Hotărârea nr. 201/2013

HOTARARE PRIVIND COMPLETAREA ANEXEI LA HCL NR. 154/2001 PRIVIND TRANSMITEREA UNOR TERENURI SITUATE ÎN STAŢIUNEA MAMAIA DIN ADMINISTRAREA MUNICIPIULUI CONSTANŢA ÎN ADMINISTRAREA RAEDPP CONSTANŢA

coNSTAA/r^ ROMANIA

<3 x.v.v s> JUDEȚUL CONSTANTA
MUNICIPIUL CONSTANTA < CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind completarea anexei la H.C.L.M. nr. 154/2001 privind transmiterea unor terenuri situate în Stațiunea Mamaia din administrarea municipiului Constanța în administrarea R.A.E.D.P.P. Constanța

Consiliul Local al Municipiului Constanțam întrunit în ședința ordinară din data de_31.07.    2013:

Având în vedere expunerea de motive a domnului viceprimar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 97418/23.07.2013, raportul Comisiei de specialitate nr.2 de organizare și dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, și referatul Direcției Patrimoniu înregistrat sub nr. 97414/23.07.2013 ;

Având în vedere adresa R.A.E.D.P.P. Constanța înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr.71748/20.05.2013;

Luând în considerare H.C.L.nr.356/29.06.2009 privind modificarea H.C.L.M.nr.154/2001 privind transmiterea unor terenuri situate în Stațiunea Mamaia din administraea municipiului Constanța în administrrea R.A.E.D.P.P. Constanța și H.C.L.M. nr.22/2002 pentru îndreptarea erorii materiale din articolul nr.l al H.C.L.M. nr.154/2001 privind transmiterea unor terenuri situate în Stațiunea Mamaia din administrarea municipiului Constanța în administrarea R.A.E.D.P.P. Constanța;

In temeiul prevederilor art.36, alin.(2), lit. "c", art.123, alin.(l) și art. 115, alin.(l), lit.„b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă completarea anexei la H.C.L nr.154/2001 cu terenul în suprafață de 1.163 mp situat în municipiul Constanța Stațiunea Mamaia-Mal Lac Siutghiol-zona Neptun aferent obiectivului Rl-20, aparținând domeniului privat al municipiului Constanța, astfel încât suprafața totală va fi de 1.460 mp, conform planului de situație anexat care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Predarea - primirea terenul în suprafață de 1.163 mp situat în municipiul Constanța Stațiunea Mamaia-Mal Lac Siutghiol-zona Neptun aferent obiectivului Rl-20 se va face prin Proces-verbal de punere în posesie încheiat între Serviciul cadastru din cadrul Direcției Patrimoniu și R.A.E.D.P.P. Constanța.

Art. 3 - Celelalte prevederi ale H.C.L. nr.154/2001 cu modificările ulterioare rămân neschimbate.

Art. 4 - Compartimentul comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local Constanța va comunica prezenta hotărâre R.A.E.D.P.P. Constanta, Direcției Patrimoniu, Direcției Financiare, Direcției Servicii Publice și SPIT Constanța în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției Prefectului Județului Constanța.

Prezenta Hotărâre a fost aprobată de 23

_consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,

CONTRASEMNEAZĂ


SECRETAR MARCELA ENACHE


Georgescu Daniel

CONSTANȚA,

NR. 201

_/    31.07,    2013