Hotărârea nr. 184/2013

HOTARARE PRIVIND ÎMBUNĂTĂŢIREA ACTIVITĂŢILOR DE GOSPODĂRIRE, PROTECŢIA MEDIULUI, ÎNTREŢINERE ŞI ÎNFRUMUSEŢARE A MUNICIPIULUI CONSTANŢA

HOTĂRÂRE

privind îmbunătățirea activităților de gospodărire, protecția mediului, întreținere și înfrumusețare a municipiului Constanța

Consiliul Local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data

de 31.07.2013

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ștefan Mazăre, înregistrată cu numărul ,9 7 /    fa '

Văzând Referatul nr.    '    /    _2013 al Direcției Poliția Locală

precum și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al municipiului Constanța, respectiv comisia nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, Comisia 2 pentru organizare și dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, Comisia 3 - servicii publice, comerț, turism și agrement și Comisia 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

Având în vedere dispozițiile:

-    Legii nr. 155/2010 a Poliției Locale;

-    Legii nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, republicată;

-    Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată;

-    O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată;

-    O.G nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;

-    H.G. nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare;

-    O.G. nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 36 alin (6) lit. a) pct. 7, 9, 11, 12 și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

CAPITOLUL I DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1 - Constituie o obligație permanentă a tuturor persoanelor fizice și persoanelor juridice înființate conform legii de a asigura buna gospodărire, de a păstra curățenia, de a respecta normele de igienă și conviețuire socială, precum și de înfrumusețare a municipiului Constanța.

Art. 2 - (1) Serviciile publice de specialitate din subordinea Consiliului Local, precum și aparatul de specialitate al primarului municipiului Constanța asigură și răspund pentru adoptarea și luarea măsurilor optime pentru îmbunătățirea activităților de bună gospodărire și înfrumusețare a localității, pentru creșterea gradului de salubrizare, igienizare și curățenie a acestuia, în scopul stabilirii unui climat de bună conviețuire socială.

(2) Pentru atingerea scopului prezentei hotărâri se vor avea în vedere următoarele acțiuni:

a)    stabilirea obiectivelor și lucrărilor de bună gospodărire, curățenie, întreținere și înfrumusețare, iluminat public pentru fiecare cartier și stradă, cu încadrarea în prevederile bugetare, a termenelor stabilite pentru persoanele fizice și juridice responsabile, acordându-se prioritate activităților de colectare și depozitare a reziduurilor menajere și stradale, reparării, întreținerii și modernizării drumurilor, arterelor de circulație, trotuarelor, a întreținerii parcurilor și a locurilor de agrement, a întreținerii spațiilor verzi și arborilor, a deratizării locurilor infestate;

b)    coordonarea activităților pe care le desfășoară regiile autonome sau alți operatori economici, în scopul asigurării salubrizării, bunei gospodăriri și înfrumusețării municipiului Constanta, indiferent de subordonarea acestora;

c)    asigurarea contractării cu operatorii economici specializați, a lucrărilor necesare în scopul salubrizării stradale, a reparării și întreținerii drumurilor, arterelor de circulație, trotuarelor și parcărilor, a îndepărtării zăpezii și poleiului, a întreținerii spațiilor verzi, a asigurării iluminatului public, a asigurării marcajelor și semnalizării rutiere corespunzătoare și în concordanță cu prevederile legale;

d)    îndrumarea și soluționarea problemelor pe care le ridică asociațiile de locatari/proprietari, instituții sau operatorii economici de pe teritoriul localității privind salubrizarea și buna gospodărire a localității, cât și pentru asigurarea unui climat social corespunzător;

e)    asigurarea contractării cu operatori economici autorizați și specializați a lucrărilor necesare pentru salubrizarea, depozitarea, colectarea și transportul resturilor menajere, a gunoaielor, a deșeurilor inerte de către toate persoanele indiferent de forma de organizare care își desfășoară activitatea în municipiul Constanța, cu excepția persoanelor fizice care achită taxa anuală de habitat.

CAPITOLUL II SALUBRIZAREA, MENȚINEREA IGIENEI ȘI PROTECȚIA MEDIULUI ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA

Art. 3 - Persoanele fizice sau juridice au următoarele obligații:

1.    să asigure o permanentă stare de curățenie în interiorul și în exteriorul construcțiilor, pe terenurile pe care le dețin cu orice titlu, pe căile de acces, precum și de jur împrejurul imobilelor respective.

2.    să asigure în permanență curățenia drumurilor și trotuarelor din jurul imobilelor, întreținerea spațiilor verzi existente în incinte și în jurul acestora prin plantarea și întreținerea materialului dendrologic (gazon, flori, arbuști ornamentali), întreținerea în condiții optime a tuturor dotărilor și lucrărilor de artă sau de orice fel din fața/jurul imobilelor, sediilor sau punctelor de lucru, indiferent de forma de deținere.

Pentru asociațiile de locatari/proprietari, limita de demarcație o reprezintă jumătatea distanței dintre blocuri/imobile aparținând unor asociații diferite.

3.    să asigure condiții de igienă prin operațiuni de curățire, dezinsecție și deratizare a imobilelor și incintelor pe care le dețin.

4.    să asigure o permanentă stare de curățenie și ordine la locurile de depozitare, cât și depozitarea corectă și estetică a oricărui fel de marfă, materie primă sau ambalaj.

