Hotărârea nr. 216/2013

HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL SCIL CONFORT URBAN SRL CONSTANŢA;

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA

MUNICIPIUL CONSTANȚA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2013, lista de investiții și reparații în continuare și obiectivele și

criteriile de performanță pe anul 2013 ale S.C. Confort Urban S.R.L. Constanța

Consiliul Local al Municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data

de 18.09.2013;

Luând în dezbatere expunerea de motive prezentată de domnul Primar Radu Ștefan Mazăre înregistrată sub nr.<KV?03. 2013 și raportul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze, economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al Municipiului Constanta;

Văzând dispozițiile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici;

în temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit."a", alin.3 lit."c" și art.115, alin.l lit."b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata;

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat al S.C. Confort Urban S.R.L. Constanța pentru anul 2013, lista de investiții în continuare și reparații, lista de utilaje independente și obiectivele și criteriile de performanță pentru anul 2013 conform anexelor nr.1-12 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, cu următorii indicatori:

-    total venituri

25.750 mii RON 25.550 mii RON

200 mii RON 104.516 mii RON


101.244 mii RON 3.272 mii RON


-    total cheltuieli

-    rezultat (total venituri-total cheltuieli)

-    total investiții

din care :

-    investiții în continuare și reparații în conformitate cu hotărârile Consiliului Local al Municipiului Constanța

-    utilaje independente din surse proprii

Art.2. Finanțarea cheltuielilor de investiții in derulare pe anul 2013 se va realiza pe o perioadă de maxim 3 ani din bugetul local municipal și surse proprii.

Art.3. Compartimentul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre S.C. Confort Urban S.R.L. Constanța, Direcției Financiare în vederea ducerii la îndeplinire și spre știința Instituției Prefectului Județului Constanța.

Adoptat 21 consilieri din 27 membrii.

Președintele ședinței,

Contrasemnează,

Secretar,


Rasauteanu Costin Ioan

Marcela Enache

Constanța

Nr. 216/2013

România    Anexa la H.C.L.M. ni. 216/    2043

Județul Constanța Municipiul Constanța Consiliul Local

-mii lei-

INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat an 2012

BVC Rectificat

%

Estimări an 2014

Estimări an 2015

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

I.

VENITURI TOTALE

(Rd.l = Rd. 2 + Rd. 3 + Rd. 4

1

21.992

25.750

1,17

31.458

32.393

1,22

1,03

1

Venituri din exploatare

2

21.828

25.450

1,17

31.158

32.093

1,22

1,03

2

Venituri financiare

3

164

300

1,83

300

300

1,00

1,00

3

Venituri extraordinare

4

II.

CHELTUIELI TOTALE

(Rd.5 = Rd. 6 + Rd.17 + Rd. 18)

5

21.796

25.550

1,17

9.432

9.714

0,37

1,03

1

Cheltuieli de exploatare din care:

6

21.796

25.550

1,17

9.432

9.714

0,37

1,03

A.

Cheltuieli cu bunuri și servicii

7

16.026

0,00

B.

Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsă minte asimilate

8

223

0,00

C.

Cheltuieli cu personalul, din care:

9

6.876

7.961

1,16

8.257

8.486

1,04

1,03

CI

ch. cu salariile

10

4.834

5.430

1,12

5.593

5.761

1,03

1,03

C2

bonusuri

11

448

610

1,36

610

610

1,00

1,00

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

12

0

cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de Dersonal

13

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat

14

126

288

2,29

148

153

0,52

1,03

C5

Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte oblioatil legale

15

1.468

1.633

1,11

1.905

1.963

1,17

1,03

D.

Alte cheltuieli de exploatare

16

14.920

1.340

0,09

1.175

1.228

0,88

1,05

2

Cheltuieli financiare

17

3

Cheltuieli extraordinare

18

III

REZULTATUL BRUT( profit/pierdere)

19

196

200

1,02

22.026

22.679

110,32

1,03

IV

IMPOZIT PE PROFIT

20

31

32

1,02

3.524

3.629

110,32

1,03

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ

DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

21

165

168

1,02

18.502

19.050

110,32

1,03

1

Rezerve legale

22

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

23

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

24

165

168

1,02

18.502

19.050

110,32

1,03

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

25

5

Alte repartizări prevăzute de lege

26

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor da la Rd. 22, 23, 24, 25 și 26.

