Programe pentru snetaf

" 58.W

AsccaV fundat»

59H~

Susținerea ;u iekx

56.12

Contribuții ia aala'.-zerwa pe^o-atud netfe* cal

5913”

Despăgubiri crvfle

" 38.1T

Actiun cu caracter aii-m f.c $• soc ^-cunră

5«2

—rtnr -

°nxi'aiTK si wolesta uiivmd nrnvBniraa si

QgSWIVyi FINANCIARE IgQd-«h&l]_

2?

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+ 60.30)

M

“6

—u

fmpmmufun pentru inilrtuln servicii publice

80.03

Arie împrumuturi

ÎITLUL XVTRAMBURsAhi de credite (cod 81.01+8

81

0

0

IRambureirl de credite externe fcod 81 Ol 01 ♦81.0'J

8T.01 “

or~

0

Rambunur de creat?    e contracta» du ui du-

81.01 0’

Remb.irsăn de eradic ca terne din lardul de qaranl

6’ 0' 62

RamUi-«e» de creai® aterewe datoriei pub'fcc uxt<

81.01 Uo

Dilerwne da "t.rț aferente C atone p-tărca externe

fl’.oi ne

—5TU5'

a

n

Kmiibumân rin credle interne 34a a .jx

8’ 02 01

Dl'ercnțe de îurs aferente dstene» publice Hteriie

61 02 02

Rambursări rin rratfte aferente dale -.i yubce rea

Bl 02 05

PLĂTI efectuate în anii precedenti si

TITLUL XV” PLĂTI EFECTUATE In ANII

-52-

85

0

-s-

0

0

Pleț» efectuate in anii precedent! ți recuperate in ai 5OTUWEA DE DEZVOLT

6101

—0-

-0-

Șl &L Â&

Jft

0

0

0

0

V

0

Ji

0

0

0

0

0

u

0

"0

0

s

0

Q

0

a

c

5

0

-0

—o

Q

~0

o-

0

5

O

Q

—0“

0

G

u

0

"ir

0

0

O

V

0

n

Q

0

0

0

0

0

0

0

c

0

"0-

0

0

0

0

c

0

Q

0

0

o

C

0

0

0

~nor~

0

Q

0

0

0

0

0

a-

0

0

0

0

0

0

0

u

u

0

0

0

0

0

0-

5

0

0'

0

0

“0

0

0

0

i

""Tinw

TiTLUL Vt TRANSFERURI ÎNTRE UNITÂTI ALE

-51-

-tr

-0-

Tramieturi d» canllal /cod 51.02.12* 51.02.281 ,

51.02

-o-

0'

I rans?£.'»n    finanțarea invesXircr ia acilflif-

i HHBJa’-.in nm ougcîcte pC4ik    Tnanța^a

-5i c2 2î

TfTLUL V|< ALTE TRANSFERURI /cori 55.01)

55

6

0

A. Transferi in interne (cod

55.01

5

0

Procmrra r> finonta-cju u-raabilă

55 0T1W

Frr<~”''* PHĂRE și »"» r-rvj-ș-H cu Fii-antero rai

S6 01 38

Pr«y»»r»» RM

55.0!»

Rmnrame SApAKD

55 01 10

InvunWu sie age-cior economici cu capeți de Slot

Iz

Programe de de/vote-e

55 01 13

Tom.’ Rumân ri« Dezvafcarc Socufs

55.01. 15

Aia t-an^cru; curenta nțe-»

"OTTTg

ChefL-tstnouliq Me ISPA ,

55.0123

Tlansferu-n am bwstul (c-cai către a»c u w de

Tran&latuttfifintr.. aer tarea oW'oaliăcr resiana-.