5.    să asigure o permanentă stare de curățenie, ordine și igienă la locurile de depozitare stabilite pentru resturile menajere și toate tipurile de deșeuri industriale, inerte sau de altă natură.

6.    deținătorii de structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare și agrement din stațiunea Mamaia și din municipiul Constanța au obligația să instaleze indicatoare privind direcționarea către acestea, conform modelului aprobat prin hotărâre de Consiliul Local al municipiului Constanța cu respectarea legislației în vigoare;

7.    să asigure văruitul bordurilor, să mențină curățenia trotuarelor, a locurilor de parcare pe care le folosesc, indiferent de forma de deținere.

8.    să amenajeze rampă pentru curățarea vehiculelor care ies din incinta organizării de șantier;

9.    operatorii economici sunt obligați să asigure spațiu corespunzător din punct de vedere al protecției mediului înconjurător și al sănătății populației pentru strângerea, sortarea și depozitarea temporară a deșeurilor reciclabile, să nu ocupe domeniul public pe timpul activităților de încărcare-descărcare și să obțină Avizul Comisiei de Circulație;

10.    operatorii economici deținători de active situate pe arterele stradale principale, au obligația ca în perioada 01.12 - 07.01 a fiecărui an, cu ocazia sărbătorilor de iarnă, să amenajeze prin decorare și iluminare vitrinele activelor pe o suprafață de minim 50%. Iluminatul activelor va funcționa cel puțin concomitent cu iluminatul stradal asigurat de administrația publică locală;

11.    asociațiile de locatari/proprietari, operatorii economici, instituțiile sau persoanele fizice sunt obligate să asigure locuri special amenajate dotate cu recipienți sau containere speciale pentru colectarea gunoiului, accesibile mijloacelor de transport specializate;

12.    operatorii economici deținători de utilități, rețele de comunicații electronice și mijloace publicitare pe raza municipiului Constanța sunt obligați să execute marcarea corespunzătoare a tuturor dotărilor amplasate pe domeniul public sau privat al municipiului Constanța cu elemente de identificare (autocolante, plăcute, poansonări, vopsire, etc.);

13.    conducătorii vehiculelor cu tracțiune animală destinate activităților de agrement trebuie să asigure săculeți de colectare a gunoiului de animal pe timpul circulației pe drumurile publice;

14.    să asigure îndepărtarea zăpezii și a gheții din zona imobilelor, precum și a țurțurilor de ștreașină și depozitarea acestora în afara părții carosabile și în alte locuri în care circulația pietonală să nu fie afectată.

15.    să asigure o permanentă stare de curățenie prin tăierea vegetației crescută în exces și ridicarea deșeurilor inerte de pe terenurile libere, neafectate de construcții, precum și de jur împrejurul acestora.

Art. 4 - (1) Nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 3 punctele 1-3, 7, 13 și 14, constituie contravenție și se sancționează cu amendă contravențională de la 400 lei la 800 lei pentru persoanele fizice și de la 500 lei la 1000 lei pentru persoanele juridice.

(2) Nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 3 punctele 4-6, 8-12 și 15 constituie contravenție și se sancționează cu amendă contravențională de la 500 lei la 1000 lei pentru persoanele fizice și de la 1000 lei la 2000 lei pentru persoanele juridice.

Art. 5 Constituie contravenție la normele privind salubritatea, menținerea curățeniei, protecția mediului următoarele fapte:

1. neluarea măsurilor de efectuare a curățeniei, dezinsecției, dezinfecției sau deratizării în gospodăriile proprii sau sedii, ori de câte ori este necesar, inclusiv

la subsolurile blocurilor, în spațiile comune sau pe amplasamentele pentru colectarea gunoiului. Pentru asociațiile de locatari/proprietari, limita de demarcație o reprezintă jumătatea distanței dintre blocuri aparținând unor asociații diferite.

2.    răscolirea gunoiului din containere sau locuri special amenajate de către persoane fizice, în scopul recuperării unor obiecte, materiale reciclabile, hîrtii, resturi alimentare, etc.

3.    aruncarea resturilor menajere sau alte materiale decât cele indicate în containerele special destinate colectării selective a deșeurilor reciclabile.

4.    scuipatul, aruncarea de hârtii, sticle sau a oricărui tip de ambalaj sau resturi din acestea, resturi de țigări, coji de semințe sau a oricăror resturi alimentare sau nealimentare, pe alei, peluze, în parcuri, zone verzi, pe drumuri și trotuare sau în orice alt loc public sau privat de folosință comună, inclusiv în mijloacele de transport în comun.

5.    aruncarea alimentelor sau a resturilor alimentare, inclusiv din imobile, precum și aruncarea gunoiului menajer sau a altor materiale sau obiecte.

6.    spălarea vehiculelor, a oricăror bunuri sau obiecte pe drumuri sau în alte locuri publice. Spălarea de bunuri pe proprietățile private sau a imobilelor nu trebuie să afecteze în niciun fel domeniul public sau proprietățile învecinate.

7.    transportarea/depozitarea în vehicule a oricăror materiale libere sau ambalate în condiții necorespunzătoare care degajă mirosuri urâte.

8.    scuturarea covoarelor în alte locuri decât cele special amenajate și în timpul orelor de liniște.

