Hotărârea nr. 215/2013

HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL RATC CONSTANŢA;

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al R.A.T.C. Constanța pe anul 2013

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data

de 18.09.2013;

Luând în dezbatere expunerea de motive prezentată de domnul Primar Radu

Ștefan Mazăre înregistrată sub nr................/.................., documentația R.A.T.C

Constanța înregistrată sub nr. 113993/04.09.2013, raportul Comisiei nr.l de studii, prognoze economico - sociale, buget - finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța;

Având în vedere prevederile O.G. nr.97/1999 privind garantarea furnizării de servicii publice subvenționate de transport rutier intern și pe căile navigabile interioare, aprobată prin Legea nr.19/2002, ale O.U.G. nr.148/2000 pentru modificarea unor reglementări în domeniul serviciilor publice de transDort local de călători precum și ale Legii 92/2007 a serviciilor de transport public local ;

în temeiul prevederilor art.36, alin.2 lit.b, alin.3 lit.c și art.115 alin.l lit.b din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată ;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei de Transport în Comun Constanța pentru anul 2013 conform anexelor nr.1-10 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 2. Compartimentul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Financiare, Direcției Tehnic-Achiziții, Regiei Autonome de Transport în Comun Constanța în vederea ducerii la îndeplinire și Instituției Prefectului Județului Constanța spre știința.

« Adoptată de un nr. de 2A consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,    CONTRASEMNEAZĂ

Rasauteanu Costin Ioan

SECRETAR,

MARCELA ENACHE

Constanța

Nr._215 _7_18-09__2013

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2013

MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

1

1

1

1

..........

INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat./ Preliminat an precedent

(N-l) 2012

Propuneri an curent (N) 2013

%

Estimări an N + l 2014

Estimări an N+2 2015

%

9=7/5

! o

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

.    9

11.

i

i

VENITURI TOTALE

(Rd.l = Rd. 2 + Rd. 3 + Rd. 4

1

63091

6411»

101,60

59193

61408

92,34

1

Venituri din exploatare

2

62407

63600

101,91

58982

61208

92,74

2

Venituri financiare

3

684

500

73,10

211

200

42,2

3

Venituri extraordinare

4

0

0

0

0

0

0

ii.

CHELTUIELI

(Rd.5 = Rd.

TOTALE

6 + Rd.17 + Rd. 18)

5

65612

64100

97,70

59193

61408

92,34

Cheltuieli de exploatare din care:

6

63935

62400

97,60

58193

60908

93,26

A.

Cheltuieli cu bunuri și servicii

7

28472

28527

100,19

30662

31544

107,48

i

B.

Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

8

255

280

109,80

250

250

89,29

C

Cheltuieli cu personalul, din care:

9

20702

21553

104,11

21814

23624

101,21

i

CI

ch cu salariile

10

15984

16100

100,73

16300

17000

101,24

i

C?

bonusuri

11

91

500

549,45

500

1400

100,00

i    _

C 3

alte cheltuieli cu personalul, din

care:

12

cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

13

i

i

.    L

C 4

Cheltuieli aferente contractului de mandat

14

4

153

3825,00

124

124

81,05

'5

Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale

15

4623

4800

103,83

4890

5190

101,88

i

D.

Alte cheltuieli de exploatare

16

14506

12040

83,00

5467

5490

45,41

1

2

Cheltuieli financiare

17

1677

1700

101,37

1000

500

58,82

1

1

3

Ch-ituieli extraordinare

18

0

0

0

0

0

0

I III

1

REZULTATUL BRUT(profit/pIerdere) .

19

• -2521

0

0

0

0

0

IMPOZIT PE PROFIT

20

4    mU’’*'

pfț( >u    din care:

21

■    —“

Rezerve legale

22

_

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale

prevăzute de lege

23

i

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

24

1

1

1

1

1

1

-

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru pioiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor mc rumuturi

25

-

5

Alte repartizări prevăzute de lege

26

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor da la Rd. 22, 23, 24, 25 și 26.

