Hotărârea nr. 20/2013

HOTARARE PRIVIND ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA

ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 18.02.2013;_.

Având în vedere expunerea de motive nr. 13803/30.01.2013 a domnului viceprimar Decebal Făgădău, raportul Comisiei de specialitate nr.2 de organizare și dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și referatul Direcției Patrimoniu înregistrat sub nr.13801/30.01.2013;

Văzând H.C.L. nr. 109 / 2(^05 privind centralizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța cu completările și modificările ulterioare ;

Văzând prevederile art. 4, din Legea nr. 213 / 1998 privind bunurile proprietate publică;

în temeiul prevederilor art. 36 alin (2) lit "c", art. 45 alin (3) si art. 115 alin (1), lit. "b", din Legea nr. 215 / 2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă completarea și actualizarea "Inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al Municipiului Constanța", aprobat prin H.C.L.nr.109 / 2005, cu următoarele imobile (terenuri si clădiri), conform anexelor 1-25, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se aprobă completarea anexei nr.6, din H.C.L.nr.22/10.02.2011, privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța, cu mențiunea " în folosință către Model S.A.";

Art. 3 - Se aprobă îndreptarea erorii materiale cuprinsă în anexa 101 din H.C.L.nr.423/2005 în sensul că adresa imobilului este Str. Stadionului nr.4.

Art. 4    - Se aprobă îndreptarea erorii materiale cuprinsă în

H.C.L.nr.338/2012 în sensul că prevederile art.8 nu mai fac obiectul acestei hotărâri.

Art. 5 - Se aprobă îndreptarea erorii materiale cuprinsă în anexa 19 din H.C.L. nr.338/2012 în sensul că aceasta se completează cu suprafața de teren menționată în anexa 9 din prezenta hotărâre.

Art. 6 - Se aprobă îndreptarea erorii materiale cuprinsă în anexa 22 din H.C.L. nr.338/2012 în sensul că aceasta se completează cu suprafața utilă menționată în anexa 19 din prezenta hotărâre.

Art. 7 - Se aprobă completarea H.C.L. nr. 392/2008, anexa 57 cu suprafața de teren cuprinsă în anexa 21 din prezenta hotărâre.

Art. 8 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre tuturor persoanelor implicate, Direcției Patrimoniu, D.A.D.P.P., R.A.E.D.P.P Constanța, Direcției Financiare si S.P.I.T. în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției Prefectului Județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost aprobată de 21

_consilieri din 27 membri.

z

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,
Popescu Raducu
MARCELA ENACHE
CONSTANȚA,

NR. 20/18.02.2013_


ROMANIA
JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

18/2013


ANEXA NR. 1 LA H.C.L. NR.

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Imobil

Str. Ion Adam nr.61

S=56.18 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L nr. 420/ 2001

Situație juridică nr. 126498/2012 Teren în indiviziune

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Popescu Raducu

ROMANIA
JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 2 LA H.C.L. NR.    20/2013_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Imobil

Str.Pandurului nr.39-39A (fost nr.41)

S=97 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L. nr. 420/ 2001

Adresă Serviciu Cadastru nr.59815/2012

Diferență din măsurători

Teren în indiviziune

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Popescu Raducu

PLAN DE SITUAȚIE SCARA 1:200

* Nr. cadastral

Suprafața măsurată (mp)

Adresa Imobil

326

Constanta, str.Ion Adam nr.6l

Cartea Funciara nr.

U.A.T.

CONSTANTA


Primăria municipiului constanța

StuViCIUL CADASTRU

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Nr____________________

A. Date referitoare la teren

•^Nr. parcela

Categoria

de folosința

Suprafața

mp

Valoarea de impozitare (lei)

Mențiuni

1

Cc

326.00

Total

326.00

B. Date referitoare la construcții

C53-

construcție

Suprafața construita la sol (mp)

Valoarea de impozitare lei

Mențiuni

CI

129.00

Locuința parter

Total

129.00


Inventar de coordonate Sistem de proiecție: Stereograme 1970

Nr.

PcL

Coordonate pctde contur

Lungimi

laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[«n]

1

2

3

4

5

6

7

305796.993

305787.297

305783.323

305788.544

305793.614

305807.752

305803.912

791391.607

791377.352

791370.705

791366.905

791363.431

791384.234

791386.883

17.24

7.74

6.46

6.15

25.15

4.67

8.38

Suprafața teren din măsurători: S = 326.00 mp
Se confirma suprafața din măsurători si Introducerea imobilului in baza de date


PLAN DE SITUAȚIE SCARA 1:200
ROMANIA
JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 3 LA H.C.L. NR.    20/2013_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Imobil

Str. Olteniei nr.25

Steren = 648 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L. nr. 420 / 2001