9.    deteriorarea sau degradarea sub orice formă a platformelor gospodărești, a dotărilor acestora, a dotărilor destinate pentru întreținerea curățeniei localității, dacă fapta nu constituie infracțiune.

10.    neasigurarea tuturor condițiilor necesare pentru prevenirea împrăștierii în cadrul șantierelor și în zona învecinată, a deșeurilor, a materialelor de construcții, a molozului sau a pământului de către utilaje, mijloace de transport, curenți de aer sau ploaie și neasigurarea curățeniei.

11.    neîntreținerea corespunzătoare și neefectuarea operațiunilor impuse pentru neutralizarea deșeurilor și gunoiului și prevenirii poluării mediului în rampele de gunoi, de către cei care le dețin cu orice titlu.

12.    mutarea containerelor sau pubelelor de către persoane neautorizate de pe amplasamentul avizat pentru aceasta, arderea, deteriorarea sau degradarea recipienților pentru gunoi, schimbarea destinației acestora, neîntreținerea sau deteriorarea dotărilor blocurilor pentru colectarea gunoiului (tubulaturi de colectat gunoiul sau a camerelor sau boxelor pentru colectarea gunoiului din blocuri).

13.    întinsul frânghiilor pentru uscarea rufelor pe exteriorul imobilelor, la diferite etaje sau în spațiile comune, altele decât cele special amenajate;

14.    deținerea sau depozitarea în suprafața locativă sau în curți, imobile, spații comune sau în orice alte locuri în care este afectată siguranța sau buna vecinătate, a oricăror materiale, bunuri sau substanțe care sunt inflamabile sau urât mirositoare?

15.    arderea substanțelor sau materialelor de orice natură, a deșeurilor vegetale, menajere sau de altă natură, în curți, pe străzi sau în orice alte locuri decât cele destinate în acest scop.

16.    neridicarea și netransportarea imediată de pe străzi sau spații publice a reziduurilor provenite din curățarea acestora, a resturilor provenite din toaletarea arborilor sau a spațiilor verzi, precum și nerespectarea strictă a graficelor stabilite de comun acord cu beneficiarii, pentru ridicarea gunoiului menajer de la populație, asociațiile de locatari/proprietari, operatori economici sau instituții.

17.    aruncarea deșeurilor, a ambalajelor, a resturilor alimentare, gunoiului de grajd, a deșeurilor inerte, cât și a altor obiecte și materiale, în alte locuri decât cele special amenajate pentru aceasta, precum și aruncarea acestor deșeuri în containere, europubeie sau alți recipienți special destinați pentru gunoi, care nu aparțin depunătorului acestor deșeuri.

18.    neîncheierea contractelor cu operatori economici autorizați și specializați de către persoanele prevăzute la art. 2 lit. e) pentru efectuarea operațiunilor de ridicare, transport și neutralizarea gunoiului.

19.    murdărirea, cu orice tip de vehicule sau prin orice mijloace, a drumului public cu orice fel de materiale ori substanțe.

Art. 6 - (1) Contravențiile prevăzute la art. 5 punctele 1-8, 13-14, 17-19 se sancționează cu amendă de la 400 lei la 800 lei pentru persoanele fizice și de la 500 lei la 1000 lei pentru persoanele juridice;

(2) Contravențiile prevăzute la art. 5 punctele 9-12, 15-16, se sancționează cu amendă de la 1000 lei la 1500 lei pentru persoanele fizice și de la 1500 lei la 2500 lei pentru persoanele juridice.

CAPITOLUL III PROTECȚIA SPAȚIILOR VERZI, A PARCURILOR ȘI ARBORILOR, A DRUMURILOR, TROTUARELOR ȘI PARCAJELOR, A ALTOR LUCRĂRI ȘI DOTĂRI PUBLICE

Art. 7 Constituie contravenții ia normele de întreținere și folosire a spațiilor verzi și a arborilor, parcurilor și a altor locuri publice, următoarele fapte:

1.    Ruperea sau tăierea florilor, tăierea arborilor sau arbuștilor fără autorizație, tăierea sau ruperea crengilor acestora ori distrugerea scoarței trunchiului acestora, cu excepția operațiunilor de toaletare;

2.    Trecerea peste ronduri de flori, peluze, gazon sau spații verzi, pășunatul animalelor în parcuri sau în alte zone verzi aflate în administrarea publică locală, cât și lăsarea liberă a păsărilor sau animalelor în parcuri, grădini publice sau alte spații verzi.

3.    Deteriorarea spațiilor verzi sau a celor cu această destinație din parcuri, grădini publice, cât și din vecinătatea imobilelor, în scopul executării unor construcții ușoare, amenajări, platforme sau amenajarea de grădini pentru zarzavat, ori așezarea/aruncarea de obiecte/materiale/deșeuri pe acestea.

4.    Practicarea jocurilor sportive sau alte activități recreative, a activităților de dresaj a animalelor de companie în alte locuri publice, în afara celor special destinate și amenajate în acest scop.

5.    Fixarea pe arbori a anunțurilor de orice fel, a reclamelor, a firmelor, a plăcuțelor indicatoare, a dispozitivelor de orice tip, precum și a oricărui tip de cablu electric sau optic.

