Hotărârea nr. 187/2013

HOTARARE PRIVIND COMPLETAREA ART. 1 DIN HCL NR. 60/26.03.2013;

^ONSTA/VZxJ ROMÂNIA T ■£■ 4 JUDEȚUL CONSTANȚA tîîKÎlfU MUNICIPIUL CONSTANȚA WXjPvî CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind completarea art.l din HCL nr.60/26.03.2013

Consiliul local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 31.07,    2013:

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ștefan Mazăre înregistrată sub nr. 96674/19.07.2013, având în vedere avizul Comisiei nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul favorabil al Comisiei Juridice nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul comun al Direcțiilor Administrație Publică Locală și Tehnic-achiziții înregistrat sub nr. 97221 din 22.07.2013;

Văzând HCL nr.60/26.03.2013 privind finanțarea de la bugetul local a unor facilități acordate în Campusul social Henri Coandă, precum și HCL nr.65/31.03.2011 privind aprobarea „Programului de construire unități locative modulare în Municipiul Constanta și lucrări tehnico-edilitare aferente" - Campusul Social HENRI COANDĂ -str. Ștefăniță Vodă, modificată și completată prin HCL nr.183/31.05.2012 și HCL nr.299/20.11.2012;

în temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.d, alin.4 lit.a, alin.6 lit.a, punctul 2, precum și art.115 alin.l lit.b din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

ART.l Se aproba completarea art. 1 din HCL nr.60/26.03.2013 cu încă un alineat care va avea următorul conținut:

„De asemenea, se aprobă finanțarea de la bugetul local a debitelor restante înregistrate la plata utilităților (apă și energie electrică) de către titularii de contracte (cu repartiția tip II și tip III) care au decedat sau sunt evacuați, precum și a cheltuielilor ocazionate de igienizare acestor unități locative devenite libere."

ART.2. Celelalte prevederi din HCL nr. 60/26.03.2013 rămân neschimbate.

ART.3 Compartimentul pentru Comisiile de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre R.A.E.D.P.P. Constanța, Direcției Financiare, Direcției Administrație Publică Locală, Direcției Tehnic-achiziții și Direcției Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Constanța, în vederea ducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Adoptată de un număr de 26 consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,

Georgescu Daniel


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR MARCELA ENACHE

Constanța

Nr 187    / 31.07.2013