Adresă Serviciu Cadastru nr. 142456/2012

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Popeseu Raducu

ROMANIA
JUDEȚUL CONSTANTĂ MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 4 LA H.C.L. NR.    20/2013_

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Imobil

Str. Laic Vodă nr.21

Steren = 273,05 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L. nr. 420 / 2001

Adresă Serviciu Cadastru nr.141190/2012

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Popeseu Raducu

PLAN DE SITUAȚIE Jud. CONSTANTA, Str.Olteniei Nr.25

scara 1:500Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

304077.658

791078.745

12.004

2

304068.919

791086.974

3.623

3

304066.330

791089.508

20.782

4

304052.066

791074.394

6.648

5

304047.464

791069.597

1.606

6

304046.396

791068.397

5.166

7

304043.036

791064.473

2.937

8

304045.258

791062.552

6.550

9

304050.018

791058.052

9.882

10

304057.199

791051.263

8.064

11

304062.920

791045.580

5.481

12

304066.774

791049.477

1.610

13

304067.906

791050.622

2.628

14

304069.754

791052.491

3.255

15

304067.341

791054.675

2.495

16

304065.491

791056.349

2.869

17

304063.297

791058.197

3.659

18

304060.784

791060.857

6.055

19

304064.991

791065.212

7.497

20

304070.144

791070.658

11.039

S(1)=647.64 P=123.851 m


Suprafața totala masurata = 648 mp
791167Adresa Imobilului:

mun. Constanta, Str.Laic Vodă nr.21 UAT: Constanta

Suprafața masurata :
ICC = 328 mp CI = 158 mp C2 = 27 mp

INVENTAR DE COORDONATE TEREN Sistem de proiecție Stereo 70


lCc

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

14

11

12

13

305856.316

305870.658

305859.882

305845.508

791170.669

791191.245

791198.623

791178.079

25.081

13.060

25.073

13.104

S(17)=328.05mp P=76.318m


^acvile lucrar/'^

^IWÎ***


M’


pv.

orlz


305842


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI

SLmV.CIUL cadasti

305842


STANȚA


iO-t


\UE


i -V


t.A-


V^ÂT SPRE NESCHIMBARE

Nr.___    _


Data:Noiembrie


f Eu-


.D"ta


SemnăturaROMANIA
JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 5 LA H.C.L. NR.

20/2013

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Imobil

Sfcr.George Enescu nr.16

Steren = 159.00 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L. nr. 420 / 2001

Adresă

R.A.E.D.P.P.nr. 149259/2012

Teren în indiviziune

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Popeseu Raducu

ROMANIA
JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 6 LA H.C.L. NR. 20/2013_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Aleea Daliei nr.28A

S=2424.20 mp

Legea nr. 213 / 1998

Contract de schimb autentificat sub nr.3642/19.12.2012

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Popeseu Raducu

PLAN DENr.

parcele

Categorie de fl

1

CC ]

Total    j

Cod

constr.

Suprafața 1

C1

12|

Total

JS

-    si|

Pct.

Ni

14

304j

17

304a

29

304Qj

20

304<j

19

304|

24

304w

25

304a

22

304®

28

3041


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A CORPULUI DE PROPRIETARE Intravilan scara 1:500


Județul: CONSTANTA

Unitatea administrativ teritoriala: CONSTANTA COD SIRUTA 60428 Adresa corpului de proprietate: Constanta, Aleea Daliei nr. 28A Nr. cadastral al corpului de proprietate:


Numele si prenumele proprietarilor:

ARAS NURGIAN

ARAS ALI RIZA (drept de folosința) Adresa: Constanta, str. C-tin Brancusi nr. 63,

bl. 2A, sc. C, ap. 28


Provine din alipirea nr. cad. 11727 si 11729


Suprafața rezultata din măsurători:Steren = 2424 mp

Suprafața din acte:

S teren = 2424,20 mpfir.

Fct.

Coordonate pct.de contur

Lungi»!

laturi

Dt 1.1-1)

X (nl

V Cn)

2

3

5

6

7

e

3 10 11

4

304535.672 304591.035 304573.063 304533.400 304535.060 304525.571 304S2S.891 304S26.4S1 304S20.SS4 304542.337 304S76.32?