6.    Neîntreținerea spațiilor verzi de către operatorii economici, instituții sau asociații de locatari/proprietari care au în îngrijire zonele verzi respective, prin neîndepărtarea frunzelor uscate și nedistrugerea lor prin îngropare sau transportarea imediată în locurile destinate.

7.    Deteriorarea sau degradarea băncilor, a amenajărilor de jocuri pentru copii, a obiectelor ornamentale sau a altor dotări urbane sau artistice din locurile publice, (statui, fântâni arteziene, jardiniere, garduri protecție, piloni, etc.), inclusiv cele de pe drumurile publice sau din cimitire, precum și mutarea acestora de către persoane neautorizate, dacă fapta nu constituie infracțiune,.

8.    Efectuarea de lucrări neautorizate pe spațiile verzi, precum și neaducerea la starea inițială a spațiilor verzi de către executantul unei lucrări, în termen și de calitate, în urma efectuării lucrărilor autorizate de intervenție în domeniul public.

9.    însușirea arborilor doborâți de fenomene naturale sau a arborilor care au fost defrișați în cadrul unor lucrări specifice, fără aprobarea serviciilor de specialitate din cadrul primăriei municipiului Constanța.

Art. 8 - (1) Nerespectarea contravențiilor prevăzute la art. 7 punctele 1, 2, 4, 5, 6, 9 se sancționează cu amendă de la 400 lei la 800 lei pentru persoanele fizice și de la 800 lei la 1000 lei pentru persoanele juridice.

(2) Nerespectarea contravențiilor prevăzute la art. 7 punctele 3, 7, 8 se sancționează cu amendă de la 1000 lei la 1500 lei pentru persoanele fizice și de la 1500 lei la 2500 lei pentru persoanele juridice.

Art. 9 Constituie contravenție la normele de protecție a drumurilor, trotuarelor și parcajelor în vederea menținerii aspectului estetic și util al municipiului, următoarele fapte :

1.    Oprirea sau staționarea vehiculelor în zona amplasamentelor destinate colectării deșeurilor menajere sau reciclabile, de natură să împiedice accesul la acestea.

2.    Depozitarea pe domeniul public a mărfurilor, ambalajelor, materialelor și a altor obiecte care dăunează esteticii și îngreunează desfășurarea normală a circulației rutiere și pietonale, precum și depozitarea obiectelor inestetice în incinta imobilelor sau în exteriorul acestora, vizibile din domeniul public sau privat al municipiului Constanța.

3.    Deteriorarea elementelor de semnalizare rutieră, dacă fapta nu constituie infracțiune.

4.    Degradarea sau deteriorarea trotuarelor, bordurilor, a străzilor, în scopul executării unor lucrări, cu sau fără avizul administratorului drumului public, inclusiv de către utilajele care execută lucrări de orice fel, precum și executarea de pene la borduri, dacă faptele nu constituie infracțiuni.

5.    Neanunțarea imediată a lucrărilor de intervenție în regim de avarie pe domeniul public sau privat al municipiului Constanța, telefonic la Dispeceratul Primăriei și la Serviciul Tehnic Drumuri din cadrul S.C. CONFORT URBAN S.R.L., apoi în scris în cel mult de 24 ore de la începerea lucrărilor.

6.    Nesolicitarea avizului din partea administratorului tramei stradale, S.C. CONFORT URBAN S.R.L., în maxim 48 de ore de la intervenția în regim de avarie, pe domeniul public sau privat al municipiului Constanța.

7.    Nerefacerea tramei    stradale, trotuarelor,    parcajelor la    stadiul    piatră până    la

cota "zero", după    finalizarea lucrărilor    în domeniul    public    sau privat    al

municipiului Constanța, indiferent dacă acestea sunt avarii sau lucrări noi.

8.    Neevacuarea în    termen de 48    de ore,    în    totalitate,    a

pământului/molozului/materialelor rezultate în urma lucrărilor de intervenție în domeniul public sau privat al municipiului Constanța, în locurile special destinate în acest scop.

9.    Executarea necorespunzătoare a lucrărilor de umplutură, fără respectarea normelor tehnice în vigoare și nerespectarea tehnologiei de refacere, cu păstrarea structurii sistemului rutier existent.

10.    Nesupravegherea permanentă a evoluției în timp a lucrărilor efectuate pe drumurile publice de către toți executanții lucrărilor, inclusiv cele de intervenție în regim de avarie, aceștia având obligația menținerii lucrărilor la același nivel cu drumul public (cota zero).

11.    Executarea necorespunzătoare a lucrărilor de spargere a drumului public, care se vor realiza numai cu mașini/utilaje speciale de tăiat beton și asfalt, astfel încât să nu fie afectată structura de rezistență a sistemului rutier.

12.    Nesemnalizarea rutieră corespunzătoare de zi și de noapte de către executantul oricărui fel de intervenții, inclusiv cele în caz de avarii, care se efectuează pe suprafețele drumurilor, trotuarelor sau parcajelor, așa cum prevăd "Normele Metodologice privind condițiile de închidere a circulației și de instituire a restricțiilor de circulație, în vederea executării de lucrări în zona drumului public", aprobate prin Ordinul comun al Ministrului transporturilor și al Ministrului de interne nr. 11124/411/2004.

