Hotărârea nr. 19/2013

HOTARARE PRIVIND APROBAREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTA A UNOR BUNURI IMOBILE(TERENURI ŞI/SAU CLĂDIRI) CE APARŢIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANŢA

Kl'i,r

România

Județul Constanța Municipiul Constanța CONSILIUL LOCAL

H OTĂRÂRE

privind aprobarea vânzării prin negociere directă a unor bunuri imobile ( terenuri și/sau clădiri ) ce aparțin domeniului privat al Municipiului Constanța

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data

de 18•02.2013;

Luând în dezbatere expunerea de motive a d-lui Primar Radu Ștefan Mazăre înregistrată sub nr.14797/31.01.2013, Raportul comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe, administrarea domeniului public și privat - nr.l, Raportul comisiei pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului - nr.5 și referatul Direcției administrarea domeniului public și privat nr.14789/31.01.2013;

Văzând prevederile Legii nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, Legea 453/2001, privind modificarea și completarea Legii nr.50/1991 - privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, HG nr.577/2002 - privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OG nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării";

Având în vedere prevederile H.C.L. nr.471/24.09.2007 - privind aprobarea metodologiei de vânzare a bunurilor imobile (terenuri și/sau clădiri) aparținând domenjului privat al municipiului Constanța, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit.c, alin.5, lit.b, a art.115 alin.l, lit.b și art.123 alin. 3 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

republicată, cu modificările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă vânzarea, prin negociere directă a unor bunuri imobile (terenuri și/sau clădiri) situate pe domeniul privat al municipiului Constanța, conform anexelor nr.1-6, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art.2. Prețul de pornire la negocierea directă va fi cel stabilit prin Raport de Evaluare întocmit în baza H.C.L. nr. 35/2002 - privind organizarea procedurii de achiziție a serviciului de evaluare în vederea stabilirii valorii bunurilor imobile aparținând domeniului privat al municipiului Constanța;

Art.3. Compartimentul comisiilor de specialitate ale consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, Direcției administrarea domeniului public si privat, Direcției patrimoniu, Direcției tehnic-achiziții, în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției Prefectului Județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 21 consilieri din 27 membrii.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,

Popeseu Raducu

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

MARCELA ENACHE

CONSTANȚA

N R.......19....../ 18 • 0.2.2013

ADRESĂ

TEREN

SUPRAFAȚA ( mp )

DENUMIRE

CUMPĂRĂTOR

NR. C.U. PENTRU VÂNZARE

DESTINAȚIA

TERENULUI

STABILITĂ

PRIN C.U. VÂNZARE

OBSERVAȚII

Teren

Str.Partizanii or nr.l

16

DRAGAN

CONSTANTIN

CU

nr.3346/

2012

întregire

proprietate -"locuire si funcțiuni complementare locuirii" conform PUG aprobat prin

HCL

nr.77/2011

Solicitarea    de

cumpărare    nr.

88161/2012 -Terenul constituie domeniu privat al Municipiului Constanța limitrof proprietății solicitantului pentru care există încheierea    de

intabulare nr.56216.

- Terenul propus spre    vânzare

conform reglementărilor urbanistice emise de    Direcția

Urbanism    are

destinația    de

întregire    a

proprietății - locuire si    funcțiuni

complementare locuirii conform PUG aprobat prin HCL nr.77/2011

Față de cele mai sus prezentate, supunem spre analiză, dezbatere și aprobare, vânzarea prin negociere directă a terenului în suprafață de 16 mp ce aparține domeniului privat al Municipiului Constanța, conform prezentei anexe.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Popescu Raducu

PLAN DE SITUAȚIE

scara 1:100


Suprafața masurata (mp)

Adresa imobilului

16

Constanta,Str. Partizanilor nr.1

UAT

CONSTANTAA. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr.

parcela

Categoria de folosința

Suprafața

(mp)

Mențiuni

1

Cc

16

Nematerializat (2-3), construcție (1-2 si 3-6), gard fier+beton (6-1)

TOTAL

16

INVENTAR DE COORDONATE

Sistem de proiecție STEREO 70


Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

Nord [m]

Est [m]

