Hotărârea nr. 180/2013

HOTARARE APROBAREA STATULUI DE FUNCŢII ŞI A ORGANIGRAMEI PENTRU MUZEUL DE ARTĂ POPULARĂ CONSTANŢA CONFORM OUG 77/2013;

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Organigramei și statului de funcții pentru Muzeul de Artă Populară Constanța pe anul 2013

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de

31.07.2013

__t

Luând în dezbatere expunerea de motive prezentată de domnul primar Radu Ștefan Mazăre înregistrată sub nr. 96067/18.07.2013, referatul Muzeului de Artă Populară Constanța înregistrat sub nr. 712 / 08.07.2013, referatul Direcției administrație publică locală înregistrat sub nr. 96033/18.07.2013, precum și avizele Comisiei nr. 4 activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială și a Comisiei nr. 5 pentru administrație publică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

Văzând prevederile HCL nr. 78/27.02.2012 privind aprobarea organigramei si statului de funcții pentru Muzeul de Artă Populară Constanța pe anul 2012

și HCL nr. 90/30.04.2013 privind modificarea HCL nr. 78/27.02.2012;

Având în vedere prevederile OUG nr. 77 / 26.06.2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcționalității administrației publice locale, a numărului de posturi si reducerea cheltuielilor la instituțiile și autoritățile publice;

în temeiul prevederilor art. 36 alin.2, lit. a, alin.3, lit. b și art. 115 alin. 1, lit. b, din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă organigrama si statul de funcții pentru Muzeul de Artă Populară pe anul 2013 conform anexelor nr. 1 și nr. 2, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre, urmare aplicării OUG nr. 77/26.06.2013.

Art. 2 - începând cu data aprobării prezentei, HCL nr. 78/27.02.2012 cu modificările ulterioare, își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Administrație Publică Locală, Muzeului de Artă Populară Constanța, Serviciului de Audit Intern, în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției Prefectului Județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27

membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Georgescu Daniel    SECRETAR MUNICIPIU,

MARCELA ENACHE

CONSTANȚA

180

31.07.2013


Nr._/

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


ANEXA NR.1 LA HOTĂRÂREA NR.

180/2013


STAT DE FUNCȚII 2013

MUZEUL ARTĂ POPULARĂ CONSTANȚA

Nr

crt

Numele si Prenumele

Compartimenul / secția

Funcția contractuala de :

Reîncadrarea funcției cf.anexelor Legii cadru nr.284/2010 si a Ordinului nr.77/2011

Nivel

studii

Grad

/treapta

profesio

nala

Gradația

cf.

transe

vechime

Număr

posturi

conducere

execuție

anexa

capitol

poziție

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I.

CONDUCERE :

1

Magiru Maria

Manager -Director

-

IV

III

1

S

II

-

1

2

Zeinedin Camei

contabil sef

-

IV

III

4

S

II

-

1

TOTAL I :

2

II

SPECIALITATE :

A

Secția Patrimoniu Cultural National:

9

3

Dobrinescu Cerasela

sef secție

-

IV

III

5

S

I

-

1

4

Crăciun Claudia

-

conservator

IV

III

1

S

I

3

1

5

Dimache Oana Vasilica

-

documentarist

IV

IV

2

S

I

3

1

6

Dragan Ioana Raluca

-

restaurator

IV

III

1

s

IA

2

1

7

Ionel Ivona

-

restaurator

IV

III

1

s

I

3

1

8

Caraulan Aurica

-

restaurator

IV

III

7

M

I

5

1

9

Cionga Aurelia

-

restaurator

IV

III

7

M

I

4

1

10

Apostu Aurica

-

trezorier

IV

III

7

M

I

5

1

11

Gagautu Lenuta

-

trezorier

IV

III

7

M

I

5

1

B

Secția Expoziție :

8

12

Barbulescu Argentina

-

muzeograf

IV

III

1

S

IA

5

1

13

Tompe Ioana

-

muzeograf

IV

III

1

S

IA

4

1

14

Alboaei Alina Dumitrita

-

muzeograf

IV

III

1

S

I

1

1

15

Magdici Anca Teodora

-

conservator

IV

III

1

S

II

2

1

16

Buzatu Lenuta

-

supraveghetor

IV

III

8

M

-

5

1

17

Stanciu Valerica

-

supraveghetor

IV

III

8

G

-

5

1

18

Serban Anica

-

conservator

IV

III

7

M

I

5

1

19

Nica Marian

-

operator video

IV

III

7

M

I

4

1

TOTAL II :

17

III

Compartimente funcționale

A

Contabilitate-financiar

20

Radu Mioara

-

gestionar

custode

IV

III

7

M

I

4

1

Total A :

1

B

Resurse Umane

21

Ciobanu Cristina

-

referent

IV

V

2

SSD

II

3

1

Total B :

1

C

Administrativ-intretinere

22

Miu Ștefan

-

administrator

I

II/D

4

M

I

5

1

23

Vacant

-

referent

IV

V

4

M

I

3

1

24

Liscan Florian

-

muncitor-calif.

I

II/D

12

G

II

5

1

Total C :

3

TOTAL III(A+B+C) :

5

TOTAL 11 +III :

22

TOTAL GENERAL :

I + II + III

24

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ,

Georgescu Daniel

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR

MARCELA ENACHE


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA