Hotărârea nr. 178/2013

HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI LA HCL NR. 253/05.09.2012 PRIVIND REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE PENTRU APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANŢA ;

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei la H.C.L. nr. 253/05.09.2012 privind Regulamentul de organizare și funcționare pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Constanța

Consiliul -j-Qcal al Municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de 31.07._.

Luând în dezbatere:

-    expunerea de motive nr.95825//18.07.2013 prezentată de domnul Primar RADU ȘTEFAN MAZĂRE,

-    raportul nr. 95722//18.07.2013 al Serviciului Resurse Umane - Direcția Administrație Publică Locală

-    raportul Comisiei de specialitate nr. 5 - administrație publică locală, juridică, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, Ordonanței Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată cu modificările și completările ulterioare, Ordinului nr.946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, republicat cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2013.

în temeiul prevederilor art.36 alin. (2) lit."a" și ale art.115 alin. (1) lit."b" din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE

ART.l - Se aprobă modificarea anexei la H.C.L. nr. 253/05.09.2012 privind Regulamentul de organizare și funcționare pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Constanța, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează:

a) la art.10 din Capitolul I - Dispoziții generale, se specifică denumirile structurilor modificate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Constanța:

-    la pct. 7 - Direcția Servicii Publice: Serviciul Dotări Urbane, Ecarisaj, Dezinsecție și Deratizare, Administrativ și Tehnico - Economic

-    la pct. 10 - Direcția Tehnic - Achiziții: Biroul Tehnic - Investiții, Compartiment Implementare Programe Locuințe

-    la pct. 12 - Direcția Administrarea Domeniului Public și Privat: Biroul Administrarea Domeniului Public și Privat

-    la pct. 16 - Direcția Poliția Locală: Biroul Identificări și Evidența Persoanelor, Compartimentul însoțiri, Executări Silite, Intervenții

b) Capitolul II - Atribuțiile și sarcinile compartimentelor din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Constanța, cu următoarele modificări:

-    atribuțiile prevăzute la pct. 7.3 ale Biroului Administrativ, Tehnico-Economic se includ la noul Serviciu Dotări Urbane, Ecarisaj, Dezinsecție și Deratizare, Administrativ și Tehnico - Economic, respectiv la pct. 7.1.5

-    se mențin atribuțiile prevăzute la pct. 10.2 pentru Biroul Tehnic - Investiții

-    se mențin atribuțiile prevăzute la pct. 10.3 pentru Compartimentul Implementare Programe Locuințe

- se mențin atribuțiile prevăzute la pct. 12.2 pentru Biroul Administrarea Domeniului Public și Privat

ART.2 - Celelalte dispoziții cuprinse în H.C.L. nr. 253/2012 rămân neschimbate.

ART.3 - Compartimentul pentru comisiile de specialitate ale Consiliului local municipal va comunica prezenta hotărâre Serviciului Resurse Umane, Direcției Organizare și Informatizare și tuturor factorilor interesați, în vederea aducerii la îndeplinire și Instituției Prefectului Județului Constanța, spre știință.

9 £

Adoptată de    consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

Georgescu Daniel    CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

MARCELA ENACHE

CONSTANȚA

NR. 178/31.07.2013

c,ooo taro MÂNIA OL ooooo uDețul CANEXA LA H.C.L. NR. 178/2013

REGULAMENT

de organizare și funcționare pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Constanța

Capitolul 1 Dispoziții generale

Art.10 Pentru punerea în aplicare a atribuțiilor sale, Primarul municipiului Constanța beneficiază de un aparat de specialitate pe care îl conduce, cu următoarea structură organizatorică :

1.    Cabinet Primar - Compartiment

2.    Expert local pentru problemele romilor - Compartiment

3.    Compartiment Audit Public Intern

4.    Serviciul Inspectorat Protecție Civilă

5.    Direcția Programe și Dezvoltare

-    Serviciul Implementare Plan Integrat de Dezvoltare

-    Serviciul Proiecte cu Finanțare Internațională

-    Biroul Ecologie Urbană

6.    Direcția Administrație Publică Locală

-    Serviciul Asistență și Protecție Socială

-    Serviciul Autoritate Tutelară și Protecția Copilului

-    Serviciul Juridic

-    Serviciul Resurse Umane

-    Serviciul Sprijinire și Îndrumare Asociații Proprietari

7.    Direcția Servicii Publice

-    Serviciul Dotări Urbane, Ecarisaj, Dezinsecție și Deratizare, Administrativ și Tehnico -Economic