1

305453.994

790476.207

2.745

2

305454.612

790478.882

3.678

3

305451.045

790479.780

0.355

4

305450.962

790479.435

2.796

5

305448.251

790480.118

2.224

6

305447.734

790477.955

6.499

S(lCc)=16 mpADRESĂ

TEREN

SUPRAFAȚA ( mp )

DENUMIRE

CUMPĂRĂTOR

NR. C.U. PENTRU VÂNZARE

DESTINAȚIA

TERENULUI

STABILITĂ

PRIN C.U. VÂNZARE

OBSERVAȚII

Teren Stațiunea Mamaia -Zona Hotel Metropol

149

SC NOVA

HOLDING SRL

CU

nr.3393

/2012

întregire

proprietate -teren liber neconstruibil, conform PUZ aprobat prin

HCL

nr.285/2007

Solicitarea    de

cumpărare    nr.

43525/2007 - Terenul constituie domeniu privat al Municipiului

Constanța limitrof proprietății solicitantului pentru care    există

încheierea    de

intabulare nr.16578, necesar unei bune desfășurări    a

activitatii

- Terenul propus spre vânzare    conform

reglementărilor urbanistice emise de Direcția Urbanism are destinația de intregire a proprietății -teren liber    neconstruibil

conform PUZ aprobat prin    HCL

nr.285/2007,    cu

mențiunea    de

interdicții    de

construire

Față de cele mai sus prezentate, supunem spre analiză, dezbatere și aprobare, vânzarea prin negociere directă a terenului în suprafață de 149 mp ce aparține domeniului privat al Municipiului Constanța, conform prezentei anexe.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Popeseu Raducu

PLAN DE SITUAȚIE

SCARA 1:500


Adresa imobilului

Stațiunea Mamaia, zona Hotel Metropol, Lot 4 Steren=149mp


INVENTAR DE COORDONATE Sistem de proiecție: Stereo 70


pct.

y

X

1

789032.279

312242.783

2

789034.761

312221.920

3

789027.720

312221.080

4

789025.240

312241.950

Steren=149mp


CERTIFIC

5 autorizare•| Seria flO-B-F Mr- 12BB & 1 TĂNASE / ExeWitGHfcOfiGH£ /

PhiMĂRiA MUNICIPIULUI CONSTANȚA ScHV.CIUL CADASTRU

jvIXAT SPRE NESCHIMRARE Nr.


C Na


SeffTfjătura.


P.F.A. TAN&


ADRESĂ

TEREN

SUPRAFAȚA ( mp )

DENUMIRE

CUMPĂRĂTOR

NR. C.U. PENTRU VÂNZARE

DESTINAȚIA

TERENULUI

STABILITĂ

PRIN C.U. VÂNZARE

OBSERVAȚII

Teren

Stațiunea Mamaia -aferent activului "

Vila 25"

352

SC PROMEDAS MAMAIA SRL

CU

nr.2776

/2012

Alimentație publica si cazare

conform PUZ aprobat prin

HCL

nr.285/2007

Solicitarea    de

cumpărare    nr.

65165/2012

-    Terenul constituie

domeniu privat al Municipiului Constanța si    face    obiectul

contractului    de

concesiune

nr.181570/2001 si a actului    adițional

incheiat intre PMC si SC Promedas Mamaia SRL.    Suprafața

contractuala este de 355,10 mp, dar in urma    măsurătorilor

actualizate    in

coordonate stereo '70 a rezultat suprafața de 352 mp, suprafața ce face obiectul prezentei propuneri de vanzare, pentru care exista incheierea    de

intabulare nr. 103182 Proprietarul construcțiilor îndeplinește condițiile art.123 alin.(3) din Legea    215/2001

actualizata

-    Terenul propus spre vânzare conform reglementărilor urbanistice emise de Direcția Urbanism are destinația de

Alimentație publica si cazare conform PUZ aprobat prin HCL nr.285/2007

Față de cele mai sus prezentate, supunem spre analiză, dezbatere și aprobare, vânzarea prin negociere directă a terenului în suprafață de 352 mp ce aparține domeniului privat al Municipiului Constanța, conform prezentei anexe.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Popeseu Raducu

PLAN DE SITUAȚIE

scara 1:200


Suprafața masurata (mp)

Adresa imobilului

352

Constanta, Mamaia, Terasa Vila 25

UAT |    CONSTANTANr.

parcela

Categoria de folosința

Suprafața

(mp)

Mențiuni

1

Cc

352

TOTAL

352Cod

constr.

