Hotărârea nr. 181/2013

HOTARARE PRIVIND ACTIVITATEA ASISTENŢILOR PERSONALI AI PERSOANELOR CU HANDICAP GRAV ÎN PERIOADA IANUARIE – IUNIE 2013;

W ROMÂNIA M JUDEȚUL CONSTANȚA ’ * MUNICIPIUL CONSTANȚA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav în perioada ianuarie - iunie 2013

Consiliul Local ai Municipiului Constanța, întrunit în ședință ordinară din data 0g 31.07.2013

Luând în dezbatere expunerea de motive înregistrată sub nr.97427/23.07.2013 prezentată de dl. Primar Radu Ștefan Mazăre, avizul Comisiei nr. 4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială, al Comisiei nr. 5 pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor si a libertăților cetățeanului și referatul Direcției Administrație Publică Locală nr. 97425/23.07.2013;

Având in vedere prevederile art. 40, alin.2 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 29, alin. 1 din anexa la H.G. nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a acesteia;

In temeiul prevederilor art. 36, alin.6 lit. „a" punctul 2 și art.115 alin 1 lit. „b" din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă raportul privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav în perioada ianuarie - iunie 2013, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Compartimentul pentru Comisiile de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Administrație Publică Locală, Serviciului de Asistență ș i Protecție Socială ș î Instituției Prefectului Județului Constanța spre știință.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de un număr de_ consilieri din 27 de

membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,

Georgescu Daniel


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR


CONSTANȚA

NR, 181    / 31.07.2013


ANEXĂ LA HCL NR. 181/2013

RAPORT

privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav în perioada ianuarie - iunie 2013

în conformitate cu prevederile art. 40, alin.2 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Serviciul de Asistență și Protecție Socială din cadrul Primăriei Municipiului Constanța controlează periodic activitatea asistenților personali și prezintă semestrial un raport consiliului local.

Potrivit art. 29, alin. 1 din H.G. nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006, raportul conține cel puțin următoarele:

a)    dinamica angajării asistenților personali;

b)    informații privind modul în care se asigură înlocuirea asistentului personal pe perioada concediului de odihnă, în strânsă legătură cu lipsa sau posibilitatea de dezvoltare a centrelor de tip respira;

c)    informații privind numărul de asistenți personali instruiți;

d)    numărul de controale efectuate și problemele sesizate.

Față de prevederile legale mai sus menționate vă facem cunoscut următoarele:

Dinamica angajării asistenților personali

Persoanele cu handicap, sunt acele persoane cărora, datorită unor afecțiuni fizice, mentale sau senzoriale, le lipsesc abilitățile de a desfășura în mod normal activități cotidiene, necesitând măsuri de protecție în sprijinul recuperării, integrării și incluziunii sociale.

Asistentul personal al persoanei cu handicap grav este persoana care supraveghează, acordă asistență și îngrijire copilului sau adultului cu handicap grav, pe baza planului de recuperare pentru copilul cu handicap, respectiv a planului individual de servicii al persoanei adulte cu handicap.

în conformitate cu prevederile art. 42, alin. 4 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, părinții sau reprezentanții legali ai copilului cu handicap grav, adulții cu handicap grav ori reprezentanții legali ai acestora, cu excepția celor cu handicap vizual grav, pot opta între asistent personal și primirea unei indemnizații lunare care este în cuantum egal cu salariul net al asistentului social debutant cu studii medii din unitățile de asistență socială din sectorul bugetar, altele decât cele cu paturi.

Prin Hotărârea de Consiliul Local nr. 110/2000 s-a aprobat un număr de 1000 de posturi de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav, iar prin Hotărârea de

Consiliul Local nr. 133/2001 a fost suplimentat compartimentul asistenți personali, cu încă 300 de posturi.

La data de 01.01.2013 se aflau în evidența serviciului un număr de 824 asistenți personali cu contract individual de muncă și un număr de 381 indemnizații lunare. Urmare a modificărilor intervenite, atât în situația persoanei cu handicap grav (prin: schimbarea gradului de handicap, opțiunea persoanei cu handicap grav de renunțare la asistent personal în vederea primirii indemnizației lunare, decesul persoanei cu handicap), cât și în situația asistentului personal (prin încetarea activității la cerere a acestuia), la data de 30.06.2013 se aflau în evidențele Serviciului de Asistență și Protecție Socială un număr de 832 asistenți personali și 383 indemnizații lunare.

Evoluția asistenților personali în semestrul I 2013:

Nr.

Crt.

LUNA

Număr

asistenți

personali

la

începutul

lunii

Angajări

A    ■    V

in luna

încetări

A    ■    W

in luna

Număr

asistenți

personali

la

sfârșitul

lunii

Cheltuieli

salariale

-lei-

1

Ianuarie

824

13

15

822

789.135

2

Februarie

822

16

16

822

782.299

3

Martie

822

19

18

823

796.423

4

Aprilie

823

17

13

827

791.325

5

Mai

827

17

17

827

816.999

6

Iunie

827

18

13

832

815.424

Evoluția persoanelor cu handicap grav beneficiare de indemnizație lunară în semestrul I 2013:

Nr.

Crt.

LUNA

Număr indemnizații lunare la începutul lunii

Acordării în lună

încetări în lună

Număr indemnizații lunare la

sfârșitul

lunii

Cheltuieli

aferente*

-lei-

1

Ianuarie

381

9

11

379

226.995

2

Februarie

379

7

9

377

199.007

3

Martie

377

13

9

381

249.736

4

Aprilie

381

4

10

375

245.270

5

Mai

375

8

7

376

263.550

6

Iunie

376

10

3

383

240.167

* Cheltuielile aferente indemnizațiilor lunare includ și indemnizațiile echivalente cu salariul net al asistentului personal pe perioada concediului de odihnă a acestuia.