-    Serviciul Sistematizare Rutieră și Servicii Publice

8.    Direcția Gospodărire Comunală

-    Serviciul Drumuri și Iluminat Public

-    Serviciul Administrare Spații Verzi

-    Serviciul Administrare Cimitire

-    Serviciul Tehnico-Economic

- Compartiment Energetic

-    Serviciul Igienă Publică

9.    Direcția Patrimoniu

-    Serviciul Patrimoniu

-    Serviciul Cadastru

-    Biroul Registru Agricol

10.    Direcția Tehnic - Achiziții

-    Serviciul Achiziții Publice

-    Biroul Tehnic - Investiții

-    Compartiment Implementare Programe Locuințe

11.    Direcția Urbanism

-    Serviciul Autorizații în Construcții

-    Serviciul Urbanism

12. Direcția Administrarea Domeniului Public și Privat

-    Serviciul Autorizare Agenți Economici

-    Biroul Administrarea Domeniului Public și Privat

-    Serviciul Urmărire și Executare Contracte -Vânzări

13.    Direcția Financiară

-    Serviciul Financiar Buget

-    Serviciul Contabilitate

14.    Direcția Organizare și Informatizare

-    Biroul Informatizare

-    Serviciul Centrul de Informare Cetățeni

-    Serviciul Registratură, Management Documente, Dispecerat

15.    Direcția Relații Internaționale și Organizare Evenimente

-    Serviciul Transport Local și Organizare Evenimente

-    Serviciul Relații Internaționale

16.    Direcția Poliția Locală

-    Compartiment Secretariat, Proceduri, Relații cu Publicul, Achiziții și Protecția Muncii

-    Serviciul Baze de Date, Dispecerat și Armament

-    Biroul Identificări și Evidența Persoanelor

-    Compartiment Insoțiri, Executări Silite, Intervenții

-    Serviciul    Ordine    Publică 1

-    Serviciul    Ordine    Publică 2

-    Serviciul    Ordine    Publică 3

-    Serviciul    Ordine    Publică 4

-    Serviciul    Ordine    Publică 5

-    Serviciul    Ordine    Publică Stațiunea Mamaia

-    Serviciul    Fluidizare Rutieră

-    Serviciul    Siguranță Rutieră

-    Serviciul    Disciplina în Construcții și Afișajul Stradal

- Biroul Urmărire și Executare Măsuri în Domeniul Construcțiilor

-    Serviciul    Protecția Mediului

-    Serviciul    Activitate Comercială

17.    Direcția Asistență pentru Persoanele Vârstnice, Nevoiașe și alte Categorii

-    Serviciul Administrare Cluburi Pensionari

-    Serviciul Achiziții și Distribuire Ajutoare

18.    Direcția Asistență Medicală Școlară și Comunitară

-    Biroul Asistență Medicală Comunitară

-    Serviciul Medicină Școlară

19.    Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor

-    Serviciul Public de Evidență a Persoanei

-    Serviciul Stare Civilă

20.    Compartimentul pentru Comisiile de Specialitate ale Consiliului Local Municipal

21. Compartiment Arhivă

Capitolul 2

Atribuțiile și sarcinile compartimentelor din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Constanța


7. Direcția Servicii Publice (DSP)

7.1.    Serviciul Dotări Urbane, Ecarisaj, Dezinsecție și Deratizare, Administrativ și Tehnico -Economic

7.1.1.    Dotări Urbane

Gestionarea în scopul menținerii în deplină stare de funcționare, amplasării , amenajarării și întreținerii următoarelor dotări urbane din Municipiul Constanța și Stațiunea Mamaia:

-    fântânile arteziene și bazinele ornamentale ( în gestiune delegată la SC Confort Urban);

-    monumentele istorice, statuile și basoreliefurile de pe domeniul public;

-    locurile de joacă pentru copii, terenurile sportive, zonele de agrement;

-    Gravity Park, Țarile piticilor ( Parcul Tăbăcăriei, Aleea Nalbei, Str. Cumpenei- date în administrare la R.A.E.D.P.P. ;

-    elementele navale ( vedete maritime, baliza, ancoră cu lanț, obelisc cu elice și pană cârmă);

-    pasarelă și pontoane de acostare amplasate în stațiunea Mamaia, zona hotel Victoria;

-    băncile de odihna și cișmelele stradale;

-    ceasurile publice din intersecții și piețe;

-    coșurile de gunoi și scrumierele stradale;

-    panouri informative, panouri de avertizare pentru clădirile cu risc seismic;

-    pasajele pietonale subterane;

-    jardinierele și pergolele;

-    preluarea de noi obiective de investiții.

