Hotărârea nr. 208/2013

HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI MUNICIPAL CONSTANTAPE ANUL 2013

(/tvW5TAN^ ROMÂNIA £    ■> JUDEȚUL constanța


I MUNICIPIUL CONSTANȚA ( CONSILIUL LOCAL


hlqtArăre

privind rectificarea bugetului municipal pe anul 2013

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit in ședința ordinara la data de    Jrf/A

Analizând expunerea de motive a d-lui Primar Radu Ștefan Mazăie nr. 104580/09 08.2013, raportul Comisiei nr 1 de studii, prognoze economico-sotiale, buget- finanțe, administrarea domeniului public și privat, raportul Direcției Financiare nr. 104573/09.08.2013

Având în vedere prevederile Legii nr 273/2006 privind finanțele publice locale Cu modificările ulterioare, legii nr 5/2013 privind bugetul de stat pe anul 7013, H.C.L. nr. 49/2013 privind adoptarea bugetului municipal Constanta pe anul 2013, H.C.L ni 84/2013 , H.C.L. nr. 124/2013, H.C.L nr 126/2013, Disp. nr.1645/2013 H.C.L. nr. J74/2013 , DlSp.nr 1775/2013, comunicarea D.G.FP nr. 103456/07.08.2013, H.CJ nr 243/2013 si Ordonanța nr.17/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat oe anul 2013 .

în temeiul prevederilor art.36 ,alin. 2, lil.b, alin 4, lit. a si art. 115 alin. 1, Ut. b din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă bugetul municipal rectificai pe anul 2013 la venituri în sumă de 630.616 mii Ici ș» ia cheltuieli în sumă de 630.616 mii lei fiind un buget echilibrat.

Art.2 Se aprobă sinteza bugetului municipal rectificat pe anul 2013, detaliată la venituri pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole, subcapitole si paragrafe, în claslflcațls economică și funcțională prezentata în anexele nr.î, 2 si 2 bis.

Art.3 Se aprobă detalierea cheltuielilor de capital, pe acțiuni și categorii de Investiții prezentată în anexa nr 3 cam ramanc neschimbata.

Art.4 Se aprobă anexa nr.4 privind icgulamentul finanțărilor nerambursabile privind activitățile sportive și culturale care rămâne neschimbată

Art.5 Se aprobă anexa nr 5 privind bugetele instituțiilor din subordine • are ramane neschimbată.

Art.6 Se aprobă anexa nr.6 și anexa 6 bis privind bugetul creditelor externe și interne care rămân neschimbate

Art.7 Anexele nr. l,nr. 2 nr.2 bis, nr.3, nr 4 , nr 5, nr 6 și 6 ois fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.8 Se majorează subcapitolul .Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale" cu suma de 1.394 mii lei.

Art.9 La capitolul 70 Locuințe, servicii fi dezvoltare publică se majorează cheltuielile de la titlul bunuri și servicii cu suma de 1.394 mii lei

Art.lO Compartimentul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Financiare, precum șl Compartimentului Audit Public Intern în vederea aducerii la îndepliniri șl spre știință Instituției Prefectului Județului Constanța.

idoptată de iiii număr dtț//r«nxilicri din 27 membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI
Constanța

ROM AMA

5 JUDE.TUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULIII CONSTANTA

7 DIRECȚIA FINANCIARA ' Nr. H14573/09.0R.20I3

RAPORT

Buget.ul municipal pe anul 2013 se apiobă la venituri în sumă de 530.616 mll lei șl la cheltuieli în sumă oe 630 616 mii lei

Propunem rectificarea bugetului municipal in următoarea structurii

-    !a_Y£QÎÎUJT

-    5e majorează subcapitolul „Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale" cu suma de I T94 mll lei.

-    lajcheițuifilL:

La capitolul 70 Locuințe, servicii și dezvoltare publică se majorează cheltuielile de la titlul bunuri șl servicii cu suma de 1.394 mll lei pentru finanțarea cheltuieliloi aferente funcționarii serviciilor publice de salvare acvatlca-salvamar.

DIRECTOR EAfy lîllV E( MARCELA HUGIOII

ROMANIA


JUDEȚUL CONSTANȚA

MUNICIPIULUI CONSTANȚA

CONSII IUL LOCAL

COMiSlA NR. 1 de studii, prognoze economico socialo,buget finanțe si administrarea domeniului public și privat al

municipiului Constanța

RAPOKI

Având în vedere expunerea de motive prezentata în susținere de domnul Pnmar Radu Ștefan Mazăre,

Analizând proiectul de hotărâre privind aprobai ea rectificăm bugetului municipal p<? anul 2013,

in conformitate cu prevederile art. 44 , alin 1 din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația .publică locală, comisia întrunită in ședința din data fie '' £. /. -O/'A avizează FAVOR ABU/N^FAVO^AfHl pi -nul de hotărâre prezentat.

PREȘEDINTE COMISIE, nOBRE'MâjîțfAMINISTERUL FINANȚELOR rUDOUt Agenția Naționali de Administrare FiseelA Dlrocțlo Generat! Regionale e Finanțelor

Public® Onlell

Administrație Judeteena a Finanțelor Publice» Constanta

Serviciul Sinteza Asistente fleborere Siacutle Bugete Locala

4F


Sr i.O.Uuce nr. 13 Conwienii Corwtenț», cod paalfll OOOtiBZ Tel: 0241460320 Fax 0241460323 <Knet;

frezor. rtflfțsoonsunte ct©mflnMi iie.ro


Domnul PrimarData: 06.08.2013


Prin prezenta va comunicam suplimentarea prevederilor anuale a sumelor defalcate din TVA pentru echilibrare, aprobate prin Ordonanța nr 17 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013, cu suma de O;y mii lei, pentru finanțarea cheltuielilor aferente funcționarii

serviciilor publice de salvare acvatica-salvamar

Va rugam sa operați modificările ne se Impun in bugetul de venrtun sl cheltuieli.

; i    nev nPi -*nwAexpat- ttr?2> . n. .-a


3ibini»n>«J0 u -U


CONSII.H'I . JUDEȚEAN CONSTANȚA

HOTĂRÂREA Nr. J

privind aprobarea Actului Adițional nr. 5 la Acontul de colubornre-parteneriat încheiat In vederea derulării Proiectului de lavestitil In (urlam „Amenajarea unor centre de prevenție^ tratament medical primar ai a punctelor de aalvantar In zona lllorala Constanta"

Consiliul Județean Constanța. întrunii în $edin|u din dini» de

Analizând r

Expunerea dc motiv© a Președintelui Consiliului Județean Constanta;

-    Raportul Direcției Generale Ecnnomico-Financiarc;

-    Raportul (. emisiei <lc buget-finanțe și administrarea domeniului public și privat al județului; Raportul Comisiei pentru administrație publica, juridici, apărarea ordinii publice și proiecție

sociala,

-    Raportul Comisiei pentru lurism, agrotunsm, cornet t, nvrvici» publice, agrement si afaceri europene;

Având Tn vedere prevederile Legii nr 273/2006 privind finanțele publice locale si ale Legii ur 5/2013 a bugetului de <ut pe anul 201J.

în temeiul dispozițiilor ari 9| alin. 11) lil.c si lit e, ort. 91 alin. (J| Iii u si ulm 16) lit.n . precum si nrt 97 din legea 215/2001 privind administrația publica locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare.

HOTĂ R AȘ I E:

Arl.l. Se aproba Actul Adițional nr,5 b Acordul de colaborare-partenenat ittdioiai in vedere» derulării Proiectului de investiții in tinism „Amenataren unor centre dc prevenție, tratumcnl modica! primar si a punctelor dc salvamar din zona liionib Conștiința" proiect public dc infera iiidctcnn, conform Anexoî «ara face parte integranta din prezenta hbiararc

Ari-2. Se mandaleaza Președintele Consiliului ludatean Constanta sa semneze Actul Adilinnal

nr .5 Iu Acordul de colaborare - partaienai inchcial in vederea derulării Proiectului de invexlim in tui ixm „Amenajare» unor centra dc prevenne. tratament medical primar si o punctelor de salvamar din zona litoiub Constanta”.

ArtJ. Direcția Generala de Administrație Piib|loA șt Juridică va comunica prezent» hnlftrilrr pcreoiMintcr iwcTcxwr in vederea aducerii b iudepItnirAPnztntn hottirdn a adoptată cu un număr < ahțmert

Contră «cnincuza: Secretar AlZliilefuiui

Anexa bl IKK

Act adițional nr.5

ACORDUL DE COLABORARE-PARTENER IAT

încheiat iiitrv

1.    Județul Constanta *ConMlal Județean Constanțu cu sediul In Constanta, bulevardul Tomis

nr 5L cod fiscal 2981739. reprezentat dc Domnul Nicușot Daniel CONSTANTINESCU Președinte;

2.    Maniei pini Constanta - Consiliul Local Conitanta, cu sediul m ConxtanlA. bulevardul Temu

nr.51. lei 0241 4X8185. reprezentat de Domnul Radu Ștefan Mazaro Pnmar.

3 Municipiul Mangalia, cu sediul in Mangalia. Sos Constanta nr 13. reprezentat de Domnul Cnxtiun Radu Primar;

4. Orașul Eforie - Consiliat Local Eforie, ou sediul în localitatea Eforie, str.Progresului nr l. jiulrjiil Constanta, reprezentat de Ion Ovidm Brailoiu. in calitate de Primar;

5    Oraatil Năvodari - Con Uliul Local Năvodari. cu sediul in onixul Năvodari. str.Dabrogci nr 1.

județul Constanța. reprezentat de Nicolae Maici, In calitate de Primar,

6    Comuna Corbu - Consiliul t>ocal Corbu, cu sediul in localitatea Corhu, str Principala nrjM.

judeiul Constanta, reprezentat de Galbiwwu Marian, in calitate de Primar,

7    Comuna ('ostinesd. prin Consiliul UkaI Cosunesti. eu sediu, în localiralcj Cmtincstt. județul

Constanța, reprezentata de Troian Cnstea, în calitate dc Primar.

8. Comuna Llmaau. prin Consiliul loca, I imanii, cu sodiul In localitatea I unanu. jixh ju, Constanța. str .Castanului nr.32. reprezentata de Nicoliie Iustin Urdcu, in vablatc «Ic FTirnar.

9    Direcția Apelor ^Dub rugea l.horal" Constanta, cu sediul in municipiul Constare u, str Murea

rel Ratran nr 127, tel. (1241 672089, reprezentata prin domnul Gcorpe Papuri - Director,

10    Direcția de Sănătate Publica a Județului Constanta, cu sediul in Constanta, atr Bogdan Vodă

nr.X. tel (124! 489948. reprezentau prin domnul Constantin Dina - Diiector executiv;

11    Asociația Naționala a Scafandrilor si SalvamarUor din Rnmania, cu sediul m municipiul

Constanta, str Gheorghe Lazar nr.7. te,. 0241 520244, reprezentata prin domnul Ghenigitc Oaucea - Președinte,

12. laipcctoratu) pentru Sliuattl de Urgenta „Dubr-ogea” Constanta, cu sediul iu municipiul Constanta, sir.Mircea cel Batrannr.J 10, tel. 0241.665524, reprezentat prin domnul inginer Jianu Viatei - Inspector Sef;

I V Capitania Zonala Constanta, cu sediul In Incinta Port Constanta nr.l, t,«di rea ANR. Constanta, icl.0241.616124. reprezentata pnn domnul Alexandru Mezei,

14 Gard» de Coasta Constanta, cu sediul in aleea Zmeurei nr.2l, tel.0241 641188, reprezentat prin domnul Comisar sef dc politic Laurenliu Costache

Porțile, de comun acord, au convenit adiționarea Acordului dc colaborarc-partencnat, după cum unttcaza:

ART. I Art2 lil.Apd 2 se modifica xi \aavea următorul conținut:

A Consiliul Județean Constanta, in calitate de auînntate 3 admmtalr altei publice locala vii participa

tn cadrul acțiunilor destinate începerii, derulării si finalizării proieciuluj dc interes național m țudeteun Amenajarea unor centre de prevenție, tnilamcnl medicul primar ț| a punctelor de

snlvamnr in J»nn (itnr&la Constanta". începând cu dala de Ol mai 2013. pentru sezonul estival ZOIXMcfeî:

Per 2 contribuie (a realizarea Proiectului cu xum,i totala de 4 155.088 /.••» după cum urmooxa a. 4.000000 lei \umn destinata lucrărilor de mimittlii, dotare tu farmzurr a serviciilor

specifice proiectului pentru localitățile Constanta Mongnliu, Fforic. Năvodari Caftinexti si Ltmanu;

h f $5.088 lei. suma deslrwta lucrărilor de investita. dotare st furnizare •> .serviciilor specifice Proiectului pentru localitatea Corbu st aotlvitatilor dc control aferente

Proiectului.

ART. II Celelalte prevederi ale Acordului 'de colabornrc-partcncn ut rainan rtcaelț itnbate, urmând n-s» produce efecte in continuare fațade oii partenerii implicați

încheiat azi


in


14 excmpl.u^Xinpnalc, cwe unul pentru furate pane

Județul Constanta

ConnUlol Județean Constanta Președinte,


Nicusor Daniel Constantini

Municipiu) Constanta ( onxlllul Local Constanta Primar,

Rrwlu Ștefan Maznrc

Municipiu) Mangalia Primar,

Cristian Radu

Orașul Eforie Consiliul Local Hor Ic Primar,

Iun Ovidtu Rrailniu

Orașul Năvodari Consiliul l.ocal Năvodari Primar»

Maici Nieolae

Comuna Corliu Conslllnl I ocal Corbu Primai,

Marian Calbimuoi

(.(imuna Cmtlnnil Consiliul Local GnstJneMi Primar,

Tnuon Triitca

Comuna l.imanu Consilia I Local I Imanu Primar.

Nier»loc Imun tJrdou

Dirvrtia Apelor "Drihrogra l.ilnr«P Constanta Director,

Cîolwj'l Papuri

Direcția de Sănătate Putillrji a Județ ului Constanta Director executiv,

Dr Constantin Pira

Asoclntlu Naționala a Scafandrilor Prnfoiiinifril ti Salavamarllor din Roiiiooia Președinta*

tfheotghr. Oanc.cn

Inspectoratul |tratru Sltnudl de Urgenta ^Pubiogra” Constauia Inspector Sef, trig.VlurcI hanii

< apltnnta Zonala < nniranra Director,

Alexandra Mezel

Garda <ir Coaita Constanta Comisar Srf de Politie,

I .Biirentiu Coatitche


minirtcrul FirtAWTTLOR rusuut Agențin Nstlonstt *• Administram FleoelA Direcția Generali Regionale a Finanțelor r*waiie« o*i«n

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Consterna

Serviciul Sinteza Aaletente Elaborare Execuție Bugete Locale

9r i.O.Ouoe nr. 18 Conganta Conatanța. cod ix»uil 00060/

Tel: 0241480320 Fex 0241480323 tunel:

tezDr.dglpcKvwUiiiia .ct&mftttanuuoDomnul Primar Conalllul LocalData: 06 08.2013 Nr_JTK2_


Stimate Domn.

Prin prezent» va comunicam aupllmentarea prevedorilor anuale a sumelor defalcate din TVA pentru echilibrare, aprobate prin Ordonanța nr 17 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013, cu sume de 4, j y.y mii lei, pentru finanțarea cheltuielilor aferenta funcționarii

serviciilor publice de salvare acvatica-salvamer.

Va rugam sa operați modificările oe se Impun in bugetul de venituri si cheltuieli.


JUOEȚULiCONSTANTA

Unitatea adniPtstraliy-tentoria^CONSTANTA

Fom^lw    ANEXA 1


BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE Șl SUBCAPITOLE PE ANUL 2013

rr.i :e

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod tncloa»'

Suyet 2013

PREVEOLRI

ANI l/U£

TOTAL

TOTAL VENITURI (cod0002+Q0.15*00.16+00.17+45.02)

00.01

630616

VENITURI PROPRII (00. M-11.02-37 02+00.15*00 161

40.02

423136

1. VENITURI CURENTE (cod 00.03*00 12)

00.02

50?5ÎR

A VENITURI FISCALE (cod 00.04*00.0^00 10*00 11)

00 03

472390

Al IMPOZIT PE VENIT. PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 00 05*00.06*00 07)

00.04

103*73

A1 1. IMPOZIT PE VENIT PROFIT SI CASTK3URI DIN CAPITAL OE LA PERSOANE JURIOICE |cod 01.02)

00 05

0

Impozit pe profit (cod 01 02.01,

01.02

impoi'l P* orofi, ce la »ge*M ecoonmici )

01.02.01

Al 2. IMPOZrr PE VENIT. PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

03 02*04 02)

(cori

iwoe

183773

Impozit pe vanii (cod 03.02 17+03 02.10)

03.02

7000

imporu pe (war-ui owocai:i<y și nomrttor puM<a

03 02 ’7

Impozilul pe «zt/Mtur te din    p»opn«a<'loi «"oNHaire din pamcnoniw parcon*'

03 02 18

7000

Cote si sume defalcai* din impozitul pe venit (cod 04 02.01+04.02 04)

04.02

176773

DENUMIREA INOIC ATORILQR ANEXUL-*

HCLM NR    S0ft\

Cote dera t-fc** tfin irnpozru pe «cur

Sume alocai* <3 n cetate cefele-a te o n irnpcvJul pe ven i ijenrru ech'i urarea cuu«’«« ocaie

A1.3 ALTE IMPOZITE REVENIT. PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 05 02)

Alia importa p* venit, profit si casUgial din capital de la persoane fizice (cod 05.02 50»

Ane mpozite pe verii, profil s. castgun cin capital A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cort 07 02»

Impozite »» laxe pe proprietate |cod 07 02.01*07 02.02*07 02 03*07.02 50)

Impozit si laxa se dădui (cod 07.02t)1 01 *07.02 01 02)

Irncxcir pe daciri de la jjeooar»? fuce *>

•ropoiil i axa pe c oo n rie la persoane jur Pice ’>

Impozit 5113*3 yo teen (cod 07 02 02.01*07 02.02 02*07.a2.(»2 03?

Irroatlt pe terunjn rte la persoane fizice ") impozit s axa pe teren de le persoane jundice ’)

Irnpoi.t ji oe terenul dr cxtrsv-lan ‘» * RnMame (fin anii anlsnori nin rmpoznni pe tc-«n aqrirxv

Taxe judiciare de limtru si alia laxe de liirtor.

Alte impozite si laxe pe pcopnM3ie

A4. IMPOZITE St TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02*12.02*15.02*16.02)

Sume defalcata din TVA (cod 11.02 01*11 02.02* 11.02.05*11.02.05)

Sume cefetnate din pe yo ua-e» adcuybta neniru fmunfwea cheltuielilor oesctwraiizale la nivelul pdewrv

Coc rdicatw


_ Buget >013

PREVEDERI

ANUALE_

TOTAL


W/J20-

C4D2C-1

00 07

05 02 05.02 »

00 C»

07 02

C7.02.01 07 0? 01 01 07 02 01.02 07.02.02 07.C2.02 0T 07 02 02.02

07 02.1R.03

0702.03 07 02 50

oo.ia

11.0!

11 02 01


175900

RT3

0

0

R75G0

97360

60500

19000

*>509

10060

3850

5A5O

3611

7000

169965

'41254


ANEXA LA

OENUMIREA indicatorilor IhCLM XR

Stur*: defa^e cin && pe vaiParea c*J*uQ3tA pcntiu T» •entareo cteJtuim.Kjr descenhafezate ia n<vciuJ curn;m*4or

oickj***-’' mun,oțx''nr țecJoa-«<jf ai Mtrlapiui_t București

S-jmc delar^e din laxe ;m valcarsa edHugmâ pcnou drumuri

Sume defel cale eflr luxa pe • -»‘03-oa uceucaiA pentru ucriiiiwarea Du$,ciwor locale

Alt» Impozite si taxe generate pe bunuri st servicii (cod 12.02.07)

Ț-;-îv «. r, ■- .

T«e pe servicii specifice (cod 15.02.01 *15.02.50)

’mpoM pe spectacole Alte taxe pe srvka xpeafia»

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sju pe deafasurarea de acdvttatl (cod

16.02 02*16 02 03*16.02.501

import oe mtyoacete de tra-spoc (cod 16 Q2.02.01*16.02.Q2.02)

Irnpt,rf. po mijloacule pe tr^^sport deținute de peroane fizice •)

•nipozit pe mt|loac«ie ce tranăprn derinulo ce persoane Juridic» *)

Taso s« tenie pentru «aderarea oe Ucertîe si actonzaiK oe funcționar»

Alte ra»e pe utilizarea bunurilor. «utorcarva ulrtear •» bununiot sau pe ws'cwurere de acrivitaii

A6 ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 11.02)

Alte impozita el taxe tocate (cod 18.02 30|

Alte impozite ai laxe

C- VENITURI NEFISCALE (cod 00.13*00.14)

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30 (12*31 02)

Venituri din proprietate (cod 30.02-01+30.02 05*30.02 08*30.02 501

•/strâmtate- A-' prnfituj net ai regilor autonc-»*

Coa ’rx] culnr


-âr576-.'5

PREVEDERI

ANjJAufc

TOT Al


11.02-U2

11.02.05

r 02.06

12.02 12 02 07

15    02 1502.01 1502 50

1602

16.02.02 16.02.02 01

16    02.02.02 10 02.03

I6.02.fi0

0Q.11 ia.02 ia 02 50 0012 00.13 _ 30.02 .voeoi~


1603

1W0

1QO0

200

200


27511

23700

JțZîCO

116OC

S_

1806

210W

21092

210»?

35100

G553

6553


DENUMIREA INDICA t ORILOR


;oc .'-diualor


BugerTOU

PREVFOCR'

AMJALE

TOTAL


Venituri Uif arr'nzî st « le »3ncuuni aplicate aoinv>! <iu«powailo' lagaie


35.02 tr


3100


Pnns'lfaîi pent-ti ncdo.ii«rna «ou dept nerea ou inumane 3 cteeu-enw te impuciie si l,w

33 -22.02


•ncasun rt,- vdlOuF-aeea burta»'Iar confiscate, ar.nndonc.e si alte BUTric uxtsteiate odaia c cnnflccoreb |»!r.vit teflf'

aks amcnz,. oanainat si coreean    35 ro 50

Diverse venituri |cod36.0Z01 *38.02.05*36 02.0©*36.02 07*36.02.11*36.02.22*36 02.50)

Vonilun d.n ap» carea wescnoi v ndlnctrrc

Vasaminîe d».t verlturi e 9Vsau ritspon u*i tarte» 'nstitUU*» pob'ice

Taxe speciale

Varaarrlrr.o d n amorsa-ea rrifoace.Ch ' *a Vonilun dir. ajutor© e« stal recu.psr.rie

Venito»' din restiluirea s»jmeto tocate pentru rwsucereu riscului seismic Alte veri&n

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod ST.02.01*3T.02.03*37.02 04*37.02.05*37.02.60)

Dfw'-fl' sl Sponsorizări

VârsAmene d.r- seciiunea de funcționaro pertu» flnarrțarea seraunil deoezvo’taro a bugetului toca1 (cu semn j m.nusi

Vârsâmmia rtin sec|iu»&* ie Ibndwnam

Sume primite cm Fonaul de SoMd3r'taiv a Uniunii Euruoene Alte tran<te*.iri voluntare

IL VENITURI OIN CAPITAL I cod 39 02)

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod39 02 01 * 39. D2 03*39.02 04*39,02 07*39,02.10)

36.02

15H2

36.02.01

3e.G2.05

5300

36 02 06

9792

15.02 07

36.02, P

36.0222

36 02.50

20

37 02

0

37 07 01

37 02,03

-51480

37 02.04

5*490

37 02 05

3702.60

00.1b

7380

39.02

F3W1


DENUMIREA INDICATORILOR


ANEX A LA KCL.M NR

Coc ndlc^L?


Buget^-i

PREVEDERI

ANUALE

TOTAi


Vwtlîurt o-' «alorfoafoe irw bonuri am nsiituti'itx publice Venim» dm varzaree kjfolntotai cxmroutc cm ronduri»* stârnim Vciam rtin pr<vetrz*ra

Venituri d. ^an^.vea ji >n» bonuri cuărtrrvird doiîwsiijiui pi -val ai ■ taîuJui *»i a» an Ui.inr adminisUtHw-t^Horiaia

Depozite soeuem pc-ntro construcții de ocuinte

III.    OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.0Z)

Incasan din rambursarea imprumulurilor Acordata (cod

40.02 06*40.02.07*40.02.10*40.02 11*40.02.13*40 0X14*40.02.90)

încasau rtin rarbufSA’ea Impumnituror pentru Inflmiarea unor lns>c»m' $'    rxiD' ce de 'Atares tocai sa^ *

u"OT *cl vrriii Prer-țate legrai veri t.n Dropii» incasă* din rambursare3 TiicrooFW iBior de a oe’soar— Azice «< iupoj»

Imprim ut un lerrpo.-S'e din -rezen^-a statui-, '*)

Sume an exoeo=ntul anului preoeoem pentru acoperire* golurilor temjmraro de casa «« secilur* de funcwrarr?")

Sune din ercedem», anului procwJenl pentru acoperirea goiurfloi temporare ce ce*â ale sectiun»» o* dezvoltare’

Sume din excedn-ij» t>uq«iut_i loc*' utilizate pentru nuanțarea chettmclilor ?«diunii de Pa.’ oftare^)

Sume prtm'le n uao- ii meconsrnulw oecorr.ini eercr.tor d* prata

Incaâri din iamn;Tțarcei âfrv Tmprumunm scordaîe

IV.    SUBVENȚII (cod 00 Ifi)


39.02 0* 39 02.03 39 0X04

30 02 07

39 0? 10 00.16

40.02

40.08.06

«0 02.07 «0 02 10


•54


7177

49

19451

«9451


SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PU8UCE (cod 42.02*43.02)


40.02.1-1

,1 40.02 13

40.02.M

4C.O7 16

«Ml 02 50 00. K_


49451


270*6

7TC48


DENUMIREA INDICATORILOR


ANEXA LA
IHCLM nr *

Cort înotător


5<-?et 2Q-

PREVEDERI

ANUALE

total


Subvenții de la bugetul de stal {cod42 02.01 +42.02.05*42 02 09+42.02 10*42.02.12 la

42 02.21 *42.0228*42 0229+42 02.32 la 42.02 39+42 02 40 ia 42.02 42+42.02 44 la    47 02

42.02 46+42.02.51+42.02.52*42 02.54*42.02.55)


25160


Re’.ehnoogaartiHcariraloiui iermtae $i electrice de termol.cane

Planuri si rapt» amoree ce urttanlsm

□rogra'nu'u- Ce pt=|,'Jre a (humorilor comunale șt aftnieniara cu apo o aatni'v (ood 42.02 09 1)1*4232.09.07-42 02.09.03)

Fi’-arfarec s-jtomgramu u privnd pietruirea reabiinarea. mooemizaiea ș-»«u asfâMSRM rtiLmurliOf de interes tocjsl eia«te

r(mr^iua Fidoorog-imului privind alintarea cu aoâ a ?atcfc>-Finanțarea 3ubprogr3.-nj|u. privind cao»earoa y epurarea apelor uzate

F,nararea aaMin.lo' jyvmd reducerea rt^r Jui seemc ai consvuct.iior aostante oi destinație de locu-ntâ SubvCHlb pentru reanimarea ternucâ 3 trtWirilor oe loculi

Subvenții peniru Fnanfivea program**:* muliior.Mio pnor tare de mediu și gcai»dâri’c a apeio*


42.02 01_ 47 02 05

42.02 39

42 02 09 01

42 rja 09.02 42.32.02 03

42 02 W

4232.12

42.02/3


Ftnwțarea uncr cheltuieli decapitai <Ue unităților de InvațămAm pmunivenuiar


42.02 14


Subvenții pnrrtje di" Fo^du National de Dezvoltare ~

Subvenții de la bugetul de stai câine xuueteia locale penl-v finanțata» investițiilor in sân.» ateicod 42 02 .18 01-42 02 16 02*42 02 - 6 rj-j>

SuovenVi de l» buget J de sta căi-t Ougnte e locale pentru flnanarea aparaturii merirale și echipaw-.feior de comunicații i' urnești in w itai?


42.01’5

42 02 ’6

<7 0216 01


Subvcn'n de e dogelui de ataî către c«x;eic-ie locale pentru finanțarea reparaților cspuaie In su-carate    42 02.16 117


Sutove“tff de la bugetul de alai cStre Pupeiei* ’ocaio pentru Tinamoree ailor investiyi ui sânAiate


42 02-6.03


DENUMIREA


NDIC ATOR1LOR


ANEXA LA HCLM NP vfef /

Ccxi *na cam»


8ug«_2L-i3

prevede*

anuale

1OTAL


Subvenr pentru ' nalizarea berari or de constn-Ctie a asezuir-.irtnior cJtiuai»

42.U2 *7


SuDvt'’'' i din veniturile propr i Mims-wuiui Sa-imăM câtrv buqn’ee oca r nertrL litarwea 'hveattbllcr *n sănătate (uw47 0218.01*4202.18    02 ’8.03»

Suavei ib. iiin ver.iurii© propui *e Ministerului SdriBlăț» că"* bugme*® ocale »**ntn.i 4nauurea âparau/i» _ medice autijwnc*'teiq^rte comunrcfltii în uiyen-A în sar»dtfi1#> _    _    _

Soavenț.» <fc< vwwumle proprii ae Mm^ienjlui SănAfâț»- către nngetcie tv^le pentru • n?nțorea reparase nao laie în eftnâlii'.e

Subvenții oii veniiutle proprii ale Mmuiteru ui SânAtâtf uaae tx«getete locale pentru fntarț3rca altor •«veston în «anâute

42 02.18

47 02.18.01

42112 18 02

42. W 18.03


Subvenții către cuoe'«'e totale panii. *)pan;nfea programau» rra/twnnîn oc asistențe icnn.ce r«T,inj txeoweo proi-xie nr dc înmiiți publice flnantuie prin Programu* oper.țcnat e^oiiai 2007-2013

Subvenții de ia bjgmu< re slat către bugetele ocaie necesar» MJSOn-ri» d«eru‘3rii proecteior' naniate Gin tonrk rl extern ne-imbur tasilo (REN) pcskidetare F mania»*** dreptuUor aazdate ;.**5oa eroi cu nancicao Subvenții pnm ts clin Fondul de Intorvenlie’*.

Finanțarea berân-or de caraslru mohiliar

Suavei;» pentr. jgmperserea cre^terib» nsprev-^iui >a;a alo prețurilor la combustibili

Sprt|ln Puercia’’ la constituirea tomili» - resiane rl»- ani' ure» *»renti

Subvertj' pentni aco» cerea juiwuiu» pontr. . călărea locormei cu >c»i«ie cârbun* cnmbvst'bWi iwrollei Subvenții rtir bugetui ce Blat pernm f.neiigj ea urotâțllur a© asistenta medico-soci*-*

SubvmtJi oenini aObreae»ttujguIv cwnKu nou-rtftBCUII itsrtanie din «mi- procudenl'

Subvenții de Ip uup»'. .i. do alai care buget”»!© locae pentru rueiirarea oorectivetor de n»va«tirli in '.unsr


42.02.20

4202 21 42.0228 *2.02.29 42 02.32 42 02 5 42 02 34

42.02.33

42.02 3G

42.02 40


20830

XSubvenții aki bucKd de iM peflta.- finanțarea aânat*tl,


42.02.4iDENUMIREA INDICATORILOR


anexa L a


Sumo pnnm«t ne admit r străin i locî>i« r c-adrm programe,cr FEGA mpiemer.idie de APiA SubvoRîi- am hogelui im «*at ocnau Hwntama ceme^trr agr ic» »

Sume primite d« adtrtrtetfauiin fccalc în terir,.il programelor ftnaniate din =ocdui 5oo«> European

Subvont.1 du la bugetul d« s*3» calre bugetele nentm ou itwea ob igap ior restante către fi imsorîi de cn&gie lefTT.îco yi al» rersralolrx ce •ermo»v*ire

Suavenut pomii» o» w buțw’u ae stat țwdîru finanțare» urnr program» de intt*e$ neutr ei (4? C2.51.01*4? 02.51 G2>

SUhrenln pn~ie ce la bugetul as stei perl-u UnantMna ur-o. programe dc inter** radonai, deslmate sectNr* i rte furcnonare s bugetului tocai

S-bvendi primit» d» ia Duget-i As stal pentru finanțaoa urxr programe aa interes nslxxtei oeetinetc seeturt. ce dezvoltare a bugetdui iota*

Subvem primne de a bugot.i do stat s-xtlru fîn»i'tarea invesiimior oonînj msi.vjtii puoitos de asistenta sooata ai -noni de o&steni» rnedco-stxaale

SuDvenț i pentru sprijinirea construirii «Je tocul r^s    _ _

Sunvemi' pentru finanțafW tocthnțeor iuxaeto

Subvenții de la alta administrat!! (ccd43.02.01 *43.02M+ 43 02 07*43,02 06+43 0220)

Subverl « primite u» ta buget»» cons'ii» pjcmtene ponlru proiecția copilului

Subvnn> de -« bujclul jw^icâritor ;«rnu șorn^ câlr» tvgctele locale pentru bnanțarea Druurametor penau ccupures ’.emporwa a Porcoi ce munca sa subvenhona'ca tocurilor ce munca

Subventi pornite de ia alte bu^eta tocate pentru instituții:e ce asistența codai4 pentiu pen>-w<ele cu Itandmxp •Subvenn* primite :e to bugetele rcns.ii.ioi loc*» 5 ;udu’,e^e nenfu ^uluire în s'luat» d» extremă ditiuuiiare “)

Bucur 20““*

1 CoJ ndicatr»

FRtVEDEPl

anuale__

TOTAL

-2.02 42

<20244

42 024S

42.C2.46

42 025»

0

42-02 51 0’

42 02 51 02

42 0252

42.02 54

42 0255

43.02

IM-î

4 3 IO 01

43 02 oa

43.02 07

43.02 no

X


E-uk 2013

PREVEDERI

DENUMIREA INDICATORILOR

ANEXA LA

0

c ndwKr

ANUALE

HCLM NR Jttâ_ Z&i

TOTAL

A.'ie suovemii p mire de la =tlmint5lrola canîra>a pentru rnantarcw unor actrvuau

43.02 20

•«68

Sume pnmite do la UE'alti donatori In contul plăților efectuate 5* preHnantau (cod 45.02.01 la 45,02.05

« M

10170

*4502.07*45 02 03*45.02 16 la 45.02.21)

o.uz

-7W 1 ’Q

Fondul Eurnnear ce beevouru Regmrwa iooj 45 02.01.01*45 02 01 02*<5 02 01XX3)

*)

02 01

39178

Sume srimfteTn contul r'St<Jo- efect-«ale in »• »curoni

15.02 0i .01

X

Suma primite In contul plățiloi efectuate In anii arnenan

<5.02.01.02

X

Prufliwrțara

<5 02.01 03

X

►onajl Social European («K 45.02 0? 0i *45.02 02 02*45 02 0? 03) *)

46 02 02

Surim p- mite in cornul pe) io- efnc’jjsto hi an il curent

45 02.02 01

X

Sume pum-ie în oontul pXț-or anxxuate in    3ntonon

15.02 02.02

A

^efinente-»

43.02-02 03

X

Fondul de Coeziune (cod 45.02 03.01*45 02 03.02*45.02 03 03) *)

45.02.03

Sume pnr-ls ir contul piatlcr efectuate în «nul cxeent

45 02.03.01

X

Sume primite în axlul pitfi or efo Jea» în ar» *ntenor<

45 02 03 02

X

Rehnanțare

<5.02 03.03

X

Fondul Europea- Aflrtcol rin Dezvc tsm RuraU icod 15.02 04 01 *45 02 04 02*45 02 0403) *|

A5 0ZD4

Sume primite în cortul pieț» or efectuate in anu cu’uni

45 02.04 01

X

Sumo primite in conte- plăților efectuate In a"fi anteriori

<5 02.04.02

X

Preflnanțof»

45.® 04 03

A

Fondul Eumcean pentru P«Cu>t «cor. 45 02 05.01 *45.02.05® M5.02.05.03)•)

45,0? 05

Sume primita în conte □luyior «tecluptu în anul cui ei H

A6 02.05.31

X

Sume pnmlte In aurdiii plâtto' e’ectuateîn arm anteriori

*5 0? 06-02

X

Prefinai ilare


DENUMIREA INDICATORILOR


ANEXA LA HCLM    20f lJfiA


Cte: xlicdur


45.02 <ttW


Buy* 20’3_

PREVEDERI

anuale

TOTAL


Instrumcntu "« Asfetara pențfu Prearierare icod <5 02.07 0’ -4502 07.02*45 02.07 03) ’)

Sume p. mite I” xntul ptRllor eit&jugțe io a» wi curent Sume primite te ccntu ytaăwor efectuate ’* antî anteriori Prefinanțare

Inslrvrreitul EifSpean oe Vecinatete si Partenerii» (cod 45.02 Ofl 01 *45 02 08 02*45.02 08 03f)

Sume pornite n contui pwaior ifect .ale în anul curent S*j -«e primire te c.ontw (nal'io*’«fecîu«ri“rn anii ante- <on Prefinantsre


4.5 02 07

AS.0x.07 01 45 02.07.02 45.02 07 03

45.02.CS

45.02.08.01 45 02 08.02 45.02 08 03


X

X

X

X


Drogrartw comunitare finankifr m perioada 2007-20!3 (coc 45.02 150'*45 02 15.02-45.02.15.113) *)

Sume primite in centul pui to' efectuate te nnul curent Sume pnmrto In contul plățiiut efectuate in anii anteriori

Pr «finanțare    _

Afca facilitai ăl instn/nenle Mtțaderare(OOP 45.02.16 01 -45 02 16 02*45 0216 03}»)

Sume prrvrte In contul plâțlo* efectuate te anul curent Sume primiltșjn contul DWți'ot efectuare te anb aremorl _Pref nanța'c    _    _    _    _

Mecanismul financiar SEE (coc 45 021? 0H45 0217.CG *45 02 17.Q3PI    _

Suma prrr-tu in ccmri plețlo' «țectutite te *nd curent

_ Sume pnmrteln contul stâțț.or etwlu3te in anii »nîerior>

Sume primite in avans


45.02 15

45(0 15.01 45.02 45.02


45.02 15.03

45    0216

46    02 i£01 45 02 <6.02

45    0? ’6 03 45.02 17 45(121701

46    132 1702 45 02. *7.03


X

•_

x_

X

X

X


Mecanismul financiar norvegian fcwrt 4502.18.01*430^18 02-45 02.18.03: *1


45.02.18


Sirme primite in cortul ptttbor efwawwe Tn aiul curent


45.02.18 m


DENUMIREA INDICATORILOR


anexa la

If LM NR-

Co-j inodor


Buget 2013

PREVEDE R' ANUALE

TOTAv


Sume pnmrnln contul p âtfte- efectuate ii an. anteriori Sum* por le m az-r i

Pmqr?rul u« cooperam »Mzetiai»o‘0m3n vtzwifl reducerea <±syHrr^'jior -scorcTice r sociac n cacnjl Umun Eutoparin extinse (ced 45 GZ ’9 01*45412 19 02) •)

S mo .«imite 'n ctwiiu otâtfloi eectuate ir» anul curent Sume prinuiB în corni* o ante' er'ecmate m ân't «ntenon

AaslențATenmea pentru meanlsniete ftnanciae SEE (cod 45 0220.01 -45.02.20 02*45 02.2(103) *)

Sume pr mite Ir contul p-âhlO' cteduate In anul curent Sume orim le *n uont ' olă|i>or efectuate »n ani a» lerion Sume primit» In avans

Fondul naționa oontru reatli biira<*a>e aderent mecanlame.or financiare SEE (cod

45.02 21 01-45 02.21 02*45 02.21 .M)’)

Sume pnrrw’a In pontul piățfcx «tatuatu in anul curent Sume pri'-’rtB in oo<xul pidt-tor ofeauate în aw antei-on Sume primite în avans

SECȚIUNII OE FUNCȚIONARE (cod 00.02*00.16*00.17) - TOTAL


VENITURI PROPRII (00 02-11 02-37.02*00.16)

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03*00 12|

A VENITURI FISCALE (cod 00.04*00.09*00.10*00.11)

Al IMPOZIT PE VENIT. PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod DO. 05*00.06*00 07)

45 02 W 02

X

45 92.18.U3

X

45.1» 19

45.02? 9.01

X

45 02 19 02

X

45.02 20

45 02 20.01

X

45.02.20 02

X

46 02 20.03

X

45,02 21

46 C2 21 01

X

45.022' 02

X

45.02.21 03

X

00.01 SF

462297

48.02

306305

00102

«35079

00.03

<72390

00.04

183773


DENUMIREA INDICATORILOR


la


Cori ndicalcr


Suge’ 2013

PREVEDERI

ANUALE.

