Hotărârea nr. 179/2013

HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA STATULUI DE FUNCȚII ȘI A ORGANIGRAMEI SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE CONSTANȚA APROBATE PRIN HCL NR. 331/17.12.2012

HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA STATULUI DE FUNCȚII ȘI A ORGANIGRAMEI SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE CONSTANȚA, APROBATE PRIN H.C.L. NR. 331/17.12.2012

Consiliul Local al Municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de

31.07.2013

Luând în dezbatere expunerea de motive nr. 85582 / 21.06.2013 prezentată de domnul Primar RADU ȘTEFAN MAZĂRE, referatul nr.92092/09.07.2013 al Serviciului Resurse Umane - Direcția Administrație Publică Locală, referatul nr.2944/09.07.2013 al Biroului Resurse Umane din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța, raportul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 5 - administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești;

Având în vedere Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicată, O.U.G. nr. 48/2010 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul sănătății în vederea descentralizării, Legea - cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, H.G. nr.497/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului și a examenului pentru ocuparea posturilor vacante și temporar vacante, precum și stabilirea criteriilor de evaluare a performanțelor profesionale individuale la promovare prin examen a personalului contractual din sistemul sanitar, Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea și promovarea în funcții, grade și trepte profesionale în unitățile sanitare publice din sectorul sanitar; Ordinul Ministerului Sănătății nr. 698/2001 privind angajarea, detașarea medicilor, farmaciștilor, chimiștilor, biochimiștilor cu modificările și completările ulterioare, Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1224/23.09.2010, privind aprobarea normativelor de personal pentru asistență medicală spitalicească, Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1778/2006 privind aprobarea normativelor de personal, Ordinul nr. 846/2010 și 1037/2010 privind aprobarea structurii cu paturi a Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța modificat de către Ministerul Sănătății, adresa nr. XI/A/60783/CSA/13270/20.12.2010 și avizată de Primăria municipiului Constanța, adresa nr.XI/A/42175/CSA/8297/26.07.2011, Ordinul Ministerului Sănătății nr. 975/2012 privind organizarea structurii de management al calității serviciilor medicale din cadrul unităților sanitare cu paturi din rețeaua Ministerului Sănătății și a autorităților administrației publice locale;

Având în vedere Protocolul de predare-preluare nr.91704/07.07.2010 încheiat între DSPJ Constanța și Primăria Municipiului Constanța / Consiliul Local Constanța;

în temeiul prevederilor art. 36 alin (2) lit."a" și alin. (3) lit. "b" și ale art. 115 alin. (1) lit. "b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată ;

HOTĂRĂȘTE

ART. 1 Se aprobă modificarea statului de funcții și a organigramei Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța, aprobate prin H.C.L. Nr. 331/17.12.2012, conform anexelor 1 și 2 care fac parte din prezenta hotărâre, după cum urmează:

-    se transformă două posturi de asistent medical principal cu studii superioare de scurtă durată din cadrul unității în asistent medical principal cu studii superioare, în vederea reîncadrării conform studiilor absolvite;

-    se transformă două posturi de asistent medical cu studii superioare de scurtă durată din cadrul unității în asistent medical cu studii superioare, în vederea reîncadrării studiilor absolvite;

-    se transformă un post de asistent medical cu studii superioare de scurtă durată din cadrul unității în asistent medical principal de scurtă durată, urmare promovării gradului de principal;

-    se redistribuie un post de medic din cadrul Secției Clinice Boli Infecțioase II adulți la Secția Clinica Boli Infecțioase I adulți;

-    se transformă două posturi vacante de cercetător științific gradul II, respectiv asistent științific cercetare din cadrul Colectivului de cercetare, în cercetător științific și asistent științific cercetare stagiar;

-    se transformă un post vacant de medic din cadrul Biroului de management al calității serviciilor medicale în post de chimist;

-    se transformă două posturi vacante de medic primar din cadrul Secției Clinice Boli Infecțioase I și II Adulți în medic specialist.

ART.2 Se menține utilizarea unui număr de 265 posturi în cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța din care 3 funcții de conducere , 33 de medici, 17 posturi personal medical superior, 102 posturi personal mediu sanitar, 87 personal auxiliar, 15 posturi TESA , 8 posturi muncitori.

ART.3 Celelalte articole ale Hotărârii Consiliului Local Constanța nr. 331/17.12.2012 rămân neschimbate.

ART.4 Compartimentul pentru Comisiile de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța, în vederea aducerii la îndeplinire, Direcției Administrație Publică Locală și Instituției Prefectului Județului Constanța, spre știință.

REZENTA HOTĂRÂRE A FOST ADOPTATĂ DE 26

CONSILIERI DIN 27 MEMBRII

CONTRASEMNEZĂ, SECRETAR,

MARCELA ENACHE


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Georgescu Daniel

CONSTANȚA

NR. 179/31.07.2013

Comp. Inf. Nozocomiale 2 posturi


o

<°K)

QȘÂ)


cy)


UI


l~

(0


io

(O

N


K

3

h-

(O

O

Q.

_l

<

I-

o


□ « Bigi wsi


3

„O

b

UJ

«0 JBirou Management al calității serviciilor medicale


Birou R.U.N.O.S


Consilier Juridic


Serv. Achiziții, Aprov., Tehnic, ssm, Investiții, Administrativ, Transport


Statistică și Informatică Medicală


Comp.

Contabilitate Finaciar


3 posturi


3 posturi


1 post


15 posturi


1 post


3 posturi


IU

ss


CC

z

o

o


■c

§

&

*


E

o

o

■c

3


><

I—

z

o

UJ

W"

LU

Q

LU

1-

z

a

tu

w>

tu

K

OL


Sa

DI!L

&&

(s&


£=i


<

I--< z

fcr <

I-

<

(0

1-

z

<

(0

o

o

z

o

o

o

u

J

o

J

<

J

&

z

IU

o

35

z

O

z

z

o

3

o

z

7>

z

o


«

o

Q.

<*>


CE

O

I—

O

IU

ce

o

H

LUcg

s

O

O

UJ

I-

UJ


(0

z

o

o


o o

*t UJ

<


"£|

o

UJ

oo ffi


tu

■ I LL. P — - ui o g oui < <o

UJ _ h- “ - UJ o o OUI < «o

UJ _ u. J- Q. UJ O o 0>IU o

«o v

Cabinete Boli Inf.

Asistență comunitară

-

2 posturi

Secția CI. Boli Inf. Copii + Compartiment HIV/SIDA

f    \

48.5 posturi

l    ■>

/

Secția CI. Boli Inf. Adulți 1

r    x

35.5 posturi

__t

Secția Boli Inf. Adulți II

f    \

33 posturi

Comp. Boli Inf. HIV/SIDA + îngrijiri paliative

-    X

18 posturi

Comp. Terapie Intensivă

25 posturi


z

Comp. ExtBoli Infect. Cronici HIV/SIDA

\

10 posturi

L_/

z

Spitalizare de zi

’........ .........>

5 posturi

Comp. expl. funcționale + Comp. ecografic

0 posturi

Cameră de gardă

*    ....... s

17 posturi

Serviciul de anatomie patologica

... .

3 posturi

Farmacie


9 posturi

Unitate de transf. sânge

0 posturi

■■    — z

Laborator analize medicale

-

z    \

14 posturi

Colectiv cercetare

• ’

4 posturi


'E

3

M-»

o

a

<o


XU

N

’c

3

E

£

ca

’Ș

2

43

C

(0

2

io

c

o

o

(0

0

M

n

o

o"

o


m

£

n

8

a

w

0

■o

0

®

c

2

n

O


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA 2


STAT DE FUNCȚII 2013

NR.

CRT.

NR.

CRT.

FUNCȚIA, GRADUL SAU TREAPTA PROFESIONALA CONFORM Legea cadru 284/285/2010 cu modificările ulterioare

SPECIALITATEA

NIVEL

STUDII

CUAN-TUM

POST

NUMELE SI PRENUMELE

Observații

0

0

1

4

6

6

8

9

CON

DUCERE

1

1

MANAGER

S.L. MEDIC

PRIMAR

$

1.00

HALICHIDIS STELA

cadru didactic

2

2

DIRECTOR MEDICAL

SL.UNIV.MEDIC

PRIMAR

S

1.00

CAMBREA CLAUDIA SIMONA

cadru didactic

3

3

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL

ECONOMIST

s

1.00

OSMAN NADIR

SECI

riEA CLINICA BOLI INFECTIOASE COPII - 61 paturi

4

1

SEF SECȚIE

MEDIC PRIMAR

BOLI INFECTIOASE

s

1.00

REZERVAT TEMPORAR

CONTRACT DE MUNCA SUSPENDAT

SL DR CAMBREA CLAUDIA

5

2

MEDIC PRIMAR

BOLI INFECTIOASE

s

1.00

ILIE MARIA MARGARETA

ILIE MARIA MARGARETA - numita

temporar cu delegație medic sef secție

6

3

MEDIC PRIMAR

BOLI INFECTIOASE

s

0.50

REZERVAT TEMPORAR

CONTRACT DE MUNCA SUSPENDAT SL DR CAMBREA CLAUDIA

7

4

MEDIC PRIMAR

PEDIATRIE

s

1.00

CRETU STANCU-IOANA

8

5

MEDIC PRIMAR

BOLI INFECTIOASE

s

1.00

DIACONU SIMONA

9

6

MEDIC PRIMAR

PEDIATRIE

s

1.00

MARCAS CONSUELA

10

7

MEDIC PRIMAR

PEDIATRIE

s

1.00

TANASE EUGENIA DOINA

11

8

MEDIC PRIMAR

BOLI INFECTIOASE

s

1.00

VACANT

12

9

MEDIC PRIMAR

BOLI INFECTIOASE

s

1.00

VACANT

13

10

MEDIC PRIMAR

BOLI INFECTIOASE

s

1.00

VACANT

14

11

ASISTENT SEF

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

PEDIATRIE

M

1.00

CONSTANTIN FLORENTINA

15

12

ASISTISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICALA

PL

1.00

VACANT

16

13

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICALA

PL

1.00

ANDREI ANCA-GEORGIANA

17

14

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

OBSTETRICA-

GINECOLOGIE.

PL

1.00

CHENGI EMINE

NR.

CRT.

NR.

CRT.