35:0T5T

TUui VOJ PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI

56

6

5

"~55tfî

-o-

U-”

F-nantirto rsliona1*

58.01ÎT

F.nnitte'es externă ncrarr.bursnfc tă

56 bl te

Chcltuigîi nee*»s<»e

“5801:53

Programe din Fondul Social European |FSE|(coc

sror

~8

6

Fr-ararea naționala

^5O75T

Ararțarț» eternă nerarnoursaU s

56 tibi

Chelhj»t neeUq bile

"TE7J7T5"

Program» din Fondul do CoexiunetFCl 156.03 01 la

56.85

“0

0

Finanțarea natity 314

’Sbtd.OI

Finanțarea externa '•ervnbursoDilik

56.03.02

Che'Lteh neâllnts-le

56 03 03

F romana din Fondul European Aurtcol ric

5e.O4

0

0

Firaiit2’=3 rfitionaiâ

56 04 di

Finanțam» *xtcm4 ne'arnfursah ă

~9smr

Chelîwcl. nwriiQMk e

66.ccr.Tl

Program» riln Fondul European oentni Pescuit

^5605

-8-

0

Rnantarea lUMc-nafâ

5e:cor

Ana- (pkr «xîemâ nctBmbwsstowa

Cheti *s nsefiaiiio

■5RC5.0T

ae —

: 'rvtnisrM nationa u

30.0/

56 07 01

0

0

Finanțarea externă rerșrrbu-wC'lâ

“50707

Cnetreli neeîiQiotle

“5T67 03"

Proorinve Instrumentul Euroocan de Vnchi alura »

8

0

F.nsntem» •’ajionalî

”56 065'

Finanțare j -externă ns-anfcursab. ă

56CB32 1

ChetUneli neeicib e

56 06.33

Aho programe comunitare finanțat» in p»noada

56.3?

9

3

Fr d- teitsa națională

"TE'15 51

Q

-o-

5-

-0-

0

-B-

■ fl

0

5

0

c

5

c

0

G--

-G~

o-

B

0

5

0

0

0

0

0

tr~

0

Q

0

' 1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

0

0

-0

o-

c

0

0

0

0

<J

0

0

0

0

B-

0

B

0

0

0

-5-

0

0

«

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B

0

0

0

0

5

B

B

0

0

0

0

Q

0-

0

0-

0

0

G

0

0

o

T

B

0

0

1 n

0

0

Finanțarea extern neramburaac >1.1

38.1W

C^&îuifi nec -jit'k

M15.B3

Alt» faciKttn «l Instrumente pcs iade rare (cod 56 11

56.16

D

0

F-nantsrca nauurulu

56 16 61

Finanțarea aort»"*» ^erynb. -sac U

58 16 02

Chc    nwwt h

~5C*T?n5T

Mecanismul financiar SEE ( cod 56.17.01 ta $6.17 0

M.17

0

0

Finanțarea naUuw*

56 17 01

? cartarea exl»'~4 raramburiac-b

58.17 C2'

CrjcUsc'i ’xx -'jît-.fc

56 WC?

TĂU—

--0-

-H

Finanțarea naUxuta

tw

f nantare» »*«•—* rarvnhn'Mr LI

"58T'3?02'

C>etu»ca noygtElc

5B 18 03

-R-

CHELTllIE LI DE CAPITAL IIcod 7H72+751_

TITLUL XI. ACTIVE NEf 1NANCIARE Icod 71.01 b 71

-0-

D

5

Activ» fia» Icotf 71.01.01 la 71.01.03*71.01 JOI

^tijî

0

-0-

Cpnamm ,    ,

71 01 Bl

Mașrt «c7<pjm«r,‘» ți rrțoac» ce transport

Tnj^uy

Woc*cf apj-3tixi t>rcl ti ț< ale active corpoa a

71.01 03

Alt» aci.-.n Fix»

TTBTUT

St octal (cod 71.02.011

71.0Î

0

0

Rcaerva da <mt fc da HtcpAr.ve

71 K.01

'• rarr

TITLUL XB ACTIVE FINANCIARE Icod 72.011

72

0

—0

AcOyt.fininsttre. icsat T2.0VQU

' 727)1 ~

0

0

Partc.paro U caoftaLi secta ai societă?*» co'nc'c:

72-01.01

TITLUL XIV FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE

73

PLĂTI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENTI $1

64

5

WMfKWU,»e în -

05

—5-Tîi—

0

0

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

0

Q

0-

#

0 .