27

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unul salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

28

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dlvidente cuvenite acționarilor, în cazul

societăților/companlllor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

29

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz

30

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.22 - Rd.29 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

31

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

32

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

33

a)

cheltuieli materiale

34

b)

cheltuieli cu salariile

35

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

36

d)

cheltuieli cu reclama și publicitatea

37

e)

alte cheltuieli

38

VIZI

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

39

109.663

104.516

0,95

51.068

43.664

0,49

0,86

1

Alocații de la buget

40

alocații bugetare aferente plătii angajamentelor din anii anteriori

40

bis

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

41

109.663

104.516

0,95

51.068

43.664

0,49

0,86

X

DATE DE FUNDAMENTARE

42

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

43

245

305

1,24

300

300

0,98

1,00

2

Nr. mediu de salariați total

44

235

321

1,37

315

315

0,98

1,00

3

Cheltuieli de natură salarială (a+b), din care:

45

5.281

6.040

1,14

6.203

6.371

1,03

1,03

a)

cheltuieli cu salariile

46

4.833

5.430

1,12

5.593

5.761

1,03

1,03

b)

bonusuri

47

448

610

1,36

610

610

1,00

1,00

4

Câștigul mediu tunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă (Rd. 46/Rd. 44)/12*1000

48

1.714

1.410

0,82

1.480

1.524

1,05

1,03

5

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și sau natură (Rd.45/Rd.44)/12«1000

49

1.873

1.568

0,84

1.641

1.685

1,05

1,03

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (Rd.l/Rd.44)

50

93,58

80,22

0,86

99,87

102,83

1,24

1,03

7

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (Rd.l/Rd.44*ICP)

51

96,39

82,54

0,86

102,86

105,92

1,25

1,03

8

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/ persoană)

52

9

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.l) x 1000

53

991

992

1,00

300

300

0,30

1,00

10

Plăți restante, în prețuri curente

54

5.485

4.500

0,82

4.300

4.300

0,96

1,00

11

Creanțe restante, în prețuri curente

55

7.242

3.900

0,54

3.700

3.700

0,95

1,00

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

România    Anexa la H.C.L.M. ni 216    2043

Județul Constanța Municipiul Constanța Consiliul Local

ANEXA nr. 2: Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli -mii lei-

INDICATORI

Nr.

rd.

Prevederi an 2012

BVC Rectificat

%

Aprobat

Realizat

7=6/5

0

1

2

3

4

5

6

7

I.

VENITURI TOTALE (Rd.2 + Rd.23 + Rd.29)

1

15.500

21.993

25.750

1,17

1

Venituri din exploatare

(Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.l3+Rd.l4+Rd.l5), din care:

2

15.200

21.829

25.450

1,17

a)

din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:

3

15.190

21.814

25.450

1,17

al)

din vânzarea produselor

4

11.730

16.831

16.529

0,98

a2)

din servicii prestate

5

1.350

1.942

5.880

3,03

a3)

din redevențe și chirii

6

890

1.282

1.282

1,00

a4)

alte venituri

7

1.220

1.759

1.759

1,00

b)

din vânzarea mărfurilor

8

10

15

0

0,00

0

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete

fRd.lO+Rd.ll + Rd.121. din care:

9

cl

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

c3

transferuri pentru plata personalului

12

d)

din producția de imobilizări

13

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

14

f)

alte venituri din exploatare (Rd.l6+Rd.i7+Rd.20+Rd.21+Rd.22), din care:

15

0

0

0

fi)

din amenzi și penalități

16

fî)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.l8+Rd.l9L din care:

17

0

0

0

- active corporale

18

- active necorporale

19

f3)

din subvenții pentru investiții

20

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

21

f5)

alte venituri

22

2

Venituri financiare

(Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd,27+Rd.28), din care:

23

300

164

300

1,83

a)

din imobilizări financiare

24

b)

din investiții financiare

25

c)

din diferențe de curs

26

d)

din dobânzi

27

300

135

180

1,34

e)

alte venituri financiare

28

29

120

4,09

3

Venituri extraordinare

29

II.

CHELTUIELI TOTALE (Rd.31+Rd.l31+Rd.l39)

30

15.400

21.797

25.550

1,17

1

Cheltuieli de exploatare (Rd.32+Rd.80+Rd.87+Rd.ll6), din care:

31

15.400

21.797

25.550

1,17

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.33+Rd.41 + Rd.47), din care:

32

6.909

13.533

16.026

1,18

Al

Cheltuieli privind stocurile (Rd.34+Rd.35+Rd.38+Rd.39+Rd.40), din care:

33

5.730

7.927

14.161

1,79

a)

cheltuieli cu materiile prime

34

4.830

5.779

11.769

2,04

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

35

380

1.218

1.295

1,06

bl)

cheltuieli cu piesele de schimb

36

230

335

370

1,10

bî)

cheltuieli cu combustibilii

37

150

883

925

1,05

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

38

61

58

69

1,19

d)

cheltuieli privind energia și apa

39

450

856

1.028

1,20

e)

cheltuieli privind mărfurile

40

9

16

0

0,00

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.42+Rd.43+Rd.46), din care:

41

55

218

250

1,15

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

42

0

0

0

0,00

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.44+Rd.45) din care:

43

55

91

100

1,10

bl)

- către operatori cu capital integra l/majoritar de stat

44

bî)

- către operatori cu capital privat

45

55

91

100

1,10

c)

prime de asigurare

46

127

150

1,18

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.48+Rd.49+Rd.51+Rd.58+Rd.63+Rd.64+ Rd.68+Rd.69+Rd.70+Rd.79), din care:

47

1.124

5.389

1.615

0,30

a)

cheltuieli cu colaboratorii

48

190

235

235

1,00

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

49

bl)

cheltuieli privind consultanța juridică

50

C)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.52+Rd.54), din care:

51

0

0

0

el)

cheltuieli de protocol, din care:

52

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu rnodi cărlle ulterioare

53

C2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

54

0

0

0

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

55

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

56

- ch. de promovare a produselor

57

d)

Ch. cu sponsorizarea (Rd.59+Rd.60+Rd.61 + Rd.62), din care:

58

0

0

0

dl)

ch. de sponsorizare a cluburilor sportive

59

d2)

ch. de sponsorizare a unităților de cult

60

d3)

ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale

61

d4)

alte cheltuieli cu sponsorizarea

62

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

63

649

4.486

678

0,15

n

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

64

0

27

27

1,01

- cheltuieli cu diurna (Rd.66+Rd.67), din care:

65

0

1

1

1,97

- interne

66

0

1

1

1,97

- externe

67

fl)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

68

30

67

70

1,05

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

69

15

23

25

1,11

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

70

240

552

580

1,05

11)

cheltuieli de asigurare și paza

71

72

99

99

1,00

12)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

72

1

1

1

1,16

■3)

cheltuieli cu pregătirea profesionala

73

5

4

4

0,92

14)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

74

- aferente bunurilor de natura domeniului public

75

iS)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

76

16)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 109/2011     -

77

17)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

78

j)

alte cheltuieli

79

B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.81 + Rd.82+Rd.83+Rd 84+ Rd.85 + Rd.86), din care:

80

180

223

223

1,00

a)

ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

81

b)

Ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale

82

0

ch. cu taxa de licență

83

d)

ch. cu taxa de autorizare

84

e)

ch. cu taxa de mediu

85

0

cheltuieli cu alte taxe și impozite

86

180

223

223

1,00

C. Cheltuieli cu personalul (Rd.88+ Rd 92+ Rd 100+ Rd.104 + Rd. 1091

87

7.871

6.876

7.961

1,16

CI

Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:

88

5.430

4.834

5.430

1,12

a) salarii de bază

89

4.344

3.851

4.344

1,13

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

90

1.086

983

1.086

1,11

c) alte bonificații (conform CCM)

91

C2

Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd 99), din care:

92

610

448

610

1,36

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:

93

- tichete de creșa. cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006. cu modificările ulterioare:

95

b) tichete de masă;

96

610

448

610

1,36

c) tichete de vacanță;

97

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent

98

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

C3

Alte cheltuieli cu personalul (Rd.l01+Rd.l02+Rd.l03), din care:

100

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri Judecătorești

102

c) ch. de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete

103

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii șl comitete (Rd,105+Rd.l06+ Rd.l07+ Rd.108), din care:

104

198

126

288

2,29

a) pentru directori/directorat

105

144

80

144

1,81

b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere

106

54

46

144

3,10

c) pentru AGA și cenzori

107

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

108

C5

Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale

fRd.llO+Rd.lll + Rd.ll2+Rd.ll3+Rd.ll4+Rd.H5k din care:

109

1.633

1.468

1.633

1,11

a) ch. privind contribuția la asigurări sociale

110

1.258

1.131

1.258

1,11

b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj

111

23

21

23

1,11

c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate

112

325

292

325

1,11

d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

113

27

24

27

1,12

e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii

114

f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale

115

D. Alte cheltuieli de exploatare

(Rd.ll7+Rd.l20+Rd.l21 + Rd.l22+Rd.l23+Rd.l24), din care:

116

440

1.164

1.340

1,15

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.ll8+Rd.ll9), din care:

117

6

- către bugetul general consolidat

118

6

- către alți creditori

119

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

120

0

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

121

d)

alte cheltuieli

122

669

852

1,27

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

123

440

488

488

1,00

0

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.l25-Rd.126), din care:

124

fi)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

125

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:

126

T2.1)

din anularea provizioanelor (Rd.l28+Rd.l29+Rd.l30), din care:

127

- din participarea salariaților la profit

128

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

129

- venituri din alte provizioane

130

2

Cheltuieli financiare (Rd.l32+Rd.l35+Rd.l38), din care:

131

a)

cheltuieli privind dobânzile (Rd.l33+Rd.l34), din care:

132

al)

aferente creditelor pentru investiții

133

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

134

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.l36+Rd,137), din care:

135

bl)

aferente creditelor pentru investiții

136

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

137

c)

alte cheltuieli financiare

138

0

0

0

0,00

3

Cheltuieli extraordinare

139

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierd ere)

(Rd.l-Rd.30)

140

100

196

200

1,02

cheltuieli nedeductibile fiscal

141

0

6

0

0,00

IV

IMPOZIT PE PROFIT

142

16

32

32

0,99

V

DATE DE FUNDAMENTARE

143

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

144

345

245

321

1,31

2

Nr. mediu de salariați

145

345

235

321

1,37

3

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat aferent salariului de bază (lei/persoană) (Rd.89/Rd.l4S)/12*1000

146

1.049

1.366

1.128

0,83

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă (lei/pers) (Rd.88/Rd.l45)/12*1000

147

1.312

1.714

1.410

0,82

c)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei șl sau natură [(Rd.88+Rd.92)/Rd.l45]/12*1000

148

1.459

1.873

1.568

0,84

4

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană)Rd.l/Rd.l45)

149

44,93

93,59

80,22

0,86

b)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană)(Rd.l49 x ICP)

150

46,28

96,39

82,54

0,86

0

Productivitatea muncii ajustată 1 (lei/persoană) (Rd.l-Rd.17-Rd.20)/Rd. 145

151

44,93

93,59

80,22

0,86

d)

Productivitatea muncii ajustat 2 (lei/persoană) (Rd.2-Rd.17-Rd.20)/Rd.l45

152

44,06

92,89

79,28

0,85

e)

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) W = NUF/Rd.l45

153

el)

Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:

154

- număr unități fizice NUF

155

- preț/tarif/UF

156

- valoare=UFxT/p

157

- pondere în venituri totale= Rd.l57/Rd.l

158

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

România    Anexa la H.C.L.M. nr._I_2013

Județul Constanța Municipiul Constanța Consiliul Local

ANEXA nr. 3: Gradul de realizare a veniturilor proprii

Nr.

INDICATORI

Prevederi 2011

%

Prevederi an precedent 2012

%

crt.

Aprobat

Realizat

încasat

5=4/2

Aprobat

Realizat

încasat

9=8/6

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Venituri proprii din exploatare fexemDlul *:

13.200

21 747

19.464

1,47

15.200

21.829

20.636

1,36

2

- din producția vândută

9.970

18.509

16.226

1,63

15.190

21.814

20.621

1,36

3

- din vânzarea mărfurilor

10

18

18

1,80

10

15

15

1,50

4

- producția de imobilizări

5

- alte venituri din exploatare

3.220

3.220

3.220

1,00

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

România    Anexa la H.C.L.M. nr._/_2013

Județul) Constanța Municipiul Constanța Consiliul Local

ANEXA nr. 4: Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari -mii lei-

INDICATORI

Nr.

rd.

Rectificare BVC

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

0

1

2

3

4

5

6

7

8

I.

VENITURI TOTALE (Rd.2 + Rd.23 + Rd.29)

1

25.750

2.575

7.725

19.312

25.750

1

Venituri din exploatare

(Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.l3+Rd,14+Rd.l5), din care:

2

25.450

2.545

7.635

19.087

25.450

a)

din producția vândută

(Rd.4-1 Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:

3

25.450

2.545

7.635

19.087

25.450

al)

din vânzarea produselor

4

16.529

1.653

4.959

12.397

16.529

a2)

din servicii prestate

5

5.880

588

1.764

4.410

5.880

a3)

din redevențe și chirii

6

1.282

123

384

961

1.282

a4)

alte venituri

7

1.759

176

528

1.319

1 759

b)

din vânzarea mărfurilor

8

0

0

0

0

0

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete

'Rd i.Q+RH 11 + Rd.l2î. din care

9

0

0

0

0

0

cl

subvenții, cf, prevederilor legale în vigoare

10

0

0

0

0

0

c2

transferuri, cf. prevederile- legale în vigoare

11

0

0

0

0

0

c3

transferuri pentru plata personalului

12

0

0

0

0

0

d)

din producția de imobilizări

13

0

0

0

J

0

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

14

0

0

0

0

0

0

alte venituri din exploatare (Rd.l6+Rd.l7+Rd.20+Rd.21+Rd.22), din care:

15

0

0

0

0

0

fl)

din amenzi și penalități

16

0

0

0

0

0

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital fRd.l8+Rd 191 din țșrș:

17

0

0

0

0

- active corporale

18

0

0

0

0

)

- active necorporale

19

0

0

0

0

0

f3)

din subvenții pentru investiții

20

0

0

0

0

0

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

21

0

0

0

0

0

f5)

alte venituri

22

0

0

0

0

0

2

Venituri financiare

(Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27+Rd.28), din care:

23

300

30

90

225

300

a)

din imobilizări financiare

24

0

0

0

0

0

b)

din investiții financiare

25

J

0

0

0

0

c)

din diferențe de curs

26

0

0

0

0

0

d)

din dobânzi

27

180

18

54

135

180

e)

alte venituri financiare

28

120

12

36

90

120

3

Venituri extraordinare

29

0

0

0

0

0

II.