FUNCȚIA, GRADUL SAU TREAPTA PROFESIONALA CONFORM Legea cadru 284/285/2010 cu modificările ulterioare

SPECIALITATEA

NIVEL

STUDII

CUAN-TUM

POST

NUMELE SI PRENUMELE

Observații

0

0

1

4

5

6

8

9

18

15

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICALA

PL

1.00

DRAGHICI IONELA SIMONA

19

16

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

PEDIATRIE

PL

1.00

DRAGOI MARIANA

20

17

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICALA

PL

1.00

LASCU FLORENTINA

21

18

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICALA

PL

1.00

POPONEȚE IONELA-LAVINIA

22

19

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

PEDIATRIE

PL

1.00

SANDU STANICA

23

20

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICALA

PL

1.00

NECHITA MARINELA

24

21

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICALA

PL

1.00

URECHE IONELA

25

22

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICALA

M

1.00

VACANT

26

23

ASISTENT MEDICAL

MEDICALA

SSD

1.00

CIOTI CHIRANA

27

24

ASISTENT MEDICAL

MEDICALA

PL

1.00

FLORESCU CRISTINA

28

25

ASISTENT MEDICAL

MEDICALA

PL

1.00

ILIOIU GABRIELA

29

26

ASISTENT MEDICAL

MEDICALA

PL

1.00

GIRLESCU CONSTANTA

MIRELA

30

27

ASISTENT MEDICAL

MEDICALA

PL

1.00

CROITOR DANIELA

31

28

ASISTENT MEDICAL

MEDICALA

PL

1.00

AMAMBAI SEILA

32

29

ASISTENT MEDICAL

MEDICALA

PL

1.00

VACANT

33

30

ASISTENT MEDICAL

MEDICALA

PL

1.00

VACANT

34

31

ASISTENT MEDICAL

MEDICALA

PL

1.00

VACANT

35

32

ASISTENT MEDICAL

MEDICALA

PL

1.00

VACANT

36

33

ASISTENT MEDICAL

MEDICALA

PL

1.00

VACANT

37

34

INFIRMIERA

PERSONAL

AUXILIAR

G

1.00

BAGAIOF CRISTINA

38

35

INFIRMIERA

PERSONAL

AUXILIAR

G

1.00

CRISTEA GEORGETA

39

36

INFIRMIERA

PERSONAL

AUXILIAR

G

1.00

VACANT

40

37

INFIRMIERA

PERSONAL

AUXILIAR

G

1.00

MIREA LILIANA

NR.

CRT.

NR.

CRT.

FUNCȚIA, GRADUL SAU TREAPTA PROFESIONALA CONFORM Legea cadru 284/285/2010 cu modificările ulterioare

SPECIALITATEA

NIVEL

STUDII

CUAN-TUM

POST

NUMELE SI PRENUMELE

Observații

0

0

1

4

5

6

8

9

41

38

INFIRMIERA

PERSONAL

AUXILIAR

G

1.00

OPREA DUMITRA

42

39

INFIRMIERA

PERSONAL

AUXILIAR.

G

1.00

PENCIU OCTAVIA

43

40

INFIRMIERA

PERSONAL

AUXILIAR

G

1.00

POPAANTITA

44

41

INFIRMIERA

PERSONAL

AUXILIAR.

G

1.00

RADULESCU ANTONETA

45

42

INFIRMIERA

PERSONAL

AUXILIAR

G

1.00

ȘTEFAN NASTASIA

46

43

ÎNGRIJITOARE

PERSONAL

AUXILIAR

G

1.00

MURAT NARCIS

47

44

ÎNGRIJITOARE

PERSONAL

AUXILIAR

G

1.00

VACANT

48

45

ÎNGRIJITOARE

PERSONAL

AUXILIAR

G

1.00

VACANT

49

46

îngrijitoare

PERSONAL

AUXILIAR

G

1.00

VACANT

50

47

ÎNGRIJITOARE

PERSONAL

AUXILIAR

G

1.00

VACANT

51

48

ÎNGRIJITOARE

PERSONAL

AUXILIAR

G

1.00

VACANT

52

49

îngrijitoare

PERSONAL

AUXILIAR

G

1.00

VACANT

SECI

riAC

lINICA BOLI INFECTIOASE ADULTI-1 - 54 paturi

53

1

sef secție

MEDIC PRIMAR

BOLI INFECTIOASE

S

1.00

DUMEA ELENA

CONTRACT MUNCA SUSPENDAT

temporar vacant SL. UNIV. DR. HALICHIDIS STELA

54

2

MEDIC PRIMAR

BOLI INFECTIOASE

S

1.00

MUJA EUGENIA

55

3

MEDIC PRIMAR

BOLI INFECTIOASE

S

0.50

REZERVAT TEMPORAR

DUMEA ELENA cadru didactic

as.univ.numita cu delegație sef

56

4

MEDIC SPECIALIST

BOLI INFECTIOASE

S

1.00

VACANT

57

5

MEDIC SPECIALIST

BOLI INFECTIOASE

S

1.00

CURTALI LICDAN

58

6

MEDIC SPECIALIST

BOLI INFECTIOASE

S

1.00

MITROI- MAXIM CORINA

MARIA

NR.

CRT.

NR.

CRT.