7.1.2.    Ecarisaj

În scopul realizării acestei activități, inspectorii serviciului au următoarele atribuții:

-    răspund de prinderea, sterilizarea și eutanasierea câinilor comunitari;

-    întocmesc graficele de prindere a câinilor din teritoriu;

-    urmăresc lucrările de întreținere, sterilizare, hrănire, reteritorializare, lucrări ce se executa în biobază de ecarisaj;

-    verifică și semnează rapoartele de activitate, procese verbale de recepție preliminară și finală pentru lucrările de reparații, întreținere și conservare a biobazei de ecarisaj;

-    propun planul pentru efectuarea lucrărilor din cadrul biobazei;

-    verifică situațiile de plată întocmite de prestatori;

-    participă la elaborarea documentației de licitație sau ofertă publică (caiet sarcini, fișe tehnice, estimări valorice, clauze tehnico - contractuale, etc.);

-    verifică și se informează la fața locului asupra sugestiilor, sesizărilor, reclamațiilor și propunerilor primite de la cetățeni;

-    întocmesc concluziile rezultate din sugestiile și propunerile primite, rezolvă cererile și sesizările cetățenilor;

7.1.3.    Dezinsecție și deratizare

Scopul serviciului de dezinsecție - deratizare este de a organiza, îndruma și controla aceasta activitate, precum și de a urmări realizarea condițiilor corespunzătoare de confort pentru locuitorii Constanței și turiștilor. Pentru organizarea activităților de deratizare și dezinsecție, salariații serviciului îndeplinesc următoarele atribuții:

-    întocmesc listele focarelor de dezvoltare a insectelor, pentru planificarea controalelor entomologice și programarea acțiunilor de combatere;

-    recoltează probe de substanțe la începutul și sfârșitul fiecărei acțiuni de combatere, verifică originalitatea și termenul de garanție al produselor utilizate;

-    urmăresc încadrarea prestației în suma alocata de bugetul de stat ;

-    urmăresc respectarea tuturor obligațiilor contractuale și clauzelor privind derularea contractului de dezinsecție - deratizare;

-    verifică respectarea graficului de execuție a lucrărilor respective și suprafețelor stabilite pentru dezinsecție si deratizare;

-    participă la recepția lucrărilor efectuate;

-    întocmește procesele verbale de recepție preliminară și finală;

-    verifică și semnează situațiile de plata întocmite de operator;

-    informează șefii ierarhici de situațiile constatate și face propuneri de îmbunătățire a activității în domeniu;

-    verifică în teren și rezolvă cererile și sesizările primite de la cetățeni ;

7.1.4. Salvare acvatică - Salvamar

Activitatea serviciului de salvare acvatică și salvamar funcționează în baza H.C.L privind aprobarea regulamentului pentru organizarea serviciilor publice de salvare acvatica - salvamar și a posturilor de prim ajutor pe plaje.

-    întocmesc documentația de specialitate privind achiziționarea serviciului;

-    urmăresc modul de derulare a prevederilor contractuale;

-    urmăresc încadrarea prestației în suma alocata de la bugetul de stat;

-    verifică în teren amplasarea punctelor de salvare și prim ajutor, dotarea acestora și modul de execuție a serviciului de câtre prestator;

-    întocmește procese verbale de recepție;

-    verifică și semnează situațiile de plata întocmite de prestator;

-    informează șefii ierarhici de situațiile constatate și face propuneri de îmbunătățire a activității în domeniu;

-    verifică în teren și rezolva cererile și sesizările primite de la cetățeni ;

-    aplică Legile, Ordonanțele, Hotărârile de Guvern, Hotărârile Consiliului Local Municipal, precum și a normelor în vigoare, care privesc activitatea de salvare acvatica și salvamar.

În scopul asigurării cadrului organizatoric de coordonare a tuturor activităților specifice, salariații serviciului îndeplinesc următoarele atribuții:

-    întocmesc situațiile cu dotările urbane care trebuie reparate, întreținute sau puse în funcțiune prin verificări în teren și inventariere;

-    participă la activitatea de inventariere anuală a mijloacelor fixe și obiectelor de inventar, fac propunerei de casare sau de achiziționare a altora noi;

-    fac propuneri și participă la elaborarea Planului Anual privind Dotările Urbane;

-    elaborează documentația necesara întocmirii proiectelor pentru planurile de buget anual (note de determinare a valorii estimative, referate de necesitate și oportunitate, caiete de sarcini pentru achiziții de servicii și lucrări, note de constatare, expertize tehnice, estimări valorice, fotografii pe obiective, etc).;

-    fac parte din comisiile de atribuire a contractelor de achiziții pentru dotările urbane sau serviciile de care răspund;

-    întocmesc comanda de lucru si ordinul de lucru;

-    urmăresc ca execuția lucrărilor și a serviciilor efectuate de către prestator să respecte tehnologiile și normele în vigoare, caietul de sarcini si ordinul de lucru;

-    întocmesc procesele-verbale de recepție parțiale si finale;

-    urmăresc executarea lucrărilor de montare a dotărilor urbane conform procedurilor tehnice de execuție;

-    urmăresc ca la punctele de lucru operatorii să prezinte următoarele documente:

-    documentația tehnica de execuție;

-    instrucțiunile de lucru, fișele tehnologice, planurile tehnice de execuție aprobate ;

-    certificatele de calitate, declarațiile de conformitate pentru materialele aprovizionate ce urmează a fi montate ;

-    înregistrările doveditoare ca materialele neconforme sunt ținute sub control;