13.    Neintervenția imediată pentru remediere a C.E.T., R.A.D.E.T., R.A.J.A., a altor deținători de rețele subterane, în cazul unor avarii care produc scurgeri de

lichide pe drumuri, trotuare sau parcaje, prăbușiri ale suprafețelor drumului public.

14.    Degradarea, deteriorarea sau împiedicarea accesului la căminele de vizitare a rețelelor subterane, precum și a receptorilor de canal, dacă fapta nu constituie infracțiune.

15.    Nesupravegherea integrității căminelor de vizitare și neremedierea imediată în cazul degradării sau deteriorării, de către cei care exploatează aceste rețele, inclusiv neaducerea acestor cămine la nivelul trotuarelor, parcajelor și a drumurilor.

16.    Neasigurarea funcționării corespunzătoare a rețelelor de canal, inclusiv a desfundării permanente a receptorilor de canal pluvial de către cei care exploatează aceste rețele, precum și împiedicarea prin orice formă a accesului către acestea.

17.    Staționarea sau parcarea pe raza municipiului Constanța a vehiculelor destinate transportului de mărfuri cu masa maximă admisă mai mare de 2,4 tone sau destinate transportului de persoane cu capacitatea mai mare de 8+1 locuri, indiferent de forma de deținere. Staționarea sau parcarea acestor vehicule este permisă numai în locurile special amenajate pentru aceste categorii de vehicule.

18.    Nemenținerea în permanentă stare de curățenie și cu toate elementele constructive (elemente de caroserie, de rulare, de iluminat-semnalizare, etc.) a vehiculelor aflate pe domeniul public sau privat al municipiului Constanța, de către proprietarii sau deținătorii legali.

19.    Neasigurarea de către proprietarii sau deținătorii legali ai vehiculelor, a condițiilor necesare efectuării lucrărilor de întreținere a drumului public (asfaltare, reparații, curățarea zăpezii, toaletare arbori, etc). Administratorul drumului public sau executantul lucrărilor va informa prin orice mijloace începerea lucrărilor, cu cel puțin 24 de ore înainte, va delimita zona și va institui restricții temporare de circulație, semnalizate corespunzător.

20.    Aprovizionarea cu mărfuri a operatorilor economici prin utilizarea vehiculelor de transport marfă cu masa maximă admisă mai mare de 3,5 tone, în afara programului stabilit la nivelul municipiului Constanța. Programul pentru aprovizionarea operatorilor economici pe raza mun. Constanța este zilnic, în intervalul orar 23:00 - 06:00.

21.    Nerespectarea programului stabilit pentru aprovizionarea operatorilor economici în perioada sezonului turistic estival din stațiunea Mamaia. Programul pentru aprovizionarea cu mărfuri a operatorilor economici în perioada sezonului turistic estival în stațiunea Mamaia este zilnic, în intervalul orar 02:00 - 10:00.

22.    Staționarea pe drumurile publice sau parcarea în vederea campării (utilizarea ca spațiu de odihnă sau locuire) a autorulotelor, rulotelor sau vehiculelelor cu această destinație. Acestea pot staționa numai în locurile special amenajate/destinate și autorizate în acest scop ( campinguri, parcuri de rulote,^etc.).

23.    împiedicarea sau îngreunarea accesului, în orice mod, autovehiculelor destinate transportului de persoane în regim taxi, în stațiile stabilite.

24.    Nerespectarea dispozițiilor date și a semnalelor efectuate de polițistul local, care desfășoară activități conform atribuțiilor legale.

25.    Desfășurarea activităților de reparații auto și vulcanizare pe domeniul public sau privat al municipiului Constanța.

26.    Primirea la centrele de colectare a capacelor de canalizare sau a altor componente din dotările urbane, chiar deteriorate.

27.    Efectuarea de transport public de persoane fără a deține la bordul autovehiculului a avizului de traseu, avizului de cap de linie sau avizului pentru punctele de îmbarcare/debarcare, valabil, pe raza municipiului Constanța.

28.    Circulația vehiculelor fără a poseda autorizație, pe falezele și locurile destinate promenadei pietonale.

29.    Deteriorarea dispozitivelor de rezervare autorizate, montate în vederea semnalizării locurilor de parcare, dacă fapta nu constituie infracțiune.

30.    Neîntreținerea dispozitivului de rezervare autorizat de către proprietari, în cazul în care acesta a fost deteriorat (stâlp torsionat, plăcuță indicatoare deformată, ștergerea sau deteriorarea mențiunilor existente pe plăcuță referitoare la numărul autorizației și/sau al autoturismului, decaparea vopselei, etc ).

31.    Ocuparea fără drept sau punerea în imposibilitate a folosirii unui loc de parcare public sau a unui loc de parcare rezervat de către o persoană fizică sau juridică, semnalizat și delimitat corespunzător ( dacă dispozitivul de informare a fost ridicat).

32.    Refuzul de a elibera un loc de parcare rezervat la solicitarea titularului autorizației de rezervare, sau la solicitarea reprezentanților autorității publice locale (polițist local, polițist cu atribuții în domeniul menținerii ordinii publice sau cu atribuții în domeniul circulației pe drumurile publice din cadrul Poliției Române).

33.    Nerespectarea somației de a demonta dispozitivul de rezervare a locului de parcare, în termen de 5 zile de la comunicarea adresei de anulare/expirare a rezervării.

