Hotărârea nr. 2/2013

HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI MUNICIPAL PE ANUL 2012

ROMÂNIA


JUDEȚUL CONSTANȚA MlJNlCIPIUI CONSTANTA CONSILIU! LOCAL

H_oîAHjLO

privind lectifîcnrea bugetului municipal pe anul 2012

Consiliul tocai al municipiului Constanța întrunit- in ședința ordinara la data de • 4!    _ Z.Q /3 •

Anatirând expunerea de motive j d-itil Primai Radu Ștefan Mazăre nr. 19958/11 02.20)3, raportul Comisiei nr t de studii, prognoze economico* soc’ale, buget finanțe, admidlstmu a Ir meniului public și privat, raportul Direcției Firanuare nr. 19954/11 0? 2013;

Av.lnrl in vedere prevederii*- _egll nr. 773/2006 privind finanțele publice loca.e cu modificările ulterioare, Legii rii 293/20LI privind bugetul de stai pe anul 2012, O.U.G. nr 63/2010, Ordonanța Guvernului nr. 13/23 08.2012 privind rectificarea bugetului do stat pe anul 2012, Ordonări,a nr. 61/2017 puvind rectificarea bugetului dt: sini pe anul 2012 H.C.L.nr.5/201 ?, H.C.L.nr 67/2012, H.C.L.nr. 115/2012, H.C.L nr.140/2012. HCL nr 148/201, , H.C I nr 186/2012 , H.C.L nr. 200/2012, Dispoziția nr.l552/?(H2, H C L rr.z -'C'./. 01 ?, H C L nr 269/2012, H.C.L. nr 291/2012, HCL nr .327/2012, Comunirnnlr Direcției Generale a Finanțelor Publice nr. 1 51613/td. 12 2012, 151611/14.12.2012 si Comunicarea Inspectoratului Școlar lu'Jelesr, O stanța i ? 16? I 1 1 ()?.201.3

tn temeiul (r'-VedeiTlor arr 36 .âln 2. Ilt b, alin. 4, llf n si art.115 alin. i, h din I rgna nr 215/2001 plivind administrația publică locală, republicată;

POTÂPÂSTL;

Art, t &-» p' iiba buget» I • rnb.ipa' •e-.nflcat pe anul 2012 la venituri în sumă de 553 ’23 nil le $1 la • Mlruirfi tn suma de 553.023 mll lei fiind un buget ecuilihmr

Art.2 Sc apatia ființez? bugetului municipal pe anul 2012, detaliată ia venituri pe caplt sud* ;ip>mlr# mr I, rhrhmeli pt capitole subcapitole și

paragrafe, m ...bslficațis econnr n.a si tunrțlondla prezentată in anexele ni. 1, 2 Sl 2 bl?.

Art.3 Se aprobă detalierea cheltuielilor de capital, pe acțiuni și categorii de investi?- prezentată în nnrxa nr 3.

Art.4 Se aprobă anexa rd privind regulamentul finanțărilor nerdinoursabile nr virid activitățile sportive și culturale care rămâne neschimbată

Art.5 Se iprnl.â 31-e-. i nr. ’ povind bugetele instituțiilor din subordine.

Art.6 Anexele nr l.r.t. ,* nr 2 bia, nr 3, ru.4 sl nr.5 fee paite integranta din prezerva hotărâre.

Arh? Subcapitolele d» venitul se nadlflcă in următoarea structură:

• Se ma}c^ea’ă subcapitolul de ven’turl "Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venii pentru echilibrarea bugetelor locale**

cu suma do 26 ml: ’ei,

*    5e dîm itiează suocupllolul d( venituri M Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor sî Municipiului București ” i u suna rl'- Q2b mii lei.

•    5e dlir’i'unf 0 <uib« ipllnlu' i.i' v/*rut n “ Sume defalcate din

taxa pe valoare adăugații pe Vru MhtPhraroa bugetelor locale*' cu

suma de l ml. Id,

• Se niajoreaz » suh-dpvnlui rt» venituri "Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cii lemne, cărbuni, combustibili petrolieri" ru •. i rin 15 ni i Ink

Art.5 mpit-.i-ir. dr cheltuieli rnodillcâ In ui irtâtoarea structură:

•« Ln rap Mini l Auto-ități public-e și .«cțhin externe se majorează chelluJellle dh In I Mui • hc* n« 11 | .ti' "> ’ii rl Ș» servirii r «urna fle 28 mii IfL

»> La capitelul ?5 învățământ se di mu nued 2 â rheltuidllt de In titlul cheltuieli 1e ;.n ' >n| c<< -uri -n fgq mu lei j utlul rh< |‘u-ell t.u bunuri șl serviciidi ut rr .»£ tu • tuui ('• 1 mii lei

■ La rr?i’oiui 68 Asigurări asistență socială se majorează cheltuielile de 'r • Hui av; *»n - <r -i-rifl -1 dp 13 r*'i lei.

Art..9 Se aprobă acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local

Art.lO Compartimentul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Financiare, Direcției Tehnir Achiziții precum și Compartimentului Audlt Public intern în vederea aducerii la îndeplinire șl spre știința Instituției Prefectului Județului Constanța

Adoptată de un număr rtevV consilieri din 27 membri

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEIConstanța Nr.    ,JUDETUL;CONSTANTA    page 1

l/H


Unitatea adniinlstrativ-teritonafâ MUNICIPIUL CONSTANTA

Futi'iular

ANEXA 1


BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE Șl SUBCAPITOLE PE ANUL 2012

MII .Ei

DENUMIREA INDICATORILOR

7orî inriiralH

E1LIGL'

2012

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00 15+00.18+00.17+45.02)

00.0’

653023

VI M1T RI PROPRII (cod 00.U2-11.U2 HMl.l:M7.02MH) Ini

49 112

407625

I VENITURI CURENTE (cod 00.03*00 12)

00.05

479716

A VENITURI HSCAJLE (cod 00 04»06 02+00.0&+00 10+00.111

0003

4A271m

Al. IMPOZIT PE VENIT, PQORT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 00 05*00 0«♦00-07)

Ooo*

182506

A1 1. IMPOZIT PE VENIT. PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE

rtri te

0

JURIDICE (cod 01.02)

Impozit pt profit (cod 01 02 01)

01 02

o_

Impozit pe profil de ia agenp econom» i

(11 02.CI

Al 2 IMPOZIT PE VENIT PROFIT. SI CÂȘTIGURI DIN CuPlTAi. DE LA PERSOANE FIZICE

0Q.D6-

182506

(cod 03.02*0*02)

Impozit se venit | Wd 03 02 17*03.02.18)

7300

Impozit ce o'-’oro'-ii» «vocalilor șl nmantoi pubWc,

03 W 7 7

Impozitul pe veniturile cin transferul proprmtaiwnr imotahare din patrimoniul cemnnai

O3.CC ’5

Z300

Cot* si sume defalcate din impozitul pe venit (coo 0* C?01+(M.02.04)

£>*.02

175206

Cete defalcata din impozitul pe venii

m.ozji

174800

Sume alocate cin cote»e defalcate din Impozitul ne venii panou echilibrarea h>.getelor locale

d*.02.£M

4ua

AU. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 05 02l

00 07

0

Alta impozite pe venit profit dl câștiguri din capital de la persoane fizice (cod 05.02 50)

05.02

0

Alte impozita pe venit prud si castigun cin cspital

05.0S.50

A2 IMPOZIT PE SALARII - TOTAl    - RastaniB anii anteriori - (06.02.02)

0602

0

Cota defalcate din impozild pe saiaril - Restante anii anteriori -

06.02.D2

A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

Of» 09

8QS6.1

Impozile s taie pe proprietate (cod 07 02 01*07.02.02*07.02.03+07 02 501

0702

88564

Impozit si taxa pe clarii-1 '.îod 07 u> Ol Ol *0’,02,01 02)

o; riî.ci

7 3OGL

Pg«e 2

DEKUMIREA INDICATORILOR

Lud mdtcatoi

BUGET

2012

impczrt pe ciacin de la persoane bace *)

07.02 n- (P

13000

Impurii» taxa pa andin ne la persoane juridice ‘)

07.C2 0 .02

56000

impayr sl lava pe terer (coc 07.02 02 01+07.02 02,02+07,02.02.03)

Or.U2.U2

aet>)

•nipciZil pe ierenur' Cfe la persuane tace *i

07 02 02 0

3800

impozit s; mxs pe teren ne la persoane juridice ’}

07.02,02.02

4500

•mpcmiiii pe mrem» din fwrravtiar *) - Restante din ar.ii antenon din impozitul pe teren agricol

07 02 fT7 03

0G4

Taxojudiciare ne timbru si alte taxe de timbru

07.02.03

obOD

Alte impozite sl taxe pe propnptaxe

U7.0K.50

*400

A4. IMPOZITE Sl TAXE PE BUNURI 51 SERVICII (cod 11 02*12.02+15.02*16.02)

0010

160742

Sume defalcate din TVA pod 11 02.01+11.02.1)2*11.02.05* 11 02.06*11.02.07,

>1 02

1W>

Sume defalcate dn laxa pe «aloered rfduugBta pentru finanțarea oneHuieiHnr daecentranzate la nivelul județelor

M 02 UI

Sume defelu3te d.ri taxe pe valoarea p.daii^ata pemm finanțarea thaituiehiv dessuentfauzate la mvej 1 conpm sror. orașele» mumdpii'or sectoereior ?i Municipiului Bucurați

•1 «O?

125*38

Sume defalcate din taie pe valoarea adaucaia pentru drun un

11 02.05

Sume defalcate il'n fiâxs oe valoarea adăucaiă pentru achilibraraa bugeielo» c»ca«e

m oc.oe

4M1

Sume defalcasedm tava pe valoarea adaucaia penr. tazvottaiAâ intrseîruc.fit,n !-> a bazelor sportive rlm strayul rural

it 02.07

Altf impozite si lave generale pe ounur» sl servicii (cod 12.02.07j

•2l>2

2200

Taxft hoteliere

•I2 02.0Î

2200

Taxe pe servicii specifice |cod 15.02.01+15.02.501

15.02

ISO

impozit pe spectacole

15 0203

15C

Alis laxa pe sen/ir.iî specifice

15.02.50

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitalî (cod 16.02.02*19.02.03*16.02.50)

16.02

28363

Impari: pe mnlcocele (te transport (cod 16.02.02 01*i6.(/2.U2.U2)

W.0202

230C5

nipoziî pe mi/toHcâte ce transpari deținute de nemoan* frrirx» *)

16 0202.0-.

*•1500

•mprenl pa mijloacele «e transport deținute de persoane |und«» *)

16 02.02,02

*1500

Taxe si Isrife peur, eliberarea de licențe si autorizații de lunetiunare

IB 02.CG

?.re isxspe nmi*ara.s ouninor. ancrc^rK nirzani nunurior 530 oe aestasurare de .■vrivitei

I6 02.50

5363

A6. ALTE IMPORTE Sl TAXE FISCALE (cod 18.02)

00? 1

900

Atu* impozita si saxe fiscale (cod 15.02.50)

IS.02

300


DENUMIREA 1 H O'C Al Ofil LDR

indicator

BUGET

2012

Veriiuu lin stmcares prescripție nxiinctive

3602.01

Varssminrfi ri.n veniturile sl/sau dteponiWaafile ii'ăUtoUiioz publice

36 02 05

5000

Taxe specale

36.02.06

10/15

Varssminte din arrurtuaiea mijtoucelur lixe

38.02.07

Venituri din afinoare de stal recuperate

3602 1

Venltun din restituirea semctor alocate pentru leduuerea nscuur seismic

36.02 22

Alte •.uniun

38.02 50

Transferuri voluntare altoie decât subvențiile (cod 37.02.01 *37.02 03*37 02 04+37 02 OS*37 17 92

<

Dor.aui si sconsor zan

37.02.01

Veresminre rir «aci-unea tb funcționare pentru finanțarea secțiunii oe deoruna'e a uuoeUilui loca (Ol semnul mlntâi

’P 0203

-7914T

Vârsâmlnte dl- secuimea oe functonsre

r 02.04

79147

Sume ymlte din Fonem oe Solidaritate ai Umunu Europene

37.02.05

Alte Iransierurl voluntare

SI 02 50

II VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

0015

5785

Venituri din valorificarea unor bunuri ( cod 39.02.01*39.02.03+39 02.04*39 02.07*38 0210»

39 02

5785

Venituri din /elnnfi cerne pr nr tomuri ate Insti'.ufiilc-r publlcs

39.02 Oi

Venituri din /3ri?srw locuintâfcr. /instruite din fondurile statului

39-02 03

•4ftj

Vwiitun (Un privatizare

39 02 04

Venituri tkr: venzerea unor feimei ananinanrt domeniului privai al statului sau al unitatfc» vlm,nistrafi v-*e/tc'riale

39 02.07

4173

Depozite speciale centru consf-ctli oc locuințe

39 02 10

117

IU. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02,

00.16

52153

Încasări din rambursarea împrumuturile» acordate {cod

40 02 06+40.02 07*40 02 10+40.02.11*40.02.13+40.02.14+40.02.50)

40 02

52153

încasân -In rambursare* împrumuturi!7r perca» 'nfimțeree unui instituții $i servicii publice jb

ibU2.de

'nteres xai sau □ .mor acrivuăt' finanțate mieciui din venituri pmpri

foeasân -|n ramn crearea microcredheior oe la persuane fizice si kWdiye

40 (V OT

împrumuturi rampenara din trezorena statului

44) It? "0

Sume din excedentul anului precedent oefitru acouenree golurilor (enipcnare oe casă ale secțiunii de •uiicțicnaie*’,

40 02 • •

Sume din Bucafle-ti.i am Orii precedent centru âuuoenrea golurilor temporare de casă ale secțiunii de caz •.uitare”)

40 02 ÎS


Pace 6

DEWUW'REA IND-CATORIlOR

Jod indicatei

BUGET

2012

Sunvens'i Cin veriftur e proprii ale Ministerului Sănătății către bugateie lueaU părilu finanțarea repar&țilloi captate ;ri sanaiele

42 02-5 02

Subvenții cin venitur le proprii ale Ministerului Săriâtâț» căt/e bu,uaieie beate pentru finanțarea altor m/cutiții nsai ratare

42 02 J 5.03

Subvcntl către bugetele lui de u-eriliu finanțarea programului roullîanual na retereni^ lelimtsJ peron pregătirea prflTentatnr de inv&gțtțti publice finanțate prin *rc£ramul ooer3tional reg onal 2007 20'3

42Uifa

StlEWenl» Oc ia ougetU1 dc- >KM tărie Duyetefc btala necesaresusimarii derulării proiecatar finalitate cin fonduri exrerne nsrarrbtirssPiiB (FFN) rxistacarere

C7 D2.2C

3734

Finanțarea drept..rilor acordate persoanelor ou hantficao

^2.02.21

Subvenl i prim:le cin Fondul de intervenție**)

« 02 2P

Finanțarea lucrâ'.lar de eaoasiru irooollter

42.02 2B

Supvenții penii j<Mmc»-«>s«reabfc^terilcw rteorftvrr'onatG ale prețurilor te combustibili

42 02 32

Sprijin financiar Ia ooreJiiuirea familiei - ,H.4Mnte d»n an» prececenti

42.U2.33

Subvenții penti j dOOlltareaș|Utonj|ulpwviP' .ncăfzirea locuinței cu iemrs câioun..

(ombusliplli petrolieri

42 (12 3A

255

Subve-tli di- Lugeiui de sta penii . fii anțarțw mnâtlbr de asistență medico sociala

42 02 35

Subvenții pentiu acordarea trusoutai pentru nou-năse«iți - restante dk. an> precenentl

42.02.35

Subvenții de le bugetul de start 31 re nngeieie Incale pentru realizarea cbrectivulor de lnv«*stltli ir» tuiwrr.

42.02.40

Subvenții dir auuevjl tts alai pentru - ir enurea aanatatli

42 32 41

<3fi5

Sume primite ce airoinstratlîte locale în nannii programelor FEGA implementate de APIA

4202 42

Subvenții ,-lrr npgetbl de stat pentru finanțarea camerelor agricole

iSuiffie pnwre 0? aamimstiani'e tocate in cacrui orugiamerar -inanrarp om ropnu sroria

F iruitHr

42.02.

42.02 «S

Subvenții de le buyatui de stai către nuqeieie levate peron i acnltarea obligațiilor restante către ti,-i7nr| riR nnergie •emleâ ? ale centratelor dc icmioficare

42 02 ift

Subvenții primite de □ bugetul dc sta pentru finanțai ea unor programe de interes nattanei <42.02 5’.01*42,02,51 (fi)

4202 31

L

Sub/enlil primite ce la bugetul de slst pentru finanțarea unc» programe de mieres național, destinate Hecuum. de funcționare a nugetuiui local

42.02.51 <T

Subvenții primite ce ia bugatu' pe stat pentru finanța» ea unor programe de interes național, ^sunate secțiunii de dezvcirare a nuyetulu. icx^u

4? 02 5'02

Suovfinft -irtmhe de a ougetul ae stai pentru finartarea investițiilor pentru instluui publica de asistente snciot» 5. unitari de ««lenta meciuo-soctaie

42.02.52DENUMIREA INDICATORILOR

2od motoaio

BUGET

2012

Subvenții dc te alte administrații (cod 43.02.01*43 02.04+43.0207+43.02.0>*43.02.23)

43.02

0

Subvenții primite de la nugete'e consiliilor județene peni. unxectiB copiiuta

4102.01

subvenții do te DMjetLl asigurărilor pe+irj țcrna, corfe ou^eteie lucaie. ponto'finanțarea

urDgramsior peHn. ocuparea temporar^ u «unei ae munca si subvenționarea ccui'Hoi du

43 ,02 04

munca

Sunvmrii pnmMe de la alte bugete luudie nentn» 'nsMutilie de asistență xwa pvi aru

penoanoto cu Iwiidtaeo

Sunvnntii pnnite de a bugetele ufuâilninr neam ei iuoe’ene pentru ajutoare "in aUuew ce

extremă difiuURate ”1

Alte suoweiilli puni le ce la administrația centrala peniiu ■"‘nniarea unor grtVrtati

63.02 20

Sume primite de la UE/alti donatari in contul plăților efectuate ai prefinsnuri (cod 45.02.Ch

la 45 02 05 *45 02 07*45 02 30*45.02 15 la 45.02.19,

'VV*

Fcnctm Europenii c« OsrvniUwr Regionale iese 45 02 01 01 *45.02Oi 02»4& 02.01 03» ' i

46.02 0

7005

Sume pnmite fn contul piăliloi e’HC.isle in anul curent

45.02 01 01

7005

Sume pornite in contul plătitor eiectuuie în am anterior»

45.12 01 02

Pnefinantare

*5 02 01 05

Fondul SOCtâi European iood 45 02 02JU1 ♦45 0? i,«‘ 02*45 02112 03) *)

>5 02.02

0

Surr-fc pnmilr V» contul olățimr efectuate iu anul csnent

49 ca.02 0-

Sume primite m contul clâțlior efectuam In anu anienori

45 02.02 0?

Palmar tare

45 D2 02.03

rondul de Coeziurs [cori 45 02.03.0* *45.02.03 02*45 u2.U3.O3l *j

-5.U2.05

0

Sume orimite în fontul p’âțllor efectuate In anul curent

-45 02 05.01

Sume ?rimn© in contui ciaUkjr efectuam ir, anii șntepon

45.02.0& 02

^refinaițare

45 02.03.03

rondul fcsrops», Apnccî nn uszvoim^ nurse (coC=5?U2 in ‘Mau? 0* os+asviw Udf

45 02.04

0

Sume p1 iniile îr contul plăților efebii ate în anul curent

45 02 04.C1

Suine pnmiiR m contul plăților efectuate r. anii artanon

45 02 04.02

Prerin-antare

45 n? 01 03

Fardul European pentru Pescuit (cod 45 02 05.01+45.02.06.02*45 02 0S.O5}*)

45.02.06

0

•Sume grimlle în cortul pielilor efnetuate *n anul curent

45 020501

Sume pnrniiBln portul plătitor efectuate în urm anterior»

45.02 05 iJi

Pmfînanțare

45 02 Pf» flA

IriStrumertul de Asistenta pentru 1 rfiadarare Icod 45.02.07.01-45 02 0402 «-+5.0?. ÎI7 °31 */

45.02.07

0

Sunte primite în conlu* plătitor efectuate ip anul curent

•15 02 07 01

Suma primite'n conțin plăților efeetu3to în anii anienori

45.02.07 02

Prafînanțăre

45 0? crr 03

nsțrumen’.ui European de Vecinătate &i Panenetiat (coc

4c.C2.C8.in-46 02 08.02+45 02 08.C3)’ >

4. ut.06

Sume onniite in contul plătitor =reauaie in a'-u» curent

4iC2.08.ir

RaoeB

DENUMIREA IMOICATORILOR

Cori irxjicaior

3UGET

2*12

Sima -omite în comui ciăyior marinate Ir anii antertcr

45.0; Va 02

Prefwanțare

45 0z.0tt.03

Proerdnte isrounitar» hnartele in perioada 2007 2013 (coc

15.01-45.02 15 02+45-02-15,03) *)

45,02.15

0

Sume ormlțe în .omul p-uțlloi efeuutrte in anin miram

45 02 »5 01

Sume nrmiiR în romul p.ătlior afoeluate în anii enieiioi

Prcfinaniate

45.U2J5.U2 45.0215 03

Alte facil'tai s> n thurnente posiaaerare (cod «5 02 IC &1+45.02.16.02-43.02.'’8.231'1

45.U2.1o

0

Sume comite în contul plăților efectuate în anul turenî

45 02.16 01

Sumo pi nule in comui piănior efectuate in ani. antet lor

45.02J 6.02

Preflcsniare

45 02 16 03

Mecanismul lifta» uiar SEB (cod 45 02 <7 01+45 0? 17 02+45.02. i?.03) ‘)

Sume prim (e fn .emu' plahtoi efectuate în arii curent

45.(33.17

45.7? 1701

0

Sume prim, le în contul plătitor efectuate in am. antet io»

45 0217.02

Sume c*i.Ttiia m avars

45.02 17.03

Programul Ni>vey<»i pentru Cresîers Economici Dezvoltare Durabilă i ax

45.02 18.01*45 02.18.02*4.5.02 iflu3| ’i

4502 1i

a

Sume primite în . «vilul pt4|(k*r efec-niăle In anul curent

45.02 14.01

Sume primite Th arlul plâlllor efeeuete in ani» anlenoi

45.02 IA02

Sume primite ir» avani

4502 15.03

.Toar&m.i <r» «xoperare elvețiano-roman vauand reducerea d«spametnor economice s ââoiale n cadru: Uniunii Europene extinse (cod 45 02 10 Oi *45 02 i& 02) “1

4502 12

0

Sume pnmite In cortul pSpUx efectuate în anul curent

Sume primite în contai plătitor atactuate în amî anteriori

4502 19 01

45 02 I9.02

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16*00.17) - TOTAL

00.01 SF

40519M

VENITURI PROPRII (00 02-11.02-37.02-37 02.03*00.16)

41.02

I. VENITURI CURENTE (cod 00 03*00.12)

now

400569

A VENITURI FISCALE (cod 00 04*05.02+00 09+00 1 0+00.11)

00.03

432714

A1 IMPOZIT PE VENIT. PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06-OO.OT)

1)0,0*

182503

A1.1. IMPOZIT PE VENIT. PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE tcodOI.UZ)

(XI 05

0

Impo7ll pe profit    (cod 01.02.01)

01 C<2

0

Impozil pe piofr de la acer? economia ’i

01 02 01

A1.2. IMPOZIT PE VENIT PROFIT. Si CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FiZICE (cod 03.02*04.02)

00.06

ia250e

Imixjzll or vani) Icoa 03 02*7+03 02.18)

05 02

'•300

Paye3

DENUMIREA INDICATORILOR

7 ind'caDD,

3JGE"

aou

Imoozir pe onorariul avocatliyr șl notările» publici

03.02.17

incozhui pe aen'auNc din ii&nsfcrul propriotaiiw mictiiiaie din pMnniurou» personal

□3.02 )6

7300

Cote »i sume defalcate din impozitul pe venii (eon (ia 02 01*04 02 04)

04 fi"

1/5208

Gnm ri€r?tir.3t© dir mpozitut pe veri»!

Q4.02.W

17*300

Sume alocate dir ootele defalcate din impozitai pe venit pentîu oc-'l'ib'âieu bagoioor locaia

04.U2.04

408

A1.3. ALTE IMPO2JTE PE VENfT PROFIT Sl CÂȘTIGURI DIN CAPITAL )Cflrt 05.02|

nou?

0

Allo impozite pe venit, prori* si câștiguri din capital d< ia persoane fizice (cod 05 02 50)

00.02

Q

Alte Importe oe venzț. profil șn țastlQdn din capii al

05.02 50

A2 IMPOZIT PE SALARII - TOTAL- Restante anii anteriori - |0fcQ2 021

06.02

0

Cote usraiesle din rnpozimi ne salari) Rae^te ani' anteuon -

06 02 02

AS. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

88564

impozite Si taxe pe proprietate (cod 07 02 01+07 0ZC2+07.02.03+07 02.50)

07,02

38504

impozit a. -axa pe clădiri i tu(l CP O2.i)i 0W» 02.01 02»

D7 02U1

73000

Itepijat pe ul&llf o© la porsnar.e fizice * >

•TQ2 CI O'

18000

impozit ai l3xa cJadin »la persoane juridice ’ )

37 02 G1.02

55000

Impozit s axa oe teren țroc 07 02.02 01*07.02 02.02*07 02 02 03)

07O2.CG

6664

Impozit pe tenerun rle persoane fi?.« •)

07 02 0201

3000

impnziT ei iax- pe lere'1 --e Is persc^aneji ridice *)

07 02 02 02

4500

Inipoznui geienaoul din extraviw *: + Restante dir anii anteriori dir impozitul pe teren agncn'

P7 02.32 03

364

Tfnce judfciâre ne timbru =i alte Laxe de timbru

0? 02.03

5500

Alic impozite si laxe pe proprietate

07.02.50

1400

M. IMPOZITE Si T.AXE PE BUNURI Sl SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02-10.02}

00 io

150742

Sume defalcat» din TVA (con 11 02 01+11 02.02*11.02.05+11.02.06)

11 02

130O7S

sume -efalo?te din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate fâ nivelul judeleloi

’i 02.0*

Sum= “efalcare din taxa pe valoarea adăugata pentru finanțarea Chetaufiiilor descentralizate la nivelul comu» elu», oiașeiui municipiilor sectoarelor «i Murocipiufui Bucurețp

>1;02.02

12548F

Sume cei eleate din laxa pe valoarea adăugată jwmru rtnimun

’»o? ns

Sume cetelcate dlh taxa pe Valoârea aJâugatâ penîru ecniliorarca bugetelor locala

•1.02.06

4541

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii |cod 12.02.07)

<2 02

220C

Taxe hote lere

li02 0?

2205
!Q

DENUMIREA INDICATORILOR

_o<1 indicata’

BUGET

2012

Taxa pe servirii specifice (cod 15.02.01 + 15.02.50)

•»5 32

150

Im pont pe spectacole

«5.02,0-

15(1

Alte taxe pe servei spectre

15 0? .VI

Taxe pe utilizarea tainurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe deBlasuroraa oa acaviiatî

161)2

28ă«5

(cod 16.02 02 -18 02.03+16.02.50)

Impozit pe iiiij uaeeie ce rransporr imc 16.02.02JOI+16X>2-C2 Q2j

«BJJ2U2

23000

impcz i pp Tiijlodsoe be transport duJniKO «Je tajrwjene ton» •)

16 02 02 01

115CO

impccct pe mijloacele de iraiwporr (lenn-.ne ne peroane Juridice' ■

6 92 02.62

115C0

Taxe $< tărie PenVu ei<berareii »Je licențe 5» autorizam de functlorTaie

1002.03

Mite raiteoe umarea oununior 3UTDnz3r«? uwteant Dintariior sau pe rnesTasinare arh viran

IE 02.50

5363

AB. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02J

0011

900

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18,02.50)

16.02

900

Alte n-pozne si taxe

«BtWtfJ

900

C VENITURI NEFISCALE (cod 00.13-00.14)

00.12

•32145

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02*31.02)

00.10

10571

Venituri din proprietate (cod 30 02 01+30 02 05*30.02.08-30.02.50)

30.02

10571

Varseminte din brafitm nri «' ^ii'ioz -rutonome, socielăyici și companiilor națunaie

30 02 01

Venituri din concetoum -si 'nc.iMnen

30 02 OS

4000

Venituri (Un dividende ( coo 30 02 08.02 »

30.02 08

6571

Venftun cin dividende de la alb mentori

30.32 08.02

6571

Alte venilun din propnefaie

3a 1)2 SO

Venituri din do ha «o' (cod 31,02.03)

31 02

AHe voturi din dobânzi

31.02 03

C2 VANZARI DE BUNURI Sl SERVICII lr.od 33 02*34 02-35 02+36.02*37.02)

00.14

•42716

Vernturi din prestvt de servicii si alte activitati (cod 33.02.08 * 33.02.10 ♦ 33.02.12 ♦ 33.02.24 +33.02.27*33.02 28*33 02.50)

33.02

«635

Venitim -In prestări de servicii

33 02 05

250

Contribuția părinților seu sustwelonlbr legali pentru <nțretinere3 copiilor m cresc

33.02*0

450

Contribuite persuaneio» benefinare ale cantinelor do ajutor social

33 U2

axe din aril’/feaO cadastrale s agrioiluire

33 0224

5

Contribui a lunară a pet-nlilor pentru OitreHnenaB copilto# m umtâ|ne de prou-.cne BdCtelS

33.02.27

Venituri d:n recuperarea cheltuielilor de judecata •mputam 31 deapeguttn

13 U22B

don

Aene 11

DENUMIREA IMCieUORILOR

Ccc indicam^

BUGET

2012

Alte ven tun dm creatul de set viu s- 2lie activita?

33.02.50

30

Venituri din taxe ^Jministratlve, eliberări permise (cod 34 02 02+34.02.50)

34 02

1009-

~a*e eAtfajudidai'O de llmpn^

34 02 02

1800

Alte venllun ri«r 3»x«* edmtmsIrBlivQ elibeici, pe» anse

34.02 60

0281

Amenzi penalitali si confiscări (cod 3502.0^ la 35 02.03+35.02.50)

35 07

3000

Vfliui’ »Jni otreru 5» alic sancțiuni aplicate potrivii dispozițiilor legale

35.02 01

3000

Pt'iai'idb oenuu neccpvneroe sau dcptnorea cu mtirscro 3 declarat.» ne mpoatesi laxe

35.1121/2

liicăsai dtn vatonficaraa uunurioi .xnflBcato. doendunaie si arte sume cnnsrawrs odaia cu confiscarea potrivit 'agii

35J32.OT

A.te 5ir enzi penalitai. s. confiscări

3502 %

Divms» venituri (cod 38 02 01*36 02 05*36.02.06*36 02 11*36.02 50)

38 02

217’5

Vwiiiur OKI HpiCrirua piesBfipbei axtineUve

35 0201

Varsaminle din ventil inia sl/$s»i dlsponiBiliiaeie itwstiMrtlllPr Oulwic-

36 02 U5

5000

Taxe speciale

36C2C6

16715

Venitui i rJM, ajutoare de stal recupera»

36.02.11

Alte VHllIlIb

3602.5U

Transferuri voluntara, altoie decât subvențiile (cod 3702.01+37 02 03+37 02.50)

37.02

•79147

Donații si sponsorizări

37.02 O»

vârțâmntfc clin seqmnfta ne ftincrtnrara pentru Imantarea seqțluml de dezvoltare s bugetului loca 'cu semnul minus)

37 02 03

.79117

Alte transferuri volurlarc-

37 <52.50

III OPERAPUNI FINANCIARE (cod 40.02)

oo ie

n

încasări din rambursarea Împrumuturilor acordat»

40 02

0

1CO040.02.06*40.02.07*40.02 10*40.02.11 -40.02.50i

’ncasâri din -anourearep w*pnimi.ti rilor panm i înființarea uimr .nsutuu* și se» vicii publice de

■ari <T7 OR

interes locsl sau a unor acrivitâp' finanțate integral din venituri propui

’nrasăn rti.- rambursarea rmcrocîeiJ.ieliir ue a persoane tujue și Juridice

<0.02.07

împrumuturi temporare 1lr trezoreria afcmtmi**)

40.32 10

Sume din excedentul SiHIlUl precedent ,-iAftțn* aflnpenrw? gnl’jr.lur<etnoota.e de casa ale secțiunii de Litutiouaie**)

40 02 11

încasân din rambursarea ailor împrumuturi dtoflfâte

40.02 SC1

IV S4J0VEMTII |cndl>0 1B|

00 17

4€30

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE AlE ADMINISTRAȚIEI PUBUCE (cod <2.02+43.02,

00.18

4630

p>?e::

DENUMIRE* INDICATORILOR

Cod .ndlcalc-

buget

7012

Subvenții de la bugetul de atai {cod 42 02.21*4102.28*42.02.32 la 42.02.36 *42.02 41 ♦

42 02.42*40.02.44 la 42.0246*42 02.51)

FinHjuarea drepl^nlDr acordate persoanelor cu handusp

£202-21

Subvenții c<imn<? din Foricul de intervenite")

«2.07 78

Subvenții pentru compensarea creșterilor nepravizionate ale preturilor la combuRflbill

•52.C2.32

Spiwn Iwranuia» lâ uuitatnuirea isii ilie» - iastenie dir aim frucedenll

42.CZ.33

Subvf ții pauli u scamarea ajutorului ueiitni mcâUirbfi ivluhUw cu '«same, uarbUn,.