CHELTUIELI TOTALE (Rd.31+Rd.l31+Rd.l39)

30

25.550

2.751

7.120

18.524

25.550

1

Cheltuieli de exploatare (Rd.32+Rd.8Q+Rd,87+Rd.ll6), din care:

31

25.550

2.751

7.120

18.524

25.550

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.33-iRd.41 + Rd.47), din care:

32

16.026

690

2.926

12.020

16.026

Al

Cheltuieli privind stocurile (Rd.34+Rd.35+Rd.38-!-Rd.39+Rd.40), din care:

33

14.161

575

2.546

10.521

14.161

a)

cheltuieli cu materiile prime

34

11.769

503

2.305

8.827

11.769

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

35

1.295

35

120

971

1.295

bl)

cheltuieli cu piesele de schimb

36

370

10

40

278

370

b2)

cheltuieli cu combustibilii

37

925

25

80

694

925

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

38

69

7

21

52

69

d)

cheltuieli privind energia și apa

39

1.028

30

100

771

1.028

e)

cheltuieli privind mărfurile

40

0

0

0

0

0

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.42+Rd.43+Rd.46), din care:

41

250

25

75

188

250

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

42

0

0

0

0

0

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.44+Rd.45) din care:

43

100

10

30

75

100

bl)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

44

0

0

0

0

l

b2)

- către operatori cu capital privat

45

100

iO

50

75

100

c)

prime de asigurare

46

150

15

45

113

150

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd 48+Rd.49+Rd.51+Rd.58+Rd.63+Rd.64+ Rd,68+Rd.69+Rd.70+Rd.79), din care:

47

1.615

90

306

1.211

1.615

a)

cheltuieli cu colaboratorii

48

235

5

15

176

235

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

49

0

0

0

0

0

bl)    cheltuieli privind consultanța juridică

50

0

0

0

0

0

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.52+Rd.54), din care:

51

0

0

0

0

0

Cl)

cheltuieli de protocol, din care:

52

0

0

0

0

0

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

53

0

0

0

0

0

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

54

0

0

0

0

0

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

55

0

0

0

0

0

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

56

0

0

0

0

0

ch. de promovare a produselor

57

0

0

0

0

0

d)

Ch. cu sponsorizarea (Rd.59+Rd.60+Rd.61+Rd.62), din care:

58

0

0

0

0

0

dl)

ch. de sponsorizare a cluburilor sportive

59

0

0

0

0

0

d2)

ch. de sponsorizare a unităților de cult

60

0

0

0

0

0

d3)

ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale

61

0

0

0

0

0

d4)

alte cheltuieli cu sponsorizarea

62

0

0

0

0

0

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

63

678

15

80

509

678

0

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

64

27

3

8

20

27

- cheltuieli cu diurna (Rd.66s-Rd.67), din care:

65

1

0

0

1

1

- interne

66

1

0

0

1

1

- externe

67

■i

0

0

0

0

g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

68

70

7

21

53

70

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

69

25

3

8

19

25

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

70

580

58

174

435

580

il) cheltuieli de asigurare și paza

71

99

10

30

74

99

12)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

72

1

0

0

1

1

i3)

cheltuieli cu pregătirea profesionala

73

4

0

1

3

4

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorDorale. din care.

74

0

0

0

0

0

- aferente bunurilor de natura domeniului public

75

0

0

0

0

0

i5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

76

0

0

0

0

0

i6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 109/2011

77

0

0

0

0

0

17)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

78

0

0

0

0

0

j)

alte cheltuieli

79

0

0

0

0

0

B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd 84+ Rd.85+Rd.86), din care:

80

223

22

67

167

223

a)

ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

81

0

0

0

0

0

b)

ch, cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale

82

0

0

0

0

0

c)

ch cu taxa de licență

83

0

0

0

0

0

d)

ch. cu taxa de autorizare

84

0

0

0

0

0

e)

ch. cu taxa de mediu

85

0

0

0

0

0

0

cheltuieli cu alte taxe și impozite

86

223

22

67

167

223

C. Cheltuieli cu personalul (Rd.88+ Rd 92+ Rd 100+ Rd.104 + Rd.

.122)

87

7.961

1.990

3.931

5.971

7.961

CI

Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:

88

5.430

1.358

2.715

4.073

5.430

a) salarii de bază

89

4.344

1.086

2.172

3.258

4.344

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

90

1.086

272

543

815

1.086

c) alte bonificații (conform CCM)