730614.1SS 730576.661 730578.19? 730580.950

730585.710 730587.004 730600.243 790602.571

790610.710 730619.264 7306ÎS.351

37.630

18.835

33.775

4.783

14.355

13.243

2.394

8.406

15.368

34.748

16.831

S(2)-2424.18np    7-203.103»


08. IUN*

--


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA ScKV.CIUL CADASTRU

VIZAT SPRE NESCHIMBATE


- z /X

Întocmit,    r,,z


S:C.TOPOCA^ERVS^AR& iunie 2006 bs^BNr.2«^S


C 309


Data    >l ?Seâtn&turaROMANIA
JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 7 LA H.C.L. NR. 20/2013_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Imobil

Str. Militară nr.22

S=46 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L. nr. 420 / 2001

Situația juridică nr.86542/2012 Diferență din măsurători

Teren în indiviziune

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Popeseu Raducu

ROMANIA
JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 8 LA H.C.L. NR. 20/2013_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Imobil

Str. Nicolae Milescu nr.49, Bl. PN10, sc. A, et.2, ap. 9

Sutilă=ll,08 mp Steren=4.50 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L. nr. 420 / 2001,

Adresă R.A.E.D.P.P. nr.773/2013 Teren în indiviziune

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Popeseu Raducu

2


Primăria municipiului constanța

Stt-tV.CJUl

CADASTRU

VIZAT £PRS

NESCKIMBARE

Nr.

, Data.

Semnătura

X . ca I&H

..


3O33Î
ROMANIA
JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 9 LA H.C.L. NR. 20/2013_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Imobil

Teren

DN 2A km 205+100

Steren=703.55 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L. nr. 420 / 2001,

H.C.L. nr.338/2012, anexa 19 Situația juridică nr.3079/2013

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Popescu Raducu

ROMANIA
JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 10 LA H.C.L. NR._20/2013_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Imobil

Str. Căpitan

Papadopol nr.5

Steren = 55 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L. nr. 420 / 2001,

Adresă D.A.E.D.P.P. nr.144551/2012 Diferență din măsurători

Teren în indiviziune

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Popescu Raducu

SCHIȚA INCINTEI

CLĂDIRE ADMINISTRATIVA LABORATOR DR.D.P, CANTON CONSTANTA, DN 2A, KM 205+100

Scara I : 500

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA 1 ecobjr.ii n P.AnARTRU    *


SERVICIUL CADASTRU

VIZAT SPRE NESCHIM9ARE


P L i K'


A MUNICIPIULUI CONSTANȚA

LAm'.ClUL CADASTRU

Nr.


VIZAT SPRÎ NE$€H!MPARE

Nr.Ex<kMtwUt:&eSKDMOIM)8j8..£A.L.^CERTIFICAT \\

DE

RIZARE


efan-marios £/

'iOTF //

<v5c/CĂTf.G09.1AB /


/ic


' Z<A

r 'CERTfF(CAT'


DE

t-lasa 1


S.Ft.L.


Parcela (1) Incinta

Nr, Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i,i+1)

X [m]

Y fm]

1

307687.970

788784,200

27.972

22

307669.190

788804.930

1.654

21

307670.200

788806.240

24.050

24

307682.170

788827.100

19.690

43

307668.970

788841.710

58.007

76442

307625.840

788802.920

10.292

109

307632.931

788795.461

5.114

105

307636.460

788791.760

11.692

76435

307644.510

788783.280

0.359

114

307644.754

788783.016

11.688

7

307652.701

788774.445

3.315

7 6424

307654.940

788772.000

1.744

112

307656.109

788770.706

8.712

20

307661.947

788764.240

2.331

76412

307663.510

788762.510

32.692

S (li = 2403.55rnp

>—219,313rn


ANEXA NR. 11 LA H.C.L. NR. 20/2013_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Zona Penirsulară-hotel Palace

Steren = 397 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L. nr. 420 / 2001,

Adresă D.A.E.D.P.P. nr.138426/2012


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Popeseu Raducu
ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 12 LA H.C.L. NR. 20/2013_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Bd. I.C. Brătianu nr.63

Steren = 2783,29 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L. nr. 420 / 2001,    ---

Situație juiridică. nr.94321/2012

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Popeseu Raducu

PLAN DE SITUAȚIE

scara 1:1000


1 Suprafața masurata (mp)

Adresa imobilului

397

Constanta, Zona Hotel Palace

|

UAT |    CONSTANTA
r primăria municipiului- constanta I ktMV.C'JL CADASTRU

VIZAT 3PR5 NESCHIMBARE


Data


Nr.

parcela

Categoria

de folosința

Suprafața

(mp)

19

1

Cc

397

Lot propus

TOTAL

397


Nota:

Planul de situație a fost intocmit in vederea cumpărării lotului propus


Parcela(lCc)

Nr.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

Pct.