FUNCȚIA, GRADUL SAU TREAPTA PROFESIONALA CONFORM Legea cadru 284/285/2010 cu modificările ulterioare

SPECIALITATEA

NIVEL

STUDII

CUAN-TUM

POST

NUMELE SI PRENUMELE

Observații

0

0

1

4

5

6

8

9

59

7

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICALA

PL

1.00

SOITARAU MARI LENA

AS. SEF CU DELEGAȚIE SECȚIE

CL. BOLI INF.I ADULTI

60

8

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICALA

SSD

1.00

BADIU IULIANA-CATALINA

61

9

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICALA

PL

1.00

ALEXE POMPILIA

62

10

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICALA

PL

1.00

BACIU CARMEN

63

11

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICALA

PL

1.00

IONITA GEORGETA

64

12

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICALA

PL

1.00

NEDELCU GENICA

65

13

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICALA

PL

1.00

OPREA IRINA

66

14

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICALA

PL

1.00

MANOLIU DELIA CĂTĂLINĂ

67

15

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICALA

PL

1.00

MIREA MARIANA

68

16

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICALA

PL

1.00

VACANT

69

17

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICALA

PL

1.00

VACANT

70

18

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICALA

PL

1.00

VACANT

71

19

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICALA

PL

1.00

VACANT

72

20

ASISTENT MEDICAL

MEDICALA

SSD

1.00

CICIRIC VALENTINA

73

21

ASISTENT MEDICAL

MEDICALA

PL

1.00

CIUREA IONICA

74

22

ASISTENT MEDICAL

MEDICALA

PL

1.00

IONESCU SIMONA

75

23

INFIRMIERA

PERSONAL

AUXILIAR

G

1.00

ALEXE ALEXANDRINA

76

24

INFIRMIERA

PERSONAL

AUXILIAR

G

1.00

VACANT

77

25

INFIRMIERA

PERSONAL

AUXILIAR

G

1.00

BIRT LORENA

NR.

CRT.

NR.

CRT.

FUNCȚIA, GRADUL SAU TREAPTA PROFESIONALA CONFORM Legea cadru 284/285/2010 cu modificările ulterioare

SPECIALITATEA

NIVEL

STUDII

CUAN-TUM

POST

NUMELE SI PRENUMELE

Observații

0

0

1

4

5

6

8

9

78

26

INFIRMIRA

PERSONAL

AUXILIAR

G

1.00

CAZACU GEORGETA

79

27

INFIRMIERA

PERSONAL

AUXILIAR

G

1.00

GEAMBASANU CARMEN-

MIHAELA

80

28

INFIRMIERA

PERSONAL

AUXILIAR

G

1.00

ONTELUS NICULINA

81

29

INFIRMIERA

PERSONAL

AUXILIAR

G

1.00

SIRBU MIHAELA

82

30

ÎNGRIJITOARE

PERSONAL

AUXILIAR

G

1.00

VACANT

83

31

ÎNGRIJITOARE

PERSONAL

AUXILIAR

G

1.00

SERBANICA MARIA

84

32

ÎNGRIJITOARE

PERSONAL

AUXILIAR

G

1.00

BUICIUC SONICA

85

33

ÎNGRIJITOARE

PERSONAL

AUXILIAR

G

1.00

VACANT

86

34

ÎNGRIJITOARE

PERSONAL

AUXILIAR

G

1.00

VACANT

87

35

îngrijitoare

PERSONAL

AUXILIAR

G

1.00

VACANT

88

36

îngrijitoare

PERSONAL

AUXILIAR

G

1.00

VACANT

SECI

HAC

JNICA BOLI INFECTIOASE ADULTI- II - 51 paturi

89

1

SEF SECȚIE

MEDIC PRIMAR

BOLI INFECTIOASE

S

1.00

RUGINA SORIN

cadru didactic

90

MEDIC PRIMAR

BOLI INFECTIOASE

S

0.50

REZERVAT TEMPORAR

CONTRACT MUNCA SUSPENDAT

Prof.Univ.Dr.RUGINA SORIN

91

2

MEDIC SPECIALIST

BOLI INFECTIOASE

S

1.00

VACANT

92

3

MEDIC PRIMAR

BOLI INFECTIOASE

S

0.50

DUMITRU IRINA MAGDALENA

93

4

MEDIC PRIMAR

BOLI INFECTIOASE

S

1.00

CERNAT ROXANA CARMEN

94

5

MEDIC SPECIALIST

BOLI INFECTIOASE

S

1.00

ILIE SERBAN CARMEN

95

6

ASISTENT SEF

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICALA

PL

1.00

VOINEA DANIELA

96

7

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICALA

SSD

1.00

VACANT

NR.

CRT.

NR.

CRT.

FUNCȚIA, GRADUL SAU TREAPTA PROFESIONALA CONFORM Legea cadru 284/285/2010 cu modificările ulterioare

SPECIALITATEA

NIVEL

STUDII

CUAN-TUM

POST

NUMELE SI PRENUMELE

Observații

0

0

1

4

5

6

8

9

97

8

ASISTENT MEDICAL

MEDICALA

S

1.00

GUZ VALENTINA

98

9

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICALA

PL

1.00

GAFAR CIIMET

99

10

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICALA

PL

1.00

IANUS MIHAELA

100

11

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICALA

PL

1.00

MARIN VALERICA

101

12

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICALA

PL

1.00

NICULAESCU MARIANA

102

13

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICALA

PL

1.00

NICULCEA ALINA-FLORENTA

103

14

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICALA

PL

1.00

VOINEGU DANIELA

104

15

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICALA

PL

1.00

POPESCU GEORGETA

105

16

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICALA

PL

1.00

STAMEN CARMEN

106

17

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICALA

PL

1.00

STOICOCI VALENTINA

107

18

ASISTENT MEDICALA PRINCIPALA

MEDICALA

PL

1.00

VACANT

108

19

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICALA

PL

1.00

VACANT

109

20

SORA MEDICALA

MEDICALA

M

1.00

CALOTA AURELIA

110

21

INFIRMIERA

PERSONAL

AUXILIAR

G

1.00

BENCZEDI AURELIA

111

22

INFIRMIERA

PERSONAL

AUXILIAR

G

1.00

COMNEA MARCELA

112

23

INFIRMIERA

PERSONAL

AUXILIAR

G

1.00

MIHUI MARIA

113

24

INFIRMIERA

PERSONAL

AUXILIAR

G

1.00

TRANDAFIR ANICA

114

25

INFIRMIERA

PERSONAL

AUXILIAR

G

1.00

STIRBU MARIA

115

26

INFIRMIERA

PERSONAL

AUXILIAR

G

1.00

VACANT

NR.