91

0

0

0

0

0

C2

Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd 99), din care:

92

610

153

305

458

610

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:

93

0

0

0

0

0

- tichete de creșa. cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

0

0

0

0

0

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006. cu modificările ulterioare:

95

0

0

0

0

0

’b) tichete de masă;

96

610

153

305

458

610

c) tichete de vacanță;

97

0

0

0

0

0

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent

98

0

0

0

0

0

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

0

0

0

0

0

C3

Alte cheltuieli cu personalul (Rd.l01+Rd.l02+Rd.l03), din care:

100

0

0

0

0

0

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

0

0

0

0

0

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri Judecătorești

102

0

0

0

0

0

c) ch. de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete

103

0

0

0

0

0

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.l05+Rd.l06+ Rd.l07+ Rd.108), din care:

104

288

72

144

216

288

a) pentru directori/di rectorat

105

144

36

72

108

144

b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere

106

144

36

72

108

144

c) pentru AGA și cenzori

107

0

0

0

0

0

c) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

108

0

0

0

0

0

C5

Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale

fRd.UO+Rd.lll + R .U2+Rd.ll3 rPd.U4+Rd.ll5î. din care:

109

1.633

408

817

1.225

1.633

a) ch. privind contribuția la asigurări sociale

110

1.258

315

629

944

1.258

b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj

111

23

6

12

17

23

c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate

112

325

81

163

244

325

d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

113

27

7

14

20

27

e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii

114

0

0

0

0

0

f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale

115

0

0

0

0

0

r

D Alte cheltuieli de exploatare

(Rd.ll7+Rd.l20+Rd.l21+Rd.l22+Rd.l23+Rd.l24), din care:

116

1.340

49

146

366

1.340

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.ll8+Rd.ll9), din care:

117

0

0

0

0

0

- către bugetul general consolidat

118

0

0

0

0

0

- către alți creditori

119

0

0

0

0

0

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

120

0

0

0

0

0

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

121

0

0

0

0

0

d)

alte cheltuieli

122

852

852

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

123

488

49

146

366

488

f)

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.125-Rd.126), din care:

124

0

0

0

0

0

fi)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

125

0

0

0

0

0

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:

126

0

0

0

0

0

f2.1)

din anularea provizioanelor (Rd.l28+Rd.l29+Rd. 130), din care:

127

0

0

0

0

0

- din participarea salariaților la profit

128

0

0

0

0

0

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

129

0

0

c

C

0

- venituri din alte provizioane

130

0

0

0

0

0

2

Cheltuieli financiare (Rd.l32+Rd.l35+Rd.l38), din care:

131

0

0

0

0

0

a)

cheltuieli privind dobânzile (Rd.l33+Rd.l34), din care:

132

0

0

0

0

0

al)

aferente creditelor pentru investiții

133

0

0

0

0

0

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

134

0

0

0

0

0

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.l36+Rd.l37), din care:

135

0

0

0

0

0

bl)

aferente creditelor pentru investiții

136

0

0

0

0

0

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

137

0

0

0

0

0

c)

alte cheltuieli financiare

138

0

0

0

0

0

3

Cheltuieli extraordinare

139

0

0

0

0

0

III

REZULTATUL BRUT (profil/pierdere)

(Rd.l-Rd.30)

140

200

-176

605

789

200

cheltuieli nedeductibile fiscal

141

0

0

0

0

0

IV

IMPOZIT PE PROFIT

142

32

3

10

24

32

V

DATE DE FUNDAMENTARE

143

0

0

0

D

0

1

Nr de personal prognozat la finele anului

144

321

321

321

321

321

2

Nr mediu de salariați

145

321

321

321

321

321

3

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat aferent salariului de bază

(lei/persoană) (Rd.89/Rd.l45)/12*1000

146

1.128

282

564

846

1.128

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza

fondului de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract

individual de muncă (lei/pers) (Rd.88/Rd.l45)/12*1000

147

1.410

141

423

1.057

1.410

c)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de

bonificațiile și bonusurile în lei și sau natură

148

1.568

157

470

1.176

1.568

[(Rd.88+Rd.92)/Rd.l45]/12*1090

4

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în

prețuri curente (lei/persoană)Rd.l/Rd.l45)

149

80,22

8,02

24,07

60,16

80,22

b)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în

prețuri comparabile (lei/persoană)(Rd.l49 x ICP)

150

82.54

3,25

24,76

61,91

82,54

c)

Productivitatea muncii ajustată 1 (lei/persoană) (Rd.l-Rd.17-

Rd.20)/Rd.l45

151

80,22

3,02

24,07

60,16

80,22

d)

