Hotărârea nr. 176/2013

HOTARARE PENTRU MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA ANEXELOR 3 ŞI 4 DIN HCL NR. 150/2010 PRIVIND APROBAREA STATULUI DE FUNCŢII ŞI ORGANIGRAMEI APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANŢA ŞI INSTITUŢIILOR PUBLICE DIN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL CONSTANŢA;

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA

MUNICIPIUL CONSTANȚA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea anexelor 3 și 4 din HCL nr. 150/2010 privind aprobarea statului de funcții și organigramei aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Constanța și instituțiilor publice din subordinea Consiliului Local Constanța

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data

de 31.07.2013;

Luând în dezbatere expunerea de motive înregistrată ^sub nr. 95858/18.07.2013, prezentată de domnul primar Radu Ștefan MAZĂRE, Referatul de aprobare nr. S 57930/17.07.2013 al Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local, avizul Comisiei nr. 1 - de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al Municipiului Constanța și avizul Comisiei nr. 5 - pentru administrația publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

Având în vedere prevederile    Ordonanței de urgență a Guvernului

nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcționalității administrației publice locale, a numărului de posturi și reducerea cheltuielilor la instituțiile și autoritățile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor, ale art. 100 și ale art. 107 alin. (1) lit. b) și c), alin. (2) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordinului președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor publici nr. 2284/2013 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 4.040/2012 privind aprobarea listei documentelor necesare pentru obținerea avizului Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, precum și a modalității de transmitere a acestora de către autoritățile și instituțiile publice și pentru aprobarea modelului-cadru de stat de funcții;

Ținând seama de avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 24265/2013;

în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. b) și ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se modifică HCL nr. 150/2010 privind aprobarea statului de funcții și organigramei aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Constanța și instituțiilor publice din subordinea Consiliului Local Constanța, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

a) articolul 1 lit. b) va avea următorul cuprins:

„ b) 249 posturi utilizate în cadrul Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local Constanța din care 248 funcții publice și 1 funcție contractuală, conform anexelor 3 și 4 care fac parte integrantă la prezenta hotărâre."

b)    anexele nr. 3 și 4 se modifică și se înlocuiesc cu anexele 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

c)    anexa nr. 7 se abrogă.

Art. 2 Celelalte prevederi ale HCL nr. 150/2010, cu modificările și completările ulterioare, rămân neschimbate.

Art. 3 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta, Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local în vederea aducerii ei la îndeplinire, o va aduce la cunoștință publică prin grija secretarului Municipiului Constanța, și spre știință Instituției Prefectului Județului Constanța.

Adoptată de 26

consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ


Georgescu Daniel


SECRETAR,

Marcela Enache

CONSTANȚA

Nr- 176    /    31.07.2013

Anexa nr. 1 la HCL nr._

(Anexa nr. 3 la HCL nr. 150/2010)Anexa nr. 2 la HCL nr._

(Anexa nr. 4 la HCL nr. 150/2010)

STAT DE FUNCȚII

Serviciul Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local Constanța

Nr.

crt.

Numele și prenumele/vacant temporar vacant,

după caz

Structură

Funcția publică

clasa

Gradul

professional

Nivelul studiilor

Funcția

contractuală

Treaptă

profesională/

grad

Nivelul studiilor

Observații

De conducere

De

execuție/nivel de salarizare

de cond.

de

execuție

1

Uzun Virginia

Director executiv

S

2

Trentea Tatu Carmen Aurelia

Director executiv adi.

S

2

Total

SERVICIUL JURIDIC

1

Lăzăroaia Florin

șef serviciu

II

s

2

Vacant **

consilier juridic

I

principal

s

aflat în procedura de

ocupare conform art.

1 alin. (2) lit. c

3

Popa Ionela Nicoleta

consilier juridic

I

asistent

s

4

Stan Roxana Gabriela temporar vacant

consilier juridic

I

asistent

s

Temporar ocupat

5

Mitea Anca Luiza*

inspector

I

superior

s

6

Ispas Teodora*

inspector

I

principal

s

7

Fimin Elena temporar vacant *

inspector

I

asistent

s

Temporar ocupat

8

Darie Alexandru Temporar vacant*

referent

III

asistent

M

Temporar ocupat

8

Total

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE

1

Petre Eveline Clara

șef serviciu

II

s

2

Iorov Andreea Temporar vacant

consilier juridic

I

principal

s

Temporar ocupat

3

Ocheșel Andreea Veronica

consilier juridic

I

asistent

s

4

Vacant **

consilier juridic

I

asistent

S

aflat în procedura de ocupare conform art.