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

C1

319

Clădire P+1+M

Total

319


Sistem de proiecție Stereo 1970


Nr. Pct.


Coordonate pct.de contur


Nord [m]


Est [m]


Lungimi

laturi

D(i,i+1)


PF


1

2

3

4

5

6

7

8 9

10

11

12


310581.602

310579.533

310579.081

310571.049

310557.320

310565.090

310565.464

310566.456

310567.594

310568.466

310569.490

310571.393


is


789440.556

789436.052

789436.266

789419.454

789425.178

789440.180

789441.100

789443.063

789444.743

789445.412

789445.745

789445.520

- Q2(j

0WI4-C(M$S


S(lCc)=352 mp


4.956 0.500 18.632 14.874 16.895 0.993 2.199 2.029 1.099 1.077 1.916 3.775 —61 AN'JW


VIZAT S^_NESCH!^3< 'CS>3pJ2. Săpătură

Carmen l£jNGUVÂNZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ

NR

CRT

ADRESĂ

TEREN

SUPRAFAȚA ( mp )

DENUMIRE

CUMPĂRĂTOR

NR. C.U. PENTRU VÂNZARE

DESTINAȚIA

TERENULUI

STABILITĂ

PRIN C.U. VÂNZARE

OBSERVAȚII

1

Teren Str.Remus Opreanu -Zona

Peninsula -Hotel Palace

397

SC ASTERA CONSULTING

SRL

CU

283/201

3

întregire

proprietate -parcare si circulații publice, conform PUZ aprobat prin HCL

nr.416/2003

Solicitarea    de

cumpărare    nr.

138426/2012

Terenul constituie domeniu privat    al

Municipiului Constanța limitrof proprietății solicitantului pentru care există extrasul de carte funciara nr.86091/2012 - Terenul propus spre vânzare conform reglementărilor urbanistice emise de Direcția Urbanism are destinația de Parcare si circulații publice conform

PUZ aprobat prin HCL nr.416/2003


Față de cele mai sus prezentate, supunem spre analiză, dezbatere și aprobare, vânzarea prin negociere directă a terenului în suprafață de 397 mp ce aparține domeniului privat al Municipiului Constanța, conform prezentei anexe.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Popeseu Raducu

PLAN DE SITUAȚIE

scara 1:1000


Suprafața masurata (mp)

Adresa imobilului

397

Constanta, Zona Hotel Palace

UAT |    CONSTANTAîncadrare in zonaPRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA Se'tW.CIUL CADASTRU

VIZAT SPR* NE?CH!MBARE

Nr.


Data    __c;

/^-^^A-Ratfrrfiferitnare la terftrr '    -Nr.

parcela

Categoria

de folosința

Suprafața

(mp)

Mențiuni

1

Cc

397

Lot propus

TOTAL

397


Nota:

Planul de situație a fost intocmit in vederea cumpărării lotului propus


Parcela(lCc)

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

2

3

4

5

6

7

8

9

303714.542

303713.251

303708.277

303709.141

303708.266

303702.631

303702.354

303702.354

303713.537

793005.148

793022.453

793022.921

793088.038

793088.775

793023.661

793020.450

793006.560

793007.629

17.353

4.996

65.123

1.144

65.357

3.223

13.890

11.234

2.677

S(1Cc)=397 mpVÂNZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ

NR

CRT

ADRESĂ

TEREN

SUPRAFAȚA ( mp )

DENUMIRE

CUMPĂRĂTOR

NR. C.U. PENTRU VÂNZARE

DESTINAȚIA

TERENULUI

STABILITĂ

PRIN C.U. VÂNZARE

OBSERVAȚII

1

Teren Str.Remus Opreanu -Zona

Peninsula -Hotel Palace

427

SC ASTERA CONSULTING SRL

CU

146/2013

întregire

proprietate -parcare si circulație publica, conform PUZ aprobat prin

HCL

nr.416/2003

Solicitarea    de

cumpărare    nr.

