Hotărârea nr. 194/2013

HOTARARE PRIVIND PRELUAREA ÎN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANŢA A UNUI TEREN SITUAT ÎN ZONA SPITALULUI CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE CONSTANŢA, PROPRIETATE PUBLICĂ A JUDEŢULUI CONSTANŢA ÎN VEDEREA AMENAJĂRII UNOR ALEI PIETONALE, PLATFORME DE PARCARE ŞI SPAŢII VERZI

gOHSTAN^ ROMANIA 1 îB X JUDEȚUL CONSTANTA


MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind preluarea în administrarea Consiliului local al municipiului Constanța a unui teren, situat în zona Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie

Constanța, proprietate publică a Județului Constanța, în vederea amenajării unor alei pietonale, platforme de parcare și spații verzi

^Cori^iliul Local al Municipiului Constanta, întrunit în ședința ordinară din data de '    _2013;

Luând în dezbatere expunerea de motive nr. 90823/05.07.2013 a domnului viceprimar Decebal Făgădău, raportul Comisiei de specialitate nr.2 de organizare și dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, și referatul Direcției Patrimoniu înregistrat sub nr.90821/05.07.2013;

Având în vedere adresa Consiliului Județean Constanța înregistrată sub nr.86092/25.06.2013;

Văzând H .C.J. nr.208/22.05.2013 privind transmiterea în administrarea Consiliului Local Municipal Constanța a unui teren, situat în zona Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanța, proprietate publică a Județului Constanța, în vederea amenajării unor alei pietonale, platforme de parcare și spații verzi;

Ținând cont de Protocolul privind transmiterea în administrarea Consiliului Local Municipal Constanța a unui teren, situat în zona Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanța;

în temeiul prevederilor art.36, alin.(2), lit. "c" și art.115, alin.(l), lit "b" din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă preluarea în administrarea Consiliului local al municipiului Constanța a terenului în suprafață del7.244 mp, situat în zona Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța, în strada Sentinelei nr.40, Palazu Mare Constanța, proprietate publică a Județului Constanța, în vederea amenajării unor alei pietonale, platforme de parcare și spații verzi.

Art. 2 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Consiliului Județean Constanța, Direcției Patrimoniu, Serviciului Juridic, Direcției Financiare, SPIT-Constanța în vederea aplicării ei, precum și Instituției Prefectului Județului Constanța, spre știintă.

Prezenta Hotărâre a fost aprobată de 26

consilieri din 27

membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

MARCELA ENACHE


Georgescu Daniel

CONSTANTA

194/31.07.2013

Nr............................................

Bd. Tomis nr. 51 ;Fax: 0040 - 41 - 708101; Tel: 0040 - 41 - 708105; 8700 CONSTANTA - ROMANIA