Hotărârea nr. 197/2013

HOTARARE PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI ″REABILITAREA ARTEREI DE APĂ POTABILĂ PE BD. 1 MAI, MUNICIPIUL CONSTANŢA″, APLICANT S.C.RAJA S.A. ŞI A COFINANŢĂRII DE CĂTRE U.A.T. MUNICIPIUL CONSTANŢA, ÎN VEDEREA FINANŢĂRII ACESTUIA ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAŢIONAL SECTORIAL MEDIU 2007

HOTARARE

privind aprobarea proiectului „Reabilitarea arterei de apă potabilă pe Bd. 1 Mai , Municipiul Constanța", aplicant S.C. RAJA S.A. și a cofinanțării de către U.A.T. Municipiul Constanța, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Sectorial Mediu 2007 -2013

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 31.07.2013,

Luând în dezbatere Expunerea de motive, înregistrată sub 99149/26.07.2013, a d-lui Primar Radu Ștefan Mazăre;

Consultând raportul Direcției Programe și Dezvoltare nr.99093/25.07.2013, avizul favorabil al Comisiei nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul favorabil al Comisiei nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

Ținând cont de prevederile art.20, lit. f, h, j, și art.44, alin.l din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale;

în conformitate cu prevederile legii nr.241/2006 privind serviciile de alimentare cu apă și canalizare și cu HG855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru și statutului cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit „b", alin. (4), lit d) și art.115, alin. (1), lit. „b" din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 Se aprobă proiectul „Reabilitarea arterei de apă potabilă pe Bd. 1 Mai, Municipiul Constanța", aplicant S.C. RAJA S.A. în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Sectorial Mediu 2007 - 2013, Axa prioritară 1 - Extinderea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată.

ART. 2 Consiliul Local al Municipiului Constanța se angajează că va furniza în numerar contribuția proprie ce îi revine din costurile eligibile ale proiectului, în cuantum de 1% din valoarea totală eligibilă a proiectului aprobat pentru U.A.T. Municipiul Constanța.

ART. 3 Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Programe și Dezvoltare, Direcției Financiare în vederea ducerii la îndeplinire, precum și Instituției Prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 197

consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Georgescu Daniel


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,


Constanța

5 1 Q7

N r.    /2013