5145/2013

-    Terenul constituie domeniu privat al Municipiului

Constanța    limitrof

proprietății solicitantului pentru care există extrasul de carte funciara nr.86091/2012

-    Terenul propus spre vânzare conform reglementărilor urbanistice emise de Direcția Urbanism are destinația de Parcare si circulație publica conform PUZ aprobat prin HCL nr.416/2003

Față de cele mai sus prezentate, supunem spre analiză, dezbatere și aprobare, vânzarea prin negociere directă a terenului în suprafață de 427 mp ce aparține domeniului privat al Municipiului Constanța, conform prezentei anexe.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Popescu Raducu

PLAN DE SITUAȚIE

scara 1:1000


Suprafața masurata (mp)

Adresa imobilului

427

Constanta, Zona Hotel Palace

UAT |    CONSTANTA
VIZAT 3PRÎ

Nr.

NEJCKIMBARE

Data

Samnatura

/<£?. CfjQ&

J5l -


A. Date referitoare la teren

Nr.

parcela

Categoria

de folosința

Suprafața

(mp)

Mențiuni

1

Cc

427

Lot propus

TOTAL

427


Parcela(ICc)

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

2

3

4

5

6

7

8

9

303713.251

303712.285

303714.444

303714.637

303698.330

303697.531

303708.266

303709.141

303708.277

793022.453

793035.405

793096.509

793100.613

793098.810

793097.821

793088.775

793088.038

793022.921

12.988

61.142

4.109

16.406

1.271

14.038

1.144

65.123

4.996

S(1Cc)=427 mp


Nota:

Planul de situație a fost intocmit in vederea cumpărării lotului propus


I

u

Vi,


S.C. Geocad Limits S^6=~=^_ Ing. Dumitreșc^mneL


A A’


j-


Noiembriș^012 DE V^l "i C AUTORIZARE?'"0' ia Rfi^-C/F

V^W^ESCU \\CARLI-IRINEL <VÂNZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ

ADRESĂ

TEREN

SUPRAFAȚA ( mp )

DENUMIRE

CUMPĂRĂTOR

NR. C.U. PENTRU VÂNZARE

DESTINAȚIA

TERENULUI

STABILITĂ

PRIN C.U. VÂNZARE

OBSERVAȚII

Teren Str.Remus Opreanu -Zona

Peninsula -Hotel Palace

364

SC ASTERA CONSULTING

SRL

CU

145/201

3

întregire

proprietate -spatii publice, conform PUZ aprobat prin HCL

nr.416/2003

Solicitarea    de

cumpărare    nr.

138422/2012

Terenul constituie domeniu privat    al

Municipiului Constanța limitrof proprietății solicitantului pentru care există extrasul de carte funciara nr.86091/2012 - Terenul propus spre vânzare conform reglementărilor urbanistice emise de Direcția Urbanism are destinația de spatii publice conform

PUZ aprobat prin HCL nr.416/2003, cu mențiunea de interdicții temporare de construire

Față de cele mai sus prezentate, supunem spre analiză, dezbatere și aprobare, vânzarea prin negociere directă a terenului în suprafață de 364 mp ce aparține domeniului privat al Municipiului Constanța, conform prezentei anexe.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Popescu Raducu

PLAN DE SITUAȚIE

scara 1:500


Suprafața masurata (mp)

Adresa imobilului

364

Constanta, Zona Hotel Palace

UAT

CONSTANTA
VIZAT SCHIMBARE

Nr.A. Date referitoare la teren

Nr.

parcela

Categoria

de folosința

Suprafața

(mp)

Mențiuni

Lot 1

Cc

364

Lot propus

TOTAL

364

NOTA: Planul de situație a fost intocmit in vederea cumpărării lotului propus


Sistem de coordonate Stereo 1970

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i,i+1)

Nord [m]

Est [m]

1

303714.637

793100.613

21.59

2

303715.654

793122.183

2.45

3

303715.254

793124.600

2.33

4

303714.873

793126.898

6.79

5

303708.937

793130.192

5.75

6

303703.562

793132.235

33.00

7

303702.400

793099.260

12.31

S(Lot1)=364 mp