27

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unul salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referința

28

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividente i uvemte acționarilor, în cazul

societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

29

)

dividende cuvenite bugetului de stat sau local,

după caz

30

1

Pi fitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.22 - Rd.29 se repartizează la alte rezerve și c mtituie sursă proprie de finanțare    •

31

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

32

TI

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI

EUROPENE, din care:

33

”,

1

a)

cheltuieli materiale

34

b)

cheltuieli cu salariile

35


Alocații de la buget


40


12347


4812


38,97


IX


a)


b)


300


350


6.2


CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII


DATE DE FUNDAMENTARE


Nr. de personal prognozat la finele anului


Nr. mediu de salariați total


Cheltuteli de natură salarială (a+b), din care:


cheltuieli cu salariile


bonusuri


știgul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract ndividual de muncă (Rd. 46/Rd. 44)/12*1000


Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și sau natură (Rd.45/Rd.44)/12*1000


Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană)


(Rd.l/Rd.44)


Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (Rd.l/Rd.44*ICP)


Productivitatea muncii în unități fizice pe total rersonal mediu (unități fizice/ persoană)


Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.l) x 1000


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


12444


6225


50,02


300


350


812


820


16079


15988


91


1625


1634


76940


80749


715,56


1040


810


815


16600


16100


500


1646


1697


78650


85402


721,47


1000


99,75


99,39


103,24


100,70


549,45


101,32


103,87


102,22


105,76


100,82


100,00


800


805


18300


17300


1000


1791


1894


73532


80262


732,92


1000


770


780


19200


17600


1600


1880


2051


78728


84263


769,23


1000


,82


1,77


V

-?1


1,77


0,24


2X7,45


1^0,00


8,79


1,61


7_


'0,68


$,98


1,59


'0,00


ANEXA nr. 2: Detalierea indicatorilor economico-financîari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

INDICATORI

Nr.

rd.

Prevederi an precedent (N-l)

Propuneri an curent

(N)

%

Aprobat

Preliminat/

Realizat)

Propuneri

7=6/5

2

3

4

5

6

7

1 i

VENITURI TOTALE (Rd.2 + Rd.23 + Rd.29)

1

69731

63091

64100

101,60

i f

Venituri din exploatare

2

68731

62407

63500

101,91

kRd 3+Rd.8+Rd.9+Rd.l3+Rd.l4+Rd.l5), din care:

a)

dm producția vândută

;Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:

3

26000

25261

25900

102.53

r ’

al)

din vânzarea produselor

4

a2)

din servicii prestate

5

24000

22985

23000

100,07

a3)

din redevențe și chirii

6

600

615

900

146,34

a4)

alte venituri

7

1400

1661

2000

120,41

b)

dm vânzarea mărfurilor    .

8

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de va-wi nete (Rd.lO+Rd.ll + Rd.12), din care:

9

18700

18336

19150

104,44

SuL>ventii+TVA(Rd.l0+Rd.l0a+Rd.ll+Rd.l2)

9a

22050

21695

22550

103,94

cl

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

13950

13569

14150

104,28

TVA aferent subvenție

10a

3350

3359

3400

101,22

1

C2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

4750

4767

5000

104,89

c3

transferuri pentru plata personalului

12

d)

dm producția de imobilizări

13

!

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

14

1

I

f)

rtltc venituri din exploatare

(Rd.l6+Rd.l7+Rd.20+Rd.21 + Rd.22), din care:

15

24031

18810

18550

98,62

fl)

din amenzi și penalități

16

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.l8+Rd.l9), din care:

17

10

10

500

5000,00

- active corporale

18

7

500

7142,86

- active necorporale

19

3

0,00

f3)

din subvenții pentru investiții

20

16052

16052

12860

80,11

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

21

C

f5)

alte venituri

22

7969

2748

5190

188,86

2

Venituri financiare

(Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27+Rd.28), din care:

23

1000

684

500

73,10

a)

din imobilizări financiare

24

b)

din investiții financiare

25

28

28

0

0,00

c)

din diferențe de curs

26

d)

din dobânzi

27

100

44

0

0,00

e)

alte venituri financiare

28

872

612

500

81,70

3

Venituri extraordinare

29

' n

CHELTUIELI TOTALE

R-! 31 + Rd.l31+Rd 139)

30

69731

65612

64100

97,70

cheltuieli de exploatare (Rd.32+Rd.80+Rd.87+Rd.ll6), din care:

31

67531

63935

62400

97,60

A Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.33+Rd.41 + Rd.47), din care:

32

31461

28472

28527

100,19

j

Al

Cheltuieli privind stocurile (Rd.34+Rd.35+Rd.38+Rd.39+Rd.40), din care:

33

23000

21756

22000

101,12

a)

cheltuieli cu materiile prime

34

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

35

22100

20914

21180

101,27

bl)

cheltuieli cu piesele de schimb

36

2000

1885

1900

100,80

b2)

cheltuieli cu combustibilii

37

16000

17234

18000

104,44

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

38

60

55

60

109,09

d)

cheltuieli privind energia și apa

39

800

780

750

96,15

e)

cheltuieli privind mărfurile

40

40

7

10

142,86

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.42+Rd.43+Rd.46), din care:

41

1500

1481

1055

71,24

!

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

42

20

li

5

500,00

i

i

l

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.44+Rd.45) din care:

43

0

0

0

0,00

j

i

L

bl)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

44

b2)

- către operatori cu capital privat

45

cj

prime de asigurare

46

1480

1480

1050

70,95

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți

(Rd.48+Rd.49+Rd.51+Rd.58+Rd.63+Rd.64+

Rd.68+Rd.69+Rd.70+Rd.79), din care: .    •

47

6961

5235

5472

104,53

a)

cheltuieli cu colaboratorii

48

4

4

5

125,00

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

49

50

50

50

100,00

bl)

cheltuieli privind consultanța juridică

50

36

36

36

100,00

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.52+Rd.54), din

care:

51

95

50

90

180,00

cl)

cheltuieli de protocol, din care:

52

45

35

45

128,57

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările

ulterioare

53

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

54

50

15

45

300,00

___

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

55

i

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

56

1

L

- ch. de promovare a produselor

57

i

i

f

d)

Ch. cu sponsorizarea (Rd.59+Rd.60+Rd.61 + Rd.62), din care:

58

5

9

10

111,11

1

1

dl)

ch. de sponsorizare a cluburilor sportive

59

5

9

10

111,11

1

1

1 1

1

d2)

ch. de sponsorizare a unităților de cult    .

60

d3)

ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale

61

d4)

alte cheltuieli cu sponsorizarea

62

°)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

63

i

i .

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

64

82

82

100

121,95

i

- cheltuieli cu diurna (Rd.66+Rd.67), din care:

65

43

43

50

116,28

- interne

66

32

32

35

109,38

- externe

67

11

11

15

136,36

g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

68

108

108

110

101,85

(

1

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

69

101

101

110

108,91

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

70

6280

4595

4820

104,90

il)

cheltuieli de asigurare și paza

71

876

876

1240

141,55

12)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

72

172

172

200

116,28

13)

cheltuieli cu pregătirea profesionala

73

88

88

100

113,64

i

14)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

74

- aferente bunurilor de natura domeniului public

75

15)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

76

i6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 109/2011

77

1

17)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

78

1

j)

aite cheltuieli

79

236

236

177

75,00

i

1

B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd 84+ Rd.85+Rd.86), din care:

80

300

255

280

109,80

i

i

i

1

a)

ch cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

81

f    1

[

i

b)

cii. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale    .    

82

c)

ch. cu taxa de licență

83

10

8

10

125,00

d)

ch. cu taxa de autorizare

84

30

26

30

115,38

e)

cii. cu taxa de mediu

85

15

13

15

115,38

f)

cheltuieli cu alte taxe și impozite

86

245

208

225

108,17

C. Cheltuieli cu personalul (Rd.88+ Rd 92+ Rd 100+ Rd.104 + Rd. 109)

87

23070

20702

21553

104,11

CI

Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:

88

17496

15984

16100

100,73

a) salarii de bază

89

17496

15984

16100

100,73

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

90

î

c) alte bonificații (conform CCM)

91

i

C2

Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd 99), din care:

92

600

91

500

549,45

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din

care:

93

- tichetț’de creșa. cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările

ulteriori re:

94

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006. cu modificările ulterioare,

95

b) tichete de masă;

96

600

91

500

549,45

t) tichete de vacanță;

97

L

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul

precedent

98

_

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

C3

Alte cheltuieli cu personalul (Rd.l01 + Rd.l02+Rd.l03), din care:

100

0

0

0

0,00

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de

pet sonal

101

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri

Judecătorești

102

c) ch. de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete

103

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de c h,ducere și control, comisii și comitete «