X[m]

Y[m]

D(i,i+1)

1

303714.542

793005.148

17.353

2

303713.251

793022.453

4.996

3

303708.277

793022.921

65.123

4

303709.141

793088.038

1.144

/•-' . >• '■

5

303708.266

793088.775

65.357

■ < '• '

6

303702.631

793023.661

3.223

• \

7

303702.354

793020.450

13.890

8

303702.354

793006.560

11.234

g

303713.537

793007.629

2.677

S(1Cc)=397 mp

Ș:C. Gepcad

- -Ing. Dy^eSscu Infel^*^ > NoiOffi^fie 2QW2/'OR|<7iî>f'-<A^tMRiNEL

-<$


SCHIȚA INCINTEI

ATELIER VOPSITORIE,COLOANA AUTO, GARAJ CONSTANTA, B-DUL I.C. BRATIANU NR.140, JUD. CONSTANTA

Scara 1:500PRIMĂRiA MUNICIPIULUI CONSTANȚA St'HV.CIUL CADASTRU

VIZAT SPRB NEÎCHIMPARE

Nr._______ _


/<?.£


Data


/fc CERTIFICAT

A?i>ExecutĂB S.GKO li ^autorizare

il, ssiSeNiHatd

STPTAN-MAR'.US

-lT\ irxM'*ROMANIA
JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 13 LA H.C.L. NR. 20/2013_

>

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Stadionului nr.4

Steren = 334 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L nr. 420 / 2001,

Situație juiridică. nr. 103251/2012

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Pope seu Raducu

ROMANIA
JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 14 LA H.C.L. NR. 20/2013_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Zona Peninsulară- str. Remus Opreanu -hotel Palace

Steren = 364 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L. nr. 420 / 2001,

Adresă D.A.D.P.P. nr. 138422/2012

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Popeseu Raducu

PLAN DE SITUAȚIE scara 1:500

Constanta, Str. STADIONULUI nr. 4 Suprafața masurata =668mpPRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA SERVICIUL CADASTRU

VIZAT SPRE NESCHIM9ARE

Nr.___._________________

Sarnnătura
PLAN DE SITUAȚIE

scara 1:500


Suprafața măsurată (mp)

Adresa imobilului

364

Constanta, Zona Hotel Palace

UAT |    CONSTANTA


Nr.

parcela

Categoria

de folosința

Suprafața

(mp)

Mențiuni

Lot 1

Cc

364

Lot propus

lulA LPRUsdĂE

IA..M^SlClj

lULUl CONSTANȚA

situație aSHsfiWd&liMk v£lÂr£^M?hîij^Vlrii lotului


VIZAT SPRE NESCHIMSARE


Sistem de coordonate Stereo 1970

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i.i+1)

Nord [m]

Est [m]

1

303714.637

793100.613

21.59

2

303715.654

793122.183

2.45

3

303715.254

793124.600

2.33

4

303714.873

793126.898

6.79

5

303708.937

793130.192

5.75

6

303703.562

793132.235

33.00

7

303702.400

793099.260

12.31

S(Lotl)

=364 mp


Nr.________

-î-cj'b
coNSTA/v^ ROMANIA 1    JUDEȚUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 15 LA H.C.L. NR. 20/2013_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Zona Port Tomis

Steren=427 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L nr. 420 / 2001,

Adresă D.A.D.P.P. nr.5145/2013

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Popeseu Raducu

•V

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 16 LA H.C.L. NR. 20/2013_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Bazin de apă zona

Casa de Cultură

Steren=762 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L. nr. 420 / 2001,

Adresă Serviciu Dotări Urbane nr.142528/2012

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Popeseu Raducu

PLAN DE SITUAȚIE

scara 1:1000


1 Suprafața măsurată (mp)

Adresa imobilului

427

Constanta, Zona Hotel Palace

1

UAT |    CONSTANTANota:


%g.BvlciUl CADASTRU

VIZAT SPRE NESCHIM9ARE

Nr.


Parcela(ICc)

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i.i+1)

X[m]

Y[m]

1

2

3

4

5

6

7

e

9

303713.251

303712.285

303714.444

303714.637

303698.330

303697.531

303708.266

303709.141

303708.277

793022.453

793035.405

793096.509

793100.613

793098.810

793097.821

793088.775

793088.038

793022.921

12.988

61.142

4.109

16.406

1.271

14.038

1.144

65.123

4.996

S(1Cc)=427 mp


Planul de situație a fost ir ocmit țjgțderea cumpărării lotuluiîncadrare in zona


PLAN DE SITUAȚIE Scara 1:500

Bazin de apa, cu destinația Fantana arteziana, zona Casa de Cultura

S = 762 mp

Lll )A4 Sc. D


16


L119A3 Sc, C 14

ROMANIA
JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 17 LA H.C.L. NR. 20/2013_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Imobil

Str. Călugăreni nr.17

Steren=283 mp Sconstruită = 183mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L. nr. 420 / 2001,

Adresă R.A.E.D.P.P nr.140317/2012

Apartament 2

Sutilă = 19.49mp

Apartament 4

Sutilă=44.36mp

Apartament 5

Sutilă=45.59mp

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Popeseu Raducu

ROMANIA
JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 18 LA H.C.L. NR. 20/2013_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Str. Vifor Haiducului nr.16

Steren = 301.13 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L. nr. 420 / 2001,

Situație juridică nr. 100414/2012 Teren în indiviziune

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Popeseu Raducu

Bd. Tomis nr. 51;Fax: 0040-41 - 708101; Tel: 0040-41 -708105; 8700 CONSTANTA - ROMANIA


Suprafața construita Cl=109mp Suprafața construita C2 -73mp


INVENTAR DE COORDONATE TEREN

Sistem de coordonate: STEREO 70

nr.

pct.