TOTAL


A|J. IMPOZIT PE VENIT PRORT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.021

Impozit pe profit |co<1 01 02.01)

nrpoz.i pe profil ne la ecoiK*r*‘J ’»

A1.2. IMPOZIT PE VENIT PROFIT. SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02*04 02»

impozit pe venii (cod 03 02.17*03 02.18,

hripOTtt pe onorarul avocat lor țl noUnlgi punliel

impoz tul pw verituriie dtn transferul propn*3t»dior ■ifot'liare din patrimoniul personal

Cote «1 8univ defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01*04.02.041

Cote dofaicate din urpoz/tu* pe vena

Sume eirjcatG din cote e defalcate am impozitul pe venit pentru echilibrarea Dugeteior ioc»*

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT. PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.021

Alte impozite pe venit, profit ci câștiguri din capi lai de ta perțoune fizice (cod 05.02.50)

Ajtt* >mpoeibs [>« venit, profit si castigun din captai

Al IMPOZTTE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02»

Impozite el taxe pe propnetate (cod 07 02.01 ♦07.02.02*07 02.03*07.02.50)

Impozit si i-«t»a pe c<Bd-n (cod 07 02.0* 0' *07 02.01 02) fir jxcM pe ctadlrl dc ia nersoane fizice ')

si lava pe dsrfln ce a pe^oer «.mricîce ’)

InipozQ sl taxa pe tem- (ood 07.00 02.01*07 02 02.07*07 02.1)2 03|

Iirtoa7tt pe tuiemir Cc 'a wsoatve »i?-cc ‘)

00.05

0

Ut 02

0

01,02.01

OGOfc

1B3773

03.02

700C

03.02.17

U0 02 ’3

71XXJ

04.02

04.02 01

178773

175900

04 CC 04

67.1

OCOF

0

05 02

0

05 02 50

0309

975€O

07117

A 7560

O7.D2 01

80500

07 02.01.111

19000

07 02.01.07

61500

07.02 n?

10000

07 Cz 02 01

36bC


DENUMIREA INDICATORILOR


ANEXA LA HCLM

Cod mctcjTO'


12112————

3v-;e« 2<T ••

PREVEDERI

ANUALE

TOTAL


linpoTr si lăxa re teren de te pcrsoai •? und'ce * J


impozitul pe wrenjl di. extrav.lpr •) » Rt^tarlu din an.i anter<ui c<n impoz iJ pe rerer sgnc.


07.02.0202

07    03


5850

360


’ «xe jjd,vttf«de h^ru si 3ho l^e o« l'ffipru    07 02 03    70O0

Atic importe $1 laxe pe crap» «tete    0? 0? 50

A4    IMP02ITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02*12.02*1 S.Q2« 16.02)    0CJ0    1W966

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01 *11 02.02*11.02.05*11.02.06)    11 (i2    _ 14’254

Sume defalcate <i'n laxa oe valoarea ddAu^oi» peniru finanțarea cneltuierinor «vkscentraktale in ntvelui județe*» 11 02 (I1


Sume Cefaicace di» taxa pe valoarea =>dâu^a»a pentru ♦•nanțaraa cbeiiuie> ' descw’raitrate ta - .voiul oxhW:i, ancelor, /numo^io* seofoareor si Mun-cipiulu' Ojcureșt*


’39561


Sume defalcaic din laxa sc valoarea adâimfită pentru drumuri

Suna defdtaie din t3» pe /arpa ea add^gat'i pent'ij «chilie, area buceteA» locd*

Alt* impozite ai tax» generale pe bunuri al servicii țcocl 12 02.07)

Tam hoteUare

Taxe pe servicii specifice (cod 15 02.01*15.02 50)

import pe sp»"tacolc Afte laxa pe servic* toecfllcc

Taxa pe utilizarea bunurilor, autorizare» utilizam bunurilor wu pe desfaaurerea de ac ti vita t' |cod 16.02.02*16.02.03*16.02.50)

lmpns.1 pe m-rnacelc de irenspon țcod <6.0202.iT-• 6.02.02 U2)

luwnt po n ifoecAle du iransnort ccdnute ce persoane fizice *1 •mpozit pe — >noacoe -.ie transport definite de persoane jvn<J»c»» ')

'axe fii tarile pentru e tbeiarea de licența w autorul de functionere


V 02.05

1Ț02.W

’2.02

,202.07

15Q2_

15 02.01 15.02 50

16.02

1C.02.02 W 02.02 01 •6.02 0202 *6.02 03


’693

tooo"

1000

200

200

775-1

23700

12100

11600

5


om iei

,    NfiXA l A

DENUMIREA INDICATORILOR    .

IflCLMNR Jfif /J?

Ccd ncicato’

a

âu0s2O13

PREVEDER'

ANUALE

TOTAL

Alto taxe i»« irtl izanca bun z»or, autor i-rarea mizam bu untnr său pe CeafHSbrare Cc aclivita ■

•6 02.50

3808

A6. ALTE IMPO2JTE Si TAXE FISCALE tcod 18.02)

00/1

21092

Alte Impozit* «1 h«c focala «cod 13.02.50)

mo2

21052

Alto «nipoere si iaxw

18 02 5C

21092

C VENITURI NEFISCALE (cod 00 13*00.141

0012

•16311

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02*31.02)

0013

6553

Vonitun din proprietate (cod 30 02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

30.02

8653

Varcamfote du pno*r.u ~ol y ețr io* autonome

30.0201

Vânturi (An corvesium a> rntinar»

30 02 05

2103

Vemtun Sr- -diviaeodo i. coc 30.02 08 02» 30.02 08.03) *|

30 02.08

4450

VanHun om dividenc» de la an sistion

30.02.06.02

0

O/Mtenle «Je * ml ce căli» «odetAț.le ș- oanioanfiir • atonale ș societățile cu răpite» mefontar da stei

30 CC 08 03

4450

Alte venituri din sropr .etate

30.02.50

Venilurl din dobânzi <eod 31.02.03)

31.02

0

ASe vcnltun mn «lobanz

3i 02 03

C2. VANZARl DE BUNURI SI SERVICII (cod 33 02+34.02*55.02* 36.02+37.02)

0014

-22884

Venituri din prestări da servicii fc alia actlvttatl (cod 3302.08 ♦ 33.02 10 + 33.02 12 + 33.02.24

•M <r>

Qfi4

♦33.02.27+33.02-28+33.02 SOI

» Jx.

Ve itun rlin prestau d« FerAoi

33.02.08

260

ContdtuMs părinților sau susanatnr.ior legau perrtn, cntretincree copMor m creat

33.02.10

400

ConțntxjbH p»'«03-olci Perwrtnare o»e _amn«*er oe ajutor soriai

3X02.12

Taxe oui artfvlist    s jgrieultiirn

3302.24

A

DENUMIREA INDICATOR LORCdC rwJLăkjr


20’3

PRUVEDFRl

ANUALE

TOTAL

Ccrtrbii(lâ unuia a Dârințlor pentru ireț|->crew nopuior In cnteiile de pnxecție anoatâ

33 02 27

VerMtun din recuperarea«Miltu-eitof ce judeate irn&uiatnw despațutwi

33.02.28

300

Alte re-uun .-in prestări -* servicii ai w?« actfvitat»

33.U2SO

10

Venituri d»n taxe administrative eliberări permisa (cod 34 02-02+34.02 501

34 02

9435

Taxe exVWKWaro l mbru

34.0202

1900

Alle voniîuri tfn :ax« «d-nnlstmU'/e * te'ari permese

34X0 50

7535

Amenzi. penaNUrti si confiscări (cod 35.02.01 la 35 02.03+35.02 50)

35.02

3105

Ventun dr anwnzi si =Jle sancțiuni actuale potnv.l dispari 7xx ’egaie

35.02.0i

311X3

•’enaiilaii pentru nedcvwnerea sau depunerea cu inlitz-are a dectaraluM de importe si lax©

3b.U2.32

5

incwsan dm vak>itk«rea t»un.jnlcr conf«soVn atwxtongte s< arte sume constatata odaia cu corr.scs.rea potrivit legii

35 02 CĂ

Alte amenzi, oenafrali si co^fiscan

35 02 50

Diverse venituri (cod 36.02.01+36 03.05+36 02 06+36 02.11+36.02 50)

36.02

15112

Venituri din ap «curea prescripției eadmeive

38.0? 0i

Ventarr-me din vânturile si/sat- 2iRDOrMS»T1a.le mstitJ.Jor publice

.38 02.05

53OG

Tune speciale

36 02.06

9792

Venrtw dmaiuioanecoalatreo-oerate

36 02 11

Alte venituri

36 02 50

20

I ransferuri votuntare. artele decât subvențiile (cod 37.02.01+37 02 03+37,02 50»

37.02

•51480

Onoatii si spur'srrrari

37 02.01

Vărsam»r.:edln sec^mea de 'uncțnmKe pod'u finanțarea vw|«uni dezvoltare a bugetului loca' ini *emrut minus)

3/ 02.03

-51480

Alte trons'erun vbtunOru

37 02 50

3nciet 2Q13

DENUMIREA INDICATORILOR L, .    ,

tino mdtcator

vt.ue.Ni

ANUALE

TOTAL

III OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 402)

00.16

a

încasări din rambursarea împrumuturilor acordata țcod40.02 06*40.02.07+4602 10*40.02 11*40.02.50)

40 02

0

Incasân ana ruTioursare* 'mpruniulurilor pentru înfii -ț^aa unor institut» și survrai pudice oe met» local** =

10 OP

uncr act'vriăi finanțate IMas<nl di" verătun jxopri

*•</    MU

încasai elin ramb. >~sea mtcrorredtuor de la r.***c3ne fizice ș. jundim

4U.U2 07

împrurrutun tempera-» -Jn trezoreria stat ikil**)

40 02 10

X

Su'to drn exxxcemui anului precedent Pfr~nj acoperea pumnirv temperac de casa aie secțiunii de

4ft(B 11

X

funcționale-)

Sume admite in caovi mecanbinu.o' decontării cererilor ce .-*£8

40.02.1b

lncasan din ramb.rsarea aikz 'mprumutun acut cate

40.02 60

IV SUBVENȚII (cod 00 1«|

1X1 TZ

GE21B

SUBVENȚII OE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02*43.02)

00.18

6218

Subvenții de la bugetul de «lat (cod 42.02.21+42.02.28*42 02 32 ta 42.02.36 *42 02 41 * 42.02.42*40.02.44 la

4350

42.02 46*42.02 51 *42.0254)

Pramarea drepiunkv aco'diMfr oersoane*-* a» handicap

42 CC 21

Subventl» orimtte do ftrdul de inte'vende**)

42.02 20

X

Subvenții uentru compensata creștentor «cptevizianaia ate orotunio» la combustibili

42.02,32

Sprijin fw armar a constituirea ’aw restante d-n anii precedent

42 £2.33

Subvenții penau acordarea ajuta u:ui oarrru TrcAlaree toailntei cu lemne, cărbuni comhusllbiti pedul.eri

42.02.34

250

Subven> ou bucenJ te stat pumni finanțarea untadlnr dn asistență meuicoenoate

42 02 35

Subvnnțll pentru auurdsma c «otrui pumn. nnv-nAscuț - reuiunta dm ard onxjedmu

42 02 30

DENUMIREA INDICATORILOR


ANEX% LA tfCLM NR

Co: mjicatoi


TOTAL


SummM* din bupW ' de stat -tanju r>n^nt3rca saratatii

Sumo pumn* e« adminerirro'e locale in uktjI programelor FEGA implotnettleta oe APIA

Subvont» uri tnjgaui oe stat pentru finanțarea '-^erelor uy; cor»

Sume nnmtc de «Klrrinislrat We iocmIh în csdhji □lopram^o* finantaie ::*t Fondul Social fcurnpean

Subvenli de la buget ..i :e stal către cugetele iot»* pentru aaviarea obligațiilor i Batanta către furneotv ue «x-rgle lunmcâ și atu uer.fatorv de tormoAcare


-2 02 41

42.02 4?

42.02*4 42.02.45

42 02.40


4100


Subvenții admite de ia buget J rte sta; centru firvrtan>a unt» pmgramc oe mie’us nationa <42.02.51 011

Subvena pnnirte de a bugetul de stat centru finanțarea unot programe de mtocs național. destinate secS-nl da funcționate a bugeiu uJ local

Subvenți* cerimi sg- jj-iiua construim de loaHnîs Subvenții de ta alto administrații (cod 43.02.01*43 02 M+43 02.07*43 02 08*43.02-20|

Subvenții primit» de la bugote'e consiliilor județene r*vrrru proiecba coqiIuiuI


42 «12 51

420251 01

42.02 54

4X02

43.02.01taoa


Subvenții ce ta bugete ds^rârlior pem-, șomai cttt buget**© (ocale. pentn. r-nentarca p’ugramntoi pentru c»?uu«rea tempo-era a «ode* de munca sl subvenționarea locumoc dc munca


*3.02.04


Subvenții pnmhe do ia alte augele ioca« pentru instttuvUe de taisiertâ sociala pentru oereocrele cu handicap    43 U2 07

SubvHnp orimite de •» ftugelolc consilii,'or loca « »• lucetene ponuu aiuinan» In situai» wdremâ tfifiolUate    43.D2.D6

Alte subvenții pnmtte de la admnistioliei capitala ponou (rantarea un» activiW)    4T.0220


VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (00.02X30.15*00.16+0017*45.02) - TOTAL


x

1?SB

168319


DENUMIREA INDICATORIL O|R--------_

1    ANE.Ka La

hclm \R Art

Cod îndfojfor

-^2013-

3RFVECERI

ANUALE

total

VENITVRII PROPRII (COd 00.02*11 02-37.02*00.15*00 16)

48 02

58831

• VENITURI CURFNTE (cod 00.12)

00 02

51480

C. VENITURI NEFISCALE (0014)

00.12

514HU

C2. VAN2ARI DE BUNURI SI SERVICII (cod3« 02*37.02)

iTO 14

51 <60

Diverse venituri (cod 36.02.07*36.02 22)

36.02

••arsafTiinie a:n amortizarea mijloace cm r>«e

36.02 C7

Vânt'd «in reali.«K^asumofor =4ocateperlnj «ducerea riscului seismic

16 02.22

Transferuri voluntare, alteia decât «ub ventil le (cod 37.02.04*37 02.05)

37 02

51480

Vărsări mu le Cin sec^jnes rt» ftjncțiorc &

37 02W

51401

Sume ornirte d n Fondu Ce Sold»’ late a Uniunii Euronnne

37 02 05

II. VENITURI DIN CAPITAL |cod 39.02)

0015

7380

Venituri din valorificarea unor bunuri ( cod 39.02 01*39 02.03*39.02.04*39 02.07*39 0210)

39.02

738C

Vennu" din vaorific&rea mor bunuri ote rsttulillor sut>’-*oe

39.02.01

VenKurt dtn varu^rea toculntetoi cxxtstru.1© om fondurile stsfeiful

3902.03

154

Venituri d n privatizare

39 02.04

Verutv’' di' vgnzarca -.nor nunun apartlnand nomeoiulm    ai xiatukz sau ol urtitwilnr admintstratrz-iunlona e

30.02 07

7177

3epo2ile spec a? penau construcții ae iocuttite

390210

<9

III OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02)

00.10

«9*51

• ncasai i din rambursarea împrumuturilor acordat» (cod 40 02 13*40.0214)

40.02

4945’

Sume din excoriftnM anului onrrerierr pentru acoperirea g&v lor temporare do ca&o sie mcttunh de dezvol.a e~> 4C.02.13

Stime cin excedartul PogeiJu meat itllzaie uenrru f narțeree a«etfu«eiiiot' secțiuni ee dezvolare4’!

<002.14

4945'

DENUMIREA INDICATORILOR


AN£X \ LA

HCLMX fr. M'L


Cqc indicele»


TOTAL


St rre prim le n r^dnj, necanisTului ouixx-»’-i cercnlo de pista

IV SUBVENȚII (codOO.IB)

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE Al F ADMINISTRAȚIEI PUBLICE țcod 42.02)

Subvenții de la bugetul de »ta» |cz>d 42 02.01+42 020W2.02.09+4202.10+4202 12 la

42.02.20*42 02.29+42.02.40+42.0251+42 02.52+4202 55»

Retebnntoglza'eifi canvaeior '.ermice y stectnca ce «mloficae Plnnun 3, legiearrenoe de utteartsm

Finanțarea p^ogramu u> rM pietroi - a drumunx*.- comun»® ș. atim^iiHre cti apă a seie».’(coa

09.01+42 0209 02*42. j? 09 03)    _

Pevntarea sufit/ucra.rriulu- privind pietruirea. rastrwiitarea. modemxansa v >a>. asfaltarea drumurilor de intr-es ova C assv

Finanțarea subproqramjhj pnvtno î.imediureo cu atvi a saif>

_    Flranțwoa subprogramului pnwm® canaiie^ea și operai apelor uzsce

Finanțarea actiun lor opinti rcox»^ nscu-m seismic a ax*!fuc»»<* existente o> destinație dt 'ocu.ntâ Subveiiții «mu reaoiMr'nM iermics a oadMtor oe ocuil

Sut>»»ertr. pentru Tr’bm^ea □rpgramăior muKianuste pnontare de mac. < oosixxjănre a apex* hr«a*&rțMj uno' O Wrijieli de capitdi sie uniaților de ?”vâtatnâni or«*i niversiL:

Si.bvenț ynmite d.n Fondul Nafto'al de Ltezvofljre

Suy*«ra’i cc ia bugetul de »ta către bugetele locala centru finanțarea invcsiiL"*jr In Mrijtate (ccw 42 02.18.0’ ‘<2 02 '0.02*4? 02 18.03)

Suuvmtii de ia I de sta. către buget^e locnin pențpj fmounarw» aparotuui madlcaleși •cnipoi’i_iHetor deoon ui icaiii ’h urgenta in sănAtatc

40 02.1b

oo.v

>[«30

80.18

20833

42 02

2083L

42.0? 01

42 0205

42.02.00

0

42 02 09 01

<2 02.09 02

42.02 09 03

42.0210

42.02.12

4? Q? 13

»? 02.14

42.02.15

x

42.02 16

0

42.0? 16 0’


DENUMIREA INDICATORILOR


ANEXA LA HCLM NR

TOTAL


S*4r/»'fci de la buoeui ce iî** câlre bugete-e beaie nerirv *în3maroa reuaranlir.r cap4a<e Tn sânătaie

42.02.1fi 07


S'-bvonț» Je « rwrjiMi.il dt SUR cal e D jqere.H locale pcnbu r»ne»«w«w Aittr mvostiti în aU'-uiala    42 OS 10 03

Subvemi oenl^ flnăluaraB L rrartor de cousuucue • ««ezamlntcor cultura*»    42.02.17

Subvenții dr zenlwne proprii aie M.rotarului Sărata» i câîre bugeiele mc?»p pentru finonțs'ee invesbtiiKx în    . „ ft

sânâtaua (coc 42 02 18 Oi *42.02.18 07*48 02 i$.O3)    LZ

Sutrzfc* 11 din vecltcn.e proprii ale MintetenJu» Sânului» câtra b’jr**»Me locale pentru finanțam» aparsrur» merfoMe ți ecr.ipamet «*w no comunicați» în uriz^M tn sănătate

47 02.18.01


Subvenți. ;m wi. 'Ha Dropd ■3*0 Mm«s»eruiu» Sanâtăt" către uugele-e uxain pentru finanțarea <Wb»8tn>or    , o

;.;-?i. ui.: h> șx--

Suc-vinui d-n wnni:u- ie cccv’ aie Mrn«l»ruM Sânâtații Câtra cupe»*» locale pen»'u tmanțafps» altor    2f_ Q.

tnvCBllSîn sănflur.e

SUD*««» ostra “uQe'.ee ocain pentrufraraea programului nctoanuai de asiBWvra tehnica pentru preot**»** proieocor de irvealiH purure finanțate pun :vocnnul operaponf» raglane» 2007 2013

Subvenții de a Cugetul de ata1 șatra bugetele local» n*«-esara euilineni deru'am proiectelor Finanțate dm ’nrninn

aoaemo noraiiin_r5a4»le(FEN)ipwaoerare    _ _ _

Fmantarau lucrânltr de cadastru imobrtiar


42 02 59


42 02 20

42.02.29


20830


Subvenții Ce ia bugetu. ce sta; vatra txigeteie locale pentru realizarea ooectivelor d« investim in tunsm    42 0? 40

Subvenții primite de ta rmqel I de sîat peuuu f -nartam unor programa o» interes nabonai 142.02-5'. 02»    42 02 51


Sutrvwniil primite ue u U.cetiii d» stat pentru fuîeniara» unor programe de mlnraa n^’xnal. destinate seciuni de dezvoltare a DupotuU* local

Subvenții prlnile oe la o-., genii de stat net-a tmjwnarea irrvcslru'io» neutru institut publice de osahMuta si unite* de ea «renta mscico-scuale

<2 02.51.02


420202


DENUMIREA


INDICATORILOR


anexa la hclm nr ^z?.1


Con indicator


li ti Ici

Buțjei 20-ry

PREVEDERI _ ANUAI r

total


Suo^ențu pecii- 't-arr^ree ocunleki aooete

42.02.55

Sume primite de «a UE/arti donatori in contul plaiilor efectuata si prvrinantan (cod 45.02 01 la 45.02 05 *45.02.07*45.02.00*45.0215 la 45 02 211

45.02

30170

Fonc-4 Euronmn d« Darvnhare Regionala («XI 45 02 01 01 +45 n? 01 0?» 45 02 01 03) *)

45 02 01

3017M

Sure primite in contul ptațAtt efectuata in anul cui «ii

•15 02 01.01

X

Sume primite fn contul ptețhor el reluate in unu ar-teno» i

45 0? 01 02

X

p-ef'n-j-ța'e

45 02.G1.03

X

Fondul Soaal European (coc 45.02 02 01*45 02.02 02*45 02 0? 03) ’)

45 02.02

Sume primite în contu- plăților efectuai© I* anul curent

45 02.02 0-

X

Sume primite Tn contu- plăților electoare In anii anteriori

45.02 02 02

X

Ptefinanțare

45.02.02 03

X

Fondul de Coeziune (cod 45.02 03 01 +45 02 0302*45 02 03 03) ’l

45.02 03

Sume prlmile în contul plăților efectuate in anul cuiuiit

45 02 03.01

X

Sume primite Tn corlti- plăților electoare în am anteriori

45.02 03.02

X

Prefmantare

45 <B 03.(8

X

Fondul Eurooop-) Agncol de Dezvolte/e Rurpio lco<3 45 02.04 01 -45 C2X 02-45 02 04 03i • i

«K 02 04

Sume prim te ’n contul ptapiui efectuate în anul uncia

45.02 04.01

X

Sume prim’le-n cortul plățlicr efectuare în 3nii anterort

45.02.04 02

X

R’efinanlaie

45 07 04 03

X

F-ondJ Euiooea^ centru Pascu'l (cod 45 02 05.01 «45.0205 02*45.02 05.03)

45.02.05

Sume prim te :n oontul picior efectuez in gr>_ cve«

45.02.05.01

X

S« m© prim la în cm J piăfitr efectuane In arii ame-cn

45.02 05.02

X

DENUMIREA INDICATORILOR KNfcXALA    Cec ixJUcakx

Ihclm w JctfL&A

Pre^ibrilarp    46.C2.Q6J03

instrumenLJ rte AsiMcrra penliu PrwwJer^e (cod 45.024? 9* *45 02 07.02+45.02.07.03, *,    4ft (12.07

Sume prnmw în eoroji plOțlla efedutee t* snui curent    45 02-07.01

Sume prtrnhe în torni piâtilor efeclutU» in an» artenori    45 07 0* Q?

i’nwt-.*rafe    4 b 02 07 03

•rstnjirwitui tt^rpear oo Vecinătate * Fartenenat (cod 45 02.08 01*4$ 02 08 02*4.3 02 08.03)’)    4b 02 08

Sume primite ln pontul plâților efectuate în anul curent    45 02 08.01

Sume primita ’n cortu; otel»<ur «ractuaro Tn ano arcenorI    45.02 06.02

Preflronța-e    45 02 08.03

-Aurel 20—

PREVEDERI

ANUALE

TOTAL


X

X

X

X

X

X


Programe cwnun.iarefre'tete m penoaoa 7007-20i3 (cod 45 02 ’o 01 • 45 02J5.fB » 45 02 ’5 03) *)

S-;ne pnmro in conto pâtflor efectuate în ana» extern    _

SumecrmlteIr contulpiabvxefectuate In am. enteron

Prefinantaro    _ _ _

Alto fedilad »i in«V\'metro pcsUnJerars (cod 45 02 16.01+45.02 16 02*45 02 16 03) ’)

Sumo primite ~n ori prMbor cfcctuuieîn «r^ut curent

Sura primite in cunlu ctâpor efectuase în ac.i ar.enori _ _

_ Pxfinartye

Mecantamut nnandr SE6 (cuc 45 02 17QÎ-45O2 17.U2*43.J2.17 m, ’|    _

Sume ormire te centul pielilor elecj te anul curent Sume primite in contul p< ailor efectuate in an» anteriori Sume primite in avan»

Mecan-smulf nanciar noiveuiw ime 4502 18 01+45.02 18 <K»«5 02.18 03, ’)

__Stime primtelb cnn(J plăților eiwuuale te anul curent

Siirre primite in urh ?tâti<or efectuate in e- - Hntannn

45.02 15

45 02 i5Qt 45.0Z15.02 46.0215 03

45.02.18 45.(0 1R0’


45.U2.WU2 45 02.16 03 «fl 02 17_ 4802.17 01 45 02 •''O?


46.02J /.03 45.02.18 45 0? <801 4 b OK 19.02


DENUMIREA INDICATORILOR

3 .oct iot 3

ANEXA La

HCLM NR. 2^f

3-:<J ndeauM

PREVEDERI

ANUALE

total

-Sume pnmitfi I' awiins

45.02 18 03

X

Prog'omLl rte cooperare ©tvetiann-romon vUu»»J    d">ț>a ".uii'u< enonomioe « sucale -n caom Lir.L-'il

45.02.19

turor^ne «linse i'outJ 45 02 "9 0'-45 02.19 n2pi

Suine prr-i i* Tn ce Iul pUtawr efect -alo ir. anul nire-t

45.02.19.01

X

Sume pnm i/» *n coiu plăților «ten .ale In anii anterior

45 02.19.32

X

AwRtertâ tchi.u» pentru mecawsmere financiare SES luxi 45 0? 20 Oi *4502.20,02*45.6? 20 031 ’l

45 02 20

Sume pr mire țn contul piaunr ^eeueîc în uiiui curent

45.02 20.01

X

Sume primi» i- aontui plâVlot «aecsuaro în ani anleno

45 02X102

X

Sum* primii? in a*-<ans

45 02 20.03

X

Fonpul natocna» xwitru nei ați t>a<<?*afe aferent mecwvs'-iator financiare 5EE icod

45 022’

45.02 21 01 -«5 02.21.02« 45 02.2'. 03)*)

Sune pnmrw în contul olăților «toduate in anul curam

45 0221.0’

X

S_me pnmce în t mu c ătilc' efectuate ’«    »antenori

45 02.21 02

X

Sume prmit© in evans

45 02,21 03

X

PREȘEDINTE DE SED'MTA

JUDEȚUL CONSTANTA

Unitatea adninisrativ teritorială CONS7 ANTT a Formular ANEXA 2

_- - 1

anexa la HCLM SR


BUGETUL LOCAL DETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE Șl PARAGRAFE PE ANUL 2013

nre ia

DENUMIREA indicatorilor

fcucet 2013

’REvEDERl ANUALI

Cod «utcâtor

total

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02*59.02+63.02*70.02*74.02*79.02)

49.02

630616

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE <cod 51.02+54.02+55.02*56 02I

50 02

30413

Autoritari publice « acțiuni «xterne (cori 51 02.01)

51 00

>7 MO

D>n totul capitol

Atftvitali executive si logts.ahve (cod 51.02.01.03)

51 02 XT

37/10

Autorități executive

51.02 Q- Cî

37710

Alte servicii publice generale (cod 54 02 05 ta 54.02 07*54.02.10*54.02.50i

54.02

203

Din total caoita.

Fond de rec-erva b.»ș«3ra la dispozH» autctiuitifcx oeae

54 02 06

Fond pentru gararUrea tn.uiienuru' lui emterna,    do Stat

54.02.06

Fo’d yvni/u ^aiHntafea îmnnimi.’wrUv *»ieme conxrocwivyu'uniate de administrațiile nntvlr* ocse

04.020?

Buget 2013

PREVEDERI ANUME


ANEXA LA    I

HCLM NR    ii i(l câlOi

lOfAL


Servicii publice corpuntlar» de evidență 3 persoanelor

6402.10

203

Alta servicii pi ibflce generate

54 02 5C

Tranzacții privind datoria publică și imprumuluri

55 02

500

Tranareruri cu caracter general Intre diferite nivele ale administrației cod56.02.00+56.02.07+56.02.09)

56.02

o

CHn rotai capitol;

TrbiKfwu’' cm bugetele consiliilor județene pentru Fnarțaraa centrelor pentru protecția copilului

56.02 06

rransiurun cm bugetele oca e pentru instituțiile de asislenla sociala pentru persoanele cu nanflican

56.02 or

Transferuri din bugetele 'oca-e căite Ol gelul fondului de asigurări sooâto de jăneiaie

56.02,09

Partea a ll-a APARARE. ORDINE PU8LICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod 60.02+61.02)

58.02

13325

Apărare |cod 60.02.02)

60.02

0

Dtn total capitol

A para-e naționala

60.02. D2

Ordine publica si siguranța naționala |cod 61.02.03*61.02.05+61 02 50)

01.02

13325

Din loial capitol

Ord-ne publica (coc 51 02 03 CM)

61.02 03

4650

Pol t e locala

61 02.(13 IM

4650

Proiecție civî'a și p'Olscțu contra incendiilor (proiecția ovilâ nonmilitarai

81 02.05

150

Aiie cheltuifiti "n domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61 02.50

BS25

Pana* a II ha CHELTUIELI SOCIAL-CULTLIRALE |cod65.02+6ft.02+67 02+68.02|

Hwalamant (cod 05.02 03 la e5.02.03*a5.0Z07*65 O2.11 *65 02 50)

Din toicu capitol

TnvahtnAnt orasco'ar ti primar (cod 65.02 03 Oi♦05.02.03.U2) hvatomănt preșcolar I -«atamân! primar

Invaidmânt «CUIWW (cod 05.02.CM 01 .a C5.02.04.03) invaOrrânî secundar inferior Invata/nân: sacii •’dw superior Inwdlamerrt pro*ea»ona

învwarnini postikeaJ

fnwamâA» nedeflnb» orm nivel <coc 55.02 07 04)

Invatâmâre «pocal

Sennoi aMitfcarHpentrueoucaae (coc 55.02.11.03*65.02.11.30)

'nwr-ate si cârme zerrju &ev<

Al» Servi© auAlIreoe

Ala cheftuien ip comennji mvaw-nânniiui

Sanatate ,cod 66 02 06*66 02.08+66 02 50)

On total canffrM

•<=♦*•0 menite n s-ar tare cli oat_n (coc 66 02.06.0-' -66.02.06 03)

Buget 2013

’REVcOERt AMU Al r

ixiesrrx

TOTAL

63.02    *13'»»

63.02    uaaar

65.02 03    4VA3

65.02080’    28302

r;s j? !)?. (C    • VUi

6$c?n« _$•

65 C2 CUI 0-    32020

65.03 MU    ||M«

05 02 04 03    3306

65 02 06    6M

66.02 07    0

65.02 07 04

65 02 11     0

65.02 11 03_

6502H 3C

«5.0250

66.02    M6

66.02.06    222

ANEXA LA HCLM KR


Coc -nrtlCHkM


Buytt 20'3 PREVEDE1*' ANUALI iOTAl

Sp laie generale

e* rt? oe oi

222

JnrtHți rrBdico-ăotdc

WJ&2OT.03

Servicii de sanitara puMea

60.U2.C8

4120

Alte d lelluie < • Axi-cmul sanata# 1 cod 06 07 50 50)

66 02.50

tw

a ie nsnrntn a acliun sanure

66.0250 50

•10

Cultura recreen» si religie {cod 67.02 03*87.0105*67 02.06* 87.02.50)

67 02

28412

Om lotal caouol

Servicii Cultirae lene 67.D2 03 02 a 67 02.03.00 >67 05.03.12-67 0? 03 TO)

67.02. D8

755

Biccrted piioHcA «xm’unaie oresaneau. munopato

67 02 03 02

Muzee

67 02 03.03

755

•rifcliluti» oub*»ce de spectacole s» oo-rert»

67 02 03 0*

Sen i :x?pu/are «e ana «i meseni

67 02 C3 05

□ase rie cultura

67.02.03 06

Canine cuHursrfe

67,02.03.07

Centre pentru txcs^ârea si promovarea cururi tradiționale

67 02 03.06

CcmMlioareest «estetrarea mocan »e~toiot istorice

07 020312

Alic îervici CdtbrJlle

0Z.U2.C3 30

Senrici» re: • t«jve si sportive (cod 67 02 05 01 ia 67 02.05.031

67 02.06

20707

Sport

67 0? Mi (11

4707

Tineret

67 0205 02

Infrel nera grHflim publice, pacir sano verzi, oaze spor w rta agrement

67 02 05.33

1BKC

Eugei W>U

PREVEDERI ANUALI

DENUMIRE A


INDICATORILOR


ANEXA LA HCLM.sy

Coc o<1 CAtor

TOTAL


Se/vicl» rs ig oflse

e/.ozto

50

Aîte servirii *n dcnonnle cuilu’i leaeeni si leiiqiRl

«7.02 Ml

uaou

Asigurări sl asifrUintt sociala (cod6B 02 04>G8 02 05-68 02.06*68.02.10*08 02 1W6.02.12* 60 02 55*68.02.50»

€8 02

51009

l>n tutui usprtni’

Ajfeterca acordate oersoe-alor m varsta

08.02 (M

30»

Aststentfi sociala itinr de hon si mv2< Cten (coc bB 02 »JS 02i

68.02.05

16643

Asistenta s«4aio r» cbz de ^veNOHate

66.02 05 02

166*3

A?sts<iT3 500alo Mfltni lEHM' .B Sl CCp-

6B.0? nr.

Aulcate (XfT.nj kicuinla

68.02 10

1000

Crcșe

68.02. U

2555

UmrAti rtc «ierarh rfivaico-scclaiH

68 X 12

Drovnrnrea exduoe-.i sociale • Ote 68 02 < 5 01 *68.02 * î 521

68 7G 15

2565

Ajutor social

•& 9215.61

265

Cantine de-aiutor $0Oel

6R32 I5.C2

2300

Alte cftdMhiefi in domeniul uăig_fano' si asistentei eociale

68.0? 5C

25831

Partea a (V-a SERVICII Sl DEZVOLTARE PUBLICA LOCUINȚE, MEDIU Sl APE (cod 70 02+74 02)

Locuințe, servicii «I dezvoltare publica (evd J0.02fll+70.02 05 I» 70 02 07+70 02 50|

’ooa

2HH22

Din total ra»p|tn|

locui mc icod 7U.02.C3P t • 70 02 03 30»

70 02 03

0

Dezvoltarea țisremu ut 09 acuma

ZU.j2 03.C1

A.le cfteLd n oomcntu ocumlctor

70.02 03.30

A mftn’arA •    m vnA-^qn rwrtmliihmrw taxi ?U 02 0501+70LQ 05.021

70.02.05

0

AAmanare cu aps

70.C2.06 01

Arpenef©" n drotțjnncc

70.02 05,02

iluraom pudl’C. 3 eMcuifican ,urdi«

70.02 06

14350

Alimentare 1-4.1 <yr* narund» n locftfladl

70.0207

Alte servicii î- oomern le locu-meto*. serviciilor «i dazvoitare comunale

70.02.50

'95772

Protecția mediului {cod 74.02 03*74.02 05+74.02 06)

74.02

71385

Din total caoitoi

Red .cerea 51 rzxrrolui pontă-1

74.02 03

S3luorTtate si gest unea cese^nlot Icod 74.02 03 O’«+74 02 05 02)

74 0205

71370

Saiufiniate

7402.05 01

71370

Colectarea trata-ee si tlistrwHrwu nesenritor

74 02 05.02

Canalizarea % tratarea apc-or razidua'e

7402.06

15

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE {cod 60.02*81 02+63 02+64.02+87 02)

79 02

84»i

Acțiuni generale economice, comerciala ai da munca (cod 60.02.01)

80.02

0

Dl- totai capta :

Aci,uni generai© economice si comerciale (cod 00 02 01 Ofi - RO O2.(P 09 • 80.U2.01 IU *80 <fc 01 30)

80 02 01

0

Prevenire si combatere în .ndadi si gnel.m

60 02.01 06 _

Stimulare întreprindea mici si mijloci-

SU 02.01 09

I NDIC ATOR «LOR


avexa LA u, Lhclm nr


<xi ine raiui


TOTAL


Prea rame ac tftSVoKare -egicube ■ soattia

Alle cheltuieli pentru arifu-. ne****’© *<T*wnce s comerciale

Combustibili el energie |cod 6? 02 06*81 02 07*8' 02.50)

O*n ’n»» capitol:

Enejfi e letttucs Al|i compact tlii

440 T<e<tu»e3 □â/»nd cumtKSljblII bl WittigtB

Agricultura, silvicultura. piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03)

Om total capitol

Agricultura (WC 83 02 C3 03*83 02-03.07*83 02 03 30)

Protecția p-truwcs 91 u»a< l«nâ itoearaară Camera agr ucta

Alte dteriutoJI In rtorneciu’ agriculturi Transporturi (cod 84.02.03*84.02.04*84 02 06*84 02 50)

O n »oîș. sap toi

Tiu»t>ix«l ’ut e iox> (M 02 03 01 la 84 02 03 03)

Dnm» r <1 por un Transport în cornur Sxrari

Transporl wovâv

Transport aertsn 100c 84 02 Oe Q2 •

Aviația a* ia

A le thelL»eli îr» domeniu1 transpnm mirr


total


80.02.01.10

ano?ni în

81.02

35030

"i 07 0c

34855

81 02 07

81.0250

1TB

83.02

0

83.02 03

n

63.02 03.03

83.02 03 07

33 02 03 30

84 02

43221

84 CQ 03    49221

M.02.03 0'

84 02.03 U2    27367

IM n? 03 03    . ttflb

84.02,04

84.02.06    0

84 trj.G6.02 fl.i 0? 50

DENUMIREA INDICATORILOR

ANEXA LA

HCLM NR 2<?f

Coo inc caior

TOTAL

Alte acțiuni economice icod 67.02.01*87 02 03 la 67 02.05*87 02 50|

67 02

n

Din tuta spiței.