0

0

15

0

1

5.

0

0

0

D

0

0

0

0

0

0

0

0

0

~B

0

9

0

0

“B

D

5

0

11*790

Ci

0

~15

0

n

115790

Q

0

5

0r~

0

H8790

0

0

0

17007

0

0

D

0

0

0

0

0

0

0

0

-n

“TT“

0

~n

0

0

(T“

Q

T

0

0

0"

”TT

0

0

u

0

0

0

D

0

B

0

o

—.

Anexa 7 b

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli la data do...30 06 2013

Cod 21 Capitol ...5502    -lei-

DENUMIREA INDICATORILOR"!

Cod

indicator

Credite

de

angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajame nte legale

Plăți

efectuate

Angaja

mente

legale

de

plătit

Cheltuieli

©fectlvo

anuale

trimestrial

A    B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

TOTAL CHELTUIELKSECȚ1UNEA DE FUNCȚIONARE+SECpUNEA DE DEZVOLTARE)

500000

500000

204000

204000

2210

2210

0

2210

ECȚIUNEADE FUNCȚIONARE (cod 0H7H4)

500000

500000

204000

204000

2210

2210

0

2210

CHELTUIELI CURENTE (10+20+30*40+5(3

01

500000

500000

204000

204000

2210

2210

0

2210

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod

10

0

0

0

0

0

0

0

0

Cheltuiili salariate în bani ( cod 10.01.01

10.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Salam de ba?A

10.01-01

0

Salanl cc- meri

10.01 02

0

Indemnizație dc conducere

10.01 03

0

Spor £te vechime

10.01 04

0

Spo’ur pentru condUi cc muncă

10 01 05

0

AJte feporun

10.01 06

0

Orc suplimentare

10.0107

0

Fond oe premii

10.01.00

0

Pnma de vacanță

10.01.09

0 ]

Fcnd pentru posturi ocupate prin aimjl

10.01 10

0

Fond aferent plâț-l cu ora

10.01 11

0

Indemnizații r^ălir» urcr perauor-e cin afi

10.01.12

0

Indemnizații de cfilayare

1001.13

0

Indemnizații oe detașare

1001 14

0

Alocații pertn. transportul Iu «i ce la socu

10.01.15

0

/Vocații pentru locuințe

10.01 16

0

Alte crepturt aaianalc îr barv

10.01 30

0

Cheituloll saiariaie in natură ( cod 10 02.

10.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Tichete de masă

10 02 01

0

Norme de hrană

10.02 02

0

Uniforme $i echipament oollgatonu

10.02.03

0

Locuința de serviciu folosită de saîarat ș

10.02 04

0

Transportul ta și ce la locul de muncă

10.02 05

0

Tchote de vacanță

1007 06

0

Ale drepturi sa Iar ale in natură

I0.Q2.30

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10 03

0

0

0

0

0

0

0

0

Contribuții de asigurări sociale de stal

10.03 01

0

Contnbuțîi de asigurâh de șomaj

10.0302

0

Contnouțu de asigurări sociae de sarâtr

10 03 03

0

Contribuții rieasgurâr pentru accidente

100304

0

prime de asiaurane ce viață plante de a?

10 03 05

0

Contnbutii pentru concedii ți indomiwaț»

î 0.03 06

0

TITLUL II BUNURI Șl SERVICII (cod 20 01

20

1000

1000

1000

100C

100

100

0

100

Bunuri și servicii (cod 20.01.01 ia 20 01.C

20.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Furnituri de brou

20.01.01

0

Matenaie pcntm curățenie

20 0 1 02

0

încaizit. iluminat și forță rootncâ

20.01 03

0

Ap« canal și sa'ubntate

20.01.04

r o

Carburanți și ubnfianți

20 01 05

0

Piese de schimb

20.01 06

0

Transport

20.01.07

0

Poș:â telecomunicații raoio Iv internet

20.01 06

0

Materiale și prestări fle servicii cj

20 01.09

0

Alte bunuri și serv.c i jerinj Frlretinere ș

20.01 30

0

Reparații curente

20.02

0

Hrana (cod 20.03.01-*-20.03 02)

