Hotărârea nr. 202/2013

HOTARARE PRIVIND ATRIBUIREA ÎN PROPRIETATE A UNUI TEREN ÎN SUPRAFAŢĂ DE 500 MP, SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANŢA, STR. GENERAL MR. TOMA ZOTTER, LOT 1 NUMITULUI OFIŢERU ION - REVOLUŢIONAR

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind atribuirea în proprietate a unui teren în suprafață de 500 mp, situat în municipiul Constanța, Str.General Mr. Toma Zotter, lot 1 numitului Ofițerii Ion-revoluționar

Consiliul Local al Municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de 31-07-_2013;

Având în vedere expunerea de motive a domnului viceprimar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 97305/22.07.2013 raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, și referatul Direcției Patrimoniu înregistrat sub nr.97302/22.07.2013 ;

Având în vedere adresa Cabinetului Avocat "Ioan Ovidiu" înregistrată sub nr.67325/10.05.2013 ;

Văzând Sentința civilă nr.430/01.02.2012 a Tribunalului București, Secția IX-Contencios Administrativ și Fiscal, irevocabilă prin Decizia civilă nr. 196/17.01.2013 a Curții de Apel București, Secția a Vil-a Contencios Administrativ și Fiscal;

în temeiul dispozițiilor art.5, alin.(l), lit."g" din Legea nr.341/2004 a recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989;

în temeiul prevederilor art.36, alin.(2), lit. "c" și art. 115, alin.(l), lit.„b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă atribuirea în proprietate numitului Ofițeru Ion terenul în suprafață de 500 mp, situat în municipiul Constanța, Str. General Mr.Toma Zotter, lot 1, aparținând domeniul privat al municipiului Constanța, pentru destinația de locuință, conform planului de situație anexat, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Predarea - primirea terenului se va face prin Proces- verbal de punere în posesie încheiat între Serviciul Cadastru din cadrul Direcției Patrimoniu și numitului Ofițeru Ion.

Art. 3 - Compartimentul comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local Constanța va comunica prezenta hotărâre numitului Ofițeru Ion, Direcției Patrimoniu, Direcției Financiare și S.P.I.T. Constanța în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției Prefectului Județului Constanța.

Prezenta Hotărâre a fost aprobată de 25

_consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,    CONTRASEMNEAZĂ

Georgescu Daniel    SECRETAR

CONSTANȚA,

NR.


202


31.07.


MARCELA ENACHE

2013


Mun


PLAN DE SÎTLJATIE

Scara 1:500

Str G-ral Mr.Toma Zotter ,Lot 1 Constanta ,zona Constanta Sud -Cumpănă

Suprafața din masuratori:S=500mp