Y(m)

X(m)

1

791137.06

304515.11

2

791140.29

304517.93

3

791144.34

304521.59

4

791147.49

304524.62

5

791159.64

304511.62

6

791161.31

304509.93

7

791156.19

304505.14

8

791152.75

304501.89

9

791150.97

304500.33

10

791147.73

304503.85

11

791146.03

304505.69

Steren conform masuratori=283mp
VIZAT SPRE NESCHIM9ARE

Nr.-------------tahase heorgme


-,>s

/

4


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA StR ViClUL CADASTRU

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Nr.

Data


DATA: 14.C6.75'7SU.'J''01


Nr.

parcela

1

Total


Categorie de folosința Ce


Suprafața

(mp)

353

353


\ \

A. Date referitoare la teren

Valoare de impozitare

Imobilul e impftejmuit cu gard de lemn.


307746.342


C1


Total


Suprafața construita la sol (mp)

64

64


B. Date referitoare la construcții Valoare de impozitare

(lei)


786940.472


Mențiuni

Locuința; S constr. desf. 64 mp

Suprafața totala desfasurata = 64 mp


Inventar de coordonate Sistem- stereo 70

Wr Coordonate pct.de contur Pct .


i-un-gx»;: ic-it .

X i in i

V ; in ț    r

30277’.9“2

”66880 . 9 38

17.4 7'’

302 ?6i . 67' i

-■86697.968

1.0.641.1

302”62.2 N

786402.370

17 . SCO

302-58.304

"46865.370

6.0'-''?

302 63.946

8 6>--H3.6 72

i -1.2";4


Se confirma suprafața din măsurători si introducerea imobilului in baza de date


Suprafața masurata = 353 mp


întocmit,

PFA Biziru Cristian Octombrie 2009

/ dlfiarviewii drept"^


Recepționat.


Data.


, ,    ■, .< ' —, s **•'< ■ ” j "Z’< > * jjjj


\<^CRiSWSTEFAN^ \O.......Gradul îl!


ANEXA NR. 19 LA H.C.L. NR. 20/2013_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Imobil

Aleea Umbrei nr.2, bl. 14, Sc. E, Et. I, ap.86

Sutilă=36,40 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L. nr. 420 / 2001,

Adresă R.A.E.D.P.P. nr.5590/2013

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Popescu Raducu

ANEXA NR. 20 LA H.C.L. NR. 20/2013_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Zona Grup Sanitar Patria

Sutilă = 120 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L. nr. 420 / 2001,

H.C.L. nr.392/2008, anexa 57

Adresă D.A.D.P.P. nr.96436/2012

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Popescu Raducu

Bd. Tomis nr. 51;Fax: 0040-41 - 708101; Tel: 0040-41 -708105; 8700 CONSTANTA - ROMANIA


RELEVEU APARTAMENT Scara 1:100


NR. CADASTRAL AL TERENULUI

SUPRAFAȚA

ADRESA IMOBILULUI

Constanta, Aleea Umbrei Nr. 2, BI.14, Sc. E, Et 1, Ap. 86

CARTEA FUNCIARĂ COLECTIVĂ NR.

UAT

Constanta

COD UNITATE INDIVIDUALĂ (U)

CF INDIVIDUALĂNr. incapere

Denumire incapere

Suprafața utila (mp)

I    '1

Bucătărie    .

3.51

r 2

Baie

2.59

!    3

Hol

2.38

4

Camera

13.15

5

Camera

11.83

Suprafața Utila = 33 4&,mp.


BalconPRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA

Stni/rClUL ICADASTRU 2.94


Suprafața Totala :3Ș.40mp_ '

VIZAT SPRE NESCi

Nr._


Recepționat,


Data,RE


Semnătura


PLAN DE SITUAȚIE scara 1:200

Mun.Constanta, Stațiunea Mamaia,

Teren limitrof HOTEL PRESTIGE, necesar pentru extindere construcție

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA Sfc«V.C!UL CADASTRU

VIZAT SPRE

Nr.Nr.parcela

Cmegoria de fobainta

Suprafața (mo)

Valoare de impozitare (lei)

l

CC

120

Totol

120

B. Date referitoare Ia conatraetii

MenriuniyNu/ frnpre/wuiHZ


Cod coa wrectie    Sapcafma eonnma la set (mp)    Vakiare de impozitare (tei)


INVENTAR DE COORDONATE

Sistem deproiectieAereoțraftc 1970

»u

X(»)

