Hotărârea nr. 193/2013

HOTARARE PRIVIND EMITEREA ACORDULUI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANŢA ÎN VEDEREA TRECERII DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI ŞI ÎN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL A UNUI SECTOR DE DRUM;

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind emiterea acordului Consiliului local al municipiului Constanța în vederea trecerii din domeniul public al statului în domeniul public al municipiului și în administrarea Consiliului local a unui sector de drum

de


Consiliul Local al Municipiului Constanta, întrunit în ședința ordinară din data

31.07


.2013;

Luând în dezbatere expunerea de motive nr. 89900/03.07.2013 a domnului viceprimar Decebal Făgădău, raportul Comisiei de specialitate nr.2 de organizare și dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, și referatul Direcției Patrimoniu înregistrat sub nr.89896/03.07.2013 ;

Având în vedere adresa Serviciului Drumuri și Iluminat Public înregistrată sub nr.82605/14.06.2013 precum și adresa C.N.A.D.R. S.A. înregistrată sub nr.77786/04.06.2013;

Luând în considerare Protocolul nr.71846/31.05.2004 și nr.71847/31.05.2004 conform H.G.nr.788/2004 privind transmiterea unor sectoare de drum din proprietatea publică a unor unități administrativ-teritoriale și din administrarea unor consilii locale în proprietatea publică a statului și în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, în vederea realizării activităților de interes național de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din Romania - S.A. precum și H.G. nr.84/2011 privind retransmiterea unor sectoare de drum național, situate în intravilanul unor municipii, din administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, prin Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A., în administrarea autorităților administrației publice locale;

Văzând dispozițiile art.9 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate

publică;

în temeiul prevederilor art.36, alin.(2), lit. "c" și art.115, alin.(l), lit "b" din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă emiterea acordului Consiliului local al municipiului Constanța în vederea trecerii din domeniul public al statului în domeniul public al municipiului Constanța și în administrarea Consiliului local al municipiului Constanța a sectorului de drum (bulevardul Aurel Vlaicu) cuprins de la intersecția cu DN2A (bulevardul Tomis) până la intersecția acestuia cu DN 3C.

Art. 2 - Predarea - primirea terenului se va face prin Proces- verbal de punere în posesie încheiat între Serviciul Cadastru din cadrul Direcției Patrimoniu și C.N.A.D.R. S.A..

Art. 3 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre C.N.A.D.R. S.A., Direcției Patrimoniu, Serviciului Juridic, Direcției Financiare, SPIT-Constanța în vederea aplicării ei, precum și Instituției Prefectului Județului Constanța, spre știintă.

Q £

Prezenta Hotărâre a fost aprobată de    consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

MARCELA ENACHE


Georgescu Daniel

CONSTANȚA

Nr


190

Bd. Tomis nr. 51;Fax: 0040 - 41 - 708101; Tel: 0040-41 - 708105; 8700 CONSTANTA - ROMAN1A