-    asigurarea la punctul de lucru a materialelor necesare execuției, sculelor și dispozitivelor de verificare, utilajelor și utilităților aferente execuției;

-    existența materialelor de protecția muncii și respectarea normelor în vigoare;

-    verifică respectarea graficului de execuție a lucrărilor;

-    participă la recepția lucrărilor efectuate și întocmesc procesele verbale de recepție parțiala și finală;

-    verifică situațiile de plată întocmite de operator;

-    informează șefii ierarhici de situațiile constatate și face propuneri de îmbunătățire în domeniu;

-    verifică în teren și rezolvă cererile și sesizările primite de la cetățeni ;

7.1.5 Administrativ, Tehnico-Economic

-întocmește note privind determinarea valorii estimate și caiete de sarcini în vederea achiziției materialelor, obiectelor de inventar, lucrărilor și serviciilor ce sunt cuprinse în programul achizițiilor publice;

- transmite Referatele de necesitate și oportunitate, notele privind determinarea valorii estimate aprobate, precum și caietele de sarcini către Direcția Tehnic Achiziții, Serviciul Achiziții Publice pentru demararea procedurii de achiziție;

-analizează și centralizează referatele cu privire la necesarul de materiale, obiecte de inventar și mijloace fixe propuse a fi achiziționate de către Direcțiile Primăriei municipiului Constanța;

-achiziționează materiale si produse prin procedura de cumpărare directă pe baza referatelor primite de la celelalte compartimente din cadrul PMC( produse de papetărie, cartușe necesare pentru copiatoare si imprimante, abonamente la ziare si reviste, materiale electrice, de feronerie si pentru instalații sanitare, polițe RCA si Casco, pentru autoturisme si motociclete, legătorie dosare, achiziția de ștampile, achiziția de medicamente, achiziție diverse);

-efectuează studiul pieței in vederea cumpărărilor directe efectuate in cadrul Serviciului Administrativ, Tehnico Economic;

-urmărește aprovizionarea cu produsele cuprinse în programul achizițiilor publice;

-asigură păstrarea și integritatea bunurilor ce se afla in patrimoniul Primăriei municipiului Constanța;

-urmărește contractele de prestări servicii (întreținerea si curățenia sediilor, întreținerea instalații interioare si a tâmplăriei din sediile PMC, imprimare multiplicare documente, tipografiere, transport persoane, service aparate aer condiționat, telefonie mobila, telefonie fixa, service purificatoare apa, reparații la sediile PMC etc.) și controlează activitatea personalului contractat;

-redactează comenzi, ordine de lucru și procese verbale la contractele în derulare;

-face propuneri pentru întocmirea unor contracte ce cuprind prestări servicii și utilități necesare Primăriei municipiului Constanța;

-asigură întreținerea și funcționarea în bune condiții a sediilor Primăriei;

-supraveghează lucrările de reparații efectuate la sediile aparținând Primăriei municipiului Constanța;

-avizează plata facturilor ce reprezintă bunuri, lucrări și prestări servicii contractate : utilități (energie electrică, apă - canal, energie termică), chirii, serviciul de transport persoane, serviciul de curățenie, serviciul de reparații instalații interioare, imprimare, serviciul de multiplicare documente și control acces sediul P.M.C. ,etc.;

-verifică pe teren sau prin sondaj, lucrările executate de prestatori în vederea avizării situațiilor de

plată;

-verifică aplicarea corecta a prețurilor unitare la materiale, conform facturilor de achiziție de la prestatori;

-verifică aplicarea corectă a sporurilor, cotelor și normelor de deviz, conform legislației în vigoare;

-centralizează situațiile de plată, fizic și valoric, astfel încât să nu se depășească contractul sau comanda sub care au fost executate;

-verifică aplicarea corectă a clauzelor contractuale;

-înregistrează facturile spre decontare la Serviciul Contabilitate;

-întocmește bugetul și programul achizițiilor publice pentru anul următor ;

-gestionează materialele de întreținere, de papetărie și consumabile, produsele de protocol, imprimatele cu regim special, obiectele de inventar și mijloacele fixe;

-efectuează subinventarierea de folosința pe sedii și birouri pentru mijloacele fixe și obiectele de inventar și urmărește folosirea în buna stare a lor;

-recepționează toate obiectele de inventar și mijloacele fixe intrate în magazie, întocmește NIR-uri,bonuri de consum si deschide fișa de evidență a obiectelor de inventar;

-colaborează la definitivarea dosarului cu documente pentru a fi efectuată casarea bunurilor degradate (bunuri ce au fost propuse la casare în urma inventarierii patrimoniului P.M.C.);

-depozitează în magazie bunuri ce se restituie din teren ca urmare a faptului că nu mai sunt necesare la locul de folosința de până atunci, din diverse motive;

-încarcă anual extinctoarele pentru stingerea incendiilor și trusele de prim ajutor;

-colaborează cu serviciul Asistenta și Protecție Socială în vederea desfășurării în bune condiții a activității de distribuire a materialului lemnos, conform HCLM 426/2001;

-răspunde de modul în care se respectă și se aplică prevederile legale și dispozițiile interne cu referire la mișcarea și păstrarea documentelor gestionate, păstrarea secretului de serviciu, precum și de confidențialitatea în legătură cu faptele, informațiile sau documentele de care funcționarii iau cunoștință în exercitarea funcției lor.