V(m)

1

310981 MO

789380.660

1

310984 802

789593.830

3

310977.666

789397.827

4

310973.503

789582.930

AprajErie dm marunrtor» 120


SC BETATREK SRL Constanta

Data:
ROMANIA
JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 21 LA H.C.L. NR. 20/2013_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Imobil

Str. Onești nr.55

Steren=65 mp

J5C1 = 54 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L. nr. 420 / 2001,

Adresă R.A.E.D.P.P. nr.7566/2013 Teren în indiviziune

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Popescu Raducu

ROMANIA
JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 22 LA H.C.L. NR. 20/2013_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Imobil

Str. Docherilor nr.13

Sutilă = 30.16 mp Sconstruită=40.91 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L. nr. 420 / 2001,

Adresă

R.A.E.D.P.P.nr. 18012/2012

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Popescu Raducu

Bd. Tomis nr. 51 ;Fax: 0040 - 41 - 708101; Tel: 0040 - 41 - 708105; 8700 CONSTANTA - ROMANIA

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

ANEXA NR.11


'    Scara 1:500

WJkt. cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

453.48 rrip

Strada Docherilor nr. 13^Cjnșt^nta

Cartea Funciara nr.

UAT    CONSTANTA    . .    ■


*
INVENTAR DE COORDONATE

"Sistem de Proiecție Stereocrafica 1970"

Nr.

Pct.

X

Y

[nn]

17

306125.187

790712.134

15

306123.988

790713.966

5

306117.242

790724.945

46

306096.379

790708.674

45

306089.013

790703.077

42

306095.577

790694.788

41

306099.383

790696.872

37

306109.915

790702.642

Suprafața din acte 293 mp Suprafața din măsurători 453.48 mp


A. Date referitoare la teren

Nr.

parcela

Categoria de folosința

Suprafața

[mp]

Valoarea de impozitare [lei]

Mențiuni

1

1CC

94

Teren împrejmuit

2

2CC

168

3

3CC

194

Total

453

B. Date referitoare la construcții

Cod

constr.

Suprafața construita la sol [mp]

Valoarea de impozitare [lei]

Mențiuni

C1

41

Construcție locuința carter

C2

53

Construcție locuința parter

C3

20

Construcție locuința parter, fara autorizație

C4

38

Construcție locuința parter

Totș>

-----'

'^xeJeiearrticAT-Vx

Cilt LWDțMadalin

Se

Recepționat:

Se confirma suprafața din măsurători ai introducerea imobilului In baza de data

<^ajp:ttttfc20l2>>-
ROMANIA
JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 23 LA H.C.L. NR. 20/2013_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Imobil

Bd. Tomis colț cu str. Tul cei

Steren=20mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L. nr. 420 / 2001,

Adresă nr.10342/2013

Situație juridică nr.10342/2013

'V

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Popescu Raducu

ANEXA NR. 24 LA H.C.L. NR. 20/2013_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Str. Ion Adam nr.63

Steren=149,14 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L. nr. 420 / 2001,

Situație juridică nr.62498/28.11.2012

Locuință C1(S+P+1E+M)

SC1 = 155.54 mp

Locuință C2(P)

SC2=50.30 mp

C3 Anexă

SC3=10.51 mp

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Popescu Raducu

Bd. Tomis nr. 51;Fax: 0040 - 41-708101; Tel: 0040 - 41-708105; 8700 CONSTANTA - ROMANIA


PLAN DE SITUAȚIE Scara 1:200

B-dul Tomis, colt cu Str. Tulcei S = 20 mp

PLAN DE SITUAȚIE

Scara 1:200

Adresa corpului de proprietate:

Mun. Constanta, Str. Ion Adam nr. 63

Suprafața rezultata din acte:

Steren = 323.50 mp

Suprafața rezultata din măsurători:

Steren = 323 mp

Locuința C1(S+P+1E+M) = 155.54 mp

Lucuinta C2(P) =50.30mp

C3 - Anexa (construcție zidita) = 10.51 mp

sunetele 1, 2, 3- zid construcție vecin

j trecere, 4,5,6,7,8,9 - Constr. C1 ,C2,C3

Nr.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

Pct.

x [m]

Y Im]

laturi

1

305793.770

791363.163

16.323

2

305802.881

791376.707

8.769

3

305807.791

791383.973

1.919

4

305809.376

791382.891

10.965

5

305818.433

791376.710

13.987

6

305810.589

791365.129

11.132

7

305804.360

791355.903

4.591

8

305800.573

791358.499

3.272

9

305797.874

791360.349

4 . 976

S = 323

. OOmp


ANEXA NR.    LA H.C.L.M. NR. 20/2013

NR.

CRT

H.C.L.

IMOBIL

SUPRAF.

mp

VALOARE

JUSTĂ

lei

NR / DATA

ANEXA

, 1-

130/2012

1

str.Onesti nr.57

4,62

3.508,07

2.