1 alin. (2) lit. c

5

Timniu Mihaela

inspector

I

asistent

S

6

Stan Anamaria Sorina

inspector

I

asistent

s

7

Temporar ocupat

inspector

I

asistent

s

8

Văleanu Lavinia

Adelina

inspector

I

debutant

s

8

Total

SERVICIUL RESURSE UMANE

1

Rașid Ghiulendan

șef serviciu

II

s

2

Buricea Ioana Alina Temporar vacant

inspector

I

superior

s

3

Alexandru Ramona

inspector

I

principal

s

4

Temporar ocupat

inspector

I

principal

s

5

Chină Raluca Maria

inspector

I

asistent

s

6

Chivu Raluca

Loredana

inspector

I

asistent

s

7

Pîrleală Andra Daniela

inspector

I

asistent

s

8

Vacant **

inspector

I

asistent

s

aflat în procedura de ocupare conform art.

1 alin. (2) lit. c

8

Total

SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE

1

Pîrleală Mariana

șef serviciu

II

s

2

Buqa Adriana Teodora

inspector

I

principal

s

3

Gavrilă Dima

Ecaterina Ioana

inspector

I

principal

s

4

Gorgovan Anca Loredana

Temporar vacant

inspector

I

asistent

s

5

Matei Mihaela

inspector

I

asistent

s

6

Temur Berna

inspector

I

asistent

s

7

Căruntu Alina Mihaela Temporar vacant

inspector

I

asistent

s

Temporar ocupat

8

Hîrqău Ana

referent

III

principal

M

8

Total

SERVICIUL MANAGEMENT INTEGRAT

1

Anton iu Adina

șef serviciu

H

s

2

Temporar ocupat

inspector

I

superior

s

3

Temporar ocupat

inspector

I

superior

s

4

Cristea Irina

inspector

I

principal

s

5

Cărare Cristina

Nicoleta

inspector

I

asistent

s

6

Moldovan Georgiana Raluca

inspector

I

asistent

s

7

Temporar ocupat

inspector

I

asistent

s

8

Vacant **

inspector

I

asistent

s

aflat în procedura de ocupare conform art.