Productivitatea muncii ajustat 2 (lei/persoană) (Rd.2-Rd.17-

Rd.20)/Rd.l45

152

79,28

7,93

23,78

59,46

79,28

e)

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu

(unități fizice/persoană) W=NUF/Rd.l45

153

0

0

0

0

el)

Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din

care:

154

0

0

0

0

- număr unități fizice NUF

155

0

0

0

0

- preț/tarif/UF

156

0

0

0

0

- valoare=UFxT/P

157

0

0

0

0

pondere în venituri totale= Rd.l57/Rd.l

158

0

0

0

0

L -

0

0

0

0

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

ANEXA nr. 5: Programul de investiții, dotări și sursele de yinanțare

INDICATORI

Data

finalizării

investiției

au precedent (N-l)

Valoare

Aprobat

Realizat/

Preliminat

Rectificare BVC 2013

an N+l

an N+2

0

1

2

3

4

5

6

7

8

I

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

110.996

109.663

104.516

51.068

43.664

1

Surse proprii, din care:

815

0

3.272

a) - amortizare

488

b) - profit

2

Alocații de la buget

3

Credite bancare, din care:

a) interne

b) - externe

4

Aite surse, din care:

110.180

109.663

101.244

51.068

43.664

- Majorări capital Primăria Municipiului Cta

110.180

109.663

101.244

51.068

43.664

-

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

110-996

109.663

101 244

51.068

43.664

1

Investiții în curs, din care:

110.180

109.663

101.244

51.058

43.664

a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale

110.180

109.663

101.244

51.068

43.664

refacerea tramei stradale

95.593

95.133

98.832

51.068

43 664

Sistemul de iluminat public

12.376

12.319

2.362

Fântâni arteziene

800

300

Sistemul de semaforizare

1.011

1.011

Sistemul de indicatoare rutiere

400

400

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau ai unității administrativ teritoriale

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

d) pentru bunurile luate în concesiuna, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

2

Investiții noi, din care:

816

0

3.272

0

0

a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic

816

3.272

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

(denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ țpritnrialp'

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

1

investiții efectuate la imobilizările corporale existente

(modernizări), din care:

a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic

- (denumire obiectivi

- (denumire obiectiv)

-

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ rerU-nriale-

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiți, din care:

a) - interne

b)- externe

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

ANEXA nr. 6: Programul de reducere a stocurilor

Nr.

crt.

Stocuri

Sold la 31.12.2012

Intrări 01.0131.12.2013

Ieșiri 01.01-31.12.2013

Sold la 31.12.2013

Sold la 31.12.2014

Sold la 31.12.2015

aferente prad, și cons. propriu pt. desf. activității

vânzări, lichidări de stocuri

1

2

3

4

5

6

7=3+4-5-6

8

9

1

Materii prime, din care:

la)

- stocuri fără mișcare

2

Materiale, din care:

936

6672

6977

631

615

607

2a)

- stocuri fără mișcare

3

Obiecte de inventar, din care:

172

46

57

161

156

145

3a)

- stocuri fără mișcare

4

Piese de schimb, din care:

188

387

335

240

210

201

4a)

- stocuri fără mișcare

5

Produse finite, din care:

0

1939

1939

0

0

0

5a)

- stocuri fără mișcare

6

Alte stocuri, din care:

6a)

- Stocuri fără mișcare

TOTAL GENERA,L

(Rd.l+Rd.2+Rd.3+Rd.4+Rd.5+Rd.6), din care:

1296

9044

9307

0

1032

981

953

- stocuri fără

mișca re(Rd.la+Rd.2a+Rd.3a+Rd.4a+Rd.5a-i-R djiăi

ANEXA nr. 7: Programul de reducere a arieratelor cu prezentarea surselor : nu este cazul, soldul arieratelor este zero.

Nr. crt.

Arierate

Sold inițial an 2013

Reduceri

Sold final an 2013

Reduceri Total an 2014

Sold final an 2014

Reduceri Total an 2015

Sold final an 2015

Total an 2013

din care: Surse an 2013

încasări

creanțe

credite

alte surse

1

2

3

4=5+6+7

5

6

7

8=3-4

9

10=8-9

11

12=10-11

1

TOTAL

(Rd.la+Rd.lb), din care:

la.

- buget general consolidat

lb

- alți creditori

2

Total arierate înregistrate în anul precedent(N-l) (Rd.2a+Rd.2b), din

Za.

- buget general consolidat

2b.

- alți creditori

România    Anexa la H.C.L.M. nr._/_2013

Județul Constanța Municipiul Constanța Consiliul Local

ANEXA nr. 8: Situația datoriilor rezultate din împrumuturile contractate

:Nu este cazul.Societatea nu a contractat imprumuturi


Nr.

2013

Valoarea anuală scadentă in anul 2014

Valoarea anuală scadentă în anul 2015

crt.