Modul în care s-a asigurat înlocuirea asistentului personal pe perioada

concediului de odihnă, în strânsă legătură cu liosa sau posibilitatea de

dezvoltare a centrelor de tio respiro

Potrivit prevederilor art. 144, alin. 1 din Legea nr. 53/2003 Codul Muncii, republicată și a prevederilor art. 37, alin.l, lit. c din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, asistentul personal are dreptul la concediul anual de odihnă. Conform prevederilor art. 37, alin. 2 și alin. 3 din Legea nr. 448/2006 pe perioada concediului de odihnă, angajatorul are obligația de a asigura persoanei cu handicap grav un înlocuitor al asistentului personal, inclusiv în cazul în care asistentul personal este rudă până la gradul al IV-lea inclusiv a acesteia. în situația în care angajatorul nu poate asigura un înlocuitor al asistentului personal, persoanei cu handicap grav i se acordă o indemnizație echivalentă cu salariul net al asistentului personal sau găzduirea într-un centru de tip respiro.

întrucât pe raza municipiului Constanța nu funcționează centre de tip respiro care să asigure găzduirea persoanei cu handicap grav pe perioada concediului de odihnă al asistentului personal, protecția persoanei cu handicap grav se asigură prin acordarea în această^ perioadă a unei indemnizații echivalente cu salariul net al asistentului personal. în semestrul I al anului 2013 au solicitat efectuarea concediului de odihnă un număr de 287 de asistenți personali, astfel: ianuarie-4, februarie-31, martie-59, aprilie-88, mai-46 și iunie-59. Toate cele 287 persoane cu handicap grav au beneficiat de indemnizația prevăzută de lege, pe perioada concediului de odihnă al asistentului personal.

Informații privind numărul de asistenți personali instruiti

Precizăm că în conformitate cu prevederile art. 38, lit. a din Legea nr. 448/2006, republicată, privind protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, asistenții personali au obligația să participe o data la 2 ani la o instruire organizată de angajator. Facem mențiunea că până în prezent instituția noastră nu a derulat nici un program de instruire.

Informații privind numărul de controale efectuate și problemele

sesizate

Potrivit art. 40, alin 2 din Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Serviciul de Asistență și Protecție Socială dispune efectuarea de controale periodice asupra activității asistenților personali.

Verificările efectuate în semestrul I al anului 2013 au vizat modul în care sunt îndeplinite obligațiile contractuale ale asistentului personal, evaluarea socială și psihologică atât a asistentului personal, cât și a persoanei cu handicap grav.

în urma controalelor efectuate la domiciliul persoanelor cu handicap nu au fost sesizate probleme deosebite. Au fost controlate la domiciliu un număr de 560 persoane cu handicap grav și nu s-au constatat abateri ale asistenților personali de la normele de disciplină a muncii și nici încălcări ale obligațiilor prevăzute în contractele individuale de muncă ale acestora sau în fișa postului.

Serviciul de Asistență și Protecție Socială din cadrul primăriei prin activitatea depusă, lucrează numai în sensul respectării prevederilor legale cu privire la drepturile persoanelor cu handicap și în conformitate cu legislația generală a muncii, cât și în conformitate cu celelalte reglementări în vigoare. Pentru realizarea unei activități de protecție socială reale, cu caracter permanent și de calitate, serviciul susmenționat colaborează cu factori implicați în asigurarea îndeplinirii acesteia, respectiv cu Direcția Generală de Asistență și Protecție Socială și Protecția Copilului din subordinea Consiliului Județean Constanța, Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulți Constanța, Comisia pentru Protecția Copilului Constanța, precum și cu fundații sau asociații neguvernamentale ale persoanelor cu handicap.

Informații privind auditarea dosarelor asistenților personali

în perioada 01 aprilie - 25 iunie 2013 a avut loc acțiunea de auditare a

dosarelor asistenților personali, de către Compartimentul Audit Public Intern din cadrul Primăriei, cu misiunea "Organizarea recrutării asistenților personali ai persoanelor cu handicap. Stabilirea și acordarea drepturilor salariale". Auditul a fost efectuat prin sondaj și a avut ca obiective:

-asigurarea cadrului organizatoric adecvat desfășurării activității structurii auditate

-gestionarea dosarelor asistenților personali ți persoanelor cu handicap,

-stabilirea și acordarea drepturilor salariale ale asistenților personali și indemnizațiilor cuvenite persoanelor cu handicap,

-evidența și acordarea concediilor cuvenite asistenților personali,

-fiabilitatea sistemului informatic,

^arhivarea documentelor.

în urma constatărilor controlului efectuat au fost făcute următoarele recomandări:

-confruntarea periodică cu DGASPC Constanța în vederea eliminării riscului acordării indemnizației lunare sau angajării unui asistent personal, persoanelor care nu pot beneficia de acest drept,

-completarea dosarelor asistenților personali cu planul de recuperare/planul individual de servicii, anexă la certificatul de handicap al persoanelor asistate,

-acordarea indemnizației lunare cuvenită persoanei cu handicap până la sfârșitul lunii în care survine motivul încetării dreptului, în conformitate cu prevederile art. 30, alin. 2 din Normele Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006.

-programarea efectuării și acordarea concediilor de odihnă ale asistenților personali, până la sfârșitul anului următor,

-acordarea indemnizației cuvenite persoanei cu handicap, pe perioada concediului de odihnă al asistentului personal, ținând cont de numărul de zile de absență temporară a acestuia și regularizarea acesteia pentru anul 2012.

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

Georgescu Daniel

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

MARCELA ENACHE

4