10. Direcția Tehnic-Achiziții (DTA)

10.2 Biroul Tehnic Investiții

-    primirea documentelor aprobate care justifică necesitatea și oportunitatea înscrierii în Lista obiectivelor de investiții, a cheltuielilor de capital;

-    înscrierea în Programul de investiții a cheltuielilor de capital care întrunesc condițiile legale pentru

a fi înscrise în program, supunerea acestora analizei comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

-deschiderea finanțării pentru obiectivele de investiții prevăzute în programul de investiții și urmărirea cheltuirii fondurilor pentru a se asigura încadrarea în alocațiile aprobate;

-    întocmirea temelor de proiectare și a Caietelor de sarcini pentru obiectivele de investiții derulate DTA, pe baza planurilor urbanistice aprobate, și a reglementarilor urbanistice;

-    participarea în Comisiile de analiză a ofertelor pentru efectuarea achizițiilor proiectării și execuției investițiilor publice;

-    referate de analiza a documentațiilor tehnico-economice ale investițiilor publice, întocmirea documentațiilor pentru avizarea și aprobarea acestora;

-    confirmarea pe documentele de plată, a sumelor de plată pentru obiectivele prevăzute în Lista obiectivelor de investiții, în limita prevederilor acestuia, conform contractelor încheiate;

-    colaborarea cu Consiliul Județean pentru asigurarea și urmărirea cheltuirii fondurilor din bugetul de stat care se alocă prin Consiliul Județean, pentru obiectivele înscrise în Lista obiectivelor de investiții;

-    primirea documentațiilor pentru fundamentarea necesității și oportunității alocării de fonduri de investiții pentru regiile subordonate Consiliului Local;

-    comunicarea alocării de fonduri pentru cheltuieli de natura investițiilor către regiile subordonate Consiliului Local;

-    organizarea recepțiilor obiectivelor de investiții, primirea Cărții tehnice a construcțiilor,

-    predarea obiectivelor în exploatare și administrare după finalizare direcțiilor de resort;

-    întocmirea documentațiilor pentru aprobarea scoaterii din funcțiune a unor mijloace fixe, declasarea și casarea unor obiecte de inventar pe baza documentelor justificative și a datelor furnizate de cei care le-au avut în dotare;

-    colaborarea cu instituții, ministere, etc. pentru realizarea obiectivelor de investiții și a lucrărilor de viabilizare a terenurilor pe care le finanțează aceste instituții;

-    colaborarea cu instituțiile publice de interes local, stabilite prin legea bugetului de stat, ale căror investiții sunt finanțate din bugetul local și aprobate de Consiliul Local;

-    soluționarea corespondenței referitoare la obiectivele de investiții ale municipiului aprobate prin programe anuale;

-    participă ca membrii în cadrul comisiilor de promovare și implementare a diferitelor proiecte finanțate din fonduri stucturale, fonduri de la mediu și altele asemenea;

-    întocmirea tuturor documentelor cerute de legislație pentru cumpărările directe inițiate de Serviciul

Tehnic;

-participă ca membrii în cadrul Comisiei de recepție mijloace fixe;

-    verifică și avizează Devizele generale actualizate ale obiectivelor de investiții/asimilate investițiilor.

Programul de locuințe ieftine petru tineri:

-    întocmește documentația necesară achiziției proiectare :SF și PT;

-    primește, verifică și elaborează documentația pentru obținere CU, avize, AC;

-    gestionează Contractul prestări servicii de diriginție de șantier;

-    gestionează Contractul de consultanță tehnică;

-    gestionează Contractul de execuție lucrari tehnico-edilitare (drumuri, iluminat spatii verzi, etc.);

OUG nr.51/2006 pentru aprobarea Programului național privind sprijinirea construirii de locuințe

proprietate personală, modificată și completată

-    asigură secretariatul Comisiei de analiză a dosarelor;

-    primește și analizează dosarele;

-    corespondența cu titularii de cereri în vederea completarii dosarelor conform legislației;

-    întocmește documentația pentru aprobare Lista nominală;

-    asigură relația cu MDLPL și întocmește documentația pentru finalizarea procedurii și primirea efectivă a subventiei de 20 % de la bugetul de stat, de către solicitanții declarați eligibili;

Legea 114/1996 privind locuințele, republicată

Programul de locuințe sociale

-    întocmește documentația aferentă achiziției proiectare : SF și PT și execuție;

-    gestionează contractele, urmarește execuția ( dirigenție );

-    raportează către CJC și Minister situațiile lunare.