3

str. Chiliei nr.50

27

28.702,41

3.

4

str. Meșterul Manole nr.36

55

20.348,30

4.

5

str. Orizontului nr.1

50

29.654,86

5.

6

str. Rasuri nr.19 E

15,27

7.547,16

6.

7

str.Grivitei nr.41

126

141.572,28

7.

8

aleea Viitorului nr.8, bl.

A

7,5

3.876,38

8.

9

alee Hortensiei nr.18, bl. C5

10,4

5.375,24

9.

10

str.lederei nr.22

34

12.578,95

10.

11

str. Negru Vodă nr.8

36

50.554,83

11.

12

str. Grivitei nr.9

72

90.998,69

12.

13

str. Ctin.Bratescu 76-78

29

33.956,06

13.

14

str. Jupiter nr.7

295,19

498.755,47

14.

16

str. Ion Banescu nr.12

125

209.089,02

15.

18

Zona Movila Sara

49500

10.089.003,94

16.

19

str. Th.Sperantia nr.73

166

42.145,95

17.

21

Aleea Voinicului

44

33.410,21

18.

23

str. Frigului nr.6

72

31.807,50

19.

24

str. Elena Cuza nr.1O

144

47.136,73

20.

25

str.Mircea cel Batrin

97A, lot 2

83

174.835,45

21.

172/2012

1

str. Th. Sperantia nr.46

27

3.808,37

22.

2

str. Labirint nr.38

18

6.311,01

23.

3

bdul. IG Duca nr.36

534,97

903.889,74

24.

4

str. Baba Novac nr. 117

78

46.261,59

25.

5

bdul.Ferdinand nr.43

315

702.150,38

26.

6

str. Șiretului nr.30

232

431.188,03

27.

7

str. C.Hurmuzache 12, bl. IV26

57,69

30.794,20

28.

8

str. Zefirului nr. 16, bl.

FC 16

21,5

5.113,50

29.

9

bdul. Bratianu nr.13

494,86

270.925,07

30.

10

str. Onești nr.55

2

1.366,78

31.

11

str. V.AIecsandri nr.7

270,64

792.350,29

32.

12

str. Cuza Vodă nr.50, bl.M13

76,05

117.476,78

33.

13

str. Ion Banescu nr.4

469

871.668,91

34.

/

14

str. Ștefan cel Mare nr.106

279

621.904,63

35.

15

str. Zilot Romanul nr.1O

245

104.220,80

36.

16

str. Rovine nr.12

114,48

33.217,68

37.

18

str. Labirint nr. 35 C

28

8.835,42

38.

19

str. Aurora fn

186

130.427,57

39.

20

str.Amzacea nr.23

28

12.455,04

40.

22

bdul. Mamaia nr.179

212

425.302,52

41.

23

zona Parc Tabacarie

50

58.467,87

42.

310/2012

1

str. Grivitei nr.9

40,62

51.338,43

43.

2

str.Pandurului nr.26

77

13.684,74

44.

3

str. Pictor N.Tonitza lot 1

264

400.922,51

45.

4

str.Oituz nr.8A

7

4.783,73

46.

5

bdul.Ferdinand nr.46

257

515.579,00

47.

6

str. Orizontul ui nr.34A

18

8.896,46

48.

7

str.Ghiocei nr.27A-27B

50

32.620,35

49.

8

bdul.Tomis nr.235 Dacia

31

36.293,59

50.

9

str.Crinului nr.86A

31

15.321,68

51.

10

str. Ostrov nr.2

52

30.841,06

52.

11

str.Vântului nr.7

94

146.671,41

53.

11

str.Callatis nr.28

252

561.720,31

54.

12

str.Busuiocului nr.5 B

668

1.044.516,70

55.

13

Zona Port Tomis

428

1.097.137,84

56.

14

str.Partizanilor nr.1

16

12.149,17

57.

15

Intr.Bratianu nr.2

35

9.580,87

58.

16

str. Caiuti fn

14

10.630,52

59.

17

I.C.Bratianu nr. 251

474

137.470,62

60.

283/2012

2

str. Arcului nr.14, bl. F2

11,7

4.349,70

61.

3

str.Lahovari nr.61

73

122.107,99

62.

4

Aleea Pinului nr.5

163,33

46.075,62

63.

5

str.Sabinelor nr.5

297

501.813,66

64.

6

Zona Hotel Apollo

700

1.110.802,89

65.

7

str.Zorelelor nr.39B

10

7.593,23

66.

9

bdul. Mamaia nr.63

378

670.605,52

67.

10

str. înfrățirii nr.21

9

4.448,23

68.

11

str.Santinelei nr.15

92,59

25.373,49

69.

12

str. Grai Mânu nr.36

66,62

101.305,53

70.