CRT.

NR.

CRT.

FUNCȚIA, GRADUL SAU TREAPTA PROFESIONALA CONFORM Legea cadru 284/285/2010 cu modificările ulterioare

SPECIALITATEA

NIVEL

STUDII

CUAN-TUM

POST

NUMELE SI PRENUMELE

Observații

0

0

1

4

5

6

8

9

116

27

INFIRMIERA

PERSONAL

AUXILIAR

G

1.00

VACANT

117

28

ÎNGRIJITOARE

PERSONAL

AUXILIAR

G

1.00

VACANT

118

29

îngrijitoare

PERSONAL

AUXILIAR

G

1.00

CHIRIAC GIORGIANA-NICOLETA

119

30

îngrijitoare

PERSONAL

AUXILIAR

G

1.00

NEDELEA LOREDANA

120

31

îngrijitoare

PERSONAL

AUXILIAR

G

1.00

VACANT

121

32

îngrijitoare

PERSONAL

AUXILIAR

G

1.00

VACANT

122

33

îngrijitoare

PERSONAL

AUXILIAR

G

1.00

VACANT

COMPARTIMENT BOLI INFECTIOASE HI

V/SIDA +INGRIJIRI PALIATIVE -15 patun

+ 5 paturi

123

1

MEDIC SPECIALIST

BOLI INFECTIOASE

S

1.00

VACANT

124

2

asistent medical PRINCIPAL

MEDICALA

S

1.00

APOLOZAN DOINA

125

3

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICALA

S

1.00

DELICOSTEA LAMIITA

126

4

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICALA

SSD

1.00

BOHAN CRISTINA

127

5

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

PEDIATRIE

PL

1.00

COMANICI MARIETA

128

6

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICALA

PL

1.00

CALIN MIHAELA

129

7

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICALA

PL

1.00

VACANT

130

8

SORA MEDICALA

MEDICALA

M

1.00

MIRSU MARIANA

131

9

INFIRMIERA

PERSONAL

AUXILIAR

G

1.00

BUTUCEA ELENA-LACRAMIOARA

132

10

INFIRMIERA

PERSONAL

AUXILIAR

G

1.00

CHIVU FLORICA

133

11

INFIRMIERA

PERSONAL

AUXILIAR

G

1.00

ENACHE VANDA

NR.

CRT.

NR.

CRT.

FUNCȚIA, GRADUL SAU TREAPTA PROFESIONALA CONFORM Legea cadru 284/285/2010 cu modificările ulterioare

SPECIALITATEA

NIVEL

STUDII

CUAN-TUM

POST

NUMELE SI PRENUMELE

Observații

0

0

1

4

5

6

8

9

134

12

INFIRMIERA

PERSONAL

AUXILIAR

G

1.00

FLOREA LENUTA

135

14

INFIRMIERA

PERSONAL

AUXILIAR

G

1.00

VACANT

136

15

INFIRMIERA

PERSONAL

AUXILIAR

G

1.00

VACANT

137

16

INFIRMIERA

PERSONAL

AUXILIAR

G

1.00

VACANT

138

13

ÎNGRIJITOARE

PERSONAL

AUXILIAR

G

1.00

CONSTANTIN MARIA

139

17

ÎNGRIJITOARE

PERSONAL

AUXILIAR

G

1.00

VACANT

140

18

îngrijitoare

PERSONAL

AUXILIAR

G

1.00

VACANT

COM

PARI

’IMENT ATI -10 paturi

141

1

MEDIC SPECIALIST

ATI

S

1.00

VACANT

142

2

MEDIC SPECIALIST

ATI

S

1.00

VACANT

143

3

MEDIC SPECIALIST

ATI

S

1.00

VACANT

144

4

MEDIC SPECIALIST

ATI

S

1.00

VACANT

145

5

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICALA

SSD

1.00

GOGA ADELA-CLAUDIA

146

6

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICALA

PL

1.00

VACANT    l

147

7

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICALA

PL

1.00

PUCHEANU NELA-MARINELA

148

8

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICALA

PL

1.00

ABLALIM ELENA-ALINA

149

9

ASISTENT MEDICAL

MEDICALA

PL

1.00

CORNEA MONICA

150

10

ASISTENT MEDICAL

MEDICALA

PL

1.00

GARTOESCU LAVINIA

151

11

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICALA

PL

1.00

VACANT

152

12

ASISTENT MEDICAL

MEDICALA

PL

1.00

VACANT

153

13

ASISTENT MEDICAL

MEDICALA

PL

1.00

VACANT

154

14

ASISTENT MEDICAL

MEDICALA

PL

1.00

VACANT

155

15

INFIRMIERA

PERSONAL

AUXILIAR

G

1.00

BORSAN LAVINIA

NR.

