Hotărârea nr. 196/2013

HOTARARE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ŞI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU LUCRAREA DE INVESTIŢII ″REABILITAREA ARTEREI DE APĂ POTABILĂ PE BD. 1 MAI, MUNICIPIUL CONSTANŢA″ DIN CADRUL PROIECTULUI EXTINDEREA ŞI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ DIN REGIUNEA CONSTANŢA - ILFOV;

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea arterei de apă potabilă pe Bd. 1 Mai, Municipiul Constanța" din cadrul proiectului „Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată din

regiunea Constanța - Ilfov"

Consiliul local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 31.07 -2013;

Luând în dezbatere expunerea de motive a d-lui primar Radu Ștefan Mazăre înregistrată sub nr.99074/25.07.2013 referitoare la proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea arterei de apă potabilă pe Bd. 1 Mai, Municipiul Constanța" din cadrul proiectului „Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată din regiunea Constanța - Ilfov";

Consultând Referatul Direcției Tehnic-Achiziții nr.99084/25.07.2011, avizul favorabil al Comisiei nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța;

Văzând dispozițiile art. 44, alin (1), din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; HG nr.759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin programele operaționale; OG nr.29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanțării și cofinanțării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul Național de Dezvoltare, în bugetul instituțiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru Obiectivul Convergență, aprobate cu modificări și completări prin Legea nr.249/2007; prevederile Ordinului nr.911/2007 pentru aprobarea Normelor Metodologice de Aplicare a Prevederilor OG nr.29/2007;

în temeiul prevederilor art.36, alin (2), lit b), alin (4), lit d) și art.115, alin (1), lit b) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea arterei de apă potabilă pe Bd. 1 Mai, Municipiul Constanța" din cadrul proiectului „Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată din regiunea Constanța - Ilfov", cu indicatorii tehnico-economici cuprinși în anexa - Deviz obiect nr.13, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Obiectivul de investiții este amplasat pe Bd.l Mai Municipiul Constanța care se află în domeniul public al municipiului Constanța. Terenul este disponibil exclusiv pentru realizarea obiectivului propus în proiect.

ART.3. Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Tehnic-Achiziții, Direcției Financiare, Direcției Patrimoniu, Direcției Urbanism, Direcției Administrație Publică Locală, Consiliul Județean Constanța, RAJA Constanța, în vederea ducerii la îndeplinire, precum și Instituției Prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26

consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,


Georgescu Daniel

Constanța

Nr. 196    / 31.07,2013

Deviz Obiect Nr. 13

Devizul obiectului: "Artera apa potabila pe Bd. 1 Mai, Mun. Constanta" Preturi curente - în mii lei/mii euro din data de 28.05.2013: 1 Euro =    4.3297 Lei

Nr. Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

U.M.

Cantitate

Valoare

unitară

Euro

Valoare (fara TVA)

Mii Lei    Mii Euro

TVA

Mii lei

Valoare (inclusiv TVA)

Mii Lei    Mii Euro

1

2

3

4

5

3

4

5

6

7

I. LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

1

Construcții

1.1.

Artera de apa potabila

1.1.1

Reabilitare conducta de transport apa potabila in zona Port, Bd. 1 Mai, Mun. Constanta -1140 m

m

1 140

468.75

2 313.71

534.38

555.29

2 869.00

662.63

2

Instalații electrice

2.1.

Alimentare cu energie electrica

3

Instalații de telecomunicații

TOTAL 1. CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

2 313.71

534.38

555.29

2 869.00

662.63

II. MONTAJ

1

Montaj utilaje si echipamente tehnologice

TOTAL II. MONTAJ

III. PROCURARE

c.m

1

Utilaje si echipamente tehnologice

/, '■

2

Utilaje si echipamente de transport

/ , /

/ -y/    ' ‘ ■

3

Dotări

i

TOTAL III. PROCURARE

TOTAL GENERAL

2 313.71

534.38

555.29

, / •    662.63

\f E A?

Deviz Obiect Nr.

13

Devizul obiectului: "Artera apa potabila pe Bd. 1 Mai, Mun. Constanta" Preturi constante - în mii lei/mii euro din data de 28.05.2013: 1 Euro =    4.3297 Lei

Nr. Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

U.M.

Cantitate

Valoare

unitară

Euro

Valoare (fara TVA)

Mii Lei    Mii Euro

TVA

Mii lei

Valoare (inclusiv TVA)

Mii Lei    Mii Euro

1    |    2    |3|    4    |5    |3    |4

5

6

7

1. LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

1

Construcții

1.1.

Artera de apa potabila

1.1.1

Reabilitare conducta de transport apa potabila in zona Port, Bd. 1 Mai, Mun. Constanta -1140 m

m

1 140

450

2 221.14

513.00

533.07

2 754.21

636.12

2

Instalații electrice

2.1.

Alimentare cu energie electrica

3

Instalații de telecomunicații

TOTAL I. CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

2 221.14

513.00

533.07

2 754.21

636.12

II. MONTAJ

1

Montaj utilaje si echipamente tehnologice

I

[

TOTAL II. MONTAJ

III. PROCURARE

1

Utilaje si echipamente tehnologice

2

Utilaje si echipamente de transport

3

Dotări

TOTAL III. PROCURARE

/ <■>/

TOTAL GENERAL

2 221.14

513.00

533.07

i

636.12

Devize lucrări

Pagina 16 din 16