Hotărârea nr. 182/2013

HOTARARE PRIVIND PLANUL DE LUCRĂRI DE INTERES LOCAL PENTRU REPARTIZAREA ORELOR DE MUNCĂ PENTRU BENEFICIARII LEGII NR. 416/2001 PRIVIND VENITUL MINIM GARANTAT;

«3. . •


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind planul de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă pentru beneficiarii Legii 416 / 2001

actualizată privind venitul minim garantat

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de 31.07.2013_;

Văzând expunerea de motive a domnului primar Radu Ștefan Mazăre înregistrată sub nr. 97637 / 23.07.2013, raportul Comisiei nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, raportul Comisiei nr. 1    de

studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, precum și referatul Direcției Gospodărire Comunală înregistrat sub nr.83092 / T 7.06.2013;

Având în vedere prevederile art.6, alin (7) din Legea nr.416 / 2001 privind venitul minim garantat, cu modificările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. „c” și „d”, alin.6 lit. „a”, punctul 10 și art.115, alin.l, lit. „b” din Legea nr. 215 / 2001, a administrației publice locale, republicată cu modificările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

ART.l - Se aprobă planul de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă pentru beneficiarii Legii nr. 416 / 2001 privind venitul minim garantat cu modificările ulterioare din municipiul Constanța, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2 - Compartimentul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Financiare, Direcției Administrație Publică Locală, Serviciului de Asistență și Protecție Socială, Direcției Gospodărire Comunală, în vederea aducerii la îndeplinire precum și Insituției Prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost aprobată de .?.6......consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ    CONTRASEMNEAZĂ

Georqescu Daniel    SECRETAR,

Constanța    MARCELA ENACHE

Nr. 182    / 31.07.2013


Anexa


la hotărârea nr.. A.Ș ?.


2013


Planul de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă pentru beneficiarii Legii 416 /

2001 actualizată privind venitul minim garantat

Nr.

Crt.

Denumirea activității (lucrării)

U.M.

Locația

Luna în

care se

execută

Frecventa

9

lunară

1.

Curățirea manuală și transportul zăpezii de pe aleile de acces

Mp.

-    accesul în stațiile de autobuz;

-    accesul în spitale/policlinici;

-    accesul în școli/grădinițe/creșe;

-    accesul in scările blocurilor;

Noiembrie

Decembrie

Ianuarie

Februarie

Martie

ori de câte ori este nevoie

2.

Tăierea vegetației arbustive cu toporul

Buc

-    taluz Poarta 1- Poarta 6;

-    taluz str. Roterdam;

Decembrie

Ianuarie

Februarie

x 1 / lună

3.

Curățat teren de frunze și crengi (greblat)

100

mp.

-    taluz Poarta 1- Poarta 6;

-    taluz str. Roterdam;

-    cartier Poarta 6 (ANL);

-    cartier Henry Coandă;

-    cartier Baba Novac;

Octombrie

Noiembrie

Decembrie

Ianuarie

Februarie

Martie

Aprilie

x 1 / lună

4.

Colectat, încărcat și transport resturi vegetale la marginea zonei de lucru (cu saci roabe și prelate)

To

-    taluz Poarta 1-Poarta 6;

-    cartier Poarta 6 (ANL);

-    cartier Henry Coandă;

-    cartier Baba Novac;

lunar

ori de câte ori este nevoie

5.

Scos frunze uscate din gard viu, borduri, chenare și alte forme arbustive

ml.

-    intrare în stațiunea Mamaia dinspre Năvodari;

-    perimetrul asociațiilor de locatari;

-perimetrul creșe/grădinițe;

Octombrie

Noiembrie

Decembrie

Ianuarie

Februarie

Martie

Aprilie

x 1 / lună

6.

Degajat teren de corpuri stăine (pietre, crengi, alte deșeuri grosiere)

100

mp.

- intrare oraș dinspre Ovidiu, Cumpănă, Năvodari, Valul lui Traian;

lunar

ori de câte ori este nevoie

7.

Salubrizat suprafețe

100

mp.

- intrare oraș dinspre Ovidiu, Cumpăna, Năvodari, Valul lui Traian;

lunar

8-10 ori/ lună

8.

Măturat manual suprafețe

100

mp.

- acces grădinițe/creșe;

-acees spital/policlinică;

lunar

8-10 ori/ lună

9.

Curățat manual vegetație ierboasă cu sapa

-    Mamaia Nord;

-    Cartier Baba Novac;

-    Cartier Henri Coandă;

-    Cartier Poarta 6 (ANL);

Octombrie

Noiembrie

Decembrie

Ianuarie

Februarie

Martie

Aprilie

x 1 / lună


10.

Mobilizat manual teren la 10 și 20 cm (săpături cu sapă și cazmaua)

Mp.

-    Mamaia Nord;

-    Cartier Baba Novac, Henri Coandă;

ianuarie-

decembrie

când este cazul

11.

Manipulat materiale pentru acțiunea „Flori de mai”

To.

- pentru asociațiile de locatari;

aprile-mai

când este cazul

12.

Curățatrea rigolelor și a șanțurilor de . colectare a apei pluviale

-    taluz Poarta 1- Poarta 6;

-    taluz str. Roterdam;

aprilie-

noiembrie

când este cazul

13.

Curățarea suprafețelor pavelate de buruieni

100

mp.

-    intersecție Dacia;

-    intersecție I. Ratiu;

-    cap linie 100;

aprilie-

noiembrie

când este cazul

14.

îndepărtarea nisipului adus de vânt în

stațiunea Mamaia

9

mc.

-    promenada Iaki;

-    promenada Golden Tulip;

-    piațetă Perla;

aprilie-mai

când este cazul

15.

Transport pământ prin purtat direct cu roaba pentru amenajările de la locuințele noi

To

-    Cartier Baba Novac;

-    Cartier Henri Coandă;

-    Cartier Poarta 6 (ANL);

ianuarie-

decembrie

când este cazul

16.

Aștemerea uniformă a pământului în strat vegetal de 10-30 cm pentru amenajările de la locuințele noi

_2_

Mp.

-    Cartier Baba Novac;

-    Cartier Henri Coandă;

-    Cartier Poarta 6 (ANL);

ianuarie-

decembrie

când este cazul

17.

Manipularea masei lemnoase care se distribuie școlilor, grădinițelor, dispensarelor și persoanelor care . beneficiază de ajutor de încălzire cu lemne

To.

- din depozitul de lemne, str. Vârful cu Dor;

noiembrie

decembrie

ianuarie

februarie

martie

aprilie

când este cazul

18.

Aștemere agrotextil / folie de plastic pe spațiul verde pentru protecția solului împotriva buruienilor sau a nisipului adus de vânt în timpul iernii

Mp.

-    Stațiunea Mamaia: promenadă Iaki, piațetă Perla, piațetă

Golden Tulip

-    alte zone expuse vântului sau care necesită protejare împotriva îmburuienării

ianuarie-

decembrie

Când este cazul

19.

Tutorarea arborilor în plantațiile tinere

Buc

-direct la plantare și respectiv în toate plantațiile executate în urmă cu 1- 7 ani la care arborii necesită tutorare

ianuarie-

decembrie

Când este cazul

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

Georgescu Daniel

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR MARCELA ENACHE