CRT.

NR.

CRT.

FUNCȚIA, GRADUL SAU TREAPTA PROFESIONALA CONFORM Legea cadru 284/285/2010 cu modificările ulterioare

SPECIALITATEA

NIVEL

STUDII

CUAN-TUM

POST

NUMELE SI PRENUMELE

Observații

0

0

1

4

5

6

8

9

156

16

INFIRMIERA

PERSONAL

AUXILIAR

G

1.00

BUZETELU SILVIA

157

17

INFIRMIERA

PERSONAL

AUXILIAR

G

1.00

CIOBANU GHEORGHICA

158

18

INFIRMIERA

PERSONAL

AUXILIAR

G

1.00

DIDA MARIA

159

19

INFIRMIERA

PERSONAL

AUXILIAR

G

1.00

RATA MIHAELA

160

20

INFIRMIERA

PERSONAL

AUXILIAR

G

1.00

VACANT

161

21

INFIRMIERA

PERSONAL

AUXILIAR

G

1.00

VACANT

162

22

INFIRMIERA

PERSONAL

AUXILIAR

G

1.00

VACANT

163

23

ÎNGRIJITOARE

PERSONAL

AUXILIAR

G

1.00

VACANT

164

24

îngrijitoare

PERSONAL

AUXILIAR

G

1.00

VACANT

165

25

ÎNGRIJITOARE

PERSONAL

AUXILIAR

G

1.00

VACANT

COBI

IPAR

riMENT EXTERIOR BOLI INFECTIOASE CRONICI

HIV/SIDA - 24 paturi

166

1

MEDIC SPECIALIST

BOLI INFECTIOASE

S

1.00

VACANT

167

2

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICALA

PL

1.00

IONESCU MIRELA

168

3

ASISTENT MEDICAL

MEDICALA

PL

1.00

VACANT

169

4

ASISTENT MEDICAL

MEDICALA

PL

1.00

VACANT

170

5

INFIRMIERA

PERSONAL

AUXILIAR

G

1.00

CORNUS ANCA

171

6

INFIRMIERA

PERSONAL

AUXILIAR

G

1.00

VACANT

172

7

INFIRMIERA

PERSONAL

AUXILIAR

G

1.00

VACANT

173

8

ÎNGRIJITOARE

PERSONAL

AUXILIAR

G

1.00

VACANT

174

9

ÎNGRIJITOARE

PERSONAL

AUXILIAR

G

1.00

VACANT

NR.

CRT.

NR.

CRT.

FUNCȚIA, GRADUL SAU TREAPTA PROFESIONALA CONFORM Legea cadru 284/285/2010 cu

modificările ulterioare

SPECIALITATEA

NIVEL

STUDII

CUAN-TUM

POST

NUMELE SI PRENUMELE

Observații

0

0

1

4

5

6

8

9

175

10

ÎNGRIJITOARE

PERSONAL

AUXILIAR

G

1.00

VACANT

CAM

ERA

3E GARDA

176

MEDIC PRIMAR

BOLI INFECTIOASE

S

VOICU AUREL

PRESTARE GARDA

177

MEDIC SPECIALIST

BOLI INFECTIOASE

S

PETCU ANDRA ELENA

PRESTARE GARDA

178

MEDIC REZIDENT AN V

BOLI INFECTIOASE

S

SLUJITORU RALUCA ELENA

PRESTARE GARDA

179

MEDIC REZIDENT AN V

BOLI INFECTIOASE

S

IANCU ANA-MARIA

PRESTARE GARDA

180

MEDIC REZIDENT AN IV

BOLI INFECTIOASE

S

GHERGINAAURA

PRESTARE GARDA

181

1

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICALA

PL

1.00

PAVEL COCA

182

2

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICALA

PL

1.00

STAVAR DORIAN

183

3

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICALA

PL

1.00

TANASOIU FLORICA

184

4

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICALA

PL

1.00

VASILE ANISOARA

185

5

ASISTENT MEDICAL

MEDICALA

PL

1.00

MARIAN RALUCA

186

6

INFIRMIERA

PERSONAL

AUXILIAR.

G

1.00

BUZESCU IOANA

187

7

INFIRMIERA

PERSONAL

AUXILIAR

G

1.00

GUZ MARIA

188

8

INFIRMIERA

PERSONAL

AUXILIAR

G

1.00

VACANT

189

9

ÎNGRIJITOARE

PERSONAL

AUXILIAR

G

1.00

GHEORGHISOR IOANA

190

10

îngrijitoare

PERSONAL

AUXILIAR

G

1.00

CHIRCA MARILENA

191

11

îngrijitoare

PERSONAL

AUXILIAR

G

1.00

VASILE FANICA

192

12

îngrijitoare

PERSONAL

AUXILIAR

G

1.00

VACANT

193

13

îngrijitoare

PERSONAL

AUXILIAR

G

1.00

VACANT

194

14

BRANCARDIER

PERSONAL

AUXILIAR

G

1,00

VACANT

NR.

CRT.

NR.

CRT.

FUNCȚIA, GRADUL SAU TREAPTA PROFESIONALA CONFORM Legea cadru 284/285/2010 cu modificările ulterioare

SPECIALITATEA

NIVEL

STUDII

CUAN-TUM

POST

NUMELE SI PRENUMELE

Observații

0

0

1

4

5

6

8

9

195

15

BRANCARDIER

PERSONAL

AUXILIAR

G

1.00

VACANT

196

16

BRANCARDIER

PERSONAL

AUXILIAR

G

1.00

VACANT

197

17

GARDEROBIER

PERSONAL

AUXILIAR

G

1.00

VACANT

SPITALIZARE DE ZI -15 paturi

198

1

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

PEDIATRIE

PL

1.00

ENACHE ANA-ELISABETA

199

2

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL.