Valoarea

creditului

conform

contractului

Perioada de rambursare în ani

Sold sf. an precedent 2012

TOTAL

din

care:

rate

dobânzi

diferende de curs nefavorabil

e

comisioan

e

TOTAL

din

care:

rate

dobânzi

diferențe de curs nefavorabil

e

comisioan

e

TOTAL

din

care:

rate

dobânzi

diferențe de curs nefavorabil

e

comisioan

e

0

1

2

3

4

5

6

7

8 .

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

A.

Credite pentru activitatea curenta

a)

al)

a2)

b)

bl)

b2)

Total A

B. Credite pentru investiții

a)

al)

a2)

b)

bl)

b2)


PREȘEDINTE ȘEDINȚA


ANEXA nr. 9: Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor

Nr. crt.

Măsuri

Termen de realizare

2012

an curent (N)

an N+l

an N+2

Realizat

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Rezultat

brut (+/-)

Arierate

Rezultat

brut

Arierate

Rezultat

brut

Arierate

Rezultat

brut

Arierate

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct. I

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor

1

Calificare profesională a personalului

TRIM.IV

2013

X

X

2

Optimizarea costurilor de producție sa se realizeze cu costuri minime

TRIM.IV

2013

X

X

3

Alte măsuri

X

X

4

TOTAL Pct. I

X

X

Pct. II

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute ia Pct. I

1

Cauza 1 ................

X

X

2

Cauza 2 .................

X

X

3

Alte cauze

X

X

4

TOTAL Pct. II

X

X

Pct. III

TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II

+ 196

0

+280

0

+280

0

+ 280

0

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

LISTA DE INVESTIȚII ÎN CONTINUARE SI REPARAȚII IN ANUL 2013 în conformitate cu hotărârile Consiliului Local Municipal Constanța

- mii RON -

Nr.

crt.

OBIECTIVUL

BVC 2013 aprobat

BVC 2013 rectificat

Rectificare BVC 2013

0

1

3

3

3

1.

Ranforsare tramă stradală și marcaje rutiere

87.230

98.882

+11.652

2.

Sistem de iluminat public

2.362

2.362

-

3.

Fântâni arteziene

-

-

-

4.

Sistem de semaforizare

-

-

-

5.

Sistem de indicatoare rutiere

-

-

-

TOTAL GENERAL

89.592

101.244

+11.652

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

LISTA

cu investiții (utilaje independente) necesare retehnologizării în anul 2013 în prețuri informative

Nr

crt

Denumire utilaj

U.M.

Cant

Preț unitar mii lei

Total

mii

lei

1.

Copiator

Buc.

2

8

16

2.

Pikamer cu motor termic

Buc.

1

10

10

3.

Mai mecanic

Buc.

2

13

26

4.

Ciocan demolator pneumatic

Buc.

2

20

40

5.

Penetrometru automat

Buc.

1

10

10

6.

Vas absorbție cu vacuum

Buc.

1

5

5

7.

Pompa vid

Buc.

1

5

5

8.

Autoturism

Buc.

1

120

120

9.

Calculator cu imprimanta

Buc.

5

8

40

10.

încărcător frontal 1.5 mc

Buc

1

310

310

11

încărcător 0.6 mc multifuncțional

Buc

1

194

194

12

Aparat sudura

Buc

1

6

6

13

Picamar electric

Buc

2

6

12

14

Baie termostata pentru penetrare

Buc

1

10

10

15

Recuperator solvent

Buc

1

7

7

16

Placa vibratoare

Buc

1

7

7

17

Greder

Buc

1

1.141

1.141

18

Autospeciala 3,5 to

Buc

1

143

143

19

Miniincarcator Multifuncțional

Buc

1

285

285

20

Excavator pe pneuri 0,8 mc

Buc

1

856

856

21

Placa dinamica pentru verificare grad de compactare

Buc

1

29

29

Total surse propria

3.272

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

România    Anexă nr.12 la H.C.L._/_

Județul Constanța Municipiul Constanța Consiliul Local

Anexă la Contractul de mandat

OBIECTIVUL SI CRITERIILE DE PERFORMANTA PENTRU ANUL 2013

Nr.

crt.

Explicație

Valoare

In mii RON

Cote prognozate 2013

Ponderea obiectivului si criteriilor in total condiții

Ponderea realizării obiectivului si criteriilor in coef. maxim de penalizare

1.

Venituri totale minime

25.750

35

10,5

2.

Productivitatea muncii pe salariat

80,22

60

18

3.

Perioada de recuperare a

creanțelor

(in zile)

95

2

0,6

4.

Perioada de rambursare a

datoriilor

(in zile)

109

2

0,6

5.

Cheltuieli la 1.000 lei venituri

992

1

0,3

TOTAL

100

30

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,