Hotărârea nr. 206/2013

HOTARARE PRIVIND DESEMNAREA UNOR EXPERŢI PARTE PENTRU EXPERTIZA TOPO-CADASTRALĂ DISPUSĂ ÎN DOSARUL PENAL NR. 6536/2/2008(2304/2008) AFLAT PE ROLUL CURŢII DE APEL BUCUREŞTI;

ROMÂNIA

« JUDEȚUL CONSTANȚA I 1TTI MUNICIPIUL CONSTANȚA

1 IfL-Jf ( CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind desemnarea unor experți parte pentru expertiza topo-cadastrală dispusă în dosarul penal nr.6536/2/2008 (2304/2008) aflat pe rolul Curții de Apel București

Consiliul Local al Municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară la data de

31.07.2013 - /

Luând în dezbatere expunerea de motive a d-lui primar Radu Ștefan Mazăre înregistrată sub nr. 100468/30.07.2013 raportul Comisiei nr. 1 de studii, prognoze economice-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, raportul Comisiei nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, precum și referatul Direcției Administrație Publică Locală înregistrat sub nr.100465/30.07.2013,

Văzând adresa Cabinet de avocat Ioan Neamțu înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr.98490/24.07.2013, însoțită de HCL nr.139/ 13.03.2008 și încheierile de ședința de la termenele din data de 04.06.2013 și 25.06.2013 în dosarul nr.6536/2/2008 aflat pe rolul Curții de Apel București prin care ne propune să desemnam pe domnii experți Iordache Ilie si Păun Gabriela Laura.

Având în vedere referatul Direcției Administrație Publică Locală-Serviciul Juridic nr.100465/30.07.2013.

în temeiul prevederilor art.36 alin.3,alin.4 lit.a, art.115 alin.l lit.b), din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.Se aprobă desemnarea unor experți, în dosarul penal nr.6536/2/2008 (2304/2008), aflat pe rolul Curții de Apel București, în vederea efectuării expertizei topo-cadastrale în persoana numiților Iordache Ilie și Păun Gabriela Laura.

Art.2. Onorariul experților mai sus desemnați se va stabili prin procedura de cumpărare directa în conformitate cu dispozițiile art.19 din O.U.G. nr.34/2006 cu modificările și completările ulterioare. Di recția Patrimoniu și Serviciul Juridic vor întocmi documentația necesară realizării procedurii mai sus menționate.

Art.3.Compartimentul pentru Comisiile de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Instituției prefectului județului Constanța, spre știință, Direcției Financiare, Direcției Administrație Publică Locală-Serviciul Juridic, Direcției Patrimoniu în vederea aducerii la îndeplinire.

Adoptată de un număr de 26

consilieri din 27 membri

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,    CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Georgescu Daniel    MARCELA ENACHE

Constanța

Nr. 206 /31.07.2QX3