(Rd.l05+Rd.l06+ Rd.l07+ Rd.108), din care:

104

4

4

153

3825,00

a) pentru directori/directorat

105

b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere

106

4

4

153

3825,00

c) pentru AGA și cenzori

107

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

108

C5

Cneltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale

;Rd.llO+Rd.lll + Rd.ll2+Rd.ll3+Rd.ll4+Rd.ll5), din care:

109

4970

4623

4800

103,83

a) ch. privind contribuția la asigurări sociale

110

3720

3416

3560

104,22

b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj

111

130

120

122

101,67

c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate

112

1000

971

992

102,16

d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului

de salarii

113

120

116

126

108,62

e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii

114

L _

P cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale

115

1

n Alte cheltuieli de exploatare

Rd.ll7+Rd.l20+Rd.l21+Rd.l22+Rd.l23+Rd.l24), din care:

116

12700

14506

12040

83,00

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.ll8+Rd.ll9), din care:

117

1913

2400

125,46

- către bugetul general consolidat

118

1913

2400

125,46

- către alți creditori

119

_

bj

cheltuieli privind activele imobilizate

120

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

121

d)

alte cheltuieli

122

3

0,00

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

123

12700

12547

9600

75,51

_

f)

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.125-Rd.126), din care:

124

0

43

40

93,02

fl)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

125

43

40

93,02

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:    •

126

12 1

)

din anularea provizioanelor (Rd.l28+Rd.l29 + Rd.l30), din

care:

127

0

0

0

0,00

- din participarea salariaților la profit

128

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor

circulante

129

- venituri din alte provizioane

130

2

Cheltuieli financiare (Rd.l32+Rd.l35+Rd.l38), din care:

131

2200

1677

1700

101,37

a)

cheltuieli privind dobânzile

132

1400

122S

1059

85,50


132


133


134


b)


cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.l36+Rd.l37), din

t are:


bl)


aferente creditelor pentru investiții


c)


III


IV


a)


b)


C)


a)


b2)


aferente creditelor pentru activitatea curentă


alte cheltuieli financiare


Cheltuieli extraordinare


REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

(Rd.l-Rd.30)


cheltuieli nedeductibile fiscal


IMPOZIT PE PROFIT


DATE DE FUNDAMENTARE


Nr. de personal prognozat la finele anului


Nr. mediu de salariați


Câștigul mediu lunar pe salariat aferent salariului de bază (lei/persoanâ)

(Rd.89/Rd,145)/12*1000


Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe bază de pwtract individual de muncă (lei/pers)


Rd.88/Rd.l45)/12*1000


Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și sau natură [(Rd.88+Rd.92)/Rd.l45]/12*1000


Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu itr prețuri curente (lei/persoană)Rd.l/Rd.l45)


135


136


137


138


139


140


141


142


143


144


145


146


147


148


149


1400


200


800


812


820


1778,05


1773


1839


85033


1228


4')


141


449


-2521


812


820


1624,39


1625


1634


76940


1050


150


500


81fi


815


1646


1646


1697


77546


85,50


0,00


106,38


0,00


111,36


0,00


99,75


99,39


101,33


101,29


103,86


100,79|?bductivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu

în prețuri comparabile (lei/persoană)(Rd.l49 x ICP)

A

150

C)

Productivitatea muncii ajustată 1 (lei/persoană) (Rd.l-Rd.17-Rd.20)/Rd.l45

151

65450

57352

61153

106,63

d)

Pioductivitatea muncii ajustat 2 (lei/persoană) (Rd.2-Rd.17-Rd.20)/Rd.l45

152

64230

56518

60540

107,12

e)

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) W=NUF/Rd.l45

153

716.68

715,56

721,47

100,82

pl)

Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din

< are:

154

număr curse

155

587683

586763

588000

100,21

- preț/tarif/UF

156

- valoare=UFxT/P

157

- pondere în venituri totale= Rd.l57/Rd.l

158


ANEXA nr. 3: Gradul de realizare a veniturilor proprii

MUNICIPIUL CONSTANTA

INDICATORI

Prevederi an 2011

%

Prevederi an precedent 2012

%

crt.

Aprobat

Realizat

încasat

5=4/2

Aprobat

Realizat

încasat

9=8/6

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

1

Venituri proprii din exploatare (exemplu) .

