Hotărârea nr. 189/2013

HOTARARE PRIVIND ACTUALIZAREA DEVIZULUI GENERAL AFERENT OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII „PIETRUIRE ŞI ASFALTARE ÎN ZONA PALAS″, STR. MOŢILOR, MUNICIPIUL CONSTANŢA

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind actualizarea Devizului General aferent obiectivului de investiții „Pietruire și asfaltare în zona Palas, str. Moților, municipiul Constanța"

Consiliul local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de

31.07.2013 -1

Luând în dezbatere expunerea de motive nr. 98688/25.07.2013 a domnului Primar Radu Ștefan Mazăre referitoare la proiectul de hotărâre inițiat, pentru actualizarea Devizului General aferent obiectivului de investiții „Pietruire și asfaltare în zona Palas, str. Moților, municipiul Constanța",

Văzând avizul Comisiei nr. 1 - de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța,

Având în vedere Referatul nr.98692/25.07.2013 al Direcției Tehnic-Achiziții,

Văzând prevederile art. 44 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu completările și modificările ulterioare, art.5, din Anexa 4 la HG nr. 28/2008 pentru aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, cu compjetările și modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2), lit. c) și art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

ART.l - Se aprobă valoarea actualizată a obiectivului de investiții„Pietruire și asfaltare în zona Palas, str. Moților, municipiul Constanța", conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2 -Compartimentul pentru Comisiile de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției Tehnic-Achiziții, Direcției Financiare, Direcției Gospodărire Comunală în vederea ducerii la îndeplinire, precum și spre știință Instituției Prefectului Județului Constanța.

Adoptată de 26 consilieri din TI membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,

Georgescu Daniel

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

Constanța    ENACHE MARCELA

|\lr.    189    / 31.07,2013

Beneficiar:Primaria Municipiului Constanta ProiectanfcS.C.VAMIG S.R.L.


DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT

Privind cheltuieli necesare realizării investiției "PIETRUIRE SI ASFALTARE IN ZONA PALAS, STR MOȚILOR MUNICIPIUL CONSTANTA"

in temeiul Anexa 4 art 5 lit d din HG 28/2008 curs 4,4040 lei/euro din data 24 iulie 2013


Nr.

crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare conform H.C.L. nr 275 din 2012 Valoare (fara TVA)(curs 4,4044 lei/euro din data 04.05.2012)

Valoare etapa 1 si II

(parțial) conform contracte (fara TVA)

Rest ramas (valoare RON fara TVA)-indice statistic 1,0533

Valoare de finanțare actualizata (incl.TVA)

Mii Lei

Mii lei

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5=(3-4)xl,0533

6=(4+5)xl,24

7

CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obținerea sl amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.2.

Amenajarea terenului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.3.

Amenajări pentru protecția terenului si aducerea la starea inițiala

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 1

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2    1    0,000    |    0,000    |    0,000    1    0,000    |    0,000

CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1.1.

Studiu geotehnic

2,400

2,400

0,000

2,976

0,676

3.1.2.

Studiu topografic-neplatîtor de TVA

2,200

2,200

0,000

2,200

0,500

3.2.1.

Taxe pentru obținerea de avize acorduri si autorizații

1,000

1,000

0,000

1,240

0,282

3.2.2.

Taxa pentru obținerea autorizației de construire

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.3.1.a

Expertiza

1,000

1,000

0,000

1,240

0,282

3.3.1.b.

D.A.L.I.

15,092

15,092

0,000

18,714

4,249

3.3.I.C.

P.T +D.D.E.+P.A.C.

5,000

5,000

0,000

6,200

1,408

3.3.l.d

Taxa pentru verificare

1,500

1,500

0,000

1,860

0,422

3.4.

Organizarea procedurilor de achiziție

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.5.

Consultanta

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.6.

Asistenta tehnica

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 3

28,192

28,192 .

0,000

34,430

7,818

CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1.

Construcții si instalații

4.1.1.    Etapa l-Terasamente carosabil sl trotuare

4.1.2.    Etapa ll-Amenajare carosabil si trotuare

458,164

209,946

261.448

584.529

132.724

103,855

103,855

0,000

128,780

29,239

354,309

106,091

261,448

455,748

103,485

4.2.

Montaj utilaje tehnologice

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale de montaj

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.4.

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.5.

Dotări

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.6.

Active necorporale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 4

458,164

209,946

261,448

584,529

132,724

CAPITOLUL 5-Altecheltuieli

5.1.

Organizarea de santier-2,5%xval 4.1

5.1.1.    Lucrări de construcții

5.1.2.    Chelt. conexe organizării șantierului

11,454

0,000

5,249

0,000

6,536

0,000

14,613

0,000

3,318

0,000

5.2.1.

Comision 0,8% pentru ISC

3,757

1,722

2,144

3,865

0,878

5.2.2.

Comision 0,5% pentru Casa Soc.a Constr.

2,348

1,076

1,340

2,416

0,549

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute-    5%x

11.2+1.3+2+3+4)

24,318

11,907

13,073

24,980

5,671

TOTAL CAPITOL 5

41,877

19,953

23,092

45,874

10,416

CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,000

0,000

0,000

0,000

6.2.

Probe tehnologice si teste

0,000

0,000

0,000

0,000

a

TOTAL CAPITOL 6

0,000

0,000

0,000

0,000

iqjtoo a

TOTAL GENERAL

528,233

258,091

284,540

664,833

i%958 r

Din care C+M valoare (1.2+1.3+2+4.1+4.2+5.1.1)

469,618

215,195

267,984

599,142

iXb&k

\


PREȘEDINTE ȘEDINȚAPROIECTANT S.C.VAMIG S.R.L.