1 alin. (2) lit. c

8

Total

SERVICIUL INFORMATIZARE ȘI OPERARE PLĂȚI

1

Iordache Rareș

Georqe

șef serviciu

II

s

2

Manda Liviu

inspector

I

principal

s

3

Mitrica Sorin Iulian

inspector

I

principal

s

4

Nutu Boqdan

inspector

I

principal

s

5

Zqură Tita

inspector

I

principal

s

6

Soroceanu Rodica

inspector

I

principal

s

7

Halii Narcis

Temporar vacant

inspector

I

principal

s

Temporar ocupat

8

Merqeani Gheorqhe

referent

III

superior

M

8

Total

SERVICIUL TEHNIC - INVESTIȚII

1

Căruntu Euqen

șef serviciu

II

s

2

Brașoveanu Traian

referent

III

superior

M

3

Gușu Traian Florentin

referent

III

superior

M

4

Florea Draqoș Georqe

referent

III

superior

M

5

Pilici Mihai

referent

III

principal

M

6

Ichim Maria Cira

referent

III

principal

M

7

Petre Costel

referent

III

asistent

M

8

Cumita Marioara

curier

G/M

8

Total

SERVICIUL CONTROL FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU

1

Iovu Daniela

șef serviciu

II

S

2

Drăqan Iolanda

consilier

I

superior

S

3

Unqureanu Nicoleta

consilier

I

superior

S

4

Enache Brîndușa

Mihaela

inspector

I

superior

S

5

Nicolescu Peltecu Mariana

inspector

I

superior

S

6

Bălan Ecaterina Alise

inspector

I

superior

s

7

Dimcică Silvia

inspector

I

superior

s

8

Ilina Cristina

inspector

I

superior

s

9

Corbu Irina Ruxandra

inspector

I

principal

s

10

Feticu Vasilica

inspector

I

principal

s

11

Filipescu Adriana

inspector

I

principal

s

12

Georgescu Raluca Florența

inspector

I

principal

s

13

Isa Leila

inspector

I

principal

s

14

Dindelegan Ramona Liliana

inspector

I

principal

s

15

Guriță Camelia

inspector

I

principal

s

16

Manea Oana

inspector

I

asistent

s

17

Griqore Alina

inspector

I

asistent

s

18

Pamfil Elena Roxana

inspector

I

asistent

s

18

Total

SERVICIUL CONSTATARE și CONTROL

1

Enache Simona

Monica

șef serviciu

II

s

1

Total

BIROUL CONTROL PERSOANE JURIDICE

1

Cuțumișu Lena

Mihaela

șef birou

II

s

2

Nasurla Bilsen

consilier

I

superior

s

3

Șandru Anqela

consilier

I

superior

s

4

Tones Elena

Temporar vacant

inspector

I

superior

s

5

Năsălan Simona

Brîndușa

inspector

I

superior

s

6

Temporar ocupat

inspector

I

superior

s

7

Ciauș Filiz

inspector

I

principal

s

8

Lefter Mihaela

Temporar vacant

inspector

I

principal

s

9

Abagiu Draqoș Georqe

inspector

I

principal

s

10

Aldea Răzvan Gabriel

inspector

I

principal

s

11

Budeș Aurica

inspector

I

principal

s

12

Popescu Bogdana Mariana

Temporar vacant

inspector

I

principal

s

13

Călugăr Nicolae Temporar vacant

inspector

I

asistent

s

14

Serbu Răzvan Iulian

inspector

I

asistent

s

15

Chițu Nadia Georgiana Temporar vacant

inspector

I

asistent

s

Temporar ocupat

16

Cristea Elena

inspector

I

asistent

s

17

Vangheliei Simona

Diana

inspector

I

asistent

s

18

Griqoraș Gabriel Ionut

inspector

I

asistent

s

19

Oprescu Mădălina

inspector

I

asistent

s

20

Serba n Cori na

inspector

I

asistent

s

21

Târpă Constantina

inspector

I

asistent

s

22

Ghesu Zoia Isabella

inspector

I

asistent

s

23

Voicu Viorel

inspector

I

asistent

s

24

Căruntu Anamaria Cristina

inspector

I

asistent

s

25

Temporar ocupat

inspector

I

asistent

s

26

Ristea Celestina

Mihaela

inspector

I

asistent

s

27

Vacant **

inspector

I

asistent

s

aflat în procedura de ocupare conform art.

1 alin. (2) lit. c

28

Temporar ocupat

referent

III

superior

M

29

Apostol Claudiu

referent

III

principal

M

30

Filip Mioara Cătălina

referent

III

principal

M

31

Moldoveanu Dan Alexandru

Temporar vacant

referent

III

asistent

M

32

Temporar ocupat

referent

III

asistent

M

32

Total

BIROUL CONTROL PERSOANE FIZICE

1

Anghel Ștefania

Rodica

șef birou

II

S

2

Munteanu Daniela Temporar vacant

inspector

I

superior

S

3

Petrescu Otilia

inspector

I

superior

S

4

Ciobănică Mădălina

inspector

I

superior

S

5

Sălceanu Dinu Lucian

inspector

I

superior

S

6

Nurla Sever

inspector

I

principal

S

7

Goqa Mia

inspector

I

principal

S

8

Rida Georqel

inspector

I

principal

S

9

Lomnaru Simona Daniela

Temporar vacant

inspector

I

asistent

S

10

Dospinescu Gabriela Maria

inspector

I

asistent

S

11

Uzun Dumitru

inspector

I

asistent

S

12

Vacant **

inspector

I

asistent

S

aflat în procedura de ocupare conform art.