31000

29304

23597

76,12

33900

28019

22651

66,82

| 2

din prestări servicii

28400

26717

21010

73,98

28000

25261

19893

71,05

! 3

din vânzarea mărfurilor

1500

1524

1524

101,60

i 4

producția de imobilizări

alte venituri din exploatare

1100

1063

1063

96,64

’ 5900

2758

2758

46,75

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

ANEXA nr. 4: Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financîari

'"'iu lei

Nr. crt.

INDICATORI

Nr

Propuneri an curent (N)

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

0

1

Rd

2

3

4

5

6

I.

VENITURI TOTALE

(Rd.2+Rd.23+Rd.29)

1

64100

16181

16221

16491

15207

1

Venituri din exploatare

2

63600

16011

16081

16391

15117

a)

din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:

3

25900

6325

652.5

6725

6325

al)

din vânzarea produselor

4

0

a2)

din servicii prestate

5

23000

5600

5800

6000

5600

a3)

din redevențe și chirii

6

900

225

225

225

225

a4)

alte venituri

7

2000

500

500

500

500

b)

din vânzarea mărfurilor

8

0

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd,10+Rd.ll+Rd.l2), din care:

9

19150

4766

4816

4816

4752

subvenții și TVA (Rd.lO+ Rd.lOa+Rd.ll+Rd.12), din care:

22550

5618

5680

5680

5572

1

cl

subvenții cf. prevederilor legale în vigoare

10

14150

3550

3600

3600

3400

TVA aferent subvenție

10a

3400

852

864

864

820

c2

transferuri cf. prevederilor legale în vigoare

11

5000

1216

1216

1216

1352

c3

transferul i pentru plata personalului

12

0

d)

din producția de imobilizări

13

0

i

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

14

0

f)

alte venituri din exploatare    «

(Rd.l6+Rd.l7+Rd.20+Rd.21+Rd.22), din care:

15

18550

4920

4740

4850

4040

fl)

din amenzi și penalități

16

0

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.l8 + Rd.l9), din care:

17

500

0

0

500

0

- active corporale

18

500

0

0

500

0

- active necorporale

19

0

f3)

din subvenții pentru investiții

20

12860

3720

3440

2850

2850

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

21

0

f5)

alte venituri

22

5190

1200

1300

1500

1190

2

Venituri financiare (Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27+Rd.28), din care:

23

500

170

140

100

90

a)

din imobilizări financiare

24

0

b)

din investiții financiare

25

0

c)

din diferențe de curs

26

0

d)

din dobânzi

27

0

e)

alte venituri financiare

28

500

170

140

100

90

3

Venituri extraordinare

29

C

II.

CHELTUIELI TOTALE

tRd.31 + Rd.l31 + Rd.l39)

30

64100

15614

16632

16732

15122

1

Cheltuieli de exploatare (Rd.32+Rd.80+Rd.87+Rd.ll6), din care:

31

62400

15224

16242

16342

14592

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.33+Rd.41+Rd.47), din care:

32

28527

6585

7291

7558

7093

Al

Cheltuieli privind stocurile

33

22000

5218

5583

5779

5420

a)

Cheltuieli cu materiile prime

34

0

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

35

21180

4980

5410

5610

5180

bl)

cheltuieli cu piesele de schimb

36

1900

460

490

490

460

b2)

cheltuieli cu combustibilii

37

18000

4200

4600

4800

4400

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

38

60

10

20

20

10

d)

cheltuieli privind energia și apa

39

750

228

148

144

230

e)

cheltuieli privind mărfurile

40

10

0

5

5

0

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.42+Rd.43+Rd.46), din care:

41

1055

225

230

300

300

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

42

5

5

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.44+Rd.45), din care:

43

0

0

0

0

0

bl)

- către operatori cu capital integral/majoritar de

stat

44

0

b2)

- către operatori cu capital privat

45

0

c)

prime de asigurare

46

1050

225

225

300

300

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.48+Rd.49+Rd.51+Rd.58+Rd.63+Rd.64+Rd.68+ Rd.69+Rd.70+Rd.79), din care:

47

5472

1142

1478

1479

1373

a)

cheltuieli cu colaboratorii

48

5

2

3

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

49

50

13

12

13

12

bl)

cheltuieli privind consultanța juridică *

50

36

9

9

9

9

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.52+Rd.54), din care:

51

90

15

28

27

20

cl)

cheltuieli de protocol, din care:

52

45

10

13

12

10

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

53

0

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

54

45

5

15

15

10

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

55

0

_

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi. potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

56

0

- ch. de promovare a produselor

57

0

d)

Ch. cu sponsorizarea

(Rd.59+Rd.60+Rd.61 + Rd.62), din care:

58

10

2

3

2

3

dl)

ch. de sponsorizare a cluburilor sportive

59

10

2

3

2

3

d2)

ch. de sponsorizare a unităților de cult

60

0

d3)

ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și

sociale

61

0

d4)

alte cheltuieli cu sponsorizarea

62

0

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri Și persoane

63

0

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

64

100

20

3G

30

20

cheltuieli cu diurna (Rd.66+Rd 67). din care:

65

50

12

13

13

12

1

- internă

66

35

9

10

8

8

- externă

67

15

3

3

5

4

1

g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

68

110

28

29

29

24

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

69

110

20

30

30

30

')

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

70

4820

1000

1300

1300

1220

il)

cheltuieli de asigurare și pază

71

1240

255

255

355

375

1

i2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

72

200

50

50

50

50

i3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

73

100

20

30

30

20

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor r.orporale și necorporale, din care”.

74

0

- aferente bunurilor de natura domeniului public

75

0

i5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

76

0

I

i

i6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011

77

0

17)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

78

0

j)

alte cheltuieli

79

177

44

44

45

44

B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+ Rd.85+Rd.86), din care:

80

230

103

36

107

34

!

a)

ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

81

0

|-

b)

ch cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale

82

0

c)

ch cu taxa de licență

83

10

2

3

3

2

d)

ch. cu taxa de autorizare

84

30

7

8

8

7

e)

ch. cu taxa de mediu

85

15

3

4

4

4

f)

cheltuie1cu alte taxe și impozite

86

225

91

21

92

21

C. Cheltuieli cu personalul (Rd.88+Rd.92+Rd.l00+Rd.l04+Rd.l09)

87

21553

5036

5515

5377

5625

"

CI

Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:

88

16100

3900

4000

4100

4100

a) salarii de bază

89

16100

3900

4000

4100

4100

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

90

0

c) alte bonificații (conform CCM)

91

0

C2

Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd-97+Rd.98+ Rd.99), din care:

92

500

0

250

0

250

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care

93

0

- tichete de creșă. cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

0

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit

Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

*

95

0

b) tichete de masă;

96

500

250

250

c) tichete de vacanță;

97

0

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul

precedent

98

0

e) alte cheltuieli conform CCM

99

0

C3

Alte cheltuieli cu personalul

(Rd.101 + Rd.l02+Rd.l03), din care:

100

0

0

0

0

0

i

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de

personal

101

0

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri

judecătorești

102

0

c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete

103

0

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete

104

153

10

41

51

51

a) pentru directori/directorat

105

0

b) pentru consiliul de administrație/ consiliul de supraveghere

106

153

10

41

51

51

c) pentru AGA și cenzori

107

0

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

108

0

C5

Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale(Rd.llO+Rd.lll + Rd.ll2+Rd.ll3+ Rd.ll4+Rd.ll5), din care:

109

4800

1126

1224

1226

1224

a) ch. privind contribuția la asigurări sociale

110

3560

860

900

900

900

J _l

b) ch, privind contribuția la asigurării pt. șomaj

111

122

20

33

35

34

c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate

112

992

215

259

259

259

a

d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

113

126

31

32

32

31

e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii

114

0

f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale

115

0

D. Alte cheltuieli de exploatare

(Rd.ll7+Rd.l20+Rd.l21 + Rd.l22+Rd.l23+Rd. 124), din care:

116

12040

3500

3400

3300

1840

a)

cheltuieli cu majorări și penalități |Rd.ll8+Rd.ll9), din care:

117

2400

600

500

500

800

- către bugetul general consolidat

118

2400

600

500

500

8C0

- către a Iți creditori

119

0

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

120

0

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

121

0

d)

alte cheltuieli

122

0

r

î

e)

ch. cu amortizarea imobiliarilor corporale și necorporale

123

9600

2900

2900

2800

1000

!

f)