Fundul Ruui&i ifc Oicc ien» Socaa

87.02.01

Zone libere

87.U2.C3

Tunam

87 02.04

Pmioc’ft n*    miftifunmocaH

87.02.05

Alte adlun. eono.Tt.ee

87.02.50

Partea a-VH-a REZERVE. EXCEDENTDEFICIT

96.02

REyfcPVE

97.02

EXCEOfNT 96 0? F6 ♦ «W Q2 9T

96 02

0

Excocfioru Mdift roL^cto-are

98 02.96

Excoccrnu »«4 unu oe der*: U»e

98 02.97

DEFICIT t    50 m 95 • 99.02 97

99 02

0

Of unj mci un • oe tundfcrare

99.02.96

0

OR*!/ țed un • tte dezx><aro

99.02.97

CHELTUIELILE SECPUNII DE FUNCȚIONARE (cod 50 02 ♦ 59 02 ♦ 63.02 ♦ 70.02 ♦

49 02 SF

4622*7

74.02 ♦ 79.02)

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51 02*54.02*55.02+56,02)

50.02

36663

Aule*iuti publice *i acțiuni externe |cod 51.02.01)

51.02

35960

Or    cap.Urf

Auunati execute a leq-slarive (cod 51 02 0» 031

51 0?m

35OW

Auturlâți execuuv©

51.02.01 03

3596C

Arta carvicii publice generale icod 54.02.06 la 54.02.07+54 02 10*54 02,50)

54.02

203

Dmi tuto» ccpcv

botul de octava l/^eiaa Is d<spo2ibo outtr tauor -ca?

54 U2.C5

Porx: centru grantare? ‘mprumutonlw fot*rr«M ixvdactategarantate de stat

54.02.06

- jr< cernu garantarea îiriprumulurilor «r.w rnnrraciaie/garHitiute de admin-straV'* puoftc© ocale

54.0207

Scnrtca pubhoo corrkpitare de evidentă a cerw»n«Jor

54.32 IC

301

Alte serbia Dubi ioo genera e

54 02.50

Tranzacții privind datori* publici ți împrumuturi

55 02

50C

Transferuri cu caracter general intre diferite nivele    adminietraual (cod56.02 06*56.02 07» 56.02.09)

56 02

Q

Din totul caoitoi

Tnrwlecm c«n bvgeiete oonsilliloi Județene oemrj finanțarea oantr*4or pentru proiecpE copie >ji

56.02 oe

Trpnțhrur. ain bugetele 'ocale pe*'f ns'ltirti o de aBBtema sociala pentru persoanele ou *a*xJ*»p

56 02 07

I analwu»' dm bugetele oca e către bugetul fondului de asigurări sociale r» statui»ie

S6O2JB9

Partea a ll-a APARARE. ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod «0.02+61.02)

59.02

13125

Ap a rare (cod 60.02.02»

60.02

0

Din tertat capitol*

Apelare natonsta

60 02 02

DENUMIREA INDICATORILOR


ANEXA LA

hc ••


r cicsta'


TOTAL


Ordine publica «i siguranța naționala (cod 61.02.03*61.02.05*61.02.50)

Dr uxal capitol:

Ord n« txjhlira Ittri «1.-321U 04-

Poitoe locais    ___ _

FroiecUe c.» to și proiecta centra inccneulor (proiecție dvilâ nonrnWtarâl Aiiecfiwluw h’C«r«ntJo»w>ipuWh.e > >qu auto» naționale

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CUlTURALE (cod65 02*66 02*67.02*68.02)

Invatamant (cod « 02 01 la «5.0205*65 02 07*«$ 02 11*65 02 50)

Di- iote capiK-

i^«am’ri    •: -.- v *cod 85 02:03.01*66 0703 02)

InvaUrr.Art preacoto* în*olar ăt ^rrti’

InvaL^nAnl *w<-irt-r (mc 65.07 04 01 a 65 02.04 03) învățământ <w»-aa- mfemy Invaiamârr. iccuoa* superior tnvaLBr ar. ctt/es anal

InvatamAnt ,v«i >^a?.i

Imatam^ni ncccflr. or prtr - v& (ood65 0207 (M) l*v<Aa>iârr. specei

Se^vo aialara pa’lru nrt..catie (ctxl 86 U2.T1.O3*Cb.U2.1l.3O) l’țșmare si cant-ne centru elev.

81.02


*3325


61.02.U3

4650

61 02 03 0-1

4650

S1.02.05

150

61 02.50

8525

63 02

212789

65.02

128587

65.0203

45503

65.02 03 01

28302

65.02 03.02

17201

65 02 04

82270

65 02 04 01

32020

65 02.04 02

46854

85 02.04.03

3396

R5 02.05

814

65.0207

0

65.02.07.04

«5.02.11

0

65 07 H.03


Alte senat# auxiliare Alte dietunei rs corne-tu TnvaemAntuL.l

Sanafata Ir-od 66 02 06+66.0208*66 02.50)

Din lota< cap-toi

Se .'.ca rnetuseiH m jnltra samare ou Wturt «od 66 02 00 01*66.02.06.03)

dotate generale L'iMîHtJ rnftrtiKMtoc aiB

S*rvh-q o sșnatate put)'toc

Ane cheltmell n domeniul sonalati (cod 6d 112 5G 50)

AJie <r«i.iul]i si acțiuni sanitaro

Cultura, recreere «< roita* |cod 67 02.03*67.02.03*«7.02 06*67 02 30)

Dm tot»' cept'or.

Sotmicj» cultura •• (cod 07.02.03.02 * 07.02 03 OU»€7 02 03 12*67 02.03.30)

BtWtple; oul» ce comuna m orase^aall munlopa-o Murae

'nslflutu purtlce de UMKUKO* *> coteerie So>. popdid'e da huh ,•

Cm» oa curtina Cam ne cuit-raic

Cent-o penau _onsrt»er«« a pmrrov?»»** □ .i»un| îrwiticns-e Co sdfcavKfc rt '»i*ir»'tw nyr .menteier slonce

ANEXA la [HCIMNR «ZȘSfjBff


BuO«< 2&3 ’REVHJEP' ANUAlf

'HOTAi

65 02113(1    _

65.02 50    _ _

56.02    4230

66.32.06

0

66 02 06 01

ea 02.06.03

R6 02.08

4120

66 0250

no

66 02 50.50

110

67 02

2&ii2

67,02.03    755

67.02.03 02

67.02.03.03    755

67 02 03 CM G7.02.03.05

67.02.0306    _

67.QZ03 07    _

67.02 03 08    _

67.02 03 ’2 _ _

DENUMIREA INDICATORILORPREVEDERI ANUALI

TOIAJ


Alte sht/ic-i ui'LinM*

Serv ut recreative si sport've (cod 57.02 05 01 ta 67 02.05 03) Spon Tin»**K


67 02 03 30

67 02.05    20707

67 07 05 01    _ 1707

67 32 05.02


Inlrsti-ierc fi' «<»'', pubkM parcur. zu»ie \>&Z' baze sportive » gh agren-wn Sprvivi rrt 9*0350

AHa aen.ua în oo^«ndle c Jluni recreai > ai 'eligiei


67.02.05 03    16000

67 02.06    __    30

6/02 50    t»00


Aaigurwl M asistent» sociala <cod68 0204+W.07.05^8.02 06*88 02.10-63.02.11*08.02.12* 68.02.15* 68.0Z50J    60.02


5’560


Din loial capitol

Asitteru acordata soroanc. or <n vărs»    B8 02.6*

Asistenta sooais n ca? de col. «. invehijitan (cod 68 02 05.021    68 02.05

Asistenta 6t>ciaia n car de invaliditate    58.02 1)5.02

As«ten|â 5or.taia pentru famfte »l cop'    68.02 06

AHrtoaje ownînj »ocuinle    68 02.10

C.re$e    _____    681)2 U

Unilâți 0© asisleniâ r-.od.to-sccla.c-    6811212

l’rnver rea «xcudcrti sweiare (axj 68 02 15 01 *68 02 15 02)    68 02 15

Afim-socai    _    —    _    _    68 02.15.01

tartine de autor suoal    68 02 15 03

AHe rheituie-i in dorren-ul a5l$>r*iiiîDr «• asistării» wdtMc    5S 03 -5?


3075

i»*3

1660


1000

2.146

2565

265

7.300

7563-


Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA. LOCUINȚE. MEDIU SI APE (cod 70.02*74.021


Locuința, Mfvcfl sl d*rvchire publica (cod 70.02.03*70 02.05 la 70.02.07*70 02.50)

Dir vf/ji Cauiiui

Lucunre (cod 70.^m01-»-70.r«03 30)

Dez/dUarea «Urue^nJu- de locuințe AiIr rr^kid n dcmanv J loojiniokx

Aii'T»er,ț2fc cu apa e« 3mena»ar' •idn>lenrwce (coc 70.02 05 01*70,02.05 '/?)

Aj-manare cu Apa Ap.ensian * drotenmce

Hu-n-'W puollc si e'erxrnceiri rurale Alimentara cu gaze naur ’ler ocaiiial

Alia servicii in domeniile tocumeMr. mi## «> aezvoir«H comu'aio Proiecția mediului (cod 74.02.03*74.02 05*74 02.06)

On tolal wrp.lol

Renncerao ur t'oliti ptMuar

Șak,3riS3te si «^1 .««ea deseunior ipoc 74 02.0d.Ci*7x 02 05.02)

Steutrtaie

Colectarea. UMtarea SI disttugetou «eseu-mor

Cer» xa-ca ai Vbisrrw socior rezid-abi

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.02*81.02*33 02+84 02*37.02)

Acțiuni ale economice, cvmerctate al do munca (cod 00.02.011

Om tolal capiot

ANEXA LA HCLM NK    &&

Buget 20'’3 ’REVEOE^I ANUAL*

inflicsiof

’CTAL

70.03    4934’

70.02.03

0

7CjQ2.CW.01

70 02 03 30

W02 05

0

7OO2.O5.U1

70.021X5 02

70 02 06

14350

70 02 07

70.02 SC

34997

74.02

71380

7402.03

74 (12.05

71370

74 n? 05 0’

71373

74 02 05 02

74.02.06

10

79 02

TB7W

Bugcî 20 3

WVED6RI ANdALt

DENUMIREA INDICATORILOR

ANEXA LA

Cod i'.cicBUi

HCLXI NR Jf£

TOTAL

Aotuoi guretnle economice 31 ovnc-rcioie (ax, Rf) 02.01.G6+ 80 02 01 09 * 00.02.01 0 • P.n 02 0' 30i

8C0Z01

0

Prevenirea comnatero inundai s ehetun

80.02.01 Oti

Stihwmm Mirepr-ncen '-••d si mijloc..

80 02.01 W

Programe dc dezvol’are regwcaia ki sociaa

00 02.01.10

Afce cnelluiHll pe*t'_ acțiuni conncUe econom-aa si comoroa^e

8OO2.21.X,

Combustibili ti energie (cod 31.02.06*81 02.07+81 02 50)

81 02

34855

O' iota cspttot:

Energie teor-ca

31 02 06

34BS5

A.1 combus:iD.i<

81 02.07

Alte cneftueil pnvlnc ccmbuSllblI 31 eneaiâ

81.02 50

1 — ’ - • — -

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03)

83.02

0

Din rou» 'Cacxto

Agricuituia «cod R3 (12.03.03*83.02.03 07’83 0? 03 30,

83.02 CI3

a

Punea a p.anteror ș- r-uani.-nâ DttManrWl

83 02 03 03

Camere agreate

83 02.03 07

Alic c-elrotel In ocrren ul egncaj luril

83.02.» 30

Transporturi (cod M02 03+M 02 04+64.02.06+84 02.50»

84.02

43038

Om loial capitol

Tumspon Micr (cod M 02 03.01 Is 8* n? 03 03i

84.02.03

43938

Druriiur> a aofliiri

04.02 03 Oi

Ti un a port ,n oomuu

84.02(130?

•756C

Străzi

84 02 03 C3

26-388


Tiansyort =*»•    îcod 84.02 ue 02 •

Avia&î cfvte

Alte cheltuieli în dnnv-ku Tansponunic»

Alt» acțiuni economic» ,cod 87 02.01*87.02.03 la 87 02 05*87.02.50,

D»n total CEDiiOt.

Fondul Rontâ- ca Dezvoltare Soaa'a

2farw libere

Tunsrr

Proiecta de O9?vo(tare rmxt.fL-nctionaie Alte acțiuni ©coconwce

Parte» VU-a REZERVE. EXCEOENT / DEFICIT

REZERVE

EXCEDENT 96 02 96

EjtcvdMnt.ii secturii dc fu>icț«cnar«

DEFICIT 99 0295    ”

CWcrul secțiuni rin l.mctkj'arc

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02 ♦ 59.02 ♦ 63.02 ♦ 70.02 *74.02* 79.02)

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51 02*54.02,    ~

Autontati publice si acțiuni alterna (cod 61.02 01)

Din loial cacrtoi

84 32 05    0

64.02 06.02

64.02.50

87.02    M


87 02 0^ 37.02.03 5702 04 57 32(1? 87 02 5C

96    02

97    02 96 02 96.02-96 99.02 99 02

49.Q2

50.02

51.02


168319

I75O

1750


Buget 2013

ANEXA LA HCLM N*3REVSJEW ANUALf

inciearor

"C.TAL

1/51)

'750

0


A trona a execut ve si legmisi    icod 51.U2 ot

51 U2.0I 51 0? 01 03

5402


Amrtâtl Cxecwr/s

Alte service publice generale [COd 54 02.05 U 5402 07*54 02 10*54.02 50)

Dm luiai cap:to'

Fond de isrerva bugeteiu le «.«poziția auttx<i«tik>r locale    54.02 U5

Fond pent^ yerantarea irnpruinuiunior exionie. csnnaciate/gu» antale de st21    54.U2.06

Fonc pentnj ga^ntarea 'mprumuljrilor exlșme contractatergarantate ce anrnmistrațiiie pudice iooa»e    54 02.07

Servicii pudice comur»l*T de evidență a pe*-ioanehx    54 02 0

Aie servicii pu&« generale    54.U2.50

P.r’.ca a Iha APARARE. ORDINE PUBLICAȘI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod 60.02*61.02)    50.02

Aparate (cod 50.02 02)    60.02

Dm trXai capitol:    _

Apararc n hi iernata    60 02 Î2

Ordine publica si siguranța naționala icod 61.02.03*61 02.05*61.02 50)    61.02

Din tuus caoiîoi

Ordine pudica (cod 61.02.U3 04)    414003

PtAfce locala    «1 0? 03 04

Pn/jaoft Civila $i protecția conți u ncer.rfiilor (proiecție crviiâ nonmilltar»)    6' 02 05

Alte cbet.iei în rtomeriu ordinii pudice șl Siyjrart* nationaie    6* 02.50

Partea a Hl-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66 02*67 02+6502!

invaramanț (cod 6502.03 la 65 02 05+65.02.07*65 02.11+65.02.50)

Um întâi carulN

fftvatamânt piesootar si pn-n=r (con 65.02.03.0 *+65.02.03.02} l'vatamAn*. preșcolar Irtvatamân: prima»

Invawnvâ-:! xcuixlar (cod 65.02 04 01 la 65 .02 04 03}

Invat amân? aecunoar Inferior lrrv«2m^nr secundar superior «wetamanl profesional

H+ai an an positcre

h. & ian ani neoefnisil p~n nivel (coc 55.02 07 (U, învățământ sceo-

Servei aurifere pentru acucade (cod 55 02 11 03+65 02.11.30’

Internate * canlme pentru e>evi Aut* serveri aux fiare

Ai’.e creairtef ’n donen. j ii rsuunănîukj Sanatate |cod 66. OZ 06+66 02.06+66.02.501 Din totai CStXlvL

Serrici ”ettarfe n un laî sanitare eu petur <coC 56.02.06.01 «60.02 00 031 Sotate panerele

ANEXA LA jMCLM KR


anuale


TOTAc


63.02    ■»’

05 02    0

65.02 03 65.32 03 01 65.02.03 02 e5.O2 IU as o? im ni 6502CU 02 66.08 0« 03 65 02 05 65 02 07 65 02 07 04 65 02J1 65 0? ’ 1.03 65 02.11 30 65 02 50 _ 66,02


222


05 O? Oft    222 60 02 06 01

222


.    Bucel 2013

ANpX \ LA    |    REVEDERIAN'JALf

hCLm nk Jgf kfeZ) coc twuio.

TCTM.

Uratăl

Shp/’cU dc ăai«»rafe pucica

Alte ctotureii in Pomeni J sanatsti toxi 66 02 50 50} Ane -si Ui i ai artlijC' i&nit&m

Cultura, recreare si religia (cod 67 02 03*67.02 05*67.0206*67 02 50)

66 O2.O6.G3    _

66.02.U«    _

<36.3? 5C    O

66 02 5O.5C    _

67.02    0


D— tal»» capitol

Servic l culturale icrxî 67.02 03 02 a 67 02.03.06*67 02 03 12*6? 0? 03.30» Biblioteci puotos comunale. oreisenaslJ, muo»cpe»le Muzee

Insblulii pin<*» de soedacoie si concert*

Scoli populare de arta si meseni Casp de cultura

Cămine culturale

Ce; î'e tentru COfWXVArea si p<->rovar«a Culturi- (reditlonaie CoraoMc^eu si regletTarea monumentelor istonce Alte servicii cu.t.iraie

Servicii reoccLve * s;on»,« (cort 67 02.05.01 la 67 02 05.03)

Spori

lr«re‘

tmjuurwe grocim punno parcuri. zone vera. paze s0o-iva si x agremem Serv»» -eOgtou^u

Alta ser* u in domeniile uuituni rer.r«-h> s lelipiw

6? UZ 03    0

67 IV 03 02 67.02 03.03

67.02 03 04    _

67 02 03 0=

«7 02 03 08    _ _

67 02.03 07    _

67 02 03 00

67 Q2 03 12

67 CGO3.30

67.02.0i    0

67.02.tl5.01

R7 02 05 02

67.02.05 03

67 02.06    _

67,02.50


DENUMIREA


INDIC ATORILO


ANEXA LA HCLM NR    £4

Bufl«2DT3

’REVEOERI ANUALi

Cofl indicau*

TQTAL


Asigurări hi asistenta soc«Wa |cod6S.02.04*68.02 05*58.02.06*68.02.10*68.02.11*6B 02.12* M.02.H* 68.02.50)

6S.CC

'09

Din loial r-apito-

Asistent* acreau pc^ne nr |n 73 sta

Astsiwwa sociala <- ca? de :o i -nvwwt lat (cod 68 02 05.02»

ei02 04

68.02.0S

AsistcsrtHsnci’te m caid» -vaiidrtaiu

68.02 05 02

Astsic^la sooaia senini tamti» sl copii

08:02.06

Aju luare santru locuința

68 02.10

C»e$5

68(011

109

L'nfcăU de asrslenlâ “îecficosoaate

68.02 12

Prevenirea excluderii «oc ale {cod 63 02.15.01 -68.02 15.02)

66.02 15

0

A -W soc'O'

68.02.15 0‘

Cart-ne da slute* woai

68 02 15 02

Alte c-’efcuieli in comen-ui as-gu’arikx si asctaniel âooa»**

6302 S0

0

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE. MEDIU SI APE Icod 70.02*74.02)

Locuințe, servicii al dezvoltară ouhllca (ood 70.02.03*70.02.05 la 70.02.07*70.02.50,

70.02

'60775

On tolal nac4oi

locuințe (rod 70 02X&OI *70 02 0&3U)

70.02.03

0

DaTMOhdPCâ i siwnmd O? lOuuinle

70.02.03.01

Afx» dieilu'ieil In domeniul Inciurictor

70 02 03.30

Alimenta»* cu apa sl omwaian hlrirosen- «a (cod 70 C2.0h.0i *70 02 05.02j

70 0? Off

0

Buget ?0l3

_____PREVEDERI ANdAn ANEXA L.A Codrdfcatnr

KCLMjVP.    rDTA<

Alimaniare cu apw Amenajări ii:iJKitnn*Joe

M.minot pualc m a-eclrificon ' -/»h

Alrr.urare cu gaze- ra>ufrt‘H In IOC# tal

AIim kwvIc.» b domenill» •ocurmdof. servicsuor si dozvutiar. comunale Protscfla mediului (cod 74.02 03*74.0205*74.02.06}

O‘n loial capitul

Reducerea și controlul poluSrn

S». itrtaîe si gestiunea deseunlor icod 74 02.05.0 • 74,02 06 021 SAUtr’ste

Colectarea, tratarea «• Ctetrugcrea deseursor

CanaiCArea a» tratarea ape*or reziduale


7C.02.D5.tr_ _

ani? os o?

70 02 06    _

70 02 07    _ _

70 0250    160775

74.02    5


74.02.03

74 (12 05    0

74 02 £5.01


74.02 05 02

740? 06    5


Partea a Va ACȚIUNI ECONOMICE |cod 80.02*81 02*03.02*64 02*57 02|


79.02


5458


Acțiuni generale economice comerciale si de munca (cod 50 02 01)    80 02

Din total «pini-

Acțiuni gen emis economice 3 somnroaie icoc 80.02 Oi 06 * S0.02.01.09-80 02 01.10 • 80 02 01 30)    80.02.0'’

»roventr» ai combatere 'nundad» st chctun    80 02 01 06

âtmu ara întrepru -den mici ai mijloc.»    80 02.01.09

f^og'arr e de 'dezvoltare rcgtc-'âio ai soc ai.’    80 Oi! 01 10

Al® Chel lumii pentru detuni gen*.’»* eeononvce* comerciale    HO 02 01 30

Combustibili si energie fcod 81.0206*81 02.07*81 02 50)    81.02

I anexa LA

J7/J1

8.g«2tr3

-REVEDERI ANUALE

DENUMIREA INDICATORILOR

hclmse

-CUc ndicator

TOTAL

Zer® **re

670243

Tunsei

07 02 04

P-oiecli» de rtw:4are n-tt^uncu-joait

87 02.05

Alia acțiuni economie

87 02,50

Partea Vll-a. REZERVE, EXCEOEMT , DEFICIT

66.02

REZERVE

07 02

EXCEDENT 56 02 97

98 02

0

Excedentul secturii da dezvoltare

96 02 07

DEFICIT 99 02.97

99 02

Deficitul seqiunii de darvatare

99 02 97

PRfSEONTE 3E ȘEDINȚA

\»«i ^4^

JUDEȚUL CONSTANTA

Unitatea administrativ - ieriionaiâ CONSTANTA kstliulia publică Formular


a sex a la 1hclM2£B^^=-


CAP 51.02


ANEXA 2 BIS


BUGETUL


PE TITLURI DE CHELTUIELI. ARTICOLE SI ALINEATE. PE ANUL 2013


DENUMIREA INDICATORILOR


_ mii le»

Buget 20" 3 PREVEDERI ANUALE

• Cod indicator

TOTAL


TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01 ♦79*84)

CHELTUIELI CURENTE (cod 10*204 30*40*50*51 SF*555F*57*59)

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01410.02*10.03)

Cheltuieli șatenele in bani (cod 10 01 01+10 01 03 la 10.01.08 *10.01.10 la 10.01.16 *10 01.301

Salarii ac baza    _    _

indemnizație de condouere

Spor ae ./echime

Sporun pentru condrtii de munca

Alte sporun

Ore suplimentare Fond de premii

37710

35960

01

35060

——

10

18415

10.01

10.01.01

14010

T2G07

10.01.03

10.01.04

10.01 05

10.01 06

10.01.07

10.01 08

394


Fond pentru posturi ocupate prin cumi£

Fond aferent plății cu ora

_indemniZ3lu pi2tite unor persoane dm afara jmlatii

Indemnizații de delegare Indemnizații de ceta^are

AJccatn pentru transportul ia si de la Jocul de munca Alocații pentru locuințe

Alte dreptun saianaie in Pani    __

Choltuiell salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05*10.02.30)

Tichete de masaj)

Norme de hrana

JJnrforme ța echipament ooiigatonu

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa ■-anspodui la si de s locul de munca

_ Alte drepturi sa anale in nalura_

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

Contribuții de asigurar, sociale ce stat Contribuții de asigurăn de șomaj Contnbutii de aslgu'an sociale de sanatate

Conlrtbutn de asigurări pentru acc aenie de murea sl bol’ profesionale Prime de asigurare vwta plătite de angajator pentru angajați Contrlbutn pentru concedii r» indemnizații

TITLUL II BUNURI Sl SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20 30)

Bunuri sl servicii (ood 20.01.01 la 20.01.09+20 01^30)

Furnituri de birou Materie pentru curățenie încălzit Iluminai ai forța mo»n:a Apa. canal si salubritate Carburanți hi lubrtFianîl

19.01 10

10 31 11

10.01 12

220

1001 13 10.01 14

1

10.01.15

10.01.16

10.01 30

788

10.02

0

1002.01

10.02.02

10.02.03

10.0204

10.02.05

10.02.30

10.03

4405

•*0.03.01

3340

10 93 02

67

10.03.03

706

10.03.04

10.03 05

21

10.0306

271

20

17545

20.01

5673

20 01 01

295

20.01 02

20 01.03

530

20.01 04

60

20 01 05

80


Ptese de scbimp Transport

Posta, telecomunicații radio, iv internet

Materiale si prestaririe servicr cu caracter funcțional Alie bunun s< servicii pentru întreținere si f.^nclionare

Reparații curente

Hrana (cod 20 03.01*20 03.02)

Hrana_pentru oameni^

Hrare pentru animale

Medicamente si materiale sanitare Icod 20.04.01 la 20.04.04)

Medicamente Matenaie sanitare Reactivi Dezinfectant)

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01*20.05.03*20.05 30)

Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pal Alte obiecte de inventar

Deplasări, detasari. transferări (cod 20.06.01*20.06.02)

Deplasan interne, delașâr. transferări Depiasan în străinătate

Materiale de laborator

Cercetare-d ea vo I tare

Carii, publicații sl materiale documentare

Consultanta si expertiza

Pregătire profesionala

Proiecția muncii

Muniție, furnituri sl armament de natura activelor fixe pentru armata

20.01 06

20.01 07

2070

20.01 08

780

20.01.09

950

20.01 30

908

20.02

130

20.03

0

20.03.01

20 03.02

20.04

0

20.04.01

20.04.02

20 04.03

20.04 04

20.05

219

20.05 01

20.05,03

20 05.30

219

20.06

70

20 06 01

20

20.06.02

50

20.09

20.10

20.11

50

20.12

1250

20.13

100

20.14

20.15


ANEXA La HT1 M MX

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animaisior

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări 91 servicii de Interes public local, in

baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

Meteorologie

2021

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente Împrumuturilor (cod 20.24.01 * 20.24.02)

2024

0

Comisioane si alte costun aftrente împrumuturilor externe

20 24.01

Comisioene si a'te costuri aferente împrumuturilor tnieme

20.24.02

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit

dispozițiilor legale

2025

Tichete cadou

2027

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20 30 04*20 30.00*20.30.07*20.30 09*20.30 30)

20.30

10053

Reclama si publicitate

20.30.01

2100

Prolocol si reprezentare

20 30.02

150

Pnme de asigurare noo-vvala

20.30.03

_ 35

Chsni

20.30.04

1800

Prestan servicii pentru transmterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presadintelui/FonCuI conducătorului instituitei publice

20.30.07

Execinsrea srtit3 a creanțelor bugetare

20.30.09

AJte cheltuia!» cu bunuri si servicii

20.30 30

5038

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.031

30

0

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01*30.01.02)

30.01

0

Dooanzi a-’erenîe datoriei pun.ice mțeme directe

30.01 01

Dobânzi aferent© credite or nteme garantate

30.01,02

Psos i

anex a la

HCLM Nk

Dobânzi aferent o datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30 02 05)

Uobanzt aferente datoriei publice exieme directe-    _    _ 30.02 0l_

Dobânzi 3ferentecr«dtleJor externe cor tractate de ordonatori} oc credite    30 02 02

Dobânzi aferente credlte<or extern® 'garantate ^’sau directe subimprumutate    _ 30.02.03

Dobânzijitercnte datoriei publice externe locale _    _ _ 3(^02.05

Alte dobanzijcod 30.03.01 la 30.03.03+30.03.05|    _ 30.03

Dobânzi aferente împrumuturilor din fondu» de tezaur _    _ 30.03.01

Dobanda datoraie trezoreriei statului_    __ _ _ _ 30.03.02

Dobânzi aferente împrumuturilor temporare din trezoreria statului    _ 30 03.03

Dntwanzi la opeabunile de lesang    30 03.05

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30^    40

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif    40.03

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

_40 20

Alte subvenții    40.30

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)    _    50

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților    locale    50.04

TITLUL V1 TRANSFERURI INTRE UNÎTATÎ ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

_    51 SF _

Transferuri curente (cod

51.01 01+51.01 03+51.01.05+51 01.14+51.01.15+51 01.24+51.01 25+51.01 31+51.01.39 + 51 01 40+51.01.49)

51.01

Transferuri către instîînții publice    51,01.01

Acțiuni de *anat3te    _ _    _ _ 51.01.03

Finanțarea aeroporturilor oe interes local    5Y01.05

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor ce z pentru proiecția copilului    51.01 ’_4

Paye 5


Tidnsferjn ctn bugetele locă'5 pentru InBtftutnle ie asistenta șoceia pentru persoanele cu handicap    _ 51 01 15

Transferuri dlr bugetele corisO.or Incue și juoetcne oenif i acordarea unor aiittnaie caire unitățile

aoministrativ-țer tonale însituațil de extremă dificultate _    _ 51 01.24

Transfenjn privind cuntnouțis cc asigurări sociale de sănătate pentru persoanele afiate in concediu pentru

creșterea oopouiul _    51 01 25

Transferuri privind contribuțiile de sănătate oentru psraoanetc beneficiere ue ajutor soc-si    _ 51.01.31

Transfenjn din bugetele consiliilor 'ocale și județene pentru finanțarea unităților de asistență medico-

sociale    51.01 39

JȚarwfenin dm bugetele <oca»e pentruTii-iar tarea chcItuieMor nurente din domeniul sănătății    _51.01.46

Transferuri din Cugetele locale pentru finanțarea cam erei or agricole    _ 51 01.49

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)    _ 55 SF

A Transferuri Interne (cod 55.01.18* 55.01.54)    55.01

Alte Iransferun curente interne    55 01 16

Translerun pentru achitarea obl<gat»ilnr restante către furnizorii de energie termica si ale centratelor de

termoficare    55.01 54

B. Transferuri curente în străinătate (către organizații Internaționale) (cod 55.02.01 *55.02.04)

55.02

Contribuții și cotuațn ia organisme internaționale Alte transferuri curent© in străinătate

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57 02) Ajutoare sociale (cod 57 02.01 la 67.02.041

Ajutoare soaaie in numerar Ajutoare «oaaie in natura Ticnete de cresa

Ticnele caoou acordate peninj cheltuieli sodain


55.02 01 55 02.04 57 57.02 57.02,01 57.02 02 57 02.03 57.02.04 _

Page 5

anexa la

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 * 5flC08*59.11 *59.12 *59.15 +59 17
+59.20+59.22 +59.25 +59 30+55 35)    59    0

59.01

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

Programe pentru tineret

59.08

Asociații si fundații

59.11

Susținerea cultelor

59.12

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

Despăgubiri civile

59.17

Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat

59.20

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

59.22

Sume aferente plății creanțelor salariale

59 25

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

59.30

Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe

59.35

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.30)

80

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate Integral din venituri proprii

30.03

Arie împrumuturi

30.30

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0

Rambursări de credite externe icod 81.01.01*81.01.02*81 1)1.05*81 01 06)

81.01

0

Rambursări de credite externe conl^ctale de ordonatorii ae credite

81.01 01

Rambursări de cred to exieroe dm rondu de garantare

81.01.02

Rambursări de cred te aferente datoria (aiblice externe locale

81 01 05

Diferente de curs aferenis datonei publice extern^

61.01 06

Rambursări de credite intama (cod 81.02.01*81.02 02*81.02.05)

81.02

t

Rambursan de crecite mlerne garantate

81.02.01

ANTXA LA I HCLMNft

Diferente de curs aferente dalone. publice interne

81 02 02

Rarrbursarl de credite aferente dator ei publice interne oca-e

81 02.05

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

CURENT(85.01)

84

0

Ptab efectuate In anii precedentl st recuperate in anul curent

85.01

TITLUL XVIII REZERVE. EXCEDENT7DEFICIT

90

Excedent 92.01 96

92.01

Excedentul secțiunii de funcționare

92 01 96

Deficit 93.01.96

93.01

Deficitul secțiunii de funcționare

93.01 96

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)

17»

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

q

Transferuri de capital |©od 51 02 12*51.02.28*51.02.29)

51.02

0

Transferuri prentru finarțsretfî investițiilor la soitaie

51.02.12

Transferuri d'H bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

51.02.28

Alte transferuri ce capital către institulli publice

51.02.29

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0

A. Transferuri interne (cod 55.01.03*55.01.08 la 55.01 10 * 55.01.12 * 55.01 13

♦55.01.15*55.01 28*55.01.42)

55.01

0

Programe cu finanțare rambursabila

55.01 03

procrame PHARL și alte programe cu Finanțare nerambursabilă

55.01 08

Programe ISPA

55.01.09

Programe SAPARD

55.01.10

Programe de dezvoltare.

55.01.13

Ford Roman de Dezvoltare Sociala

55 01 15

Cheftiictt neebgibile ISPA

55.01.28

ANEXA LA HCJ.M NR

Țransfeiur din bugetul local caire asGcali le o© dezvoltam (nteccomurutara

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07 + 56.08 ♦ 56 15 la 56.18 *56.25+56.27+56.28)

Piograma din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR <5601.01 la 5-6 01 03)    _

Finanțarea națlonaiă

Finanțarea externa nerambursabila    _

Cheltuieli neeligibite    __ _

Programe din Fondul Socra» European (FSE) (56.02.01 la 56 02.031

Finanțareanaponalâ _    _ _    _

Finanțarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeltgo^le    _ _

Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03.01 la 56.03.03)    _

Finanțarea naționala _

finanțarea externa nerambursabila    _ _

Cheltuieli neeligibile    _ ____


55 01 42


Programe din Fondul European Agncol de Dezvoltare Rurala JFEADR) (56.04.01 l& 56.04.03) Finanțarea națională    _

Finanțarea externa nerambursablia _    _

Cheltuieli neefigibite    _ _    _

Programe din FonduțEuropean pentru Pescuit i.FEP) (56.05 01 la 56.05 03)_

Finanțarea națională    _    _ _

Fmanțarea externa nerambursabiia

Cheltuieli neeligibite_    _ _

Programe Instrumentul de Asistență perbu Preaderare (IPA) 156 07.01 la 56 07 03)

Finanțarea națională _    _    _


55

56.01 56 0" 01 56 0" 02 56 01.03

56.02 56 02.01 56.02.02 56.02.03

56.03 56 03.01 56.03.02 56.03.03

56 04 56.04.01 56 04 02 56.04 03


56 05 56 05 0’ 56 05 02 56 0503


56 OZ 56 07 01KhitXA I A HCI.M NR

Finanțareaexîerna nerambursabila    56.07 02

Cheltuieli neeligibile _    _ _ __58.0703

56.08    __o

56.08.01    _

56 «58 O? _ ______

56 68 03

Programe instrumentul European de Vecinătate și ParlenenațjENPI) (56.08.0J la 56 08.03) Finanțarea nationaiâ_    _    _

Finanțarea externa nerambursabila

_Chelluieb neeligibile    _ _ _


Alte programe comunitare finanțate «n perioada 2007-2013 (56 15 01 te 56.15.03) Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligio ie

Alte facilitați si instrumente posladerare (56 16.01 la 56 16 03)

Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Mecanismul financiar SEE (56.17 01 Is 56 17 03)

Finanțarea națională    _

Finanțarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeiig’bile

Mecanismul financiar norvegian 1,56'9.01 'n 56 18 031

Finanțarea națională    _ _

Finanțarea externa nerambursabila

Cheltu.eh neehgibile

Programa' te cooperare ctveiianu-roman vizând "educarea dispar Taților economice si scoale in caorul Uniunii F . ii opere extinse ( 56 25.01 a 59 25 03)    _

Finanțarea națională

Finanțarea externa nerafr.0ufS3bil3 _

Cheltuieli neeiig-bile    _

56.15 56 15.01 56 15 02 56 *5.03

56 16

56.16.01 _

56.15.02 56 1603

56 J7 59 17 01 56 17 02 56 17 03


__56.18

56/8.01 56.18.02 56/ 8 03

56 25 56.25.01 56 2502 56 25.03


Asistența tehnică pentru mecsrisr-ede financiare- SEE (56 27 O' 'a 56.27 031

__Finanțarea naționala    _ _

Finanțarea externa nerambursabila    _ _

Cheltuieli neeligibile _

Fondul naționai pentru relevi tuteteraic a'erenl mecanismelor finanț are $EE (56.28.01 a 56 28 03)

Finanțarea națională_    _ _

Finanțarea GVemanefambursabiis _ _ __

Cheltuieli neeligibile    _

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71*72*75)

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71 01 * 71.03)

Active fixe <ood 71.0101 la 71.01.03*71.01.30)

Construcții

Mașini echipamente si mijloace Ce transport _

Mcaiier aparatură oroticâ și alte active corporale

Alte active fixe    _ _ _

Reparații capitale aferente activelor fixe

TITLUL XI» ACTIVE FINANCIARE (cod 72.011

Active financiare (cod 72.01.01)

Participare ’a capitalul soc*»! al sncietaiiior comerciale    _

TITLUL XIV FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)    __

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)’

56 27 6627.01 56 27.02 56.27.03


56.28

58 20.01 56.28.02 56.28.03

70

71 71.01

71.0T01 _71.01.02

71.01 03 _ 71 01.30

71.03

72 72.01

7? 01 01 75 79 81


1750

1750

1750

4

16

1730

0

0


Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE    81.04

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

(85.01)    _ _ _ _ 84

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate In anul curent    85.01

TITLUL XVIII REZERVE, EXCEDENT/DEBCI7 Excedent {92 01.97)

Ex.xuenhjl secțturtt fla dezvoltare Deficit (93.0Ț97)

Deficitu secțiuni» de dervcfcare

PREȘEDINTE SEQJWTÂ

Paoe t


anexa la

*ÎC( M90

92 01

92 01 97

93.01

9X01,97

JUDEȚUL CONSTANTA

Unitatea administrativ • teritorială CONSTANTA

Instituția publică____

Formular    ' ANEXA 2 BiS

BUGE TUL

=>E TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINEATE, PE ANUL 2013

CAP 54 02

DENUMIREA INDICATORILOR


Cot!

ind'catormii lei

Bugei 2013 PREVEDERI ANUALE

TOTAL


TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)
SECȚIUNEA DE FUNCBONARE (cod 01*79+84)

CHELTUIELI CURENTE (cod 10*20*30+40*50*51 SF+55SF>57+59)

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01*10.02*10.03)

Cheltuieli salariate in bani icod 10.01 01*10.01.03 te 10.01.08 *10.01.10 la 10.01.16 *10.01.30)

Salari de caza Indemnizație du concucerH Spor de vechime SporuH pentrucondltîi de munca Alte sporuri

Oe suplnnentare_

Pomi de premii

203

203

01

203

10

190

10.01

10.01 01

10XP 03

150

13/

10 01 04

10.01.05

10.01.06

8

10.01.07

10.01.06


Ford pentru posturi ocupate prin cumul Fond aferent oiatK cu ora    _

Indemnizații pălite unor persoane din afara unijattl Indemnizații dc delegare Indemnizații de detașare

Aior^tif pcntnj Transportul ia si de la locul de munca Alocstfl pentru locuințe

Alte drepturi salar ale in oar»i_ _    _    __ _

Cheltuieli selahale in natura (cod 10.02.01 la 10.02 05*10.02 30)

Tichetc (le masa *_)