MEDICALA

PL

1.00

HORNEA CORINA

200

3

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICALA

PL

1.00

VACANT

201

4

ASISTENT MEDICAL

MEDICALA

PL

1.00

NEACSU ELENA ADRIANA

202

5

ÎNGRIJITOARE

PERSONAL

AUXILIAR

G

1.00

COZMA ELENA

FARMACIE

203

1

FARMACIST SEF FARMACIST PRIMAR

FARMACOLOGIE

S

1.00

VACANT

204

2

FARMACIST SEF

FARMACOLOGIE

S

1.00

PISICA MARIA-CLAUDIA

205

3

ASISTENT FARMACIE

FARMACIE

S

1.00

COROAMA CARMEN

206

4

ASISTENT FARMACIE PRINCIPAL

ASISTENT

FARMACIE

PL

1.00

APOSTOL CLAUDIA

207

5

ASISTENT FARMACIE PRINCIPAL

ASISTENT

FARMACIE

PL

1.00

VACANT

208

6

ASISTENT FARMACIE

ASISTENT

FARMACIE

PL

1.00

ARFIR CORNELIA

209

7

ASISTENT FARMACIE

ASISTENT

FARMACIE

PL

1.00

CULEAVALERICA

210

8

ÎNGRIJITOARE

PERSONAL

AUXILIAR

G

1.00

BADOI NADIA

211

9

OPERATOR II

OPERATOR

M

1.00

TOMA PETRICA

COM

PARTIMENT INFECȚII NOZOCOMIALE

212

1

MEDIC PRIMAR

EPIDEMIOLOG

S

1.00

SERBAN IULIA GABRIELA

2

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

IGIENA

PL

1.00

NEACSU MARIOARA

NR.

CRT.

NR.

CRT.

FUNCȚIA, GRADUL SAU TREAPTA PROFESIONALA CONFORM Legea cadru 284/285/2010 cu modificările ulterioare

SPECIALITATEA

NIVEL

STUDII

CUAN-TUM

POST

NUMELE SI PRENUMELE

Observații

0

0

1

4

5

6

8

9

P0S1

rURI COMUNE

214

1

PSIHOLOG

PSIHOLOGIE

S

1.00

FODOR CLAUDIA

215

2

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICALA

PL

1.00

PUNGA LUCIA

216

4

STATISTICIAN MEDICAL PRINCIPAL

STATISTICIAN

M

1.00

CAMBURU TUDORA

217

5

REGISTRATOR MEDICAL

MEDICALA

M

1.00

GHEORGHE FLORENTINA

LABORATOR ANALIZE MEDICALE

218

1

MEDIC SPECIALIST - SEF LABORATOR

LABORATOR

S

1.00

CARP DALIA SORINA

219

2

MEDIC SEF    MEDIC

PRIMAR

MICROBIOLOGIE

S

1.00

VACANT

220

3

MEDIC SPECIALIST

LABORATOR

S

1.00

DUMITRESCU PETRONELA ANCA

221

4

BIOLOG PRINCIPAL

BIOLOG

S

1.00

BALABAN AURELIA

222

5

CHIMIST PRINCIPAL

CHIMIST

S

1.00

VACANT

223

6

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

LABORATOR

PL

1.00

DRAGOMIR ECATERINA

224

7

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

LABORATOR

S

1.00

GEANE VASILICHIA

225

8

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

LABORATOR

PL

1.00

GHEORGHIU MARIANA

226

9

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

LABORATOR

PL

1.00

MISA MARIANA

227

10

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

LABORATOR

PL

1.00

TUDORACHE DANIELA

228

11

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

LABORATOR

PL

1.00

VACANT

229

12

REGISTRATOR MEDICAL

PR.

MEDICALA

M

1.00

NECULA MARINELA

230

13

ÎNGRIJITOARE

PERSONAL

AUXILIAR

G

1.00

DINICU ELENA

231

14

ÎNGRIJITOARE

PERSONAL

AUXILIAR

G

1.00

ROSCA GEORGETA

ANA'

rOMIE PATOLOGICA

, ,MR. CRȚ.

NR.

CRT.

FUNCȚIA, GRADUL SAU TREAPTA PROFESIONALA CONFORM L»gM cadru 284/288/2010 cu

modHIcariie ulterioare

SPECIALITATEA

NIVEL

STUDII

CUAN-TUM

POST

NUMELE SI PRENUMELE

Observații

• X'