1 alin. (2) lit. c

13

Țaran Vasilica

Temporar vacant

referent

III

superior

M

14

Rașid Filis

Temporar vacant

referent

III

asistent

M

15

Temporar ocupat

referent

III

asistent

M

16

Temporar ocupat

referent

III

asistent

M

16

Total

SERVICIUL URMĂRIRE ȘI EXECUTARE SILITĂ

1

Marin Cornel

șef serviciu

II

S

2

Zelca Hristian Ionut

consilier

I

superior

S

3

Ismail Gianer

inspector

I

superior

S

4

Toader Răzvan

inspector

I

superior

S

5

Temporar ocupat

inspector

I

superior

S

6

Gurahan Nelu

inspector

I

principal

S

7

Drăqhici Adrian

inspector

I

principal

S

8

Iosif Alexandru

inspector

I

principal

s

9

Lupu Cătălin

inspector

I

principal

s

10

Sgaverdea Cosmin Ionuț

inspector

I

principal

s

11

Sandu Emil Ermin

inspector

I

asistent

s

12

Mihale Laurențiu

Stelian

inspector

I

asistent

s

13

Vangheliei George Temporar vacant

inspector

I

asistent

s

14

Bănică Ștefan

inspector

I

asistent

s

ROMÂNIA

ffif+Wl JUDEȚUL CONSTANȚA wffl MUNICIPIUL CONSTANȚA

CONSILIUL LOCAL

15

Lazăr Mirela

inspector

I

asistent

S

16

Temporar ocupat

inspector

I

asistent

S

17

Temporar ocupat

inspector

I

asistent

s

18

Temporar ocupat

inspector

I

asistent

s

19

Vlahbei George Temporar vacant

inspector

I

asistent

s

20

Carabasu Costin

inspector

I

debutant

s

21

Temporar ocupat

referent

III

asistent

M

22

Halii Denis

Temporar vacant

referent

III

asistent

M

23

Vacant **

referent

III

asistent

M

aflat în procedura de ocupare conform art.

1 alin. (2) lit. c

23

Total

SERVICIUL AGENȚIA FISCALĂ NR. 1

1

Teișanu Andreea

șef serviciu

II

S

2

Varvara Mihaela

inspector

I

principal

S

3

Florescu Alina

Temporar vacant

inspector

I

asistent

s

4

Cantaraqiu Diana

inspector

I

asistent

s

5

Nistor Carmen Temporar vacant

inspector

I

asistent

s

Temporar ocupat

6

Dumbravă Cătălina

inspector

I

asistent

s

7

Novac Sorina

inspector

I

asistent

s

8

Popoiu Ioana Cristina Temporar vacant

inspector

I

asistent

s

9

Giugică Mariana

inspector

I

asistent

s

10

Temporar ocupat

inspector

I

asistent

s

11

Docuță Doinita

referent

III

superior

M

12

Marcu Valentina

referent

III

superior

M

12

Total

SERVICIUL AGENȚIA FISCALĂ NR. 2

1

Gheorghe Garofil Mariana

șef serviciu

II

S

2

Buieniță Roxana

inspector

I

superior

S

3

Nazim Feigan

inspector

I

superior

S

4

Băețică Maqdalena

inspector

I

principal

S

5

Crăciun Ionela

inspector

I

principal

S

6

Mănăilă Aurora

inspector

I

principal

S

7

Ștefan Alina Felicia

inspector

I

principal

S

8

Filip Cristina

Temporar vacant

inspector

I

principal

S

Temporar ocupat

9

Târnă Felicia Claudia Temporar vacant

inspector

I

asistent

S

10

Mirică Camelia

referent sp.

II

superior

SSD

11

Popa Octavia

Temporar vacant

referent

III

superior

M

12

Zăbavă Simona Temporar vacant

referent

III

superior

M

13

Chelărescu Simona Elena

referent

III

superior

M

13

Total

SERVICIUL AGENȚIA FISCALĂ NR. 3

1

Ganea Gabriela

Iuliana

șef serviciu

II

S

2

Domnulete Narcisa Temporar vacant

inspector

I

superior

S

Temporar ocupat

3

Pavel Angela

inspector

I

superior

S

4

Zărnescu Carmen Temporar vacant

inspector

I

superior

S

5

Buzatu Mariana Temporar vacant

inspector

I

principal

S

6

Roșu Gabriela

inspector

I

principal

S

7

Șofei Mariea

inspector

I

principal

S

8

Florea Ioana Rodica

inspector

I

principal

S

9

Temporar ocupat

inspector

I

principal

S

10

Vatră Mariana Cristina Temporar vacant

inspector

I

asistent

S

Temporar ocupat

11

Temporar ocupat

inspector

I

asistent

S

12

Temporar ocupat

inspector

I

asistent

S

13

Brătianu Carmen

referent sp.