Norme de hrana

Uniforme st echipament obligatoriu

Locuința de serviciu fO'Oâita de salanat si familia sa

Transportul la si de ia ocul de munca

_ Alte drepturi salanate in natura Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06|

Contribuții de asigurări sociale de stat Contribuții de asigurări ce șomaj Contribuții de asigurări sociale de sănătate

Contribuții de a6»gurari pentru eccdcnle de munca si bou profesionale Prime le asigura» e viată plătite de angajator pentru angajați Coniributll pentru concedii SI Indemnlzati

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06*20.09 la 20.16*20.18 la 20.25*20.27*20.30)

Bunuri si servicti (cod 20.01.01 la 20.01.00*20.01.30)

Furnituri de pirou Materiale pentru curățenie încălzit, Iluminat si torta motnca Apa canaî si saiubntate

10 01 w

10.01 11

1001.12

10.01.13

10.01.14

10.01.15

1001 16

10.01 30

5

10.02

0

10.02.01

10.02.02

1002.03

10.02.04

10.02.05

10.02 30

10.03

40

1003.01

J0

10.03.02

l

10.03 03

8

10.03 04

1

10.03 05

1003.06

20

13

20.01

0

20.01.01

20.01.02

20.01 03

20.01.04


Carourani» si lubnfianti piese rie schimb I ransport

Posta. tciBComunicsti radio. 1v. internei

Moteriale si presinu de servea cu caracter funcțional Alte hnnun si servicii pcnku întreținere s funcționare

Reparații curente

Hrana (cod 20.03.01+20.0302)

Hrana pentru oameni Hrana pentru animale _

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

Medicamente Materiale sanitare Reactivi Dezinfectând

Bunuri de natura obiectelor de Inventar (cod 20.05.01*20.05.03*20.05 30)

Uniforme si ecnpament Lenjerie si aocesom oe pat Alte otxecte de inventar

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01 *20.06.02)

Deplasan interne, detașân transferuri Deptasarf Tn străinătate

Materiale de laborator

Cercatare-dezvoltare

Cârti, publicații sl materiale documentare

Consultanta si expertiza

Pregătire profesionala

Proiecția muncii


20.01 06

20.0V07

20.0103    _

20.01.09 20.01 30

20.02

20.03    0

20.03.01 _    _

20.03.02

20.0£    O

20.04.01

20.04.02

2004.03    _

20.04.04

20.05 20.05 01 20.05.03 20.05.30

20.06

20.06.cn

20.06.02

20.09

20 10

20.11

20.12

20.13

20.14

anexa LA HC1M NR


Muniție, furnituri sl armament de natura activelor fine pentru armata

Studii si cercetări    20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic ai animalelor    20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări șl servicii de Intoies public local. în

baza unor convenții sau contracte de asociere    20.19

Reabilitare infrastructura program Inundații pentru autorltati publice locale    20 20

Meteorologie    20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor    20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor    20.23

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24 01 * 20.24.02)    2g 24

Comisioane si aiie costuri aferente împrumuturilor extern©    20.24 01

Comisioane si alte ccsiun gferenie împrumuturilor interne    20 24.02

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni In reprezentarea Intereselor statului, potrivit

dispozițiilor legale    20.25

Tichete cadou    20.27


AKe cheltuieli (cod 20.30 01 ia 20.30.04*20.30 06*20.30.07*20.30.09*20.30.301

Reclama sl publicitate Protocol si rețjrezcni&fe Pnme de asigurare rou-viata Ch»ni

Prestar servicii pentru transmiterea dramurilor

Fondul Pre&edtetelui/I'ondui conducătorului mst/luli*» oubllce

Executarea silite a creanțelor bugeiare

Alte cheltuieli cu bunuri a« servicii

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01 01*30.01.02)


20.30

20.30.01 20 30.02 20.30 03 20 30.04 20.30.06 20.30.07 20.30.09 20 30 30


30.0113

0


-4NEX a LA

Dobanz: aferente ca tonei pun Kt interne afecte Dobânzi aferente creditelor -mente garantate

30.01.01 30 D1 07


Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 te 30.02.03*30.02.05)

Dobânzi aferente datoriei ptibiice extern* directe Dobânzi aîerente_cred tclor exterre contractele de ordonatorii ce credite Dobanz.’ aferente creditelor externe (jarantotc si/sau directe ăuoin-orujnuîale Dobânzi aferente datonot publ.ee externe locale

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03 03+ 30 03.05) _

Dobânzi aferertejmprumolurilor din fondul ce tezaur    _ _

Dobenda datorate rrezorer ei statului

_Dobanzi aferente Imorumulun’or temporare din trezoreria statului Dobanz. la opeanumie oe leasing

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03*40.20+40.30)

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

Alte subvenții

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorrtâblor locale

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01Î

30.02

30.02.C-i

30.02.02

30.0203

30.02.05

30.03 30.03 01_ 30 03.02 30.03.03 30.03.05 40

40.0340.20

40.30

50

50.04


51 SF


Transferuri curente (cod

51 01.01+51.01.03+51.01.05+51 01.14+51.01 15+51.01.24+51.01.20+51 01.31+51.01 39 + 51.01 46+51 01 49)

Transferuri către instituții publice Acbunl de «aratate

Finanțarea aeroponurlor de interes loca'

51.01

51.01.01 51 01 03 51 01 05


ANEXA


Trarsfenjri Ut bugete consiliilor județene pentru flnarterea centrelor de a pentru proi&itia copliulu*    51 01_1 4

1 ransferurf cn bugetele locale pent-u Instituțiile de asistenta sooa'a pentru persoanele cu hancicsp    51,01 15

l>ansfenjn din bugetele oonslulor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către un.tâțile

admlnistrativ-necitoriate în s.tuaț<i de extrem* dificultate    51.01.24

Transfer un privind contribuția de asigurări sociale do sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru

creșterea copilului    _    _51.01-26

Transfenjn privind contribui,iile de sănătate pentru persoanele beneficiare dejjutor social _    51 0* 31

Trensterundf» ougetetecunsi< Ierțocai©ș județene pentru finanțarea unităților de asistență medtco-so&aie 51.01.39

_ Transferuri d»n bugetete locale pentru finanțarea che'lulelilor curente din domeniul sănătății

Transferuri din bugetele ioca;e oentrujjr3rtțarea camerelor agricole

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55,01+55.02)    _    _

A.    Transferuri interne (cod 55 01.18* 55 01 54)

Alte transferuri curente nterne

Transferuri pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de Cinergy termica si ale centratelor de termoficare

B.    Transferuri curente In străinătate (către organizații internaționale; (cod 55.02.01+55.02 04)

Contribuții 5* ootbâlh la organ-sm© internaționale Alt© transfer uri curente in străinătate

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

Ajutoare sociale (cod 57X52.01 la 57.02.04)

Ajutoare sociale Ir* numerar Ajutoare social© >n natura T-chete de ere sa

Ticnete cadou srordate pentru cbeituie’i soceie

51.01 46 51 01 49

55 ȘF    _0

55.01    0

55 01 18    _

55.01.54

55.02    _O

55 02.01

55.02.04    _

n    o

57.02    0

5702 01 57 02.02


57 02 03 57 02.04


ANEXA LA Ihclm HR


TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 * 59.02 ♦ 59.08 *59.11 *59.12 *59.15 *59.17

*59.20*59.22 *59.25 *59.30*59 35)_    _    59

Burse    59.01

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale     J>9.02

Programe pentru tinerețe    59.08

Asociații si fundați!    _ _    59.11

Susținerea cultelor    59.12

Contribuții la salarizarea personalului neclerical    59.15

Despăgubiri civile     59.17

Sumedestinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat    59.20

Acțiuni cu caracter științific si soci al-cult ural    _    _ 59.22

Sume aferente plății creanțelor salariate    59.25

Programe sl proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării    58.30

Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe _    _    _    59.35

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80*81)    7®

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03*80.30)    80

împrumuturi pentru Instituții sl servicii publice sau activitatl finanțate integral din venituri proprii    80.03


Alta împrumuturi    80.30

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01*81.02)    81

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01*81.01.02*81.01 05*81.01.06)    B1 01

Rambursări de credite externe contrastate de ontunator’l de credite    _    81.0101

Rambursan de credite externe dm fondul de garantare    _    _ 81 01.02

Rambursări de credite aferente dalonei publice externe locale _    ___ __81.01.05

Diferențe oe cure aferente datoriei publice externe    81.01 06

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01 *81.02.02*81.02.05)    _ 81.02

Rambursan de credite interne garantate    81_.O2 01

Diferențe Oscurs aferent» dalorx>i oubl'ce irlome JXamOursari do credite afcrențe catonei pumke irteme locale

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)

Plan efectuate In anii precedenti ai recuperate in anul curent

TITLUL XVIII REZERVE. EXCEOENT/DEFICIT _

Exceden?92.01.96

Exceder tul_șecțiun.l de funcționare

Deficit 93.01 96

Defcitul secțiunii dejuncfionare    _

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT ATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

Transferuri de capital (cod 51.02.12*51 02.28+51.02.29)

Transferuri prenlnj ftranlarea nvestițiilor la splt2le

ANEXA LA BCLM Nft £?f

61 02.02 _

31.02.05

84    0

85.01

90

92.01__

9? 01 96

93.01 _

9301,96    __

0 ___


51

51.02

5102 12


Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății _51 02.2S

Alte transferuri de capita'către instituții publice    _    _    _51.02 29

TTTLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)    55

A Transferuri Interne (cod 55.01.03+55.01.08 la 55.01.10 * 55 01.12 + 55.01 13

+55.01.15+55.01 28+55 01.42)    55.01

Program«_cu finanțare rambursabile    _    _    _    -    - 55 01.03

Programe phare șijalte unjgrame cu finanțare nerarnoureatolâ    _    _ 55.01.08

Programe ISPA    _ _ _    _ _ Ș5 Q1 09

Programe SAPARD _    _    55.01.10

Programe de dezvoltare    _    _    _    _    _ _55.01.13

Fond Roman de Dezvoltare Sociala    _    55.01 15

Cndtuieii neei'gtWe ISPA    55.01.28

anexa la


HCLMNft/gf Jy?

55 01 42_

56

0

56.01

0

56.01 01

- - _

56.01 02

5601.03

56 02

_ 0

56Q2.01

56 02.02

56 02.03

56 03

0

56 03.01

56 0302

56 03.03 _

56 04

0

56 04 01

__ -

56 04 0?

__

58 04.03

56 05

0

56.06 O1

56 05 02

56 05.03

56 07

0

— " '■ —

- “

56.07 01


Tt dnsfenjrl din bugetul locai cârre ssociaț.re de dervo'^rs mtercomuntOrâ

Titlul VIII Proiect© cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07 + 56.08 ♦ 56.15 la 56.18 +56.25*56.27+56.28)

Programe din Fondul European de (Dezvoltare RegionalăJFEDR ) (56.01.01 la 56 01.03) _ Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligioiie    __

Programe din Fondul Social European (FSE) (56 02.01 la 56.02 031 Finanțarea naționala Finanțarea externa nerambursabil3 Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56 03.01 ta 56 03.03)    _    _    _

finanțarea națională Finanțarea externa nerajpbursafcija Cheltuieli neeligibile

Programe dir^Fondul Europear Agncot de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56 04.01 la 56.04.03) Finanțarea națională    _    _

_ Finanțarea externa nerambursaDiia

Cheltuieli neeligibile _

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05.01 ÎB 56.05.03)

Finanțarea națională

Finanțarea externa nerambursabila

Cheltuielljieeligibile

Programe Instrumentul dej^sistenta pentru P^eaaenare (IPA) (56.07 Q1 ta 56.07 03) Finanțarea națională

ANEXA LA HCL M NF.


finanțarea externa nerambursabila

_ Cheltuieli neeligibile

Program© Instrumentul European de Veanătate și Partenenat (ENPIj |56.0fi Oi la 56.08 03J_ Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile _

AJte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (56 15.01^ la 56 15.03)

Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Alte facilitați ș[ instrumente postaderare (56.16 01 la 56 16.03)

Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Mecanismul financiar SEE (56 ’7 .O1 .a 56 17 03;

Finanțarea națională Fmanțarea extema nerambursabila Cheltuieli neeligibile

56 97 02 56 07 03


56.08    _ 0

56.08.01_

56.08.02    _    _

56.08 03


5615    ___0

56 1501    _

56 15.02

56 15.03 _ _

5615    0

56.16 v\    _

56.1602    _

56 16.03

_56.17    _ D

56 17.01

56.17.02

56.17.03


MecaniKmuHlnanciar norvegian 156.18 01 la 56.18.031    _ _ _ _ _ 56 18

Finanțarea națională _    56.18.01

Finanțarea externaneramburșabila ________    56.18.02

_ Cheltuieli neeligibile    _    _    _    _ _ 56.18.03

Programul Ce cooperare elvetiMtio-roman vidând reducerea cbsoarriatilor economice si sociale n cadrul Uniunii

Europene ex&nse (56 25 G1 ia 58.75.03)    _56 25

Finanțarea naționala    _56.25.0i

Finanțarea externa nerambursabila    _    56 25 02

Cheltuieli neeligibile^    _    _    _ _ 56.25.03


Asistenrâ lennicâ penlru mecaniemete firancrsre SEE (56 27 01 la 56 27,03)    _    _ 56 27

Finanțarea națională ______    56,27.01

Finanțarea externa nerarnbursaoiia _    _ _    _    _5B 27.02

Cheltuieli neehgibile    _    56 27.03

Fondul național pentru roiațit biateraie afwem -nccantsn-.dor financiare SFEj56 28 01 la 5828.03,    56.28

_Flnanțarejk nationalâ_    _ 5fi 28.01

Finanțarea externa nerambursabila    _ _ _ 56.28.02

Cheltuieli neehgibile    56.28 03_

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71*72+75)    70

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 ♦ 71.03)    _    71

Active fixe (cod 71.01 01 la 71.01.03+71 01.30)    71.01

Construcții    -    — -    71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport    _ _ _ 71.01_02

Mocx ier. aparatură broticâ și alte active corporale    71,01.03

AHe_active fiwe _    7101 30

Reparații capitale aferente activelor fixe    71.03

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)    72

Active financiare (cod 72.01.011    72.01

Participare la capitalul social ai societăților comerciale    _ _ 72.0101

TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE    75

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)    _ 79

TITLUL XVI RAMBURSARJ DE CREDITE (cod 81.04)    _ 81

Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE    81.04

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01) _    84

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent    85.01

TITLUL XVIII REZERVE. EXCEDENT,'DEFICIT Excedent (92.01 971

Excedent secțiunii tte tare Deficit (93.01.97)

OefîcihJ soctiuiw de cezvoit3re

PREȘEDINTE SEI

ANEXA LA ,HCIM

90    ___

92.01

92    01 97

93.01    _

93    01 97

M tff 1 •

ANfcXA LA

JUDFTUL CONSTANTA Unitatea administrativ - teritorială .‘CONSTANTA instituția publică:

Formular


CAP 55.02


ANEXA 2 BIS


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI ARTICOLE SI ALINEATE. PE ANUL 2013


DENUMIREA INDICATORILOR


Cod

ndcator


mii te»

Buget 2013 PREVEDERI ANUALE

TOTAL


TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚ1ONARE*SECȚ1UNEA DE DEZVOLTARE)

500


SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79*84)

500

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20*30*40*50*51 SF+55SF+57+59)

01

500

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.014-10.02+10.03)

10

0

Cheltuieli satanele in bani țcod 10.01.01*10.01 03 ta 10.01.08 *10.01.10 ia 10.01.16 *10.01.30)

10.01

0

Saiarll de bs?A

10.01 01

Indemmzaiie de conducere

10.01.03

Spor de vechime

10.01.04

Sporuri pentru condiții de rnunca

10 01 os

A MIXA LA HC LMNR JgSL Sfrt

Alte sporuri

Ore suplimentare    _

Fond do preml» _ _

Fond penUu postur ocupate prin cumul    _

Fond aferent piatb cu ora _

Indemnizații piat'te unor persoane din afara unKatr Indemnizații de delegare Indemiuzatl de detașare

Alocații pentru transporta1 la 51 de la tocul de munca Alocații pcntnj locuințe

Ane dreptun salariate tn bani    _

Cbettuieli salariate in natura (cod 10.02.01 ia 10.02.05+10.02.30)

Pichete de masa ’)    _

Norme ce hrana

Uniforme $1    chi.galoriu    _ _

Locuința ce serviciu folosea ce sal anat si familia sa Transoortui la st de te locul ce murea Afte areotun salariate m natura

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.0X06)

Ccmnbutii de asigjmn șocate de stal Conînbutii de asiguran de șomaj Contnbuti» de asigurart sociale ce sanaiate

Contribuții de asigurai pentru scadente de munca 3 bol Drotesionale Prme oe asigurare riață plătite de Angajator pent'u angajați Contribuții pentru cnncedi s indemnizații

10 01 06 10 □-» 07 10 01 08 10*01 10 1001 11 1001 1? 1001 13 10.01 14 10.01.15 10.01.16 10 01 30

10.02

10.02.01

10.02.02

10.02.03

10.02.04

10.02.05

10.02.30

10.03 10.03.01 10.03.02 10.03.03 10.03.04 10.03.05 10.03 06


TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.00*20.09 la 20.16*20.18 la 20.25*20.27*20.30)
20

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01 30)    20.01

Fumltun de birou    20.01.01

Materiale pentru curățenie încălzii. Ilumina* si forța molrica Aca, canal si salubritate Carburanți si lubriftanti Piese de schimb

Transport

Posta, telecomunicații radio tv internet

Materiale ai prestări de servicii cu caracter funcțional Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

Reparații curente

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)-

Hrana pentru oameni    _ _

__Hrana pentru animale

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 ia 20.04.04l

Medicamente Materiale sanitara Reactivi Dezinfecta nti

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30}

Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar

Deplasări, detasarl^ transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

Deplasări Interne, detașări transferări Deplasări în străinătate

Materials de laborator

C e rcetare-d ez volt a r e

Carii, publicații si materiale documentare

Consultanta si expertiza

___20,01 02

20.01.03    _

20.01.04    _

20 01 05

_ _ 20 01 06 _

20 01.07

20.01.08_ _

20.0109    _

20.01.30

_ _ 20.02

20.03 _ _ 0

20.03.01

20.03.02

__ 20.04    Q

~ 20.04.01

_ 20.04.02

20.04.03

2004.04

20.05

20 05 01 20.05.03 20 05.30

20.06

_20.06 01

20.06.02

20 09

20.10

20.11

20.12

HCLM Nft

Pregătire profesionala    20.13

Protecția muncii    20.14

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata    20 15

Studii sl cercetări    20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic si animalelor    20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor


convenții sau contracte de asociere    20.19

Reabilitare infrastructura program Inundații pentru autorlratl publice locale    20 20

Meteorologie    20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor    20.22

Prevenirea ei combaterea Inundațiilor ai înghețurilor    20.23

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20 24.01 ♦ 2024 02)    20 24

Comisioane si alte costuri atemnle împrumuturilor externe    20.24.01

Comisioane si atte costuri aferente împrumuturilor inleme    20.24.02

Cheltuieli Judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni In reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor

legale    _ _ 20.25

Tichete cadou    20.27


Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30 0&*20.30.07+20.30.09*20.30 30)

20.30

20.30.01 20 30.02 20.30 03 20.30.04 20 30.06 20 30 07

20.30    09

20.30.30


Reclama sl putHkhațe Protoco» ji reprezentare Prime de asigurare non*viata Cforti

prbj»ian servicii pentru transmiterea drepturilor

Fu’dui Prescdlnteluv’Forcui conducător Jm imUitubei publice

Executarea silita a creanțelor bugetare

Atte cheltuieli cu bunuri st servicii

ANEXA L4 fHCLM N»

TITLUL IH DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01 OH30.01.02)

Dobânzi aferent© ca tone publice interne directe _    _

Dobânzi aferente creditelor rterne garantele

Dobânzi aferenta datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30 02 03+30.02.05}

Dobarz aferente dator e» publice externe directe _    _

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite Dobânzi aferorre credi’^<r externe garantate svsau dlrectejubtmprumutate Dooanzi aferente datorie» publice extere locale    _

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.03+ 30.03.05)

Dooanz^aferente împrumuturilor d r fondul de tezaur

Dobanda datorata trezoreriei statului    _ _

Dobânzi aferente «mprumuturior temporare cm trezoreria sta’ului Dobânzi laopeaUuwlede leasing

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03*40.20*40.30) _

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili


Alte subvenții

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

Fond de rezerva bugetara ia dispoziția autorltâtllor locale

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATl ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51.01.46+51.01.49)

Transferuri către insntuț'i publice

30

499

30.01

499

30.0* 01

30.01.02

429

30.02

0

30 02 01

30 02.02

30 02.03

30 02.05

30.03

0

30.03.01

30 03 02

30.03.03

3003.05

40

0

40.03

40.20

40.30

50

0

50.04

51 SF

0

+

51.01

0

_    51.01.01


ANEX IHCtM MP.

Aciiuni de sanatare

Finanțarea aeroporturilor de intere? local

Transferuri cin bjgete'e consh-lcr județene pentru finanțarea centrelor de a pentru protecția copihih»


51 01 03_

51 01 05


61.Q1 14


Tranafen.» u»n bcgeteie tocate pentru irslitutîile de asistentă sociala pentru persoanele cu handicap    51 01 15

Transfen.it dir bugetele consHiior 'ocale și județene pentru acordarea unor ajutoare către intlălile admtnisratlv

țentonale în sttuahj de extremă rijf'Cjițate    _ ___ ___ _ 51.0124

Transferun privind contribuite de asiourâr sociale de sandtate pentru perwynele afiate In concediu pentru creșterea copilului    _ 51 O1 26


Transfen. n privind contribuțiile de sânâiate_pentru persoanele benefic-are de ajutor social


51 01.31


Trarsferuri din bugetele consll)i»or octile și județene pentru fmanțareaunitățllor ce asistenta med»co-sociaie


51 01.39


Transferuri din bugetele 'ocale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății    _

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor ag-cote

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01 > 55.02)

A Transferuri Interne (cod 55.01.18+ 55.U1.54)

Alte transferuri curente ntame

Transf«runpentru achitare* obligațiilor restante către fum«2onl_de energie termica si aie centralelor de :en”O*care

8 Transferuri curente in străinătate (către organizații Internaționale) (cod 55.02.01+55.02.04)

Contribuții și cotizații ia organisme internaționale Alte transferuri curente în străinătate

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)    _ _

A|u!care sociale in numerar


51 01.46 51 01.49

55 SF 55.01

55.01 18

55.01 54

55.02

55 02 01 55.02 04

57

57.02

57 02 01ANEXA

HChM£ÎL^

Ajutoare sociale in natura    57.02.02

Tic nete de cresa    57.02.03

Tichete cadou dcoro3te Oenlru cheltuieli sociale    57.C2 04

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59/11 +59 12 +59.15 +59.17

+59.20+59.22 +59.25 +59.30+5&.35|    59

Burse    _    _    59.01

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale    59.02

Programe pentru tineret    _    _    _    59.08

Asociații si fundații     59.11

Susținerea cultelor    59.12

Contribuții la salarizarea personalului neclerical    _    _    _    59.15

Despăgubiri civile    59.17

Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat    59.20

Acțiuni cu caracter științific al social-cultural    59.22

Sume aferente plății creanțelor salariate    59.25

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării    59.30

Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe    _ 59.35

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)    79

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.30J    80

împrumuturi pentru Institutll si servicHpublIce sau ^ctiviteti finanțate integral din venituri proprii    80.03

Alte împrumuturi    J$0.30

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE Jcod 81.01+81.02)    _    81

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02*81.01.05+81.01 06)

Rambirșan de erecta» externe cnctractate de ordonatorii ce credite    81.01 01

Rar»bursar> de credite externe din fondul de garantare    _    _    _ _ 81.0102

Rambursen ce cred te aferente dator ei publice erteme locale    81.01.05

ANEX*La


_ Diferențele curs aferențedatone- publice externe

Rambursande credite Interne (cod B1 02 01+81 02.02*31 02.05)

Rambursări de credite interne garaniaie _    _ _

D-'erențe ce cura aferente dator ei publice interne

_Ramh»ir8&ri_de credite aferente datoriei publice interne locale    _ _

TÎTLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI 51 RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

TITLUL XVIII REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

Excedent 92.01 96

Excedentul seq'unii_de func|ionare_

Deficit 93,01.96

Deficitul secțiunii defuncționare_    _ _

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 5H-55+56+7D+794-84)

61.01 06

81 02

81.02.01 _

81.02.02 81.02 05

84

85.01

90 92 01

92    01 96

9301_

93    01.96TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)    51

Transferuri de capital (cod 51.02 12+51.02.28+51.02.29)    51.02

Transferun prentru finanțarea investițiilor la spitale    51 02 12

Transferuri din bugetele locale pentru Finanțarea cheltuielilor cejîapital din domeniul sănătății    _51 32.28

_ Alte transferuri de capital către mstitutil publice    51,0229

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)    55

A Transferuri Interne (cod 55.01.03+55 01.08 la 55 01.10 ♦ 55.01 lF+55.01.13+55.01 15+5501.28*55.01.42)

55.01

Programe cu finanțare rambursabila    _ _ _ _ . 55.01.03

Programe PHARE și sile programe cu finanțare neramburșaoilă    _ 55-01 -08

Programe ISPA    _    _    __55.01.09

Programe SAPARD _______    _    __55.01.10

Programe de dezvoltare

Fond Roman de dezvoltare Socaia

Cheltuieli neeiigiade iSPÂ

Transferur' din bugetul *oca' către asociație oe dezvoltare inlefcomuniiară

ANEXA LA hcijm ȘH^g/L :

55 01/13 55.01.15

__55.01.28

~ 55.01 42


Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursablle (FEN) postaderare (cod
56.01 la 56.05+cod 56.07 + 56.08 * 56.15 la 56.18 *56.25*56.27+56.28)

56

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regior-alâ (FtDR) (56 01_01 ta 56.01.03) Finanțarea națională

Finanțarea externa nerambursabila    _

Cheltuieli neeligibite

Programe din Fondul Social Eurooean (FSE) (56.02 01 la 56 02 03 •

F)nantarea națională    _

Finanțarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile    _

Programe din Fondulde Coeziune (FC) (56 03.01 la 56.03.03)    _

Finanțarea nalionaiâ    _

Finanțarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADP.) (56.04.01 la 56.04,03) Finanțarea națională _    _

_ Finanțarea externa nerambunsabila _

Cheltuieli neeliglbile _ _    _ _ _

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05.01 ta 56 05.03)

Finanțarea națională _    _

Finanțarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeiigibile    _

56.01

5601.01

56.01.02

56.01.03

56.02 56 02.01 36 02 02 56 02.03

56.03 56.03.01 36.03.02 56 03.03


bb.O-a

56.04.01

$6.04.02

56.04.03


56,05 36.05.01 58 05 02 38.05 03ASTXA LA »clm nr


Programe Instrumentul de Asistentă pentru Preaderare (IPAj (56.07 01 la 56.07.03)    _ 56 07

Finanțarea națională _ _ _ 56 07.01

_ Finanțarea externa nerambursabila    _ 56.07.02

Cheltuieli neeligibile    _ _ _ 56.07 33

Programe Instrumentul European de Vecinătate și PartenenatjENPI) (56.08.01 la 56.08 03)

Finanțareanaționalâ _ _ _

Finanțarea externa nerambursabila _ _ _

_Cheltuieli neeligibile    _ _

Alte programe comunitare finanțate in penoaaa 2007-2013 (56.15.01 ia 56.15.03, _ Finanțarea națională

Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile _

Alte facilitat! sl instrumente postaderare t56.16.01 la 56 16.03)_

Finanțarea nabonalâ Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Mecanismul financiar SEE (56.17.01 a 56.17.03)

—Finanțarea rațională    __ __

Finanțarea externa nerambursabila _ _

_ Cheltutehneeligibile

Mecanismul financiar norvegian (56.18 01 la 56 18.03)

_ Finanțarea națională    _ _

Finanțarea externa nerambursabila    _

Cheltuieli neeligibile

56 03 56.0801 56.08 02 56.08 03


_ 56 .15 56 1501 56 15 02 56 15 03

56 16 56.16.C1 56 16.02 56/6.03

56.17 56.17.01 56.17.02 56.17.03

56.18 56.18.01 56 18 02 56 1303


Programul ce cooperai9 elvetiaro-ro^an vczand reducerea Oîspantatilor economice si sociale in cadrul Un.uri» Europene

extinse (56.25.01 a 56.25 03)    56.25

ANEXA I 4 HCLM Nt(Z*3f-


TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT1 SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)

Plăti efectuate in anii precedenti ai recuperate in anul curant

84

0

35.01

TITLUL XVIII REZERVE. EXCEDENT/DEFICIT

90

Excedent (92.01.97)

92.01

Excedentul secțiunii de dezvoltare

92.01.97

Deficit (93.01.97)

93.01

Deficitul secțiunii de dezvoltare

93 01.07


PRESEDlN^E ȘEDINȚA


•Hl'l


JUDEȚUL CONSTATA

Unitatea administrativ - lenionalâ CONSTANTA

asIBXAL A


Inst tutia publica Formular:


ANEXA 2 BIS

BUGETUL


PE TITLURI DE CHELTUIELI. ARTICOLE SI ALINEATE. PE ANUL 20»3

CAP.61 02


DENUMIREA INDICATORILOR


indicat©-


mii iei

Bucel 2013 PREVEDER* ANUALE

TOTAL


TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚJONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

13325


DE FUNCȚIONARE (cod 01+79*84)

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20*30+40+50*51 SF*55SF+57*59)


13325 01    13325


TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10    3100

Cheltuieli salariate In bani (ood 10.01.01+10 01.03 la 10.01 08 *10.01 10 la 10.01 16 *10.01.30)

Salarii de baza indemnizsire ce conducere

Spor de vechime _ _ _ _

Stxjrun pentru condia cc munca Alte sporuri

Ore suplimentare Fond de premii


10.01    2387

_    10.01.01    _ 2023

10.01 03 10.01.04 10 01.05_

_    10.01 06    71

10.01.07    _

_ 1001.08 _


Fond pentru postur ocupate pnn cumul

10.01 10

Fono aferent plătii c.i or3

10.01.11

‘roemmzatii ptetfte unor persoane din afara unității

10.01 12

Indemnizații de daey<re

10.01 13

Indemnizații d© detașare

10 01 14

Aiocatii pentru transportul te s de te locui de munca

1001 15

Alocații pentru locuinte

10.01 15

Alte drepturi salariale m Dan,

10 01.30

293

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05+10 02.30)

1002

0

lichele de masa *,

10.0201

Norme de hrana

10 02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu fo'oste <J« salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de te 'ocu* de munca

10.02.05

Alte drept uri salariate in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10 03.01 la 10.03 06)

10.03

713

Contnbutii de asigurări sociaie de stat

10 03.01

540

Contribuții de asigurâr> de șomaj

10 03.02_

13

Contribuții ce asigurări sociale de sanatate

"0 03 03

135

Contnbutii de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

4

Pnme de asiqurare viata pitire de angajator peniru angajați

10 03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

21

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

10225

20

Bunuri si servicii (cod 20 01.01 la 20.01 00+20.01.30)

20.01

850

Furnituri de birou

20.01 01

__50

Matenaie pentru curățenie

20,01 02

încălzit. Iluminai si forța motrica

20 01 03

Apa canal si salubritate

20 01 04

_

ANEXA la [HCLM Ă7ACarburanți si -ubnfiarh Piese de schimb Transport

Posta, telecomunicații, redio: tv internet Materiale și pnsstari de servicii cu caracter funcționai Alte bunur. «i servicii pentru întreținere si funcționare

Reparații curente

Hrana (cod 20.03.01*20.03.02)

Hrana pentru oameni _

Hrana oertru animale_    _

Medicamente si materiale sanitare |cod 20.04 01 la 20.04.04)

Medicamente Materiale sanitare Reactiv*

Dezinfectam*

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01*20 05.03*20.05.30)

Uniforme s» ecnipamenl Lenjene si acoeson* ce pat Alie obiecte de inventar

Depiasan. detasari. transferar. (cod 20-06.01*20.06.021 Depiasan interne detașar lrsrs*e*âri Depiasan in străinătate

Materiale de laborator

Cercetare-dezvoltare

Cârti, publicații si materiale documentare

Consultanta si expertiza

Pregalire profesionala

Protecția muncii

20.0'.08

20.01 09    _

20 01 30

20.02    -J-

20.03    O

20 03 01

20.03.02 _

20.04    O

20.04.01

20.04.02 _

20.04.03    _

20 04 04    _

20.05

278

20.05.01

250

20.05.03

20 05 30

28

20.06

_0

20.06.01

20.06.02

20.09    _

20.10 _

20.11

20.12

20.13    10

20.14

aNEX a L A HCLM Mk

Muniție, furnituri ei armament de natura activelor fixe pentru armata    20 15

Studii sl cercetări    20,16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor    20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări șt servicii de interes public local, în ba2a unor

25


convenții sau contracte de asociere    20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale    20 20

Meteorologie    20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor    20 22

Prevenirea si combaterea inundațiilor sl înghețurilor    20-23

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 * 20.24.02)

Comisioane si alte oostun aferente , ni prum murilor e creme Comisioane si alte costur- aferente împrumuturilor r-ieme

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor

legale    _ _

tichete cadou

Alte cheltuieli (cod 20 30.01 la 20 30.04+20.30.06*20.30.07+20 30.09+20.30.30)

Reclama si publicitate Protocol si ^prezentare Pnme ae asigurare non-viata Chirii

prestări servid. pentru transmiterea drepturilor

Fondul Presedintelui/Fondui conducătorului instituției Publice

Executare^ silita a creantelrv bugetare

Atte che'cuieli cu bunuri si servicii

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03f~    _

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01 ♦30.01.02)


20.24

20 24 01 20 24.02

20.25 20.27

20.30

20 30 01

20 30 02 20.30 03 20.30.04 20.30.06 20.30.07 20 30.09 20 30 30

30
30.01

90128632


o |ODobA’jizi aferente datonei puolice interne directe

Dooănz aferente creditelor nteme garantate_    ____

Dobanzj aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03*30 02 05)

_Dobânzi aferente aatOf'H publice externe directe _

_ Dooanzi aferente cnalilHiot «externe contractate de ordonatorii de credite

Doban7i_aterente creditelor «cleme -garantate ai/eau c«recîe sub'rnprjmutate Dobânzi aferente ciatcine» publice externe iccaie _

Arte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.03* 30.03.05)    _ __

Dobânzi aferente împrumuturilor din *or»dul de tezaur

Dob3nda datorata trezorerie statuia,    _

Dobânzi aferente împrumuturilor temporare din trezorer.a statului    _

Dooarzi ta opeatiunile de ie^ng

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03*40.20*40.30)

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevtzlonate ale preturilor la combustibili

Alte subvenții    _ ___

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITAT1 ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)


30.01.01

30.01.02


30.02    0

30.02.01

30 02.02

30 02.03

30 02.05

30.03    __2

30 0301 30.03.02

30.03 03    _

30 03 05


40    0

40.03

40.20

J0.30__

50    _ 0

50.04

51 SF    0


Transferuri curente (cod 51.(11 01*51.01 03*51.01.05+51.01.14+51 01.15+51 01 24*51 01.26+51.01.31+51.01.39* 51.01.45*51.01.49)

Transferuri c-are instituții publica

_Actiuru de sanatatc    _ _

Finanțarea aeroporîun'or de interes tocai


51.01    _ 0

510101    _


51 01.03 51.01.05


ANEXA L * IICI.M NR

Transferuri dm bugetele consMof județene pentru finanța* wă centrelor de zi pentru protecția copilului_    51.01.14

Tranștenn cin Duqe:clejoixle pentru instituție de asistenta sociala pentru persoanele rai hendcao    51.01.15

TrariKîerjr cin bugetele cun-ilulor loc&c $i iude:ei*- pentru acordarea unor anjtoare cane uiufâtueacmimsbaliv-

teritoriale In situap de exremA_ dificultate    _ _ 51.01.24

Transfțnvr privind oorlribne a de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate *n concediu pentru creșterea

copHului    _ 51 01.26

Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru pereoaneie beneficiare de ajutor social    51.01.31

Transferuri din_buge:e»e consiliilor locale și juaelene pentru finanțarea uniiațtior de asistență medlco-socia e    -51.01.39

Transferuri din bugetele ocale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniu» sănătății _    51 01.46

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agreote _ 510149

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (codM.OU 55.02)    _ 55 SF

A. Transferuri Interne (cod 55.01.18+55.01.54)    55.01

Alte transferuri curente interne    55.01.18

Transferuri pentru achitarea oolieati torjestante către furnizorii de energie termica si aie centralelor de îeimoficare

B Transferuri curente în străinătate Icătro organizații Internaționale) (cod 55.02.01+55.02.04)

Contribuții și cotizații la organisme internaționale AII* transferuri curente în străinătate

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

Ajutoare socaJe in numerar Ajutoare scoate in natura Ticbele de cresa

Tetele cadou acarasie pe-'itru cheltuieli sociaie

55.01.54


55.02

55.02.01

55.02.04

57

57.02 57.02.01 57.02.02 57.02.03 57 02,04


ANEXa• IHCIM nf


TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 ♦ 59.02 ♦ 59.08 *59 11 *59.12 *59.15 *59.17

*59.20*59^2*59.25 *59.30*59 35)___

Burse

Ajutoare pentru daune provocate de celamitâtile naturale

Programe pentru tineret

Asociații si Fundații

Sustineroa cultelor

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

Despăgubiri civile

Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive^ȘejJrept privat Acțiuni cu caracter științific si soclal-cultural Sume aferente plății creanțelor salariate

Programe si proiecte privind prevenirea s» combaterea discriminării _

Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80*81)_    _

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80^03*80.30)    _

împrumutun pentru instltutli 9i servicii publice sau activrtati finanțate integral din venituri propm

Alte împrumuturi    _

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01*81.02)

Rambursări de credite externe (cod 91.01.01*81.Of.02+81.01.05*81.01.06)

Ramovrsarjlft cred.te externe contractate de ordonatorii de credite _

Rambiirșan de credite externe om fondul de garantare    __

Rambursan de credite aferente datoriei publice externe Ioc3ie Diferențe de curs aferente detooei publice externe _

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01*81.02.02*81.02.0S) Rambursări de credite mltsme garantate

59    0

59.01 59.02 59.08_

59.11    _

59.12

59.15

59.17

59.20

59.22

59.25

59.30

59.35

79

80


80.03

80.30

8181.01

81.01.01 31 01 02 81.01.05 81 01 06

81.02 31 02 01


Diferente de curș/iferente estonei publice interne -Ramburaari de credite afHiențedaîonci publice interne 'ocale _

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)

Plăti efectuai® In anii precedenti sl recuperat® in anul curent

TITLUL XVIII REZERVE, EXCEDENT/DEF1CIT    _

Excedent 92 01.96

Excedentul secțiunii de funcționare    _ _

Deficit 93.0L96    _    _

_Deficitul secțiunii de funcționare    _ _

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51*55+56*70*79+84)


anexa LA HCLM 6T~

05


81.02.