JS ri? TI

;c^

r.wrbt.siibill petrolier

Subvenții riir ougetul de sta! pentru finanțarea unltâțilw de asistente mesei'rA-rioc.'aift

42.02.3s

Subvenții p«antr acordarea Irusouluî pfenir. «nufnawuiți - restante rtln an«. pracenerm

47 02.36

Subvenții dir țjuyeiul de «uit uwotfu f nsiita/t» semuani

42 02 41

43»

Suine pnr-tfi ce adm-nisTrarme locale "n cano 1 programelor hEGA impieni&itele de APIA

42$2 42

Subvenții dir buget 1 de stai pentru Pnanrarea came-alor aaricoie

4202 4A

5umîrprfnTTâ_aîFaommAiraiiiifi incaie îr^aanji procramdicfr tirfeiitaie 0ir■    oOCiGi

42 02 45

Enirtnann

Suave io oe ia bugetul de stal către bugetele locale pentru achitarea obligațiile* restante

u5 dh

către i imiHK'i ,v* Miwgie t&rn»câ și $«« «fursienr oo lenncuîrta’*

Subve In primite de ie bugetui ce stai pentru finanțarea unor piograme de interes naricnal

.a? 05 h I

d

{42 U2 81.01)

Subvenții Primite de .a bugetul de stat pentru finanțarea unor prcorame de interes

42.02.5' .01

națiune. destinate secțiunii de iunntiona»s a bupetuiLi local

Subvenții dt la alte administrații {cod 43.02 01*43.02.0>*43.02.07*42 02 08*43.02.20)

43102

0

Subvenții primite de le ougetele consiliilor ludsiene pentru proteeba copilului

43.02 01

puirve-an ue ia augetui ssicuranor pentru ^om.a> care ougaete locaie, pentru tmunterse

programelor ’entn. ocuparea temporar^ 3 Tortei O© munca pi a. .hverlio,narea mirilnr rtfi

43 02 0-1

Subvenții primite de la ruta uupeie iccate pentru instituțiile ue 2siste ița sooaia pentru

.ia n? r>7

pescar*? e cu handicap

Subve* | i primite de la bugetele consiliilor locale ;î județenepentru ajutoare in situat'» o=

n ro Oft

extremă dricJiaie

Alte subvenții primite de .a administrația cer.tera pentru finanțarea tr-of acuvitail

43.02.20

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

HA A1

147B24

(00.02+00.15*00.16*00.17+45.02, - TOTAL

UU.U l ou

VENITURI! PROPRII fc-od D0.02-11.02-37.02*00 15-00 Itt)

48.02

57938

1 VENITURI CURENTE .00 03*60 12J

ocol

7814T

DENUMIREA INDICATORILOR

Iod mdicalo

BUGET

2012

A VENITURI PISCALE( 00.1 Ol

00.03

A4. 'MFQZnt SI TAXE PE BUNURI Si SERVICII (cod 1».02|

00,10

0

Sume defalcate flln TVA (con 11.02.07f

11OZ

0

Sume defalcate dlr taxa pe valoarea adăugată pentru dezvoltarea Infrastructuri ai a Dazalui ipuiuvo din spepul rural

11 U2.VÎ

C> VENITURI NEFISCALE ( 00 14)

00-'2

79147

C2. VAN2ARI DE BUNURI SI SERVICII |Cdd35.Q2*37.02)

UC '4

79147

Diverse venituri fcod 3fi 02.07*36.02.22)

.36.02

0

Varsaminlti din amortizarea mijloacelor fixe

36.02 07

Ven Iun din reali Iu • rea sumele- alocate penliu -eiLcerea nsuului aetanrn.

3&02 22

Transferuri voluntara altele decât subvențiile (cod 37 02 54-37 02.05)

37.02

79147

Vărsammie din secțiunea ce funcționare

ar 02 oi

79147

Sume primite din porcul de Sondai «laie dl Uniunii Europene

57,02.03

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39 02)

00.15

5785

Venituri din valorificarea unor bunuri | con

39,02 01*39.02.03*39 02 04*39 0207+19 02 10)

02

5735

Veml-n din valorificarea unor bunun ale instituțiilor publica

3902,01

Venluri din varizareâ locuinietoi oorâtr-ie din fondurile stalului

39 02 03

1456

Van tun din pnvadzsre

39.02.0c

Vennun din var.z3re3 ;nor ounuri apartinard domeniului pnvai a statuiui sa. ai unitaSltor admir ustrativ-tentonsie

39.02 DT

4'73

Depozite speciaia penau cunartructn de ruuumle

35.02 10

117

III OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40,02)

OU. 1b

52153

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate icod 40.02.13*40.02 14)

•10.02

52153

Sume din excedentul anului pieeecent pentru acooenrea qoiunioi ier nuiare de ceă2 ai£ «secțiunii decezvoltsrer>i

40.02 13

«>    •«    «    .    *    >■«    i    “    »

tîUniri Cilii &Xf .ffCHf il LJ/    vGx^si    ptJntTU ÎUVini*ir&fl t.lIriliLjIBh lK SfcCliuUU 3c

dezvoltare*4)

40.02 *4

52153

IV SUBVENȚII (cod 00.16)

0017

3734

SUBVENȚII OE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod <2.D2|

00.16

3734

Subvenții de la ougaful de stat (cod 42 02.01*42.0? 05-42.02 09*42 02.10+42.02.12 la

42 02.20-42.02.29+42.02.40*42.02.51 -42.02.52)

42.02

3734

Retehnoloflizareâ oaritelwor termice si electrice oe termoncare

«.02,01

DENUMIREA INDICATORILOR

Coc Indicatei

3UBET

2012

s’ic-.up șt regulamente ue urbanism

-2.02. 75

rirttrf.VFH procrarriUlbi oe pietruire a drumunio» i.u«uuiitii<s i> alimentare cu apa a satelor

•42.0XW

• cod 42.02 09-0’ -42.02.00,02-42.02.09.031

Hn^ntarea suPprocrarnulul pnviriO Pietuiitai, luabnuarea. modem-ihje» și/sau

U3 fel tui ea drumurilor rle interes local rJRKnre

42.02 00 Cri

Ar.jntarca subprogramului privi id alimentarea cu apă a satamr

42.02.09.02

Firtaniuieu subprogramului privind ranștlirărea șt epurarea aoeior uza?=

42 09 09 03

Fnanțares acțiunilor pnvlnfl reducerea riscului ș&smic sl «revuițiilui emerite «u destinație de locuințe

42.02 W

Subverț'i pentru reabilitare? termică a r.lacifllor de loofit

42.02.12

subvenții pentru nnantajes programelor rnuiiinnuaie nnr.mare ne metru și gosponanm a

4; cv? ta

SORMl

F nantarea unor didtuieli de oswtai ale umtâllkj» iU- mvaiâmăn» □reurvversrtar

42 02 14

Subvenții primite dm Fondul National de Dezvoltare —)

420215

Subverții ri© la h- gelui -pe stat către bugetele ocale ponta.' finanțarea investițiilor îi• sănătate (coc 42. J2 16 0i •-I2jaz.lft(0*4.;.02 1603)

42 02 16

0

Soovenț i fie »a higeiul de stai către Piigerete locale pentrj finanțarea aparaturii med cale $ echiparoerlen» de comunicați* In urgențe ’n sânStetn

42.02 16 01

Subvenții de ia txoetd de stat cah» ni,. -aia Inc-Ue pentru finanțarea reparațiilor u-ap.(ale în sănătate

42.02 16.02

Subvenții de ia bugetul de sta» cehe ougeîaie locale pentnnirMWarea alm- investiții ir sdnâiate

42.02 t$,G3

S-bvenn. namni F.naltzâroa lucrărilor d© consinjctie a osezaniiineMji culturale

42 02.17

Subvenții cm veniturile proprii sie Mini-wm .hi» SânâtâtH câtra rugeielc locale pentr-rinanrarea nvr*ti1ll'nr Tn «AnAt04(€bd 42 02.10.01*42.02 ’ 6.02-43.02.* 6.03>

42 02 6

0

Subvenții din veniturile propn. eie MiniRmniiui Sănătății către bl cetele iccalfi pentru finanțarea aparaturi, mwlcalefl «nlpamenteiorce comuricapi ir urgenta în sănătate

42 02 16Â/I

3ubvențl» din veniturile propui ale Ministerului Sânâtâțn către uuQatele .‘ocale pentru

47 P3 l c, pe

finanțarea lepaiuimor cap<aie fn sănătate

SLbvenț». din venminift pmpnî ale Ministerului Sâristâți» Către cugetele ocale pentru finanțarea altor Investiții in sănătate

42 (12.1b. 03

SuDVențil către bugetcic locale per lru rinanța-ss proqramjiui multtanual d& asistența .et»’ tea per fiu pregătirea r>miecîft»or investiții publice finanțate prn Programul operațional regional 2007 2013

*2.02.10DENUMIREA INDICATORILOR

2nd ind'caLbi

BUGET

20 2

Subvenții de to D^getu destat cave bugniRiff locara necesare susținerii derulării proiectata'

37V

fîrtanlate cin fonduri arterite iie»a"Dursaoli9 (FEN) pcstaaerare

Finanțarea lucrârlor oe caoastm imotina-

42.02.20

Subvenții de <= bugetul de stat către bugetele locale pentm reenzare» utoeflhvfitor oc

_7 n? 4f

investim in turism

Suaventli prvnlte de la bugetul rie stht parlrj finanțarea unor programe oe ‘nteree -^atinnai

47 flî =,1

O

02A)2,6l 02)

Subventi primite de a bugetu l de stai benin i finanțarea unui piuyrame do interes

42 02 51 07

riadonal dssaraie sediuiiii de 0c2voltae 2 bugetului ocai

Subvenții primi»de ia ougolulde otel uen’.ru finanțarea investițiilor oer.tru insvr.ttiî puBJtot

-L>ÎT> t?

oe asistenta sociala si _nttati de ae.siema medinu-sociale

Suma primita da la UE/altt donuton in centul plăților efectuate si preflnantan (cod 45 0205

«5Q2

7005

la 45,02 05 *45.02 07*45 02 08*45.02 15 ia 45.02.19»

Fcridui European de DaevOfiaie Regto'»s4a (cod 45,02 01 01*45.02 01 02*45,02».»’ 031 ri

45-02,01

7005

cuine prinde In contul pliMilor efectuate in anul curam

45.02 01 O"*

7005

Sume pnmue in x»ntul plătitor efectuare ta anii anterior

43.02 0'.02

Pmînanțare

45.020 03

Fondui Socîai E.iooean (cod 45 02 02 01 *45 02 02 02*45 02.0203}'}

45 02 02

0

Sume ci miile în contul piatiior afectuate ta anul Durerii

*5 0? 0? CI

Sume primite ’n cornul plăților afectuaie in anii antenon

45.02 02.02

Prefinanțare

4s.0ZJ2.03

Fnn.1i I rta Coeziune icoc 46 Q2AM.U 1*45,02.03.02+45.02.0303) * i

45.02.03

0

Suma prim'tA ln corupi slstiior efectuate in anui curent

45.02.03.0-

Seri 3 primite ta corupi blStitar efectuate în ann ani e iun

45.02 03 02

P'efittantere

45 02 04 03

i-ondui fcurooeâ^ Agnoni irD«VoiSfe Rurala icou 4b.02.U4.tr **a »J2 o» C7-«o n? ifc.iB} •i

45.02 04

D

Sume primite in ocr td pI5tltor efectuate ’r and ctren

45 02.U4.01

Suma pnmite îc joi.toi plătitor efoccuate m ani. ântenân

*5 02 04 02

Frsfmaniare

«5.02.04.03

=oncut Europeanpentru ^rrcui! (cod 45.0205.01*45.02.05.02*45-02 05 03) ‘)

45.02.05

0

Sume pmnlie in contul plutitor efectu^’R in anul curant

4.5 0? 05 U1

Sume p-mtie în contul piatiior dteetUânc in anii antenon

45.02.05 0?

Prefinanjare

45.02 05.03

Instrumentul De Asistenta pentru ^'re«derB(e(cxxJ 45.02 07 CU *45.02.07 02+45 O2.ÎI7.03l’l

45 02 07

0

Sume primite ’ri COritU* piâțiior efectuate li» anul cun^U

45 02.07 01

Sume oi unite n contul platflor efectuate. In anii antsncr

45 GZC7.C2

Paqe 16

BUGET

1EHU«I«£A INDICATOS'IOR

Iad înrbuatui

201?

P*sfmamar*

Ir.svumantui E-Jmpean de Veuinăfâte sî Partenenat {cod

45.02.08 0* *45 Q2J0B.O2t45 02.08.03H    _

Surr.» primiie în cumul pierțltor efectuate In anul nureri

Sume primite Tn cnnnii nătiioi efectuate in anii anterior

45OZ.U7 03

45 02.08

15 02 08.01

45 0? OB.OS.

0

Praf mantele

45 02.CSJ33

Programe «munisare Snanate -n perioada 2007-2013 (COC 45.02 15 01 * 45 (JZ 15.02 -••-5 0? ts.oan

45 Q? 15

0

Sume onmfte h cortul ptetimr RT».~uaie în di iui torent

450215 0’

Sume onmtte în contul pieliioi efectuate în anii antenon

Prennanțere

45 0? »5 02 45.02.15.03

Alte facfiilâli ?i instn/merle pcâiadcnare {cod 45 02 '6 01*45 02 16.02*45.02.1 c 03) *}

45 02 ’6

0

Surm pnimte Tn contir plâblcr efectuate în anul cursul

«5.02.16X1

Sume primite rn ortul n'ăiiloi eleotua'i. Iri ar i. antene*

-c (12 16 02

Frsfinanțare

-5.02 16 03

Mecanismul f.narciar SEE loo; 45 02.1 ?T)1-15.02 17 02*45.02.1 ’ 03)*

45,0217

0

Sume pi «mile Ir» contul olâtHOt efectuate în anul cuient

45.02 17 01

Sume pnmiteT” »jortu, plăților efectuate in anii antenon

45.ee 17 02

Sume pi unite In avar-s

45 02 17 03

Programul Norvegian pentru Creștere Economica ș. DezvoOara Du-aoilâ

1CO0I5IV 18 01+45.02 18 02*45 02 ’8O3)*)

45 .02 ifc

V

Sume 5rtm» în contul plat lor etacuale în anul nur ani

45.02.10.01

Suire primite in oontul ptâWor efectuate in am anietii?

S^me primita in avans

45.0218.02

45 02. 1 8 03

Programul de cooperare eNenano-remai vazand reducerea disparițiilor economice si social© ir. cedrul Uniunii Europene extinse lena 45172 19.0 1*45.02.19.02)k)

45 02 t«

0

Sumo primite în contui etăților eieduate in anul curent

45 0210 01

Sume pronie in contul pieptar efectuate in anii .an’enrr

«5 02.19.C2

PREȘEDINTE D’ ȘEDINȚA


COMKASEMNe.V 4 SEC*tV/ir UKRCH.A E< «cgE

JUOEȚULCONSTANTA

Unitate» «rlministratlv-teritorlala: MUNIC1PIULC0NSTANTA

Formular    ANEXĂ 2

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE SUBCAPITOLE Șl PARAGRAFE PE ANUL 2012

MII LEI

D E M *J « I a e A INDICATORILOR


7-od l« ibicsior


BdGF!

2012


TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02^63.02+70.02+74.0Zuy 02

ParteaTa SERVICII PUBLICE GENERALE (cod5102*54 02*55 02-502)    '    50.02

Aut«fitatl publice b> acțiuni externe (cod 51.02 01,    51 02

Din Io,ăl cap.iol

Autoritatiexecutvesl Ifțisfewe i cod 51 02 IM 03)    51.020,

Autorități executive    51 02 O, ,03

Alte servicii publice generau (cod 54 02 05 la 54.02 07*54.02 1 0*54.02.501    £402

O'n total capitul*

Fentj de ^ereiva bugetara 'a dispoziția ăiiuxiiadior ’oceie    54 02.05

Fonn pentru garantarea împrumuturilor nxteme jontractate/yarantate 05 stai    54.172 06


553023

395*3

3350?


38606

W5ÎP

-051

20*


conc cenmi garantaiea împrumuturilor externe contractate/garantaie -Je administrațiile publice locaic


54 02 07


Servicii puuiice comunitara (le evidenta 4 ocrsoarewjr Alte servirii publice yenarale

Tranzacții privind detona publică șl împrumuturi Transferuri cu caracter gonetal intre diferita niveJe ăta administratei cod56.02.06*56 02.07^50.02.09)    _

Din total capitol

Tiansîerjri di;i bugetele cuitsiffiinr ludeiănnoentruT nan tareacentrelor oentiuprotecția    „

_ cnpiluU    _    _    _    __ _    _*><U06

I ransfenm tim bugetele locale pentru inatltutîile de asistenta socială penii u p«-?oanele o* rancicac_    _5o.0-.L7

Ttansfenjn efir, cugetele locale către bugetul fondului de asigurai sedate oe sănătate 56.02.00

Partea a ll-a APĂRARE. ORDINE PUBLICA St SIGURANȚA NAȚIONALA jood J9 02 Apărare (cod 60 02.02)    60.02

Dm fotal cac-Ho»

Apărare naționala    F.0.02-SÎ


54 02.10 5+O25C

55.02

50.02


203

B£(l


125TȘ

0


Ordine publica al siguranța naționala (cod 61.02 03+61.02 05+61.02.50)

Din rotai capital •

Online pudica ICOC 61.02 03 04)

' 'oiirie locala

°roiBrtie civila ți protecția contra noendllloc (proiecție civlâ norimllltarâ)

AWa o-eiiuieli »n domciui ordinii publica $• siguranței na(io,,a'e

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod65.02« 66.02+67.U2’68.02) Invatamant (cod 65.02 03 ia 65 02.05+65.02.07+65.02.11*65 02 50)

Din (otai capitol:

Tnvatenern orsscoiar s. pnrosr (cod 65 02 03.01+65 02 03 021 învalanânt piescniar nvatantânl pnrrar

înwalarrânt secundar (coc 85 02 04 0i i<-j 65.02 0- 03) îrvaiamânt securdfjr infenor învățământ secundar superior nvaramcirt proieslonai

InvalSr-ânt pas t liceal

învatamânl neaefinibii ynn nivel (coc 85 02.07 CUI Irrvatsnârrt special

Swvie:i «JDdlfeie pentru educație (cod 65.02.11 Q.WV5 ttt.11 30|

Irlcmete si cântine pentru «|ev»

Alle servicii auxiliare

Alte clieiluie l ir dutiisninl Tnvataniăniun I

Sanaiate (cod 66.02.06+66 02.06+66 02.50)

Dirt loial rapilol.

Servicii medicala n unilau sanitare cu patt-r» (czkj 66.02 OF. 01+66.02 06.03) Șpflale generale Umlaii msdico-scaele

Servicii pe sanatale publica

Alte dtellulell in comerțul sar-aiatli țccxj 66 02 50 “X»)

Alte inElUiJîli si acaunl sanitare

Oq< lîitiicalor

2O-.2

61.02

61 02 03

4146

91.02 02 IM

414E

ol 02 05

350

6i 0250

3175

63.02

189405

85.D2

112653

55 02 03

4205C

65 02 03.tr

25877

65 02 03 02

IftlRl

65 02 04

70202

65.02 04-01

30046

65.02 04 02

38865

95.07 CU 03

1J70

6602.05

313

65.02 07

65.02.07.04

0

65.02-11

65 0? 11 03

55.02 11.30

35.02.50

«6.02

•M53

60.02.08

66 02 06 Ol

66 02.06.03

06.02.00

4366

66.02.50

Q|

R6 02.60.50

9*

Cultura recraere si religie |r.od 67.02.03*67.02.05+6? 02 06+67.02.50)

Om toiai capieor

Servicii c.ltuias icod 67.02.03 02 le 02 03.08+67.07 03.12+6/ 02 03.30?

Biblioteci public» rawnunaie. nrasencsii municipale

Muzee

nstftiiîii publice de spectacole si concerte

Scoli populare a» aria si meserii

Casc- de l Jiura

Cămine culturale

Centre pefrau tzunservarea si promovarea cultunl tradmorgie

CanFolidarci s -astauraree monumentelor islonco

Alte servicii culturale

Servicii recreJive si sportive (cod 67.02.05 01 la 67 02, 05 C3l

Spon

Tineret

imretlrsre graalni publice parca in zor.» verși baze spomvesi rle nurement Servicii leliqmase

Alte servicii în domeniile culturii, recreării s» religiei

Asigurări si asistenta sociala

(cod66.02 04*68.02.05+68.02 06+68.02 10+68.02.11+68.02.12+68 02.15+68.02 501

Di- :o(ai capitol:

Asistenta acordata pcrsudneicr ip vaiste

Asistenta sociala in caz de. beli si «nvalidltati (cod 68 02.05.02'

Asistenta âoca«a In caz ce Invaliditate Asistenta sociala neutre familie sl cop-Ajutoare penrn i Iocuh ile Creșe

Unități de asistență medico-sociaie

Prevenirea excit. deri. soclaie i'coc 8b 07 15.01-68.0? 15,021

Ajutor social

Cantine de a/ctor social

Soc indicator

2012

67 02    2-3992

67 02,03    _    _777

67 02.03 02

67 02 (13 03    722

67 02.03 04

67.02.03.05

6702.03 06

87.020107

67 02.03 Oe

67 02.03 12

67 02.03.30

67.02 05    2174t

B7 02.Q5.01_    57RC

67 02 05 02

67 02.05.03    IS&Sr

67 02.06    SB

67 02.-50    _    2475

58.02    47291

6B 02 04

2981

68.02.05

16850

68.02.05 02

16850

8802 06

68 02 U

^000

68.0211

7550

68.02 12

68 02 15

256-1

08.02 1 5 0»

332

BH 07.1502

2222

Alte cheltuieli w domeniul esiqnranloi ai asistentei souaie

Partea a lV-a SERVICITSl DEZVOLTARE PUBUCA7LOCUINTE. MEDIU Si APE ic5d 70.02+74.02}    _

Locuințe. servicii dezvoltare publica (cod 70.P2.03+76.Q2.05 la 70.02.07+70.02.50)

Din tuia capitel.

locuințe <UMÎ 70 02 03.01 *70 02 03 30)

Dezvoltarea sistemului de louuime Alte uleitu-eii 'n domeniul locuințelor

Alimentare cu ara si amenajari hidrotehnica irod 70 02 u5.d-r70.02 05.02}

Alimentare cu aua Amenajar. mrtroiebnioe

llum-nat pudic fii electrificat, ruiaie Alimentare cu qsze natural© ic localități

Alte aervic-i (r -onieinue locuințelor, «semcula* 51 dezvoltam ccmunaie

Protecua mediului (cod 74.02.03*74 02.05+74.02 06)

Din lotal r-nyiiol

Recucerea și nnntroiul poluării

Salubmais m gestiunea n«eurflor (cod 74 02.05 UN*74 02 35 02)

Salubritate

Cotectaiea iritarea st cistnigerea deșeurilor

Canalizarea a rra:area aaeior rej dua/e

P=nee a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod B0.02+A1 02+83.02+64 02+87.02)

Acțiuni ganerale economice, comernaa el de munca (cod 80.02.01 f

Din loial capitol

Actim yaneral©economice5i comerciam (coc 80.02 0' 00 + 80.1)2 01 Ofl ♦ 80.02.th K) +80.0? 01 30}

Prevc-’ite si mmDaiete mundatM si gneiun

Stimulare Tntrcorin.den -n«ol si tnfyucll

Programe de dezvoltare regionala sl socia-a

Alte cheltuieli pentru acțiuni ț>?nera'e economice 3» comerciale

Combustibili al enorgic icod B1.02.06+81.02.07+81.02.501

Dm total capitol

od Indicat" •

201?.

«03.30

21352

_ _

70.02

-70362

70 02.03

0

70.02.03.01


71(02 0330

r» 02 05

70.02 05.01

P

70.08.06 02

7002.06

M 02 07

71âs

70 CC 50

16323?

74.02

72125

74 02.03 ” 74.02 05

74.02 05.01

7-050

7W50

Z4 02 OS 02

74 02.05

1073

79.02

30.02

U

30.CC.01

0

8G.02 0I 06

on 02.01 09

50 02.01.1U

00 D2.M 30

81 02

37423


Energie lormlca Altl LombusTiCtli

Ale erulniisli privind comnusîlbili si energia

Agricultura. silvicultura, piscicultura bi vanatoare (cod 83.02 03)

Om total capitol.

_Agricultura («c 83 U2 0X03+83,02.03.0ȚH» 02.03.30'

Protecția pianrelorș. carantină fitosamtais Cernere agricole

Aria cneituieli n domeniul agriculturii

Transporturi {cod 34.02.03♦84.02.06*84.02.50)

Din loiert capitol

Transport Mter |ccc 84.02 03.01 'a 6402,03.03)

Dnirmin si oodun ‘ranspwt în comun Srrad

'ranspor arman «.coc 54.02 06.02)

Av.aoa civila

Alte cheltuieli in comeniw transporturilor

Alte acțiuni economice (coa 67.02.01*87.02 03 la 87.02 05+87.02.50)

Din icMal capitol

Fnrwul Roman ne Dezvoltate Sociala

Zone Ibfi'e

lurmm

Rrotecțe de dezvoltare niLltifunrtioru^c Alte aclium economice

Partea a-VII-a REZERVE, EXCEDENT ! DEFICIT

REZERVE

EXCEDENT 98 02.96- 96.02 97

Excecentu secțiunii de (Uncțcriare Excedentul secțiunii de dezvoltare

BUGE"

Qno Indicate

2U12

51.02 06    35365

£1.02 0/

81.02 50    11»)

M.02     O

83.U2.C3    U

83.02 03.03

83.02.03.0’

85.02.03.30_

84.02    31521

84 02.03    _3152’

64 02 03.01

8*. 02 03.02    29654

84 02 93.03    1 857

84.02 06    fl

34.02. Dfi 02

84 02 50

87 02    A

87.02 01    _

87.0? 03 07 02 04 87.02.0b 8/ 02.50

86 02    O

97.02

98.02_ O

98 02 96

98    02.97

99    OB

DENUMIREA INOICATORHQP

Qad indica iur

9UGET

2H2

Deficitul secțiunii ue ninctfona'e

^02.96

Defictu seeț'Urt’f de dezvoltare

99.02.97

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 502 * 59.02 + 63.02 ♦ 70.02 ♦ 74.02 * 79.02)

49 02 SF

465 W»

Parlea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (coc 51.02+-54.02*55 02+56.02,

50.02

2-2-M

Aulorltati public® sl acțiuni *xteme (cod 51.02.01,

51.02

3818?

Din loial capilor

AutoritaN ewovulive si legislative (cod 51.02.01 03,

51 02.01

38162

Autu« lei» executive

51 02 01.0»

38162

Alia servicii publice generale icod 54,02.05 la SM.02 07*54.02.10*54 02.50]

54 02

:062

Din tbtaf cep'tol

Fond de rezerve uugerara le dispoziția automanior ocale

M 02.05

Fond pentru garantarea imprumuUinlor externe, sonbecîaJe'Qarsnlaie riy ala?

M.02.06

Fu- d pentru garantarea împrurnuUirllpr externe camracîaie/tjarantaie de administrațiile publice locale

54.02.07

Servicii publice comunitare de evidența a pereoanelni

5402 10

2tr>

Alte servicii puolit» generale

5402.50

59l

Tranzacții privind datoria publică sl împrumuturi

55.02

Transferuri cu caracter gerwral intra diferite nivela ale administrației

« AO

(cod56.02.06+56.02.07*56.02 09,

n»n rota/ rarwîo

Transferuri cm bugetele consiiinor județene pentru finanțarea cenlrdur -*mtru protecția copilului

56.02 06

1 rer.țferun Um bugetele «geale qftnmi Instituțiile ne asistenta sociala peir.ru persoanele eu handicap

56 02.0?

Transfeiun dir R.gex<e lucain “Atrc bugetul fondului de as:qnrâri sociale d® sârotaie

56.02.0»

Partea s ll-a APARARE. ORDINE PUBLICA Sl SIGURANȚA NATIONAlA (cod 60.02+61.02,

59.02

12459

Apărare (cod 60 02.021

60.02

Dir, total --apilcl

Apărare narir.nate

60.02 02

Ordine publica s» siguranța nzb'onala (cod 61 02 03*61 02.05+01 02 50)

61.02

12459

Din letal caoilai

Pace *

DENUMIREA INDICATORILOR

uul Inaicauir

2012

Orclne pvW'ud (cod 6t ,02 dX(M)

91.02.03

47Z7

Ponlie tarata

P- 0? 03.04

4*27

Ptofed e civila$i irotecția contra incandlllor {protecție tivita nonmiiitarâl

01.02.05

157

Alte crenuid. în domeniul ordinii pupîlcc 31 sqjurani» nannnaie

91.U2.5O

Bl 75

Partea a ill-a CHELIUIEU SOCIAL-CULTURALE (cod€5.02+66.02+67.02+93.02}

63.02

-89299

Invatamant {cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02 07+65.02.11*65.02.30}

55.02

1126&J

Din îotai capito-.

ÎWetemânt preșcolar sl priT-ai (cod 65 02 03 01+65 02.03.02}

6602 03

42058

'nvaramânt pnescolm

65.02.03.01

258P

invatamăiq pnmâr

95 02 03 02

•B1P1

Tnveternânt secundâr (ax* 65.02.0* 01 ia 66 02 0* 031

85.02 04

70232

învățământ secur dar nHe*n

65 02 (MDI

30049

Invatamârn secundar «upartor

65 02 04.02

388=8

Invatamant proteaonai

65 02 04 03

1376

Invatam» n postiioeai

66 02 05

313

învățământ nedefinioil pnn invet (cod 65 02 07 {U,

65 02 07

0

tnvatamârt speciei

65 02 07.04

Servicii auxiliare uenin. en.icatle țoxl 65 02 1 1.03+^.02 1 30)

6602 V

n

Internate &i cantine pentru elev,

ES 02.1 ’ 03

Arte serdCH auxiliare

56021’.30

Alte cnAituieli în domeniul învățământului

55.02.50

Saiwwte (cod 66.02.06+66 02 08^6.02.50)

56.62

-W53

Dta Iota capitol:

Ssrvic* medicale In tniraL jbMiare rai patun (cod 6C.OZD6.0l+98.02A)6.(73)

00.02.06

-Spitale genei ale

66.02 06 rn

UltitbU rr«lir.o-6OC»=te

6F.C? nr. 0.3

Servicii de «anatale publica

66. 02.08

4365

Me cîieftuiel n domeniul san?tatl» (coc 66.02.50 6U|

66.0250

9b

Arte instr.utu sl acțiuni samtaie

66.02 50 50

96

Cultura, recroe»'* sl Piftie iood 67.05 03+67.02.&5+67.02.06+97.02 50)

67.02

24tM»

Pacjeâ


DENUMIREA INDIC 6TOR | LOR


3UGE-

Z-aQ h i Jicaior

20»2


bm urai csptoi

SefVlCb cJlurai» icod 67 02 03.02 !a 67 07 03 03-67 0203.12+67.02.03 30)

87.07 03

67T

Bibilotecs p^bj ceeomurae. orășenești, mun-ctn^e

57 02.03.02

Muzee

67.02.03.03

677

liistil'iri' :ubiicc do s^^ecnia si concerte

37.07 03 04

SgcII poouiâie de arra r» meseni

67.02 05 05

Cast de cultura

67.02 03.06

Canina culturale

07.02.03 07

Cerlre pentru .ofiservarea s. promovarea culturi» rradtttonale

67.02 53 05

Corsoliuaiea s. raslatrarea monumentelor rionoe

67.C2.03 12

Afle seiviU' rx-lturaie

67.C2.03 30

Service tecreaiive st SpcrtWa (ood 6Z 02 05 01 la 67 02 05 03j

67 02.05

217ZÎ

Sport

67 02.05 01

57.90

Tinerel

67 02.05 08

iniretirwra oradmi publice, parcuri, acre verzi baze sportiva Sl de agrement

67 02.05 03

15955

Servicii -aiigioase

57 02 06

50

Alte senili în domeniile culturi' rtereeni 511 eligiei

57 02 50

2475

Asigurări si asuitenta sociala

|codfttt.02.04*€8.(J2.05+6B.02.06*€8.02W*68.02.114^8.02.12*63.02.15*«B 02.50)

58.02

47236

Dlntcrai capitul.