20 03

0

0

0

0

0

0

0

0

Hrana pentru oameni

20.03 01

0

Hrana pentnj anîmae

20.03.02

0

Medicamente și materiale sanitare (cod

20.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Medicamente

20 04 01

0

Materiale sanitare

20 04 02

0

Reactivi

20 04.03

0

Dezinfectant!

20 04 0-

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Uniforme ș ochipament

20.05.01

0

Lenjerie și accesoni de pat

20.05.03

0

Alte obiecte de inventar

20.05.30

0

Deplasări, detașări, transferări (cod 20.0

20 06

0

0

0

0

0

0

0

0

Dep’asăn interne, delașăn. transferări

20 06.01

0

Deplasări 'n străinătate

20.06 02

0

Materiale de laborator

20.09

0

Cercetare-dazvoltare

20.10

0

Căr{i. publicații șt materiale documentari

20.11

0

Consultanță șl expertiză

20 12

0

Pregătire profesională

20 13

0

Protecția muncii

20 14

0

Muniție, furnituri și armament de natura

20.15

0

Studii șl cercetări

20.16

0

Plăți pentru finanțarea patrimoniului gen

20.18

0

Contribuții ale administrației publice

20 19

0

Reabilitare infrastructură program

20 20

0

Meteorologie

2021

0

Finanțarea acțiunilor din domeniul apel o

20.22

0

Prevenirea și combaterea inundațiilor si

20.23

0

Comisioane și alte costuri aferente

20.24

1000

1000

1000

1000

100

100

Q

100

Comisioane ș alte costun aferente Fmpr

20.2^01

0

Comisioane ș» alte costuri aferente Impr

20.24 02

1000

1000

1000

1000

100

100

0

100

Stacîtrea riscului de 'ia'ă

20 24 03

0

I Și. 2/f Wl

Cheltuieli judiciare și extrajudiciare

20.25

0

Pichete cadou

20.27

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01

20.30

0

0

0

0

0

0

0

0

Reclama 51 publicitate

20.30.01

0

Protocol și reorezenlarft

20 30 02

0

Pnme de asigura*-© non-viaîâ

20.30.G3

0

Chmi

20.30 04

0

Prestân servicii pentru bananii ier ea drep

20.30 06

0

Fondul Prcședmtelui/Fondui conducători,

20.30.07

0

Executarea sritâ a creanțelor bugetare

20 30 09

0

Ate cheltuieli cu bunuri și servicii

20.30.30

0

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

499000

499000

203000

203000

2110

2110

0

2110

Dobânzi aferente datoriei publice interna

30.01

499000

499000

203000

203000

2110

2110

0

2110

Dobânzi aferente datoriei publice interne

30.01.01

499000

499000

203000

203000

2110

2110

0

2110

Dobânzi alerento crecile<or interne garar

30.01.02

0

Dobânzi aferente datoriei publice

30 02

0

0

0

0

0

0

0

0

Dobânzi, aferente datone publice extern

300201

0

Dobânzi aferente creditelor externe conți

30 02 02

0

Dobânzi aferente creditelor externe oara

30.02.03

0

Dobânzi aferente datoriei publice externe

30.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)

30.03

0

Dobânzi aferente împrumuturilor cin 'orx

30.03.01

0

Dobânda datorată trezoreriei statuiul

30.03.02

0

Dobânzi aferente împrumuturilor temppr

30 03 03

0

Dobânzi la depozite și disponibilități păs-

30 03 04

0

Dobânzi la upeațjunlle de leasing

30 03 05

0

TRLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40JO+ 40.

