Hotărârea nr. 199/2013

HOTARARE PRIVIND RETRAGEREA DREPTULUI DE ADMINISTRARE A R.A.E.D.P.P. CONSTANŢA ASUPRA IMOBILULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANŢA STR. KIRKOR ZAMBACCIAN NR. 1;

cONSTAA/^ romania

1 *>F X JUDEȚUL CONSTANTA


MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind retragerea dreptului de administrare a R. A. "Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța asupra imobilului situat în municipiul Constanța strada Kirkor Zambaccian nr.l

Consiliul Local al Municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de 31.07._2013;

Având în vedere expunerea de motive a domnului viceprimar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 95288/17.07.2013, raportul Comisiei de specialitate nr.2 de organizare și dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, și referatul Direcției Patrimoniu înregistrat sub nr. 95287/17.07.2013 ;

Având în vedere adresa R.A.E.D.P.P. Constanța înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr.91044/05.07 .2013;

Luând în considerare Decizia civilă nr.460C/09.12.2011 pronunțată de Curtea de Apel în Dosarul nr. 123/36/2001;

în temeiul prevederilor art.36, alin.(2), lit. "c", art.123, alin.(l) și art. 115, alin.(l), lit.„b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă retragerea dreptului de administrare a R.A.E.D.P.P. Constanța asupra imobilului situat în strada Kirkor Zambaccian nr.l, aparținând domeniului privat al municipiului Constanța și trecerea acestuia în administrarea Consiliului local al municipiului Constanța.

Art. 2 - Compartimentul comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local Constanța va comunica prezenta hotărâre R.A.E.D.P.P. Constanta, Direcției Patrimoniu, Direcției Financiare, Direcției Servicii Publice și SPIT Constanța în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției Prefectului Județului Constanța.

Prezenta Hotărâre a fost aprobată de 26

_consilieri din 27

membri.

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

MARCELA ENACHE


PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,

Georgescu Daniel

CONSTANȚA,

NR. 199

_/ 31-07-_2013