Hotărârea nr. 188/2013

HOTARARE PRIVIND ACTUALIZAREA DEVIZULUI GENERAL AFERENT OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII „PIETRUIRE ŞI ASFALTARE ÎN ZONA PALAZU MARE″, MUNICIPIUL CONSTANŢA(STR.DUMBRĂVENI) ;

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind actualizarea Devizului General aferent obiectivului de investiții „Pietruire și asfaltare în zona Palazu Mare, municipiul Constanța

(str. Dumbrăveni )"

Consiliul local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de

31.07.2013

-1

Luând în dezbatere expunerea de motive nr. 98716/25.07.2013 a domnului primar Radu Ștefan Mazăre referitoare la proiectul de hotărâre inițiat, privind actualizarea Devizului General aferent obiectivului de investiții „Pietruire și asfaltare în zona Palazu Mare, municipiul Constanța (str. Dumbrăveni)",

Văzând avizul Comisiei nr. 1 - de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța,

Având în vedere Referatul nr. 98722/25.07.2013 al Direcției Tehnic-Achiziții,

Văzând prevederile art. 44 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu completările și modificările ulterioare, art.5, din Anexa 4 la HG nr. 28/2008 pentru aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, cu completările și modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2), lit. c) și art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

ART.l - Se aprobă valoarea actualizată a obiectivului de investiții „Pietruire și asfaltare în zona Palazu Mare, municipiul Constanța (str. Dumbrăveni)", conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2 - Compartimentul pentru Comisiile de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției Tehnic-Achiziții, Direcției Financiare, Direcției Gospodărire Comunală în vederea ducerii la îndeplinire, precum și spre știință Instituției Prefectului Județului Constanța.

Adoptată de 26

consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,

Georgescu Daniel

Constanța

Nr. 188    / 31.07.2013

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

ENACHE MARCELA


Beneficiar:Primaria Municipiului Constanta Proiectant:S.C.VAMIG S.R.L.

DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT

Privind cheltuieli necesare realizării investiției "PIETRUIRE SI ASFALTARE IN ZONA PALAZU MARE,

MUNICIPIUL CONSTANTA" (STR DUMBRĂVENI)

in temeiul Anexa 4 art 5 lit d din HG 28/2008 curs 4,4040 lei/euro din data 24 iulie 2013


PREȘEDINTE ȘEDINȚA


Nr.

crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare conform H.C.L. nr276 din 2012 Valoare (fara TVA)(curs 4,4044 lei/euro din data 04.05.2012)

Valoare etapa i si II

(parțial) conform contracte (fara TVA)

Restramas (valoare RON fara TVA)-indice statistic 1,0533

Valoare de finanțare actualizata (incl.TVA)

Mii Lei

Mii lei

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5=(3-4)xl,0533

6=(4+5)xl,24

7

CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.2.

Amenajarea terenului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.3.

Amenajări pentru protecția terenului si aducerea la starea inițiala

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 1

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2    1    0,000    |    0,000    1    0,000    1    0,000    1    0,000

CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1.1.

Studiu geotehnic

2,700

2,700

0,000

3,348

0,760

3.1.2,

Studiu topografic-neplatitor de TVA

2,400

2,400

0,000

2,400

0,545

3.2.1.

Taxe pentru obținerea de avize acorduri si autorizații

1,000

1,000

0,000

1,240

0,282

3.2.2.

Taxa pentru obținerea autorizației de construire

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.3.1.a

Expertiza

0,800

0,800

0,000

0,992

0,225

3.3.1.b.

D.A.L.I.

11,491

11,491

0,000

14,249

3,235

3.3.I.C.

P.T+D.D.E.+P.A.C.

5,000

5,000

0,000

6,200

1,408

3.3.l.d

Taxa pentru verificare

1,500

1,500

0,000

1,860

0,422

3.4.

Organizarea procedurilor de achiziție

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.5.

Consultanta

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.6.

Asistenta tehnica

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 3

24,891

24,891

0,000

30,289

6,878

CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1.

Construcții si instalații

4.1.1.    Etapa l-Terasamente carosabil si trotuare

4.1.2.    Etapa ll-Amenajare carosabil si trotuare

340 1Z1

208,188

139,667    1    431,340    •

97,943

126,779

126,779

0,000

157,206

274,134

35,696

214,008

81,409

139,667

62,247

4.2.

Montaj utilaje tehnologice

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale de montaj

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.4.

Utilaje fara montaj sl echipamente de transport

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.5.

Dotări

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.6.

Active necorporale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 4

340,787

208,188 1

139,667

431,340

97,943

CAPITOLUL 5-Altecheltuieli

5.1.

Organizarea de santier-2,5%xval 4.1

5.1.1.    Lucrări de construcții

5.1.2.    Chelt. conexe organizării șantierului

8,520

0,000

5,205

0,000

3,492

0,000

10,784

0,000

2,449

0,000

5.2.1.

Comision 0,8% pentru ISC

2,794

1,707

1,145

2,852

0,648

5.2.2.

Comision 0,5% pentru Casa Soc.a Constr.

1,747

1,067

0,716

1,783

0,405

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute-    5%x

(1.2+1.3+2+3+41

18,284

11,654

6,983

18,637

4,232

TOTAL CAPITOL 5

31,345

.. .19,633

12,337

34.0S6

7,733

CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

6.2.

Probe tehnologice si teste

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL GENERAL

397,023

252,712

152,003

495,685

112,553

Din care C+M valoare (1.2+1.3+2+4.1+4.2+5.1.1)

349,307

213,393

143,159

442,124

100,391

CONSTRUCTOR /jj.fcGj&OBlȘ ȘlIILD S.R.L.

O ££