II

superior

SSD

14

Avrigeanu Remilia

referent

III

superior

M

15

Matei Marcela

referent

III

superior

M

16

Temporar ocupat

referent

III

superior

M

17

Temporar ocupat

referent

III

superior

M

18

Anghel Larisa

referent

III

principal

M

18

Total

SERVICIUL AGENȚIA FISCALĂ NR. 4

1

Vacant**

șef serviciu

S

Art. 1 alin. (2) lit. g din OUG nr. 77/2013

2

Stan Arina Carmela

inspector

I

principal

S

3

Temporar ocupat

inspector

I

principal

S

4

Hagi Aurora

Temporar vacant

inspector

I

asistent

S

5

Paraschiv Rodica

inspector

I

asistent

S

6

Ursu Aida

Temporar vacant

inspector

I

asistent

S

7

Stercu Marilena

inspector

I

asistent

S

8

Balgi Nurgihan Temporar vacant

inspector

I

asistent

S

8

Total

SERVICIUL AGENȚIA FISCALĂ NR. 5

1

Popescu Mihaela

șef serviciu

II

S

2

Petrescu Liliana Florentina

consilier

I

superior

S

3

Temporar ocupat

inspector

I

superior

S

4

Bucățică Liliana

inspector

I

superior

S

5

Gimpirea Mirela

inspector

I

principal

S

6

Roșioru Mirela Temporar vacant

inspector

I

principal

S

Temporar ocupat

7

Lepăr Daniela

Temporar vacant

inspector

I

principal

s

8

Benciu Floarea Temporar vacant

inspector

I

principal

s

9

Tilică Ștefan Cristian

inspector

I

principal

s

10

Tudorică Magda Temporar vacant

inspector

I

asistent

s

11

Aii Melian Rodica Temporar vacant

inspector

I

asistent

s

12

Pavel Daniela Florența Temporar vacant

inspector

I

asistent

s

13

Gogoașe Monica Temporar vacant

inspector

I

asistent

s

14

Zgură Sultana

referent

III

superior

M

15

Rotaru Anișoara Temporar vacant

referent

III

superior

M

16

Temporar ocupat

referent

III

superior

M

17

Manea Neculai

referent

III

superior

M

18

Dămășaru Dan Stelian

referent

III

principal

M

19

Pascu Tudor Nicolae Temporar vacant

referent

III

asistent

M

19

Total

SERVICIUL AGENȚIA FISCALĂ NR. 6

1

Aldea Cristina

șef serviciu

II

s

2

Prodan Carmen

inspector

I

superior

s

3

Chesoi Irina Claudia Temporar vacant

inspector

I

superior

s

4

Gurahan Daniela

inspector

I

superior

s

5

Barbu Ștefana Temporar vacant

inspector

I

principal

s

6

Ghiza Marilena

inspector

I

principal

s

7

Rusen Marius

inspector

I

principal

s

8

Temporar ocupat

inspector

I

principal

s

9

Temporar ocupat

inspector

I

principal

s

10

Temporar ocupat

inspector

I

asistent

s

11

Temporar ocupat

inspector

I

asistent

s

12

Temporar ocupat

inspector

I

asistent

s

13

Dumitriu Iulia

Georgiana

Temporar vacant

inspector

I

asistent

s

14

Vacant **

inspector

I

asistent

s

aflat în procedura de ocupare conform art.

1 alin. (2) lit. c

15

Guci Mihaela Steliana Temporar vacant

referent

III

superior

M

16

Niculaie Octavian

referent

III

principal

M

16

Total

SERVICIUL TRASABILITATEA DOCUMENTELOR

1

Panaitescu Robert

șef serviciu

II

S

2

Enache Sorin Adrian

inspector

I

superior

S

3

Anton Adriana

inspector

I

principal

S

4

Olteanu Boqdan

inspector

I

principal

S

5

Șiscu Elvira

inspector

I

asistent

s

6

Miqdale Marius

inspector

I

asistent

s

7

Gimurtu Stelian

inspector

I

asistent

s

8

Temporar ocupat

inspector

I

asistent

s

9

Temporar ocupat

inspector

I

asistent

s

10

Vacant **

inspector

I

asistent

s

aflat în procedura de ocupare conform art.

1 alin. (2) lit. c

11

Haqi Constantin

referent

III

superior

M

12

Temporar ocupat

referent

III

superior

M

13

EahnitâiApoatol

referent

III

superior

M

ROMÂNIA

mrâ fft JUDEȚUL CONSTANȚA ffiwffi municipiul constanța

CONSILIUL LOCAL

15

Albu Gica

referent

III

superior

M

15

Total


* gestionează și monitorizează activitatea de insolvență

** posturi exceptate conform prevederilor art. 1 alin. 2 lit. c și g din OUG nr. 77/2013

Funcție/număr posturi

Ocupate

Vacante

Total

Nr. total de funcții publice

238

10

248

Nr. total de funcții publice de conducere

20

î

21

Nr. total de funcții publice de execuție

219

9

228

Nr. total de funcții contractuale de execuție

1

0

1

Nr.total de posturi potrivit art. 3 alin. (2) din OUG nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanȚele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare

239

14

253

Nr. total posturi în instituție

239

10

249

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

Georgescu Daniel

14