Asistenta aoarcata persoanelor in varsia

60 02 04

23/1

Assienta sociale m zaz oe boii si mvoiidiiaii icoc fifl 02.03.02)

68.02.05

1B85II

Asistenta Rori^fa in caz Oe invaliditate

66.02.05.02

18A50

Asiste: la swJata pertru familie si cnpl-

R8 0? Of.

Ajutoare pentru -ocuinle

68 02 10

1000

C.reșe

6802.11

2500

Unități da asistente mertico-scuaie

6802 1?

Pfevaniraa ^ctucte”! sociale țced bB 02. • 5.0" *6602 .15 02'

€8.02.15

c5€4

Ajuîoi social

88.02 1501

332

Cartiina de ajutor social

66 07 '3D2

2222

Alte cheltuieli in con,emul asigurărilor 51 asiste» tei sociale

68.02 50

21361

PEgeS

DENUMIREA INDICATORILOR    Oxl indicau»

2012

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA. LOCUINȚE. MEDIU SI APE (cod 70.02+74 02)

109482

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70 02 06 la 70.02.07+70 02 501

70.02

3B*5Â

Dir Trai capitol.

Luuu-nte . cort 70 0? 03 61+70.02.03 30)

70.02.03

Dezbaterea sistemului de lucumie

7O.02.fW 0

Alte itieltuiei- In domeniul lo^jintoor

70 02 03 30

A.ifnenia*e uu apa ri ’rnenajan NCrotcPnKX (cud Z0.U2.05.0l *70 02 05 3Zi

70.0205

0

Alimentare cu ara

79.02.06 0*

Amenajai hirtrotenmoe

70 02 05 07

Iluminai public ei ureulfificsn njrâte

70.02 OG

7145

Alimentaie eu gaze namile in locatitati

70.02 07

Alte eervirj» in domeniile locuirneror servifliHO' » rtezvoh=ni comunale

7OA)2 6U

•1277

Protecția mediului (cod T4 02.03+74.02.05++4.02 06)

74.02

7,Q6C

Din Total capitol.

ReduLwea ș. controlul poiueni

74.02 03

Sau ir mate si gestiune© rasurilor (coc 74 02 06 01+74(32.06X12}

74.02 05

71060

Salubritate

74 02 05 01

7106C

Colectarea, iraiai«m ?l i Itstruneres cteseunior

74,02.05 02

Canalizarea st tratarea apelor eziduate

74.02.06

te

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE |cod 80.02+61.02+63.02+84.02+87.02)

79.02

M71S

Acțiuni generate economica, comerciale el de munca țcod 60.02.011

30.02

Din ttna< capito);

Acbun qanArweeconomice s comerciale icod W102 01 06-80.02.01.05 + 80.02.01.10 + no 02,01.30)

«iJ.02.Ul

0

Prevenire s- sâmbetei e mur-dau, s. ahmur

«0.02 01 Oft

Sttmuisre înuepnnaen mici w mijloc»

8O.O2.0t.Q9

Proprams rts dezvoltare regionala 3 stxiae

8U.U2.01 10

Alte Cheltuieli penii u acoum genergie acnnomlce St comerciale

«0 02 Ol 30

Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07*81.Q2.50)

81 02

•M>3er

Din letal capitol

fi


DENUMIREA INDICATORILOR

Energie termica Aii» combustibili

Aitc cheltuieli privind camcuslihni si energia Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoart* (cod 83.02.03)

Din Olal rapilol

Agricultura (ood 83,02.03.03+83.02.03 ivr+83 0? 03 30)

Protecția nlanlRinr și carantină fftosaniîarâ Camere agricole

A4e cheltuieli în domeniul agriculturii

Transporturi |cod 84.02.03*84.02.06*84 02.50)

Din loial uapiloc

frenenon ruue» (cod 64.02.03.Ut le 84.02.02.H2i □rumuri si podui T rarsoon Tn comun Sbsi

T-anspori aerian (cod B4 02.06.02)

Aviația civila

Alte etieiluief *n domuniul transport'«riior

Alte acțiuni economice (cod 87.02.01*87.02.03 ia 87.02.05*87.02.50)

Din țrxrsl caoltoT

rnrrim Romăn de 3ezvottare Sociala Zor e licee 1 ur-.an'

Pn">|«r-e de dezvoltare multifuncționale Alte acțiuni econom ce

Partea Vll-a. REZERVE. EXCEDENT / DEFICIT (98 02-99.02)

REZERVE

EXCEDENT 98.02.96

Excedentul secțiunii oe funct-onars-DEFICIT 99.Q2797-

Def citul secțiuni ce funcționate

SUGE"

Cod Indicator

2C12

8102.06    35365

31 02.07

81.02.50

83.02    2

83.02.03    0

83.02.03.03 «302.03 or 33 02.03 30

3402    10350

84.02 04

13350

54.02 03.01

54.02 03 02

,7300

B4.O2.O3.03

1050

0402 OS

U

04020602

&4 02 5C

67.02

0

67 02 01

87 02.03

87 02.04

87 0? 05

87.02.50

96.02

97112    0

98 02    n

9S 02.36    U

99.02

•-M.C2.07

Ifl


Pene ’


DENUMIREA INDICATORILOR

_od indicator

BUGET

2012

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02 ♦ 59.02 ♦ 63.02 * 70.02 +74.02* 79.02)

147824

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE |cod 51 02+54.02)

50.02

312

Autornali publice sl acuum externe (cod 51.02 01)

51.02

341

Din lotai caoHnl

Autorități executivesl leg-siative (cotf 51 U2 01 03)

51.02.0’

3M

Autonrări execui-ve

51.02.01 03

341

Alte servicii publice generale (cod 54 02.05 fa 54.02.07+54 02.10*54 0250I

54 02

1

D o loial capitol.

Fond de rezerva txjoetara la aispaziiia aulomauiar locale

54 02.05

Fond pentru garansrea împrurgutur nor externe. ooniraciatevgar antale de stal

54 02.06

Fond pentru gsramarea tmorumuumlor exțerv oonuactaie/ger-xngte ce administrațiile puDUce locale

M 02 07

Servicii publice comunitare de evidențe a persoencior

5*02.10

1

Alte servicii publice generate

3402 50

Partea a ll-a AP ARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod

60 02+61.02)

53.02

120

Apărare (cod 60 02.02)

60 02

n

Din loial caphn(

Apărare natou&la

6O.CC.02

Ordine publica si siguranța nadonada (cod 61.02 03+61 02.05*61.02.50)

61.02

1#

n-n total capitol.

Ordine Publica (cod 51 1)2 03 CM)

61 02.03

19

Aoiflte locala

61 02.03.04

IB

Ptoleclie avii» șl protecția contra incendiilor (protecție civila nonmiiițarâ)

Bl.02.05

101

A.le cnftjțmel *n domeniul orciml publice și siguranța național

6-02 50

Partea a IIl-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65 02*66.02+67.02+65.02)

63.02

106

Invaiamanl (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11*65.02.50)

65.02

a

Dm latai capitol.DENUMIREA. INDICATORILOR

invalBrrânT preșcolar sl primar icod 65.02,03.01*55.02.03.02) învaxarnă"l yi«itola> învățământ primar

invalsmSnt secuncar (COC 65-02.04.01 ia 65.02.04.03/

Ir.vatamânl secundar infSR» î' VHiHinânî sscurrlar superior infamant profesional

învaamSn! oo6tlîo3ai

învățământ nedefinita! nnn nivel (cori 65 (12 07 341 Invalamânr special

Servieta auxiliare pentru educație (cori 6£ 02.11.03+65.02,11 30)

Inter-ate si cam-re ponpv «yev»

Alte ser vicii audiere

Aiie c/reltui«| In domeniul învățământului

Sanatate (cod66.02.06+68.02.06*66.02.501

Din lora» capitol

Servicii medicele in ^nitaii sanitare cu paturi {cod 66.02.06.01 *66.02.06 03) Spitale generale Unitâtl medico sociale

Servicii do sanalale publice

Alte c cldj.el ii domeniu- sanarati. ICOd 66 0? 50 50)

Alte instituții st acțiuni sanitare

Cultura, mereer© » religie (cod ©7.02.03+67.02.05*67.02 06*67.0250)

Din total capitol:

Serveri culturale (cod 67.02.03.02 la 67 02 03 08+67 02 03.12+67.02.03.30) Biblioteci auctaoe comunale, orășenești, municipale Muzee

Inatilulu publica de 5r**ra»xHe M cor.cenz Sooll populare de ara s- meseni Case de cultura

SarninB cuitursiv

BUGET

Cod mrllostnî-

20’2

66.0203

a

£6.02.33.0

65.02.03 02

65 02 04

p

65 02 04 .01

Rj.02.lM .02 85.0? MĂI

£5 02 05

85 02 07

55,02 0? 04

55.0211

0

o

05 02.11.03

65 0211.30

55 0? 50

66.02

n

68 02 06 0 86 02 06 51 66 02 00.03

66.02.06 ___

6fi.lH.5O    0

B5CH.5Q5O

67.02    45

87 024J3    4e

67 02 03 02

67.02.03.03    -c

«7 02U3.LM 67 02 03 05 57 02.C3.05 67 02.03 0Z

DENUMIRE* INRIC a îQSi LOR


BlIfâET

Cod indicator

aM2


=<


Centre pcfigv CdOSCiveiea Șl urumovarea culturii trednmnele Consolidarea si reglatirerea rronumfifltecr isionoe Am ser/iciî culturale

Servicii necnwtfve 3 șpdflive icod 6* 02.05.U1 ia 67 n?.D5 03)

Spun.

Tineret

_ Intret/nere grădini puOlitfe. pa'cun, zone verzi, baze 3pcmve si ne agrameni

Servici. ehgiocwe

Ane sennia "n domeniile cununi rweerti 51 religiei

Asigurări sl asistenta sociale

(t-Od68 02.04*64.02.05* 68 02 06*6802 10+68 02 11+68 02.12+68.02.15+68 02.501

Din total cap. toi’

ASietenH acordata persoar^cr in vareu

Adfetșnfa sociaia ip cat oe toii s< invaioitab 1 coc 68 02 06 «Nl

Asistenta sociale in caz de invaliditate

Asistenta sociala pentru tanvile v codII

Ajutoare pentru NXtllWe

Creșe

Unități coasistențâ mocico-soueie

Prova nea excluderi» sacale (cnn 66 0? 15 01+68.02.15.02)

Ajutor soptai Cantine oe ajutor soc»ai

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si astsianiF. snrjAte Partea 2 IV-e SERVICII Si DEZVOLTARE PUBLXZA. LOCUINȚE. MEDIU Sl APE (coa ro.02*74 02)___

Locuințe, servicii si dezvoltare publica icod 70.02.03+70.02.03 la 70 D2.07>70.02.50)

Din \o:a) caîxtuii

I ncuirite (coc 70 02 02.01+70.02 03.30)

Dezvoltarea 9»Blen>uld oe locuințe Alte cheshiieji Ir domeniul locuintelor

A'lmertare Cu apa s« anenajen hitlruishnica \cod 70 O2.U5.Ul *70 02.05 W) Affraavere tti ape


r-.02.0j ue-€7.0203 -2 *7.02.03,30 67.02.05 S7.02 05.01


67.02.06.02 67.02 05.03 6T02 06

67    02 50

68    02


68 02 04 n« 02 05 68 02 05.02 63 02 06 88 .02 ’ 0 68 02.-1 58 0?^ 68.02.15


6302."5.01


6a.4tt.1S 02 flflfl? 50


70.02

70.02.03 75.05.03.0 7OO2.O3.3C TDXJ2L05 *<1.02.05 01


«1


61
macii


1S1


DENUMIREA INDICATORILOR


BUGET

Coc indicator

20i?*'7A


Amenajări hirimtahnice ilumin3î public si <?ectnfica' i . rate Ahirentaie cu naurrsis in forarneu

Alta swvir.fi în rinmerliie loc-, interar. serviciilor sl decvoitcri- comunale Protecția mediului (cod 74.02.03+74.02,05+74.02.061 □in total capitol

Keduuerea șt cnntrnnii poluării

Salubrttaîe sl cesllunea deșeurilor (cod 74,02 05-01+74.02.05,02•

Salubritate

Colectei ea listarea ?l distrugerea deșeurilor

Uar-airzares st trataree apelor rezicuaie

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 30.02+81.02*B3.02<84.02+87.02l

Acțiuni geirerKe economice, comerciale « de munca (cod 80 02 01,

LMn ratai capitol:

Acțiuni ceneraie economico si oomeroate (cod 80 02 01 00- OtJ 02 01 09 + 00.02.0* Ui *

80 02 01 30)

Prevsnire st combatere inundații stghetui

Stlmuiare întreprode. , mia si miilocii

Proprarne de dezvoltare r»qtnn«a si soaata

Aba ctialtiitAll pentru artiunl oenerale economice sl comerciale


70 02 05.02 70 02.06 70 07 07 70.02.50

74.02


1319K'

1CE5


7402.03

74.02-05

74.0Z05.Qi

74 0? 05 02

74.02.08

79.02

80 02


1065

42r

fl


8002 0*

8ti.02.OT.06 80.02 0*. .139 80 0? 0i 1D


90.D2 0i.3D


Corohustlblll $1 energie    (cod 81.02 00*61.02.07+31.02.50}    61.02

Din total capitol.

ErergiB lemica    81.0? 06

Âlfi combustibili    31.02.07

Alte cheltuieli privind cambuslidin    si    eneigis    81.02.50

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83 02 03)    83 02

Din loial capitol:

Agiictftura (coc 33.02 03.03+93.02 03.07+83.02.03 30)    83 02.03

Proiecția ptautew carantina îițosanita-ș    53 0? 03 03

Camw ațjr.r<ne    63.02.03.07

Alecheiluetl fii momentul apneuHuHi    83 02.03 30


i&eo


.,u.


li


.1


R«ge 15

DENUMIREA INDICATORILOR

ijxî indicator

BUCE-

2012

1 ranaportun (cod 84.02.03*64.02.06+84 02.50)

W02

•31M

Dm loial răpite:

Transport ruuet (cod B-i.02.03,01 la B* 0? 03 03l

84 0203

On imuri si pocuri

B4 02 03.01

’rarspon "n comun

34 02 03 02

12354

Străzi

84 02.03,Q3

817

1 rsnsport aenan (cori B* 02 06 02)

84U2Uc

0

Avista civila

84 02 06.02

AJte cheltuieli in domeniul Irsnsporttmior

84.02.5C

Alte acțiuni aconomica isod 87 02.01 *87.02.03 la 37.02 05*87.02.50)

87.02

1

O»»» total capitol

Fo' dui Roma-- de Dezvoltare Sociala

07.OZ.O1

2or=- lidere

87.024)3

Tunam

87.02.04

Proiecte de ^ecvDltaro muitifurct nre»e

87 02 05

Alto acfiunî econontice

87 02.50

Partea Vll-a. REZERVE. EXCEDENT / DEFICIT | 98.02-99.02)

98.02

REZERVE

97.02

EXCEDENT 98 02.97

98 02

n

Excedentul secțiunii de dezvoltare

98.0297

nencrT 99.02.97

99.02

0

Deficitul secțiunii Ue dezvoltare

99.029/

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

-^mlu

:.3-I?.<SkM*-E.aZA 5EC*«^^aR __

S/54CFL E.HACHX


Fage 1


JUDEȚULCCNSTANTA

Unitatea administrativ - tentorialâ .CONSTANTA

Instituția publică:

51.02


ANEXA 2 SIS


Formular

BUGETUL
PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2012

PREVEDERI ANUALE

Cod

indicator


DENUMIREA INDICATORILOR


TOI AL

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)

38503

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84>

38162

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51 SF+55SF+57+59)

01

16748

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10 03)

10

16748

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01*10.01.03 la 10.01.06 *10.01.10 la 10.01.16 +10.0

12301

10.01

Salarii de caza

10.Q1.01

11147

Indeirnizatie de conducere

10 01.03

0

Page 2


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

Sper de vechime

10.01.04

0

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0

Alie sporuri

10.01.06

800

Ore suplimentare

10.01 07

0

Fond de premii

10.01.08

0

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01 10

0

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0

_Indemnizații plătite unor persoane din afara unitarii

1001 12

200

Indemnizații de delegare

14

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

u

ĂJocatli pentru transportul Ia sl de la locui dc munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01 16

0Pâye J


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

Alte drepturi salariate -n bani

10.01 30

B40

Cheituiali salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05+10.02 30)

0

10.02

Tichet© de masa *)

10 02.01

0

Norme de hrana

1002.02

0

Uniforme si echipament obligatoriu

10 02.03

0

joculnts de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

0

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

0

Alte drepturi satana!© irt natura

10.02.30

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

3947

10.03

Contribuții de asigurai- sociale de stai

10.03.01

2951

Conmoutîi de asigurări de șomaj

120

10.03.02

Cmuributil de asigurări sociale de sanaram

10.03.03

660-a

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

PPEVFDERJ ANUALE

TOTAL

Contribuții de asigurări pentru accidente da murea al boli profesionale

40

10.03.04

Pr.ms de asigurare viață plătite Ce angajator pentru angajat

Contribuții pentru concedii si Indemnizații

10.03.05

176

10.03.06

TULUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25420.27+20.30)

20

21414

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.0^-20.01.30)

20.01

5412

Furnituri de birou

20.01.01

284

Matenale pentru curățenie

20.01,02

0

încălzit, Iluminat al forța motrica

20.01.03

515

Apa, canal ai ealubnlaie

20.01.04

50

Carpuranti si lubrifiant

20.01.Co

o

Piese de schimb

20.01.06

0

Transport

2210

20.01.07

Page 5


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

PREVEDERI ANUAL?

TOTAL

Posta, telecomunicații. racio. tv, internet

20.01.08

724

Matenafe si presiari ce servicii cu caracter Funcțional

20.01.09

804

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

825

20 01.30

Reparații curente

20.02

112

Hrana (cod 20.03.01 *20.03.02)

20.03

0

Hrana pentru oameni

20 03.01

0

Hrana pentnj animale

20.03.02

0

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04 04)

20.04

0

Medicamente

20.04.01

0

Materiale sanitare

20.04.02

0

Reactivi

20.04.03

0

Dezinfectant!

20 04.04

0

Page 6


PREVEDERIANUALF


DENUMIREA INDICATORILOR

Bunuri de natura obiectelor de Inventar (cod 20.05.01420.05.03+20.05.30)

Uniforme si ecbipamenr


Cod

indicator


"O TAL


Lenjene si scceson ae pal

Aice obiecte de inventar


Depiasarl, detasari. transferări (cod 20.06.01 ♦20.06.02)

Deplasări interne, detașări, transferări


Deoiasan în străinătate

Materiale de laborator

Cercetare-de2voltare

Carii, pubiicatii si materiale documentare


Consultanta si expertiza

Pregătire profesionala


20.05

46

20.05.01

0

20.05.03

0

20.05.30

46

20.06

70

20.06.01

20

20 06.02

50

20.09

0

20.10

0

20.11

80

20.12

1642

20.13

100


Pa.je 7

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

Protecția muncii

20.14

0

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

2015

0

Studii si cercetări

20 16

0

Plăti pentTU finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări șl servicii de Interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0

Reabilitare Infrastructura program Inundații pentru autoritatl publice locale

20.20

0

Meteorologie

20.21

0

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

D

Prevenirea 51 combaterea Inundațiilor si înghețurilor

20.23

0

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.0f ♦ 20.24.02)

20.24

0

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor oxteme

20.24.01

0

Comisioane s: alte costuri aferente împrumuturilor interne

20.24 02

0

Page 8


PREVEDERI ANUAlE


DENUMIREA INDICATORILOR

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale Tichete cadou

Alte cheltuieli’ {cod 20.30^01 la 20.30.04420 30.06+20.30.07*20.30?0â+20.30.30)_

Reclama si publicitate

Protocol si reprezentare

Prime de asigurare non-viata

Chtnl

Prestări sen/ioi penln. transmiterea drepturilor

Fondul Presedintelm/Foncul conducătorului însutiitiei pubiice

Executarea silita a creanțelor bugetare

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL III DOBÂNZI <cod 30.0? la 30.03)    ~

TOTAL


Cod

indicator

20.25

0

20.27

0

20.30

13952

20.30.01

2100

20.30 02

150

20 30.03

50

20.30.04

2290

20 30.06

0

20.30.07

0

20.30.09

0

20.30.30

9362

30

0


P3ge â

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

Indicator

PREVEDERI ANUALE

T0TAI

Dooanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01*30.01 02)

30.01

0

Dobânzi aferente datorie» publice interne directe

30.01.01

0

Dobânzi afercrte creditelor nteine garantate

30.01.02

0

Dobânzi aferenta rial oriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03*30.02.05)

30.02

0

Dobânzi aferente dator .ei publice externe directe

30 02.01

0

Dobânzi aferente creoite«or externe contractate ce oroonatorli de credne

30.02.02

0

Dobânzi aferente creciteior externe garantate si/sau cirecre subimprumutale

30.02.03

0

Dobânzi aferente calorici publice externe locale

3002.05

0

Alte dooanzi (cod 30 03.01 la 30.03.03* 30.03.05)

30.03

0

Dooanzi aferente imprumuiiuiior din fondul de ’ezaur

30.03,01

0

Dobanda datorate trezorene* statului

30.03.02

0

Dobânzi aferente împrumuturilor temporare din trezoreria statului

30 03.03

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

Dobânzi la opeatlunile ae leasing

30 03.05

0

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

u

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

n

40.03

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la

combustibili

40.20

u

Alte subvenții

t

40.30

0

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0

» ond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

50.04

u

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI

PUBLICE (cod 51.01)

51 SF

U

Transferurl curente (cod

51.01.01+51.01.03+51.01,05+51.01 14+51.01.15+51 01,24+51 01 26+51.01.31+51 01.39 +

0

51.01.45+51.01.49)

51.01

Transferuri către nstîUilii publice

51.01 01

0

Acțiuni de sanatale

51 01 03

0

Finanțarea aeroporturilor de interes local

51 01 05

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

PREVEDERI ANUAlf

TOTAL

Transferuri din Bugetele consiliilor .udetene pentru finanțarea centrelor de a oenru

O

protecția copilului

51.01 14

Transferuri dm bugetele locale pentru nstltutfile de asistenta sociala pentru persoanele

o

cu handicap

51.01 15

Transferur» din bugeteie oonsillilor locale ș( județene pentru acordarea unor ajutoare

o

către unitâție administrativ teritoriale rn situații oe extremă dificultate

51.01 24

7ransferurî privind contribuția de asigurări sociaie de sanâtare pentru persoanele aflate

o

in concediu pentru creșterea copilului

51.01 26

7 ransferurî privind contribuiLle de sănătate penru persoanele beneficiare ne ajutor social

51.01 31

0

T-ansteruri din bugetele consiliilor locale și județene pentn. finanțarea unităților de

o

as.stențâ medico-sociale

51.01 3S

Transferuri din bugetele iocsle pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul

o

sănătății

51.01 46

Transferuri din Dugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole

51.01 49

0

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55 01+ 55.02)

55 SF

A Transferuri interne (cod 55.01 18+ 55.01.54)

55.01

0

Afle transferuri curente interne

55 01 18

0

Transferuri pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de energie termica si

a

ale centralelor de fermofteare

55.01 54

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

Indicator

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

B Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod

55.02.01*55.02.04)

55.02

0

Contribuții și cotizații la organisme nlema|ionsle

n

55.02-01

Alte transferuri curenie in străinătate

55 02 04

U

TnLULIX ASISTENTA SOCIALA Icod 5? Q2>

57

u

Ajutoare sociale (cod 57 02.01 la 57.02.04)

57.02

Q

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

a

Ajutoare sociale in natura

57 02.02

0

lichele decresa

0

57.02.03

Tlchete cacou acordare pentru ctielruieli sociale

57.02.04

0

TITLUL X ALIE CHELTUIELI (cod 59.01 +59.02 + 59.08 +59.11 +59.12

n

♦59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30)

59

Burse

59.01

0

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

0

59.02

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

Indicator

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

Programe pentru tineret

59.08

0

Asociații si fundații

59.11

0

Susținerea cultelor

59.12

0

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

0

Despăgubiri civile

59.17

0

Sume destinate finanțării piugramelor sportive realizate de structurile sportive de dreol privat

59.20

0

Acțiuni cu caracter științific sl social-cultural

59.22

0

Sume aferente plății creanțelor saiariale

59 25

0

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

59.30

0

OPERAȚIUNI FINANCIARE {cod 8CH81)

79

0

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80 30)

80

0

împrumuturi pentru instltutii si sarvicli publice sau activitati finanțate integral din

n

venituri proprii

80.03

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

Alte împrumuturi

80.30

0

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE {cod 81,01 >81.02)

81

0

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01*81.01.02*81 01 05*81.01 06 i

81.01

0*

Ramoursan de credite externe contractare oe arocnarorii de c/edite

81 01 01

0

Rambursări oe credite externe din fondul de garantare

«1.01 02

0

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81 01.05

0

Diferențe ae curs aferente caloriei publice externe

81.01 06

0

Rambursa»! de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.02

0

Rambursan de credite Interne garantate

81.02 01

0

Diferențe de curs aferente datoriei publice mierie

81 02.D2

0

Rambursan de credite aferente datoriei publice interne tocaie

81.02.05

Q

TITLUL XVI! PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT(85.01|

34

u


P3QP '5


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

Plăti efectuate in anii pracedanti si recuperate in anul curent

n

85.01

TITLUL XVIII REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

0

Excedent 92.01.96

o

92,01

E«cederiul secțiunii rJe funcționare

92.01.96

0

Deficit 9101.96

93.01

0

Deficitul secțiunii ce funcționare

93 01 93

0

SECpUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56*70«79+84)

.141

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0

Transfeiuil decapitai (cod 51.02 .12*31.02.28+51.02.29)

51 02

Transferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale

n

51.02 12

Transferjri din bugetele Iacale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din

0

domeniul sănâtâtli

51.02.28

Aiie transferuri de capital către instituții publice

51.02.29

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

PREVEDERI ANUAIF

TOTAL

TfTLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0

A Transferuri interne (cod 55.01 03*55.01.08 la 55 01 10 * 55 01 12 * 55^1.13

♦5501.15*55.01.28*55.01 42)

6

55.01

Programe cu finanțare rambursabile

55.01 03

Q

Programe PHARE și alte programe cu finanțare neramtxjrs3bilă

55 01 08

0

_ Programe ISPA

55 01 09

0

Programe SAPARD

55.01 10

0

Programe de oezvoilane

55.01 13

0

Fond Roman ae Dezvoltare Sociala

55.01 15

0

Cheltuieli neeligib'lle ISPA

55.01 29

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intcreomunitară

55.01. A2

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile

(FEN) postaderare jcod 56.01 la 56.05*cod 56.07 + 56.08 ♦ 56 15 la 56.18

56

Q

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR ) (56 01.01 la

A

56.01.03)

56.01

Page 1 ’


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

Finanțarea naționala •)

Finanțarea extema nerambursabila *)

Cheltuieli neeligibile')

56.01.01

0

56 01 02

o

56,01.03

0

Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02 01 la 56 02.02I

56.02

o

Finanțarea naționala *»

56 02 01

0

Finanțarea extema nerambursabila *i

56 02.02

o

Cheltuieli neeligibile

56,02.03

0

0

Pmaremedln Fondul de Coeziune (FC) (56.03.01 la 56.03.03)

56.03

Finanțarea naționala *)

56.03.01

0

Finanțarea externa nerambuisaoiia ‘ •

0

56.03.02

Cheltuieli neeligibile *)

Q

56.03.03

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04,01 la

n

55.04.03)

56.04

Pace te

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

PPEVEDERI ANUALE

TOTAL

Finanțarea națională •)

56.04.01

0

Finanțarea externa nerambursabila *)

□6 04.02

0

Cheltuieli neeligibile -)

56.04.03

0

Programe din Fondul European pentru PescuitțFEP)(56 Q5 01 la 56.05 03;

56.05

0

Finanțarea națională *1

56.0501

0

Finanțarea externa nerambursabila ’i

56.05.02

0

Cheltuieli neeligibile ’)

56.05 03

0

Proarame Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA) (56.07.01 la 56.07.03)

56.07

0

Finanțarea națională ‘)

56.07.01

0

Finanțarea externa nerambursabila ‘I

56.07 02

Q

Cheltuieli neeligibile *)

0

5607.03

Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08.01 la

0

56.08.03)

56.08

Page 19

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

Indicator

PREVEDERI ANUALE

total

Finanțarea națională *)

56.08.01

0

Finanțarea externa neramtiuisabila *)

56 08.02

0

Cheltuieli neeligibile *)

56 0803

0

Alic- programe comunitare finanțate -n perioada 2007-2013 (56.15.01 la 56.15.03)

56.15

0

Finanțarea națională *)

56 15 01

0

Finanțarea externa nerambursabila *)

56 15.02

0

Cheltuieli neelioibile *J

56 15.03

0

Atte facilitați si instrumente posiaderare (56.16.01 la 56 16.03)

56 16

0

Finanțarea națională ’)

56 16.01

0

Finanțarea externa nerambursabila *)

56 13 02

0

Cheltuieli neehgibile

56 >6.03

0

Mecanismul financiar SEE (56.17.01 la 56.17 03)

56 17

0

Page 20

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

Indicator

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

Finanțaiea națională *)

56 17 01

0

Finanțarea externa nerambursabila_^)

56l1?02

a

^Cheltuieli neellgibile *)

56 17 03

a

Programul Norvegian pentru Creștere Economice și Dezvoltare Durabilă 156 18.01 ia 56.18 03)

56 18

0

Finanțarea națională •)

56.18.01

0

Finanțarea externa nerambursabila *,

56.18 02

0

Cheltuieli neeligibile •)

5618.03

0

Programul ae cooperarae eivetiano-roman vizând reducerea disparnaUlor economice si

n

sociale In cadrul Uniunii Europene extinse (56.25 01 la 56.25.03)

56-25

Finanțarea națională *|

56 25,01

O

Finanțarea externa nerainDursaolla *)

5625.02

0

Cheltuieli neeliqiblte ‘)

56.25.03

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71*72*75»

70

341

2'’

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

Indicator

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

TITLULXII ACTIVE NEFINANCIARE (Cod 71.01 + 71.03)

71

341

Active fix© (cod 7i.01.01 la 71.01.03+71 01.30)

71,01

341

Construcții

71 01 01

0

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

117

Mobilier aparatură birotică și alte active corporal*

71 01 03

96

Alte active fixe

71 01 30

128

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod Z2.01)

72

Active financiare (cod 72.01 01)

72.01

Q

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72 01.01

0

TITLUL XIV FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE

75

D

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)

79

0

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.041

81

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

81.04

0

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN

ANUL CURENT (85.011

34

Plăti efectuate in anii precedent! sl recuperate in anul curent

85.01

TITLUL XVIII REZERVE. EXCEDENT/DEFICIT

U

Excedent 92.01.96

A

92 01

0

Excedentul secțiunii de dezvoltare

92.01.97

Deficit 93.01.97

93.01

0

Deficitul secțiunii de dezvoltare

93.01.97

0

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA    »? *<*\

CONT * A 5 EM* 6 AX* \t<UETAc

.|«sc LAufeNAVJ*

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

REVEDERI ANUAI

TOTAL

^paruri pentru condiții de munca

10,01 05

0

Aițe sporuri

10.01.06

9

Ore suplimentare

10.01.07

0

Fond de premii

10.01.08

0

Fond pentru posturi ocupate onn cumul

10.01 10

0

Fond aferent plătii cu ora

1001 11

0

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatil

1001.12

680

Indemnizații de delegare

10.01.13

0

indemnizali- de detașare

10.01.14

0

Alocații pentru transportul ia si do ia locul de munca

10.01 15

0

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

9

Page 3

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

REVEDERI ANUAL

TOTAL

Cheltuieli ealariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05+10.02.30)

10.02

0

Ticnete de masa *)

10.02.01

0

Norme de hrana

10 02 02

0

Uniforme sl echipament ooiigaronu

I0 02.03

0

Locuința de serviciu folosita de salariat sl 'amilia sa

10 02.04

0

Transportul la si de a locul de munca

10.02.05

0

Alte drepturi saiariale in natura

10.02.30

0

Contribuții (cod 10 03.01 la 10 03.06)

10.03

42

Contribuții de asiguran sociale de stat

10.03.01

31

•Contribuții de asigurări ce șomaj

10 03.02

1

Contribuții de asigurări sociale de ssnatate

10.03.03

8

Contribui® de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

1003.04

1

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

REVEDERI ANUAl

TOTAL

Prime de asigurare viață plățile de angajator pentru angajați

1003,05

0

Contribuții pentru concedii s, indemnizații

10.03.06

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 ia 20 06*20.09 la 20.16*20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

12

Bunuri sl servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20 01

0

Furnituri de birou

20.01.01

0

Maiengle pentru curățenie

20.01.02

0

încălzit, iluminat si fora momea

20 01.03

0

Apa. canal si salubritate

20.01.04

0

Carburanți si Iubrifianii

20 01 05

0

Piese de sctilmh

20.01.06

0

Transport

20.01.07

o

Posta, telecomunicații radio. Iv. internet

0

20.01 08

^age 5

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

REVEDERI ANUAl

TOTAL

Maienale si prestări de servicii cu caracter qjnciional

20.01 09

0

Alte. Ounun si servicii penuu întreținere sl funcționare

20 01.30

0

Reparații curente

20.02

0

Hrana (cod 20.03.014-20.03.02)

20.03

0

Hrana pentru oameni

20.03.01

0

Hrara pentru animale

20.03.02

0

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04|

20.04

0

Medicamente

20.04.01

0

Matenae sanitare

20.04.02

0

Reactivi

20.0» 03

0

Dezinfectai ni

20.04 04

0

Bunuri de natura obiectelor de inventai (cod 20.05.01+20.05 03+20.05 301

20.05

0

Page 6

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

REVEDERI ANUAL

TOTAL

Uniforme si echipament

20.05.01

0

Leniere si accesorii de per.