40

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru acoperirea diferentelor

40.03

0

Subvenții pentru compensarea

40.20

0

Alte subvenții

40.30

0

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.C

50

0

0

0

0

0

0

0

0

Fond de rezervă bugetară la dispoziția ai

50.04

0

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂP

51-

0

0

0

0

0

0

0

0

Transferuri curente (cod

51.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Transferuri către nsutuț;i publ c«

51.01 Q1

0

Acțiuni de sănătate

51.01 03

0

Finarțarea aeroporturilor de interes coca

51.01 05

0

Transferuri din buqotole consiliilor

51.01 ’4

0

Transferun d.n bugetele locale pentru

51 01 15

0

51 01 2*

0

Transferuri privind centribuț a de

51.01.26

0

T’ansferur privind contribuții <fc»

51 01 31

0

Reabiitarea termica a clădirilor ce locu l

51.01 32

0

Transferuri din huflOîeift consiliilor ocale

5i.U1.39

0

Transferuri din bugetele locale pentru

51.01 46

0

Transferuri d n bugetele iocaic pentru

51.01 49

0

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55 02

55

0

0

0

0

0

0

0

0

B.Transferurl curenta in străinătate

-55 02

0

0

0

0

0

0

0

0

Contribuții și cotizații a organisme intern

55.02.01

0

Alte transferuri curente în țUânatate

55U2.04

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALĂ (cod 57 03

57

0

0

0

0

0

0

0

0

Ajutoare sociale (cod 57 02.01 la 57 02 C

57.02

0

0

-o-

0

0

0

0

0

Ajutoare sociale ’n numerar

57.02.01

0

Ajutoare sociale în natură

57.02.02

0

Tîchete de creșâ

57.02 03

0

Ticnetr cedou a cor dale pentru che.'tuieli

57 02 04

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59

0

0

0

0

0

0

0

0

Burse

59.01

0

Ajutoare pentru daune provocate de cala

59.02

0

Programe pentn i tineret

59.08

0

Asocwtii și fundații

59.11

0

Sucțirwco cui 1 nor

59 12

0

Contribuții la salarizarea persona ul.n nei

59.15

0

Despăgubiri civile

59 17

0

Avtiun cu caracter știmțif'C Șl social-cu’tL

59.22

0

Sume aferenta p,ați creanțelor salar <ie

59.25

0

Programe și proiecte pr vno prevenirea

59.30

0

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03* 80.3

BO

0

0

o

0

0

0

0

0

împrumuturi pentru instituții și servicii

80.03

0

Alte împrumuturi

80.30

0

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (co«

81

0

0

0

0

0

0

0

0

Rambursări de credite externe (cod 8101

81 01

0

0

0

0

0

0

0

0

Rambursări de credite externe contracta

81.01.01

0

Rambursări de credite externe cin fondu

81.01.02

0

Rambursări ce credite aferente datoriei -

8101 05

0

Diferențe de curs aferente datoriei pubitq

8101 06

0

fcambursări do credita interne (cod 81.02

81 02

0

0

0

0

0

0

0

0

Rambursări de credite interrc garantate

8102 01

0

Diferente de curs aferente datoriei pubtk

81.02 0?

0

Râmbursăn de credite aderente datatei;

81.02.05

0

RLÂp EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENT Șl

84

0

0

0

0

0

0

0

0

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE ÎN ANII

85

0

0

0

0

0

0

0

0

Plăti e/ectuate în anii precedenti și recup

85.01

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod51*55*56*70+84)

0

0

0

0

0

0

0

0

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNIT ATI

51

0

0

0

o

0

0

0

0

Transferuri de capital (cod 5102.12*

51 02

0

0

0

0

0

0

0

0

Transferuri pentru finanțarea investii lor

51 02.12

0

Transferuri din bugetele locale pentru

51.02 28

0

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.011

55

0

0

0

0

0

0

0

0

A. Transferuri inteme (cod

55.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Programe cu finanțare rampursabiis

55.dl 03

0

Programe PHARE și aite programe cu fi»