OUG 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmeaza a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari

Programul locuințe sociale destinat chiriașilor evacuați

-    întocmește documentația aferentă achiziției proiectare: SF și PT și execuție;

-    gestionează contractele, urmarește execuția (dirigenție);

- raportează către CJC și Minister situațiile lunare.

10.3 Compartimentul Implementare Programe Locuințe

-asigură secretariatul Comisiei de verificare, validare și prioritizare a dosarelor de locuințe ieftine pentru tineri destinate cumpărării (Comisia);

-primește de la Centrul de Informare Cetățeni și verifică dosarele depuse de participanții la Program, pe care le supune analizei și verificării Comisiei în ședințele bilunare ale acesteia;

-întocmește listele anuale cu participanții la program, anterior fiecărei extrageri anuale și fișele de punctaj pentru criterii speciale;

-întocmește corespondența cu titularii cererilor înregistrate în program pe care o semnează Președintele Comisiei;

-îndeplinește secretariatul Comisiei de conducere și supraveghere a procedurii de extragere din urnă de tragere și ordonare aleatorie a dosarelor de locuințe ieftine, destinate cumpărării și participă la organizarea extragerile anuale din Program;

-ține evidența informatică a aplicanților la program prin elaborarea bazelor de date anuale;

-operează informatic în bazele de date ale Programului, modificările/completările datelor din listele rezultate din extragerile anuale organizate în cadrul Programului, după cum urmează:

•    cu datele comunicate de beneficiari cu privire la modificarea datelor personale: stare civilă, serie și nr. carte identitate, adresa de domiciliu, precum și a datelor de contact: adresă corespondență, nr. telefon, alte persoane de contact, etc.

•    cu datele din documentele juridice încheiate cu aceștia (antecontracte, acte adiționale, contracte, plăți efectuate, mutare, schimb locuință, etc.);

•    cu deciziile Comisiei de verificare, validare și prioritizare a dosarelor de locuințe ieftine destinate cumpărării și conducerii instituției;

•    alte date care influențează derularea Programului;

-elaborează documentele de aprobare a Consiliului Local Municipal cu privire la derularea Programului de construire locuințe ieftine, cu avizul compartimentului juridic și asigură punerea în aplicare a acestora; orice modificarea a cadrului adoptat se face cu avizul compartimentului juridic;

-gestionează Protocoalele de înțelegere și Acordurile de transfer încheiate cu antreprenorii selectați în Program, în colaborare cu angajații compartimentului juridic;

-gestionează și arhivează dosarele depuse de solicitanți și documentele juridice semnate cu beneficiarii Programului, antecontractele de vânzare-cumpărare, acte adiționale la acestea, contracte, corespondență etc.;

-semnează, prin salariații desemnați din cadrul Biroului, împreună cu un consilier juridic, documentele juridice încheiate cu beneficiarii de locuințe construite prin Program, respectiv: antecontractele de vânzare-cumpărare, actele adiționale la acestea, contractele de vânzare și alte documente dispuse prin documentele Programului;

-gestionează Contractul de consultanță juridică pentru acest Program;

-asigură relația cu antreprenorii selectați pentru finanțarea și execuția locuințelor pe probleme de contractare a locuințelor: repartizare beneficiari locuințe, furnizarea tuturor datelor deținute cu privire la beneficiarii noi și titularii de antecontracte de vânzare-cumpărare, transmiterea de documente juridice-cadru, semnarea documentelor juridice și operarea datelor din acestea în bazele de date, reziliere antecontracte, înaintarea exemplarelor semnate de reprezentanții primăriei, a documentelor juridice;

-asigură relația cu beneficiarii de locuințe din listele rezultate din extragerile anuale;

-întocmește corespondența cu persoanele fizice, beneficiari de repartiții și titulari de antecontracte de vânzare-cumpărare;

-sprijină beneficiarii locuințelor din Ansamblul Baba Novac pentru constituirea asociațiilor de proprietari și pe acestea, până la expirarea perioadei de garanție a lucrărilor, pentru soluționarea problemelor legate de execuție apărute în aceasta perioada;

-participă, prin angajații săi, la toate acțiunile legate de implementarea Programului de coordonare a construirii de locuințe ieftine pentru tineri atât la sediul Primăriei, cât și la sediul antreprenorilor sau alte locații stabilite de conducere.