1

4

5

6

8

9

232

1

MEDIC SPECIALIST

ANATOMO

PATOLOGIE

S

1.00

RESUL GHIULENDAN

233

2

ASISTENT MEDICAL

ANATOMIE

PATOLOGICA

PL

1.00

VACANT

234

3

ÎNGRIJITOARE

PERSONAL

AUXILIAR

G

1.00

VACANT

BIRt

O NN

KNAGEMENT - AL CAUTATII

SERVICIILOR MEDICALE

231

1

CHIMIST

CHIMIST

S

1.00

VACANT

236

2

ECONOMIST I

ECONOMIST

S

1.00

VACANT

237

3

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

IGIENA

PL

1.00

TASE-ESTELA ELENA

CON

PAR

riMENT FINANCIAR-CONTAB

LITATE

238

1

ECONOMIST IA

ECONOMIST

S

1.00

VINTU ELENA

239

2

ECONOMIST I

ECONOMIST

S

1.00

MIREA NICOLETA

240

3

ECONOMIST II

ECONOMIST

S

1.00

NEACSU MIHAELA

BIROU RESURSE UMANE-NORMARE-ORGANIZARE-SALARIZARE

241

1

SEF BIROU ECONOMIST IA

ECONOMIST

S

1.00

ARNAUTU MARIA

242

2

ECONOMIST IA

ECONOMIST

S

1.00

IVAN ADRIANA MADALINA

243

3

ECONOMIST II

ECONOMIST

S

1.00

VASILE GRATIELA

CONSIUE

R JURIDIC

2441    1

CONSILIER JURIDIC IA

JURIST

s

1.00

VACANT

STATISTICA SI PRELUCRARE DATE

245

1

ANALIST II

ANALIST

S

1.00

PERNICI FLORENTINA IULIANA

SERVICIU

L ACHIZIȚII- APROVIZIONARE- TEHNIC- ADMINISTRATIV-TRANSPORT -INVESTIȚII

246

1

SEF SERVICIU ECONOMIST IA

ECONOMIST IA

S

1.00

ARNAUTU GHEORGHE

247

2

INGINER IA

INGINER

S

1.00

URSACHI CRISTIAN EUGEN

248

3

INGINER IA

INGINER TEHNIC

S

1.00

LEIZERIUC ELENA

249

4

ECONOMIST II

ECONOMIST

S

1.00

VACANT

250

5

SECRETAR DACTILOGRAF I A

M

1.00

TARAOIVASILICA

251

6

ARHIVAR I

ARHIVAR

M

1.00

DUMITRACHE MIHAELA

252

7

MAGAZINER I

MAGAZINER

M

1.00

OLARU CORNELIA

NR.

CRT.

NR.

CRT.

FUNCȚIA, GRADUL SAU TREAPTA PROFESIONALA CONFORM Legea cadru 284/285/2010 cu modificările ulterioare

SPECIALITATEA

NIVEL

STUDII

CUAN-TUM

POST

NUMELE SI PRENUMELE

Observații

0

0

1

4

5

6

8

9

253

8

MUNCITOR CALIFICAT I

INSTALATOR

SANITAR

G

1.00

PATACHIA GHEORGHE

254

9

MUNCITOR CALIFICAT I

ELECTRICIAN

G

1.00

BADULESCU AUREL

255

10

MUNCITOR CALIFICAT III

LACATUS

MECANIC ÎNTREȚINERE SI REPARAȚII

G

1.00

ALEXANDRU GABRIEL

256

11

ȘOFER AUTOSANITARA II

AUTOMOBILE

G

1.00

COSOVEI CĂTĂLIN GIGI

257

12

ȘOFER

AUTOSANITARA II

AUTOMOBILE

G

1.00

FRINCU ION

258

13

ȘOFER II

AUTOMOBILE

G

1.00

IRINA IONEL

259

14

MUNCITOR NECALIFICAT

MUNCITOR

NECALIFICAT SPATII VERZI

G

1.00

MIRICA DANUT

260

15

MUNCITOR NECALIFICAT

MUNCITOR

NECALIFICAT

DEPOZIT

G

1.00

MOLOMAN ANDRIEANA

TOTAL CJAS

253.00

CAB

NETE SPECIALITATEA BOLI INFECTIOASE ADULTI

261

1

MEDIC SPECIALIST

BOLI INFECTIOASE

S

1.00

VACANT

262

2

ASISTENTA MEDICALA PRINCIPALA

MEDICALA

S

1.00

SCUTARU LARISA

CAB

NETE SPECIALITATEA BOLI INFECTIOASE COPII

263

1

MEDIC SPECIALIST

BOLI INFECTIOASE

s

1.00

VACANT

264

2

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICALA

PL

1.00

PACIOAGA VLAS TICUTA

CAB

NETE SPECIALITATEA BOLI INFECTIOASE IMUNIZĂRI SI VACCINARE ANTI

RABICA

265

1

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICALA

PL

1.00

CIRMACIU NICOLETA

266

2

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICALA

PL

1.00

TRANDAFIR MIHAELA

COL

ECTIV

' DE CERCETARE

267

1 CERCETĂTOR ȘTIINȚIFIC

IS

100

VACANT

NR.

CRT.

NR.

CRT.

FUNCȚIA, GRADUL SAU TREAPTA PROFESIONALA CONFORM Legea cadru 284/285/2010 cu modificările ulterioare

SPECIALITATEA

NIVEL

STUDII

CUAN-TUM

POST

NUMELE SI PRENUMELE

Observații

0

0

1

4

5

6

8

9

268

2

CERCETĂTOR ȘTIINȚIFIC

S

1.00

VACANT

269

3

ASISTENT DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ

S

1.00

VACANT

270

4

ASISTENT DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ STAGIAR

s

1.00

VACANT

CONSILIE

Rl HIV/SIDA

271

1

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

IGIENA

PL

1.00

OPRIS GEORGETA

272

2

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

PEDIATRIE

PL

1.00

VASILE CRENGUȚA

TOTAL TRANSFERURI

12.00

TOTAL GENERAL

265.00

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

Page 15 of 15