20.05 03

0

Ane obiecte de Inventar

20 05 30

0

Deplasări, detasarl. transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0

Deplasan interne, detașări, transferări

20 06 01

0

Deplasări Tp siramataie

20 06.02

0

Materiale de laborator

20.09

0

Cercetare-dezvoltare

20.10

0

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0

Consultanta sl expertiza

20.12

0

Pregătire profesionala

20.13

4

Protecția muncii

20.14

0

Page 7

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

REVEDERI ANUAL

TOTAL

Muniție furnituri si armament de natura activelor fixe pentru 3rmata

20.15

0

Studii si cercetări

20.16

0

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

e

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de Interes public locaJ, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0

Reabilitare infrastructura program Inundam pentru autoritari publice locale

20.20

Q

Meteorologie

20.21

U

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20 22

0

Prevenirea sl combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

0

Comisioane sl alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 ♦ 20 24.02)

20.24

D

Comisioane Ai alte costuri aferente împrumuturilor nxterre

20 24.01

0

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor -nteme

20 24.02

0

Cheltuieli judiciare sl extrajudiciare derivate din acțiuni In reprezentarea intareselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

Indicator

REVEDERI ANUAL

TOTAL

Tichete cadou

2021

0

Alte cheltuieli |cod 20.30.01 la 2030.04+20.30.06*20.30 07*20.30.0^*20 30.30)

20.30

8

Reclama st publicitate

20.30.01

u

Protocol si rețxezentare

20.30.02

o

Prime de asigurare ron-vlaia

20.30 03

0

Chirii

20.30.04

0

Prestări servicii centru Tansmiterea drepturilor

20.30.06

0

Fondul Presednleiul/Fondul conducătorului instituției publice

20.30 07

0

Executarea silite a creanțelor Dugetare

20.30 05

0

Alte che.luieli cu bunuri si servicii

8

20 30.30

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

Dobânzi aferente datoriei publice Interne (cod 30.01.01+30.01 02)

30.01

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

Indicator

REVEDERI ANUAL

TOTAL

Dobânzi aferente datorie» publice inter» w directe

30.01.01

0

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

30.01 02

0

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30 02 01 ta 30.02.03*30 02.05)

30.02

0

Dobânzi aferente datonel publice externe nirecie

30.02.01

0

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de ciedite

30.02.02

0

Dobânzi aferente creditelor externe .garantate si/sau directe subimprurnutate

30.02.03

0

Dobânzi aferente datonel publice 9Xteme locale

30.02.05

0

Alte dooanzi (cod 30.03.01 la 30.03.03* 30.03.05)

30.03

0

Dobânzi aferente imprumunjrilor din fondul de lezaur

30.03.01

a

iDobanda datorata trezorerie» statului

30 0302

0

Dobânzi aferente împrumuturilor temporara dlr (rezorena statului

30.03.03

0

Dobânzi 12 ooeatiunile de leasing

30.03.05

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

Indicator

REVEDERI ANUAL

TOTAL

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20*40.30)

40

u

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și lard

A

40.03

u

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevtziunate ale preturilor la

combustibili

40.20

u

AJte subvenții

40.30

0

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0

Fond :1b rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

A

50 04

V

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

(cod 51.01)

51 SF

u

Transferuri curente (cod

51.01 01*51.01.03+51.01.05*51.01 14*51 01.15*51.01 J4+51 01.26+51.01.31+51 01.39*

51.01

0

Transferuri către instiruM» publice

51.01 01

0

Acîîun» de sanaiaie

51.01.03

0

Finanțarea aeroporturile de nteres lor^l

51.01.05

0

Transferuri din bugetele oonsilfiior județene pentru finanțarea centrelor de a oentrv

n

proiecția copilului

51.01.14

REVEDEKI ANUAl


DENUMIREA INDICATORILOR


Cod

Indicator


’OTAL


i -ansferun din bugetele »ocsle pentru Instituțiile oe asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

51.01.15


l rensferuri din □□getele consiliilor 'ocale șJ Jucețene pentru acordarea unor ajutoare

Transferuri privind contribuția de asigurări soeraie ue sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului

51 01.26

0

Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor soaaJ

51 01.31

0

Transferuri din ougătele consiliilor locaie și judățene pentru finanțarea unităților de asistență medico-soctele

51 01.39

0

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielile curente din domeniul sânătâții

51 d 46

0

Transferuri din nuyeieie locale pentru finanțai ea camerelor agricole

51.01 49

0

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55 01+ 55.02)

55 SF

0

A Transferuri Interne (cod 55.01 18* 55.01.54)

55.01

0

Alte transferuri curente interne

55.01.18

0

Transferuri pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de energie termica si aie nenraleJor rie tennoficăr6

55.01.54

0

B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționalei (cod 55.02.01+55.02.04)

55.02

0

DENUMIREA 1 N 0 IC A T 0 R I L 0 R

Cod

indicator

REVEDERI ANUAL

TOTAL

Contribui n ș» cotizații la organisme imernalionale

n

55.02 01

Alte 73ns1enjn curente în străinătate

55.02.04

V

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cad 57.02)

57

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

0

Ajutoare sociale in nume/a*

57.02.01

0

Ajutoare soc.ale in natura

57 02.02

0

Tichete de cresa

0

57.02.03

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57 02.04

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 * 59.02 * 59.08 +59.11 *59.12

OÂÂ

+59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30)

59

Burse

59.01

u

200

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

Programe pentru tineret

59.08

Page 13

denumirea indicatorilor

Cod

indicator

REVEDERI ANUAL

TOTAL

Asociații sl fundații

5911

0

Susținerea cultelor

59.12

0

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

0

Despăgubiri civile

59.17

0

Sume destinate finanțării programelor sportive tealizate de structurile sportiva de drept

o

privat

59.20

Acțiuni cu caracter științific si soclal-cultural

59.22

0

Sume aferente plății creanțelor salarlale

59.25

0

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

59.30

0

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.30)

n

80

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integrai din

0

venituri proprii

80.03

Alte împrumuturi

80.30

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

REVEDERI ANUAL

TOTAL

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01*81.01.02+81.01.05*81.Ol.06)

81.01

0

Rambursau dw cretine externe contractate de ordonatorii de credite

51.01.01

0

Rambursări de credite externe cin rondul de garantare

81.01.02

0

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81 01 05

0

Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

81 01 06

0

Rambursări de credite Interne |cod 81.02.01+81.02.02+61 02.05)

81.02

0

Rambursări de credite interne garantate

âl .02.01

0

Diferențe de curs aferente datoriei publice interne

81.02.02

0

Rambursat! de credite aferente datoriei puMne inieme locale

81.02.05

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTl SI RECUPERATE IN

n

ANUL CURENT(85.01)

84

Piali efectuate in anii precedent! sl recuperate in anul curent

n

85.01

u

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

Indicator

REVEDERI ANUAL

TOTAL

TITLUL XVIII REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

0

Excedent 92.01.96

0

92.01

dxceoenlul secțiunii de (unehanare

92.01 96

0

Deficit 9.101.96

93.01

0

Deficitul secțiunii ae funcționare

93 01 96

0

SECȚIUNEA DE OE2VOLTARE (cod 51+55+56+70479+84)

1

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE <cod 51.02)

51

0

Transferuri de capital (cod 51.02.12*51.02.28*51.02.29)

n

51.02

Transferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale

n

51.02.12

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din

0

domeniul sănătății

51.02.28

Alte transferuri de capital către instituții publice

51 02.29

0

TITLUL VII AlTE TRANSFERURI (cod 55.01)

n

55

’C

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

REVEDERI ANUAl

total

A_ Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.08 »a 55.01.10 + 55.01.12 ♦ 55.01.13

+55.01.1 5t55.01 .28+55 01.42)

55-01

0

P'ograme tu firantare rambursabila

55.01.03

0

Proqrame PKARE și alte programe cu finanțare neramoLTEgoiia

55 01.08

0

Programe ISPA

55 01 09

0

Programe SAFARD

55.01 10

0

Programe ue dezvoltare

5501 13

0

ppnd Roman de Dezvoltare Sociala

55.01.15

D

OeHuieli neelioioile ISPA

A

55.01.28

Transfenjri din bugetul local catra asociațiile de dezvoltare iniercomumtarâ

A

5501.42

Titlul VIU Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambuisabile

A

(FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07 + 56.08 + 56.15 la 56.18

56

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR ) {56.01.01 ia

a

56 01.03»

56 01

Finanțarea națională *)

56J&1.01

a

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

REVEDERI ANUAi

TOTAL

Finanțarea externa nerambursabila

56 01.02

a

Cheltuieli neeligibile *)

56 01.03

a

Programe din Fondul Social European (FSE) I56.02.01 la 55 02.03)

56 02

0

Finanțarea nalionalâ •)

56 02 01

0

Finanțarea externa nerambursabila >

56.02.02

0

Cheltuieli neeligibile')

56.02 03

0

Frograros din Fondul de Coeziune (FC) (56.03.01 la 56.03 03)

56.03

0

Finanțarea națională *)

56 03 01

0

Finanțarea externa nerambursaoila *)

56.03.02

0

Cheltuieli neeligibile *)

56.03.05

0

Programe din Fondul European Agncol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04.01 la

0

56.04.03)

56.0A

Finanțarea naționala *)

56.04 01

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

REVEDERI ANUAL

TOTAL

Finanțarea externa neramnursabila *)

56X14.02

0

Cheltuieli neeiigibile

56.04 03

0

Programe cin Fondul Europear pentru Pescuit (FEP) /56 05.01 la 56.05 03l

56.05

0

Finanțarea națională ')

56 05 01

Finanțarea externa nerambursabila •)

56 05.02

0

Cheltuieli neeligibile ’)

56 05.03

0

Programe Instrumentul de Asistentă pentru Preaderare (IPA) (56.07.01 la 56.07.03)

56.07

0

Finanțarea naționala *)

56.07.01

0

Finanțarea externa neranibursabila *)

56.07 02

0

Cheltuieli neeligibile *)

56 07 0?

0

Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPh (56 08.01 la

0

56.08.03)

56.08

Finanțarea naționala *)

56.08.01

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

Indicator

REVEDERI ANUAL

TOTAL

Finanțarea externa neramoursabila ')

56.00.02

0

Cheltuieli neeligibile •)

56.08 03

0

Alte programe comunitare finanțate in penoaaa 2007-2013 (56.15 Oi la 56.15.03)

56 15

0

Finanțarea națională •)

56 15,01

0

Finanțarea externa nerambursabila *1

56 15XJ2

0

Cheltuieli neeligibile ’)

56 15 03

0

Alte facilitat! si instrumente postaderare (56.16 01 la 56.16.03)

56 *6

0

Finanțarea națională ”)

56.16.01

0

F«nanțarea externa nerambursabila *)

5616.02

0

Cheltuieli neehgibile *)

5fi.16.03

a

Mecanismul financiar SEE (56.17.Q1 »s 56.17.03)

56.1/

0

Finanțarea națională *)

56 17.01

o

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

Indicator

REVEDERI ANUAL

TOTAL

Finanțarea externa nerambursabila *)

56 17.02

0

Cheltuieli ueeligibile *1

56 17.03

0

Programul Norvegian oentru Creștere Economica $• Dezvoltare Durabila (58 18 01 la 56,18 031

56 18

0

Finanțarea naționala * I

56 1&01

0

Finanțarea externa nerambursabila ’ •

56 18 02

0

Cheltuieli neehgibile *i

56,15.03

0

Drogramui de cooperarae elvetiano-roman ylzanV recucerea disoantatiior economice si sociale

0

In cadrul Uniunii Europene extinse 156.25.01 la 56 25.03)

=6.25

Finanțarea națională *}

56,25.01

0

Finanțarea externa neramDursabiia *)

0

56.25.02

Cheltuieli neeligibile *)

0

56 25 03

CHELTUIELI Dfc CAPITAL (cod 71+72+75)

70

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 ♦ 71.03)

«

71


Page ?1

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

Indicator

REVEDERI ANUAl

TOTAL

Activefixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

i

71.01

1

Construcții

n

71.01 01

Mașini, echipamente si mijloace de ueuisporl

71 01.02

1

Mobilier aparatură birotică și aite active corooraie

71 0103

0

Alte active fixe

71.01 30

0

Reparații capitale aferente activelor fixe

n

71.03

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

n

72

Active financiare (cod 72.01 01)

A

72.01

Participare la capitalul social sl societăților comerciale

72.01.01

0

TITLUL XIV FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE

n

75

u

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)

79

D

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)

31

0

*

XREVEDERI ANUAL

DENUMIREA INDICATORILOR


Cod

indicator

TOTAL

Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

81.04

0

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

CURENT (85.01)

84

Plat» efectuate In anii precedent! si recuperate in anul curent

n

85 01

TITLUL XVIII REZERVE. EXCEDENT/DEFICIT

0

Excedent 92.0Î.96

n

92.01

Excedentul secțiuni. de dezvoltare

92 01 97

0

Deficit 93.01.97

93.01

0

Deficitul secțiunii de dezvoltare

93.01 97

0

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

secretar,

MARCFLAENăCVE

•JUDEȚ UL:CONST ANTA Unitatea administrativ - teritoriala CONSTANT a Instituția punlicâ:

61.02


ANEXA 2 BIS


Formular?

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE. PE ANUL 2012

PREVEDERI ANUALE

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

Indicator

TOTAL

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE

FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

12579

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)

124»

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

3000

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10,01+10.02+10.03)

10

3DD0

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10

10.01

2365

2099

Saiani de baza

10.01.01

'ndemntzaliA ce conducere

10.01 03

0

Spor de vechime

1Q01 04

0

denumirea INDICATORILOR

Cod

indicator

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

Sporuri pentru condiiji de munca

10.01.05

0

Alte sporuri

10.01.06

70

Ore suplimentare

10.01.07

0

Fond de premii

10.01.08

0

Fond pentru posturi ocupate pnn cumul

1001 10

0

Fond aferent pistil cu ora

10.01.11

0

Indemnizații plătite unor persoane din afara unftatii

10.01.12

0

Indemnizații de delegare

10.01.13

0

Indemnizații rie detașare

10,01.14

0

Alocații pentru transportU' la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

o

196

.Alte drepturi salariate in bani

10.01.30

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indfcatoi

PREVEDERI ANUAl E

TOTAL

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05+10.02.30)

10.02

0

T chete de mesa k)

10.02.0*

0

Norme de hrana

10 02 02

0

Uniforme echipament obligatoriu

10.02.03

0

Locuința ce serviciu folosita de salanal sl familia sa

10.02.04

0

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

0

Alte drepturi salariate in natura

10.02,30

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

635

Contribuții oe asigurări sada'e de stat

10.0301

472

Contribuții de asiguran de somai

12

I0 03 02

Contribuții de asigurări sociale de sauaiate

10.03.03

125

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca s» boli profesionale

10.03.04

Paoe 4

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indlcatoi

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

Prime de asigurare viață plante de angajator pentru angajați

10.03 05

Contribuții pentru concear si InaemniTatji

10.03.06

22

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la

20 16+20.18 la 20 2S+20 27+20.30)

20

9459

Bunuri sl servicii țood 20 01 01 la 20.01.00*20,01.30)

20.01

710

Furnituri de birou

20.01.01

50

Materiale pentru curățenie

20.01.02

0

încaizil Iluminat ai forța motrice

20.01.03

0

Apa. canal si salubritate

20.01 04

o

Carburanți si lubrifiant

20.01.05

0

Piese <le scnimb

20 01 06

0

Transport

660

20.01.07

Posta, telecomunicații. radio, tv, internet

20.01.08

u

Page 5

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

Materiale si presian de servicii cu caracter funcționai

20.01.09

0

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20 01.30

o

Reparații curente

49

20.02

Hrana (cod 20.03 01+20.03.02)

20.03

0

Hrana pentru oameni

20.03.01

0

Hrana oentru animale

20.03.02

0

Medicamente si materiale sanitare (cod 20 04 01 la 20.04.04l

20.04

0

Medicamente

20.04.01

0

Materiale sanitare

20.04 02

o

Reactivi

20.04,03

0

Dezinfecta rtl

20.04.04

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar fcod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

102

20.05

Page 6

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

Unrorne si echipament

20.05,01

44

Lenjerie sl accesorii ce pat

20 05 03

0

Alle obiecte de inventar

20.05 30

58

Deplasări, detasar), transferări (cad 20 06.01+20.06,02)

20 06

0

Deplasan interne, detașări țransterâri

20 06.01

0

De pi a s-ar In străinătate

20.06.02

0

Materiale de laborator

20.09

0

C ercetare-dezvoltare

20.10

0

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0

Consultanta sl expertiza

20.12

0

Pregătire profesionala

20.13

98

Protecția muncii

20.14

0

P2ge ’

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

Indicator

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0

Studii si cercetări

20.16

0

Piaii pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0

servicii de interes public local. Fn baza unor convenții sau contracte de asociere

20 19

0

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

0

Meteorologie

20.21

0

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0

Prevenirea si combaterea Inundațiilor sl înghețurilor

20.23

0

Comisioane sl alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20 24 01 * 20.24.02)

2024

0

Comisioane sî ahe costuri aferente împrumuturilor externe

20 24 01

0

Comisioane si alte costuri a^erenre împrumuturilor interna

20.24.02

0

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprczenta»ea Intereseloi statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0
Psge 3


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

Tichete cadou

20.27

0

Arta cheltuieli (cod 2030.01 la 20.30.04+20.30 08+20.30.074-20.30.09+20.30.30}

20.30

8500

Reclama si publicitate

20.30 01

0

Protocol s reprezentate

20.30 02

II

Pr-me de asigurare non-visla

20.30.03

14

Cnirii

20.30 0^

150

Prestări servicii pentru transmiterea droDtunior

2030.06

0

Fondul Presedlntelui/Foudul conducătorului instiluiiel publice

20.30.07

0

Executarea silita a creanțelor bugetare

20 30.09

0

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30 30

8336

TITLUL III DOBÂNZI {cod 30.01 la 30.03)

30

Dooanîi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

30.01

0


îi


Page?

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

Dobânzi aferente datorei publice interne directe

30.01.01

Q

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

30.01 02

0

Dobânzi aferente datoriei publice externa (cod 30.02 01 la 30.02.03*30.02.05)

30.02

0

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

30.0201

0

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de cradite

30 02 02

0

Dobânzi aferente zreciteior externe garantate st/sau directe subimiKuntulâte

30.0203

0

Dooanzi aferente datoriei pUDlfce externe locale

30.02.05

0

Alte dobânzi (cod 30 03.01 ia 30.03.03+ 30.03.05)

30.03

0

Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de leza»»r

30.03.01

0

Dobanaa datorata trezoreriei statului

30.03.02

0

Dobânzi aferente împrumuturilor temporara din trezoreria statului

30.03.03

0

Dobânzi la opeatiunile oe leasing

30.03 05

0

Pb&s tr

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

TITLUL IV SUBVENȚII <cod 40.03+40.20+40.30)

40

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

40.03

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale

preturilor la combustibili

40.20

V

Alte subvenții

40.30

0

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

50.04

u

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT ATI ALE

zi

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51,01)

5T SF

0

Transferuri curente (cod

61 01 01*5101.03*51.01.05*51.01.14*51.01.15*51.01.24+51.01.26+51.01.31*5

0

1.01.39 * 51.01.46*51.01.40)

514Ii

Transferuri către institui’» pubhce

51 01.01

0

Acțiuni de sanaxato

51.01.03

Q

F-raniarea aeroporturilor oe interes local

51.01 05

0

Transferur» din bugetele consiliilor |ude<ene pentru finamarea centrelor de

fl

z? pentru proiecția copilului

51.01 14

Pase 11

PREVEDERI ANUALE

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

TOTAL

Transferuri cin bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru

Q

persoanele cu handicap

51.01.15

aiutoare câlre unitățile adminlstratlv-teritorlale îri «'lua,II tfe extrema

n

dificultate

51.0124

Transferu» pnvind contribuția de asigurări sociale de sânataie pentru persoanele aflate în concediu pernru creșterea copilului

51.01 26

0

îransferun pnvind contribuțiile de sânăiale pentru persoanele beneficiare de ajutor social

51.01 31

a

7 ransfenjri dtp bugetele consiliilor locale și (ucetene pentru finanțarea unităților de asistență medico~soc;al©

51,01 33

0

Transferuri din bugetele locale oenlru finanțarea cheltuielilor curente din

a

Ctnieniu) sănătății

51.01 45

Transferuri oln bugetele l«ocale pentru finanțarea camerelor agricole

51.01.45

0

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01 + 55 02}

55 SF

a

A Transferuri Interne (cod 55.01.18+ 55.01.54)

55.01

0

Alte transferuri curente >nteme

55 01 1B

u

I ransfenjri pentru achitarea obligațiilor •estanle către rumizoni de energie

n

termica si ale centralelor de temoficare

55 Cri 54

B. Transferuri curente in străinătate (către organizații Internaționale) {cod 55.02.01+55.02 04)

55.02

a

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

Indicator

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

Contribuții și cotizații la organisme internaționale

55.02 01

Alte transfer, r curente fr străinătate

55 02.04

V

TULUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

0

57

Ajutoare sociale țcod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

0

Ajutoare sociale in numerar

57 02.01

0

Ajutoare sociale m natura

57 02.02

0

Tichete ce cresa

57.02 03

0

Tlchete cadou acorcate pentru cheltuieli sociale

57.02 04

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 *59.11

+59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30)

59

u

Burse

59.01

u

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59 02

0

Programe pentru tineret

59.08

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

Asociații si fundații

59.11

0

Susținerea cultelor

59.12

0

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59 15

0

Despăgubiri civile

59 17

0

Sume destinate finanța» II programelor sportive realizate de structurile

sportive de drept privat

5920

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

59.22

0

Sume aferente plății creanțelor salariate

59.25

0

Programe si proiecte privind prevenirea ei combaterea discrimlnanl

59.30

0

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.30)

30

U

împrumuturi pentru institutll sl servicii publice sau activitati finanțate

integral din venituri proprii

80 03

Arte imprumuturi

80.30

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01 ♦81.01 02+81.01.05+81.01.06}

81.01

0

Ramoursar de credite externe contractate de ordonatorii de credite

81.01 01

0

Ramoursan ne credite externe dm fondul de garantare

81.01 02

0

Ramoursar: de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

0

Diferente oe curs aferente datoriei publice externe

81 01.06

0

Ramouisari de credite interne (cod 81.02.0H81 02 02+81 1)2.05)

81 02

0

Ramoursan de credite interne garantate

81.02 01

0

Diferențe dc curs aferente datonel ovolice interne

81.02 02

0

Ramburs2r. de credite afererrte daloriei publice interne locale

81.02.05

0

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)

84

0

Plăti afectuate in anii precedenfi si recuperate in anul curent

85,01

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

PREVEDERI ANUALE

TOTAt

TITLUL XVIII REZERVE. EXCEDENT/DEFICIT

0

Excedent 92.01.96

9201

0

Excedentul secțiunii de funcționare

92.0’.96

0

Deficit 9101 96

93 Dl

0

Deficitul secțiunii oe funcționare

93 01 96

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)

120

TITLUL VI1RANSFERURI INTRE UNITATl ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0

Transferuri de capital (cod 51 02.12+51 02.28+51.02.29)

51.02

0

Transferuri prerrcru finanțarea investițiilor la spitale

51.0212

Transferuri din bugeteio locale pentru finanțarea cneituieiîior ae capital din domeniul sănătății

51 02 28

0

Alte transferuri de capital către instituții publice

51 02.29

0

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

Indicator

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

A. Transferuri interne (cod 55 01 03+55.01.08 ia 55.01.10 + 55.01 12 -55 01.13 -55.01.15+55.01.28+55.01 42)

55.01

0

Programe cu finanțare ramcursaliila

55.01 03

0

^rc grame PHARF si alte programe cu finanțam neramhiirsahila

55 01 08

Q

Programe ISP*

55.01 09

0

Programe SAPARD

55 01 10

0

Programe de dezvoltare

55 01 13

0

rond Roman dfe Dezvoltare Sociala

55.01.15

0

Cheltuieli neeligibile SPA

55 01 26

0

Transferuri din bugetul loca; către asociațiile ce dezvoltare Interccm unitara

55 01 42

0

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Ronduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod

56

0

Programe din Fondul European ae Dezvoltare Regională (FEDR )

n

(56.01 01 la 56 01.03)

55.01

Finanțarea națională •)

56.01.01

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Coc

indicator

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

cinanîarea externa rerambursabila *)

56 .01 02

a

Cheltuieli neeligibile *)

56.01.03

0

Programedin Fondul Social European /FSE) (56,02.01 'a 56 02 03)

56.02

0

Finanțarea naționala ')

58.02.01

0

Finanțarea externa nerambursabila ‘1

56.0202

0

Cheltuieli neeligiolle •)

56.02.03

0

Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56 03 01 ia 56.03.03)

56.03

0

Finanțarea națională •)

56.03.01

0

Finanțarea externa neramhursaoila J)

56 03.02

0

Cheltuieli neeliglbile *)

56 03 03

0

Programe din Fondul European Agrlcoi de Dezvoltare Rurala (FEADR)

a

(50 04.01 la 56.04.03)

•56.04

Finanțarea națională *J

56.04.01

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

Indicator

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

Finanțarea externa nerambursaDila *,

56.04 02

0

Cheltuieli neetigibile *|

56.04.03

0

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.06.01 ia

n

56.05.03)

56.05

Finanțarea naționala *)

56 05.01

0

finanțarea externa neramburssbila *)

56 05 02

0

Cheltuieli neeligibile ’)

56 05 03

0

Programe Instrumentul de Asistentă pentru f’readerare (IPA) (56 07.01 la

fi

56.07.03)

56 0?

Finanțarea națională *)_

56.07.0l

0

Finanțarea externa nerambursaoila •)

56.07.02

0

Cheltuieli neeligibile ’)

56 07 03

0

Programe Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat (ENPI)

(56.08.01 la 56.08.03)

56 06

Finanțarea națională *j

56.08.01

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

Indicator

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

Finanțarea externa nerambursabila •)

56.08.02

Q

Cheltuieli • leeligibile *}

56 08 03

0

Alte programe comunitare (mantale in perioada 2007-2013 (56.15 01 la 56.15.03)

56.15

0

Finanțarea națională *)

56 15.01

0

Finanțarea externa nerambursabila *)

56.15.02

0

Cheltuieli neeligibile *)

56 15 03

0

Alte tacilitati si instrumente postederare (56.16.01 ia 56 16.03)

5616

0

Finanțarea națională *)

56.16.01

0

finanțarea externa nerambursabite *)

56.16.02

0

Cheltuieli neeligibile •)

56 16.03

0

Mecanismul financiar SEE (56.17.01 5 56 17.03)

5617

0

Finanțarea naționala •)

56.17.01

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

PREVEDERJ ANUALE

TOTAL

Finanțarea externa nerambursabiia ’)

56.17.02

0

Cheltuieli ne6iiglbiie *}

50.17.03

0

Programul Norvegian oer.tnj Creștere Ecwomică șj Dezvoltare Durabilă

o

(56 18 01 la 56.18.03)

56.18

Finanțarea naționala 1

56 18.01

0

Finanțai ea externa nerambursaDila •)

561802

0

Cheltuieli neeligibile *)

56.18.03

0

Programul oe cooperarae eivetiano-roman vizând reducerea disparitaților

o

economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (56.25.01 la 56.2S.03i

56.25

Finanțarea națională ')

56.25.01

0

Finanțarea externa nerambursabiia ’)

56 25.02

0

Cheltuieli neeligibile *î

56.25 03

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71*72*75)

70

120

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 * 71.03)

71

120

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

Indicator

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

Active fix* (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

120

71.01

Construcții

0

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71 01.02

55

46

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

Alte active fixe

71.01 30

19

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01|

72

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0

TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE

75

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)

79

0

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)

81

0

JUDEȚUL CONSTANTA

Umlaleaadmînst'atlY- leriîortslâ CONSTANTA _

Institut® publica Constanta    65.02

Formular:    ANEXA 2 BIS

” _ B U G E T U L    _
PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE. PE ANUL 2012

y'


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚ1UNEA DE DEZVOLTARE)

112653

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)

112653

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)    98854

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)    98854

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01 16 +10.01

10.01

Saiarii de ha?a

10 01.01

(ncftfunizaiie de conducere

10.01 03

Spor de vechime

10.01.04

Sporuri pentru condiții de munca

10.01 05


77232


66245


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

Alte sporuri

10 0 i 06

2212

□reșuplitnentare

10.01.07

0

Fond de premii

10,01.06

0

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

599

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

4115

Indemnizații plătite unor oersoane d»n afara unitatii

10.01.12

89

incemmzab'i de delegare

10.01.13

u

Indemnizații de detașare

1001.14

0

Alocații pentru transportul a si de Is locul de munca

32

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01 15

0

Alte drepturi ©alariale in bani

10.01.30

3018

Cheltuieli salariate irt natura (cod 10.02.01 la 10.02.05+10.02.30)

1002

0

Tichet e de masa ')

10.0Z01

0

.1

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

Norme de hrana

10 02 02

0

Uniforme si echfpamenr obligatoriu

10.02.03

0

Locuința de serviciu folosite de salar al si familia sa

10 02 04

Q

Transportul 'a si de la 'ocul de munca

n

10.02.05

Alte drepturi salariate *n natura

10 02 30

0

Contribui»! (cod 10 03.01 la 10.03.06)

10.03

21622

Contribuții de asigurar sociale de stat

10.03 01

16094

Contribuții de asigurâr de somai

10.03.02

395

Contribuții de asigurări sociale de sanaîate

10.03.03

4041

Ccntnbultt de asigurați pentru accidente de munca st Doli orofesionate

10 03 04

329

Pnme de asigurare viată olatile de angajator pentru angajați

G

10.03 05

Contribuții centru corcedii si indemnizații

1003.ee

763

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20 1 8 la 20.25+20.27+20.30)

20

13799

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

PREVEDERI ANUALE

indicator

TOTAL

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

10875

Furnituri de birou

2D 01.01

881

Materiale pentru curățenie

20.01.02

39S

încălzit. Ilurrinar si forța -notnca

20.01.03

5671

Apa. canal si salubritate

20 01 CM

2094

Car nur anti si lubrifiant

20.01 05

243

Piese de schimb

20 01 06

26

Transport

20.01.07

37

Posta, telecomunicații. radio, iv internet

20.01.03

194

Materiale si prestări oe servicii cu caracter Funcționai

20.01.09

339

Aii* bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20 01.30

992

Reparații curente

20.02

1859

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20 03

81

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicalor

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

Hrana pentru oameni

20,03.01

31

Hrana pentru animale

20.03.02

0

Medicamente si materiale sanitare (cod 20 M 01 la 20,04.04|

o

20 04

Medicamente

20.04 01

Materiale sanitare

<

20 04 02

Reactivi

a

20.04.03

Dezinfectant!

n

20.04 04

Bunuri de natura obiecteloi de Inventar (cod 20.05.01*20.05.03*20.05.30)

B54

20.05

Uniforme si echipament

ao

20.05.01

os

Lenjerie si accesorii de D3t

5

20.05.03

Alte obiecte ae inventar

20.05.30

10

Deplasară, detasari. transferam (coa 20.06.01+20.06.Q2J

20.06

Deolasar interne, detașări, transferări

10

20.06 cr

DENUMIREA INDICATORILOR

Coo

PREVEDERI ANUALE

indicator

TOTAL

Deplasări în străinătate

20.06.02

0

Materiale de laborator

20.09

0

Cercetare«dezvoltare

20.10

0

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

6

Consultanta si expertiza

20 12

0

Pregătite profesionala

20.13

4

Protecția muncii

20.14

29

Muniție, furnituri sl armament de natura acilvelor fixe pentru armata

20.15

0

Studii si cercetări

20.16

.0

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic ai animalelor

20 18

Q

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrâil $1 servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

2020

0

Meteorologie

20.21

0

Paye 7


Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)

Somisioare «1 alte costu-i aferente imprumuturilor externe

Comisioane s. alte costuri aferente imprumuturilor interne

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale Tichet© cadou

Alte cheltuieli (cod 20 30.01 la 20 30.04+20 30.06+20.30.07+20 30 08+20.30.30)