81.02

84    0

35.01    _

90    _

__92.01

92.01 96 93.01

93 31 96


TTTLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

Transferuri de capital (cod 51.02.12*51.02.28+51.02.29)    51,02

. _ _ _    ______ _____ ■ •

Transferun prenlru finanțarea investițiilor ‘-a spitale    51.02.12


Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital dm domeniul sănătății

Alte transferuri de capital către instituții publice

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

A Transferuri Interne (cod 55.01.03+55.01 08 la 55.01 10 + 55 01.12 + 55.01.13 +55.01.15*55.01.28+55.01.42)


Programe cu finanțare rambursabila    _

Programe PHARE și alta programe cu finHrlarejTerarr.Dursabila Programe ISPA

Programe SAPARD__    __

P'ugramc ce dezvoltare

Fonc Roman de Dezvoltare Sociala

Cheltuieli neeligiblle ISPA


51.02.28

51.02.29

_55

55.01

55.01 03 55.01 00 55 01 09 550* 10 55 01 13 55.01 15 55 01 29


ANEXA LA 1

_    _    _ _ HCL>{

Transfenjn din bugetul «ocal către asociațiile de dezvoltare iniercom unitară    55 01.42

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod
56.01 la 56.05+cod 56.07 4 56.08 ♦ 56.15 la 56.18 +56.25+56.27*56.28)    __

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDRJj56 01 01 »a_56.01.03) _Finantareaj}3|iona!â

Finanțarea externa nerarnbursaoiia Cheltuieli neeftgiblie

Programe din Fondul Socia^EuropeanJFSEl (56.0Z01 ta 56.02.03j Finanțarea naționala Finanțarea externa nerembursaptfa Cheltuieli neeigibile

Programe din Fondul de Coeziune (FC» {56 03.01 la 56 03 03)

_Fmanțarea națională

Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeiigibite

56.01 50.01 01 50 01 02 56 OV03 56 02 56.02.O1 56 02.02 06.02.03 56 03 56.03.0* 56 03 02 56 03 03


Programe din Fondul Ejrooean Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04.01 la 56 04.03)    5fiȚ>4

Finanțarea națională    56 04 01

_ Finanțarea_exiema nerembursapila _    _ ___ _ 56.04.02

Cheltuieli neeligibile    _    _ _    _ 58.04 03

Programe din Fondul Euxipean pentru Pescuit t FEP) (56 05.01 la 56_05 03)

Finanțarea națională Finanțarea externa neramburșanlla Cheltuieli neeftgiblie

56 05    G

5605 01___

56 06.02

56 05.03    _


Programe Instrumentul deJVsistență pentru Preaderare (IPA) (5607 01 la 56 07.03)    56 0Z

Finanțarea naționala    _    _ _    _ __56.0Z.01

ANEXA LA HCLM NR    &&


Finanțarea externa nersmbursabila _ _

_ Cheltuieli neehgibile    _

Programe Instrumentul European de Vecinătate șl Parteneriat (ENPt) (56.08.01 ta 56.08.03) Finanțarea națională    _ _

_ Finanțarea externa nerambursabila    ___

__Cheltuieli neehgibile _    _ _ _

56 07 02 56 07.03


Atle programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 156.15.01 ia 56 15 03)

Finanțarea națională _

Finanțarea externa nerambursabila

_Cheltuieli neehgibile

Alte facilitau si instrumente posțaderare (56.16.01 ta 56 16 03)

Finanțarea națională Finanțarea externa ne'anbursaoiia Cheltuieli neeligibiie

Mecanismul financiar SEE (56 17.01 ia 56 17.03)

Finanțarea națională    _ _

Finanțarea externa nerambursabila    _

Cheltuieli neeligibiie_ _ ____

Mecanismul financiar ncrvecuan (56 18 01 la 56 16 03)

Finanțarea națlonalâ_ __    __

Finanțarea externa nerambursabila    _

Cheltuieli neeligibile    _

66.08

0

56.08 01

66.08.02

56.00.03

56 15

0

56.15.01

56.15.02

56.15.03

56 16

0

56.16.01

56.16.02

58.16.03

56.17

0

56.17.01

56 1702

56.17 03

56 16

0

56 18 01

56 18 02

86.16.03


Programul de cooperare eh/ctiano-couiHii mizând 'educema disparttaiilor economice si sooaie in cadrul Uniunii Europene

extinse i56 25 01 la 56 25 03;    __

__Finanțarea națională^    _ _

Finanțarea externa neramcursabiia    _ _

Cheltuieli neehgibile

5625    0

562501    _

56.25.02

56.25.03Așisiențâ tGt^ics p©rrtru_mecan'Srreiefiraric4a’e SE£ <5C.2? Oi_ia 56 27.C3,i    ___ _

Finanțarea națională_    _ __

Finanțarea externa nerambursacHa

_ _Cheituieli noeiigibite    _ _ ___

Fondul național pentru relații bilaterale aferent n^camsinelor - nanciare SEE (56 28 »J1 ia 56.28,03)

_ Finanțarea naționala _ _ __ _ _

Finanțarea externa nerambursabila

CheltuieKnealigibile _    _

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)    _ _ _

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 ♦ 71.03)

Active fixe |cod 71.01.01 la 71 01.03+71.01.30)

Construcții

Mașini, echipamente & mijloace de transport MooiitQr. aparatura birovcâ ș» alte active corporale

Alte active Fixe    _ _ _

Reparații capitale aferente activelor fixe

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)    __

Active financiare (cod 72.01.01)

Participare ia capitalul social al societăților comerciale

TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 8lȚ"

TITLUL XVIJAMBURSARI D^CREDITE (cod 81.04)

Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (8501) Plăti efectuate in anii precedentl sl recuperate In anul curent

56.27

0

56.27.01

56.27 02

56.27.03

58 28

0

56.28 01

56.28.02

56.28.03

70

0

71

0

71.01

0

71.01.01

71 01 02

71.01.03

71.01.30

71.03

72

0

72.01

0

72.01.01

75

79

81

81.04

84

0

85.01


TITLUL XVIII REZERVE. EXCEDENT/DEFICIT Excedent (92.01.97)

Excedentul secț'unti de cczvoitare    _

Deficit <93.01.97) _    _

Defxziu' secțiuni» ce dezvoltare

PRESEDINIE SEDINT A

ANfcXA

HCLM MH
90

9201

92.01 97 93.01

93.01 97

l’MRF 5Z* i Mft

JUD£ȚUL;CONS~Af,~A

Of'i’atea acmmisrarv zerranaiâ CONSTANTA

ANEX .A LA HCLM NRTsUuOa pubteâ: ror-iufâf


ANEXA 2 BIS

BUGETUL


PE TTTLUR) DC CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINEATE, PE ANUL 2013


CAP. 65.02


DENUMIREA INDICATORILOR


Coc

indicator


_mi* iei

Buget 2013 ■REVEDERI ANUAL

TOTAL


TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE*SECȚIUNEA DE

17B587

DEZVOLTARE)

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01*79*84)

128587

CHELTUIELI CURENTE (cod 10*20*30*40*50*51 SF*55SF*57* 59,

01

128587

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01*10.02*10 03)

10

113344

Cheltuieli salariate tn bani Icod 10.01.01*10.01.03 la 10.01.08 *10.01.10 la 10.01.16

*10 01 30,

10.01

93186

Salarii oa baza

10.01.01

80727

Indemnizație de conducere

10.01.03

Spor ce vechime

10.01 04

Spoojn pentru condtt» de munca

10 01 05

707

Aht sporuri

10 01 06

1702

Om suplimentam

10.01 07

Fond de premii

10.01 08

Fond pentru posturi ocupate prin cumu

10.01.10

314

Fond aferent plătii cu ora

10.01 11

67Î0

Indemnizații plătite unor persnane din afara unilalii

10.01.12

36

Indemnizații de deieaare

10.01.13

indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații penmj transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01 16

Alte dreptur. salariate >n bani

10 01.30

257B

Cheltuieli salariate in natura (cod 10 02 01 la 10.02.05+10.02.30)

10.02

0

Ticnele ae masa ’)

10.02.01

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10 02 03

Lccuinia oe sen/ic.u fotoaiia ce salariat si familia sa

10 02 04

Transportul ia s- de ta tocul de munca

10.02 05

Alte drepturi salanale <n natura

10.02 30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10 03.06>

10.03

20^50

Contnbutii de asigurar- socaae de stat

10.03.01

14550

Contnbctii de asîgursr* de șomaj

10.03.02

448

Contribuții de asigurar- sociale de sar a la ie

10.03.03

4118

Conmbutll de asiguran pentm accidente de munca si boli prcrfesionae

10.03.04

253

Pnme de asiguram v«atâ ptaote de angajator pentru angaiati

10 03 05

Contnbubi pentru concedi* s rMdefmizati

10.03.06

789

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20 18

la 20.25+20.27+20.30)

20

15243

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09*20.01.30)

20.01

14680

Fumitur de birou

20.01 01

34

Matenate pentru curățenie

20 01.02

105

încălzit. Iluminat si foda mclrica

20 01 03

12817


ANfcXAtA I

Hft


Apa, canal sj salubritate Carburanți si lubrifiant!

Piese de scrii mb Transport

Posta. taecomurueatil radio. tv. internei

Materiale si prestări ce servicii cu caractar funcționai A«e bunun si serveri pentru întreținem si funcționare

Reparații curente

Hrana (cod 20.03.01*20.03.02)

Hrana pentm oameni    _ _

Hrana pentru animale

Medicamente si materiale sanitare (cod 20 04 01 la 20.04.04)

Medicamente Materiale sanitare Reactivi Deznfectanti

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01*20.06.03*20.05.30)

Uniforme si echipament termene si accesorii de oa:

Alte ocnecte de inventar

Deplasan, detasari. transferări (cod 20 06.01+20,06.02)

Deplasări interne -Jetașari, transferări Deplasan în strâ-nAlate

Materiale de laborator

Cercetare-dezvoltare

Cârti, publicații sl materiale documentare

Consultanta si expertiza

Pregătire profesionala

20.01.04

1079

20 01.05

25

2001 06

8

20 01 07

51

20.01 06

,51

20 01 09

130

20 01.30

264

20 02

395

20.03

0

20 03.01

20 03.02

20.04

2

20 04.01

1

20.04.02

1

20.04.03

0

20.04.04

0

20.05

77

20 05.01

0

20 05 03

4

20.05.30

73

20.06

11

20 06.01

11

20 06 02

0

20.00

1

20.10

0

20.11

0

20.12

0

20.13

8


1 \NtXAI A


Proiecția muncii

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

Studii si cercetări

Plăti pentru finanțarea patrimoniului gcnotlc al animalelor

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii da Interes public local, in bara unor convenții sau contracte de asociere Reabilitare infrastructura program Inundații pentru autoritari publice locale Meteorologie

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

Prevenirea Bl combaterea inundațiilor si înghețurilor

Comisioane sl alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20 24 01 ♦ 20 24 02)

Comisioane st alte costun aferente împrumuturilor externe Comisioane si alte costun aferente împrumuturilor ’nterne

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor

Statului, potrivit dispozițiilor legato_

Tichete cadou

Alte cheltuieli (cod 20 30.01 la 20.30.04*20 30 06*20 30 07*20.30.09*20.30.30)

Redama si pubitaiaie Protocol si reprezentare Pnme oc 3Sigurare non-v«ta Chim

Prcsîsri servicii pentru transmiterea drepturilor

Fondul PresediiiiiMui/Fondui conducătorului instnutici publice

Fnecotarea silita a C'eametor bugetare

Alte cheltuieli cu bunuri si servki

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30TJ1 la 30.03»

20.14    :c

20.15

ANEXA La HCLM Nk


_20.16    0

20.18

20.19

20.20

20.21 _

20.22

20.23

2024    0

20 24 01

20.24.02    _

20.25

20.27

20.30    _ 53

20.30.01    1

20.30.02

20 30.03

203004    2

20.30    06_ 5

20.30.07

20 30 09

20.30.30

30    0

Oobanzi aferente datoriei publice interna (cod 30.01.01*30.01.02)    30.01

ANEX * LA | HCt.M SK    ■


Dobânzi aferente daloric: publice interne directe __    _30.01.01

Dobânzi aferente creditelor interne garantata_    _ 3O.Q1.O2

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02,03*30.02.05)


Dobânzi aferente dator ei publice externe directe __ 30.0Z01

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorj£de credite    30 02.02

Dcoanzi aferente creditelor externe garantafeji/sau directe subimprumuiate _ 30.02 03

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale    _ 30.02.05

Alte dobânzi (cod 30 03.01 la 30.03.03* 30.03.05)    _ _ 30.03

Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur    30.03 01

Dobanda datorate trezoreriei statului    ___ 30-03.02

Oobanzi aferente împrumuturilor temporare d>n bezorena statului    _ 30.03.03

Dcbanzi ia opeatiumle de leasing    30.03.05

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03*40.20*40.30)    40

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif    40.03

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la

_combustlblli_ 40.20

Alte Bubvenții    40.30

TITLUL V FONDURI OE REZERVA    (cod 50.04)    50

Fond de rezerva bugetare la dispoziția autorităților locale    50.04

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI

PUBLICE (cod 51.01)    51 $f

Transferuri curente (cod

51.01.01*51.01 03*51.01.05+51.01.14*51.01.13*51,01.24*51.01.26*51 01.31*51.01.39*

51.01.46*51.01,49)    51.01

Trarsferurl catrc Instituții publice    51 Q1,01

Acțiuni ae sanmate

Finanțarea aeroporturilor de interes tocai

Transferun d:n bjg&tete cr.nuWlnr județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru _ protecția copilului    _

îranstenjn din bugetel* lac-de p&nvu nstftutiHe de asistenta sociala pentru persoanele cu liandjcap

Transferun din bugetele consiliilor lor ale g* județene pentru acordarea -nor ajutoare pâtre unitățile admintețrathMeritoriale in situații de extrema dificultate

Transferuri pnvmd contribuția de asigurări «octale de sanatate pentru persoanei aflate-

în concediu pentru creșterea copilului    __

Transferuri pnvmd contribuț re de sănătate pentru persoai-*?te benefioare de ajutor

_ soaal    _

Transferuri din bugete<e conallikv ocale șl județene pentru finanțarea unităților de asstentâ medico-sociale

T’8nsfenjrt din bugetele locale pentru finanțarea ctieltuielilor curente d;n domen.ui sănătăți*    _ _

Transferur d n bugetele 'ocate pentru finanțarea camerelor agricole

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02>

A.    Transferuri interne (cod 5&01.16+ 55 01 54)

Alte transferuri curente interne

Transferuri pentru achitarea obligatiucf restante către furnizorii de energie termic» si ale centratelor de termofîcare    _

B.    Transferuri curente în străinătate (către organizații Internaționale) (cod 55.02.01*56.02.04)

Contribuții 51 cotizați' 'a organisme internațional Alte transferuri curente îr syăfl diete

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

Ajutoare sociale (cod 57 02.01 la 57 02.04)

Ajutoare sociale m numerar

51 01 03 51 01 05

51 01 14

51 01 15

51 01.24

51 01.26

51.01.31


ANEX A |nCLMNj


51.01.39

51 01.46 51 01 49

55 SF 55.01

5501.18

55.01 54

55.02

55.02 01 55.02 04 _57

57.02 57 02 01


AJtitoare sociale m natură

57 32 02

T ichete de eres a

57.02.03

"ichete canou acordate pentru cheltuieli sociale

57 0204

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 * 59.08 *59.11 *59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)

59

Burse

59.01

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

Programe pentru tineret

59.08

Asociații si fundații

59.11

Susținerea cultelor

59.12

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

Despăgubiri civile

59.17    _

Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat

59 20

Acțiuni cu caracter științific si soclal-cultural

59.22

Sume aferente plății creanțelor salariate

59.25

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

59 30

Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe

59.35

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80 03+80.30)

80

împrumuturi pentru instUutii si servicii publice sau activltatl finanțate integral din venituri proprii

80.03

Alte împrumuturi

80.30

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01*8101.02*81.01.05*81.01.06)

81.01

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

81 01.01

Rambursări de credite externe din fondul de garantare

81.01.02


A Lj


Ramburșan de cr©dne aferente datortekxjbMce externe locale DJerențe de curs aferente datoriei publice externe    _

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01*81.02.02*81.02.05)

Rambursări de credite interne garantate    __

Diferențe ce curs aferente tiatone- |iuance interne    _

R3mbursar de credite aferente datoriei publice miHme locale

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT(85.01)    ___

Plăti efectuate In anii precedent! si recuperate in anul curent

TITLUL XVIII REZERVE. EXCEDENT/DERCIT    ~~_

Excedent 92.01.96

Excedentul secțiuni de funcționare

Deficit 93.01.96

Deficitulsecțiunidetune;orare    _ _

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51*55*56*70*79*84)

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02 29)

Transferuri prentru finanțarea invesMHor la spitale

Transferun din bugetele tocate pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății    _ __

Alte transferun de capital către instituții publice    __

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

A Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.0B la W.OVIO^ 55.01.12 + 55.01.13 +55.01.15*55.01 28+55.01.42)

Programe cu fmantare rambursabila _    __

Programe PHARE ți ale programe cu fmantare nerarnbursabilâ

81.01 05

01 01.06

81.02 0

01.02.01

81.02.02

01 02 05

84    _0

85.01

90

92.01

92.01.96

93.01

93.01.96
51    0

51.02    0

51.02.12    _

51.02.28

51.02.29

55___0


55.01    0

55.01.03

55 01 08


Programe ISPA    _

Programe 5APARD_

Programe de cezvoitare

Pcnd Roman de Dezvo-tare Sociala

Cneitu’d na«llgibile ISPA


Transferjn din bugetul loca' câne aseoame oe dezvoltare Interoomumlara

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56,01 la 56.05+cod 56.07 ♦ 56.08 + 56.15 la 56.18 456.25*56.274-56.28)

Programe din Fondul European ce Dezvoltare Regională iFEDR i (56 01 01 la 56 0103;.    _ _

__Finanțarea națională    _

_Finanțarea externa nerambursablla    _

Cheliuieli neeligibile    _    _ _

Programe din Foncul Social Eurooean (FSE) (56.02.01 ia 56 02 03)

Finanțarea nalionaiâ    _

Finanțarea externa nerambursablla

Cheltuieli neeligibile    _

Programe din Fondul deCoeziune (FC) (56 03.01 la 56.03.03)

Finanțarea națională _

Finanțarea externa nerambursabila _

Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04.01 la

56.04,63) _ _____    ___

Finanțarea națională


55.01 09 55.01 10 55 01.13 55.01 15 55.01.26 55 01 42


56


56 01


56.01 01 56.01 02 56.01 03

56.02 56 02.01 56 02 02 56 02 01

56 03 56 03 01 56.03. G2


56.03.03


56 04 56.04 01


Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neetig»b<te


56.04.02 56O4 03


ANEXA LA HCLM SR


Finanțarea națională

Finanțarea externa nerambursaoiia

Cheltuieli neeligtale

56 05 01

66.05.02

56.05.03

Piograme Instrumentul de Asistența pentru Preaderare (IPA) ț 56.07 01 ia 56.07 031

56 07

0

Finanțarea națională

56.07.01

Finanțarea externa nerambursabila

56 07 0?

Cheltuieli neeligibile

56 07.03

Programe Instrumentul Euroosan Ce Vecinătate și Partenenat (ENPI) (56.08 01 la 56.08 03)

56 08

9

Finanțarea națională

56.08 01

Finanțarea externa nerambursabila

56 08 02

Cheltuieli neeligibile

56.08.03

Alte programe comunitare finanțate in penoad2 2007-2013 |56 15.01    56 15.03)

56 15

0

Finanțarea națională

56.1501

Finanțarea externa rerambursabita

56.15.02

Cheltuieli neeligibile

56 15 03

Alte facilitat) si instrumente postaoerare (56.16.01 la 56.16 03)

56 16

0

Finanțarea națională

56.16.01

Finanțarea externa nerambursabila

56 16 02

Cheltuieli neeltgibiie

56 16 03

Mecanismul financiar SEE (66. i7.01 <a 56 17 03)

5617

0

Finanțarea națională

56.17 01

Finanțarea externa nerambursacila

56 17 02

Cheltuieli neeftyibite

56 17 03

MecanJarnul Financiar norvegian    "18.01 a 56.18.03)

56.18

0

Finanțarea națională

56 18.01


ANEXA LA HCLM NK


Cheltuieli neeligibile

56 1303

Programul de cooperare elvetîapn-roman vizând reducerea disparltet'Jor economice si soc'ate in cadrul Uniunii Europene extinse (56 25.01 ta 56.25 03)

56.25

0

Finanțarea naționala

56.25 01

Finanțarea externa nerambursabila

56.25.02

Cheltuieli neeligibile

56 25 03

Asistentă tehnică pentru mecanismele financiare 3EH (56.27 01 ia 56.27 03)

56.27

0

Finanțarea națională

56.27.01

Finanțarea externa nerambursabila

5627 02

Cheltuieli neeligibile

5627 03

Fondul național penru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56 28 01 la

56 28 03)

5628

0

Finanțarea națională

56.28,01

Finanțarea externa neramoursabila

56.26.02

Cheltuieli neeliqibiie

56.28.03

CHELTUIELI DE CAPITAL țcod 71*72*75)

70

0

TULUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 *71.031

71

a

Activa fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03*71.01.30)

71.01

0

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mi,toace oe transport

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0

Participare la capitalul secai al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE

75

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)    79


ANEX A L

hclm nr /g/


trTLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81 .04)    81

Rambursarea împrumuturilor contractate pentru Finanțarea proiectelor cu finanțare UE    81.04

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)    B4

Plăti efectuato In anii precedenti ei recuperate In anul curent    85.01

TITLUL XVTll REZERVE. EXCEDENT/DEFICIT    90

Excedent (82.01 97)    92.01

£ «recentul secțiunii de dezvoltam    92.01 9?

Deficit (93.01.97)    93.01

Deficitul secyunii de oervnttare__9301.97

ANEXA ea RCt.M ȘR^J3£

JUDEȚUL. CONS'AVTA


Un iatea admlnisiraliv - lantcrLaLS CONSTAN • A JnstiibV* ouciicâ._ _

FonnuU,    |    *NE** 2 BIS

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2013

CAP.Be 02    ttwI '<i

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

Indica lor

Buget 20i3

PREVEDERI ANIJA' F

rOTAL

TOTAL CHELTUIELI {SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE ♦SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

4452

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE icod 01+79*841

<230

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20*30*40+50*51SP+55SF+57+59 i

01

4230

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |cod 10.01+10.02*10.03)

10

4100

Chdiuiell sala/lale in bani (cod 10 01.01*10.01 03 la 10.01.08 *10.01 10 la 10.01 16 +10.01.30)

10.01

3212

Salarii dc oaia

10.01.01

2670

iMOTtotte d« nr»-.cucerc

10.01 u3

0

Spor de vechime

10.01.04

0

Sporun |M*mru cond’bi de munca

10 01 05

0

Are snK«mr<

’001 06

0

Ore «upHmențare

I0.0l.07

0

Fond de premii

10.01.OH

0

Ar^EXA la HC1-M

Fond penttu cosiui i ocupate z<in cumul

WC! 10

0

FsrxJ aferent pfctin ca» ora

,0.01.11

0

indemnuab alame unor peisnnne din afara umfati

10.01.12

0

îndemni;», h de deieqaie

10.01J3

0

indemnizații de dotasem

10 01 14

0

Alocați* per-ju transpr.nj ts si de fa locul ae munca

10 CI 16

0

Alocații pentru «uojinte

,0.01 16

0

Arte drepturi snigriale n bani

10.01.30

242

Cnettuldi salariaie in nulurs (cod 10.02.01 la 10.02.05+10.02.30,

10.02

7 chete de treme *)

,0.02.0,

0

Norme de hrana

1C.02.02

n

uniforme si ecropament obihjatcriu

10.02.C3

0

Locuința Jh serviciu rolosiLa rte saâftac si familia sa

10.02 04

0

Transporti* 'a si «Je la 'ncwl de munca

1U.02.05

0

Alto dreptun saianae ir* natura

,0.02:«

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03 00)

10 03

.588

Contribuții oe asiguran soc.ate oc sta,

10.03.0!

665

Comnbulii cb asigurări d« soma)

10.03.C2

16

Coninobtii oe asigurați «sociale de sur,anale

,0.03 03

167

Contribuili dt =es-gurari pentru accidente de numea si boli profesionale

10.03 04

5

Prima de asigurare vfalâ p'âtlta de t*xja/ator pentru angajați

,003 05

0

Cnntdbutfi psnini conceci si indemnizații

lO.oyoa

35

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 U 20 06+20 09 la 20.16+20 1« fa 20.25+20.Z7+20.30)

20

20

Bunuri »i servicii (cod 20.01.01 la 20.01 00+20.01.30)

20.01

I]

Furnituri re» birou

2001 111

0

Materiale pentru curaitmie

20.01 02

0

Incatri iluminat si f irta motrice

20 01.03

0

Ap3, canai si seiu»mt2te

20 01-04

0

ANEX A L \

Carburanți e lubrifiant.

20jQ1 05

0

P'-cse c*e Bcnlmo

2001 C6

0

Transport

2D 01 07

0

Posta, toleox’uinicatii. racfo. •«.• iir&mel

20,01 08

0

Materiale si p'wKtan de servicii cu camde'funcționai

2C-.0l.0b

0

Albi bunuri $J servicii C*e<Vni 'ntretherc Si funebnn-tre

20.01 :mj

0

Reperat!) cureniv

20.02

0

Hrana (cod 20.03.01+20.03 02)

20.03

0

Hrana pentru oameni

20.03 01

0

Hrana pentru animale

20 03 02

0

Medicamente si metan ale santtore (cod 20.04.01 la 20 04-W)

20 04

0

Medicamente

20 04 01

0

Materie*. sanitare

20.04 02

0

Reactivi

2C.04.03

0

D&ewfecianti

20.54.54

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 *20.05.03+20.05.30)

20 05

0

Uniforme si ocnicartwnt

20 05. G1

0

Lerjene tu 3ccesora <Se pat

20 05 03

0

Ahe obiecte de inventar

20 05.30

0

Deplasări. detasart, transferări (cod 20 00.01+20.06.02)

20.00

0

Depiasan interne, Oeiașun iransferJri

20.0601

a

Oeplasan Zh străinătate

20.0b.02

ii

Materiale de laborator

20 09

0

Cercetare-dezvoitare

20 10

u

Cârti, publicații si materiale documentare

20 11

0

Con sul lan la si «jrpertiza

2012

0

Pregătire profesionala

2013

0

Protecția muncii

20.14

0

ANEX?

IHCIM

Muniție, furnituri sl armament de natura activelor fixe pentru armata

——-

20.15

0

Studii el cercetan

20.16

0

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic el animalelor

20.13

u

Contribuții sie administrației publice locale le realizarea unor lucrftrl și servicii de interes public local. în oaza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0

Reabilitare infrastructura program Inundații pentru «utoritatl publice loc*e

20.20

I)

Meteorologie

20.21

0

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Q

Prevenirea si combaterea inundațiilor sl înghețurilor

20.23

0

Comieioane pi «H» costuri aferente împrumuturilor (cod 20 24.01 * 20 24.02)

20 24

(1

Cocrvsioane si o'»» costuri aferent» imprumutunior externe

20.24 ni

0

Comisioane si ilfe coșuri aferent» Imprumotunlcr interne

20 24 02

0

Cheltuieli judiciare sl extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0

Tichete cadou

20 27

0

Alte cheltuieli (cod 20 3001 la 20.30.04*20.30.06*20.30 07*20 30.09*20.30.30)

20.30

20

Roclams j*i (niDlfeltatc

2t.30.01

0

Protocol al reprezentare

XJ.3C.Ci2

0

Prima dr awgurart» nâo-vtala

/0.30 03

0

Chirii

20 30 04

0

Pfrwran servidl pentru trar.srnacrea drepkinlor

20.30.06

0

Fondul PrcsedinlHUnri cv\djl conducstnruhjl Instituitei punface

20.30.0?

n

Fnecutarea aflu » creanțelor puget^re

20.30

0

Alte cheltuieli cti tunuri st serviri

2fJ.3ii 30

20

TITLU

III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30 03)

30

0

Dobânzi aferente datorie* publice interne (cod 30.01.01+30.01 02)

30.01

0

. ANEXA LA L~w UP &ȘL

Dobânzi aferente ctetonoi pudL* interne cirecîe

3001 01

0

Oebân? ^terente ca- palor imoftie calmate

30.01.02

0

Dobânzi aferente datoriei publica externe (r-od 30.02.01 la 30.02.03*30.02 QSi

30 02

0

Dobarui aferente dotcw.ui rtioHcO edeme directe

30 02 01

0

Dobânzi ah- nnte creditelor «terne coniraciur* de ordonatori credite

30 0? 02

0

Dcoa^y alercnte crwriee o* externe garantate sVsau directe subimprumutat»

30 02 05

0

□ooanzj oisrente oațonet publice externe ocale

30 07 05

0

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03 03* 30 03.05)

30.03

D

Dobenz» arererrte imfaumimrltor din ferout de tezaur

30JD3 01

0

Ostenda dâlorela Irezoren** sterului

30.0302

0

Dooanzi aterento imp-umuturilor (emporare din trezoron» graiului

300303

11

Dncanzi te cveatiunller de leasing

30.03 05

0

TITLU

LfV SUBVENȚII (cod 40 03+40-20*40 30)

40

1)

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț și lent

40.03

Q

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevlzlonate ale preturilor la combustibili

40 20

0

Alte subvenții

40 30

0

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0

Fond de jeeerva bugetara la o'spoziba autorttâtllor locale

50.04

0

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT ATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51 01)

51 SF

0

Transferuri curente (cod 51 01.01*51.01.03*51.01 05*51.01 14+51.01.15*51 01.24*51.01.26*51.01.31*51.0139 *

51 01.46*51.01.49}

51.01

(1

Transferuri carre instituții pur* ce

51.01.01

0

Acțiuni re ssnatei*

5i.01.03

0

f inanțarea aerocorturiloi de interes local

51.01 Oft

0

Transferuri din bugetele consiliilor juifeJfvie pentru flntntarea cenirc'orae zi oentru protocsa copilului

51.01 14

0

Transferuri din bugetele locale peni’ ■ instituțiile de ssat-tenrtfl social oentru persoanele cu Handicap

51.0T 15

0

Transferuri din bugetele consiliilor ’ucaie și |udețene pentru acordarea ure.r - uto3re către unitetile aominisiratrv-teritor.aia in anualii o* < «trema dificultate

51 01 24

0

Trarwenjn privind contribuția do asigurau Rodate de sănătate pentru persoanele aflau* Tn concediu pentru creșterea copilului

51 01.26

0

Transferuri prtWK co'-iribudife de sănătate peniru persoanele btmefoare de ajutor suohI

51.01 31

0

Transferuri din buyeiele consiiilor locale și juderene pentru Aranjarea unitâîikx ce asistență med*» sociala

51 01 39

<1

Transferuri din bugetele locale penuu finanțarea cneituisulor curente dm comeniul sănătății

51.01 46

0

Transferuri on cugetele loca'© pentru Anunțarea camerelor agnoife

51.01.49

0

TITLUL VI) ALTE TRANSFERURI (cod 55 01* 55.02)

55 SF

0

A Transferuri Interne (cod 55.01.18* 55.01.54)

55.01

0

transferuri curente interne

55 01 !0

0

Transferuri perina erfularee obligațiilor restante alro furnizorii de energie termica ii ale ceniraietor de termnArare

55.01.54

0

8 Transferuri curante In străinătate (către organiiații internaționale) {pod 55.02 01*55.02.04)

55.02

0

CrmtnbUțl) $• cotizații ia orun sme internaționale

55.02 01

0

Afte transferuri curente in străinătate

55.02 IW

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

110

Ajutoare aoclale (cod 57.02.01 ia 57.02.04)

57.02

110

Ajutoare social» »n numerar

5/0? CI

110

Ajutoare șocate In neiure

57 02.02

0

t «chete de crasa

57.02 03

0

Tlcbeie Lartou acordate pwntru cneltuieli scosi*

57.02.04

n(

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59 01 ♦ 59 02 4 59 OS 459.11 *59 12+59 15*59 17 *59.20+59.22 +50 25 *89 30+59.351

sa

0

Bune

59.01

0

Ajutoare pentru daune provocate da calam.tațiia naturale

3B.02

Q

Programe pentru tinere»

59.08

U

Asociații sl fundații

39.11

0

Susținerea cultelor

59.12

1)

Contribuții la salarizarea personalului noc Ieri cai

59 15

0

Despăgubiri civile

59.17

0

Sume destinate finanțării programator sportive realizate da structurile sportive de drept privat

59.20

0

Acțiuni cu caracter stiinilflc sl social-cultural

59.22

0

Suma aferente plat1* creanțelor salariate

58 25

0

Programe sl proiecta privind prevenirea si combaterea discriminării

5930

0

Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe

59 35

0

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+61}

79

Q

TTTLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+60.30}

80,

0

împrumuturi pentru institutll si servicii publice sau aclivitati finanțate integrai din venituri proprii

30 03

0

Alte imprumutun

90.30

a

TITLUL XVI RAMBURSĂRI OE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

u

Rambuisari de credite exleme (cod 81.01 01+31.01 02+81.01.05+81 01 06)

81 01

0

Rarnoursun rie erecte externe «xntractsta de ordonatu»» or credite

81.01.01

0

Rambursat: de ci unite externe dm Tonou' de garantare

dl 01 C2

0

Rambursai, hm credite elwarr» d3toriei puhics externe iccaie

01 01 05

n

□Herențe du cum aferente datoriei publica ex'wme

81 01.06

0

Rambursări decredHe interne |cod 81.02.01 *81.02.02*61 02.05)

01.02

0

'îarroursan du credite interne garantate

fi’ 02.01

0

D.fersnte de curs aferamfl datoriei pu&fice interne

81.02 02

0

RambU’san de credite aferente .fefen9i publice interne fecale

81 02 05

0

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT1 51 RECUPERATE IN ANUL CURENT(B5 Ol)

84

0

Plăti efectuate in anii prececfentl sl recupv/ate m anul curent

B5.01

0

TULUL XVIII REZERVE. EXCEDENT'DEFICIT

90

£>gedent92.01.M

92.01

Excedentul socUuiih de funcționaro

92.01.96

Deficit 93.01.96

93.01

Deficitul soctfefM de funcționare

93.0' 96

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE lood 51+S5-+56*7^79*S4)

222

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT A TI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (coti 51 02)

51

•222

Tranefeiurl de capital (cod 51.02.12*51.02.28+51.02 29)

51 02

222

Transferuri prentru finanțarea invcnrfjți.lor la spitale

51 02 12

?22

Transferul din buțjeîele tocat: pentru firimnarea cheltuielilor de capital din domeniul sânârJtli

51.0228

0

Alte transferuri de capital către rwtituiil publice

51.02 20

0

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI |cod 55.01)

55

0

A Transferuri interne (cod 55 01.03+55.01 08 »a 55 01 10 + 55 01 12+ 55.01 13+55 01 15+55.01.28+55.01 42)

55.01

0

Programe cu finanțare ramburxadiia

55.01.03

0

Pnxjrame PHARE și aiin programe cu finanțare rerambursabiî

55 01 CB

0

Programe I8PA

55.01,09

0

Programe SAPARD

55 01 10

0

Prcorame d» ifezvoitarc

55.01 13

0

Fond Roman de Dezvoirara Sociala

55.01.15

0

Cheltuieli noeMb le ISPA

55.01 28

u

ITranswun din bugetul ocal r.ytrs asociațiile de îezvcltare inicaoTm. nilar^

55.01 42

0

Titlul VIU Proiect» cu finanțare din Fonduri extern» nerambursabile (FEN) poțtaderar» icod 56 01 la âc.05*eod 56.07 *

56.08 * 56 15 la 56.18 *56.25*56 27*55.28)

se

0

Programe din Fondul L.ropcan c« D«r?eița'C Regicr«w.« (FEDR J (56.01 o i ig 56 01 ?3‘

56.0i

0

FfoaniaruH natior.ati

56.01.01

0

FtaanlHrae externa neranibureabila

5601.01

0

CbulluiBii necHqiciie

56.01 33

0

Program» din Fondul Sooa European |FSE) 156.02.01 ia 56.02.03)

56.02

Finanțarea naționale

50.02,01

Finanțarea ex»ma nerami ursebifa

5G.02.ffl

Cheiiuieli neeligtxie

56 02 03

Programe din Fcndu de Coeziun* iFC) (56.03 01 U 03 03i

se os

Finanțarea naaonalâ

5603 01

Finanțarea externa oeramliureabiia

56 03 02

GbettU'tîfi neehgibile

56 0.3 03

Programa a,n Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala iFEADR) (56.04.01 la 56.04.031

56.04

Finanțarea națională

56.04.01

c'n«nț3rea eiiema narambursaDiiH

56.04.02

Cbeftuteli neeligib-lp

56 04.03

Programe din Fondu European pentru Pesuu't (FTP) (56.05 01 la 58 06jD3i

56 05

Fewnțarea naționala

56 05 01

Finanțarea externa nera^bursabilM

500502

Oneltuleli neeiirpnue

56.05-03

Programe 'nstrumentul ne AfiistcnU pentru Pre aderai (IPAj (56.C7 01 la 56.0/ *-3|

56.07

Finanțarea naționali

56.07.01

ANEXA la HCLM NK

Finanțarea externa nera-ncjursnbiia

5607 02

Cheltuieli ne^Jtgitxlfe

56 07.03

Progn

TT«« 'nsirumerwiji Eumcean ife VecinătstP 91 Pa’ttnen-*» lENPft <66.08.01 la 56.08.03)

56.08

Finanțarea națio* stă

56.08 01

Anan^aree externa na-^mtiurscbila

*tO8.C?

Cheiiuiei (MHliglbte

56 08.03

Alte pr

ograme comunitare ftnantato m percatta 2007-2013 <56 15.01 a 56 15 03'

5« 15

Finanțarea națională

56.15 01

Finariaraa externa netamt^rsaoila

56 15 02

Cheltuieli nee(.q:D»io

56.15.U3

Alte facilita st instrumente .xstaderare {56 16.01 'a 56 ie 03}

56 16

1 înarmarea națională

56 16,01

Finanțarea eatp'-'a noramhursab.ia

56 16 02

Cheltuieli noeUgtote

56.16.03

Mecan

tomul financiar SEB l Se 17.01 la 56 17 03)

56 17

Fmaniwr^a naflonalâ

50.17.01

Ftnanlatea externa nmambursabil-

56 ’702

Cheltuieli nedigibiie

56.17 03

Mocan

«mul financiar norvegian (56.18.01 la 55 18.03)

56.16

Ananțarau națională

56 ^601

unonterw* externa ner^muursaDta

56.18.02

Cheltuieli nmtfipibPe

5613 03

Progr?»i

(56 25.