34.    Degradarea sau deteriorarea dispozitivului de blocare al roților, precum și demontarea fără drept a acestui dispozitiv de pe vehiculele pentru care a fost dispusă măsura blocării roții, dacă fapta nu constituie infracțiune.

35.    Degradarea sau deteriorarea zonelor amenajate cu pavele pentru traficul pietonal, precum și accesul neautorizat al vehiculelor/utilajelor sau altor mijloace în zonele unde sunt montate pavele, dacă fapta nu constituie infracțiune.

36.    Efectuarea transportului de persoane cu vehicule cu tracțiune animală destinate transportului de agrement estival, autorizate de Comisia de circulație, pe alte rute decât cele stabilite în autorizația emisă de administrația publică locală sau de către alte persoane decât cele autorizate.

37.    Circulația pe raza municipiului Constanța a vehiculelor cu tracțiune animală, neînregistrate la autoritatea publică locală.

38.    Circulația, oprirea, staționarea vehiculelor pe spațiile verzi sau cu această detinație, casete florale, parcuri și aleile acestora, spații și locuri de joacă pentru copii.

39.    Oprirea sau staționarea vehiculelor pe trotuarele aferente stațiilor mijloacelor de transport în comun sau a trecerilor pentru pietoni semnalizate corespunzător, pe trotuarele destinate traficului pietonal dacă nu se asigură cel puțin un metru pentru circulația pietonilor în partea opusă părții carosabile

40.    Punerea în imposibilitate a utilizării vehiculelor staționate sau parcate, prin așezarea de obiecte sau alte vehicule. La efectuarea manevrei de oprire/staționare, conducătorul unui vehicul trebuie să asigure o distanță de cel puțin 0,50 metri față de partea din față a vehiculului său și față de portiera care asigură accesul la volanul vehiculului învecinat.

41.    Efectuarea cu intenție de manevre prin derapaje, întoarceri bruște, accelerări și frânări bruște cu autovehicule, executate pe domeniul public sau privat al municipiului Constanța.

42.    Expunerea spre vânzare a vehiculelor pe străzi, trotuare, alei sau în alte locuri publice, cu excepția locurilor autorizate/destinate în acest scop.

43.    Nerespectarea obligațiilor de către conducătorii de vehicule privind folosirea unui loc de parcare, sau nerespectarea perioadei stabilite și achitate pentru staționarea vehiculelor, în parcările semnalizate corespunzător și aflate în administrarea mun. Constanța.

44.    Depozitarea sau abandonarea pe domeniul public al municipiului Constanța a chioșcurilor sau a bunurilor de orice fel.

45. Așezarea vehiculelor în locurile de parcare, semnalizate corespunzător, prin încălcarea marcajelor de delimitare sau depășirea spațiului alocat parcării (lateral sau longitudinal).

Art.lO. 1) Nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 9 punctele 1-2, 17-25, 28-31, 35-40, 42, 43 și 45, se sancționează cu amendă contravențională de la 400 la 800 lei pentru persoanele fizice și de la 500 la 1000 lei pentru persoanele juridice.

2) Nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 9 punctele 3-16, 26-27,32-34, 41 și 44, se sancționează cu amendă contravențională de la 1000 la 1500 lei pentru persoanele fizice și de la 1500 la 2500 lei pentru persoanele juridice.

CAPITOLUL IV

ÎNTREȚINEREA ȘI FOLOSIREA CONSTRUCȚIILOR DE ORICE FEL.

Art. 11 Constituie contravenție la normele privind întreținerea și folosirea

construcțiilor de orice fel, următoarele fapte :

1.    Montarea pe domeniul public de dispozitive pentru uscarea rufelor, altele decât cele prevăzute prin Dispoziția Primarului Municipiului Constanța nr. 1388/25.06.2003.

2.    Executarea de rigole sau montarea conductelor de orice fel, în scopul scurgerii apei sau a altor lichide pe drumurile publice.

3.    Neluarea măsurilor de împiedicare a producerii și răspândirii prafului în și din incinta organizărilor de șantier, pe traseul lucrărilor edilitar - gospodărești și pe amplasamentele de lucrări pentru demolarea construcțiilor, prin pulverizare cu apă a amplasamentului sau porțiunilor din clădire supuse demolării;

4.    Neasigurarea tuturor condițiilor necesare, inclusiv prin dotarea cu bene speciale, pentru prevenirea împrăștierii în cadrul șantierelor și în zona învecinată, a deșeurilor, a materialelor de construcții, a molozului sau a pământului de către utilaje, mijloace de transport, curenți de aer sau ploaie, precum și neasigurarea curățeniei.

5.    Ocuparea domeniului public cu piloni metalici, lanțuri sau alte materiale, în vederea delimitării locurilor de staționare a vehiculelor sau a locurilor cu altă destinație, fără a deține aprobarea administrației publice locale pentru aceste lucrări.

6.    Neîmprejmuirea cu panouri aliniate, inscripționate cu denumirea firmei constructoare și cu un aspect estetic corespunzător a lucrărilor de construcții, în limita suprafețelor legal aprobate, precum și neacoperirea cu plasă a construcțiilor existente în stare de degradare sau aflate în construcție.

7.    Neîntreținerea, deteriorarea, murdărirea sau neluarea măsurilor de conservare a zidurilor, gardurilor, porților, ferestrelor, jgheaburilor și fațadelor clădirilor, dacă fapta nu constituie infracțiune.