13

bdul.Tomis 124/T.VIadimirescu

226

503.765,04

71.

256/2012

1

str.Fagetului nr.71

10

7.593,23

72.

2

str.Duiliu Zamfirescu nr. 11

33

21.529,43

73.

3

Aleea Timonei nr.8

9

3.717,69

74.

4

str. Ștefan cel Mare nr.17

32

35.765,63

75.

5

str. București nr.32

590

594.789,89

76.

6

str.Ancorei nr.6

341

192.393,15

77.

7

str.Smardan nr.10

156

289.936,78

78.

8

str.Gral Mânu nr.46

123

201.587,16

79.

9

str.Dragos Vodă nr.15

121,85

232.226,21

80.

10

bdul.Bratianu nr.43

19,33

5.291,38

81.

11

bdul. Bratianu nr.43, lot nr.1

78

29.892,31

82.

12

Mamaia, zona Cazino Nord

19,38

39.773,34

83.

13

bdul.Tomis nr.277, bl.T6

26,1

22.917,65

84.

14

str.Callatis nr.31

26,1

36.652,25

85.

17

str.Campului nr.12

29

14.333,18

86.

18

bdul.Tomis, zona

Lupoaica 1

19

40.987,67

87.

18

bdul.Tomis, zona

Lupoaica 2

35

75.503,61

88.

18

bdul.Tomis, zona

Lupoaica 3

38

81.975,35

89.

18

bdul.Tomis, zona

Lupoaica 4

42

90.604,33

90.

19

str.Traian nr.1O

128

214.107,16

91.

20

Mamaia, sediu adminsitrativ

1671

3.628.965,84

92.

21

Mamaia, lingă

H.Mamaia

45

68.409,59

93.

22

str.Zorelelor nr.8

0,2

151,86

94.

216/2012

1

str.Tabla Butii nr.71

264

400.922,51

95.

2

str. Moldovei nr.29

45

64.627,52

96.

3

Sos.Tulcei nr.5

96

101.746,08

97.

4

str.Gral Mânu nr.55

42

63.867,19

98.

5

str.Petre Manoiu nr.1

159,63

71.504,14

99.

6

Mamaia, zona Cazino

Sud

0,37

421,86

100.

7

str.Trandafirului nr.36

28

12.830,60

101.

X

8

str. IN Roman nr.5

25

20.064,10

102.

9

str.Titus Budac nr.4-4A

96,23

60.730,86

103.

10

str. Pescarilor nr.26, bl.MZ11

10,7

9.295,02

104.

11

str.Miron Costin nr.31

177

394.541,64

105.

12

str.Abdulachim Keazim nr.1

225

501.535,99

106.

13

Sat Vacanta, Casa Olt

872

1.591.304,49

107.

20/2012

1

str.BS Delavrancea nr.58

138

115.950,52

108.

2

str. Pictor Grigorescu nr.89

97

81.501,45

109.

3

Aleea Universității nr.8

294

225.116,92

110.

4

str.Gh.Baritiu nr.23

91

24.937,76

111.

5

str. Radu Calomfirescu nr.3

10

7.593,23

112.

6

str.Cuza Vodă nr.21

85,44

132.522,60

113.

7

str.SIt.N.Dumitrescu

nr.1O

55

14.715,66

114.

8

str.Dambovita nr.8

18

4.031,43

115.

9

Aleea Mitropolit

A.lvireanu nr.12A

117

31.304,23

116.

10

Mamaia, zona Pinguin

103

155.274,38

117.

11

Sos.Mangaliei nr.80A

714

402.840,80

118.

12

Sos.Mangaliei nr. 187, bl2

15,7

3.986,09

119.

13

bdul. 1 Mai nr. 113,    9,51    2.682,78

bl.FD29

120.

14

Mamaia, Hotel Victoria

152,03

330.168,57

121.

14

Mamaia, Hotel Victoria

142,73

294.472,88

122.

14

Mamaia, Hotel Victoria

130,63

269.508,81

123.

15

Sat Vacanta, zona

Bazar

455

830.325,16

124.

16

Mamaia, zona Hotel Aurora

1

912,45

125.

17

Complex Piața Grivitei

72,74

94.020,11

126.

18

bdul. 1 Mai nr.2, bl.JIO

21,6

7.789,31

127.

19

str.Atelierelor nr.22-24

621

1.101.709,08

128.

21

str. Atelierelor nr.9

222

393.847,69

129.

22

Cheu Lac Siutghiol,

H. Central

593

941.008,74

130.

87/2012

1

Mamaia, Mag.524,

Cazino

5,76

6.80,05

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

Popescu Raducu

Bd. Tomis nr. 51;Fax: 0040 - 41 - 708101; Tel: 0040 - 41 - 708105; 8700 CONSTANTA - ROMANIA