'tiu' de zoopereie civekvo-’tirnan vzanil reducerea ittstant3tiior economice m< scoale m cadroi Uniunii Europene aximso

01 la 56^505)

56.25

Finanțarea națională

5625.01

Fir»«rtarea e>i*«na ncramburisahilc

56 25.02

Cheftuieii neelîgibMB

56.2503

ANEXA LA HCLM NR

/•-sistonto tehnică pentru mecansmete financiare SE£ (SC 27 0' ta 5&27D3I

56 27

F.nqnțarea național

96.27.01

Finanțarea externa nerajntu'S^»-

56 27.02

Chertuiefi noeliflibiie

56.27.00

rondul național pcntiu (Hta^u wlaiștcafe aferent mecanwmauji financiare SEE {5C.25.01 la 56281)3)

56.28

Finanța, «a nanmaiâ

56.28.01

Finanțarea externa naremh.ireatola

56.23.02

CheNuteh neeiigiblie

55 23.03

CHELTUIELI PE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0

TTTLULXH ACTIVE NE FINANCIARE (cod 71 01 *71.03)

71

0

Active fln (cod 71 01 01 te 71.91.03+71.01.30)

71.01

0

Ccostructi»

71.01.01

0

Maqffw. echipamonle si m poara Jm ’xansporț

71.0T.02

0

MoMior. <?paraturâ OfrdticS și âUn ad<v>± corporale

71.01.03

0

Allb A’.UvF 6<B

71.01.30

0

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

n

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.011

72

0

Ar.îlve financiare (cod 72.01 01)

72.01

n

IPsracipafB ta capitolul scad ai soaetetHorcomerciale

■’S-Qi 01

0

TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE

75

0

OPERAȚIUNI FINANCIARE Icod 81)

79

0

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 61.04)

81

0

Rfimburwime împrumuturilor contractele pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

31 04

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANI» PRECEDENTl SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (65.01)

34

Pieli efectuate In anii precedent! si recuperate in anul curent

35.01

TITLUL XVIII REZERVE. EXCEDENT'DEFICIT

90

ANEXA LA

HCLM NR.^T/^

Exceoent ,92.01 97,

92.01

lE/csctertu» secțiuna de OezviiiNrw

92 01.97

Deficit ,93.01.97)

93.01

| Deficitul secțiuniidB tH’Tvotarc

33 01 97

PRESEDIN'E ȘEDINȚA


• «KT < • Si •»’• v \ZA âii, AL »49

.'«II    . . VAI

JUDEȚ UUCONSTAN TA

Un>tă;es adminstranv • teritorială CONSTANTA

Inslrtuîo publică:__

Formular    [ ANEXA2BIS

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE 81 ALINEATE PE ANUL 2013

CAP 67.02


ANEXA

HCt M NE xfeTjg&O

DENUMIREA INDICATORILOR


Cod
tfidicatar

mii lei

Buget 2013 PREVEDERI ANUALE

TOTAL


TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

28412


28412

01    28412


SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01 *79*84)

CHELTUIELI CURENTE (cod 10*20+30+40+50+51 SF+55SF+57+59)

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01*10.02*10.03)

Cheltuieli salarlale in bani (cod 10.01 01*10.01.03 la 10 01.08 >10.01 10 la 10.01 16 +10.01.30)

Salarii de bazs    _    10.0101

Irul*»» ruzatle de conducere    _    _ _ _ 10.01 03

Spor de vechime    _ _ _ 10 0V04

Sporuri pentru condiții de munca    10 01.05

Alte sporuri    _ 10.01 06

Ore suplimentare    10.01.07

Pondoe premi

Foridjentru posturi ocupate prin cumul Fond aferent plato cu ora

__Indemnizati' plătite uror^perxaane din afara unitatH

indemnizații de delegare Incemmzaifi de oeta=sre

Alocații pentru transportul la si de (6 locui de mjn^

Alocații pentru locuințe Alte drepturi salarale In Peni

Cheltuieli salariata in natura (cod 10.02.01 la 10 02.05*10.02.30)

Tictwte de masa *,i _

Norme ce hrana

Uniforme si echipament obligatoriu    _ _

Locuința de serviciu folosita de salariat st familia sa Transportul ta st de ia ocul de munca

Alle drepturi saianale In natura    _ _

Contribuit! (cod 10.03 01 la 10.03.06)

Contribuții de asigurar sociale de stat Contribuții ce asuyurâri de șomaj Contribuit de asigurări sociale de sanatate

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si bot' profesional Prime de asigurare viață plâ) le de angajator pentru angajați Contribuții pentru conced»' si indemnizații

10 01 08

10.01.10 _

10.01.11 __ __

10,01 12

10.01.13

J0.01.14

10.01/5

10.01.16 _

10.01 30_

10.02

10.02.01

10 02 02

10.02 03__

10 02.04

10 02.05

10 02.30 10.03

10.03.01

10.03.02_

10.03.03

10.03.04

J0.03.05

10.03.06


TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06*20.09 la 20.16+20.18 la
20.25+20.27*20.30)    20

Bunuri si servicii {cod 20.01.01 ia 20.01.09*20.01.30)    _ 20.01

Fumdun de birou    20 01 01

Materiale pentru curățenie    _20.01 02

încălzit llunvnat 51 forța molnca    20 01 03

23557

16000


Apa canal si salubritate Carburanți si lubrifianli P-ese de schimb Transport

Pusta. telecomunicații. radio, tv interne»

Mateoaie si prestări de servicii cu caracter funcționai Aitc Dunuri si serici. pentru întreținere s funcționare

Reparații curente

Hrana (cod 20.03.01*20.03.02)

Hrana pentru oameni

Hrana pentru animale    _    _

Medicamente sl materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

Medicamente Matenaie sanitare Reactivi Dezinfectant!

Bunun de natura obiectelor de inventar (cod 20,05.01+20.05.03+20.05.30)

Uniforme si echipament Lenjene si accesorii de oat Alte obiecte oe inventar

Deplasări, detasari. transferări (cod 20.06.01*20 05.02I Deplasări intern ve. detașăr transferăr Deplasări în străinătate

Materiale de laborator

Cercetere-dezvoltare

Cârti, publicații si materiale documentare

Consultanta sl expertiza

Pregătire profesionala

Protecția muncii

anexa La

HCLM NR

20.C1 34 20 01 05 20 01 06 20.01 07 2C.0V08 20 01.09 20.01 30

16000

o

o


20.02

20.03 20.03 01 20 03.02

20.04

20.04.01

20.04.02

20.04.03

20.04.04

20.05

20 05.01 20 05.03 20 05 30

20.06 20.06.01 20.06 02

20.09

20.10

20.11

20J2

20.13

20 14

x.SBXa i a 'hclm NR Zigg.

Muniție furnituri si armament de natura activelor Fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru Finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribufli ai» administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în

baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

240

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

2020

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferent» împrumuturilor (cod 20.24.01 * 20.24.02)

20.24

0

Comisioane si alte coslun aderente împrumuturilor externa

2024.01

Comisioane ei ane costuri aferente Împrumuturilor interne

2024.02    __

Cheltuieli judiciare sl extrajudiciare derivate din acțiuni In reprezentarea intereselor statului, potrivit

dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30 04*20 30 06*20 30 07*20.30.0^*20.30 30)

20.30

7317

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Pr-me oe asigurare nprwiata

20 30 03

Chim

20 30 04

Prestări servicii pentru tranamflerea drepturilor

20 30 06

Fondui Presedintefuik'Fandul conducătorului insUlube» publice

20 30 07

Executarea silita a cream ela» bugetare

20 30 09

Alie cheltuieli cu bunun si servicii

20.30.30

7317

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0

Dobânzi aferent» datoriei publice interne (cod 30.01.01 *30.01 02)

30.01

0

ANE> A tA WCLAt NR


Ooaanz’ aferente datorie, publice irterre directe Dobânp aferente creditelor ,nteme garantare

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03*30.02.05)

Dobânzi «teren® datonet publice externe directe

Dooanzl aferente credite,or Gater-«contractate de ordonator» de credite _

Dobânzi 3ferenfe cred îelor externe garartaie si/sau directe SUbimprunmlale Dobana aferente datoriei publice externe tacate

AJte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.03* 30.03.05)    _ _

Oobarvi aferente împrumuturilor^>r fondul de tezaur

Dobanca datorata trezorene- statului    _

Dobânzi aferente împrumuturilor temporare din trezoreria statute»_

Doosnzi la opeatMjmle ce leasing    _ _

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03*40.20+40,30)    __

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

Alte subvenții

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

Fond de rezerva bugetara ia dispoziția autorităților locale

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITAT1 ALE ADMINISTRAȚIE, PUBLICE (cod 51.01)

30 01.01 30.01.02

30.02

30.02.01

3Q.D2.0?

30.02.03

30.02.05

30.03

30.03,01.

30.03.02

30.03.03

30.03.05

40

40.03

40.20

40.30

50

50.04

51 SF


Transferuri curente (cod

51.01.01+51.01.03*51.01.05+51.01 14*51.01.15*51.01.24*51.01.26*51.01.31+51 01.39 + 51.01.46+51.01 49,

Transferuri către instituța publice _Acțiuni de saratale_    __

Finanțarea aerooofluriJor de interes iocai

51 01

51 01 01 5i 01 03 51.01 05


0

755

?55

Z55


ANFLXA LA nc: nr


Transferuri din bugetele consililkxjudetene peninj_finantarea cenitelcr de z> pentru protecția copilului _    51 01.14

T ansforurl dir hi jyetele locaiHpentru msțțțuw de 3sisten]a sociala pentru persoanele cu handicap    51.01.15

Transfefun dîn hogeeete consiliilor toca'e ?• județene pentru a.untarea unor ajutoare către unitățile

administrativ teritoriale în situații, de extremă dificultate    _    51,01.24

Transferuri pnvind contribuția Om asigurâf sooate de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru

creșterea copiluiui    51.01.26

Transferuri prrvind contrlbuliileoe sănătate pentru persoanele beneficiare ce ajutor social _    5101 31

Transfercr om oupotejo consiliilor local* și jucoțone pentru finarțareejjnilătitor oe asistență medico-socj3‘e 51 01 39

Transferun dn bugetee locaie penhu finanțareachetiuieltlorcurente dindomeniul sănătâi ••

_ Transferun cîu’ bugetde^ocaie pentru finanțarea camerelor .-igneoie

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

A Transferuri Interne (cod 55.01.18+ 55.01.54)

Alte transferun curente interne

Transfe-un pentru achitarea obligațiilor restante cafre fumtzoni de energie termica si ate centratelor de •ermoncare

B. Transferun curente în străinătate (către organUațli internaționale) Icod 55.02.01+55.02.04)

Contribuții ș- cotizații is organisme in’emalionale Alte transferun curente in străinătate

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

Ajutoare sociale |cod 57.02.01 la 57.02.04)

Ajutoare sociale v numerar Alutoare scoate in naiura Tîcbete de crasa

Ticnele cadou acorcate pentru cheltuieli șoc ate

51.01 46

51.01 49

55 SF    _ _0

55.01    0

55.01.18

55.01.54

55.02    _&

55 02 C1

55 02.04    _

57 _ _ _    0

57.02    0

57.02.01


573)2.02 57.02.03 57 02 04


TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 * 59 02 + 59 08 *59 11 *59,12 *59 15 *59.17

*59.20+59.22 *59.25259.30*59 35)    _

Burse

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

Programe pentru tinerei

AsoclațH si Fundații

Susținerea cultelor

Contribuții la salarizarea personaiuluuțecierical

Dea păgubin civile_    _ __ _

Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat _

Acțiuni cu caracter științific ei social-cuttural Sume aferente plății creanțelor salariate

Programe si proiecte privind prevenirea si combatarea discriminării    _

Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80*81)    _

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.30)    _

imprumutur£pentru Instituții șțmrvicii publice sau actlvitati finanțate Integral din venituri proprii Alte împrumuturi

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01*81.02)

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01*61.01.02*81.01.05*81.01.06)

Raniburb3r de credite externe cortractaje rte ordonatorii dc credite _ Rambursan df» credite externe din fundul de garantare _ _ _

Rambursări de credite aferente datorie» xitrticft «xînrne locale □«torente de curs aferente datoriei pub.ice externe _

Rambursări de credite Interne Jcod 81.02.01 *81.02.02*81.02.051 Rambcrsar Ce cred1 le ntemn garantate

_Oiferente de curs aferente dator ei ouai-re nUeme    _

ANEXA L* HCLM NR

59

59.01

4100

59.02

59.08

59.11

41 OU

59.12

59.15

59.17

59.20

59.22

59.25

59.30

59.35

79

80

80 03

80.30

81

0

81.01

0

81.01 01

31 01 02

81 01.05

81 01 06

81.02

0

81 02.01

81 02 02


ANEXA la HCL.M SR JgA


Ram bursa n de credite aferente datorei publice interne locale    _

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

CURENT(85.01)    _ _

Plat* efectuate In anii precedent} mi recuperate in anul curent TITLUL XVIII REZERVE. EXCEOENWEFICIT

Excedent 92 01.96

Exoeoentu secțiunii de funcționare

Deficit 93.01 96

Deficitul secțiunii de funcționare ______ _

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)

81-02 95

84

85.01

90

92.01

92 01 96

93.01

93.01.96TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNfTATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51,02)

Transferuri de capital (cod 51.02.12*51.02.28*51.02.29)

Transferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sânâtâții

Altelransferuri de capital către inslituliî publice

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

A. Transferuri interne (cod 55.01.03*55.01.08 la 55 0? 10 * 55.01.12 * 55.01.13 *55.01.15*55.01.28*55.01.42)

Programe cu finanțare rambursabila    _ ___

Programe PHARE și ane programe cu finanțare nerambursatjila

Programe tSPA    _ _ _

Programe SAPARD    _ _

Programe de dezvoltare

Fond Roman de Dezvoltare Sociala    _

Cfwttuiell neelrglbl'e ISPA

Transferuri din bugetul oca către asociațiile de dezvoltare mtercomunitarâ

51

51.02

51 02 12

51 02 28 51.02.29

55

55.01

55.Q103 55.01 Ofi 55 01 09 55.01 10 55 01 13 55.01.15 55 01 28 55.01.42


ANEXA LA H'-LM Nft


Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (COd 56.01 la 56.05+cod 56.07 * 56.08 + 56.15 la 56.18 +56.25+56.27+56.28}

Programe din Fondul European d£ Dezvoltare Regională <FEDR ) (56.0L01 la 56 01.03.1

Finanțarea_nauonală _ _ _ _

Finanțarea exlems nerambursabila

Cheltuieli neeligibiie    _ _ _

Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02.01 la 56 02.031    _

Finanțarea naționala _

finanțarea externa nerambursabila    _ _

Cheltuieli neeligibiie    _ _

Programe d«n Fondul de Coeziune (FC'i (56.03.01 ia 56 03 03)

Finanțarea națională    _ _ __

Finanțarea exierna neramoursablla

Cheltuieli neeligibile_    _ _

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04.01 ia 56 04 03)

Finanțarea națională_    _ _

Finanțarea exiema nerambursahila    _

_ Cheltuieli neeligibiie

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) <56.05.01 la 56 05.03)    _

Finanțarea naționala    _ _ _

Finanțarea exiema nerambursabile_    _    __

Cheltuieli neeligibiie

Programe Instrumentul de Asistentă pentru Preaderare (IPA; 166 07.01 la 5-6 07 03)

Finanțarea națională

_ Finanțarea exiema nerambursadlla _ _ _

56

0

56 31

0

56.01.01

56.01 -02

56.01 03

56 02

56 02 01

56.0202

56.0203

56.03

__0

56 03 01

56.03-02

56 03 03

56.04

0

66.04.01

56 04.02

56 04.03

56.05

o

56 0501

56.05.02

56 05 03

56.07

0

56 07 01

56 07 02


Cheltuieli neeiigibile

Programe Instrumentul European de Vecinătate și Partenenat(ENPI) (56 08 01_la 56.08.03) Finanțarea naționala

Finanțarea externa nerambursabila _    _ _

Cheltuieh neeligibne    _

AVR.VA L456 06 56.08 01

_56 08 02

56 08.03


Alte programe comunitare finanțate in penoada 2007-2013 (56.15.01 la 56 15.03)

Finanțarea naționala

5615

56 15.01

Finanțarea externa nerambursabila

56 16.02

Cheltuieli neeiigibile

56.15.03

Alte facilitați si instrumente postaderare (56.16 01 la 56 16.03)

56 16

Finanțarea națională

5616.01

Finanțarea externa nerambursaoiia

5618.02

Cheltuieli neeligiblte

5616.03

Mecanismul financiar SEE (56.17.01 la 56 17 03)

56.17

Finanțarea națională

5617 01

Finanțarea axtema nerambursabila

56.17 02

Cheltuieli neeliqibile

56.17.03

Mecanismul financiar norvegian (56 18 0- ia 56.18.03)

56 18

Finanțarea națională

56.1801

Finanțarea externa nerambursabila

56 16 02

Cheltuieli neeligiDite

56 16.03

Programul de cocpers-'e elvettano-fomer vizare recucera* dlspamatltor economice ««sociale in cadrul Uniunii Europeneexljnșe (56.25 01 a56.25.U3)

56.25

Finanțarea națională

56 25.01

Finanțarea externa nerambursabila

56 25.02

_ Cheltuieli jieeligibiJe

56.25.03

ANEXA LA HCLM

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE 156 27 Oi ia 56 27.03)    _    56.27

Finanțarea națională    _ _ _ _ 56 27.01

Finanțarea externa norambursabila    _    _ _ 56.27 02

_Cheltuieli neebgioiie    56 27 03

Fondj' național pentru rcattl bilaterale 3Terent mecanismelor financiare SEC 156.28 01 la 56 26.03)_    56 26

Finanțareanaționaiâ _    _ _    66.28.01

Finanțarea externa nerarnbursabila__    _ _ 56.28 02

_ Cheltuieli neetigibile    _5628.03

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71*72*75) _    70

TITLUL XII ACTtVE NEFINANCIARE (cod 71.01 * 71 03)    _ 71

Active fixe (cod 71.01.01 la 71 01.03*71.01.30)    _    71.01

Construcții    71.01.01

Mașini., echipamente si mijloace de transport    _    _ 71.01.02

Motwber aparatură oiroucă și alte aclhze corporale    71.01 03

AKe active faa    71.01 30

Reparații capitale aferente activelor fixe    71.03

TITLUL XIII ACTtVE FINANCIARE (cod 72.01)    72

Active financiare (cod 72.01.01)    72.01

Participare ia cap'lalu» social al soaetanlor ccmerciale    _ 72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL^DE DEZVOLTARE^    _ 75

OPERATIUnTfiNANCIAREJco<I 81)    _ ___ _79

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)    81

Rambursare» imprumuturiloc contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE    81 04

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)

84

Plăti efectuata In anii precedontl si recuperate In anul curent    85.01

TITLUL XVIII REZERVE. EXCEDENT/DEFICIT Excedent (92.01.97)

excedentul secțiunii cte oezvo03re Deficit (92 01 97)

Deficitul secțiuni» de cezvotlare

^RESEDIWTL ȘEDINȚA

ANEXA LA 1IICL M NE

90

92.01

92.0<97

93.01

93.Q1.97


’.*MNF t/4 MEI th


JU9ETUU CONSTANTA i /mtatea acn»«o«ralfv • tenion&iâ < ONST A NT A insntutta publica:_

Formule-    |    ANEXA 2 BIS

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE $1 ALINEATE PE ANUL 2013


CAP.eB.O2    mii tei

DENUMIREA INDICATORILOR

Bogat 2013

PREVEDERI ANUALE

Suc indicator

TOTAL

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE ♦SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

51669

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |cod 0UT9+84)

51560

CHEt TUIELI CURENTE (cod 10+20*30«40+50*51 SF*555F*47*59)

01

51560

TTTLULI CHELTUIELI OE PERSONAL |cod 10 01*10.02*10.03)

10

11433

Cheltuieli salariate in hani icod 10 01.01*10.01.03 la 10.01 00 *10.01.10 la 10.01.10 *10 01.30)

10.01

Salarii de Urm

10.01.01

«:i5O

irxreniMi?ane de cwxkxerH

înm oa

0

Spot techimc

1001.04

0

Sponin pentru condiții d« munca

0.01.05

150

Aii* sporuri

'001.06

3

Ore supl/menlare

I0.0l.07j    0

Ford de premn

io.oi.oa|    o

ANEXA va

Fonti pentru postun ocupate prin cumul

10 01 10

- ---- -

0

Fond aferent platn cu aia

1C.O1.11

6

indemnizații plătite ww persoane din    untetii

10.01.12

Inifemnizatli de delegare

ltl.01 13

0

Indemnizații de cprasarc

10 01 14

0

Alocau» pentru trarsperu* fe *i ria la c>: J de munca

10C1 ’5

0

Alocați. pentru lOOlinte

1001 16

0

Âjfe drepturi soianate m bani

10 CI. 30

500

Cheltuieli salariale in natura icod 10.02 01 la 10.02.05*10 02.30)

10.02

O

Tlchete de masa •)

10.02.01

0

Norme de nrano

10 02.02

0

Uniforme st echipamenl oMgatorii.

10.02.03

0

Locuința de serviciu kilo sita dc saianai si familia ss

10.02.04

0

Transportul O si ce ia locul fie muma

10 02 05

0

Alte dreptun satanale ăi natura

10.02.x'

0

Contribuții {cod 10 03.01 (a 10.03 06)

10.03

2430

C-omnoulii de asigurări sociale de stat

10.03X11

1840

Comnoutii <jo asigurAn de somai

10.03.C2

37

Contrihutl« de asigurări sociale de sănătate

10 03 03

468

Coninbiitii de astgivan pentru sccoante de munco s> boli pnifestona^

10.03 04

'9

Primo de asigurare viațj plătite d« angajator pentru angajat)

10.03.05

0

Contribuții pentru concedii s> indemnizații

10.03 OR

66

TITLUL li BUNURI SI SERVICII icod 20.01 I» 20.06*20.09 la 20.16*20.18 te 20 25*20.27*20.30)

20

6725

Bunuri si eervicii (cod 20 01.01 la 20 01.09*20.01.30)

20.01

1136

Furrtturl do biiuu

20 01.01

22

Materialo pentru curățenie

20.01 02

31

încsizit. Iluminat «i torta moina?

20.01 03

ZOB

Apa, uanaf si saiuernste

20,01.041    ÎS

anexal

IHCL.M NR.^£ z»g

Carburanți si lubrifiant!

2001.0b

34

P«se ne «r»mb

70 01.06

6

f ransport

20 01 07

107

Posta, tciecomunicafi». md)c, tv. mt«m«i

20.01.08

46

Materialo si prwdan ne eeMoi cu caracter mncoona*

20.(11.09

BZ

Ați»» bunuri si servicii uerimr ‘nrr&fcnsrc si funcționare

20 Ut .10

520

Reparații curente

20.02

333

Hrana (cod 20.03 01*20 03.02)

20.03

2340

Hrana pentru oameni

20.0301

2345

Hrana pentru animale

2003.02

0

Medicamenta si materiale sanitare (cod 20 04.01 la 20.04.04)

20.04

62

Medicamente

20 CM 01

31

Maieoai- sariare

200402

21

Ronctlvi

20.04.03

0

Dczmfectanti

20.04.04

10

Bunud de natura obiectelor de inventar i,cod 20.05.01 ♦20.05.03*20.05.301

20.05

20

Uniforme si ocnipamerr

20.0501

0

Leniene si accesorii de oai

20.0503

0

Alte oblecto de inventar

20.05.30

20

Deplasări deteeari. transFeran (cod 20.00.01*20 00.02)

20.00

3

Oeptoseri interne, dotaturi, irsnsterân

2o.oe.oi

3

Dopiasan in srrânltate

2006 02

0

Material* de laborator

20.09

0

CefceUftsdezvnitare

20.10

0

Cârti, publicații ai materiale documentare

20.11

24

Consultanta ei »«penița

20.12

1)

Pregătire profesionala

20.13

19

Protecția muncii

20.14

6

ANEXA La HCLM

Muniție. fiimitun si armament do natura activelor fixe pentru armata

20 15

0

Stud»» al cercetări

20.16

0

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic aJ animatelor

20.18

0

Contribuții ale administrației publice locale la reslizarea unor lucrări ți servicii de interes public local. în oaza unor convenții «au contracte de a^ocJerc

20 10

ti

Reabilitare infrastructura program inundații pentru aulexitati publice locale

20.20

0

Meteorologie

20 21

0

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

2022

0

Prevenirea si combaterea inundațiilor ei înghețurilor

20.23

0

Comisioane st alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20-24.01 ♦ 20 24 021

20.24

0

Comisioane w alte ctKuri aferente împrumuturilor externe

20 24 01

0

Ccmis<fion© si alte uo<un aferente împrumuturilor interne

20 24 02

0

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0

Tlchete cadou

20.Z7

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20 30 04*20.30.0«*20.30.07*20.30.09*20.30.30l

20 30

2769

Reclama ai publicitate

20.30.01

0

Protocol ai rupoazentarc

20.30.02

0

Pnmo de asigurare non-»iata

2C3C.03

0

Chim

20.3C.04

1848

PresiHP ser/ici pentru kansmiterej drcpluiikr

20.30.0K

u

Fondul PresodlnieiupPontiiji conducătorului >nwnut'ei publice

20.30 jft/

0

E xecutarco silite h emanteicr bugeluru

20.3117)9

0

Alte chclluiel cu bunuri si serv»ci

20.30.30

921

TITLU

L III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0

Dobanri aferente datoriei publice Interne (cod 30.01.01*30.01.02)

30.01

0

ANTXA l A jHCUM \RzfeZ-

Criera aferente datouai puefibe intenvj directe

30 01.01

0

DoDsnz' atente creditelor interna garantate

30.01.02

Oobanzl afemnt» datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03*30.02.03!

30.02

Dobânzi afet urnei datoriei publice externe directe

30 02.01

0

Dobânzi aferente creditelor Meme contracte!** de ordonatori: da credite

J0 02.02

0

Dotam aterente creditelor    garantate si/sau directe submrprumalaee

30 02 03

0

Dobânzi aferente datonci publice exiame ireale

.Ui (12 ue

0

Alta dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.03* 30.03.05l

30.03

0

Dobânzi afareole Imonunurunlor «lin fondul de tezaur

30.03.01

0

(Aborda detenția trezorerie» StetuLi

30 03.02

0

Dxenzj afarente imprim-urur-kx temporare din lrezorena stakxj

30.03.03

0

Docar» U opealiuniio de leasing

30 0X05

u

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03*40 20*40.30)

40

0

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț $1 lanf

40.03

0

Subvenții pentru oompene-area creșterilor ueprevizionate ale preturilor ia combustibili

40.20

0

Alte subvenții

40.30

0

TiTLUL V FONDURI PE REZERVA (cod 50 P4ț

50

0

Fond de rezerva bugetara la dispariția autorităților locale

50.04

0

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE IJNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBUCE (cod 51.01)

51 9F

2500

Transferuri curante (cod 51.01.01*51.01.03*51 01 05*51.01.14*51.01 13*51 01.24*51 01 26*51.01.31*51 01 39 ♦

51.01 46*51-01 49)

51.01

2500

Transferuri cairw toRirtutll publice

5101.01

25X

Acțiuni de sonatele

51.01.03

0

F nanta/cu a»'oportuni or de Hcros tOCfil

51 01.05

0

I ANEXA la

Tranaferun din ouceleJe cortsiHik-* i zdeiens pentru finanțarea asnimior -te zt pentru protocua copiiuiu

SljQt u

î*

Traiuferun din Pugekbc tuceto pentru ♦nstitut» ic de asistent» «octala pentru peroanele cx» handicap

51.01 m

0

Transferuri din bugetare eontintar fecale șl județene centru ac*.x'ia*ea unor ajutoare către unitaiii» «dminîBtraW-tBntcriate In situa,«i de esingmă dificultate

51.01.24

0

Transrenn- (mvind contribuția do astquririsoc- e de sănătate- pentru -onnete aflate în concediu pentru life^.erw» copilului

51.01 26

0

Transferuri privind contnbu,u«o de sănătate pentru.    beneficiare de ajutor mujxi

51.0131

0

TransR-run dm bugetele consiliilor loca'e judnfene pemru Rnffnyarea uluielilor ne asistență roecco-soc» e

51 Oi 39

0

Tranaferun «lin bugcwîc 'ocale pentru finanțarea shefcjteliun curente din oomcn.ui sânâîâțu

51.01 4K

0

l ransîerun din buge-ara locala pentru finanțarea .«^--6*:/ acneole

51.01.40

0

TfTLUL VII ALTE TRANSFERURI cod W 01* 55.02,

5S SF

0

A. Transferuri rntwma (cod 55.01 16* 55.01 54i

55.01

0

Aite transferuri curente intemn

56.01 19

0

Transferuri penriu achitarea obligațiilor reat»nfe către fumizoni de eneryie termic^ st ale centralelor de tsrrnofican:

55.01 .M

0

B Trwrafenirt curente în xlrainătato (cairo organizații imamationuei tcoa 55.02.111*55.02 M'i

55.02

0

ConVbu&i ș» robzdfli la organisnx; irînmabonate

55 02 G1

0

Alin transferuri cu»cnte rn strâinăfefe

55Q2J34

0

Tm.UL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02,

57

30460

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la £7.02.04)

57.02

30460

Amin-ve sociale hi rnvnersi

5702111

10210

Ajutoare soc»a»e »n răpire

57.0202

20250

TidiHie ne cresa

□ 7.02 «3

C

L

1 crete cadou acftrrixt» oentr- cneitjieii socieie

57 02 04

AWEXA LA HCLM

TTTLULX ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 * 59.02 ♦ 59.03 +68 11 *59 12*59 15 * 59.17 *59.20+59 22 +59 25 *5». 30+59 35)

59

Bure©

58 01

0

Ajutoare pentru daune provocate de caiamitetile naturale

59.02

0

Programe pentru tineret

59.08

0

Asociații si fundații

59 11

•42

Susținerea cu Hei or

59.12

0

Contribuții la salarizarea personajului neclerical

59.15

0

Despăgubiri civile

59.17

0

Sume destinate finanțam programelor sporilvo realizate de structurile sportive de drept privat

59.20

0

Acțiuni cu caracter științific si sociat-cultural

59.22

0

Sume aferente platu creanțelor salariate

59.25

0

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

59.30

0

Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe

59 35

0

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI icod 80.03+80.30»

80

1]

împrumuturi pentru instituții s> servicii publice sau aclivttartl flnantato integral din venituri proprii

80.03

0

Alte împrumuturi

80 30

0

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.0U&Î.02)

frl

c

Rambursări de credite externe (cod 81.0101+81.01.02+81.01.05+8101.09)

81.01

0

Rambursări dn oredits externe contantei» de ordonator» «u» credite

810-.01

0

Rumburean de credite externe din fondul de 4âreni»re

Bl.Dt.O2

0

Rambursez de credite- sfixtree datoriei pudice externe locala

810105

0

Diferențe de cura afnreme datoriei publica externe

B1.tr GH

u

Rambursați de credite Interne (cod 81 02-01+8102.02+81.02.05)

81.02

0

Rambursări de credita interne garantele

81.02 Ui

0

ANEX A L a LHCLAI Vtț

Diferențe de cura aferenta dolone uufclice Interne

B‘ 02 02

0

Rambursări oo credtle aferente datoriei publice infern» mcaie

Bl .02 05

TrTLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.O1,

84

d

Plafl efectuate in anii precedent' si recuperat» In anul curent

35.01

0

TITLUL XVIII REZERVE. EXCEDENT /DEFICIT

90

Excedent 92.01.96

92.01

Excedentul Mențiuni) de funcționai»

32 01 95

Deficit 93.01.96

93.01

iDefioiut wctiurul de funcț»or «tra

3301.96

SE Cp UNEA DE DEZVOLTARE (cod 51*55*5$*?0+ 79*84)

lua

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATl ALE ADMINISTRAȚIEI PUBUCE |cod 51.02)

51

0

Transferuri de capsai (cod 51.02 12*51.02 28*51.02.29)

51.02

0

Transferuri i rentw finanțarea Investralcr a soitale

51 02.12

0

Tranțfeiun din bugetele «ocale pentru finanțarea c^ielțweiio» de capital din domeniul sânălâtb

51 02.28

0

A,io ir^nerferun dc caplifl' oatre «nstrtutl DUDHce

51 02 29

0

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55 01)

55

0

A Transferuri Interne (cod 55 01 03*55.01.08 la 55 01 10* 55.01 12 ♦ 55.01.13 +55.01 15*55 01 28*55.01.42)

55 01

0

Program» cu Hnanlare ran»:ni»*»ni<a

55.01.03

0

Programe phare și alte programe cu finanțare nerambursapsâ

55 01 06

0

Pro-jrrtmo 'SPA

55.01.09

0

Programe SAP ARD

55.01 10

0

Ftugtume de dezvoltare

5501 13

0

Fond Rcmac 5e Dezvoltare SooGwa

55 01 15

0

Cheltuieli uaeiicurMie '-SPA

6501.2&I    0

aN£X* La . | nciv sk 2a?

TwroJemrt din bugetu* c^zal câtzo asociațiile de dezvaiare .rnercomuriiiar?

5661 42

0

Titlul VMI Proiecte cu finanțare din ForxJun externa na rambursa bile (FEN) poatnderare (cod 56.01 la 56.05*cod 56 07 ♦

56 oa ♦ 56.151a 56 18 *56 25+5G.27*58 23)

56

O

Program»! flm ►‘cnduf European de Dezvoltare Regionala (1 F Hlî f (56.01.01 ld 56 01 01 •

56U1

0

Firantsrea naționala

56 01 Qt

0

F in an țâre a externa nerambjrsabite

50 01.02

0

Oeiluieti nueiNjitX'le

56 01.03

0

Programe din Fondul Social Europei (FSh) (56.02.0' 'a 56.S2. :<3|

56.02

FinanUnea nationaiâ

5SXJZ01

Ftnanianea externa neraroOuraatua

56 0Z02

ChSHumii neehgiM'c

56 02 1)3

Progrant! <lin Fondul de Coenutie |FC) (56.03 01 la 56.03 03)

56 03

Finanțarea naționala

56 03 01

Finanțarea «xterna nerambura3tJiî3

56.03.32

Cheltuieli n^ăigibite

56.03.03

Programe cm Fondul European Agncoi de Dezvoltare <u*=J= ;f£*d«) (56 04 01 la 06.64031

56.04

Finanțarea naționala

55.04.01

Finanțarea externa neramcuraacUa

56.04.02

Cheltuieli newitjibtie

56.04.03

Programe din Forului I- urooean pcmru Pescuit <FLP) (5G.C5.0i te 5fl.0fi.03)

56.05

Fmanțarwa nshnnnlâ

56.05.01

Finan<u>»5H externa ncramburaatn'H

56.05.02

Ctielluifiii neeiigiblc

56 0503

Programe instrumentul dc Asistentă pentru Preaderare (tPA) <56 U7 01 te 56.07.03)

5807

Finanțarea naltcnolă

56.07.0*

ANEXA la I UCLM NK

F narnaiea externa narembun* utilii

56.07.02

Cheltuieli reeligtolte

56-07.03

Programe instrumentiji European :c Vecinătate si Partenenai (ENPI) (56.08.01 la 56 08.031

56.06

Finanțare» wetonaiâ

55.08.0*!

Finanțarea ««ițrna hersfribursasbta

56.06.02

Cheltuieli neeiigibile

56 08.03

Afte programe comunitare finanțate m perioada 2lK).*.?ni3156.15.01 ta 56.15.031

56.15

Finanțarea nebonaiâ

56,15.01

FnanțafHH anema nerambursabila

56.16.02

Cheltuieli nnekgjbiie

56 15.03

Alte facilitați si instrumente poscadeiare (56 16.01 la 56.16.03)

56 16

Finanțarea națională

5616.01

Finanțarea externa neremcureatuia

56 16.02

Cheltuieli neeiigibile

5616.03

Mecanismul financiar SEE (56 17 01 la 56.»7.Q3)

56.17

Finanțarea nabonslâ

56.17.01

Finanțarea evema nerorrbursaoila

5617 02

ChelluifM n*»H'<)ih:le

56 17.03

Mecanismul financiar oo**eQian 156.* S 01 ia =6 18 03)

56 18

Finanțarea național

56 18.01

finanțarea externa r.cramoursabAa

56 18.02

Cheltuieli neeiigibile

56 18 03

Programa» noiperare esvetlano-romari vicar»! rartucersa zIsoartoDlor economice ai sncuaiR in cadrul Uniunii Europene extinse (56.25.01 9 562503)

56.25

Fina. tarea națională

56 25.01

Finanțarea externa nerambumahlla

56 23.02

Cheltuieli neeiigibile

56.25.03

ANEXA LA HCLM NR Jaf

Asistentă tehnică peniru mecanismele financiare 3EE (56.2? Oi ? 56 27 031

ho 27

Finanțam* naUonalâ

56.27.0'

Finanțarea Qxlems iierampursabila

56.77 02

ChH.'tueiii neeflgtkVe

56.27.03

Fondul național pentru rciavi    aferent mecanismele» flife/resâre St- t (56 20.01 la 56.23.03l

56.28

r 'nantarco națiuneM

56 28.01

Finanțarea exrama neramoursâbua

56.28.02

Cheltuieli noctltyiblle

v zh . xj

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

tog

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 ♦ 7t.03|

71

109

Active ff«e (cod 71.01.01 la 71 .01.03+71.01.30)

71.01

109

Gaes&uctll

71.01.01

109

Mașini ecfiioamente si mijlc^o de transport

71.01.02

0

Moților aparatură birotică și alte ectr/e corporale

7IO’ 03

D

Alic active fixe

71.01.30

0

Reparații capitale aferente «divelor fixe

71 03

0

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE |c<xî ?2 01)

72

0

Active ftranciare (cod 72.01.01)

72.01

0

|Paric.v»->- »e capitalul social al sooeU»M»x comerciale

72.01 01

Q

TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE

75

0

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)

?•

o

TTTUJL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE |cod 81 04)

81

0

RambunMniB împrumuturilor contractate pentru finanțarea protestelor cu finanțare UE

81 04

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENII 51 RECUPERATE IN ANUL CURENT 105.01»

84

Pieli efectuate In anii pr«c«tenli si recuperate In anul curent

85.01

TITLUL XVIII REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

ANEXA LA HCLUNR

Excedent (92.01 J7)

92.01

iEroedemu* «ecțmnJ de dor/onare

9Z.01.97

Oafidt (93.01.97)

93.31

|t/etici iul secțJunR os de*^oii«r«

9Ă01.97

JUDEȚUL CONSTANTA

Umtaiea administrativ teritorială -.CONSTANTA


instituția publică Formular

ANEXA 2 BIS

bugetul


PE TfTLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINEATE. PE ANUL 2015

CAP 70.02


DENUMIREA INDICATORILOR


HCI.M ST zzz


___mu ie»

eujvjet 7013

Cod    EVEDERI ANU/

ind'cater

TOTAL


TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01*79+84)

CHELTUIELI CURENTE (cod 10*20*30+40+50+51SF*55SF*57*59)

TTTLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01*10.02*10.03)

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01*10.01 03 la 10.01.08 *10.01.10 la 10.01.16 *10.01.30)

Salarii ce baza_

Indemnizație de conducere    _

Sprx de veci ime    ___

Sporuri pentru condiții ce munca _ _

AItb sporur

Oe suplrmentane _ __

Fond de orerrr»


210122

49347

01

49347

10

14000

10.01

10849

10.01.01

10452


1001.03 10 01.04 10.01.05 10.01.06 10.01.07 10.01.08


AHEXA 1* PCLM NK

Fond pentru postur ocupate prin cumui

10.01.10

Fonti aferent plătii cu ora

10 01 11

Indemnizații plat'te unp' persoane din afara unttalii

1001 12

2

Indemnizații de tie'egare

1001 13

15

lndemntzafr de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la incul Oh munca

10.01.15

Alocații penii, locuințe

1001.16

AJ?e drepturi salar sie r cam

1001 30

70

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05*10.02.30)

10.02

0

Ticnele de masa ')

10.02.01

Norme de hrana

10.02 02

Unfîorrr.e si echipament obligatoriu

10 02 03

Locumts de serviciu ’omsita de satanei si famil<a sa

10.02.04

Transport^' la si de la ocui de mjnca

10.02.05

Aile creptur sa-anale In natura

10.02.30

Contribuții (cod 10 03.01 la 10.03.06)

10.03

3151

Conrnputw de asigurai scoate ce sia:

10.03.01

2384

Contribuin de asigurai oe soma,

10.03.02

57

Contribuții de asigurat* sociale de sanalale

10.03.03

596

ContnbirtH de atiguran pentru accidente de munca 5 boli profesionale

10 03.04

17

Pr-me de asigurare viață plăîte de angajator pentru angajați

10.03.05

Contnputil pentru concedii s i-xJe^nizaii

10.03.06

97

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06*20.09 la 20 16*20.18 la

20.25*20.27*20.30)

20

30064

Bunuri si servicii (cod 20.0101 t« 20.0109+20 01.30)

20.01

19996

Furrltur de tiirou

20.01.01

669

Materiale pentru curățenie

20.01.02

încălzit, (luminat s' forța motnca Aca canal 3 3a.wrna:e Carburant; si 'ubrrfianti Prese de scbimb Transport


ANEX \ IA IbCLM ȘRi^fe=


Posta. tslecom urneai», radio tv mtemet

Materials si prestări da servicii cu carșcier funcțional Alte cunun 51 servoî pentru întreținere ăi Funcționare

Reparații curente

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

Hrana penvu oameni _

Hrana pentru animate

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

Medicamente


Materiale sanitare

Reactivi

Dezinfectant)

Bunuri de natura ooiectelor de inventar (cod 20 06 01 ♦20.05.03+20.05.301


Uniforme si ecf-ipament Lenjerie si accesam de oa:

Aite obiecle de inventar

Depiasarl. detasad. transferan (cod 20.06.01+20.06 0?) Deplasan nlame ueiașân. iransîerân Deplasați în strâlnâtare

Materiale de laborator

Cercetare-dozvoiter*

Cârti, publicații si materiale documentare Consultanta ei expertiza Pregătire profesionala


20 01 03 20.01 04 2C01 6$ 2C.01.06 20 01.07 20 01 08 20.01 09 _ 20_01 30

20.02

20.03 ?0C3.01_ 20 03 02

20.04 20.04 01 20 04 02 20.04 03 20 04.04

20.05

20.05.01 20.0503 20.05 30

20.06

20.06.01

20.06.02

20.09
20.10

20.11

20.12

20.13


1*6*3

23

4G

440

1>5

405

3541

79

0

0


413


413

11

11


11

7


Protecția muncii    —20.14    _4

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata Studii si cercetări

20.15

20.16 20.18


Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic ai animalelor

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, in baza

unor convenții sau contracte de asociere    _ 20.19


Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritari publice locale    20.20

Meteorologia    _ 20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor    _ 20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor    20.23

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturlior (cod 20.24.01 ♦ 20.24.02)    20.24    0

Comisioane s« alte costur aferente împrumuturilor externe    _20.24.01    _

Comisioane si alte costur- aferente împrumuturilor interne    _20.24 02

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezerrtarea Intereselor statului, potrivit dispozițiilor

legale    _ __ 20.25    _

Tichete cadou    20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30 06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

3127

20 30.01 20.3(102

114

20.30 03

_1°

20.30.04

1850

20.30.06 _

20.30.07_

20.30.09

20.30 30

3153

30

0


Rec-ama si publicitate Protocol si reprezenrtare

Prime de asigurare non-viata    _

Chiri»

Prcstarl servicii pentru transmiterea drepturilor

Fondul PresedințeJul/Fondul conducătorului instituției publice

Executarea silita a creanțelor bugetare

AUe cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)__

LA

IHO',. •.?

