Hotărârea nr. 186/2013

HOTARARE ACORDAREA TITLULUI DE ‘’CETĂŢEAN DE ONOARE POST MORTEM AL MUNICIPIULUI CONSTANŢA’’ DOMNULUI BARBU DĂNESCU;

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

PRIVIND ACORDAREA TITLULUI DE "CETĂȚEAN DE ONOARE POST MORTEM AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA" DOMNULUI BARBU DĂNESCU

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de .31.0.7.,2013;

Luând în dezbatere expunerea de motive prezentată de domnul primar Radu Ștefan Mazăre, înregistrată sub numărul 96635/19.07.2013, raportul Comisiei nr. 4, pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială, raportul Comisiei nr. 5, pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, referatul Direcției Relații Internaționale și Organizare Evenimente înregistrat sub nr. 96509/19.07.2013, precum și Procesul Verbal de avizare a Hotărârii privind acordarea titlului de " Cetățean de Onoare post mortem al Municipiului Constanța" domnului Barbu Dănescu;

Văzând prevederile Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 629/1995 și nr. 323/1999 privind adoptarea statutului municipiului Constanța, și respectiv completarea Hotărârii nr 629/1995, precum și ale Hotărârilor Consiliului Local nr. 279/1995 privind instituirea și decernarea trofeului Consiliului Local Municipal pentru activitate și merite deosebite în domeniul culturii și sportului, și nr. 311/1996 privind acordarea numelui de "Amfora" trofeului Consiliului Local Constanța;

în temeiul prevederilor art. 36, alineatul 8 și art. 115, alin 1, litera b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărăște:

Art. 1 Se conferă titlul de "Cetățean de Onoare post mortem al Municipiului Constanța" domnului Barbu Dănescu.

Art. 2. Comp artimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Relații Internaționale și Organizare Evenimente, Direcției Patrimoniu și familiei domnului Barbu Dănescu în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției Prefectului Județului Constanța spre știință.

Adoptată de.................consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

Georgescu Daniel    CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

MARCELA ENACHE

CONSTANȚA

NR. 186