55,01 08

0

Programe ISPA

55.01 09

0

Programe SAPARD

55 01 10

0

Investit» ale agentilor economici cu capi

5501 12

0

Programe de dezvoltare

55 01 13

0

Fond Român de Dezvoltare Socială

55 01 15

0

Ate transferuri curente Interne

55 01 18

0

Cheltuieli ncehgibtle ISPA

55.01.28

0

Transferuri din bugetul local către

55 01 42

0

Transferuri pentru achitarea obligatiBo'

55.0154

0

Titlul VIU PROIECTE CU FINANȚARE DIN

56

a

0

0

0

0

0

0

0

Programe din Fondul European de

56.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.01 01

0

Finanțarea externă neram bursa bilă

56 01 02

0

Cheltuieli neeligibile

56 01 03

0

Programe din Fondul Social European |

56.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56 02 01

0

F nanțarea exlerră nerambursa&ilâ

36 02 02

0

Cheltuieli neeiigibik!

56.02 0A

0

Programe din Fondul de Coezlune(FC) (5

56.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea tiabunaO

56.03 01

0

Finanțarea externă nerambunsabtfca

56.03.0?

0

Cheltuieli neehgttxle

56.03.03

0

Program® din Fondul European Agricol

56.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.04.01

0

Finanțarea externă neramDursabiâ

56.04.02

0

Cheltuieli neeliqibile

56 04 03

0

Programe din Fondul European pentru

56 05

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.05.01

0

Finanțarea externă neramburtabfld

56 05 02

0

Cheltuieli neeiig hife

56.05.03

0

Programe Instrumentul de Asistență

56 07

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56 07 01

0

Fir-antarea externă nerambursabiiâ

56.07.02

0

Cheltuieli neeiigib'le

56 07 03

0

Programe Instrumentul European de

56.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56 08 01

0

F nanțarea externă nerambursah'tâ

56 08 02

0

Cheltuieli neehgtbile

56 08 03

0

Alte programe comunitare finantato in

56 15

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea raționala

56.15.01

0

Finanțarea externă 'Jerambursabllă

56 15.02

0

Cheltui©! neebgibile

56.15.03

0

Alto facilitați și instrumente postaderare

56.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea nafonalâ

56 16 01

0

Finanțarea externă reramfcufsabllă

56.16.02

0

Cheltuieli nee!tg<btto

56 16 03

0

Mecanismul financiar SEE ( cod 56.17 01

56.17

-5-

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.1701

0

Finanțarea exlernâ nerambursabilă

56 17 02

0

Cheltuieli nedigibilc

56 17 03

0

Programul Norvegian pentru Creștere

5618

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea naționala

5618.01

0

Finanțarea externă neramborsabila

56.18.02

0

Cheltuieli neeligibile

56 18.03

0

CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)

70

0

0

0

0

0

0

0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71

71

0

0

0

0

0

0

0

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71 0

71.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Constnicții

71 01.01

0

Mașini, echipamente și mijloace cc trara

71 01.02

0

Mobilier. aparatjrâ birotica $» ahe active

71 01.03

0

Alte active fixe

71 01 30

0

Stocuri (cod 71.02.01)

71 02

0

0

0

0

0

0

0

0

Rezerve ce stat $i Ce mobiliare

71 02.01

0

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01

72

0

0

0

0

0

0

0

0

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Pa-ticipare a capitalul scoal al societății

72 01 01

0

TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVO

75

0

PLĂȚI EFECTUATE IN ANII

84

0

0

0

0

0

0

0

0

TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII

85

0

~0j

0

0

0

0

0

0

Rlăți efectuate In anii precedenți și recup

8501

0

0

anexa la

ILUJ»!Jșk

A cXs t h

UUNIUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTlTUTULOi Ucitt de 50 062013

Cod 31 Capitel ...61.02    Cod 21 Capitol ...61 Subcapitol 81.0230

DENUMIREA INDICATORILOR*!