Dobânzi aferente datoriei publice Interne (cod 30.01.01*30.01 02)

30.01

0

Dobânzi aferente caloriei publice interne directe

30.01.01

Dobânzi aferente creditelor irterne garantate

3O.C1.O2

Dobânzi aferente d3forlcl publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

30.02

0

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

30.02.01

Dobânzi aferente creditelor exieme contractate oe ordonatnn« de credite

30.02.02

Dobânzi aferente creditelor externe garamate si/seu directe subrrr/pr-jmutate

30.02.03

Dooanz aferente datei ei oubhce externe -ocale

30.02.05

Alte dobânzi |cod 30.03.01 la 30 03.03+ 30.03.05)

30.03

0

Dooanz, aferente irnprumutunior din fondul de tezaur

30 03 01

Dooanda datorata trezorerie’ statului

30.03.02

Dobânzi aferente imprumulunior temporare din trezorerie statului

30.03 03

Dobânzi la opeatiunile de leasing

30.03.05

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 4.0.03+40.20+40.30)

40

5283

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

40.03

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

40.20

Alte subvenții

40.30

5283

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

50.04

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01,

51 SF

_0

Transferun curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.05+-51 01.14+51 01.15*51.01.24+51.01.28+51.01.31+51.01.39 + 51.01 46+51.01.49)

51.01

0

Transferur. către instituții publice

51.01.01

51.01.03

Ar.mii ii de 3anatate

ANI A LA HCLMNR

Fu lautarea aeroporturilor de intares local_ _51 01 05

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru proiecția copilului    51.01.14

(ransîeruri din bugetele iocaie pentru Irstitulilie de asistenta sociala pentru persoanele cu rianoicap _ 51,01 15

Transferuri din bugete'e consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrai™-

teritoriale în situații de extremă dificultate    _ 51.01.24

I ransferuri privind contribuția do asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate ih concediu pentru

creșterea copilului__ _ 5101.26

Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social    51 01 31

_Transferuri dm bugetele consiliilor locale și jucâttiiie pentru finanțarea unităților de asistență meoico-sociale    51.01.39

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății    51 01.46

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole    __5101.49

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01* 55.02)    _ _ 55 SF

A Transferuri interne (cod S5.01 13* 55.01-54)    55.01

ÂHfi transferuri curente interne    55.01 18

Transferuri pentru acnitarea obligațiilor restante către furnizorii de energie termica si ale centralelor de

■ermoficare_ _ 55.01 54

B Transferuri curente în slrâmatate (către organizații internaționale) icod 55 02 01 *55.02.041

_    55.02

Contribuții șl cotizații ta organisme internaționale    55 02.01

Atre transferuri curente in străinătate    55.02.04

TULUL IX ASISTENTA SOCIALA {cod 57.02)    57

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57 02.04)    57.02

Ajutoare sociale in numerar     57.02.01

Ajutoare sociale »n natura    57 02.02

Ticnete de cresa

Tic’ete cacce acordat» pentru cheltuieli soc a s

57.02.C3

57 021)4

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 * 59.02 ♦ 59.08 *59.11 *59.12 *59.15 *59.17 *59.20*59.22 *59.25 *59.30*59 35)

59

0

Burse

59.01

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

Programe pentru tineret

59.08

Asociații si fundații

59.11

Susținerea cultelor

59.12

Contribuții la salarizarea personalului neciencai

59.15

Despăgubiri civile

59.17

Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat

59.20

Acțiuni cu caracter stlintlflc si social-eultural

59-22

Sume aferente plății creanțelor salariate

59.25

Programe si proiecte privind prevenirea sl combaterea discriminării

59.30

Sume alocata pontru sprijinirea construirii de locuințe

59.35

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod B0*81)

79

titlul xv Împrumuturi (cod 80.03+80 3o>

80

împrumuturi pentru instltutli si servicii publice sau activitati finanțate Integral din vonlturi proprii

80.03

Alte împrumuturi

80.30

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01*81.02,

81

0

Rambursări de credite externe (cod 81 01 01*81.01.02*31 01.05*81.01.06)

81.01

_0

Rambursări ce credite externe contractate de orcoratom a» credite

81 O*» 01

Rambursări ce cretine externe d»n fondul de garantare

ei 01 02

Rambursări oe credite aferente datorie pubiioe externe 'ocale

81.01 05

Diferențe do curs aferente dator-ei pucwice externe

81 01 06

anexa la

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02*81.02.05)

Ramhursan de crecite interne garantate_

Diferente de curs aferente datoriei publice interne Rambursări de credite aferente datonei puolice interne locale

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

CURENT(85.01)_____

Plăti efectuate in anii precedent» si recuperate in anul curent

TITLUL XVIII REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

E«eedent 92.01 96

Excedentul secțiunii de funcționare    _

Deficit 93.01.96 ~~_ '    _

Deficitul secțiunii de funcționare    _

81.02

_31.02.01

31.02.02 81 Q?.05

84

85.01

90

_    92.01

92.01 96 93.01

93.01 96SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51 +55*56*70+79*84)

160 775


TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATl ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

Transferuri de capital (cod 51.02.12*51.02.28*51.02.29)

Transferun prenlru finanțarea investițiilor ia spitale

51

51.02

_51.02 12


0

f)


Transferun din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domenim sănătății

Alte transferuri de capital către instituții publice    _

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.08 la 55.01.10 + 55.01.12 + 55.01 13 +55.01.15+55.01.28+55.01.42)

51.02.28

51.02.29    _

55    2886


Programe cu finanțare rambursabila

Programe PHARE și alte p'ograme cu finanțare nerambursabilă Programe !SPA Programe SAPARD

Invesudi ale agcnliior economici cu capital oe alai

55.01    _2886

55.01 03 55,01 08 55.01.09.

55 01 10

55.01.12    2886


ANEXA LA.

P^r jme de aezvo (are _ _

Ford Roman oe Dezvoliere Sociala    _ _

Cneiluieb neelobite iSPA

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare tniwcomun.tsra

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07 * 56.08 * 56.15 la 56.18 +56.25+56.27+56.23)

Programe dm Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR I <56.01.01 la 56.01 03) Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabite Cheltuieli neeligibile    _

Programe din Fondul Social European (FSE) (56 02.01 la 56 02.03)

Finanțarea națională    _ _    _

Finanțarea externa nerambursabila _

Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56 03.01 la 56.03.03)    __

Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) <56.04.01_la 56.04 03)

Finanțarea națională _    _

Finanțarea externa nerarribursabila

Chelluiell neeligibile    _    _

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP, (56.05.01 »a 56.05.03)

Finanțarea națională    _ _

Finanțareâjaxiema neramoursabila

Choltuie' neeligibile

55.01.13 55.01 15 5501 28 55.01 42


56

56 01 56.01.0i 56 0' 02 56 01.03

56 02 56.02 0' 56 02 02 56 02.03

56.03 56.03 01 56 03.02 56 03.03

56.04 56 04.01 56 04.02 56 04.03

56.05 56 05.01 56 05 02 xr nft rre


7322

7322

2743

4336

191

0


anexa la

HCLM Nfr &/£_

Programe Inslrumentu£de Asistență oantru^readerare (IPAI (56.07 Q1 (a 56.07 03]    _ _ 56.07

Finanțarea națională    ___ _ 56 07.01

_Finanțarea externa nerambursabila    __ 56 07.02

Cheltuieli neeiigibile    __ _ _ 56 07 03

Programe Instrumentul European qe Vecinătate și Partenenal (ENPI) (56.08.01 la 56.08.031_ 56 08

Finanțarea națională    __ 56.06 b'

Finanțarea externa nerambursabila    56.00.02

Cheltuieli neehgibiie    _ _ 56.08.03

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (66 15 01 ta 56 15.03)

Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeiigibile

Alte facilitați si instrumente postaderare (56.16.01 la 56.16.U3)    _

Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Mecanismul financiar SEE (5G.17.O1 la 56.17 03)

_ Finanțarea națională    ___

Finanțarea externa nerambursabila _ _ _

Cheltuieli neeHgJbite    _

Mecanismul financiar norvegian (56 18.01 is 56.18.031    _

_ Finanțarea națională___    __

Finanțarea externa nerambursabila    _

Cheltuieli neeligibile    _

Programul de cooperare eiveiianc-roman «i?and '■educcrea dispantatilor economice si sociale m uaom Uniunii Europene exlmse (56 25 01 la 56 25.03)

56.15 56 16.01 56.15.02 56.15-02

56 16 56 1601 56 1602 66.16 03

56.17 56.17.01 56 17 02 56 1703

5618 56.18 0Ț_ 56.16.02 56.10.03


56 25


ANEXA LA

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT1 SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)

84    0

Pieli efectuat» in anii precedenb si recuperate In anul curent

TITLUL XVIII REZERVE, EXCEOENT/DEFICIT

85.01

90

Excedent (92.01.87)

92.01

FxoHCftntul secțiunii de dezvoltare

92 01 87

Deficit (9101.97)

83.01

Deficitul secțiunii de dezvoltare

93.01 97

județul. consta vi a

umtai«A a»i<ninP'-ra1<v - tentorialâ <'Zjf4STan A •'■'stitura pubfteâ:_ _

anexa la HCLM


ronTKiiar


ANEXA 2 BIS

’ BUGETUL

PE TITLURI CE CHELTUIELI. ARTICOLE $1 ALINEATE. PE ANUL 200

CAP.74.Q2

mii tei

DENUMIREA INDICATORILOR

Coc

indicator

âufj* 2013

PREVEDERI ANUALE

TOTAl

TOTAL CHELTUIEU (SECȚIUNEA DE FUNCnONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

71385

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod <H*T»*W)

71380

CHELTUIELI CURENTE (cod 10*20*30*40150*31SP*55SF*57*59)

01

71380

TITLUL 1 CHELTUIELI OE PERSONAL (cc<J 10 01*10 02*10.03)

10

C

Cheltuieli salariate m ban< (cod 10.01.01*10.01.03 le 10.01.08 *10.01.10 la 10.01.16 *10.01.30)

10.01

0

Salarii cîe baza

10.01.01

0

inoemnkfetie ie cnrducere

10.O1.03

a

Spor .J« vechime

10.01 04

Q

Spciiun pentru uondibt il* mur>^£.

10.01.05

0

Alte sporun

I0 01 .Ori

0

Oib «uofime^iare

>0.01 .UT

D

Fonfl de premii

10.01.08

0

ANEXA I A HCLM NRyW &&ANEXA LA

Cărturarii«lubrifiam.

20 01.05

de 'firme

20,01X36

0

Trampoit

2O.Qrnz

0

Po*m tQiocomun'catu radio. tv fttamet

20 01 IJS

0

Materiale si prestări ce servit 1 cu curaper funcțional

20.01.09

0

Alte bunun 6i servicii pentru iilml nerc si funcționare

20.01,30

0

Reparații curente

20.02

0

Hrana (cod 20.03.01*20 0102)

2003

0

Hmna pentru r«ncn|

20.03.01

0

Hrana pcnvu animale

20 03.02

0

Medicamente sl materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0

Medcamente

20.04 01

0

Matenale sanitare

2004.02

0

Reactivi

20.04 03

0

DezmlîCtBnfi

20.04.04

0

Bunuri da natura obiectelor de Inventar (cod 20.05.01*20 05.03*20.05.3C'

20 05

0

Uniforme si «ntpamer.1

20 05,01

0

Lenforie stf aocesoni oe pat

20.05.03

0

Aitu ofa«"4e de bvuntar

20.0530

0

Deplasări, datasan, transferări (cod 20.06.01*20 06.02>

20 06

0

Deplasau interne, delnșân, varctlerâ*

20.06.in

0

Depiaxan în sbâinâtate

20.06.02

a

Materiale 0e laborator

20.09

LI

Cercetare-dezvoltare

20.10

0

Cârti, publicații el materiale documentare

20 11

0

Consultanta si expertiza

20 12

0

Pregătire profesionala

20.13

0

Protecția muncii

20.14

0

Muniție furnituri »• armament de natura acliveior fix» pentru armata

20 15

0

Studii si cercetări

20.16

0

Pieli pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.1B

0

Contribuții aia administrației publica Itx-ile la realizarea unor lucrări «> «ervtcli de interes public local in baza unor convenții sau contracte de asociere

20.10

0

Reabilitare Infrastructura program inundații pentru autoritali publice locale

2020

0

Meteorologie

20.21

0

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0

Prevenirea ti combaterea inundațiilor » înghețurilor

20.23

0

Comisioane si ah© costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24 01 * 20 24.021

20.24

3

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

0

Comisioane si arie costuri aferente împrumuturilor intome

20,24 02

IN

V

Cheltuieli judiciare «1 extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea Intereselor statutul, potrivii dispozițiilor legate

20 25

0

Tichet» cadou

20.27

0

Afle cheltuieli (cod 20.30 01 la 20.30 04+20.30 D6*20.30 07*20.30.09*20.30 30)

20 30

fO

Reclama si puW'ciîsie

20 30 01

Protocol ei reprczenuim

20 30 02

0

Primo dt ae/gura/e non-viafâ

•?0 30.03

n

Chiri»

20 30 04

0

Prestai’ -îerdcli parm» iransnni^rea drepturilor

20.30.06

0

Fendtw Prcscdn ••••uL'Fondui cnnducotorului inswutiei publice

20.30.07

0

Ejinfiutarca silita a crcaniuior rucexare

20.30.09

0

Alte cheltuieli cu bunuri ai

20.30 30

10

TITLUL iii DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.Q3I

30

0

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30 01 01*30.01,02}

30.01

0

ASEXA LA HCI.M NR

Dobânzi aferente datoriei puol.ce marne directe

3C :i fit

0

Dobânzi aferente creditelor interne oaifiniare

30.C1.02

a

Dobarxi aferente datoriei publice externe (cod 30 02 01 la 30.02.03*30.02.03)

30.02

a

Dobânzi aferente dpionei pub.ice eccme dir«»:t«

30 C2 01

0

Douanzi aferente creditelor «ntams convortBte de ordonatori» credite

30 02.02

0

Pocanzi aferente creartelGf externe waraniare sJfeau diroete ăutemprumutate

30.02 03

0

Oonan?- aferente dalorim purece externe locale

2002 05

0

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.03* 30.03.05)

30 03

0

Oobanzi aferente mfxurr.utuHor dai forului n* tezaur

30.03.01

1)

Dobanda datorata Irezorena- «Jarului

20.03.02

0

Dobânzi aferente «mprumuturtlCf temporare din trezorerie starului

30 03.03

0

Cooanzj la opealurie «1» leasing

30 03.05

n

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20*40 30|

40

0

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

40.03

0

Subvenții pentru coreoensarea creșterilor neprevurenate a*e preturilor la combustibili

40.20

0

Alte subvenții

40 30

0

TITLUL V FONDURI OE REZERVA (cod 50 04)

50

0

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

50.04

u

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT ATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

31 SF

0

Tranaterud curente (cod 51 01.01*51.01.03*51 01 05*51.01.14*51.01 15*51.01.24*51.0126*51.01 31*51 01.39 ♦ 51.0146^1 01.491

31.01

0

TrdPBtenari către insuiuln pubfee

□ 1 01 01

1)

4ct»vn< de sanatate

51.01 0.1

0

Fir -mure? aeroporturilor de meres local

51 PI 06

0

HCLM NK

Tranaferun din tiugnte-e eonii ilar judecare pentiu finanțarea centrul»»» de z> c-mlru pmteena «untului

iii 01.>4

0

TiMp&renjrl din bugetele focam (lernn. |-»stnu1iilH ite asistenta anemia pentru persoanele cu hamlkmp

51 01 15

Q

Tînnatarurt dn țuguiele consâmin» locale ș- ucețe- h pentru acordurea unor ațutoarM către unMățWe administrat* tcntoriHle tn sibalii de extromâ ifirmrete

51.01 ?*

0

T;âi«>*rur> privind mntnbuțade asigurări sodolfe d« sănătate pentru persoanele uftwifi în concediu pentru creșterea 'OpNblut

oi .(îi

0

• ransferun privind cortrtfcud.l* de sănâcale pentru porsceneie beneficiare <je ajutor scoai

51 01 31

0

Transfer un <#n bugetele ccns.liikr focale si județene pentru finanțarea unităților de 35i6U#nlâ medico->oc>at«

51.01.39

0

Transferuri din Dugelele ioca-e pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniu) sânălâții

51.01 46

0

Transferuri din bugeoete 'ocale pentru Fn^nlares ;ameretor agncole

51 01 49

0

TITLU

L V0 ALTE TRANSFERURI (cod 55.01 + 55.02)

55 SF

0

A. Transferuri interne (cod 55 01 13* 55.01.54)

55.01

0

Allft transferun curenlc internr

55.01.18

0

Transferuri pentru schițarea obligațiilor restante cuire fumeorr dt erwrgie term.-d s> ale cernraielor de tamafleare

55.01 54

0

8. Transferuri curent» In strănut*te (către organica)!* lnt»maUcna>e| icod 55.02.01+55.02041

56.02

0

Contribuții $i cotizații'« organisme internaționale

55 tV 01

0

Aha transferuri curente în stiumatate

55.02.04

0

TRLU

LIX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57 02

0

Ajutoare sociale »n numerar

57 C2.01

0

Ajutoare borsaie nalura

57 02.02

0

Ticnei* de crasa

57 02.03

0

ticnele cacfou acordate (wiinj cheltuieli sucale

57.02.04

0

ANEXA l A HCL-M N*. JXZ

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 *59 02 ♦59.08 *59 11 +59? 2+59 15*59 17 *59 20*54 22*59 25 +59.30*59 3SÎ

59

0

Bor*«

5901

0

Ajutoare pentru daune prowocvt» de caiamiUtHa naturale

59.02

Q

Program* pentru tineret

59 00

ti

Asociații si fundații

59.11

0

Susținerea cultelor

39 12

0

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

5915

0

Desoagubtrl civile

59.17

I)

Sume destinate finanțam programelor sportiva realizate d« structurile sportiv» da drepl privat

59.20

u

Acțiuni cu caracter științific si sooal-cultural

59.22

0

Sume aferente wâțil creanțelor ta la riale

5925

0

Programa ai oroiecî» privind prevenirea ai combaterea discriminării

59 30

0

Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe

59 35

0

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80*81)

79

0

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+8030)

80

0

Imprumvtun pentru i nat hui li si servicii publice sau activitoti finanțat» integral din vemtun proprii

80 03

0

Alt» impnjrnuturi

80.30

0

TITLUL XVI RAM8UR8ARI DE CREDITE (cod 81.01*81 02)

81

0

Rambursări de credit» «ateme |cod 81.01 01*81.01.02*81.01 05*81.01.D6J

81 01

0

Ramburean oe credite «xînms contradatn cn ordonatorii dn eradte

81 ni 01

11

Rwnoursori de crmfts externe din fondul do garante»

91.01 02

a

Rambu-H-"- credite ufo^^nte datoria pubtee externe :ocaw

81.01 05

tl

Dtfemnife de cu» aferente tbronel publice «xtțvre

ei .01 .os

0

Ramburwn de creoite interne (cod 81.02.01+31 02 02+61.02.05)

ai 02

Q

RamOvriuin tte crecUto tMsma garantate

ei 02.01

0

CWcme de curs aferente Camne pulrt«:a miame

31.02.02

0

Rembursan ce C'Kfte aferente daîo*c publice interne locale

«1.02C6

0

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTI85.01)

M

0

Piirti efectuate in •nil precedent! ii recuperate in anul curent

8501

0

TITLUL XVIII REZERVE EXCEDENTiDERCFT

90

Excedent 92.01.96

92.01

IExcedentul secțiunii de funcțiorwre

92.01.96

Deficit 93.01.58

93.01

|DeficiîuJ secțiunii ce funcționar*

9301 96

SECȚIUNEA DE DEZVOLTASE |cod 51*55*56-70*79*84)

5

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNfTATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBUCE (cod 51 02>

51

0

Transferuri de capital (cod 51.02 12*51.02.23*51.02 29)

51 02

Q

Transferuri prentru finanța»ee investițiilor b spitale

51.02.12

0

Transfetun tl»n ougelelo locale pentru linantarea cholrutelitor de capital din domeniul sânătâiii

51.0?.2«

0

AJie Iransferun de cateta: șatre ln»lltu6i publice

51.0229

u

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI Icod 55.01)

55

0

A TranHterjrl Interne (cod 55.01 03*55.01.08 la 55 01.10 * 55.01.12 * 55.91 13 *53.01.15*55.01.22*55 01 42)

55.01

I)

ProgovnH cu finarta'e naubureabila

55 01 03

0

Programe PHARE ș»    program. qu Imantara nerambursabilâ

55.01.06

0

Pro/*0* ISPA

□5111 09

Programe SA^ARD

55 01 -0

0

Program» ne desvcfia/e

55 01 13

0

Ford Roman de Dezvoltare Soc a<a

55.01.15

0

Cbeiutel* r*e«ligiblie 'SPA

55 01 28


Transferuri d-n bugetul oca» câtre anjoațllk de .->rvcitare kuarromunltere

55    42

0

Titlul VIII Proiect® cu finanțare din Fonduri extern* nemroburs abile (PENI oostaoerare (cod 56 01 la 56.05*txxJ

58 07 ♦ 56.08 * 56.15 la 56 18 +56.25+56 J7*$&2Sj

56

Q

Program» din Fo»»:kJ European de Oozvokam Regionaa iFi-.DR > -56.01 Oi b 56.0t.ioi

56.01

0

Finanțai tt* naționala

56.01.01

0

Flnanțars-a externa neremburaabita

5601 02

0

Cheltuieli nedigibiln

5601 03

0

Program din Fondul Social European (FSE) (56.0201 b 56.02,03)

56.02

Finenlarua națională

56.0201

Finanțarea externa nerambureaMa

56.02.C2

Cheltuieli n«ei>gibiit

56.02 03

Program? din Fondul de Coaaur-e (FC) (56 03.01 la 56 03.03)

56.03

Finanțarea naționala

56.03 01

Finanțarea externa ••«rambursabila

56.03.02

Cheltuieli neeTglbite

56.03.03

Programe u<n Fondul European AflrteM de Dezvoltare Rurala i^EADR) (56.04 oi 13 K 04.031

56 04

Finanțarea națională

56 04 01

F»nant3reo axioma noramcuTiebiJa

56.04 02

Cheilule<l rx?eligibiie

56.04 03

Programe 3.n rondul European pentru Pescuit iFEP) (5G.05.011» 96.05.C3)

56 06

Finanțarea raportă

56,05 01

Finanțarea e*t»rna neranbursabte

56.05,02

Cheltuieli nealigiDrte

56.05,03

Program* Instrumentul de As-stariâ pentru Proadersro (IPA) (56 07.01 u 56 07.03)

56 07

F'nanțsreo iwtionalâ

56 07 01

ANEXA LA HCLM SR /££ ,

finanțarea extern a nerartursabik

30.0? £2

Cheltuiaii n»«i*n*D*e

56.07 03

Profirarr-H Inxtmnrenfu European cm Vecinătate st PwrtenenailENPI) (56.08.Ci •» 53 08 03)

56.08

Finanțarea națjocală

56.08 01

»-'nanț3nM cate a ne^mbursabilă

58.08 02

Cheltuieli neelioibi a

56 08 03

Alte programe comunitare finanțate m perioada 2007-2013 (56.15 01 to 56 15.03)

5615

Finanțarea națională

50 1501

Finanțarea externa nef-nnxrsablla

56.15.02

Chettuief neehgibile

5c 15 03

Aha txaHtati sl Ir.stfur’enie postacterare (56.16 CI la 56.16 03)

56 16

Fir.antar&a r.aporwiA

56.16.01

Finanțarea extern*» neranbunadbite

f« 16.02

Chettuteti neeiigitoile

56.16.33

Mecamamu* hnanctar SEE <56.17.01 la 96.17.03)

56.17

Finanțarea națror.aia

56.17 01

Finanțarea externa neremtxirsafcllc

56.17 02

Cheta neil neeRgibiia

50 17 03

Mecan-snu. financiar norveqian»56 '8 01 la 56.18/.3J

56.16

Finanțarea no (ionelă

56 18 01

Finarrțarez caaernH nerampursatitia

56 18 U2

Cheltuieli nâsAgitule

56 18.03

Prcuramui ds cooperare elvehunxvxnan vizând reducerea disparitallloi eccnomire si sociale- 'm cadrul Uniunii

Europene extt»«a (5625.01 la 5625.03)

56.25

Finanțarea notarială

582SJM

F'nențsrua axrerna '‘erambureahifc?

56.25.02

Cheltuieli ncctgib'l*

56 2.5.00

ANEXA LA BCXJM NR.ygg

AsifitențJ- conntcâ pentru mecanismele financiare SEt 156.27 Ql ia 5627 03)

3627

F’n«mtare3 nattonalfe

58 27 01

Ananțarea eoamu ribramnureacila

5627.02

CfiettuleN neeligibre

56.27.03

Fondul «Mfonai penau 'siani oboteraie xituertmecanismelor Imanclax- SS    Of la 5628 33,

56 26

-’naniuiHH naucnale

5628.3-

Finanțarea externa -eramcursa&i<n

•Mi. 28.02

Cheltuieli **'gibite

5628.03

CHELTUIELI DE CAPITAL tcod 71*72*7$)

70

fi

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 ♦ 71.031

71

5

Active fixe (cod 71.01 01 la 71.01.03*71.01 30)

71.01

fi

Construcții

71 01 01

a

Mașm, acnipamerite si m/ioace de transccr

71.01 02

U

Mobilier, aparatură Olrolicâ și alte acbve corporale

71.01.03

0

Alte aclrve fixe

71.01.30

5

Reparații capitale aferente act)velur fixe

71.03

0

TTTLUL XJII ACTIVE FINANCIARE icod 72.01)

72,

0

Active financiare (cod 72 01.01)

72 01

0

| Panici par» ta captaHm *<xyai a< societablcr mmerclale

72.01.01

0

TITLUL XIV FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE

75

0

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81,

70

0

TITLUL XVI RAMBURSĂRI OE CREDITE (cod 81.04)

81

0

Rambursare» împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

81.04

TTTLUL XVI» PLĂTI EFECTUATE »N AN» PRECEDENT1 SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85 01)

84

Plan efectuate în anii orecedenli si recuperate In anul curent

85.01

TITLUL XVIII REZERVE. EXCEDENT'DEFICfT

90

Exc«J«nt |B2 01 97)

92.01

(Excedentul secțiunii oe nezvoitarH

92.01.5?

Deficit (93.01.97)

9301

{Deficitul set vurni de dezvo l3rc

93 01 «7

î


sunaaA

tw/^z

JJDF TUL CONSTANTA

Unitate» fdmin-slrsăv - terrcc’utts CONSTANTA InsOtUVâ puh icâ._ _

ANEXA LA

ocl.m    gafrl


Formular


ANEXA 2 BIS


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI. ARTICOLE $1 ALINEATE, PE ANUL 2013

CAP 81.02    ir* «ei

DENUMIREA INDICATORILOR

Coa indicator

Buget 2013

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE ♦SECȚIUNE A OE DEZVOLTARE)

33030

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod «1 *79*84,

3485$

CHELTUIELI CURENTE (cod 10*20*30*4D*50*51SF*55SF*57*59|

01

34855

TÎTLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL |cod 10.01*10.02*10.03)

10

0

Cheltuieli salanale In bani (cod 10.0V01f10.01.03 la 10.01.08 *10.01.10 la 10.01 16 *10.01.30)

10.01

0

•Salani baza

lO.or .oi

0

tKtemruzatie ac conducere

10.01 IM

0

Spot de vechime

10.01.CM

0

Sporuri pentru oinditli oe munca

10.01.05

0

Alta sporuri

10.1)1 00

0

O® suplimentare

10 01.07

0

Fond do premii

10.01.08

0

f cmC penlrj p?stuf r-cupatc pnr> cumul

10.01.10

0

Fond aferent plai» cu ora

10.01 -1

0

ANEXA LA

'ndcmnizwM plătite -nor persoane din afara ufiltalii

10.31 *2

0

Indemnizații ds delegare

1001.13

0

Irdanir.îzsd, de detașare

10.01.14

0

Aocatil pentru transportul ia si de la tocul ce munca

10.31.15

0

Alocații ueoȚpj locunlw

10.01 ’6

n

Aftc drepturi salanaJ« m bani

10 01 30

0

Chettunrii «aJanale in natura (cod 10 02.01 la 10 02 05*1002.30)

10.02

0

i icnete de masa *)

1G.02.01

1)

Norme oh hrana

10.02 C2

0

Uniforme sl ech penwnî ot/Vțialonu

10 02.03

0

Locuința de ssrvjciu folosite de salarfol s lami la sa

•0 02 OM

0

Trar.soortul ta & de la tocul de munca

10.02.06

0

Afie drepturi satanele in natura

10.02.30

0

Contribuții |cod 10.03.01 la 10.03.06)

W 03

0

Contribuții oe asigura' sociale de stal

10.03.01

0

Contribuții de aaqurâri oe șomaj

10 03.02

0

Contribuții de asigurări sociale de aenatate

10.03.03

0

ContntxjTii de asigurări pentru accidente de m»«5ca si boli profesionale

10,03.04

0

ri’nme de aajgurare viața plătite de angajator ocntru angajați

10 03 05

0

CoovibdlM pentru ccncedii s* •ndemnizat-.i

10.0X08

0

TITLUL II BUNURI Si SERVICII țocd 20.01 la 20.06*20 09 la 20.16*20.13 la 20^5*20^7*20.30)

20

0

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 (a 20 01.09*20.01 30)

20.01

0

Furnituri dc birou

20.01.0->

0

MatenaJe peren- curatorii*

20.0i.02

0

incateJt, Itum.nat sl foca rnixnca

20.01 03

0

Apa. canei m salubritate

20 U1 04

0

Carburant) si lubrifiant'

20.01 o:-

u

pîe** Je schimb

20.01.06

0

ANEXA LA

hclmnr^Ta^3

Transport

71101 CT

0

Ptxca. telecomunicații, rad» b, Interna

20JD1 oa

0

Materialo si portari de servicii cu caraetnr funcțional

20 01 09

0

Alic- bunuri si servicii pentru inbanrere 5i fu>uAJnn»re

20.01.30

0

Reparații curenta

20.02

0

Hrana (cod 20.03.01*20 03.02)

20.03

0

i irana pentru oameni

Z0.03 01

0

Hrana pentru anmaie

20.03 02

0

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0

Medicamenta

23.04.01

0

Materiale- sanitare

20.04.02

0

Reactivi

20.04.03

0

Oezmfectânti

20 04.04

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05,01*20.05.03*20.05.30)

20.05

0

Uniforma si echipament

20.05.01

0

Lenjerie si accesoni de pal

20 05 03

0

AM» Obiecte de inventar

20.05 30

0

Deplasări. dataearl. transferări (cod 20 00.01*20.06.02)

20 06

0

Deplasări interne detașări, transferări

20.06.01

u

Deplasan •• străinătate

2C.ObQ2

0

Materiale de laborator

20.09

0

Cercetare-dex woMare

20 10

0

Cârti, publicații si materiale documentare

20 11

0

Consultanta si expertiza

20 12

0

pregaure profesionala

20.13

0

Protecția muncii

20.14

0

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armau

20.15

Studii si cercetări

20.16

0

ANEX * l a

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animaleloi

20 18

0

Contribuții ale administrativ pubnce locale la realizarea unor lucrârl și servicii de interes public loca». in bara unor convenții sau contracte de asociere

20.10

U

Reabilitare infrastructura program inundat*! pentru autnrttati publice locale

2020

0

Meteorologie

20.21

0

Finanțarea acțiunilor din domeniul aoalor

20 22

0

Prevenirea ai combaterea Inundațiilor ai înghețurilor

20 23

0

Comisioane si alta costuri aferente împrumuturilor (cod 2024.01 ♦ 7024.021

20 24

3

Comislc*ar,« s* alte costuri aferente mprumuturilor nrtemc

20.24.01

0

CcmisioanH a alto costuri aferente imprumutuniur «nteme

20.24.02

D

CheHuiell judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni In reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

TI

Tlchete cadou

20.27

1)

Alte cheltuieli (cod 20.30 01 la 20.30 04*20.30 06+20.30.07*20.30.0ÎH20.30 30)

20.30

0

Reclama si publicitate

20.30.01

0

Prctocnl al reprezentare

20.30.02

0

Prime de a&g-jraru nor-viata

20.30 03

0

Ch ni

20.30.04

0

Prestări scrveii pentru tra^umnerea drephftfcy

20 30 06

0

Fontii•» PreundimNui/Fondul conducammiirt institut»** publica

2C..-1O.97

0

Erecutarea siria a creaMaior bugetara

20.30.09

0

Ahechcituwii cu bunun si sorvici

70 3020

0

TITLUL l|| OOBAMZ1 (coo 30 01 la 30.03)

30

0

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01*30 01.02)

30.01

0

Dobânzi aferent» materiei publiru» imeme directa

30.01 0i

a

OoWnzi ft'erentc treriiiB&r interne narantaie

30 01.02

0

anexa la

HCV.!

Dobânzi aferente datorie! publice eneme (cod 30 02.01 la 30.02.03*30,02 05'»

30 02

0

Dobânzi aferente datoriei put» ic© extern «Urecte

30.02.31

D

Dobânzi aterents credltofof exbwne contractate de ordonatorii ac credUa

-30.02.0?

0

Dobânzi aferente creeiislor «cernu garantate si/asii OireetG sutwnprumutaie

30.0? 33

0

Dobânzi aforen» datoriei publice CXBeinn -ocaic

30.02 05

0

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.03* 30.03.05)

30.03

II

Dobaru aferente împrumuturilor din frirdul de wznur

30.03 01

0

Dntwrda datorata (rezerv nei stalului

30.03.02

0

Dobânzi aferante împrumuturilor temporare din trezoreria staluU

30.03.03

II

Dobânzi ia opestiunile da leasing

20 03 05

u

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03*40 20*40.30}

40

34055

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț șl tarif

40.03

0

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevirionate ale preturilor ta combustibili

40.20

0

Alte subvenții

40.30

340S6

TîTLUt V FONDURI DE REZERVA (cod 50 04)

50

0

Fond <te rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

50.04

0

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51 SF

a

Transferuri curenta (cod 51 01.01*51.01 03*51 01.05*51 01.14*51 01 15*51.01 24*51 01-26*51 0Î 31*51 01 35*

51.0145*51 01.48)

51.01

0

Transferuri caira instituții ouM.ce

5» 01 01

a

Acțiuni de «an3tatu

51 01 03

n

Finânixrea aeropumirilor de inferes teta.