- asigură secretariatul Comisiei de verificare, validare și prioritizare a dosarelor de locuințe ieftine pentru tineri destinate cumpărării (Comisia);

-    primește de la Centrul de Informare Cetățeni și verifică dosarele depuse de participanții la Program, pe care le supune analizei și verificării Comisiei în ședințele bilunare ale acesteia;

-    întocmește listele anuale cu participanții la program, anterior fiecărei extrageri anuale și fișele de punctaj pentru criterii speciale;

-    întocmește corespondența cu titularii cererilor înregistrate în program pe care o semnează Președintele

Comisiei;

-    îndeplinește secretariatul Comisiei de conducere și supraveghere a procedurii de extragere din urnă de tragere și ordonare aleatorie a dosarelor de locuințe ieftine, destinate cumpărării și participă la organizarea extragerile anuale din Program;

-    ține evidența informatică a aplicanților la program prin elaborarea bazelor de date anuale;

-    operează informatic în bazele de date ale Programului, modificările/completările datelor din listele rezultate din extragerile anuale organizate în cadrul Programului, după cum urmează:

•    cu datele comunicate de beneficiari cu privire la modificarea datelor personale: stare civilă, serie și nr. carte identitate, adresa de domiciliu, precum și a datelor de contact: adresă corespondență, nr. telefon, alte persoane de contact, etc.

•    cu datele din documentele juridice încheiate cu aceștia (antecontracte, acte adiționale, contracte, plăți efectuate, mutare, schimb locuință, etc.);

•    cu deciziile Comisiei de verificare, validare și prioritizare a dosarelor de locuințe ieftine destinate cumpărării și conducerii instituției;

•    alte date care influențează derularea Programului;

-    elaborează documentele de aprobare a Consiliului Local Municipal cu privire la derularea Programului de construire locuințe ieftine, cu avizul compartimentului juridic și asigură punerea în aplicare a acestora;

orice modificarea a cadrului adoptat se face cu avizul compartimentului juridic;

-    gestionează Protocoalele de înțelegere și Acordurile de transfer încheiate cu antreprenorii selectați în Program, în colaborare cu angajații compartimentului juridic;

-    gestionează și arhivează dosarele depuse de solicitanți și documentele juridice semnate cu beneficiarii Programului, antecontractele de vânzare-cumpărare, acte adiționale la acestea, contracte, corespondență etc.;

-    semnează, prin salariații desemnați din cadrul Biroului, împreună cu un consilier juridic, documentele juridice încheiate cu beneficiarii de locuințe construite prin Program, respectiv: antecontractele de vânzare-cumpărare, actele adiționale la acestea, contractele de vânzare și alte documente dispuse prin

documentele Programului;

-    gestionează Contractul de consultanță juridică pentru acest Program;

-    asigură relația cu antreprenorii selectați pentru finanțarea și execuția locuințelor pe probleme de contractare a locuințelor: repartizare beneficiari locuințe, furnizarea tuturor datelor deținute cu privire la beneficiarii noi și titularii de antecontracte de vânzare-cumpărare, transmiterea de documente juridice-cadru, semnarea documentelor juridice și operarea datelor din acestea în bazele de date, reziliere antecontracte, înaintarea exemplarelor semnate de reprezentanții primăriei, a documentelor juridice;

-    asigură relația cu beneficiarii de locuințe din listele rezultate din extragerile anuale;

-    întocmește corespondența cu persoanele fizice, beneficiari de repartiții și titulari de antecontracte de vânzare-cumpărare;

-    sprijină beneficiarii locuințelor din Ansamblul Baba Novac pentru constituirea asociațiilor de proprietari și pe acestea, până la expirarea perioadei de garanție a lucrărilor, pentru soluționarea problemelor legate de execuție apărute în aceasta perioada;

-    participă, prin angajații săi, la toate acțiunile legate de implementarea Programului de coordonare a construirii de locuințe ieftine pentru tineri atât la sediul Primăriei, cât și la sediul antreprenorilor sau alte locații stabilite de conducere.

-    primește cereri de repartizare a unei locuințe în regim de închiriere/comodat și verifică toate documentele depuse în susținere, la dosare, pe care le înaintează apoi Comisiei de analiză, verificare și punctare a cererilor de locuințe modulare (Comisia) pentru verificare, analizare și punctare;

-    efectuează, la cererea Comisiei și a șefilor ierarhici superiori, pe baza de ordin de serviciu, deplasări la domiciliul solicitanților de locuințe sociale, pentru constatări, în scopul edificării membrilor Comisiei asupra situației socială, locativă și familială a acestora;

-    participă la audiențele organizate de Comisie și la ședințele de lucru ale acesteia, ori de câte ori este

necesar;

-    poate efectua înregistrări în baza de date a Programului, după caz;

-    elaborează proiecte de acte normative care au ca obiect derularea Programului, inițiate de conducerea instituției și a membrilor (Comisie).

-    participă la ședințele Unității de management, ori de câte ori este necesar;

-    participă, prin angajații săi, la orice alte acțiuni legate de implementarea Programului.