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.l25+Rd.l26), din care:

124

40

0

0

0

40

fl)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

125

40

40

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:

126

0

1

f2.1)

din anularea provizioanelor (Rd.l28+P.d.l29+Rd.l30), din care:

127

0

0

0

0

0

- din participarea salariaților la profit

128

0

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

129

0

i

- venituri din alte provizioane

130

0

2

Cheltuieli financiare (Rd.l32+Rd.l35-t-Rd.l38), din care:

131

1700

390

390

390

530

a)

cheltuieli privind dobânzile

132

1050

37

38

38

37

a)    132Anexa 41050    37    38    38    37

(Rd.l33+Rd.l34), din care:

al)

aferente creditelor pentru investiții

133

0

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

134

150

37

38

38

37

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar

135

0

0

0

0

0

(Rd.l36+Rd 137), din care:

bl)

aferente creditelor pentru investiții

136

0

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

137

0

c)

alte cheltuieli financiare

138

500

90

90

90

230

3

Cheltuieli extraordinare

139

0

III

REZULTATUL BRUT

(profit/pierdere) (Rd.l-Rd.30)

140

0

567

-411

-241

85

cheltuieli nedeductibile fiscal

141

2200

600

500

500

600

IV

IMPOZIT PE PROFIT

142

0

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

ANEXA nr. 5: Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

INDICATORI

Data finalizării investiției

an precedent (N 1|

Valoare

Aprobat

Realizat/

Preliminat

an curent

an N + l

an N+2

(N)

1

2

3

4

5

6

7

8

I

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

12755

12444

5070

300

350

1

Surse proprii, din care:

401

97

258

300

350

a) - amortizare

1

b) - profil

401

97

258

300

350

2

Alocații de la buget

2013

12354

12347

4812

0

0

3

Credite bancare, din care:

a) - interne

b) - externe

Alte surse, din care.

(denumire sursă)

- (denumire sursă)

ș I

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

1

Investiții în curs, din care:

a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

- •

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității

administrativ teritoriale

- (denumire obiectiv)

(denumire obiectiv)

-

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității

administrativ teritoriale

- (denumire obiectiv)

(denumire obiectiv)

-

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

(denumire obiectiv)

2

Investiții noi, din care:

a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic

(denumire obiectiv)

(denumire obiectiv)

i ) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau‘al unității

administrativ teritoriale:

(denumire obiectiv)

(denumire obiectiv)

i) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității

administrativ teritoriale

(denumire obiectiv)

(denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, ex. iusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității

administrativ teritoriale.

(denumire obiectiv)

(denumire obiectiv)

i

3

investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic

(denumire obiectiv)

(denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității

administrativ teritoriale:

(denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-    i

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității

administrativ teritoriale

(denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

ci) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității

adm.nistrativ teritoriale:

(denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiți, din care:

i

a) interne    .

1 '

1 )- externe

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

mNEXA nr. 6: Programul de reducere a stocurilor

MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

f

i

Nr

rrt

. •

Stocuri

Sold la

31.12.an precedent (N-1)

Intrări 01.01-31.12.an curent(N)

Ieșiri 01.01-31.12.an curent

(N)

Sold la

31.12.an curent (N)

Sold la 31.12. an N+l

aferente prod, și cons.

propriu pt.

desf.

activității

vânzări, lichidări de stocuri

1

2

3

4

5

6

7=3+4-5-6

8

1

Mateni prime, din care:

0

stocuri fără mișcare

0

i

Materiale, din care:

742

19082

18939

109

776

740

f

1

stocuri fără mișcare

103

8

95

63

-

Obiecte. de inventar, din care:

4

99

92

11

10

3 '

stocuri fără mișcare

3

3

3

Piese de schimb, din care:

671

1816

1998

8

481

337

- ’ iri fără mișcare

249

249

78

1 c;

Produse finite din care:

460

460

0

j ----

- stocuri fără mișcare

0

1 b

1

Alte stocuri, din care:

0

1 b

j...........

stocuri fără mișcare

0

i< TAL GENERAL (Rd.l + Rd.2+Rd.3-(-Rd.4+Rd.5+Rd.6), din care:

1417

21457

21489

117

1268

1087

J

i

î

uri fără mișcare(Rd.la+Rd.2a+Rd.3a+Rd.4a+Rd.5a+Rd.6a)