Reclama si publicitate

Protocol si reprezentare

Prime de asigurare non-viata

Chinl

Prestări servicii pentru transmiierea drepturilor

Cod

Indicator

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

20 22

0

20.23

0

20.24

0

20 24.01

0

20.24 02

0

20.25

1

20-27

0

78

20.30

20.30.01

4

20.30 02

3

20.30.03

0

1

20.30.04

20 30.06

1


^sge-S

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

Fondul P'esedintfilui/Fondul conducătorului instituitei publice

20.30 1/7

V

txscidarea silita a creanțelor bugetare

20 30.09

Alte cnettuieli cu bunuri si sen/ cli

63

20.30 30

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30 01 la 30.03)

30

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30 01.01*30 01.02)

30.01

0

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

30 01 01

0

Dobânzi aferente creditelor 'plerne garantate

30.01.02

0

Dobarai aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03 +30.02.05,

30.02

0

DoDarvt aferente datoriei publice externe directe

30 02 01

0

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii oe credit*

30.02.02

0

Dobânzi aferente creditelor externe garanta® »/sau directe subtmprumutate

30.02 03

0

Dobânzi aferente datoria publice externe tocate

30.02.05

0

Alte dobânzi ,coa 30.03.01 la 30.03.03* 30.03.05)

30.03

0

PSG5 5

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

Dobânzi aferente .mprumuiurvcrdin r.jndul da lezaur

30.03.01

a

Dobanaa datorata trezoreriei stalului

30.03.02

0

Dobânzi aferente impiumuluriior temporare din trezoreria statului

30.03.03

0

Dobânzi la opeatiunile de 'easmg

30 03.05

0

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03*40.20+40,30)

40

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

40.03

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la

combustibili

40.20

Arte subvenții

40 30

u

TITLUL V FONDURJ OE REZERVA (cod 50.04)

50

a

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

50.04

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI

PUBLICE {cod 51.01)

51 SF

Transferuri curente (cod

51.01.01+51.01.03+51.01.05*51.01.14+51.01.15*51.01.24+51.01.26*51.01,31+51.01 38 *

51.01

u

Transferuri calre instituții publice

51.01 01

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

Acțiuni de ssr-atate

51.01.03

0

Finanțarea aeroporturilor de interes locai

51.01.05

D

Transferuri Gin Dugelele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru

o

proîeeua copilului

51 01 14

Transferun din bugetele.ocale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele

o

cu handicap

51 01 15

Transferuri din bugete'e consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare

o

către unitățile adrnlni&trativ-tenwraie în Situații de extremă dificultate

51 01-24

Transferuri privind contribuția de asigurări souaie ae sănătate pentru p2rsoanete aliate

o

ftl conced.u pentru creșterea copilului

51 01.26

Transferun prtvlno contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de aiutor

o

social

5101.31

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru finanțarea unităților de

o

asistență medlcosociale

51.01 39

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheitu lefilor curente «lin domeniul

n

sănătății

51 01 46

Transferuri din bugerele ocale oentru finanțarea camerelor agr<oie

51.01.49

0

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55,01» 55.02)

Ă

55 SF

V

A. Transferuri interne (cod 55.01.1 B* 55.01.54)

55.01

0

Alte tran&fenjrt curente Interne

55 01.18

0

DEMUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

Transferuri penipj achitarea obligațiilor restante către furnizorii de energie termica sJ a»e centralelor de termofica’-e

•55,Of 54

0

B. Transferuri curente in străinătate (către organizații internaționale) icod 55.02.01*55.02.04)

55.02

0

Contribuții șl cotizații la organisme internaționale

55.02.01

Alte transferuri curente in străinătate

55.02.04

0

TULUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57 02

0

Aiutoăne sociale in numerar

57.02.01

0

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

0

lichele de ctesa

57 02.03

0

Tichet© cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 * 59.05 *59.11 *59 12

♦59.15 *59.17 *59.20+59.22 +59.25 +59.30)

59

0

Burse

59.01

0

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

0

Page ,2

DENUMIREA INDICATORILOR    . 5°d

indicator

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

Programe pentru tineret    59.08

Asociații st fundații    59.11

L .    o

Susținerea cultelor    59.12

Contribuții la salarizarea personalului neclerical    59.15

Despăgubiri civile    59.17

Sume destinate finanțării programelor sportive reaJtzate de structurile sportive de drept

privat    59.20

Acțiuni cu caracter științific sl ancial-cultural    59.22

Sume aferente plății creanțelor salariale    59.25

o

Programe si proiecte privind prevenirea sl combaterea discriminării    59.30

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)    79

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.30)

80

împrumuturi pentru institutll si servicii publice sau acttvitati finanțate integral din    Q

venituri proprii    80.03

Alte împrumuturi    80.30

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0

Rambursări de credite externe (cod 01.01.01+81.01.02+81 01.05+81.01.06)

81.01

0

Rsmbursan de ciedite externe contractate de ordonatorii de credit*

81.01.01

0

Rambursări de credite externe din fondai de garantare

81 01,02

0

Ramourssr de credite aferente datoriei publice externe locale

81 01.05

0

Dilerențe de curs aferente datoriei publice externe

91 01 06

0

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05»

81 02

0

^temoursar de credite interne garantate

81 02.01

0

Diferențe de curs aferente calorie puolice interne

81.02.02

0

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

0

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT(8501)

84

o

Pl3tl efectuate in anii precedent s» recuperate in anul curent

35.01

Q

TITLUL XVIII REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

0

OENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

Excedent 92.01.96

92.01

0

Excedentul secțiunii de funcționare

92 01.96

0

Deficit 93.01.96

9301

0

Defiohul secțiunii de funcționare

03 01.96

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51*55+56*70+79>84)

_

0

TULUL VI TRANSFERURI INTRE UN1TATI ALE ADMfNISIRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0

Transferuri de capital Icod 51 02.12+51 02.28+51 02.29)

51 02

0

Tmnsterun preniru finanțarea investițiilor la spitale

51.02 12

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din

domeniul sănătății

51 02.2-9

Alte transferuri de capital către institulll publice

51 02 29

0

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 56.01)

55

0

A Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01 08 la 55.01.10 + 55.01.12 + 55.01.13

+55.01 15*55.01.28+55.01 42)

55.01

0

Programe cu finanțare ramonrsabita

5501.03

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Coc

indicator

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerarnbursaoliâ

55.01 08

0

Programe ISPA

55.01.09

a

Prourame SAPARD

55.01.10

0

Pmgrame de dezvoltare

55 01.13

0

rond Roman ce Dezvoltare Sociala

55 01 15

0

Cheltuieli neeiigiOiifi ISPA

A

55 01 28

Transtenjn din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercorriunitarâ

55.01 42

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile

(FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07 * 56,08 + 56.15 la 56.18

56

O

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR ) (56 01.01 la

o

56.01 03)

56 01

nnanțarea naționala ')

56.01.01

0

Finanțarea exlerria nerarnbursablla •)

55.01.02

0

Cheltuieli neeligibile •)

56 01 03

0

Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02.01 la 56 02.03)

56.02

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

Finanțarea națională *)

56.02.01

0

Finanțarea externa neranbursabila *')

56.02.02

0

Cheltuieli neeiigibile *)

56.02.03

0

Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03.01 la 56 03 03)

56.03

n

Finanțarea națională

56.03 01

0

Finanțarea externa nerambursabila *)

56 03.02

0

Cheltuieli neeligibile *)

56.03.03

0

Programe din Fondul European Aqncoi de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56 04 01 la

n

56.0403)

56.04

cînanțarea națională 2)

56 04.01

D

Finanțarea externa nerambursabila *)

56.04 02

0

Cheltuieli neeligib'ie ’)

56.04.03

D

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05.01 la 56 05.03)

56.05

0

Finanțarea națională *)

56 05.01

0

Page- 17

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

Finanțarea exlerna nerambursamis *)

56.05 02

0

Cheltuieli neeiigibile •)

56.05.03

0

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07 Oi la 56.07.03)

56 07

0

Finanțarea națională 4)

56.07 07

0

Finanțarea externa nerambursablls ‘)

5607.02

0

Cheltuieli neeiigibile *)

56.07 03

0

Programe Instrumentul European de Vecinătate și Psrtenenai (ENPI) (56 08.01 la

n

56 08 03)

56.08

finanțarea naționala ’)

56.08,01

0

Finanțarea externa nerambursabila *)

56 08.02

0

Cheltuieli neeiigibile *)

56 08 03

0

Alte programe comunitare finanțate in Denoada 2007-2013 ^56 15.01 la 56 15.03)

56 15

n

Finanțarea națională *)

56.15.01

0

Finanțarea externa nerambursabila *)

56 15.02

0

Page 18

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

Cheltuieli neeligibile *)

5615 03

0

Alte facilitați si instrumente postaderare (56 16 01 la 56.16.03)

56.18

0

Finanțarea națională *)

56.16 01

0

Finanțarea externa nerambursabila *)

56 16 02

U

Cheltuieli neeligibile •)

58.16.03

0

Mecanismul financiar SEE (56.17.01 ,a 56 17.03)

5617

0

Finanțarea naționala *)

56 17.C1

0

Finanțarea externa nerambursabila •)

56.17 02

0

Cheltuieli neeligibile •)

56.17.03

0

Programul Norvegian pentru Creștere Economică și Dezvoltare Durabilă (56.18.01 la 56 18.03)

56.18

0

Finanțarea națională *)

56.18.01

0

Finanțarea externa nerembursabila *)

56.18.02

a

Cheltuieli neeligibile

56.18 03

o

Page 19

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

Indicator

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

programa ae cooperarse elvetlano-romsn vizând reducerea dlspaotaților economice ai sociale

n

in cadruHJniunii Eurooene extinse (56.25.91 la 56.25.03)

56.25

Finanțarea națională *)

5625.01

0

Finanțarea externa nerambursabila *)

56.25.02

0

Cheltuieli neeligioiie ’)

56.25 03

0

CHELTUIELI OE CAPITAL (cod 71*72+75)

70

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71 03)

71

o

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71 01.30)

71.01

0

Construcții

71.01.01

0

Mașini, ecrnpamente si mijloace ce transport

71.01 02

0

Mobilier, aparatură birotică șl alte active corporale

71 01 03

0

Alte 3Ctlve Fixe

71.01.30

0

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE |cod 72.011

72

0

Page ZO

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

Active financiare (coc 72.01.01)

72.01

D

_Panicif>are ia capitalul social ai societăților comerciale

72.01.01

0

TITLUL XIV FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE

75

0

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81,

79

0

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81 04,

81

0

Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

81.04

0

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

CURENT (85.01)

84

0

Plat! efectuate in anii precedentl 3i recuperate In anul curent

85.01

TITLUL XVIII RE2ERVE, EXCEDENT/DEFICT

0

Excedent 92.01.96

92.01

0

Excedentul secțiunii ne dezvoltare

02.01 97

0

Deficit 93.01.97

93.01

0

Deficitul secțiunii de dezvoltare

93.01.97

tf
DENUMIREA INDICATORILOR    Cod

indicator

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

'• »'TR*AS£MNkAZA


SECRETAR. i-XRl ELa fcNACHt^


JUDETULCONSTANTA


Unitatea administrativ teritorială: MUNICIPIUL CONSTANTA


ANEXA 2 SIS


IneUlutia publică:_


Formular


11/05


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2012 CAP.66.02


DENUMIREA INDICATORILOR


PREVEDERI ANUALE

Cod Indicator

TOTAL


TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

SECPUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80*81+84)

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

Cheltuieli salariate in bani țcod 10.01.01 la 10,01.16+10.01.30)

Salarii de baza

Sporuri pentru condiții de munca

Alte sporuri

Ore suplimentare

Fonc de premii

Prima de i/acanta


4463

4463

01

4463

70

4365

10.01

3527

10.01.01

3227

10 01.05

0

10.01.06

0

•0.01.07

0

10.01.08

0

10.01.C9

n


_    Fond pentru postui I ccupsle pnn cumul

Fond afereri plătii cu ora

Indemnizab plătite unor persoane din afara unitatii Indemnizații de delegare Indemnizaui de detașare

Alocații pentru transportul 'a si ce la locul de munca Alocații pentru locuințe Aile drepturi salariate r bani

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06*10.02.30)

Ticheie de masa *)

Norme de hrana

Uniforme si echipament obligatoriu^

Locuința de serviciu folosita de salariahsl ^armhs^sa Transportul ia si de la locul de munca Ticnele de vacanta

Alte drepxun salariale in ralura Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

Contribuții de asigurări scoale de stat Contribuții de asigurări de soma)

Contritxtoi de asigurări sociale de sanatate

Contribuții de asigurări pentru accidente oe munca si bol» profesionale Prime de asigurate de v ata piăiite ce angajator pentru angajați Contribuții pentru concedii sl indemnizații

TITLUL II BUNURI Sl SERVICII (cod 20 01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.16 la 20.27+20.30)

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 ta 20.01.00*20.0^30)

Furnituri de birou    _____    _

Materiale pentru curateme

10.01 10

0

10.01.. 11

0

10.01.12

0

10.01.13

0

10 01,14

0

10.01 15

0

10.01 16

0

î 0.01.30

300

10.02 0

10 02.01 0


10.02.02 0

10.02.03

D

10.02 04

0

20.02.05 _

0

10.02.06

0

10.02.30

0

10.03

838

10.03.01

S23

10.03.02

15

10.03 03

J55

10.03 04

e

10.03.05

0

10.03.06

38


20

20.01

20.01.01

20.01.02


O

0

o

o


încălzit, Iluminat si forța rnotrica Apa. canal si salubritate Carburanți si lubrifiant!

P ese de schimb Transport

Posta, telecomunicații, radio tv. nternet Materiale sl prestări de servicii cu caracter funcnonai Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

Reparații curente

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

Hrana pentru oameni Hrana pentru animale

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 ia 20.04.04)

Medicamente Materiale sanitare Reactivi Dezinfectant!

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte ce inventar

Deplasări, detașați, transferări (cod 20.06.01+20.08.02)

Deplasări interne, detașsr-, transferări Deplasări în străinătate

Materiale de laborator

Cercetare-d ezvoltare

Cârti, publicații si materiale documentare

Consultanta si expertiza

20.01.03    _    0

20.01.04    0

20.01.05    0

20.01 06    _ 0

20.01 07    jj

2G.0U)8    O

20.01 09    0

20.0130    ’J 0

20.02    O

20.03    0

20.03.01    0

20.03.02    0

20.04    0

20.04.01    0

20.04.02 _    Ș

20.04.03    _    0

20.04.04    0

20.05    O

20.05.01    _    _ O

20.05.03    0

20.05.30 _    o

20.06    0

20.06.01 _ _ 0 20.0602    _    G

20.09    o

2010    _Q

20.11    O

20.12    0

Pregătire profesionala    2A13

Protecția muncii    20 14

Muniție, furnituri si armament de natura acnveior fixe pentru armata    20.15

Studii si cercetări    20 16

Plăti pentru Finanțarea patrimoniului genetic al animalelor    2019

Contribuții ale administrației puhlice locale la realizarea unor lucrări și servicii de Interes public local, în baza


unor convenții sau contracte de asociere    20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autorități publice locale    20.20

Meteorologie    20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor    20.22

Prevenirea si combaterea Inundațiilor si înghețurilor    20.23

Comisioane si alte cosjuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)    20.24

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe _    _    20.24.01

Comisioane sl alte costuri aferente împrumuturilor interne    20.24.02

Stabilirea riscului de tara _    _    _    _    _    - -    _    _    20 24.03”

Cheltuieli judiciare 9i extrajudiciare derivate din acțiuni In reprezentarea intereselor statului, potrivii

dispozitillorjegale _    20.25

f ichete cadou    20 27

Alte cheltuieli (cod 20.30 01 la 2030.04*20 30.06*20.30.07*20 30709*20.30.30)    20.30

Reclama si publicitate    _    _    _    _    ^0.30.01

Protocol si reprezentare    20 30 02

Prime de asigurare non-vlata    _    _    _    20.30?03

Chim    20.30.04

Prestări servicii pentru transm terea^repturilor __ 20 30.06

Fondul Presedintelui/Fondu] conducătorului Inslituhei    publice    20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare    20,30.09

Alte cheltuieli cubunuri srșervicii    20?30.30

TITLUL III DOBANZJ (cod 30.0Ha 30.03)    îfl

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)    30.01

Dobânzi aferente daioriel puM.ce interne directe    30.01.01

al o a o o o O|O o o olo' | o o a o a o o a|O


0_

Q

U


Dobânzi aferente creditelor interne garantate

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05) Dobânzi aferente daiorie publice externa directe Dobânzi aferente cred'telor externe contractate ne ordonatorii de credite Dobânzi aferentecrediteiorexteme garantateji/sau direct suoimpnnriuiate Dqbanzjjsterenle datorie! piiblioe externejocale

Alte dobânzi (cod 30.03 01 la 30.03.05)

Dobânzi aferente împrumuturilor din fonaul de tezaui Dobanda^datorata trezorerieijstatuluf

Dobânzi aferente mpnimukJrilor temporare din trezorena statului DoocnzHs cepazitesi disoonlblitaU castrareim contul trezoreriei statului Dobânzi la opeabunile de leasing

30.01 02    _    O

30.02    0

30 02.01_    0

30.02.02 _    _    0

30.0203    0

3002.05    0

30.03    _    0

30.03.01_    _    0

30 33.02    0

30.03.03    _    0

30.Q3.04    _    _ d

30.03 05    0


77TLI/L /V SUBVENȚII (cod 40.03+40.30+40.30)    40    0

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif    40.03    D

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizlonate ale preturilor la combustibili

40.20    _    0

AJte subvenții    40.30    0

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)    50    0

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale    50.04    0

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 5101)

Transferuri curente (cod

51.01.01+51.01.03+51 01.14*51.01.15+51 01.24+51 01 26+51 01 31+51 01 32+51.01.39f 51.01.46+51.01.49)

Transferuri ca’re instituții publice

Acțiuni de sanatate

51 SF    D

51.01    O

51.01.01    0

51.01.03    hBurse


59.01

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale    59 02

Asociații sl Fundații    59 11

Susținerea cultelor    59.12

Contribuții la salarizarea personalului neclerical    59.15

Despăgubiri civile    59. V

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural    59.22

Sume aferente plății creanțelor salariate    59.25

Programesjproiecte privind prevenirea9t combatereadlscriminarii    59.30

OPERATIUNI FINANCIARE (cod30+81)    79

ri

o


TULUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)    80

împrumuturi pentru inatituth si servicii publice sau actțyitatî finanțate Integral din venituri proprii    80.03

AJte împrumuturi    80.30

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 8Ț01+81.02)    81

Rambursări de credite externe (cod 81,01.01+81 01.02+81.01.05+81.01 06)    81.01

Rambursări ce credite exserne contractate de ordonatorii de credite _    _    810101

Rsmbursan de credite externe din fondul de garantare    _    _    _ _    81 01 02

_Ramburșari de credile aferente datoriei publice externe locale    _ 81.01.05

Diferențe decurs aferente datorie, publice ^xterne ______    _    _    _ 81.01.06

Rambursan de credite Interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)    81.02

Rambursări de_credife interne garantate    81.02.01

Diferente de curs aferente datorie, publice lnterr»e_    __ 81.02.02

Rambursai' de credile aferente datorie publice interne locale    _    811.02 05

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! Sl RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

Plăti efectuate In anii precedenti si recuperate in anul curent    85.01

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITA TI ALE ADMINISTRAȚIE, PUBLICE (cod 51.02)

Transferuri decapitai tcod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)    —    —

itensfenrt «ntrw Fina^ța^ •nvesalMer (a Sfuldle    ~        <1 îfl?

Transferuri de la bugetul de stal către bugetele lucale pentru finanțarea aparaturii med/caie șt

echipamentelor de comunicațiițn urgentă în sănătate    _    _    _    5102.22

Transferuri de la bugelul de stat către bugetele locale pentru finanțarea ^epaiațiilor capitale în

sănătate    _    J51.02 23_

Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate    5102.2^

Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea

aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgența în sănătate _    51 02 25

Transferuri din veniturile proprii ale Ministei ului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea

reparațiilor capitale in sănătate    57 02 26

Transferuri din veniturile propni ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pemru finanțarea altor

investiții in sănătate    _    5102.27

Transferuri din bugetele locale pentru fin anțarea_ cheltuielilor de capital din domeniul sănătății    51 02 28

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)    55

A. Transferuri interne    {cod 55.01.03+55.01 08 la 55.01.10+55 01,12*55.01.13+55.01 15+55.01.18*55.01.21

la 55.01.25+55.01,27+55.01.28+55.01.42^    55.01

Programe cu finanțare rambursabila    _    _    55.01.03

Programe PHARF =< aile programe eu finanțare neramoursabllâ    55.01.08

_ Programe ISPA    _ 55.01.09

Programe SAPARD    _____    _    _    55.01 10

investitlljie agențtlor economici cj capital deviat    55.01.12

Programe qe dezvoltare _    _ _    _    _    _    _    _    55.01 1^3

_ Fond Roman de Dezvoltare-Sociala    55.0115

Altetransferurlcurente interne _    —    _    _    -    55*07.-țg

Cneltuieli neeligibile ISPA        ”    55.01.28


Transferun d<n buyetd Iccal către asociațiile oe dezvoltare intercomumtară

55.01 42


Transferuri pentru fachîfarea obligațiilor restante ele centralelor de tei niolicăr*

55 01.54


Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabiie (FEN) postaderare (cod 56.01 ta 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56,18)

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR )    _

_Finanțarea națională    _

Finanțarea Uniunii Europene **)    _ _

Cheltuieli neehglbile **)__

progrsme din Fondul Social European {FSEJ    _ _

Fmar.tarea națională **)    __

Finanțarea Uniunii Europene **J__ _ __

__Cheltuieli neeligibile **)    _

Programe din Fondul de Coeziune țFC i_    _

Finanțarea națională ”)    __ _

Finanțarea Uniunii Europene

Cheltuieli neeiigibile

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADRj    _

Finanțarea națională **)

Finanțarea Uniunii Europene    __

Cheltuieli neeligibile **)    __ _

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP/

Finanțarea națională *•)    _

Finanțarea Uniunii Europene **)

_Cheltuieli neeligibile —$    _

Programe Instrumentul de Asistentă pentru Preaderare (IPA)__

Finanțarea națională ’J}__

Finanțarea Uniunii Europene **)

Cheltuieli neeligibile **)    _

Programe Instrumentul European de Vecinătate și Padsneriat (ENPI)_ _

Finanțarea națională

Finanțarea Uniunii Europene "J____

56    0

53.01    0

56 0101     2

56 01 02    U

58.01 03    0

56 02 __ 0

56.02 01     O

56.02 02    0

56.02 03    Q


56.03

56.03.01 56.03 02 56.03.03

56 04

56 04.01

56.0-1 02 _

56.04.03

58.05

56.05.01 56.05.02 56 05.03

56.07

56 07.01 56 07 02

58 07 03_

__56.08

55.08.0'

55 08 02


Cheltuieli nealigibile **}

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 nnantarea naționala *)

Finanțarea de 'a Uniunea Europeana ’)

Cheltuieli neelfgfbhe *)

Alte facilitat! si instrumente postâderare Finanțai ea naționala Finanțarea externa nerambursabib *)

Cheltuieli neeligibile *)

Mecanismul financiar SEE

__Finanțarea naționala *)_

Finanțarea externa nerambursabila ’)

Cheltuieli neeiicibile *)

Programul Norvegian pentru Creștere Lcor.omicaji Dezvoltare Durabilă Finanțarea naționala *)

Finanțarea externa nerambursabda *i Cheltuieli neeligibile *)

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71*72+75)

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03}

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01 30,

Construcții

Mașini, echipamente si mi|ioacede transport

__Mobilier, aparatură birotica ș alte active corporale

Alte active fixe

Stocuri (cod 71.02.01,

Rezerve de stat șl de mobilizare

Reparații capitale aferente activelor fixe

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01,

Active financiare (cod 72.01.01,

Participare la capitalul social al sociecatiior comerciale

TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE

56 08.03

56 15 56.15.01

56.15.02 _

58 15 03

5616

56.16.0*

56.15.02 _

56 16,05

5B.17 5617.01 56 17,02 56 17.03

5618 5615 01 56.1602 56.18 03

70    _ 0

71    0 71.01

o ca


71.01.01

71.01.02    0

710103__O

7i.oi.3o    __y

71.02    _    0

71 02 01     Q

71.03    n

72

72.01    0

72.01.01    0

TITL UL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

Plăti efectuate in anii precedentl si recuperate In anul curent

FRESED’NÎE ȘEDINȚA

*/w cq.

7

I

84

85.01


5€CKfcTAR lZ4


Page i

JUDEȚULCONȘT/\NTA

Unitatea admtniăiranv :ertcnala_CQNSTANTA

Instituția publica:, _

67.02


Formular: J ANEXA 2 BIS

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIEU, ARTICOLE Șl ALINEATELE ANULJ012


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

PREVEDERI ANU/\LE

TOTAL

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECȚIUNEA OE

DEZVOLTARE)

z4yuz

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+M)

24M7

CHELTUIELI CURENTE {cod 10720+30+40+50*51 SF+55SF+57+59)

01

22097

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10 01+10.02+10.03)

10

0

Cheltuieli salariate In bani |cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.C

10.01

o

Saiarll de oaza

10.01.01

0

Indemnizație ae conducere

10 01 03

0

Spor de vechime

10.01.04

0

Page 2

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

Indicator

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

Sporuri pentru condiții de munca

10.01 05

0

Alte sporuri

10 01.06

0

Ore suplimentare

10.01.07

0

Fond de oremii

10 01.08

0

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

U

Fono aferent plătii cu ora

10.01 11

0

_lncemnizstil plătite unor persoane dm afara uMatii

10.01 12

0

Indemnizații de delegare

10.01.13

u

Indemnizații de oetasare

10.01.14

0

Alocații pentru trarsportul la si de la locul de murea

10.01.15

o

Alocații pentru locuințe

1001.16

9

Alte drepturi salar,ale m bani

10.01.30

0

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.Ol la 10.02.05*10.02.30)

10.02

d

PSQ£ :

denumirea indicatorilor

Cod

indicator

PREVEDERI ANUALE

TOI AL

r chete de masa ’)

10.02.Q1

0

Norme ce hrana

10 02.02

0

Unilorme si echipament obligatoriu

10.02.03

0

Locuința de serviciu folosita de salariat si famlNa se

10.02.04

0

Transportul la si de la locul ae munca

10.02.05

0

Ane drepturi salaria'e In natura

10 02 30

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

o

Contribuții de asigurări sociale ce stat

10.03.01

0

Contnbutîi de asigurări de șomaj

10,03 02

o

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

o

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

u

Prime do asigurare viață plante de angajator pentru angajați

n

10.03.05

u

Cortributif pentru concedii si maemn:z2tii

n

10.03 06

U

Page -

*1'


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

PREVEDERI ANUALE

TOI AL

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18

la 20.25+20.27+20.30)

20

20270

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.00+20.01.30)

20.01

15955

Fumlluri de birou

20.01 01

0

Materiale pentru curățenie

0

20.01.02

încălzit. Iluminai si forte metrica

20.01.03

0

Apa canal si salubritate

20,01.04

0

Carburant! si lubrfianti

20.01.05

V

Piese de schimb

0

20.01.06

Transport

20.01 07

0

Posta telecomunicații, rsoio tv< internet

20.01.08

0

Materiale s» prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01 09

0

Alte bunuri .și servicii pentru întreținere si Funcționare

20.01.30

15955

Reparații curente

20.02

0

Page 5

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

Hrana (cad 20.03.01 *20.03.02)

20.03

O

Hrana pentru oameni

20.03.01

0

Hrana pentru animale

20.03.02

a

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0

Medicamente

20.04.01

u

Materiale sanitare

20.04.02

0

Reactivi

20.04.03

Dezinfectări tl

20.04.04

u

Bunuil de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 *20.05.03+20.05.30)

20.05

0

Uniforme si echipament

20.05.01

u

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

u

Alte obiecte de inventar

20 05.30

Deplasări, delăsări, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0

Pnye 6

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0

Depiasart în alrâinâcafe

20 06 02

0

Materiale de laborator

20.09

0

Cercetare-dezvoftare

20.10

0

Carii publicații si materiale documentare

20.11

0

Consultanta si expertiza

20.12

0

Pregătire profesionala

20.13

0

Proiecția muncii

20.14

0

Muniție, furnituri si armamen*. de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0

Studii 3i cercetări

20.16

0

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic ai animalelor

20.18

0

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări șl servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

11

Reabilitare infrastructura program inundați» pentru autortiati publice locale

20.20

0

Page f


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

PREVEDERI AN'JAt E

TOTAL

Meteorologie

20.21

0

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

0

Comisioane sl alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 * 20.24.02)

20.24

0

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor evterre

20.24.01

0

Comisioane sl alte costuri aferente împrumuturilor Interne

20 24 02

0

Cheltuieli judiciare sl extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0

lichele cadou

20.27

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04*20.30 06+20.30.07*20.30.09*20.30.30)

20.30

4315

Reclama șl publicitate

20.30.01

0

Protocol si reprezentare

20.30.02

0

Prime de asigurare non-viate

20.30.03

0

Chrm

20.30 04

p

Page 9

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

PREVEDERI ANUA1 E

TOTAL

P’esiari servicii pentru transmiterea dreotunlor

20.30.06

0

Tondul Presedinuelui/Fondul conducătorului Inslltutier publice

20.30.07

0

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20 3(130

4313

TITLUL III DOBÂNZI {cod 30.01 la 30.03)

A

30

V

Dobânzi aferente datoriei publice Interne (cod 30.01 01*30.01.02)

30.01

0

Dobânzi 3ferente datoriei publice interne directe

20.01 01

0

Dobânzi aferente creoitelar interne garantate

30 01.02

0

Dooan2i aferente datoriei publice externe |cod 30 02.01 la 30.02 03+30.02.05)

30.02

0

Dobânzi aferente datoriei oubline externe directe

30.02.01

0

Cotonzi aferente crecitoior externe contractate de ordonatorii de credite

30.02.02

0

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe aubimprumutate

30.02.03

0

Dooanz aferente datoriei publice externe locaie

30.02.05

e

Paaey


DENUMIREA INDICATORILOR

Coc

Indicator

PREVEDERI ANUALE

TCTAL

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.03* 30.03.05)

30.03

0

Dobanz aferente împrumuturilor din fondul de tezaur

30 03.01

0

Dobânda datorata trezoreriei stalului

30.03.02

0

Dobânzi aferente împrumuturilor temporare din trezoreria statului

3003,03

0

Dobânzi la opeatiunile de leasing

30 03.05

0

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

Subvenții pentm acoperirea diferențelor de preț și tarif

40.03

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la

combustibili

40.20

V

Alte subvenții

40.30

0

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04,

50

0

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

50.04

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI

PUBLICE Jcod 51.01)

51 SF

Transferuri curente (cod

51.01.01+51.01.03+51.01 05+51.01.14+51 01.15+51.01 24+51.01.26+51 01.31+51.01 39 +

677

510146+51.0149)

510110

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

Transfer un cave usutuț:i publice

677

51 01.01

Acțiuni ce sanatate

51 01.03

0

Finanțarea aeroporturilor ae Interes local

51 01.05

0

Transferuri rtin bugetele rx>nsdihor județene pennu finanțarea centrelor de zi pentru

0

oroicctla copilului

51.01.14

T ansferuri din bugetele lucale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

51 01.15

0

Transferuri din bugeteie consiliilor locale și Județene pentru acordarea unor ajutoare

g

către unitățile admimstrativ-leritonale în s.luații de extrema dificultate

51 0î .24

Transferun privlnc oontribuția de asigurări soaaie de sănătate pentru persoanele aflate

n

in concediu pentru creșterea copilului

51 01 26

Transferun privind contribuțiile oe sănătate pentru persoanele beneficiare tis ajutor

rt

social

51 01.31

Transferuri din bugetele consiliilor «ocale și județene pentru finanțarea unităților do

n

asistență medico-sodaie

51.01.39

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul

Q

sârâtățij

51 31.46

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole

51.01.49

0

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55 SF

9

A, Transferuri interne |cod 55.01.18* 55.01.54)

55.01

0

PbC? 1 ’

DENUMIREA indicatorilor

Cod

indicator

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

.Alte transferuri curente rteme

55.01.18

0

Transferuri pentru achitarea obligațiilor restante carre furnizorii de energie termita si ale centralelor de termoficara

55.01.54

0

B. Transferuri curente în străinătate (către organizații Internaționale) (cod 55.02.01t55.02.04)

55.02

0

Contribuții și cotizații la organ'sme Internationale

55.02.01

0

Alte transferuri curente fn strâlnâiate

55.02.04

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57 02)

57

0

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57 02

0

Ajutoare sociale in numerar

0

57.02.01

Ajutoare sooale in natura

0

57.02.02

Tichete de cresa

0

57.02.03

Tichete cadou aenrdate pentru cheltuieli .sociale

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.0Γ* 59.02 * 59.08 +59.11 +59.12 ♦59.15+59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30)

0

57 02.04

59

4000

Burse

59.01

0

Page *2

DEMUMIREA INOICATORILOR

Cod

indicator

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59,02

0

Programe pentru tineret

59.08

0

Asociații sl fundații

59-11

4000

Sustfnerea cultelor

59.12

0

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

0

Despăgubiri civile

59 17

0

Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de

n

drept privat

59.20

Acțiuni cu caracter științific si social cultural

59.22

0

Sume aferente plății creanțelor saiariale

59.25

0

Programa sl proiecte privind prevenirea sl combaterea discriminam

59.30

<Q

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80*81)

