Hotărârea nr. 204/2013

HOTARARE PRIVIND DAREA ÎN FOLOSINŢĂ GRATUITĂ A UNOR AMBARCAŢIUNI CU VELE ŞI ACCESORIILE AFERENTE, CĂTRE CLUBUL NAUTIC ROMÂN CONSTANŢA;

HOTĂRÂRE

privind darea în folosință gratuită a unor ambarcațiuni cu vele

si accesoriile aferente,

către Clubul Nautic Român Constanta »

.Consiliul Local al Municipiului Constanta întrunit in ședința ordinară din data de _2013;

Văzând expunerea de motive prezentată de dl. Primar Radu Ștefan Mazăre, înregistrată sub nr. 98489/24.07.2013, referatul nr. 86882/26.06.2013 al Direcției Servicii Publice, raportul Comisiei nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe si administrarea domeniului public si privat al municipiului Constanta precum și raportul Comisiei nr. 5 pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și a libertăților cetățeanului;

în conformitate cu prevederile art. 36 al. (9), art. 124 si art. 115 al. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - Se aprobă darea în folosință gratuită a unor ambarcațiuni cu vele si accesoriile aferente, către Clubul Nautic Român Constanța, pentru o perioada de 5 ani, conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotărâre.

ART. 2 - Se împuternicește Primarul Municipiului Constanța și aparatul de specialitate, să întreprindă măsurile legale pentru darea in folosință gratuită a unor ambarcațiuni cu vele si accesoriile aferente către Clubul Nautic Român Constanța, precum și pentru semnarea documentelor necesare.

ART. 3 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Servicii Publice, Direcției Financiare, din cadrul Primăriei Municipiului Constanta, Clubul Nautic Român Constanta, în vederea aducerii la îndeplinire, precum si Instituției Prefectului Județului Constanta, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de un număr de 26

consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR


Georgescu Daniel

CONSTANȚA

NR. 204    /31.07. 2013

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR. 204/2013_

NR.CRT.

DENUMIRE AMBARCAȚIUNE

TIP AMBARCAȚIUNE

BUC

OBSERVAȚII

1

CATARAMAN

PHANTOM 14"

1

CU ACCESORIILE AFERENTE

2

CATARAMAN

PHANTOM 16"

5

CU ACCESORIILE AFERENTE

3

CATARAMAN

PHANTOM 18"

2

CU ACCESORIILE AFERENTE

4

YOLA (CARAVELLE)

TRIDENTE 16"

3

CU ACCESORIILE AFERENTE

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

Georgescu Daniel