Hotărârea nr. 190/2013

HOTARARE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII CONSTRUIRE UNITĂŢI LOCATIVE MODULARE ÎN MUNICIPIUL CONSTANŢA ŞI LUCRĂRI TEHNICO-EDILITARE AFERENT CAMPUSUL SOCIAL HENRI COANDĂ-STR. ŞTEFĂNIŢĂ VODĂ;

CONSTANT^ ROMÂNIA

1 țfj 8 JUDEȚUL CONSTANȚA X JB MUNICIPIUL CONSTANTA IU ■LIJ fia CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Construire unități locative modulareîin Municipiul Constanța și lucrări tehnico-edilitare aferente - Campusul Social Henri Coandă, str Ștefăniță Vodă (Zona II)" -

etapa Studiu de Fezabilitate

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data

de 31.07.2013

Luând în dezbatere expunerea de motive a d-lui primar Radu Ștefan Mazăre înregistrată sub nr. 99047/25.07.2013, referitoare la proiectul de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Construire unități locative modulare în Municipiul Constanta și lucrări tehnico-edilitare aferente - Campusul Social Henri Coandă, str. Ștefăniță Vodă (Zona II)" - etapa Studiu de Fezabilitate

Consultând referatul direcției Tehnic-achiziții nr. 99048/25.07.2013, avizul favorabil al Comisiei nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța;

Văzând dispozițiile art. 44, alin (1), din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, HG nr. 28/2008 pentru aprobarea conținutului cadru al documentației teh-nico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, cu completările și modificările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36, alin (2), lit. b), alin (4), lit. d) si art. 115, alin (1), lit. b din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Construire unități locative modulare în Municipiul Constanta și lucrări tehnico-edilitare aferente - Campusul Social Henri Coandă, str. Ștefăniță Vodă (Zona II)" - etapa Studiu de Fezabilitate, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2 Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Tehnic Achiziții, RAEDPP, Direcției Urbanism, Direcției Patrimoniu, Direcției Servicii Publice, Direcției Financiare, Direcției Gospodărie Comunala din cadrul Primăriei Municipiului Constanta, în vederea aducerii la îndeplinire și Instituției Prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,    CONTRASEMNEAZĂ

. n    SECRETAR,

Georgescu Daniel

Constanta

31.07.2013


Nr. 190

   /