79

0

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.30I

80

0

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitall finanțate integral din

n

venituri proprii

30.03

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

prevederi anuale

total

Alte împrumuturi

80.30

0

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81 01.02*81.01.05+81 0T 06)

81.01

0

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

81.01 01

0

Rambursări de credite externe din fondul de garantare

81.01 02

0

Ramoursari de credlle aferente datoriei publice exieme locale

81.01.05

0

Diferențe de curs aferente datoriei publice exieme

81.01 06

0

Rambursări de credite Interne (cod 81.02.01+81 02.02*81.02.05)

81 02

0

Rambursări oe credite interne garantate

81.02.01

0

Diferențe de curs aferente datoriei publice interne

81.0202

0

Rambursau de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.C5

0

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT(8îL01)

84

w

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curant

8501

IIPage u

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

PREVEDERI ANUA1 F

TOTAL

Tm_UL XVIII REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

0

Excedent 92.01.96

92.01

Excedentul’ secțiunii ce funcționare

92.01 96

0

Deficit 93.01,96

9301

0

Deficitul secțiunii de tuncțicnare

9301.96

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 5H-55+56+70+79+84)

45

ÎTTLUL VI TRANSFERURI INTRE UNfTATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51 02)

51

0

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51 02.29)

51.02

0

Transferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale

51 02 12

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din

domeniul sănătății

51 02.28

Alte transferuri de capital către Instrtutii publice

51.02.29

0

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0

A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55 01.08 la 55.01.10 +55.01.12 + 55 01.13

♦55.01.15+55.01.28+55.01.42)

55.01

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

Programe cu finsrtare antbursabita

55.01 03

O

Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă

55.01.08

O

Programe ISPA

55.01.09

0

Programe SAPARD

55.01 10

0

Programe de dezvoltare

5501 13

0

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

55 01 15

0

Cheltuieli leeligiDi'e ISPA

5501.28

o

Trans-ferurl dm bugetul local către 3socia(ltle de dezvoltare intercomunitarâ

55.01.42

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile

(FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07 * 56.08 * 56.15 la 56.18

56

0

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR ) (56.01.01 ia

n

56 01.03)

56 01

Finanțarea națională •)

59 01.01

0

Finanțarea externa neramoursabila •)

56 01 62

0

Cheituiali neeligibile *)

56.01.03

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

Indicator

PREVFOERI ANUALE

TOTAL

Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02.01 la 56,02.03)

56 02

0

Finanțarea națională *)

56.02 01

0

Finanțarea externa nerambursabila *)

56,02.02

0

Cheltuieli neeligibile *)

56 02.03

Q

Programe din Fondul de Coeziune (FC • (56 03 07 la 56 03.03)

56 03

0

Finanțarea naționala')

56.03 01

0

Finanțarea externa nerambursabila *)

56 03.02

0

^heltuiel» neeligibile *)

56 03.33

0

Programe din Fondul European Aqricoi de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56 04 01 la

56.04.03)

56.04

Finanțarea naționala *)

56.04 01

0

Finanțarea externa nerambursabila ")

56 04 02

0

Cheltuieli neeligibile ’)

56.04.03

0

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FER) (56.05 01 la 56.05.03)

56 05

D

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

Finanțarea naționala *)

56.05.01

O

Finanțarea externa nerambursabila *1

56.05 02

D

Cheltuieli neeligibile

59 05 03

0

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA> (56.07 01 la 56.07 03)

■56.07

0

Finanțarea națională ’)

56.07.01

0

Finanțarea externa nerambursabila *)

56 07.02

0

Cheltuieli neeligibile *,

56 07 03

0

Programe Instrumentul Eurooean de Vecinătate și Parteneriat (ENPt) 156.08.01 la 56.08 03)

56.08

0

Finanțarea națională ‘)

56.06.01

0

finanțarea externa nerambursabila *)

56.08.02

0

Cheltuieli neeligibile ’’i

56.08.03

0

Atte programe comunitare finanțate in penoada 2007-2013 (56 15.01 la 56 15 03)

56 15

0

Finanțarea națională ‘)

56.15.01

0

Page ’8

.^3/-


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

PRFVEDERI ANUALE

TOTAL

Finsnjarea externa nerambursabila *|

56.15.02

0

Cheltuieli neeligibile ‘)

5616.03

0

Alte facilitali si instrumente postaderare (56.16.01 ia 56.16.03)

56.13

0

Finanțarea națională *)

56 16.0,

0

Finanțarea externa nerambursabila *)

56.16,02

0

Cheltuieli neeligibile *)

56.16 03

0

Mecanismul financiar SEE (56 17.01 la 56 17 03*

56.17

0

Finanțarea națională *)

56 17.01

0

Finanțarea externa neramoursabila *,

56 ’7.02

0

Cheltuieli neeligibile *)

56.17.03

0

Programul Norvegian pentru Creștero Economică și Dezvoltare Durabilă (56 1 8.01 ia

o

56 10.03,

56.18

Finanțarea națională ')

56 180i

0

Finanțarea externa neramoursabila “*)

56.18.02

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

mcUcator

PKEVEDERI ANUALE

TOTAL

Cheltuieli neelicjibile *)

oe.1B.03

0

Programul de cooperarae elvetiano-roman vizând reducerea dispariîahlar economice ai

0

sociale In cadrul Uniunii Europene extinse (56.25 Ol ia 56.25.03)

56.25

Finanțarea națională *)

56 25.01

0

Finanțarea exierns nerambursabila ”)

5525 02

0

Cheltuieli neeligibile *)

56 25,03

O

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71 ♦72*75)

70

45

TITLUL XII ACTIVE NErINANCIARE (cod 71.01 ♦ 71.03)

71

45

Active fixe (cod 71 01.01 la 71 01 03*71 01.30)

71.01

45

Construcții

71.01.01

<0

Mașini echipamenre si mijloace de transport

71.01.02

0

Mobilier, aparatura birotică ș. alte active corporale

71.01.03

45

Alte active fixe

71.01 30

0

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

u

page 20

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

Indicator

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.011

72

0

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0

Participare la capitalul soci2l ai societăților comerciale

72 01.01

0

TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE

75

0

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)

79

0

TITLUL XVIJAWBURSARI DE CREDITE (cod 81.04)

81

0

Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

B1 04

a

TITLUL XVII PLAT! EFECTUATE IN ANII PRECEDENT1 SI RECUPERATE IN

ANUL CURENT (85.01)

84

0

Plăti efectuate In anii precedent! si recuperate m anul curent

8501

0

TITLUL XVIII REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

0

Excedent 92.01 96

92.01

u

Excedentul secțiunii de dezvoltare

92 01 97

0

Deficit 9J.01.97

93.01

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

Deficitul secțiunii de dezvoltare

93.01.97

0

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

--“*•--r»-r---—    .----

-"r f 'j.>    7<j

    7~

LONTRASBMNEaZA SECRETAR. IARCGLA feNACBf
JUOEȚUL:CONSTANTA Unitatea administrat’* - teritoriala


MUNICIPIUL CONSTANTA


ANEXA2RI5


Instituția puciică-_ _

Formular


11/05


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE. PE ANUL 2012 Cap.68.02


FREVEDERI ANUALE

DENUMIREA INDICATORILOR


Cod Indicator

total

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE*SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81*841 CHELTUIELI CURENTE (cod 10* 20*30*40* 50*51SF*55SF+57*59)

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

Cheltuieli salariaie In bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 *10.01.30)

Salarii rie baza

Sporuri pentnj comJitii_cc munca _    __ ___ _

Alte sporuri Ore suplimentare FnndjJe premii Prima ae vacanta

47297

47236

01

47236

10

1M46

10.01

6710

10.01 Of

7904

10.01.05

136

10.01.06

3

10.01.07

0

10.01.08

__0

10.01.09

0


Fond pentru posturi ocupate orn cumul _    _ _    _    _

Fond 3ferenț_oiatiî cu ora

Indemnizații plătite unor persoane din afara unițatfi Indemnizații de delegare Indemnizații de detașare

Alocații pentru transportul la s, de a locui de munca Aiocaiii pentru locuințe

Alte dreptun salariate n ban» _    _ _    _    _

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

Ticbele de masa *)

Norme de nrana    _    _

Uniforme si echipament obligatoriu Locuința deserviciu folosita de salanat sf familia sa Transportul la si ce la locul de munca Ticbete de vacanta

_Alte drepturi salariate in natura _

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

Contribuții de asigurări sociale de stat Contribuții de asigurări de somai Contribuții de asigurări sociale de sanatete

Contribuții de asigurau pentm accidente de munca si boli profesionale Ptime de asigurare de viața plătite de angajator pentru angajați Contribuții pentru corcedii s» îndemni rații

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20 16+20.18 la 20.27+20.30)

Bunuri si servicii (cod 20.01 01 Ia 20.01.09+20.01.30)

Furnituri de birou Materiale pentru curățenie

1001 10

0

10.01.11

0

1001.12

0

10.01 13

0

10.01 14

0

1001.15

0

10.01,16

0

10 01.30

565

10.02

0

10.02.01

U

10.02 02

0

1002.03

_0

I0 02.04

0

10.02.05

0

10.02.06

0

1002.30

0

10.03

2436

10 03.01

1749

10.03.02

36

10,03.03

476

10.03.04

77

10.03.05

0

10.03.06

156


20

2001

20 01.01_

6063

1063

20

20.01.02

22


încălzit. Iluminat si forța motrca Aoa. canal si salubritate Carburanți si lubrifiant Piese de schimb Transport

Posta, telecomunicații. radio, tv, Internet Matertaie si prestări de servtcll cu caracter_functionai_

Alte bunun 51 servicii pentru întreținere si funcționare

Reparații curente

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

Hrana pentru oameni Hrana pentru animale

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 ia 20.04.04)

Medicamente Materiale sanitare Reactivi Dezinfectant!

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20 05.01+20.05.03+20T)5.30)

Uniforme si echipament Lenjerie sl accesorii de pal Alte ooiecte do inventar

Deplasări, detasarl, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

Deplasări interne, detașări transferări Deplasări in străinătate

Materiale de laborator

Cercetare-dezvoltare

Carii, publicații si materiale documentare

Consultanta sl expertiza


20.01 03

2CM

20.01.04

_ 74

20 01.05

2?

20.01.06

_ _ ,_3


20.01.07_    _    _ 109

20.01.08    ~    40

20.01.09

_84

20.01.30

479

20.02

201

20.03

2361

20.0301

2361

20 03.02

0

20.04

45

201)401

20

20 04 02

15

20.04.03

0

20.04.04

10

20.05

29

20.05.01

0

20.05 03

0

20,05.30

29

20.06

0

20.06 01

0

20 06.02

0

0

20.09

20.10

0

20.11

24

20.52

0Pregătire profesionala

Protecția muncii

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

Studii si cercetări

Plat, pentru finanțarea patrimoniului genetic ai animalelor

Contribuții aie administrației publice locale ,a realizarea unor lucrări și servicii de Intere» public locai, în baza unor convenții sau contracte de asociere

Reabilitare infrastructura program inundat,! pentru autorrtatl publice locale

Meteorologie

Finanțarea acțiunilor din domeniul apeior

Prevenirea sj combaterea Inundațiilor s« înghețurilor _

Comisioane sl alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20 24.0, la 20.24 03)

Comisioane si alte costur aferente împrumuturilor externe Comisioane si alte costun aferente împrumuturilor interne Stabilirea nscului de tara

Cheltuieli judiciare sl extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale Tlchete cadou

Alte cheltuieli Jcod 20?30.01 la20.30 04+20.30 06+20.30 07+20.30.09+20.30.30)

Jteclama si publicitate

Protocol si reprezentare

_ Prime de asigurare non-viata _

Chirii

Prestări servicii pentru transmiterea drepiurilor

Fondul Presediinteiui/Forcui conducătorului instfluiiei publice

Executarea silita a creanțelor bugetare

A,ie chelluieli oj bunuri 5i servicii

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)~

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

Dobânzi aferente datonei publice interne directe

20.13    6

20.14    9

20j5_     0

20.16    0

20.18    Q

20.19    _    G

20.20_ _ 0

20.21    0

20.22    0

20.23    □'

20.24    0

20.24 01    0

20.2402    J

2024.03    _ O

20.25

20.27

20.30    2325

20.30.01    __    ' _    2

20.30 32_ __    _    85

20.30 03 _    _ _0

20.30,04    _    __    1460

20 30.06_     0

203007    0

20JO09 _ _    _    o

20 3030    300

30    _    _    0

30.01     0

30.01.0,    H


Dobânzi aferenie creditelor interne jarantate    _    _ _ __ :3Q 01.02    0

Dobânzi aferente datoriei publice externe {cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)    30.02     0

_ Dobânzi jferente datonei publice exîern^directe    _ _ _    30 02.01    0

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ot donatorii de credite    _ _ 30.02. C2___ 0

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau direct subimprurnutate     30.02.03     0

_ Dobânzi aferente datoriei puoilce externe locale _    _ _ _ 30.02.05    0

Alte dobânzi (cod 3003.01 la 30.03JI5)     30.03     0

Dobânzi aferent*'mprumuturiloi din rondul de tezaur    _ _ _ _ 30 03.01     0

Dobancfe datorata trezorene statului    _    30 03.02     O

JDobanzi aferente împrumuturilor temporaredin trezoreria statului     30_03.03    0

Dobânzi la depozite si disponibilități pastraie »n_contui trezoreriei statului _    _ 30.03.04     U

Dobânzi la opeațiunile de leasing    30.03.05     0

TITLUL IVSUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)    _    4<L    _?

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif    40.03    U

40.20    _ _0

40,30    O

50

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

Alte subvenții

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂTI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod SLOI) Transferuri curente |cod

51 01.01+51.01.03+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31*51 01.32+51 01 39+51 01 45+51.01.491

Transferuri către instituții publice Acțiuni ae sanalate


50.04


51 SF    243?

51.01     243/

51.01.01    2437

51.01.03 _ 0

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru Finanțarea centrelor de 2) pentru proiecția copilului _

Troiisfervr dir bugetele locale pentru «nsillutiie de asistenta socțălapentru persoaneie qi handicap Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ teritoriale iu situații oe extreme dificultate

Transferuri privind contribuția dc asigur âr» sociale de sănătate»leniru persoaneie aflate ' • cunceoiu pentru creșterea copilului

Iransfer-in privind contribuțiile Je sănătate pentru persoanele beneficiare oe ajutor social

Reabilitare^ termica a ciâdinlorda locuit    _

Transferuri din bugetele consiliilor locale șl județene pentru finanțarea unităților oe asistentă medico* sociale

Transferur» din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camereior agricole

Transferuri către cugetele locale pentru fachitarea obligațiilor restante ale centralelor de termoficare

TITLUL VU ALTE TRANSFERURI (cod 55.02)

B. Transferuri curente în străinătate (câtreorgantzații internaționale) (cod 55.02.01 ♦5S.02.04) Contribuțiiji notlzatii la organisme internaționale Alte transferuri curente ’n străinătate

TITLUL tX ASISTENTA SOCIALA (cod~57.02>

putoare sociale țcod 57 02.01 la 57.02,04)

Ajutoareșociale m numerar    _    _

Ajutoare^sociale in natura _

T ic bete de crasa

Tichete cadou acorcațe pentru cheltuieli sociale

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod ~

59.01+59.02+5911+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25*59.30)

51.01.U     0

51.01.15_ 0

51.01.24 __    0

51.01.26    0

51.01.31    0

51,0132    0

5i0-.39

51.01 46     O

51.0149    0

51 01 50

55 SF


55.02

55.0201

55.02.04

57 57.02 57 02 01 57 02.02 57 02.03


__D

0_

o

o

__0

27230

27230

__1DO33

17205

0

O


59    352


Burse

Ajutoare pentru daune provocate Qe calamitățile naturale Asociații sl fundații

Susținerea cultelor    _

Contribuții la salarizarea personalului ne clerical

Despăgubiri civile

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

Sume afțrente plății creanțelor salariale

Programe ai proiecte privind prevenirea ei combaterea discriminării OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80*81)

59.01

59.02

59.11

59.12 59 15 59.17 59.22 59.25 59.30

79


TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80 03+80.08+80.30)


împrumuturi pentru instituțl^si servicii publice sau acttvltati finanțate Integral din venituri proprii    80.03

Alte împrumuturi    _ _ 80.30

TITLUL XVț_RAMBURSARI DEJțREDITE (cod 81.01*81.02)

Rambursări de credite externe {cod 81.01.01+81 01.02+81.01.05+81.01.06)

Rambursat de credite exîeme contractele de oroonaiorn fle credite

Rambursări de credile externe din fondul de garantate    _

Rsmotjrsari de credite aferente dalonei publice externe locale

Diferențe de mrș aferente datoriei publice externe    _

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

Rambursări dc credite jiterne garantate _ _

Diferente de curs aferente Datoriei publice interne    _ _

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI Sl RECUPERATE IN ANUL CURENT

Plăti afeciuate In anii precederrti sl recuperate ir. anul curent

0

0

352

0

O

0

n

o

o

u


0

a

6

a

o

o

u

o


81__

81.01 _

81 01 01

81.01 02_

81 01.05 81 01.06

81 02 31.02.01 81 02.02 81.02.05_

84

85.01


SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70*84)

d’

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT ATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE {cod 51.02)

55

0

Transferuri decapitai (cod 51.02.12+51.02 22 la 51.02.28)

51.02

n

Transferuri prentai finanțarea investițiilor ia sptale

5i.u2.T2

îransferuri de ta bugetul de stal către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale șl echipamentelor de comunicații in urgență în sănătate

5102.22

Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale penrru finanțarea reparațiilor capitale In sănătate

51 02 23

’A

Transferuri de la bugetul de stal către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții in sănătate

51 02.2*

Transferuri din veniturile proprii 3le Ministerului Sănătății către bugeieie locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații in urgență în sănătate

51.02.25

ni

Transferuri din venitunle proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiiior capilaie in sănătate

51.02.26

• !

Transferuri din veniturile proprii aie Ministerului Sănătății către bugeieie locaie penm• finanțarea altor investiții in sănătate

51.02 27

•'1

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

51 02 25

O

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

III

A Transferuri interne    (cod 55.01.03+55.01.08 la

55.01 10*55.01.12+55.01.13+55 01.15+55.01.18+55 01 21 la 55.01.25*55.01.27+55 01.28+55.01.42)

55.01

1)1

Programe cu finanțare rambursabila

55.m 03

Programe PhARE și alte programe cu finanțare nerambursabilâ

55 01 0B

Programe iSPA

55 01.09

Programe SAPARD

55.01.10

Investiții ale agenților economici cu caonal oe sint

55 01.12

Programe rle dezvoltare

55.01.13Fond Roman de Dezvoltare Sociala    _    _ _ _55.01.15

Alle transferuri curente interne    55.01.18

CteltuieHne eligibile ISPA _ 55.01.26

7 ransferuri din bugetul oca! către asociațiile de dezvoltare intercortujmterâ    55 01 42


Trțin sterlin pentru fachitarea obligațiilor restante aia centratelor de ie rm oricare


_55 01 54


Titlul VIU Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabiie (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56,07+56.08+56.15+56 16+56.17+56,18)

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR )    _

Finanțarea națională **)

Finanțarea Uniunii Europene ♦+)    __ _

Cheltuieli neeiigibile

Programe din Fondul Social European (FSE)    _ _

Finanțarea națională **)_ _ _ _ __

_Finanțarea Uniunii Europene **)    _ _

___Cheltuieli neeligibile **)    _ '

Programe din Fondul de Coeziune (FC|    _ _

_ Finanțarea națională **)    _ _

Finanțarea Uniunii Europene

Cheltuieli neeiigibile *’ )_____ _ _

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEÂDR)_

Finanțarea națională **)_    _ _ _

Finanțarea Uniunii Europene '•_)_

_Cheltuieli neeligibile_22)    _ _

Programe din Fondul European pentru Pescuit IFEP)__ ___

Finanțarea națională •')    _ _

__Finanțarea Uniunii Europene *•}    _ _ __2Z7~    _

Cheltuieli neeiigibile **)    __

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA)_ _ _

Finantareanaționaiâ **)    _ _ __

_finanțarea UniuniiJEuropene **,    _ _

Cheltuieli neeligibile **)_ _ _ _


56

58.01 56.01.0“ 56.01,02 56 01.03

56.02 56 02.01 56.02.02


56.02.03


1

1

6

o

2

o

o

n

0


56.03 56.03.01 ' 56.03,02 56.03.03

56.04 56.04.01 56.04.02 56.04 03 0=

56 05 01 56 05 02

05.03

56.07

56.07 01 5607.02 56.07 03


Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPQ

Finanțarea națională "j    _ _

Finanțarea Uniunii Europene **)___

Cheltuieli neeligibile **)    _

Aite programe comunitare finanțate m perioada 2007-2013 Finanțarea naționala *)

Finanțarea de la Uniunea Europeana *)

Cheltuia!! neeligibile *)'

Alte facilitați si instrumente posiaderare Finanțarea naționala *)

Finanțarea extema nerambursabila *)

Cheltuieli neeligibile *)

Mecanismul financiar 3EE_

Finanțarea naționala *)

F-nantarea externa nerambursabila *)    _

Cheltuieli neeiiqibile _ ___

Pmgrarriul Norvegian pentru Creștere Economică și Dezvoltare Durah-la

Fman’areajTBtlonala *)    '_

Finanțarea extema nerambursabila *)

Cheltuieli neeligibile •)__

CHEL TUIEU DE CAPITAL (cod 71*72*75)

TITLUL XII ACTIVE NEFINÂNCIARE (cod 71 01 la 71 03)

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71 01.30)

Construcții

Mașini echipamente si mijloace deyanspon _

Mooiiier. aparalurâ birotică și alte actNe corporale    _

Alte active fixe _ _

Stocun Icod 71.02.01)

Rezerve ce stat și de mobilizare

Reparații capitale aferente activelor Fixe

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01) Active Financiare (cod 72.01.01)

56.06 56.08.01 56 08 02 56.08.Q3

55.15

56.15.01

56.15.02

56.15 03    _

_58J6 l

_

56.1601

56.16.02

5616.03

56 17 56.17.01 56.17.02 56.17 03

5818

56.18.01 _

5c 1B.O2 _

56.18.03

70

60

71

60

71.01

60

71.01.01

50

71.01.02

10

71.01 03 71.01.30

71.02

71.02.01    _

71.03

72

72.01

Participare la capitalul social al socicîanlcr comerciale

72.01.01


TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE    75

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

_ __84

Plăti efectuata in anii precedenti si recuperate In anul curent    35.01

PREȘEDINTE SEDlNTA

conthasemne <z.â SECRETAU,

’•« AM CELA ENAOMi


’ l'l    Om

7

Page i
Page 2

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

PREVEDERI ANUALE

indicator

TOTAl

Alte sporun

1001.06

216

Ore suplimentare

1001.07

0

Fond de premii

10.0 ■ 06

0

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0

Fona aferent plătii cu ora

10.01.11

0

Indemnizații plătite unor persoane din afara jmlatll

10.01.12

1

Indemnizații de celegare

10.01.13

1

Indemnizații oe detașare

10.01.14

0

Alocații pentru transportul la s; de ia locul de munca

10.01.15

0

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0

Alte drepturi salariate In b2ni

10.01.30

38

Cheltuieli salariate in natura (cod 10 02.01 la 10.02.05*10.02 30>

10.02

0

Tichet© de masa *|

10.0201

0

Pace 4

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

Indicator

PREVEDERI ANUAl E

TOTAL

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09*20.01.301

20.01

12045

Furnituri de birou

20 01 01

660

Materiale pentru curățenie

0

20.01.02

Incaizît. Iluminat si forța motrice

20 01.03

7426

Apa. canal si salubritate

22

20.01.04

Carburanți si lubrifiant!

20 01.05

0

Piese de schimb

269

20.01.06

T ransport

20.01.07

300

Pesta, telecomunicații, '■adio, tv. internet

296

20.01.08

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

0

Alte bunuri si servei pentru inhatirere si funcționare

3072

20.01.30

Reparații curente

77

20.02

Hrana (cod 20.03.01+20.03.Q2)

20.03

0

Page 5

OENUMIPEA INDICATORILOR

Cod

indicator

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

Hisria pentru oameni

20.03.01

0

Hrana pentru animale

20.03.02

0

Medicamente si materiale sanitare (cod 2U.O4.Cil la 20.04.(M|

20.04

n

Medicamente

20.04.01

0

Materiale sanitare

0

20 04 02

Reactivi

20 04 03

0

Dezinfectanti

20 04 04

0

Bunuri de natura obiectelor do Inventar |cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20 05

562

Uniforme si echipament

20 05.01

0

Lenjene si accesorii de par

20.05.03

<1

Alte obiecte ae inventar

20.05.30

5S2

Deplasau, detasarl. transferări <cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

1

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

T

page 6

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

Indicator

PREVEDERI ANUALE

total

Deplasări in străinătate

20.06 02

0

Materiale de laborator

20.09

0

Cercetare-dezvoltare

20.10

0

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

10

Consultanta si expertiza

20.12

65

Pregătire profesionala

20.13

0

Protecția muncii

20.K

4

Muniție, furnituri si armament de natura aciivelor fixe pentru armata

20 15

0

Studii sl cercetări

20.16

0

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic ai animalelor

20.16

0

Contribuții ale administrație* publice locale la realizarea unor lucrări șl servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

1394

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

O

Meteorologie

20.21

0

Page

DENUMIREA INDICATORILOR

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

Prevenirea si combaterea Inundațiilor si înghețurilor

Comisioane sr alte costun aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 ♦ 20.24.02)

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

Comisioane s. alto costun aferente împrumuturilor interne

Cheltuieli Judiciare 91 extrajudiciare derivate din acțiuni In reprezentarea Intereselor statului potrivit dispozițiilor legale Tîchete cadou

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30 00+20.30.30)

Reciama si publicitate

Pmioco* s» reprezentare

Prime de asigurare non-viata

Chirii

Preslari servicii pentru transmiterea drepturilor

Cod

indicator


PREVEDERI ANUALE


TOTAL


20.22

0

2023

0

20.24

0

20 24.01

0

20.24.02

0

20.25

0

20.2?

0

20.30

8726

20 30,01

139

20 30.02

0

20.30.03

T

20.30.04

1843

20.3G 06


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

indicator

Fondul Presedinteiui/Fcndul conducătorului instituției publice

20 30.07

0

Executarea silita a creanțelor bugetara

20.30.09

o

Alto cheltuieli cu bunuri st servicii

20 30.30

8737

TITLUL IU DOBÂNZI (cod 30 01 la 30.03)

30

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01 01*30 01.02)

30.01

0

Dobânzi aferente datoriei publice interne dttecte

30.01 01

0

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

30.01 02

0

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03*30.02.05)

30.02

0

Dobânzi aferente datoriei publica externe directe

30.02 01

0

Dobânzi aferente creditelor externe contractate oe oroonaioni de creolle

3D 02 02

0

Joban2» aferente creditelor externe yarantate sl/sau directe su bl mpr uni utate

30.02.03

0

Dooaiw aferente caloriei publice externe locale-

30.02.05

0

Aite dobânzi (cod 30.03.01 ia 30.03.03* 30.03.05l

30.03

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

PREVEDERIANUALt

TOTAL

Dobânzi aferente imprurruiunlor din fondul ce tezaur

30 03.01

0

Oobanda datorata trezoredei statului

30.03.02

0

Dobânzi aferente împrumuturilor temporare din trezoreria statului

30 03.03

0

Dobânzi (a opeaîiunile de leasing

30.03 05

0

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

n

40.03

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor ia

combustibili

40.20

V

AJte subvenții

40.30

3912

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50 04)

50

0

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

50.04

V

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

(cod 51.01)

51 SF

Transferuri curente (cod

51.01.01+51.01.03+51 01 05*51.01.14*51.01 15*51 01-24+51.01.25+51 01.31+51.01 39 *

9

51.01.46*51.01.49)

51 01

Transferuri calre instituții publice

51.01.01

u

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

Indicator

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

ACbuni de sanșlate

51 Qî 03

0

pmantarea aeroporturilor de interes local

51.01.05

0

Transferuri dm bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor oe zi pentru protecție copilului

51.01.14

0

Transferuri cin bugetele locale pentru instituțiile de asistenta soafala pentru peruanele cu handicap

51 01 15

0

Transferuri din bugetele consiliilor locaie ș« județene pentru acordata unor ajutoare către unitățile administrativ-teritonale fn situații 1b extremă dificultate

51 01 24

a

t ransfenjn pnvind contribuția de asiyurari sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru c/eșterea copilului

51 0i 25

0

Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social

51.01.31

0

Transferul 1 om pugeteie consulilor locale și județene pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociaie

51.01 35

0

Transferuri din bugetele locaie pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

51.01.46

0

Transferun din bugetele ;ccsle pentru finanțarea camerelor agricole

51.01.49

0

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01* 55.02)

55 SF

0

A Transferuri Interne (cod 55.01.18* 55.01.541

55.01

0

Alte transferuri curente intens

55.01.18

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

Transferuri oc-ntni achitarea obligațiilor restante către furnizorii de energic termica ei aie

a

centralelor «Je termoficare

55 01.54

B Transferuri curente în străinătate {către organizații internaționale) (cod 55.02.01*55.02.04)

55.02

v

Coniribuc» și cotizații la organisme internai tonale

55.02.01

Alia transferuri cirenle îp străinătate

55.02 04

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02 04)

57,02

0

Aiutoare sociale in numerei

0

57.02.01

Ajutoare sociale in natura

0

57.02.02

Tirhaie de cresa

0

57.02.03

Tidbete cadou 3cordete pentru cheltuieli sociale

0

57.02.DA

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 ♦ 59.02 + 59.08 »59 11 +59.12 +59.15

+59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30,

59

0

Burse

59.01

0

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cnfl

Indicator

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

Programe pentru tineret

59.08

0

Asociații si fundații

59.11

0

Susținerea cultelor

59.12

0

Contribulii ia salarizarea personalului neclerical

59.15

0

Despăgubiri civile

59.17

0

Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privai

59-20

0

Acțiuni cu caracter științificei social-culturai

59 22

0

Sume aferente plății creanțelor salariate

59.25

0

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

59.30

0

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80*81)

79

0

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.30)

80

împrumuturi pentru institutil si servicii publice sau activ,tatl finanțate integral din venituri proprii

80.03

0

Alte împrumuturi

80.30

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

PREVEDERI ANUALF

TOTAL

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0

Rambursări de credite externe (cod 81.01 01 ♦$! 01.02+81.01 05+81.01.06,

81.01

0

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

81 01 01

0

Rambursări de credite externe din fondul de garantare

31 01 02

0

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

0

Diferente de curs aferente datoriei Dubhce externe

81.01 .06

0

Rambuisari de credite Interne (cod 81.02.01+81.02.02+81 02.05,

81.02

0

Rambursări de credite interne garantate

81.02.01

0

Diferențe de cura aferente datoriei puoiice interne

81 02.02

0

Rsmbursan de credite aferente datoriei publice Interne locale

81.02 05

0

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII FRECEDENTI SI RECUPERATE IN

ANUL CURENT(85.01)

84

0

Plall efectuate in anii precedenti ei recuperate In anul curent

85.01

V

TITLUL XVIII REZERVE. EXCEDENT/DEFICIT

0

Parje 14

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

Excedent 92.01 96

92.01

0

Excedentul secțiunii de funcționare

92.01.»

0

Deficit 93.01.96

93 01

0

Deficitul secțiunii de funcționare

93.ni.9fi

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)

131960

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0

Transferuri de capital (cod 51.02.12*51.02 28*51.02.29)

51.02

0

Transferur prentni finanțarea investițiilor la spitale

51.02.12

0

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniu» sănătății

51,02.28

0

Alte transferuri de capital către instituții publice

51.02.29

0

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

3268

A Transferuri Interne (cod 55.01.03*65.01.08 la 55.01.10 ♦ 55.01.12 * 55.01.13 *55 01 15*55.01.28*55.01.42)

55.01

3268

Programe cu finanțare rambursabila

55.01 02

U

Page -5


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

Programe PHARE șt alte program» cu finanțare ierambursaDiiâ

55.01 08

0

Programe ISPA

55.01 09

0

Programe SAP ARD

55.01.1U

0

Invesulli ale agenților economici cu capital ce stal

55,01,12

3268

Programe de dezvoltare

55.01 13

0

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

55.01,15

0

Cheltuieli neeltglbile ISPA

55.01.28

0

Transferuri dirt bugetul local călre asociațiile de dezvoltare Intercomumtară

55.01 42

0

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN)

postaderarejcod 56.01 la 56.05+cod 56.07 * 56.08 + 56.15 la 56.18 *56.25)

56

15169

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR ) (56.01 01 l3 56.01.03)

56.ni

15186

Finanțarea naționala *)

56 m 01

8061

Finanțarea exlerna neraniDursabila

56.01.02

7111

Cheltuieli neeligibile :)

56.01.03

17.