355

0

8

0

347

144

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

A

ANEXA nr. 7: Programul de reducere a arieratelor cu prezentarea surselor


MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

!-1-


Reduceri

din care:

Surse an curent (N)

Sold final

Reduceri

Reduceri

r .rt

Arierate

Sold inițial an curent (N)

Total an curent

(N)

încasări

creanțe

credite

alte surse

an curent (N)

Total an N+l

Sold final an N + l

Total an N+2

Sold final an N + 2

2

3

4=5+6+7

5

6

7

8 = 3-4

9

10=8-9

11

12=10-11

-i

total

(Rd.la+Rd.lb), din care:    »

12920

5800

5800

0

0

7120

2331

4789

1300

3489

la.

- buget general consolidat

10931

5000

5000

5931

2031

3900

1000

2900

lb

- alți creditori

1989

800

800

1189

300

889

300

589

sold inițial an

(N-l)

sold final (N-l)

Total arierate înregistrate în anul precedent

(N-l) (Rd.2a+Pd.2b), din care.

4371

0

0

0

0

12920

0

0

0

0

2a

- buget general consolidat

2959

0

10931

0

0

alți creditori

1412

0

1989

0

0

L


PREȘEDINTE ȘEDINȚA,


Jnexa nr. 8: Situația datoriilor rezultate din împrumuturile contractate

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

----


Nr.

crt.

Valoarea

creditului

conform

contractului

Perioada de rambursare în ani

Sold sf. an precedent (N-l)

Valoarea anuală scadentă în anul curent (N)

Valoarea anuală scadentă în anul N+l

Valoarea anuală scadentă în anul

TOTAL

din

care:

A

rate

dobânzi

diferențe de curs nefavorabi le

comisioa

ne

TOTAL

din

care:

rate

dobânzi

diferențe de curs nefavora bile

comisioane

TOTAL din care:

rate

dobânzi

diferențe de curs nefavora

bile

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

h. redite pentru activitatea curenta


3000

2756

)

1500

1343

2)

1500

1413

' 1

’l)

b2j

Totai A

_

B. Credite pentru investiții

_

a)

A

al)

a2)

.........

b)

bl

T


—~

arai

B

inoo'

2756


PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

A


ANEXA nr. 9: Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor

MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

Nr. crt.

Măsuri

Termen de realizare

an precedent (N-l)

an curent (N)

an N+l

an N+2

Preliminat/ Realizat

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Rezultat brut (+/-)

Arierate

Rezultat

brut

Arierate

Rezultat

brut

Arierate

Rezultat

brut

Arierate

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct. I

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor

-2521

12920

0

7120

0

4789

0

3489

1

încasare sume restante Casa de Pensii

X

X

5800

2331

1300

2

Scăderea numărului de personal

X

X

121

240

600

3

Reducerea dobânzilor si penalităților de intarziere

X

X

2400

4

TOTAL Pct. I

X

X

Pct. II

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct.

I

1

Creșterea prețului la combustibil si piese

X

X

2

Creșterea prețului la utilitati

X

X

3

Alte cauze

X

X

4

TOTAL Pct. II

X

X

Pct. III

TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

AlUNICIPUJL CONSTANTA    ANEXA 10

CONSILIUL LOCAL

LISTA

cu utilaje independente propuse a se achiziționa in cursul anului 2013 din surse proprii

Nr.

cil.

Denumirea

Cantitate

(bucăți)

Valoare estimata (mii lei)

1

Motostivuitor

1

65

2

Stand de verificat si reglat geometria direcției

1

46

3

Mașina echilibrat roti

1

15

4

Macara pivotanta 200-1000 kg

2

20

5

Cric crocodil 10 tone

2

8

6

Presa (50- 100 tf)

1

45

7

Aparat sudura electric

2

7

8

Trusa reparat mecanism franare pe disc

1

4

9

Baterie condensatoare pentru compensarea energiei reactive

2

12

10

Interfața diagnoza Deutz

1

10

11

Upgrade calculatoare

10

7

12

Sursa U.P.S. 1500VA    .

2

9

13

Imprimanta A3-A4 de volum mare

1

5

14

Licențe Antivirus

73

5

TOTAL - surse proprii -lei

258

Președinte Ședința :