8.    Menținerea pe amplasament a unei firme, forme de publicitate sau reclame, deteriorate sau depășite.

9.    Montarea de garduri de sârmă ghimpată sau improvizații de garduri din diferite materiale, altele decât modelele aprobate prin HCLM 45/28.03.2008

10.    Folosirea de hârtii, cârpe, scânduri, folii de plastic, table, sau alte materiale în locul geamurilor lipsă la ferestrele sau la ușile amplasate la exteriorul clădirilor.

11.    Lipirea sau expunerea de afișe ori anunțuri pe ziduri, porți, stâlpi, panouri, uși, geamuri sau în alte locuri decât cele special amenajate.

12.    Neîntreținerea în parametri constructivi sau înfundarea din neglijență a instalațiilor sanitare, dacă prin aceasta se împiedică folosirea normală a acestora de către ceilalți colocatari sau duce la degradarea imobilului.

13.    Neîndeplinirea obligațiilor de către proprietari, deținători și asociațiile de proprietari, privind executarea lucrărilor de întreținere și reparații a instalațiilor și spațiilor cu destinație și folosință comună ( acoperișuri, terase, instalații canalizare ape meteorice și uzate, instalații alimentare cu apă caldă și rece, instalații termice subsol), pînă la racordul de branșare utilități deservit de agentul prestator de servicii, care pot duce la pierderea stabilității construcțiilor și la degradarea îmbrăcăminții asfaltice, a trotuarelor și străzilor.

14.    Executarea de lucrări improvizate pentru anexele gospodărești ( cotețe, șoproane, pătule, împrejmuiri adăposturi animale și păsări, etc. ) din materiale ușoare, care lezează aspectul estetic și urbanistic, altele decît cele prevăzute la Art. 3 din Legea 50/1991 republicată.

15.    Menținerea lucrărilor improvizate prevăzute la art. 11, punctul 14. după expirarea termenului de desființare, termen dispus prin procesul verbal de constatare și sancționare a contravenției.

16.    Inscripționarea cu vopsea a numărului de înmatriculare al autovehiculului pe domeniul public, garduri sau clădiri.

17.    Neamenajarea parcărilor în stațiunea Mamaia, indiferent de forma de proprietate sau de administrare a acestora pînă la data de 1 iunie a fiecărui an, în sensul împrejmuirii/delimitării, semnalizării, iluminării, trasării marcajelor specifice și întreținerii spațiilor verzi adiacente.

18.    Neîntreținerea în stare corespunzătoare a panourilor indicatoare, firmelor și reclamelor ( luminoase și neluminoase).

19.    Neîndeplinirea obligațiilor deținătorilor de imobile ( indiferent forma de proprietate) persoane fizice sau juridice din municipiul Constanța, inclusiv stațiunea Mamaia, de a întreține în stare corespunzătoare de curățenie acoperișurile blocurilor, locuințelor, spațiilor comerciale, hotelurilor, teraselor, barurilor, restaurantelor, etc. și instalațiile aferente.

20.    Așezarea/montarea de corturi în vederea campării în alte locuri decât cele special amenajate/destinate;

21.    Neasigurarea corespunzătoare a eliminării apei rezultate în urma utilizării instalațiilor de climatizare, astfel încât să nu afecteze imobilul sau dotările acestuia, sau să producă disconfort persoanelor aflate sub acestea sau în trecere.

Art.12.    1) Nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 11 punctele

1,2,5,7,8,9,10,11,14,18,20,21, se sancționează cu amendă contravențională de la 400-800 lei pentru persoanele fizice și de la 1000-1500 pentru persoanele juridice.

2) Nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 11 punctele 3,4,6,12,13,15,16,17,19, se sancționează cu amendă contravențională de la 800-1500 lei pentru persoanele fizice și de la 1000-1500 pentru persoanele juridice.

CAPITOLUL V

MENȚINEREA CURĂȚENIEI ÎN PIEȚE, TÎRGURI ȘI OBOARE.

Art. 13 Constituie contravenție la regimul comerțului în piețe, tîrguri și oboare, următoarele fapte :

1.    Depozitarea de către comercianți în piețe, târguri, oboare sau în alte locuri decât cele stabilite a oricăror tip de ambalaje, produse, bunuri și care împiedică circulația normală în incintele menționate.

2.    Murdărirea și necurățirea permanentă de către producători sau comercianți a incintelor piețelor, târgurilor și oboarelor

3.    Murdărirea și necurățarea zonelor limitrofe ( trotuare, străzi, parcaje) de către comercianți și producători, cu ocazia descărcării sau încărcării produselor sau obiectelor.

4.    Necurățarea zilnică de către cel care administrează piețe, tîrguri sau oboare, a incintelor respective cât și a zonelor limtrofe (trotuare, străzi, parcaje ).

5.    Comercializarea direct din vehicule pe domeniul public sau privat al municipiului Constanța a oricăror produse sau bunuri.

Art.14 1) Nerespectarea obligațiilor prevăzute la art.13 punctele 1-3, se sancționează cu amendă contravențională de la 500 la 1000 lei.

2) Nerespectarea obligațiilor prevăzute la art.13 punctele 4 și 5, se sancționează cu amendă contravențională de la 1000 la 1500 lei.