Cod

indicator

Cradrte

de angajament

Credte bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legau

P1«1

efectuate

Angajamente legale de pttttt

ChetufcH

•lecttve

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

S

6

7*5-6

8

TOTAL CWELTUCLKSECf RJNEA DE

ri)NCT»ONARE*aECpUNEA OE dezvoltare;

8525000

8525000

639.1000

6393000

3977555

3977555

■o

3289018

ECT1UNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01*79*84)

8525000

5525600

8393000

6353000

3977555

3977555

0

3289018

CHELTUIELI CURENTE (10*20*30*40*50*

01

8525000

8525000

6393000

6393000

3977555

3977555

0

3289018

TTTLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 1

10

0

0

0

0

0

0

0

0 ,

Clwnueii satanele in Dani ( cod 10.01.01 1

10-01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sal^n de dszA

io oro*

0

Salari» de ment

10 01 02

A

W

de tom >:etc

1001.03

0

8ocr ae vecn-mo

10 01 04

Q

Spcnm pentru cr.-dra dc n unea

’o^ioe

0

AGe șanțuri

15.01 X»

0

Ore suplimentare

mo* 07

u

Fam d* premii

io t» nn

0

Pnad» arog

10.01.50

0

Fond pcritiu pngtori ocupule nrin uitU

13.01 10

0

Fond aferent stap ai ars

’O.Cl.’l

0

intta» • casn p 5». unor pmoanc d» sfs'

1001 *2

0

iKîenrwrți'i de d'.iegar*

10.01 13

0

ndomn^Mțu rf« dete^are

10.01.14

0

A iocu pentru trrsroctj *» și de ■ oa* <

10,01 15

0

Alocați- pentru tocumța

10.01 IC

0

HC

PREȘEDINTE ȘEDINȚA


Alte Creptun salariate 7n cam

10 01 X

Chaltuiaii salariate în natură ( cod 10 02.0

10.02

0

0

Tichete de masa

10.02.0T

Norme ue hrana

10.02,02

JnJfn-me ccft-painutit -bhsatcrm

T0.02.0Î

u:-=- -ta de serv,du (ticsită dc salariat ș.

10.02.W

b și de ta tecul du mur •■•„a

10.02.05

'<t«= ca .=-an-ă

J 0.02.06

Ar.e resur salarisle H ncUrS

10.02.30

Contribuții (ood 10 03.01la 10.0106}

10JJ3

0

0

Cccirtxn; da asigirâr    .iie dr stat

10.03 01

Ccmoup cc 2S>9u-<£' Ce sens

10.03.02

Ccmrtxrr Ce    socotede «'«iui»

10 03.03

Contribuții de asiguri* zanmi »rc<O”te 0<

1C.03 04

Prime de ssiguran? dc riața pU'j 1; de arfl

10.03.05

Comnbu*jij:entr- concud»- «rstfWfczai

’ 0.03 06

20

8525000

6525000

Bunuri |) servicii (cod 20.01 01 ta 20.01.03

20.01

0

0

Furnituri de birou

20.01 0’

Materialo pentru curățenie

20.0* 02

iocsunr luminat și foriă metrici

2001 03

Apfi, canei y sa ubmate

20 01 04

Carburanți ți luenfianp

20 0 ’ 05

3-est de acrirmtJ

20 0’ 05

Tnreipori

20 01 07

^or». tetoowmmttați. rad-o țv. internei

20 01 (W

cerscfcsr furcțterv»'

20.01 w

A*n hon 5. se-vics pentru întreținereți (

20 01 30

Reparații curanta

20.02

Hrana (ood 20.03 01*20.03.02)

20.03

0

0

Hrana oențru oarr eti

20.03 01

•rana p*~m animale

20.03.02

Vtenlcamcnte 51 materiale sanitare (cod 2L

20.04

0

0

Meduza ie* ,le

20.04 01

Maf-^aJe sanitare

20.C4.02

rtaarrvi

20 24 03

Doanfeaanp

20.04 04

20.03

0

0

Uniforme și echipament

20.05