51 01.05

n

Transferuri din btz^«!ale consiliilor judele» n» pentru finanțarea centrelor de 3 pentru ormeclid copilului

5i£’ ’4

0

ANBXA l A IHCLM NR

TiHnsferun din bugetele iocate pentru «nsMufiite de efiostertia socala pentru persoareia cu hanrfcac

SI 01 1fi

0

Trandenjri din li-jgetoio oir«ililior locale județene pentru acordat** uror ajuiu^re către unitățile admlnislraiiv-tertlotlale ir situaț.i de extrema dificultate

51.01 z<

0

Transferuri onvtnd nflntfbuțiâ >» «igurâp *ur.<aie ac sănătate pentru persoanele «n^te ’n cona-iut pentru cruțarea ccpilulu-

51.01

0

Iransfe’un privind comnouțiile J*= sănătate pentni persoanele beneficiat* de ajutor sceai

51,01.31

0

T'ein-itenjn din buțjere'e consri ».or locâle și ,'jdețene pentru finanțarea unităților de âs neniă nteo^co-socialL

51 01 3w

0

Transferuri dm t>ug»?tok locaia pontai (mutarea cnefitaalilor curente din domeniul sănătății

51.01 46

0

Transferuri din Pujjtusle ocale centre TrunUuwa camerelor agricole

5 TOI .49

0

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55 01* 55.02)

55 SF

0

A. Transferuri interne (cod 55.01.18+ 55.01.54)

55.01

0

Arta transferuri curente interne

55.01 13

0

Transforun pontai achitarea obilgați*^ restante către furwzonl d© energie lermxu» st ale centralelor de lormuficare

55.0T54

Q

8 Transferuri curent» In străinătate (către organizații Interna|ion»i«) (cod 55.0201+55 02.04)

55.02

0

Cențritjutfi $i colcaț.i la oigwntsme «ntemdGnnalo

55.02,01

0

Alte jransfuntri curente In străinătate

55.02.04

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0

Ajutoare uooale (coc 57.02.01 Ib 57 02.04,

57 02

0

Ajutoare sociale In numerar

S7.02.01

0

Ajuloa*» sociale »n natura

57.02

0

Tlchtfe de cresa

57 02 03

(1

Tetele cadou acordain pentru cheltuieli sc-ciai*

57 02 Oi

0

TTTLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 ♦ 59.02 * 59.08 *59.11 +59.12 *59.’5 *59.17 +59.20*59.22 *59.25 +59 -30*59.35»

59

0

Burse

59.01

u

Ajutoare pentru dauna provocate da calamltâțiie naturala

59.02

0

Programe pentru tineret

59,08

0

Asociații si fundații

59.11

0

Susținerea cultelor

59.12

0

Contribuții la salanzarea personalului neclerical

59.15

0

Despăgubiri civile

59.17

0

Sume destinata fln3ntaril programelor sportiva realizate de structurii® sportive de drwpt orivat

59.20

0

Acțiuni cu caracter «ilntrfic si SociaixzulturaJl

59.22

0

Sume aferente plății creanțelor salariate

5928

0

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

59.30

0

Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe

59.35

0

OPERAȚIUNI FINANCIARE |cod 80*81)

79

0

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03*80 30,

SO

0

împrumuturi pentru Instituții el servicii publice sau acllvitati finanțate integral din venituri proprii

80.03

0

Alte împrumuturi

80.30

0

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod «1.01 +81 02)

51

0

Rambursări de credit* externe (cod 81.01 01*81.01.02*81 .01.05+81 01.06,

81 01

Q

Rumrxjr>an de credite e*<«me contractate de ordonatorii de

01.01 01

0

Rambursan de >x»rtito exieme tln fundul de garantare

81.01.02

Râmhuman de :rcdi’.â eierante datorie- pub:»c.M edeme iccate

HI 01.05

0

Diferu'itM de curs aferente duh viei puolltx externa

si.oi.oe

0

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01 +St.0202*81.02.05,

81.02

0

j Rambursări ne cred ie interne gars-lote

51.02 01

0

Transforur cfin hogelui locsl către 3 SOC la ți 11b    dezvoltare <ni,rtreomunltarâ

35.01.42

0

ridul VIU Proiecte cu flnanlara efln Fonduri extern* neramburțabile (FEN| post aderare (cod 56.01 la 56.05+coC 56.07 * 56.08 ♦ 56.15 la 56.10 «-56.25+59.27*56 28)

56

0

Pmgrame din Fundul European • « Llazvoltarc Reqia^ia (FEDR ) (56 Ol 01 ia 564)1.33:

56 01

0

Finanțarea națională

5601 01

0

Finanțarea externa neramhursatflu

56.01 02

0

Cnwiruteii neeflgtoile

56.U1.03

0

Programe din Fonoi* 5.x»al Europc-a^ (FSF) i56.02.0i a 56.02.031

56.02

F inanțarea nalw^iA

58.02.01

•-inantarea exiema nerambursabi a

56.02.02

Cheituxii reeHginlie

56.02 03

Programe din Fondui de Ooezkne <rC) (56.03.01 la 56.03.03)

^03

Finanțarea națională

56.03.01

Finanțare externa neramb-^rsabild

56 03.02

Cheltuieli neebqibile

56.03 03

Programe din Fonam Europaar Agnccl Ce Ctwoltare Parata (FEAOR) (56.04 01 ib 6804 03)

56,04

Finanțarea naționala

56.04.0’

Finanțarea externa rera-ntJursabite

56.04.02

Cheltuieli neelkiibUe

56.04 03

Programe (Im f ocou' Eurupsar pentru Pesraifl <FEP) (56.05.01 m 56 05.03)

30.05

F-nsntaroj național*

56.05.01

Finanțarea exterxt nerambursaink

56.05 02

Cheltuieli neeligitxie

56.05 03

Profliame instrumentul de Asistență pentru PreacerarH (IPA| 58 QT 01 la 56 •)/ 03)

58A.r

F<nanțanur nalionalA

seoroi

ffCLM .Mc

Finanțarea externa nerambursabilu

56.07 02

CheBmetf neeiigibiie

56.07 03

ProgianiR tp,s*rune.-!i.il Europcân du Vecinâiate 91 Partencr3i (FNPi) (56.08.01 ia 56.03.03)

56.08

Finanțai =» națională

56.08.01

Finanțarea externa nerHmpursatîiia

56.08.02

Che/luml: necligibite

•>S0B03

Aile programe comurctam finanțate m periooda2007-2013|56.15.01 ia 56.15.03)

56.15

Finanțarea națională

56.15.0i

hmanțarea externa rwambursatfa

56.15 02

Cheltuieli 'leefigibtlc

561503

AHr facilitat st instrumente- posfaderare (56 ift 01 te 58 16 03)

58 16

Finanțarea națională

56 16 01

Finanțarea externa nerambusanifa

5616.02

Cheltuieli neeiigitnle

56 16.03

Mecanismul financiar SEE (56.17 01 «a 56 17.03)

56.17

Finanțarea nwbonafe

56 17 01

Finanțarea n «ierna ne ram bursa bila

56.17 02

Cheltuieli neeligmlie

50 17 03

Mecanismul financiar norvegian (56.10 01 la 56.18 C3)

56.18

r manțaree națională

56.1fl.01

Finanțarea externa neramnursabiia

56.18.0?

ChcItutMii neeteppjte

58.18 03

Prugr^mai de coopera- elvetiarxxotnan vizând inducerea cispantaMor e-oonomine si secaate in cadru' Uniunii Europene extinse (5025.01 w 56 25.031

56.25

l inanțaro-a națională

56.25.01

Finanțarea externa namirtamablla

5625.02

Chcfluteu neellgioite

56 22.03

anexa la HCLM Jtâ #A,

Asrsrsntâ rshnicH pentru mecanismele financiara SLE155.27.D** a î* 27.03)

56.27

^irranțanea națomiă

56.27.01

Flna»»iarMa externa neramtiursab b

56.27.02

Cheltuieli oeeîHjihile

5C27C3

-ondul nationoi pentru relații b»>alei -jk wrnmn mecantemnior financiare SF . / sg 28 01 td 56 2B 03)

56 28

PlnanțarH» •‘agonale

55.26 01

Fmantaroa externe nerarnt

56.28,02

CheNuuti neeilgicile

56.28.03

CHELTUIELI PE CAPITAL (cod 71♦72*75»

70

175

TITLUL XII ACTIVE NEFINAJMCIARE icod 71.01 ♦ T1.03

71

175

Acuve n»e (cod 71.01.01 ia 71.01 05*71.01.30)

71 01

175

Construcții

71.61 Ci

175

Mașini aifi,pamante s "M^ce de trar»*e»:»fi

71.01 02

0

Mobilier aparaturi birotica alte active ooicrae

71 01 03

0

Ale acave fi*e

71 UI 30

0

Reparații capitala aferenta activelor fixe

71.03

0

TITLUL XUI ACTIVE FINANCIARE |C«J 72.01 >

72

0

Active financiare (cod 72 01 01)

72.01

0

Participare ta capitalul -<iai al societăților comerciale

7201 01

TITLUL XIV FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE

75

Q

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)

79

0

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81 04|

61

Q

Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțe»ea proiectelor cu finanțare UE

81.04

TITLUL XV» PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)

84

Plăti efectuare In anii precedenli si recuperate In anul curent

85.01

TITLUL XVIII REZERVE. EXCEDENT/DEFICIT

90

ANEA A LA hclm SR^jgg ,

Excedent (92.01.971

9101

|l=xcedenlui secțiunii rl« dezvolta rc

92.01 97

Penat (93.01 97)

93.01

iDofic.iui aacțMjniide dezvoltare

93.01 97

PREȘEDINTE SȘDWTA

JUDE IUL* COMSTAMA

Unitele* atimirMetrativ - temcdatâ ' CONSTAI/TA

nstil’Jtia vuiMiră:___

Formular    "f    ANEXA 2 B*S

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE. PE ANUL 2013

ANEXAt ' IHCLM Nft


CAP.84.02    mii im

DENUMIREA INDICATORILOR

Cuc indicator

9uSer.2O13

FW VCDER» ANUALE

TOTAL

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚ1ONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

48221

SECȚIUNEA OE FUNCȚIONARE (cod 01 ♦78*04)

0938

CHELTUIELI CURENTE (cod 10*20*30*40*5Q^51SF*55SF*57+59|

01

43938

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod W 0W0.02*10.0S)

10

0

CH«i»uioll salanale in bani (cod 10.01.01*10.01.03 la 10.01.08 ♦10.01 10 la 10.01.16 ♦10.01 30)

10.01

0

Salarii dn baza

10.01.01

0

Indemnizație de cord-cam

10.01.03

0

Spor da vechime

10.01 jQ4

0

Sporuri pentru cunliln fle munca

10.01 05

0

AU© sporun

10.C1 06

0

Ore suplimentare

10 01.07

0

AiSB-XA la HCLM NR Jfrf ^/?l

Fond de premii

10.01 08

0

Fond pentru posain ocupate prin ;umul

1001 10

0

"onJ aferent obții cu ura

10.01 11

0

ncemnlzatii plai la unor persoane din Stere unilabi

10.01 V

0

indBmn'zatli de ttntegarc

100».13

0

Indemnități’ da detașare

100, M

0

Alocații pentru transportul ta și de la Incul de munca

10.01.15

0

Alocați ■ jînntrb locumte

I0.C-.16

0

Alte drepturi satanale in ban

10.01.30

u

Cheltuieli salariate in natura |cod 10.02.01 b 10.02.05*10.02.30)

10.02

0

"Periate Oh masa *)

10.02 05

II

Norme ie hrara

10 02.02

0

Unifomw si ediipareem «obligatoriu

10 02.03

0

Locuința de sanric>u Mlosta de salariat s* familia «a

10.02.04

0

1 ranspcnui b si «le u locui de munca

1C.02.08

0

Arte croptui! saiarlaie in ratura

10.02.30

Q

Contribuții (cod 10.03 01 la 10.03.08)

10.03

0

Cnntnbuti. de asigurau -.«?cbfe rio sial

10.03.01

0

Contnbulii CC asiuiiMr ne șomaj

10.03.02

0

Contribuții de asigurări socul» de sonatat»

10.03.03

0

Contr&uoî de 3siguran pentru acctcarte do munca » boii profesionale

10.iW.04

0

P'me de asiuure.-» viată otel »n de angajator r**ninj angațăti

10.03.C5

0

Contribuții pentru concndii sl Indemnuntii

10.03 06

0

TITLUL II BUNURI $4 SERVICII (cod 20.01 !■ 20.06+20.09 la 20.16+20 13 la 20.25+2027+20 301

20

2 0388

Bunuri si sarvrdl (cod 20.01.01 la 20.01 09+20.01.30)

20.01

0

Fumirun de birou

20.01.01

0

Materiale senini curatenfe

20.01.02

0

incaM27t. Ilummat si forte mnmca

20 01 03

n

ANEXA LA HCLM NR

Apa seral si salubritate

200! 04

0

Carburant, si lubrifiuntl

20.01 05

0

Piese de seb-m-

20.01.06

0

Transport

20.01.07

0

Posta iBiecomumcaiii, neîic rv ‘ntemet

20 0100

0

Materiala p’estari do servicii cu :a-^cter funcnoneJ

20 01 09

0

Alte bunuri st servit* pentru întreține'e & funcționare

20.01.30

0

Reparații curente

20.02

0

Hrana (cod 20 03.0’*20.03 02)

20 03

0

Hrana pentru oamonr

2C.-33.01

0

Hrana pentru anima-a

20.03.02

0

Medicamente si matahale sanitare (cod 20.04.01 (a 20 04 04)

20.04

0

Medicamente

20 04.01

0

Materiale sanitare

20.04 02

0

Reactivi

20.04 03

0

De&nfectantJ

20 04 04

0

Bunuri d» natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01*20 0 5 03*20.05.30)

20.05

0

Unifnrmo si ec^ipamer*

20.05.0t

0

1. *n>«rt© 5 acceaon -v- pat

20.05.03

0

At*e obiecte inventar

20.05.30

0

Deplasări, detasari. transferări (cad 20 06.01*20.06.02)

20 06

0

Deplasări intome. detfqpr transferări

20.08.01

0

Depte*«n in strâlnâtate

20.06.02

0

Materiale de laborator

20 09

0

Cerce tare>dez volt nre

20.10

0

Carii, publicații si materiale documentare

20.11

0

Consultanta 9l expertiza

20.12

0

Pregătire profesionala

20 13

Q

Protecția muncii

20.14

0

Muniția furnituri sl armament de natura acilvaior fixe pentru armata

20.15

0

Studii si cercetări

20.16

0

Plad pentru finanțare? patrimoniului genetic al animalelor

20.18

n

Contribuții ale adminietratJel publice locale ia realizarea unor lucrări șl servicii de intere» punilc local, In oaza unor convenții mu contracte de «toc te re

20.19

2f»8fi

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autodtati publice locam

2020

0

Meteoroiogie

20.21

1)

Finanțare? acțiunilor din domeniul apelor

20.22

(1

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

0

Comisioane ei atfe costuri aferente împrumuturilor (cod 20 24.01 ♦ 20.24.02l

20 24

a

Comisioane s abe costuri aferente împrumuturilor externe

20 24.01

a

Comisioane si alie costuri aferente împrumuturilor -nteme

20 24.02

a

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea mtereseKr statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0

Pichete cadou

20 27

0

Alte cheltuieli (cod 20 20 01 la 2030 04*20.30 06*20.30 Of*20.30 09*2030 30)

20.30

0

Rodanta 31 publicitate

2C.30.01

a

Protocol si reprezentare

20.30.02

0

Pri<ne dt asigurare ron-viate

20.30.03

0

Cbm

2030 04

0

Pnwbmi seMcil pcnttu iiMnamiterea drepturilor

2u 30 ce

a

f nodul Prescdinltiji'Fnndul c-onduealoruiui inxiiiuliei ouzice

20 30 07

a

Ltecuiaroa silita a nr=artek-r bugetare

20.30.09

ti

Ane cncttweb cu bunuri = scnricii

2030.30

0

TfTtUL III DOBÂNZI <cod 30 01 la 30.03}

30

0

Dobanx. aferente datoriei publice Interne (cod 30.01.01*30 01.02)

30.01

0

illCVM WK

Dobaiu» niexBnte datoriei puMIce interne sfiractp

30.0T01

0

Dobânzi d'ererlb creditelor Inlemo garantate

30.01 02

0

□ooanzl aferento datorie» publice strtme (cod 30.02.01 la 30 02.03*30.02.05)

30.02

0

Dobânzi aferente ddton&r pubft» externe directe

3CLW?,01

0

(Jonanr aferente crodiîeiot exlerr.R contractate de ordonatorii do credite

30 02 02

0

Doranz» b(kh.. « creditelor externe garantate sb/hhu directe wbimprjmutstc

30.02.03

0

Dobenz) ateotr.e datate»publice externe iooo

30.02.0b

0

Alte echerul (cod 30 03 01 la 30.03.03* 30.03.05)

30.03

0

Dobânzi aferente tnpnimi.Inilor din fondul de tezrtur

30.0301

0

Oobanda datorata Irezure-« statului

30.03.02

0

Dobanz» aferente împrumuturilor temporara din trezoreria atalulut

30.03.03

0

Doban?' a opeetunilr» de leats.ng

:t0.03.05

0

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03*40.20*40,30)

40

17550

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și lanț

40 03

17560

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevtzionate ale preturilor la combustibili

40 20

0

Alte subvenții

40.30

n

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților loca*

50 04

0

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT ATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE |cod 51.01)

51 SF

tf

Tranelerurt curente (cod 51.01.01*51.01.03*51 01 05*51.01.14-rSl.OI.15*51 01.24*51 01,26*51 01.31+51 01 39*

51 01 40*51.01.401

51.01

n

î ransRrbri către instituții publice

51,01 01

0

Aclmni ae sanatatc

51 01 03

0

F mantarea aeroportjtuk ce mreres local

51 01 OS

0

aNEXa LA HCLM NK

Transferuri cir tr.gelț^e consiiiiicr luOatene oontru finanțam* centrelor de zi paniru protocha copM Jui

51.01/4

0

Transferuri clin bugetele iacale pwnîn- Instituțiile de asisienla soaaia peniru persoanele cu handicap

51 01 15

D

Transferuri din cugetele consiliilor tocate si județene on^mi acordarea uno’ ^(U»oare către unitățile admin-strativ-ier'înna a in situații de Hcvemâ dificultate

5101.24

0

Transferul - £ti»tnd contribuția de asigurări soeiuk Je sănătate penau oentounoie aliate in concediu peouu creșterea oopiiulta

51.01.26

0

Ti&iwtaruri privind LG'khuhTie de sănăralt» pentru persoanele beneficiare de ajutor social

51 ni 3»

0

1 rarrsfcrtr dm bugetele eonsiliilo» it*'-al» șl Juoețene pentru finanțarea unităților o» asistentă medico-sotiale

51.01 30

0

T ransferuri dm bugetele fceata penlru finanțarea cheftuiellltx curente din domeniul sănătății

51.01 46

0

Transierun din bugetele locale pentru finanțarea camerckiT agncol*

51 01 40

0

TTTLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01* 55.02)

55 SF

0

A Transferuri interne (cod 55.01.18* 55 01 54)

55 01

0

Alte transferuri curente interne

55.01 18

0

T’-ansferun pentru *dhitarea obliynhitor restante către furnizorii de energie '.erm< st ale centralele' de irtrmnficare

55 01 54

0

B. Transferuri curant» in strâlnâlate (câtr» organizații internaționale) (cod 55 0201*55 02.04)

55.02

0

Cor.tribuți» ș| cotea,» a organisme •niamaficnale

55.02.01

D

Alte trur-hM-un curente In străinătate

55.02.04

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57 02)

57

0

putoare a oct a te (cod 57.02.01 >a 57 02.04)

57.02

0

Ajuiuure sociale In nune» ar

57.02.0»

0

Ajutoare sooate nrwura

57 02.02

0

Ticrcie de crasa

57 02 03

0

Tichet® cadou acoroaie pentru cheltuieli amn*»®

57.02.04

0

ANEXA LA HCLM

T1TUJL X ALTE CHELTUIELI (cod 59 01 + 59.02 * 59.08 +58.11 *59.12 +59.15+59.17 *59.20*59 22 *59.25 ♦59.30*59 351

59

0

Burse

59 01

n

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile necurate

59 02

3

Programe pentru tineret

59.08

0

Asociații si fundații

59.11

0

Susținerea cultelor

59 12

a

Contribulii la salarizarea personalului neclerical

59 16

0

Despăgubiri civile

59 17

0

Sume destinate finanțam programelor sportive realizate de structurile sportive d» drept orl.-at

59.20

0

Acțiuni cu caracter slnn tifle si soclaJ-cuttural

59.22

a

Sume aferente plâțll creanțelor salariate

59 25

0

Programe st proiecte privind ©revenirea al combaterea discriminării

59.30

0

Sume alocate pentru sprijinirea coc șirul ni de locuințe

59.35

0

OPERAȚIUNI FINANCIARE /cod 80*81)

79

0

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI țood 80 03*80 30)

80

0

împrumuturi pentru institutll si servicii publice sau activitzn finanțate Integral din venituri proprii

80 03

0

Alte împrumuturi

80 30

0

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod Bî .01*31.02)

81

II

Rambursări de credite siteme (cod 81.Dl.01+81.01.02+81 01.05*81 01.08)

81.01

(1

Rambursări do im-tite extemu camiractate do oracnmon. de credite

81 fti 01

()

Ranvtuman do C recile «ilMre din fondul ite garentarț?

8’ XG2

0

Rarr.bofsan credite aforente datoriei pudice e^ieme locale

81Ă)1 tifi

0

Diferente do curs «torente date' ei put'.lice externe

81.01.06

0

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01*81 02.02*81 02.05)

81 02

U

P.Rmcursan de credite rreme garantate

81.0201

0

ANEXA la IHCLM Nk,/^Z_

Difernnia de cure aferente datore; eublif» interne

81 02 02

0

Rambursați d« create aferenta dator t" publice mmme 'ocale

61.02.06

0

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI Si RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01J

84

0

Plăti ef&^tuate in anii precedcnli al recuperate in anul curent

85.01

0

TITLUL XVIII REZERVE. EXCEDENWEFICIT

90

Excedent 9101.96

9101

Exixîentui secțiunii ch funcționare

92 01 96

Deficit 93 01.96

93.01

[Deficitul secțiuni functtena»e

93.01 96

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51 *55+55+70*79+64)

5283

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod SI.02)

51

Transferuri de capital (cod 51.02.12*51 0228+51.02.29|

51.02

0

Transferuri prermu Var tarea investițiilor la spitate

51 02 12

0

Trarwlerurt dir. bucatele locale pentru fin+nterea chefcuielikx de capital din domeniul «ânâtMH

51.02 28

0

Alte transferuri de capital către ins» iuti. publice

51.02 29

0

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

4812

A Transferuri Interne (ood 55.01.03+55 01.06 la 55.01.10 ♦ 55.01.12 ♦ 55.01.13+55.01 15+55.01.28+55.01 42)

55.01

4B«2

Programe cu finanțare ramcursatîiln

55.01 o:i

J

Prcq/am« PHAR5 și alta programe cu finantare nerambursabiiH

55 01 08

0

Programe 1SPA

55.01.09

0

(„vestftf' ale agenlfar economici uu capital de stat

MS 01 12

4012

c'rnțrame de druvotere

55.01 13

0

Fond Roman oe Dezvoltare Sociala

55.01.16

0

Cheltuieli neeligibila iSPa

55,0128

0

Transferuri din bugetul local tâ’re asoc ațiite de dezvoltare intemominr.a.'â

55 01-42

0

Titlul VIII Proiect» cu finanțare din Fonduri externe neramburiablle (FEN) postarierare (col 56 01 la 56.05+cod 56.07* 56 06 ♦ 5615 te 56.18 *56 25*56 27*56 28)

56

0

Programa din Fundul european ec dezvoltare R»aio«w»te (TEDR ) (56.C * JOI la 56 ?’ «U|

58.0’

0

Pinanterea naționali

56.01.01

0

Finanțarea externa nerarobur.sab.u

56 01 02

0

Cheltuieli neetlgibîe

5601.03

0

Programe din Fondul StxmI Furopean iFSE) (56.02. Ol la 56 3243)

56.02

Fin3ntireâ nabcnalâ

56.02.01

F»nan|aree externa -.«^rambursabila

56.02.02

Cheltuel» naebgib.te

56.02.03

Program ». .tn Fondul de Coeziune |FC)iâ6jQ3 01 ia 56.03.03)

56.03

Finanțarea națlonold

56.03.01

Finanțarea externa nuramt'U-sacwa

56.03.02

Cheltui» necliqldiia

56.03 03

Programe din Fondul European Aonco 3e Dezvoltare Rurala |FEA3«| 156 IM ni la 56.04.03)

56.04

Finanțarea naticrcală

56.04.01

Finanțarea externa nflmmburMb'la

56^4.02

Cheltuieli neefigihile

56.3443

Programe d.n For«2U European peren» Pescuit (FEPl (56.06 Qt W M 05 03)

56.05

Ansnșarea naționala

56.0501

Finanțarea    nerarnoursabila

56.05.02

Cheltuia!» neattgl&lie

56 05.03

Prognr^'nstrumentul d« Asistente pentru Preetfettr- (1PA) (56.07 01 la 56.07.03)

50.07

Finanțam» nstionalâ

56 07 01

Finanțarea externa neramburtacila

56.07.07

Cheltuieli necligihto

&6.<»7 03

Pn»rame Instnimentui European 3€ Vecină tata ș- oartencriai: ENPr> (56.09.0* 'a 5ft 06 031

56 03

Finanțarea națională

56.08.01

F nanțatHr, BKte-na neraniix^rsaeila

66.08.0?

CbeiiuiHii neekglbffc

56.08.03

AJte ocoqrame comunitare finanțata In perioada 'W7-2013 (56.150113 56.15.03)

56.15

F ir.a~(3rca națională

56.15.01

Finanțarea exrarna Terampursablia

56.15.02

Cheltuieli

56 15 03

Alte facilitat) si instrument»? postcder^'* (36.16 01 la 56 ’6 03»

5616

Finanlarec? -ationalâ

56 16 01

Finanțarea extern» neramfcursabila

56.16 0?

CheflDiei neoligibte

56 16 03

Mecanismul nnanaar Stt |56 '7.01 la 56 17.031

56 17

“inantarea națonaiâ

56.17.01

Flnanta-ea 6Jd»mB neranibu'âabils

56 17 02

Cnoituieii nsA'iglbilo

56 1703

Mecanwmul financiar norvegian {56.18. jt »3 56 :8.03;

56.18

Fînanțansa raponaiâ

56.18.01

Finanțarea evtewa nerarunursacHj

56.18.02

Cheuuiw nee'igiti-e

56.18 03

Progtuniui de cooperare «ivHti^ro-^ornan vizhiki reducerea rirspartatfior econom,»» sl socia'.e in cadrul Uniuni» Europene ewrttc -5625 01 13 56.25.03)

56 25

Flnanțanw națională

56 25.01

Finanțarea e*lt-nia nRram&uTsaiSia

5b 75 02

Chelkrreli neeilgiDl»©

56-25.03

Asistentă tehnica (Hntru mecanisme;»* nnaroara SEE (56.27.?* a 56 2? 03'

5627

f in3nțare= națională

56 2701

F-namarea oxcra neramwjrsaDila

56.27 02

Cheltuieli riHAhgihiie

5627 03

Furehv național pentru ih-ImIu bteterak ofereni mecanismelor finei imnra St.r (56.28.01 ta 56 2M 1)3)

5620

Finanțarea natonalâ

56.28.01

rirorțareu nxiema nerambufsabi.a

5628.02

CheRuîei* nedlgibile

5628.03

CHELTUIELI de CAPITAL (cod 71+72*75)

70

471

TTTLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 ♦ 71.03»

71

471

Active fixe (cod 71.01 01 la 71.01.03*71.01 30)

71 01

471

Cons'jua»

71 01 01

471

Mașini, ecti'psmenrn si mljloaco de transport

71 UI 02

0

Motolter. aparatul bmaca alte acnve ccrpcoe

71.01.03

0

Alte astive fixe

71.01.30

0

Reparații capitale aferente activelor fixe

T1.03

0

TITLUL XII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.011

72

0

Active financiare (cod 72.01X311

72.01

0

[parjcipare ia capitalul șoca» ai societablur ,-j»marctate

72.01.01

0

TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE

75

0

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)

79

0

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 8t.04|

81

0

Rambursarea împrumuturilor contractate pentiu finanțarea proiectelor cu finanțare UE

01.04

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)

84

Plăti efectuate In anii prwcedenti sl recuperate in anul curenl

85.01

TITLUL XVIII REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

VmEXa La

HCLMffi,

Excedent (52 01.97)

92.01

IEml^ ’entui secțUnri de dezvoltare

92,01 97

Deficit (93.01.07)

93.01

|£sflcitul secțiunii ne dezvoltare

93 01 97


» 1 i4ASC?UC ***^ {dame

ANEXA I A


1HCLM NR


anex A LA

IncțM

Lista obiectivelor de investirii pe anul 2013

i'V: > • «« ...» .

*•

i    uA» .‘ruliu

‘ Util thu.-fKm err.rtf'r ■'«»_ tfuu,',

|V n (/OKI jg*rr^^r,i

I ut.uirco

luialâ

•Hpi/J

u, UMlGtlf*

/<«c^

4(

ii tfjAW

K*,«

. ui-u/uf b

i, 122012

AVer» 4?r/’6Z’

frtWT»

hi

ftin/nwr' im

țuo«<

,»W

Futkl

intdii,

/XtMrrr

FM

.JTt

'

•«•Hw/

l/M «

Trvmfiv un

Im /i.‘    't G

i)a

Via'

tntnsf

b    /•»«;

A UaZ

t

1

i

A

9

,0

r.

i:

Z5

IOTA, GF.Nl RAL. diu cnrr

I .«27.779

,.0324,33

490.879

541.IS4

167366

n

1.R68

59.755

0

7.9211

97.823

0

Coiishucui-Munlaj

4R2 9J7

393.2,4

20.27ft

372.988

6X748

0

i.filr»

Ș7.|64

0

241

4.727

II

Obiective de investiți»

254136 (

111996

3,1.5, j

82.4851

22.066

ol

u

21.017

0

330

7,9

0

în cuuiiim.ire

1*0.354 ’

83.897

19.99,

63.906,

21.209

?L

0

20.581

0

241

387

0

Obiective t,e investiții

351.898

356.800

2.694

354.106

45.4’0

0

1.868.

38.689

0

«L

4.9,3

0

«oi

Jiri$*3

309.367

285

309.0*2

41539

0

1.6,6|

365*3

0

•1

4J40

0

ho,Ar. $i alte elitlle «Ui

42, .M5| 561237) 457.6741 104.563 99.850 ’ o)

0

491

«1

7.5901 911911

°l

de invextitO

UHIP.Ll.Ljl

Torn,, din care:

.U'TORI, ÂF, PI BL

CE 5, A( r„.M 1 xrtR>E

1.750

,.750

0

L750|    1.750

ol

0

0

0

0

1.750

0

1 "

0

0

0, 0

o)

0

0

0

IJ

0

0

HCL

llt <lt»i t (

I»»

,rHf>vuttihpa :c&uivuin> l^ua imperii «»**•    • <to«z ana!/

• • •/ :/altt

K'ilbmi

Huiuiht

i «Maro

tnltl/cj

- iKtJcaiă

7«W/

'ejite&'i ta )f i: ?n> ■

«m. fa J1 /: -W2

"'VVrtkri fitnnu

TmhI

aiwnt» ;c-t '*flj

rtf.yy.UWifir

rW

IV W

huhUh

PfiV.'W

I■

pt. va>H r

«r«

r>T«ăj’

>*• ut.7

l? MM*

/i ta *•¥#«»£

triate

ifleai

TftZ?**»

A i.'.-X

i.V »\v

h

2'

J

i

A

-

î

V

<A

u

A

Obiective de intesfcții in continuare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(1

0

U

0

o

Q

0

0

0

0

II

Obiective de investiții

Q

0

0

n

0

II

0

0

0

n

0

0

noi

0

0

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ANEXA I A HCLM N?

Execuție sediu udiiiinblrativ \rrvinu PutOie Administrare Cresc .Cabinei mulital Pvdiulric JSilmluulovi-pcil


652

1.250

M32

118

109

109

«75

L 118

1.002

116

109

109


LAiLLLQJLi’.L_IU Total, din rare:


I <>< T il\ț l , SERVICII Șl DEZVOLT ARE FVBL1CÂ

942.7991

t *

934.103

405.991

528.112

139.822

II

i 3to

?9.’S5

0

2.886

65.313

0

479.79«|

389.966

18.989

370.9—

63.171

0

1616,

57.164

241

4.150

0


, Tf

t'«rîj./»ur»u ofifecttvutur

•'.frii    *. v    duna. anuti

.‘i'r *1 llaUl ,ipri>t&ll

• atitm-a icwu/3

1 22

if

?*W

.-aZ^jt» u

.^jjcâr

4 h .    Aj

31 X? _V'.'

/Vj'ivG'zn penr-ft iT.’J

r<aiaf

lyil

>-v* - M/

fmarva.'e .sin

W n

fv U

•rhrdlu

Pnjig£l6

an

fana

speriat

• rnrt?i

’’V’infrw. f» Io

/.»* ../•

fcvoci

‘ Jr-< LicA-r

J

y

5

4

>

3

'r

10

CAP! 1 O L A L 6»    ASltft. RARI ȘI AS1S1

TNT Ă St

K. l.ALA

Total. rim rare:

652

1.2501    1.132

na

ltWl Iii    0

ol    Oi    0

109

Ol

573

Ulii 1.002

116

L09| O'    0

o|    ol    0

109

Oi

Obiective de iiivcxtiiii

652 J

1250

1.132

H8

ID9

0

n

0

o

ti

109

0

In continuare

9731

l 118

1.002

116

109

0

n

0

n

a

109

0

HCI.M 314000» modificat HCLM 175/2010

Obiective de investiiii

0

n

0

0

0

0

1)

0

“ol

0

0

noi

0

0

0

n

0

0

0

11

li

u

u

u

c

Uolân nalte cheli aleii

ol

Oj

Ql

nf

ni n|

n|

“^1

~sr~

al

Ol n|

Jc imestitii

Total, din care; •dntin inarpendcutc

0

0

0

D 0    <1    <7    0

0    II II

Obiective de investiții in enntinnarc

'Aî <i 1

110J73

29333

81,040

21552

0

0

21 Ol'

ti

:,0

Tb

n

178.618

81.616

18 989

6 ’ 627

?« KM

0

0

2O58I

•41

46

0

Total, din care:

i onsrrnlre locuințe icftiuc pentru unerl l destituie cumpamrii sl literari pregătitoare m

tehnico edilitare, lifturi aferente -zona

168.128

26 135

24 366

1.769

205

□05

01 •'!

ANEXA LA HCLM NP.

Ke'daurare» u roaicuujarca pnimcrunlrl 2 «ptliilur verzi din zoon Vraja Marii-CM/âniv-

l’nrt Fonie

HCLM 11/201 l.modfficat de IICLM 15/18.02.2013

Referat or.l345O7A»e; * I 20» 2


Re-uu urarea «> rtameflujare» iiiifgr.iM a zonei bturfce’PUt* Otidiu

HCLM 113/201 I .modificai de HCl M 14/18.02.2013

Construire uniTAO locative modulare ui Vlun. C ta îi L 1 k ofrrtnie - Campusul tor UI Henri < ©andii (Zona I) prin RaP.DPP

lici M USMR.07.2in iț modirtan


17129

14 016

1232

12.784

10.97"

10 077

15238

12.342

720

11.613

10.786

10.786

UI UI


14.504

11.341

250

1 1 082

10 040

I0.IM0

12.660

9.7M5

0

9.795

9 795

9 795


52450

58 XXI

3.476

55 405

K3M

230

40.925

41.775

2.798

10.127

241

241


_HCLM nx247/Q5.09Jll12

Oinixlrve de invesrtfll

350.342

355.656

2.345

353.311

45.229

II

L8r.s|

38.689

0

II

4.672

oi

noi

301.1 Ml

308.350

0

.108.350

<2303

0

1.6161

36.583

0

0

4.104

o|

Trrtal, din rare;


Programul de ilrxvnhare edilitara a inuntvtDlului Conslanla-zona Faleza \ord HCLM 1(3/16.07.2010


1(81.647

100,647

389

100.258

4 37K

4 27S

80 805

89.805

fl

99 805

4 104

4 104


V

,-r-

<CV«X1 '•■■tJtV

’/fAJ    f\»l .«VlJ

V -1

''alun/au

itiialâ

iniiutM

• «jiuUrzu

iitiilit

... '..UiOiuJ

Ttual

-pn(r:ârr Iii

H 12.20i2

W»W «A»

jy./2.70a:

■llucaft: t'cnl ~ I h

Al

jure»

u/a»

/«va

F'mJ

m'lilli

U» W»IC

At.V

-

fpretai

fh*f»*-rari

i. ta

iot. -ie

i'iigtr

/«_3/

i ranv te ic bufi

rfr .iul

)

3

5

w

B

'J

12

Baba Novac HCLM 230/200» .actualizai tfc HCLM 152701 Mvlualuai HCLM 244,2011

l')9 «05

16.254

15.462

702

«*»►

46

liniari si alte cheltuieli de investiții


Studii *i proiecte 4tlotun


I otal. din Viin»*.


< A P II O I l L 60

Total din carrc


Obiective de investiții în continuare


Qhiective de iu* oti|ii noi


I 750


1    l-750|    O) 1.7$0|    173Qț    0|    0| p|


• 7J0


1 730 2»


1730    1

20 20


21


1 750|


0    ! 7.30

o ăg


xOÂTAll

II

290

232

li

0

0

<1

222

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

II

1)

u

Q

0

0

0

0

0

0

0

0


<1

0

0

0

fl

11

0

n

0

0

0

0

U

0

0

a

0

0

0

o

0

0

0

0


Flotari ți alte cheltuieli

«o|

:xo|

o|

2S0|

"1

0

" ¥“

0

22;

°l

0

de mvotitii

1 OUL din care:

•dotai»independente

0

n

0

41

0 0

0

o

d

0

0

0

•'dtehweli asimilate

2X0

28»

0

280

222

222


•CL rr An 1


HClw »- LX

ANEXA LA HCLM NR


\'r

Claoât.    • •« uiu i ih'p'. anul,'

•»- Xln.    0

1 u/m**-' lUnb'J

imlllttlt

Total

rvnl/zon 6i

il iUHJ.

• IZ.W/.3 o

f*> »»•»! • 1-rtOw jprj

•itrr

AUfH

IV uz

i\vui

Wlllllb

Pzau.’/e

etty

piKCodat

ib

ipetTJî/

MM

Tturk\ti>'fn

it io WiX-'*/

.. >R*

A<Oc«'i li Vili

Țicniți (v i.i bu#

:(e Stat

2

2

J

7

9

/d

/•

2

Xmrriajurea parcului Carul 1

2027

’II’H

I1G

Î.OlS1

1.896

1 868

28

MCI M 462/2009 modificat de HCI M

1 778

1.6*6

0

1.616

1 616

I 616

_

—! -

n

22‘> 2011.modificat ll( I M 2552012


Progrjunul de dezvoltare cUihiura a mnn r«n«tSQra-Z0Ba Fakzu.sir. Miliui F'.imnescu H( l.M 1141^.07,2010

linfiunutatireu aversului In Maluinea Mamaia prin construirea unor nes* rvk-pietonul?

HCLM 111/2011 inodifK-jt HCLM 84/2012. modificai IK L M1.30.04.20IJ

l'urcul Seniorilor

Hfl M U 20II,modificai HCLM «2.*2012

l'rouicnudu turiMieu Momftin Hfl M 112 2011.modificat dt H< I 191220/2011

El a menajarea Inie^rara a zonei pietunuk dw centrul istoric al munirtpliilni Constanta llt l.M 222/201 l.modificat <k IUI M 106/2(112

MueitâjJirca intcumtn i zonei de accesul Portul Portul Turistic Tnmigsi l'taja Modem Hi l M 206/2011,modificai HCLM 28*201 1


54 743

54.713

Of

”54

66

|

66

18 796

18.7%

Of

0

0


10284

10.087

223

9 HM

0.721

9.721

9.641

9.543

0

9 sn

9545

9.545


5 915

o 159

148

6 011

5.844

5.8*14

5.0531

t 712

0

4.71?

4 7C

4.?;2


61.977

M 2261    6W

63 527

8 89}

8.893

j

'5 421

60 139Î    0

60 139

8.677

8 677


4’443

47 443

278

“ n.ȚTu

13.824

15.824

44 244|

43.933

0

13 033

13.500

13300


42.000

4 950

50

îlOT

2901

1

?9<l

28.308

28308

0

28,3081

21

1 0


HCT M 289/201 Ist HCLVl 111,2012


CotiKlriur* parcare roulietajatn P+71 *T, Cxzmo-Alhatrn»

HCI M 44JO0.O9.24lW

modificat HCLM 2152012


20229

23.304

456

22 848

Iii

10

’83i

21.195

0

21 195

“ol

0


ANEXA LA h ci m sr

^ VFLLOXL L 73


vr.

cri

t>0m.tnuhu

£»"•>    <**•    » dMK y»n»o

C - 4i« .a.-iftârc

i Wtaflrrtf

PllfM/4

•uuJâ

TifUt»

nalt Or. L ii /JJ6/2

iti m Ji •« . ft/lll Itl

st i: :»i:

.'■'rvr.itnpriUm -WJ

i'rta,

rrcîrtfsa^

iltb, mii lOrjc ■'    /-».!

-•■■■■

-,v

wj.-..

fXS

pvmJtr

iUt

•ond

il'«*

Jtenț/erurt far ia i'Ufs'Ml,

Buees

r-x/u*

* l.i

il< 1IMI

0

Z

1

4

«

H

D

•?

fi

QUek Șes* liike- Ihversllkation of liic lourhm

10 cvruiccs ui Constanta 1 lUkbik crOM hordcr

rcEiui» I»î luke-BSH’‘

HCL 2S4/I»5.IW.2AI2

5.Q72

5072

0

>JtC2

4(i;

107

302

3113

0

30?

I4Q

149

Dotări ji ^|fo cheltuieli

24112461

âhX (174)

374.111

95 7611

93 IUI I

0|

()|    49

0|

2,55bj

90.436]

“71

de iinvMiiii

loiaL din care:

•SMdi» v» proieck

4 135

4 115

379

3.756

3 036

fl

U

n

a

2.53»)

506

0

•apun capml ș». ÎL CONFORT L RB KN

355 69$

163.526

373.934

89.592

59.592

0

0

o

0

0

89 592

0

♦cbchuiell a&ImtUlc Itivcutctlur

ftt

82

n

u

82

0

u

0

0

26

5b

0

’doîan

331

331

11

ni

331

0

0

49

a

0

282

0

PROTLC HA MEDII Lt I

5

5

(1

5

5

0

D

II

0

(1

5

0

0

0

0

0

0