Hotărârea nr. 205/2013

HOTARARE PRIVIND TRANSFERUL CUANTUMULUI INVESTIŢIEI EFECTUATE DE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANŢA ÎN PATRIMONIUL ARHIEPISCOPIEI TOMISULUI – PAROHIA SFÂNTA CRUCE;

cONSTAA/^) ROMÂNIA £ Wf £ JUDEȚUL CONSTANȚA


HOTĂRÂRE privind transferul cuantumului investiției efectuate de Primăria Municipiului Constanta in patrimoniul Arhiepiscopiei Tomisului-Parohia Sfânta Cruce

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de

31.07.2013

Luând în dezbatere expunerea de motive a d-lui Primar Radu Ștefan Mazăre nr. 98849/25.07.2013, referitoare la proiectul de hotărâre privind transferul cuantumului investiției efectuate de Primăria Municipiului Constanța în patrimonial Arhiepiscopiei Tomisului- Sfanta Cruce

Consultând referatul direcției Tehnic-achiziții nr. 98853/25.07.2013, avizul favorabil al Comisiei nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța

Având în vedere Ordonanța de Guvern nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, precum si HG nr. 1470/2001 privind normele metodologice pentru aplicare ale acesteia, cu completările și modificările ulterioare;

Ținând cont de HCL nr. 72/26.03.2013, Certificatul de Urbanism nr. 3174/26.11.2012, Autorizația de Construire nr. 175/12.02.2013 si procesul verbal de recepție nr. 62713/25.04.2013;

Văzând dispozițiile art. 44, alin (1), din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum si art. 4 al Legii nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, republicata;

în temeiul prevederilor, art. 36, alin (1), alin (2), lit. b), alin (4), lit. a), alin (6) lit c) si art. 115, alin (1), lit. b din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 Se aprobă transferul cuantumului investiției efectuate de Primăria Municipiului Constanța în patrimoniul Arhiepiscopiei Tomisului- Parohia Sfânta Cruce, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2 Direcția Tehnic Achiziții va proceda la predarea-primirea Cărții Tehnice aferente investiției.

ART. 3 Odată cu preluarea cărții tehnice, Arhiepiscopia Tomisului- Parohia Sfânta Cruce, se va îngriji de urmărirea comportării în timp a investiției, în calitate de bun proprietar, conform legii.

ART. 2 Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Tehnic Achiziții, Arhiepiscopiei Tomisului- Parohia Sfânta Cruce, Direcției Urbanism, Direcției Patrimoniu, Direcției Servicii Publice, Direcției Financiare, Direcției Gospodărie Comunala din cadrul Primăriei Municipiului Constanta, in vederea aducerii la îndeplinire și Instituției Prefectului Județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26

consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,


Georgescu Daniel

Consta^


31.07.2013