-^'3

°3tje l 6

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

PREVEDERI ANUALE

indicator

TOTAL

Programe din Fondul Social European (FSE 1(56.02.01 la 56.02.0?,-

56.02

0

Finanțarea națională

56.02 01

0

finanțarea externa nerambursabila *)

56.02.02

0

Cheltuieli neeiigibile *|

56.02.03

0

Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56 03.01 la 56 03,03)

56.03

0

Finanțarea națională *)

56.03.01

0

Finanțarea externa nerambursabila ')

56.03.0?

0

Cheltuieli neeligibile ’)

56.03.03

0

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56 04 01 la 56.04-03)

56.04

0

_ Finanțarea naționala ’l

56 04 0»

0

Finanțarea externa nerambursabila •)

56 04.02

0

Cheltuieli neeiigibile *)

56.04.03

0

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05.01 la 56.05.03)

56 05

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cnd

PREVEDERI ANUALE

indicator

TOTAL

Finanțarea națională •)

53.05.01

0

Finanțarea extem2 nerambursabila *)

56 05 02

0

Cheltuieli neeligibile *)

56 05.03

0

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56 07 01 la 56.07.031

56 07

0

Finanțarea națională *)

56.07 01

0

Finanțarea externa reremhursabila *)

56 07 02

0

Cheltuieli neeligibile •)

56.07.03

0

Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56 00 (?t ta

56.08 03)

56.08

0

Finanțarea naționala *)

56 08.01

0

Finanțarea externa nerambursaoila •)

56.08.02

0

Cheltuieli neeligibile *)

56.08.03

0

Alte programe oomunitare finanțate in perioada 2007-2015 (56.15.01 ia 56.15.03)

56 15

0

Finanțarea națională ')

56.15.0’

U

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicai or

PREVEDERI ANUALE

TOI AL

Finanțarea externa nerambursabila *)

56.15.02

0

Cheltuieli neeligibile ’)

56.15.03

0

Alte facilitat! si instrumente postaderare (56 16.01 la 56 16.03)

50 16

0

Finanțarea națională *)

56 16.tr

0

Finanțarea externa nerambursabila *)

56 16,02

0

Cheltuieli neeligibile *)

5616.03

0

Mecanismul financiar SEE (56 17.01 ia 56 T7.03)

59.1?

0

finanțarea națională •)

59.17 01

0

Finanțarea externa nerambursabila ')

56.17,02

0

_ Cheltuieli neeligibile *)

56 17.03

0

Programul Norvegian pentru Creștere Economică șl Dezvoltare Durabilă (56 13.01 la 56 18.03)

56 18

0

finanțarea națională ’}

56.18.01

0

Finanțarea externa neramDursabila *)

5618.02

fl

Page «9

<*?


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

Cheltuieli neeligibile *)

56.1803

0

Programul de cooperarae elveriano-roman vizând reducerea disuantatîior economice si sociale n cadrul Uniunii Europene extinse (56.25 01 la 56.25.03)

56.25

0

Finanțarea naționala *)

56.25.01

0

Hnantarea externa nerambursabila *)

56.25 CC

0

Cheltuieli neeligibile •)

56.25 03

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71*72*75)

70

113503

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71 01 ♦ 71.03)

71

3323

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

3323

Construcții

71.01.01

2010

Mașini, echipamente st mijloace ce transport

71.01.Q2

0

Mobilier, aparatură birotică ș/ alte active corpor3te

71.0103

0

Alte active fixe

71 01.30

404

Reparații capitale aferente activelor fixe

71 03

0

Page 20

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

Indicator

PREVEDERI ANUALE

total

TITLUL XJII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

110180

72

Active financiare (cod 72.01.01)

110180

72.01

Participare la capitalul social al socieuatjlor comerciale

72.01.01

110180

TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE

n

75

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)

79

0

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)

81

0

Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

81.04

0

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

n

CURENT (85.01)

84

Plăti efectuate în anii precedent! ai recuperate in anul curent

85411

TITLUL XVIII REZERVE, EXCEDENT/DEFICFT

0

Excedent 92.01.98

(i

9201

txcedenîul secțiunii de dezvoltare

32.01.97

0

Deficit 93.01.97

9301

0


Page ?:

CONTRASEMNEAZĂ


SECRETAM V*ARCE .A EMaOtf


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

PREVEDERI ANUALE

TOI AL

Deficitul secțiunii de dezvoltare

93.01,97

0

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

JUDETUL.CONSTANTA

Unitatea administrativ - lenîorialâ MUNICIPIUL CONSTANTA    ANEXA 2 BIS

Instituția publica:____

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2012 CAP 74.02

PREVEDERI ANUALE

DENUMIREA INDICATORILOR


Coc

indicator


TOTAL


TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE OEZVOLTARE)

72125

SECpUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81*84)

71060

CHELTUIEU CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

71060

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10 01+10.02+10.03)

10

0

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 (a 10.0116 *10.01.30)

10.01

0

Salarii de baza

10 01.01

0

Sporuri pentru condiții de munca

10.0i.05_

0

Alte sporuri

10.01.06

0

Ore suplimentare

10.01.07

0

Fond de premii

10.01.08

0

Prima de vacant2

10.01.09

0

_Fond pentru posturi_ocupate prin cumul Fond_aferent plațb cu nra_

Indemnizații plătite unofjjersoane djn afara unnati'i _    __

Indemnizații de delegare Indemnizații ce detașare

Alocații pentru transportul a si ce la locul de munca Alocații pentru locuințe

Alie_drepturi salarialejr bani__

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

Trchete de masa *)

Norme de hrana

Uniforme si echipament obligatoriu Locuința dejervieiu folosita de șaianat si familia sa Transportul la si de la lacul de munca Tichet© ce vacanta

_AJte drepturi salariate in natura

Contribuții (cod 10 03.01 la 10.03.06)

Contribuții de asigurări sociale de stai Contribuții ce as.gurâr» de șomaj Contribuții de asigurări soaale ce sanetste

Coror butii de asigurări pentru accidente de munca si boii profesionale Prime de asigurare de viață plătite de angaiator pentru angajați Conirrbutii pentru conced.i si indemnizații

10.01.10    o

10.01.11

0

10.01.12

0

10.01.13

£

1001 14

0

10.01.15

a

10.01.16

o

10.01.30

c

10.02

0

10.02.01

0

10 02.02

0

10.02.03

q

10 02.04

0

10.02 05

0

10.02.06

D

10.02.30

0

1003

0

10.03.01

0

10.03.02

q

10.03.03

a

10.03.04

0

10.03.05

_ 0

10.03 06

3

30)

20

71060

20.01

71050

20.01.01

0

20.01.02 0


TITLUL I) BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20 06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.

Bunuri ai servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

Furnituri de birou_

Materiale pentru curățenie

încălzii, Iluminat si forța motrica Apa. canal si saiuhntaie Carburanți si lubrifiant!

P'ese de schimb Transport

Posta, telecomunicații, '■adio. iv internet

Materiale si prestări ce servicii cu caracter funcțional    _ _

Alte bunuri si servicii pentr i Irmetinere 51 functforare

Reparații curente

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02^ j4rana pentru oameni Hrara pentru an.maie

Medicamente sl materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

Medicamente Materiale sanitare Reactivi Dezinfectând

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 ♦20 05.03+20 05.30)

Uniforme s» echipament Lenjerie si accesorii de pa:

Alte obiecte ce inventar

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01 +20.06.02)

Dedasan interne detasar transferări Deplasări ip străinătate

Materiale de laborator

Cercetare-dezvoltare

Carii, publicații si materiale documentare

Consultanta si expertiza

20.01 04

71050


Pregătiie profesionala    20.13

Protecția muncii    20.14

Muniție, furnituri si armament oe natura activelor fixe pentru armata _    _    _    _    20.15

Studii si cercetări    20.16

Plăti pentru finanțare» patrimoniului genetic al animalelor    20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local. în

baza unor convenții sau contracte de asociere    _ 20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autorilatl publice locale    20.2Q

Meteorologie    20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor    20.22

Prevenirea si combatereainundatWor sl înghețurilor^    20.23

Comisioane si alte costuri aferente Împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)    _ _    _    _    20.24

Comisioane si alte cos lori aferente împrumuturilor externe _    20.24 01_

Comisioane sl aile oosturi aferente împrumuturilor Interne    _    _    _ _ 2(124 02

_ Stabilirea risculul_de tara    _    20.24,03

Cheltuieli judiciare sl extrajudiciare derivate din acțiuni In reprezentarea Intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale    20.25

Tichete cadou    20.27

Alte cheltuieli fcod 20.30 01 la 20 30.04+20.30.06+20,30.07+20.30.09+20 30.30,    _    _    20.30

Reclama si publicitate _    20.30.01

Pmlocoi si reprezentare    20 30.02

Prime oe asigurare nor.-viata    20.30.03

Chini    20_30 04

Presta^servicii pentru transmiterea drepturilor    _    _ 20.30.05

fondul Presedinlejui/Fondul_conducalorului «nsMuliei pubfii.-e _    _    _    _20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare    20J30.Q9

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii    20.30.30

0

0

o

o

G

0

n

o

c

o

0

o

0

J


13

0

_0

0

o

q

o

6

10


TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

Dobânzi aferente datoriei publice Interne (cod 30.01.01 >30.01.02)

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe _

30

30.01

30.01.0’


Dobânzi aferenre_ersd ițelor interne garantate    30 01 02

Dobânzi aferente datorwpublice externe \cod 30.02.01 la 30 02.03+30 02.05)    30.02

Dobans aferente datoriei publice externe directe    30.02.01

Dobana aferente creditelor externe t^>nțractsle deordonatorli de credite _    _ 30.02.02_

__Dobânzi -aferentecreditelor externe garantate si/sau direct subimprumutate    30.02 03

Dobânzi aferente dator <ei_publice externe locate_    _    _ _    _ 30.02.05^

Alte dobânzi (cod 30.03.01 ia 30.03.05)    _ 30.03

Dobânzi aferente imoru mulurilor din fondul de tezaur    _ _ 30 03.01_

Dobanda nstorata trezoreriei statului    _ _    30.03.02

Dobâuzr aferente împrumuturilor temporare din trezoreria statului _    _ _ 30.03.03

Dobânzi ia depozite si disponibilități păstrate in contul trezoreriei statului    ^0.03.04

Dobânzi^ la opeatiunile de leasing    _ 30.03.05

HTU/l ÎV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)    -    —    -    -

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif    40.03

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

40.20

Alte subvenții _    40.30

TITLUL V FONDURI DE REZER VA (cod 50.04)    50

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale    50.04

TITLUL W TRANSFERURI INTRE UNITAR ALE ADMINISTRARE! PUBLICE (cod 51.01)

Transferuri curente (cod

51 01.01+51.01.03+51 01 14+51.01.15+51.01 24+51 01.26+51.01 31+51.01.32+51.01.39+51.01.46+51 01.40)

Transferuri către instituții publice Acțiuni de sanatare

U

0

Q

0

0

c

o

o

o

o

o

o

o

c

J

3

O

o


0

_0

_0

o


51 SF

51.01

51.01.01

51.01.03


Transferuri dlnjrjgetele consiliilor lucelene pentru finanțarea centrelor ae 21 penii ujjrotectia copilului    51_01. bl    _

Transienjrijjin bugetele; locale pentru mstitutiiie de asistenta sociala pentru persoarele_cți hancicap__    5* 01 15 _ '1

Jransferun din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile

administraliy-'jentoriale In siiuatil 6e extremă dificultate _    _ _ _51.01.24    _ 0

Transfer un privind contribuția de «uigurâr sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru

creșterea jxîpilului    _ _ _    51 01 26    __ U

2>ansferun^nvirtd contribuțiile ce sănâtale pentru persoanele beneficiare de ajutor «ocia»    _ 51 01 31    O

Reabilitarea termică a clădirilor ce locuit    51.01 32    __ p

Transferuri din bugetele eons.lilior locale și județere penttu finanțarea unităților de asistență meflicc-souale 51.0139    _ C

Transferuri din bugetele iocaie pentru finanțarea chel iute Iilor curente din domeniul sănătății _ 6101.46    ___ 0

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole    51.QK49    0

Transferuri către bugetele locale pentru fachilares obligațiilor restante ale cemraielor_de termoficare_    57 01 60    _0

ȚȚTLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.02)    55 SF    O

B. Transfenjrecurente in străinătate (către organizații Internaționale) (cod 55.02.01+55 02.04)    55.02_ _O

Contribuții și cotlzaț-i la organisme r.ternaționale    55.02.01    _

Alte’ransfer jri curente în străinătate    55.02.34     0

TITLUL IX ASISTEMTA^OCiALA (cod 57.02)    57    0

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)     57 02     0

Ajutoare scciaie in numere    57_02.01    0

Ăiutoar© sociale In natura     57.02.02__ 0

Tjcîieteoe cresa    _    _ _ 57.02.03    0

Tichete cauou acordatepentru cheltuieli sociale_    _    _    _    _ 57.02.04    _

TITLUL* ALTE CHELTUIELI (cod

59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.3Q)_    59    _ 0Burse

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale Asociații și fundații Susținerea cultelor

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

Despăgubiri civile

Acțiuni cu caracter științific sl social-cultural

Sume aferente plății creanțelor salanale

Programe si proiecte privind prevenirea s< combaterea discriminării

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)


59-0£    _ a

59.02    0

59.11     0

59.12    0

59J5    _

59.17__ 0

59.22    0

59-25     0

59-30    _    0

79    0


TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80 08+80 30)împrumuturi pentrșinstitutii si servicii publice sau actlvitati finanțate integral din venituri proprii    80.03

Alte imprumuturl    30.30


TITLUL XVI RAMBURSARJ DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02*81.01.05+81.01.06)

Rambursașde credite externe contractate de ordonatorii de credite Rambursări ce credite externe dfnfondul de garantare

Rambursan de credite aferente datoriei ouphce exleme locale    _

Diferențe de curs aferente oatone publice externe^    _

Rambursan de credite interne (cod 81.02.01 *81.02.02+81.02.05)

_ Rambursan de credite interne garantate_

Diferențe dșcurs aferente datorie! publice interne _    _    _    _ _

Rainbursande credite aferente detonai publice nnene locale

TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENT! Sl RECUPERATE IN ANUL CURENT

Plăti efectuate In anii precedent! si recuperate in anul curent


81 0 _81 01 _    0

81.01.01    _0

81.91 02__    _0

81 01.05    _ _ 0

81.01.0G    0

81.02    __ 0

81 02.0T    0

81.02.02

81.02.05


SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+7O34)


84

85.01


ȣ}65


TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATl ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE {cod 51.02>    51

Transferuri de capital (cod 51.02.12*51.02.22 la 51.02.28) _    _    “    5102

Transferuri prentru finanțare» investițiilor la spitale    51 02.12

Transferuri de la bugetul de stat culre cugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și

_ ecniparnenteJor de comunicații în urgență in sănătate __    _    _    _    _5f.02 22

Transferuri de fa bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale in

sănătate    57 CS23

fransferuri ae la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în

sănătate    5102.24

Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea

aparaturumedicale $îechipamenrclor    de comunicații in urgență în sănătate    51 02,25

transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea

_ reparațiilorcapitale in sănătate    51.02.26

Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate    51.02.27


Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății 51.02 25


TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

A. Transferuri interne    icod 55.01.03*55.01 08 la

55.01 10*55.01.12*55^01 13+55.01 15*55.01.18*55.01 21 la 55.01.25*55 01.27*55.01.28+55.01 42|

Programe cu finanțare rambursabila _

_ Programe PHARE și ale programe cu finanțare nerambtlrsabilă

Programe ISPA _

Programe SAPARD    _    _    _

Investiții ale agen(ilor economici cu caoitai ne stat _Programede dezvoltare

Fond Roman de Dezvoltare Sociala AHejrausferud curente mtems Cheltuieli neeligfoile iSPA

55

55 01

55 0Ț03 55.01 08 55.01 09 65.01 U5

5501.12 55.01 13 55.01 15_ 55.01 15 5501.22


1000


i raneferur dki bugetul >ocai către asociațiile de dezvoltare Intercomunlîară

_    Transfer un penmi facrutar&a obligațiilor restante ale centralelor de termoficare

Trtiul VIU Proiecte cp finanțare din Fonduri externe nerambursabhe (FEN) postaderare (cod 56,01 ia 56.05+cod 56.07+56,08+56.15+56 16+56.17+5618)

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională \FEDR l Finanțarea naționala **)

_ Finanțarea Uniunii Europene **)

_ Cheltuieli neeMgibile *”)_

Programe din Fondul Social European (FSE)

Finanțarea națională *2.)

Finanțarea Uniunii Europene **)

Cheltuieli rieelig'bile **)

Programe din Fondul de Coeziune (FCi Fmaniarea națională ’*)

_ Finanțarea Uniunii Europene^4)

Cheltuieli neeligibile **)

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR,

Finanțarea națională **)

Finanțarea Uniunii Europene Cheltuieli neeligibile **)

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP)

Finanțarea națională    _    _ _

_Finanțarea Uniunii Europene •*)

Cheltuieli neeligibile    ____

Programe Instrumentul de Asistentă oentru Preaderare (IPAj _

Finanțarea națională **)

Finanțarea Uniuniț Europene **)

___ Cheltuieli neeligibile **}_

Programe Insțrumentul^uropeande Vecinătate și Parteneriat (ENPI'l _    _ _

-Finanțarea națională *•)

Finanțarea Uniunii Europene •«)

55.01 42

55 01.54


56 _ _?

56.01__ «

56.01.01    _    _    0

56.01.02__ 0

56.01.03-    0

56.02_     0

56.02 Ci    0

56.02 02     0

56.02.03    0


ZȘ.03 56JJ3 Oi 56.03 02

56 03 03    _

56.04 56.04.01 56.04.02 56 04.03

56 05    -

560501 56 05.02_ 56.05.03 _ 56.07 56.07.0-56.07.02 _ 56.07.03

5605

56.08.01-

56.0802


_ Cheltuieli n_eeligibile_”)

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 Finanțarea naționala *y Finanțarea de la “UniuneaTEuropeana *)

Cheltuieli neeliglbîîe *)    ”

Afle facilitați si instrumeniejx)staberare Finanțarea naționala *)

Finanțarea exlerna^neramhursabila *}

Cheltuieli’ neeligihlie *)    

Mecanismul financiar ȘEE

Rnantarea naționala *)

Finanțarea externa ne^smbursabila *')

Cheltuieli neeligibile ’J

Programul Norvegian penxrj Creștere Economica și Dezvoltare Durabila Finanțarea naționala/)

Finanțarea externa nerambursabila * I Cheltuieli_neeligibi]e *)

CHEL TUtELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71 03)

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01 03+71.01.30)

Construcții

Mașini, ech£amențe si mijloace ce transport Mobiter aparatură birotică ji aile active corooraic Alte active fixe

Stocuri (cod 71.02.01)

Rezerve de stat și de moDillzare

Reparații capitale aferente activelor fixe

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

Activa financiare (cod 72.01.01)

Participare la capitalul social ai societăților comerciale

TITLUL XIV FONDUL NATIONAL OE DEZVOLTARE

56.08.03

5615

5615.01 56.1502 56 15 03

56 16

56 16.01

56.16 02 56.10 03

56.17

55 17.01 56,17.02

— —

56.17 03

5618

56 18 01

56J8.02

56.1803

— —

70

65

71

65

71.01

65

71 01 01

0

71.01.02

n

71.01.03

0

71.01.30

85

71.02

0

71.02.01

0

71.03

0

72

* — —

72.01

0

72.01X11

0

75

0

TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT


Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent    85.01


PREȘEDINTE ȘEDINȚA


• -’^TRaSEMPvEAZA SECRETAR «CELA esxche


JUDEȚUL. CONSTANTA

Unitatea administrativ - reritoriaiâ MUNICIPIUL CONSTAN] A

ANEXA 2 Bir


Instituția

Xiblicâ:

Fmmuiar

r 11/05


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI; ARTICOLE Șl ALINEATE. PE ANUL 20112 CAP .81.02

PREVEDERI ANUALE


DENUMIREA INDICATORILOR


Cod

Indicator


TOTAL


TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

37425


SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01 +80+81*84)

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

36365

01    36365


TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01 16+10.01.30)

Saiani deoaza

Sponjri pentru condiții ce munca Alteșporurf _

Ore sjpirmenlare

Forra de premii    _    _

Prima de vacanta

J0 _    _    0

10.01    _n

10.01.01    o

10.01.05    _     o

10.01.06    _    JJ

10.01.07    0

10.01.08    0

10.01.09    0


Fond pentru posturi ocupate pnn cumul

Fond aferent piatfi cu ora_    _ _    _

Indemnizații plătite unor persoane din afara unita&i_

indemnizații de delegare

Indemnizații de detașare

Alocații pentru transportul la si ce ia locul rie munca

Alocații pentru locuințe

Aile drepturi salariate in pari _

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02 01 ta 10.02.06+10.02.30)

Ticnele Ce masa •) _

Norme ce hrana

Unitormeși echipament obligatoriu

Locuința de serviciu folosita de^aianat si familie sa

Transportul la si de la locul de munca

Tichet© ce vacanta

_ Alte drepturi salariate t natura    _

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

Contribuții de asigurări soc ale de siat Conmbutii de asigurări de șomaj Contrbut;i de asigurări sociale dc sanatate

Contribuții ce 3Siguran pentru accidente de munca si boii profesionale Prime ne asigurare de viața Dlâtite de angajator pentru angajați Contribuții pentru concedii si indemnizații

TTTLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20 06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

Bunun ei servicii [cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

F urnit unde biroi •

Materiale pentru curățenie

10.01.10

10.01 11

10.01.12

10 01.13

10.01 14

10.01.15

10.01 16

10.01.30

10.02

0

10.02.01

0

10 02.02

0

10 02,03

0

10.02.04

o

10 02 05

0

10.02.06

0

10.02.30

0

10.03

10.03.01

10.03.02

10.03 03

10.03 04

10 03.05

10 03.06

20

20.01

20.01.01

2001.02


0

o

0


9

0

D

O

£

0

0


0_

o

'J

o


încălzit iluminai si forța matrfca Apa. sangl st salubritale Carburanți si lubnfianti Piese ce schimb Transport

Posta, telecomunicații, radio, tv. internet Materiale si D'esfâri ce servicii cu caracter funcțional Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

Reparații curente

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

jHrana pentru oameni _    _ _

Hrana pentrj animale

Medicamente sl materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04J

Medicamente Materiale sanitare Reactivi Dezinfectant!

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

Uniforme si echipament Lenjerie si accesan» de pal Alte obiecte de inventar

Deplasări, detasari. transferări icod 20.06.01+20.06.02)

Deplasări interne, detașân. transferări Depiasar- în străinătate

Materiale de laborator

Cerce tare-dezvoltare

Cârti, publicații si materiale documentare

Consultanta si expertiza

20.01.03     n

20.01.04    0

20JȚ! 05     O

20.01.06_ O

20.01.07    O

2Q.0V08     O

20.0109_ O

20.01 30    u

20.02     O

20.03    _0

20.03.01    O

20.03.02     O

20.04     O

20.04.01    O

20.04.02     0

20 04 03    O

20.04.04    O

20.05     C

20.05.01     0

20.05.03    O

20.05.30     O

20.06_ O

20.0601    O

20.06.02    _ _ O

20.09     O

20.10    O

20.11

ol o


20.12

Pregătire profesionala

Protecția muncii _    _

Muniție., furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata Studii si cercetări

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări si servicii de interes public local, in baza unor convenții sau contracte de asociere

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritaripublice locale

Meteorologia

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 ia 20.24.03)

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne Stabilirea riscului de tara

Cheltuieli judiciare sl extrajudiciare deriv ale din acțiuni In reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

Ticnele cadou

Alte cheltuieli (cod 20J0.01 la 20.30 04«-20.30 06+20 30 07+20.30 09+20.30.30)

Reclama sl publicitate

Protocol si reprezentare    _    ___ _

Prime de asigurare non-viata _ _

Chim

Prestariservicti pentru transmiterea drepturilor

bordul Presedinteiut/Rrndul conducătorului InstltuUei Duplice

Execuiarea silita a creanțelor bugetare

Alle cheltuieli cu bunur si servicii _

TITLUL IU DOBÂNZI (cod 30.0i la 30.03)

Dobânzi aferente datorieijpublice interne (cod 30.01.01 *30.01.02)

Dobânzi aferente datoriei publice Interne directe

20.13

20J4

20J5

20.16

20.18


20.19

20.20

20.21_

20.22

20.23

20.24 20.24 01 20.24.02 20 24 03

20.25

20.27

20.30

20.30.01 20 30 02 20 30 03 20 30.04 20.3(106 20.30.07 20^30.09 20.30.30


_ 30

30.01

30.01.01


Dooâr.ziaferente creditelor interne garantate

Dobânzijferente datoriei publice externe (cod 30 02.01 la 30.02 03+30.02,05Î Dobânzi aferente datoriei publice externe directe_    _

__Dobanzi aferente creditelor externe contractate oe ordonator-i de credite Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau diseca supimprumutate Dobânzi aferente datoriei publice externe locale^

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)

__Dobanz1 aferente impm muluri lor din fondul de tezaur _

Dobânda datorata trezoreriei statului _    _

Dooanzi aferente împrumuturilor temporare cin trezorena statului Dobânzi la deooz’ie ji d.spombilltati păstrate in contul trezoreriei stalului Dobânzi la_opeatiuniie dejessing

30.01.02    O

30.02     0

30.02.01     g

30.02.02    0

30.02.03    0

30.02.05     0

30.03     0

30.03 01     g

30 03 02     o

30 03.03     o

30.03.04    O

30.03 05    O


TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)    _ 40    _ 36365

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț ș» tarif    40.03    0

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

4020    3000

Alte subvenții    40.30    33365

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50 04)    50     3

Fond de rezerva bugetara ta dispoziția autorităților locale    50.04    0

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT ATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

_    _ _ __ 51SF

Transferuri curente (cod

51.01.014-51.01.03+51.01.14*51.01 15+51 01.24^51.01.25+51 01 31+51 01 32*51 01.30*51 $1.45+51.01.481    51 01

Transferuri către instituții publice    51.01.01

Acțiuni oe sanatate


51.01.03

2

o

o

o


'I

X

Transferuri din bugetele» consiliilor Județene pentru finanțarea centrelor de a pentru proteste copilului _ 51,01.14    L'

Transferuri flin bugetele locale penhu insututiiie de asistenta sociala pentru persoanele nu nancirap    51 .01.16»______0

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acorcarea unor ajutoare care unitățile □dmtnistrativ-

'.bniortale In situații de extrema dificultate_    _ 5101.24     D

Transferuri privind contribuția ce asigurări sociale tic sânâtatw pentru persoanele aflai*- în concediu pentru

creșterea copilului    _ 51.01.26    Ci

Transferuri privind coniribuțiile de sănătate pentru    persoanele beneficiare de ajutor social    51 01 31    0

Reabilitarea termică a clădirilor de locuit    51 01 32

Transferul din bugetele oonsilmor locaie $i |udețene pentru finanțarea unnățitor de asistență medico-sanlaia    51.01.39_ l’

Transfcmn din bugetele focale pentru finanțat ea cheltuielilor cuionte din domeniul sănătății     5101,46    0

Transferuri din bugetele Iccaie pentru finanțarea camerelor agricole    51 0t49    0

Transferuri către nugetale Iacale pentru fechflarea obligațiilor restante ele centralelor de lermoficare    __57.01.50    0

TULUL VH ALTE TRANSFERURI (cod 55.02)    55 SF    '

B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționalei (cod 55 02.01+55.02.041    55.02    0

Contribuții și cotizații la organisme internaționale    55    02 01     0

Alte transferuri curente in străinătate    55.02 04    0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)    57    0

Ajutoare sociale icod 57.02.01 la 57 02.04)    57 02    0

Ajutoare sociale In    numerar    ___ _ ___ 57.02.01    9

Ajutoare sociale in ratura    57    02 02    0

Tichete de cresa    57    02 03    0

Tichete cadou acordate pentru cnettuieii sociaie    5 T    02.04_0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 5901*59.02*59.11+59.12+59.15->-59.17-,S9.22+S9.25+59.30)


Burse

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

Asociații si fundații

Susținerea cultelor

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

Despăgubiri civile

Acțiuni cu caracter științific a» sodal-cultural

Sume aferente plății creanțelor salariale

programe ai proiecte privind prevenirea ai combaterea discriminării

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80703+80,08+80.30)

jmprumuiuri pentru instituții sl servicii publice sau activit3tl finanțate integral din venituri proprii Alte împrumuturi

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE_CREDITE (cod 81.01+81.02)

Rambursări de credite externe (cod 81 01.01+81.01.02+81.01.05+81.01,06)

Rambursări ae credile externe conți act a te de ordonatorii de credite_    _

Rambursările credite externe din fontiut de garantare

Rambursar, de credite aferente tfalariei puolice externe locale    _

Direrențede curs aferentedatonei publice externe    _ _

Rambursări de credite Interne (cod 81.02.01+81,02.02+81.02.05)

Rambursări ce credite Interne garantate    _    _

Diferențe de curs aferente datoriei puolice interne _ _ _

Rambursa/ de credile aferente catone, publice interne locale

59.01    0

69.02    0

59.11    0

59.12    _    O

59.15    _    0

59.17__ 0

59.22    Q

59.25     £

59.30    0

79     Q

80    0

80.03    0

80.30    0


81 0

81.01    0

81,01,01    0

8101,02 _0

81 01.05    0

31 01.06    0

81.02     P

81.02.01    0

81.02.02    0

8102.05     0


TITLUL XVII PLAT! EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI Sl RECUPERATE IN ANUL CURENT

__    84

Plăti efectuate in anii precedent) sl recuperate in anul curent    85.01

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51 02)

51

0

Transferuri ae capital (cod 51.02.12+51.02.22 le 51.02.28)

51.02

6

~ =<’'isren r prentru    nvsstitft'Of te =rnl^i-

5\0Z ’L

Transferuri de !& bugetul ae stat către bugetele locaie pentru finanțarea aparaturii meciKrate echipamentelor de comunicații in urgență în sănătate

51.02.22

fi

Transferuri ae la bugetul de stat către bugetele loca'e pentru finanțarea reparațiilor capitale in sănătate

51.Q2.23

6

Transferuri de /a cugetul de star către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

51.02.24

0

Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și ecriipamentelor de comunicații in urgență în sănătate

51 02.25

li

Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale In sănătate

51.02.25

(i

Transferuri dm veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sânatăte

51.02.27

Transferuri din bugetele localăpentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

51.02.25

Tj

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0

A Transferuri interne    (cod 55 01.03+55.01 08 la 55.01.10*55.01.12+55 01.13*55.01.15+55.01 13+55.01 21 ta

55.01 25*55.01.27+55.01.23+55,01.42)

55.01

D

Programe cu finanțare rambursabila

5501.03

Programe PHARE ș, alte programe cu finanțare nerambursabilă

55.01.08

prtnjrame ISPA

55 01.09

Programe SAPARD

55.01.10

Investiții ale agențilnr gnomici cu capital de etal

55.01.12

U

°rcgrame de dezvoltare    _    _ _    55.01.13

-ond Roman de Dey/oltarc Socia    55.01 15

Alts transferul-' curente interne    55.01.18

Cre njieli neeligibRe ISPA    _ 55.01.28

55.01 42


Transferuri dJr bugetul «ocai către asociațiile oe aezvoftar£-iritercomunitară Transferuri pentru (achitarea ubliga^torj^simnie ale centralelor de fermaficare    55 CP .54

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod


56.01 ia 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56,16+56.17+56.18)    5e

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR    ~    56 01

Finanțarea naționala **)    56.01 01

__Finanțarea Uniunii Europene    56,01.02

Cheltuieli neeligibiie **)    55 01.03

Programe din Fondul Social European    (FSE)    56.02

_    Finanțarea națională *21    56.02.cn

Finanțarea Uniunii Europene    **)    56.02.02

Cheltuieli neellgibile_2)    56.02 03

Programe din Fondul de Coeziune (FC)_    __ _ 56,03

finanțarea națională ”,    5603.01

Finanțarea Uniunii Europene *21    _    _    _ _ _ _56.03.02

_ Cheltuieli neeligibile **)    56 03.03

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADRj_    _ _    56.04

Finanțarea națională **i    56.0 oi

Finanțarea Uniunii Europene-)    _    _    __ __Z~    _    _    56.04 02

Cheltuieli neeligibile **)    56.04 03

Programe din_Fondut European pentru Pescuit IFEPL    _ §§ 05

Finanțarea națională **)_    56,05.01

_ _Fînanțarea Uniunii Europene    56 05.02

Cheltuieli neeligibiie 22)    56.05.03

Programe Instrumentul de Asistența pentru Preaderare (IPA/    _ ___ 56 07

_Finanțarea naționața **)    __ 56.07.01

Finanțarea Uniunii Europene **)    —    — _    7 _    56.0702

_ Cneltuieli neeligibile "*)_    56.07.03

Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENP|)_    __ _ _ 56.08

-Finanțarea națională **)    56.08.01

Finanțarea Uniunii Europene    56.08 02

0

0

0

0

_0

_o

o

__ o

o_Chelfuieli j] eeiigibilej/)

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013_ Finanțarea naționala

Finanțarea de la Uniunea Europeana Cheltuieli neeligibile *)

Aite faalițati si instrumente posLaderare

_Flnantarea naționala *)

Finanțarea externă neramDifrsauiia *)

“Cheltuleirneeligibile- *)

Mecanismul financiar SEE _

Finanțarea naționala *)

Finanțarea externa nerambursamia ')

Che[tuieli neeligibile *} _

Programu» Norvegian pentru Creștere Economică și Dezvoltare Durahllâ Finanțarea naționala/)

Finanțarea externa nerarnoursabila *)

Cheltuieli neeligibile •)

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

Active fixe |cod 71.01 01 ta 71.01.03+71.01.30)

Construcții

_Mașini. echipamente șnnljloace de iransport_ _    _

Mobilier, aparatură birotică alte active corporale __

Ahesciive fixe

Stocuri (cod 71.02.01)

Rezervede stat și de mobilizare

Reparații capitale aferente activelor fixe

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.011

Active financiare (cod 72 01.01)

PaniciDare Ia capitalul sudai al societăților comerciaie

TITLUL XIV FONDULNATIONAL DE DEZVOLTARE


56.08 03

56.75

56.15    01 56.15.02 5fl.15.ca_

56.16 56. '6.01 56.10,02

56.16    03 _

56.’7

56.17.01 56.17.02 _

56.17    03

56J8

56.18.01

56J8.02

50.1803
70    _1O6O

71    _    1060

71.01    1060

71 01 01    1060

71.01.02    _    0

71.01.03    _ 0

7164,30    ' e

71.02    0

71.02.01    0

71.03     0

72

72.01    Q

72.0101    0


75    0


TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

34

85.01


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

ZONTKASEMN OAZA SK MblAK.