12. Direcția Administrarea Domeniului Public și Privat (ADPP)

12.2. Biroul Administrarea Domeniului Public și Privat

• pentru contractele aflate în urmărire :

-    asigură derularea contractelor economice încheiate de diverși agenți economici cu Primăria municipiului Constanța pentru chioșcurile de presă aflate pe domeniul public/privat al municipiului Constanța și respectarea disciplinei contractuale, conform clauzelor contractelor încheiate;

-    urmărește încasarea veniturilor rezultate în urma contractelor încheiate și evidențierea agenților

debitori;

-    asigură înregistrarea debitelor restante și urmărește aplicarea de majorări de întârziere/penalități întocmai cu prevederile contractului încheiat cu fiecare agent economic conform atribuțiilor de serviciu, și răspunde de legalitatea și oportunitatea datelor înscrise, precum și de încadrarea în timp;

-    colaborează în scris cu celelalte direcții din cadrul Primăriei în vederea urmăririi eficiente a contractelor încheiate și aplicării corecte a legislației în vigoare;

•    pentru contractele noi ( de concesiune - închiriere - asociere ) :

-    coordonează activitatea cu privire la documentațiile ce se întocmesc pe etape pentru încheierea unui contract, conform legislației în vigoare: întocmirea studiului de oportunitate, a proiectului de hotărâre pentru concesionarea / închirierea / asociere teren solicitând compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei, precum și organelor competente avizele ce trebuie să stea la baza proiectului de hotărâre;

•    pentru activitatea de afișaj, reclamă și publicitate:

-    urmărește realizarea și respectarea disciplinei contractuale în teren privind activitatea de afișaj, reclamă și publicitate care se realizează pe raza municipiului Constanța, conform contractelor economice încheiate de societățile de media cu Primăria Municipiului Constanța;

-    se solicită societăților specializate în desfășurarea activităților de afișaj, reclamă și publicitate (în conformitate cu legislația în vigoare) ce își desfășoară activitatea pe raza municipiului, prezentarea contractelor economice încheiate cu diverși clienți, a autorizațiilor de construire pentru mijloacele publicitare și a documentelor de plată care să ateste achitarea taxelor către bugetul local al Primăriei;

-    urmărește și verifică în teren activitatea de afișaj, reclamă și publicitate desfășurată pe domeniul public și privat al persoanelor fizice si juridice, sesizează eventuale nereguli;

-    verifică lunar încasarea taxei de publicitate ce revine Primăriei ca urmare a mijloacelor publicitare existente pe raza municipiului Constanța;

-    urmărește și verifică existența autorizațiilor pentru desfășurarea campaniilor promoționale;

•    pentru activitatea de încasare a taxelor de ocupare a domeniului public:

-    ocuparea domeniului public pentru ( organizare șantier, depozitare materiale etc. , însoțite de documentațiile aferente) se încasează taxele prevăzute de Hotărârea Consiliului Local cu privire la ocuparea domeniului public atunci când se constată ocuparea domeniului public de către agenții economici sau persoane fizice pentru diverse activități, în baza înștiințărilor și notelor de constatare întocmite și sesizează serviciile de specialitate in cazul constatării unor încălcări ale prevederilor legii;

-    eliberează acorduri de ocupare a domeniului public în urma solicitărilor depuse împreună cu documentațiile anexate;

-    pentru activitatea anuală sezonieră de comercializare pepeni se centralizează planurile de situație a amplasamentelor cu caracter temporar de pe domeniul public al Municipiului Constanța, grupate pe zone, cu privire la ocuparea temporară a domeniului public pentru comercializare pepeni;

•    acordă informații, verifică și înregistrează la programul de relații cu publicul, din incinta Centrului de Informare Cetățeni :

-    cereri privind ocuparea domeniului public ( organizare șantier, depozitare materiale , însoțite de documentațiile aferente etc.)

-    declarații de impunere privind activitatea de afișaj în scop de reclamă și publicitate ) conform HCL privind impozitele și taxele locale în vederea încasării taxei de afișaj în scop de reclamă și

publicitate;

-    declarații de impunere privind serviciile în scop de reclamă și publicitate conform HCL privind impozitele si taxele locale în vederea încasării taxei pentru servicii de reclamă și publicitate;

-    întocmește raportul de activitate periodic sau de câte ori este solicitat de șeful ierarhic superior;

-    are obligația de a informa în scris și permanent șeful ierarhic superior cu privire la aspectele deosebite, propunând masuri concrete care să conducă la eliminarea deficiențelor constatate;

-    se preocupă de studierea legislației aplicate în sfera de activitate a serviciului;

-    executarea corespondenței primită de la șeful ierarhic;

-    elaborarea situației de încasări lunare, în colaborare cu Direcția Financiară;

-    verificarea periodică a actelor normative ce țin de activitatea serviciului;

-    rezolvarea corespondenței cu petenții sau cu alte instituții publice, cu respectare termenelor de soluționare prevăzute de lege și colaborarea cu alte compartimente din cadrul instituției noastre, atunci când situația o cere;

-    organizarea arhivei serviciului și evidența statistică a documentațiilor depuse și a actelor elaborate.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, Georgescu Daniel