CAPITOLUL.VI

REGLEMENTĂRI PRIVIND DEȚINEREA ANIMALELOR DE COMPANIE PE RAZA MUNICIPIULUI CONSTANȚA

Art.15 Constituie contravenție privind deținerea și creșterea animalelor de companie și domestice pe raza municipiului Constanța, următoarele fapte :

1.    Nerespectarea distanței de minim 4 metri a amplasamentului adăpostului câinelui atât față de apartamentele din curțile de folosință comună cât și față de imobilele învecinate;

2.    Plimbatul câinilor fără lesă pe drumurile publice, în parcuri sau alte spații/locuri publice, chiar însoțiți de stăpâni, cu excepția locurilor special amenajate;

3.    Creșterea animalelor din rasele porcine, ovine, cabaline, caprine, a păsărilor, a altor animale de casă sau deținerea de stupi cu albine, în locurile in care este afectată buna vecinătate, pe raza municipiului Constanța.

4.    Lăsarea liberă a câinilor, atât ziua cât și noaptea, în curțile de folosință comună, de natură a pune în pericol colocatarii sau alte persoane;

5.    Neridicarea de îndată, din orice locuri, a excrementelor lăsate de animalele de companie. Pentru aceasta, deținătorul animalului de companie are obligația de a avea asupra sa materiale care să-i permită realizarea acestei operații;

6.    Deținerea animalelor de companie în apartamente, fără a deține acordul majorității locatarilor din apartamentele limitrofe (apartamentul superior, inferior și a celor învecinate de pe același etaj apartamentului de deținere al animalului de companie).

7.    Hrănirea în cadrul asociațiilor de proprietari/locatari a câinilor, pisicilor sau a altor animale în spațiile comune, în jurul imobilelor sau pe domeniul public și fără a strânge resturile rămase după hrănire;

Art.16 Nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 15 punctele 1-7, se sancționează cu amendă contravențională de la 500-1000 lei.

CAPITOLUL VII

DISPOZIȚII FINALE

Art. 17 Obstrucționarea controlului efectuat în conformitate cu reglementările prezentei hotărâri, prin orice mijloace sau metode, precum și refuzul prezentării documentelor solicitate, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1000 lei la 1500 lei pentru persoanele fizice și de la 1500 lei la 2500 lei pentru persoanele juridice, dacă faptele nu se încadrează în alte prevederi legale.

Art. 18 Pentru faptele prevăzute în prezenta hotărâre, unde a fost afectat sub orice formă domeniul public sau privat al municipiului Constanța, se vor percepe despăgubiri civile, calculate de serviciile de specialitate ale Primăriei Constanța, în baza documentului de constatare de la momentul constatării contravenției.

Art. 19 Pentru contravențiile prevăzute la art. 5 pct. 6, 7, 19, art. 9 pct 1, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45 și art. 13 pct. 5, la solicitarea scrisă a organului de control, proprietarul sau deținătorul unui vehicul este obligat să comunice în scris, în termen de 5 zile de la data primirii solicitării scrise, identitatea persoanei căreia i-a încredințat vehiculul la momentul constatării contravenției.


38, 39, 40, 41, 42, 43, 45 și art. 13 pct. 5, se poate dispune de către împuterniciții Primarului, polițiștii locali din cadrul Direcției Poliția Locală, ofițerii și agenții Poliției Române cu atribuții în menținerea ordinii și liniștii publice sau circulația rutieră, măsura blocării, ridicării, transportării și depozitării acestora în spații special amenajate, până la restituirea acestora proprietarilor sau deținătorilor legali, cu respectarea prevederilor legale și după recuperarea integrală a cheltuielilor aferente acestor activități.

Art. 21 în situația autovehiculelor împotriva cărora a fost dispusă măsura ridicării, transportării și depozitării și pentru care nu au fost depuse solicitări în vederea restituirii, se vor aplica prevederile Legii 421/2001.

Art. 22 Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor din prezenta hotărâre se face prin Proces verbal încheiat de împuterniciții Primarului, polițiștii locali din cadrul Direcției Poliția Locală, ofițerii și agenții Poliției Române cu atribuții în menținerea ordinii și liniștii publice sau circulația rutieră, personalul cu atribuții în menținerea ordinii și liniștii publice din Jandarmeria Română.

Art. 23 împotriva procesului verbal de constatare și sancționare a contravenției se poate face plângere în tremen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia.

Art. 24 Prevederile prezentei hotărâri se completează cu dispozițiile Ordonanței de Guvern nr. 2 / 2001, art. 28 alin. 1, în sensul că se poate achita în 48 ore jumătate din cuantumul minim al amenzii.

Art. 25 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prevederile HCL Constanța nr. 10/2009 și a altor hotărâri privind completarea și modificarea HCL Constanța nr. 10/2009, precum și alte prevederi contrare, se abrogă.

Art. 26 Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre, în vederea ducerii la îndeplinire, tuturor direcțiilor din cadrul Primăriei municipiului Constanța, Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, Poliției Municipiului Constanța, precum și instituției Prefectului Județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărîre a fost adoptată de 24 consilieri din 27

membri. PREȘEDINTELE

ȘEDINȚEI

Georgescu Daniel


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Enache Marcela

Nr. 184    / 31.07    .2013

12