•IA «CELA EH AC UE

JUDEȚUL CONSTANTA

Unitatea 3crninistrativ teritorială MUNICIPIUL CONSIANTA

ANEXA 2 BIS


instituția publică__

Fcrmular


11/05


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI. ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2012 CAP.54,02

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

31521

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01*80+81*84)

16350

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+3O+4O+50+51SF+55SF+57+59)

01

18350

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+70.02+10.03)

10

0

Cheltuieli salariale in bani (cod 10,01.01 la 10 01,16+10.01.30)

10.01

0

Saiarii de baza

10.01.01

0

Sporuri pentru condiții ce munca

10.01.05

0

Alte sporuri

10.01.06

0

Ore suplimentare

10.01.07

fl

I cnd de premii

10.01.08

0

Prima ds vacanta

10.01.09

0

Fond pentru posturi ocupate prin cumul    _

Fond aferent plătii cu ots _

Indemnizații plătit» unor persoane din afara unltatli Indemnizații de ceiegare Indemnizații de ueiasare

Aiuc3tii pentru Tansportid 12 s. ae ia locul de munca Alocații pentru locuințe Alte drepturi salanale in bani

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06*10.02.30)

Tichete de masa ’)_

Norme oe hrana

Uniforme si echipament obligatoriu

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa    _

Transportul la si de la locul de munca Tichete de vacanta

Alte drepturi salanale in natura    _

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03 06)

Contribuții de 3sigurari sociale oe stat Contribuții de asigurări de șomaj Contribuit! de asigurări sociale oe sanatate

Cnntnbutri de asigurări pentnj accidente ce munca si boii profesionale Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.01.10

_ 10.01,11

__10.01 .1 2

10.01 13 10.01.14

__HJ.OI.15

_ 10.01.16

_"    10.01.30

10.02

10.02.01

10.02.02


10 02.03 10.02.04 10 02 05 10 02.06 10 02.30

10.03 10 03,01 0.03 02 10.03 03 10.03,04 ■0.C3.05 1003.06


___ 0

0

0

0

_o

o

c

a

o__

o

0

o

o

o

o

D_

o

o

_o

__o

o

o

o


TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

_     20     1050

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) _ 20.01    0

Furnituri de birou _ 20.01.01    Jj

Materiale pentru curățenie    20.01.02    0

ÎhcalziL Iluminat si torta motrica Apa. canal si salubritate Carburanți si lubrifiant»

Piese oe scrima Transport

Posta. ielecomwMcat» racio tv internet

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcționa!

Alte bunuri 5» servei» pentru întreținere si ‘urc-ic nare

Reparații curente

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

Hrana pentru oameni Hrana pentru animate

Medicamente sl materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

___Medicamente

Materiale sanitare

Reactivi

Dezinfectant)

Bunuri de natura obiectelor de Inventar (cod 20.05?01+20.05.03+20.05.30)

Uniforme si echipament Lenjerie sl accesoni de pai Alte ooiecte de inventar

Deptasari. detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

Deplasări interne, detașări, transferări Deplasări în străinătate

Materiale de laborator

Cercetaro-dezvoltare

Cârti, publicații si materiale documentare

Consultanta si expertiza

20.01.03 20.01.0£ 20 01 05 20 01.06 20,01.07 20.01.08 20.01.09 20.01.30

20 02

20.03

20.03.01

20.03.02

20.04

20.64.01

20.04.02

20.04.03

20.04.04

20 05 20.05.01 20 05.03 20.05.30

20.06

20.06.01

20.06.02

20.09

20.10

20.11

20.12

•J/5


Pregătire profesionala Protecția muncii

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata Studii si cercetări

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de Interes pudic local. în baza unor convenții aau contracte de asociere

Reabilitare Infrastructura program inundații pentru auwritati puollce locale

Meteorologie

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

Prevenirea si combaterea inundatil!or_șUngbeturilor

Comisioane ei alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 ia 20.24.032

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe_    _

Comisioane si alte costuri aferentejinprumuturilor interne    _

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni In reprezentarea Intereselor statului, potrivi:

2D.13 20.14 20 15 2016 20 18


20.19


20.20

20.21

20.22

20.23

2024

20 24 01 20 24 02


1050

__0

a

o

o

o

o

■ o


20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20 30.01 la 20J0 04*20 30.06*20.30.07+20.30 09+20.30.30)

20.30

0

Reclama si puhliciiaie

20 30.01

0

Protocol si reprezentare

20 30 02

0

Prime de asigurare non-viala

20.30 03

0

Chmi

20 30 04

0

Presiari servcli pentru transmiterea drepturilor

20-3006

0

Fondul Preeedintelui/Fonoul conducătorului Instituției puolioe

20.30 07

0

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0

Alte cheltuieli cu Dunur, si servicii

20.30.30

D

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

d

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01 02J

30.01

0

Dooanzi aferente datoriei publice rleme directe

30.01.01

gi

Dobânzi aferente creditelor interne garantate _ _

Dobânzi aferente datorie» publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

Dobânzi aferanfe datoriei publice exxerne directe

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

Dcbanzi aferente creditelor externe garantate si/sau direct suoimpnjmufefe_

Dobânzi a teren te d3tonei publice externe i o caic

Alia dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.05}

Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur    _ _

Dcbanca datorata trezoreriei statului

Dobânzi aferente împrumuturilor ‘emporare din trezoreria siatmuj    __

Dobânzi la oepezite si disponibilități păstrate in contul trezorerie» statului Dobânzi la opeatiunile de leasing

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40 20+40,30)

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

Alte subvenții

__4_2__

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

Fond de tezerva bugetara fa dispoziția autorităților locale

30.01.02

30.02

33.02 01 30.02.02 30.02.03

__3002.05

30 03

30.03,01 30.03 02 30.03 03 30.03.04 30 03 05


40

40 03


40.20    0

40.30    0

50    _ o

50.04    0


TTTLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITAT) ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

_ _51 SF

Transferuri curente (cod

51.01.01*51 01.03+51.01,14*51 01 15+51.01.24*51.01.20*51.01.31+51.01.32+51.01.20+51.01.40*51 01.49)    51>01

Transferuri către instituții publice    51.01.01

_Acțiuni de senatste    51.01 03

Q

_0

0

o

o

o

o

o

_o

o

o

17300

1Î300


//

0

0

D


Transferuri din bugetele consllliloi județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului    51 01 ’4    0

Transterun din ougeteie locaie pentru rstitutlile de as.taienta sociala oen’.n. persoanele cu handicap _5*1 QU5__fJ

Transferuri rin bugetele cors liiicr locale șl județene pentru 3corcarea unor ajutoare către unitățile administpativ-

tentonaie in situații de extremă dificultate    _ 51 01.24_ 0

I ransferurl privim i contribuția ce asigurări sociale dw^anatale pentru persoanele aflate in concediu pentru

creșterea copilului _ _ _ _ 51.01.26__0

Transferuri pnvind contribuțiile rin sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social    _51 01.31    0

Reabilitarea termica a clădirilor de locuit     51.01.32    o

Transferuri din bugetele consiliilor 'ocale și județene pentru finanțarea unităților de asistența medico-sociale    5101.39    0

Transterun din bugetele locale centru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății    51 01 46    0

Transterun din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricolă    51 01.49    0

Transferuri către bugetele locale pentru fachitarea obligațiilor restante ale centralelor de lermoficare    51.01.50

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.02)    _ '    55 SF

a Transferuri curentejn străinătate (către organizații inlemațtonale) (cod 55.02,01+55.02.04)_    55.02

Contribuții și cotizații la organisme internaționale    _ 55 02.01

Alte trarisferjri curente în străinătate    55 02.04

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)    57

Ajutoare sociale (cod 57 02.01 la 57.02.04)    _ 57.02

_Ajutoare scoale in numerar_    _ 57 02.01

_Ajutoare sociale in natura_    57.02.02

_Tichete oe ewsg    57 02 03

Tlcnete cadoL scontate pentru cneltuiell sociaie _ _ 57_O2.04

0

0

0

0

U

0

0

0

0

o

o59Burse

Ajutoare pentru daune provocare de calamitățile naturale

Asociat,! si fundații

Susținerea cultelor

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

Despăgubiri civile

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

Sume aferente plății creanțelor salariate

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

TITLUL XV ÎMPRUMUTURIJcod 80.03+80.08+80.30)

împrumuturi pentru instituții s£servicil publice sau activitati finanțate integrai din venituri proprii Alte împrumuturi

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

Rambursări de credite externe {cod 81.01.01+81.01 02+81.01.05+81.0100)

_ Rambursări de_credite axieme contractate de ordonatorii ce credite Rambursări de credite externe din fondUi de garantare _

_ Rambursările credite aferente datoriei publice externe locale Diferențe oe curs afereniedatoriej publice externe

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81 02.051 Rambursăric*e credite inrerne garantate Diferente de curs aferente datoriei publice interne Rambtirsari de credite aferente datoriei publice interne locale

TITLUL XVII PLAT! EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

Plat, efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

59.01

59.02

59 11

59.12

59.15

59/17

59.22

59.25

59.30

79

80

80.03

80.30

81

81.01

91 01.01 81 01.02 81.01_95 81 01 06

81.02 8102.01 8102 02 8102 05

84

85.01


2

o

o

o

o

o

o

0

o

I

o

Q

o

o

o

0

o

_u

o

_0

o

o

o


SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51*55+56*70+84)

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT ATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51 02)

Transferuri de capital (cod 51.02.12*51.02.22 la 51.02.28)

Transferuri prennu finanțarea mvestfHllor la soitaie

Transferuri dinjuigetelejocale pentru finanțarea chettuielllorde capitajjtin domeniul sănătății Alte transfer uri de capital către institutu

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

A. Transferuri Interne    (cod 55.01.03*55.01.08 la

55.01 10+55.01 12+55.01 13+55.01,15+55.01 18+55.01.21 la 55.01 25+55.01 27+55.01.28*55.01.42)

Programe cu finanțare rambursabila _

Programe PHARE șl alte programe cu finanțare nerambursablls^

Programe ISPA Progra n t e SAP ARD_

Inveșfrtu aie egențiior economici cu capital de șțat Programe deaezvoltare

Fand Roman de Dezvoltare Sociala    _ _    _ __ __

Alte transferuri curente interne Cheltuieli neeligibile IȘPA

Transferuri din bugelu! Ioca£ câine asociațiile de dezvoltare inîeKXjmunnarâ

13177

51

0

51.02

0

51 02.12

n

51 02.28

u

51.02.29

n

55

12254

55.01

12354


Transferuri pentru tachitarea obligațiilor Restante aje centralelor de lermoficare _    __ __

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 ta 56.05+cod 56.07+56.08+56.15*56.76+56.77*56.78)

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDRȚ

55.01 03 55.0 T 08

55.01.09    _

55.01.10

55.01.12 _    12354

55.01 13 _    _

55 0”.15

55 01 ȚI    _

55.01.28

55.0142

55 01.54


56

55 01


Finanțarea naționala **)

_ Finanțarea Uniunii Europene

Cheltuieli neeiigibile *•)

Frograme din Fondul Social_European (FSE)    _

Finanțarea națională »+)    _

_ Finanțarea Uniunii Europene^)

Cheltu<eli neeiigibile **}    _ _

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

_ Fina£țarea_naționalâ ^)    _

Finanțarea Uniunii Europene **|    _

Cheltuieli neeiigibile “)    _

Programe din Fondul European Agncol de Dezvoltare Rurala (FEADR) _ Finanțarea națională

Finanțarea Unțunii Europene *2)    _

_ Cheltuieli_neeligibile **)

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP)_

Finanțarea naționala **)

_ Finanțarea Uniuni» Ejropene "i__

Cheltuieli neeligibile ")

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaaerare (iPA) _

Finanțarea națională_    _

Finanțarea Uniunii Europene *2j

Cheltuieli neeiigibile °)    _ _

Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parîerenat (ENPl) __Finanfcarea națională **)

Finanțarea Uniunii Europene “)

_ Cheltuieli neeligibile **J_    __

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2C13 Finanțarea naționala *)

Finanțarea de la Uniunea Eutopeana Cbeltuieirneeligibile i)

Alte facilitați si instrumente postaderare^

Finanțarea naționala’)

Finanțarea externa nerambursablla i)


î>i


56.01.01

Q

56.01 02

D

56.01 03

0

56 02

0

56.02.01

0

50.02 02

0

56.02.03

0

56.03

5G 03.01

56 03.02

56 03.03

56.04

56 04 01

56 04.02

56.04.03

56.05

56.05.01

56.05.02

58.05 03

50 07

56.07 01

56,07 02

56 07 03 _

56.08    _    _

56.06.01 5608.02 56.08.03

56.15

5615.01    _

56.15.02 _

56.15.03

5615 56.16 01 55 18 02

O:

Cheltuieli neeligibile ’

Mecanismul financiar SEE    __ _

Finanțarea naționala *)

Finanțarea externa nerambursabila ’)    _

_Cheltuieli neeligibile _j__

Programul Non/egiar» pentru Creștere Ecnnomica și Dezvoltare Durabilă

Finantarea_naiionala ’)    _ __

Finanțarea extem2 neramnursabila *)


56 16.03


58 17


56 17.01


56 '7.02 56 17,03

56.13 56 18*01

56 18.02 56 18.03

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71 *72+75)

70

017

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

017

Active fixe {cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

017

Construcții

71,01.01

M3șim echipamente si mijloace de transport

71 01.02

0

Mooiher. aparatură birotică ș> alte active corporale

71.01.03

0

AJte active fixe

71.01.30

20

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0

Rezerve oe stat șl Ue mobiliare

71.02.01

0

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

n

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0

Participare la capitalul social a! sociâfcatilor comerciale

72.01.01

0

TITLUL XIV FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE

75

0

VTL UL XVII PLĂTI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENV SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

34

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

85.01

C0NTRÂ5EM ’^EAZA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

r’tir’Sfcw

mahcfla


C-SV ■


Lista obiccthehir dc investiții pc anul 2012

416.868    468.471

335.766    132.705

123.896    (l|    0|    o|    0|    12354

111.542    0


£ajux&xjll_si

Tutui. din care:


11 rORITÂȚI PL HLICE SI ACTfi M EXTERNE

341

3411

0

341

34l|

oj

0

0

o'

0

341

0

U

n|

0

0

01

oi

0

0

0)

0

0

0


:.V • - W -mula

t"

r . -v.-t'j •'*>6» »!?/./•»

'i'/' V/iț-, ii •    ii •ir

■ •!    frn. o/

1 ’tlom'M

lllltik'l

i'tA •-L-

Ti.-Mlî

Pi ' 'ilii-Hlă

31 'fiii

C rl •«

- 1 1.1 .i/.r ;tjFj

’ \ .-.vslcr, pcnlrb „’lf1.

ThtiP

ItoMlU •ui' ~    -0

fiwiJX Ji»

Vo,-A(

u<- J«j

.-3.v.

F’jmf

niufVit

Prdjstnf

/ll) tim^i

ut

•prr ♦ >/

1 > J dli

Tlm .h riifi | -iSci'

:6 Ij 't/igvrț :

Ic /1 Vnf

■•6- »/»//

n

i

4

f-

r>

tu

H I-

/.t

IOT Al <3 KLii-VL. din rurt

1.517.030

IJ64.6II)

37J.973

992.637

143.156

U

P 10.522

(1

16.622

116.012

0

4’ui,*.trueiii-Aluni ij

715.407

755.961

24217

'31.744

15J45

0

n, 9.109

0

3.798

2.438

0

Obiective de investiții

449.593

434.719

32.976

401.743

13.078

0

0

8.980

fi

1.000

3.098

0

în continuare

315.942

358.068

24.217

333.851

10,352

ii?

0

7.6891

h

1.000

1.663

0

Obiect hi- de investiri

450.569

461.420

3.231

458.189

6.182

0

0

1.542

0

3.268

1.372

0

noi

389.465

397.893

11

397.893

4.993

0

0

1.420

0

2.7981

775

fl

Dutâri si alle cheltuieli (k investiții

Ohjecilvc de investiții

L

0

0

r>

' -

0

■ —

o

0

0

0

0

0

p

I)

în continuare

r

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(1

Obiective de investiții

0

6

0

0

0

0

fi

ok

0

0

D

0

noi

0

0

II

0

u

0

0

i

1)

0

0

0

<UHl

A-

(TI

' vw/niscd ooie,~rr,i„in‘ linia thczpstu • rptaj/ej duna. anuJJ

Ar i-i dam itprt/tiârit

V'siaaw: bUblil a i/falii

'~i faunul

iunie

.muu.

trfmi

reiiiisBri in ȘU2J2IHI

îiesi ik

cxuauui ia r; ~r,tn

-

-

'tfwl

.'jlwiihi b-Jt . -,m


Dotări si oliv cheltuieli dc investiții


l otal. din vtre:

*?|utlUțl preiw.le

'tliiltri


f'n ‘ /.vnrru 2I/J2


i'muWt itir.


?4|


.‘II


111


341


Sflrt’t

<U‘-.Î

/v.i<


r"ffd Ifl ’>lil<


hrm.-t h fkh

/luf fiHlcr STf


fond Zrwafetton WtsKii -• fu h


III' W)


iu


t.’


r~^r


rt«\V • 'ULllI


I,


3-11


74    74    ti    74

267    >67    0    267

ALTE SFRVICil PLBI. 1CÎ GL5LKALF


74

267


l'rtim/ h hi J<< mm

iî~


74

•67


64

64

6j|    il    i| o o

0

0

o

1

0|

fl

0

o|    ol    0|    0,    1)

0

0

0

0

n


CAJLLLLLLL k_.-4 1 «Ui, (lin caro

A

K

Oliirtlive de in» ești ții

în continuare

IJ

fl

u

0

n

0

B

n

0

0

0

0

n

0

0

0

0

n

11

0

0

0

0

0

0

Obiective dc investiții

nui

0

0

0

0

0

0

0

nj o

0

0

fl

0

(1

0

0

0

Q

(1

ol 0

0

1)

0

to4

64

|| il o

'3| o|


Lkitâri si a IU cheltuieli (le investiți)


I otaL din caret

‘tiotăn independente

*Uud»’t și prniecte


64


64


63


1 ,1


(I P.


<^LLLTtLlJ_UAi

Total din care:


ORDINE PURI.lt AȘI SICLRAVr Ă NAȚIONA

120

120

0

120

120

0

0

0

0

0

120

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


Obiective de investiții

0

0

ri

0

0

0

0

0

0

0

0

0

în continuare

0

0

0

n

0

0

0

0

0

0

0

0

Ohtectivc dc investiții

0

1)

0

0

0

0

0

0

0

0

fl

0

noi

0

0

0

0

0

0

0

10

0

0

0

0


«Vz

z«z

i'.shurnluHi frblutlMWlbi»

“hild iiWpeiHiVvLHfkl ilUHU nrnii.

Vi m ifui-i

(i/tnnr^i i IMUht

'uiliali’i

< floarea

ffiljiîi tontulfmiâ

>i>tnl

*talO9n z.

Și ti mi

/itr.w fk>

■mm Ziz

rr«vuic’i/ze«tir»i

7 fia' tiuidfu fetit ’.Hl

finanțate ctir

Șur^

ett'iV-

■ : -4

rafUt

wylilt

**oiceie

r£V

ptutihH1

nu

C»/<r»

Z.z/ /'•'//

’ ranșfenin W l/l tiuț^i ■(,

OljBSl

tllLUl

Tfatiirf

/• ■'•> t-llț;

Ilc îmi

1

3

tf

S

«

i •

f-

J?

l

Dotări si oliv cbalftdeli

_ de invesiiiii

120

120

0

lin

120

0

0

n

n

120

11

Total. din

’Jv'yn înrtroenclenu    121'    »20    «'    ‘7»    '20 O 1*1 O •■:    :i JO IJ

!. A P±Ț_O L_Lk.J2    ClFLTt RA HECREF.RE SI RELIGIE

1 utal, din care:

45

45

0

•15

4>|

0

0

0

0

u

43

i)

Opievthede investii’’

0

0

0

0

0

•5

n

0

(!

a

o

0

in continuare

0

0

0

0

11

0

0

n

0

0

Obiective tic investiții

0

0

0

0

0

I)

0

of

n

ol

0

0

noi

0

o

0

0

0

0

o

p

!

o

o

0

0

Dotări si alte cheltuieli

45

15

0

45|

45

0

°l

(1

0|

0

■^r

0

de investiții

Total, din carv: •tlnlârt independent

fdULmtLiLLja

I utal din cure-

45    45    Q    15    45 U 0    0    0    M 45    0

Ohieclivt de investiUi

65?

12251)

1.082

108

50

0

0

t,    n

0

50

°l

in cuntinuare

573

1.118

952

166

50

c

0

~ o| ăl

(1

50

o]

■MaciRĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ

754

1.438

1.224

214

60

ll|

n

1)

0

0

60

0

573

1.118

952

166

50

0

0

0

0

0

50

0


Eievutie sediu administrativ Serviciu Public Administrare Cresc .Cabinei medical Pediatric. Psih o Io», Logoped IJCLM 514/2008 modificat 11CXM 175/21110


652

1250

1.082

168

50

50

57'

1.118

«52

166

50

50


HMl


A>

) 'inutnifw .'Mtcrtvttfw ' K’l'/i’f- .    " • • ••evue; lllir.ii iun'

'•r on/a iWoWr.'i

1 lihuirp,:

f’irtiiv

mitlniu

’ ■titf'ar”c miale

avnuucum

î<»W

n alinii. /»•

5/ li UiU

,‘m iis

. iLi-hiUl

3» ttJWf

t utarca 7P7?

Tmal .ihcuti; r.1 ~-/-0

rftrcnpi» dm:

‘iiirjfi,

tf i>';

t-n/ia

tiidit!

r.'uyiauer

ar,>.

.^■nd

■pi’fiiiil

L 'ii 3>tl

Jnw/srrun

îxale

U’i&l

tăăai

Irtuisf if :a rui-

lin lllll

0

I

J

J

5

•ti

3

.i-,

J5

II

B

Ubiertix e de investiții

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

nnt

0

n

n

n

0

y

0

11

0

o’    o

II

e

J8|

4fi

A


flatări ?i a (re cheltuieli de investirii


Total. din care: ♦dntfiri independente


...


If»


10


i OCf’TNȚF. smucit $1 BEZVOl TxftF. PUBLIC \

‘P2.638

1.027.368

299326

"28,(142

129.241

0

(1

10.5221

0

3.268

11X503

Oj

513.835

572.419

23.004

549.415

14.952

n

i.l

9.109|

0

2.798

1.441

0


C A P T 1 <» t 1 : 70 lotul din cure:

V

Obiective de im t-Mîții

9! -80

190.194

31A32

•6-561

10.968

0

ii

8 930»    0

0

1.988

0

în continnure

• 2« MS7

L7V.727

2I0CM

.56 721

9 1.92

0

U

7689

0

0

1 41J

0

Total din care:

1

Construire locuințe ieftine pentru tineri dwitnulc vunipdrarii si lucrări pregătitoare si tehnico edilitare, lifturi aferente -zona

mft I2X

176,580

22 948

53 «652

i 152

l-l 52

iu.di

Baba Novac HC1,M 230/2008 .actualizat dc HCI.M 152/201 Urtuolteat IICLM 244/2011

109 805

162.810

14.928

147.891

705

705

2

PnsarelA si pontoane de acostare

5 530

5.09|

U61

833

680

680

0

01 01

ambarcațiuni agrrm. in stațiunea Mamaia

4.836

4 561

1.998

-65

555

565

0


flCI.M 233/23,04.2009,acnializat Referat ur.

128382/13.10.2010. aciua lirar $5725/2X04.2012


Racorduri dramuri înreriuarc-drumun noi. conexe f artier Re ha PX«a»u HCLM III /ln.07.2010 actualizat Referat nr. 1011060/2(111


l??5

1.742

U li

601

156

156

1 «08

1527

U49

578

143

I4i


t Kt


S'

crt

• m/mmirt , • ‘jfi l^h\uhu /.'nia h>,    iif,/,,, unui.

1 alHuna

thhtiă

untullt\

I    1

nnah

<>, tnrncum

M/rt/

•s-?V±f«7 il Jf.C'.Wt. ’

denii?

. i nun in

j' * .’(/?/

Fh’water/^ewiru

Tutui

•!»/(».

.    - '4t

■fifhiuftifi. Jur

Sl/’Tc

oX'6

/«tfl

P'Wfct

tntnhu

^njicnn

' a

pu/tlfl/r

4**

fvt *

L* J >C

Trunsh-niri dr In tingash

blaur

Tr.t/ld te Mri/ț»

•J- »w/

5

ț

-

ri

/J

Parcare vrrde ConMruirea UUu pancari rup» dciiijair. zona Spitalul (.'Imit lutktciui d«

rgenti* Conal intiuludcțul» OflstaoLu HCLM

4    159/05.08.21(10. ncluatiTal Referat

nrJ25110/05. lOJOlO,actualizat Referai nr 61396/07.05.2012. tieluulizai Referai nr.

T7979/1 5.06.2012

I-. 597

1.7*

JJV

4 MH

0 OS'J

a yso

• »J20#

10 8>8

- 129

/.6S‘J

"689

-.w

:i • oi

f.tbiectitvdr înv ești, ii

444.411

455.674 J

3.146}

452,528

7.335}

ol

0

1-542

0

3.1681

575

0

nui

383.878

392.6921

n|

39X602

5.850

»(

0

Î.42O

u|

2.798|

28

0

I'oral, d‘»« rare:

Programul de dezvoltare edilitara a inunicipiulul < ou^tuiitfi-zonj FaJesa Nard IIC LM II.VI6.07.2010


t nnslrttirc unități lutativc modulare in Muu C-t> jd LTE aferente - C ampusul social Henri Coauda (Zona li prin RAEDPP

IK LM 148/08.07.2011, modificat HCLM nr.247/05.09.2012


Amenajarea parcului Carol I HCI .M 462/2009 modificai de HCLM 229/2011.modificat HCLM 255/2012


100 647

100.647

224

100 423

22’

223

89.805

89.805

0

89.8115

“ol

0


52.450

58 881

?09

58.677

j 268

—1—

3268

40.925

43 235

0

432225

2.798

±798


I    2.02.7

2.020

60

1 9h0’    7.029

1 948

-r h?

L778

1.616

0

1 -H6(    1.604

1 604

\2


Programul ik dezvoltare edilitara a municipiului Con<tunta-zuua Faleza,slr. Mihtvi Eiuineftcu HCLM I LVI6.07.2010


54 7-13j    54 7431

nO

60

48 796|    48.7961

-18.796

0

0

anii


Restaurarea si rvainvnujarea promenadei si a spatiilor verzi din ziina X ra.ju Vlarii-


(“129

16.450

557

15.893

1.542

1.542

152281

14 474

0

14.474

1470

1.420

1


.11"' f.—ti

»rr

^I'imniy, vAje,'.»//?///

irieparu» «.-.«//< /    mu!.

.1 lUII.'. Uptoh n ••

'•>lb/>il t 1

nuofi

iMHVtiâ

niauncj

l„uin

iraiulSUbl

Jftim • ■fah cn »• tJ JOL

fi»”, Jn

. ».<Ill/il hi 1? '»>!■

l'reveftifn pniltiJ iții-.

Unta!

/tip carii fyxșj :-rii

finuilluit Jii:

Sm nit , / UL-

IV VI

Filfltț

mailin

1 ntWlf

ya,\

Ol

FmiJ

7 ^v»ui

i /JF

T\tui*rrm>ft fii itl?.»! ■ C

umil

iranv ie kt hitg

ilc stuf

0

i

9

•1

III

/Z

13>

( aziau-Port lomis

Ht LM I1C0II,modificai de IICI M 314/2V11

U RrihHiiuieu if:t menajarea integrata j zonei

-.5TPI

h ?

2 19

1 12f?

11

»T|    I

zonei nroricc-PtuU thidlu

: 2 finui

• 2.6 i 1

0

1 3.06.11

0

ol

HCLM 113/2011,modificat du' HCLM 2JH/2WI

.7

Wil ••htpctll    f/UltJ Ol-

A/r thtHttWi'ftv»

1 awajvii

h/lldu

i 'Httnmp

b iatâ lIl.IbdfeoB

IdfUl

-.tifeun /c 44 .'JJiJ/i

tififtM: S3CW<W P

JZ ttl/lx/

rrr^ibrr/Knif-, 20fi

Tuia1.

.1 focul ti , ni ~ U‘

innmlatt. din

.$nr» ci fJt.t

UW

/- wu

mvjlv

' 'fVl-XIr

/ “

iWMOih>

Fund :,/h.. ud

L1.N W

Z reiujetitri dv bi bugete te

hnilli

HiigfT

li>.WZ

Tfttnxi la hi hng

de sita

o

1

f

J

4

1

6

■7

!>•

?/

r

15

h

f «instruire parcare mulietajuta P+^F.t 1, Zona f .trino» Albatros

’D 7~>i>

2’ Vi|

274

22.930

94

94

HCLM 443/30.09 200'»

•7 4: •'

j:. i »s

11

21..95

»

“ir

modificat HCI V|:35/2OI4

14

Mlinvuure:* rii enci^e deține» ,1 I.S U,4<Jk.\ , nreicni Caioumlui dx» n r familiști-( 2. < nn«hintu

58

5S

0

-8

□8

-

68

HCl.M 277/|t|. 10.2012

28

28

0

28

28

Untâr? și uite du-lluieli

76 74?

375'H)|    |vui--| - if <M0|

"tt-

C|

0

ol liOO-ml

ol

de investiții

l oial, din care:

*':îik!h . P'H-c.'i

149 i

WO

276

4,7

,0,

0

0

0

n

rt

ipt cuplul SC 1 ,u\h.)KI l iRB/W

jrî rA/X

274.451

>-; • i

Ii0.l80

110.180

R

4,

0

tj

0 ilUlUO

V

' Inian Independenți.

298

ii

208

208

0

0

II

0

ti    2*48

0

’clidnjioli asimilau; nVeslIIlHur

58

0

îi

$a

0

8

II

•u

0    58

0

Obiective de investiții

257-161

237.275

261

227.014

1.000

0

0

0

0

1.000

0

0

în continuare

195.41 2

177223

761

176.962

LOGO

0

0

0

0

1.000

0

0

nr

Ohiectîvc de investiții

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

noi

0

u

d

0

0

0

0

i)

0

0

0

0

Al 141

=-3ij£ " af î

/ icsnunw; 'Kin^liVUIvi tHbâJ&rti    >(« i fiiind, tstiMf

V«- '.•< Jar.

• Uttlfirfcj

.uluia

mt/imii

i alburea ntiaJâ

/i7«/uicaztf

TnW

rca&An hi

ii

Ăfa ■ aja

Gnf.ltat /■>

ii r ><H

Mrpvpafm putin: Ji)IL

ivim 1    jiruMiau Jur

ti/n< ii/i> n.J

im.W

uAL’t.

/« Zi

W

mediu

l,r.i/i?rrr

W

JWWKK1&'’

j.

roiu?

xpemal

LI 14^

ijznij/en.'n

if i'j

Ivatp

3n?er

Awv/

7>W«/

/,    .£, •T./jȚ

Jv kui

1

A

- |

.5

h

If/

11

iJ

r

lVrt:lrl si ultv dn-lluidi

65

fjî

0