Hotărârea nr. 175/2013

HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA HCL NR.330/2012 PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR ŞI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2013;

ROMÂNIA

1 JUDEȚUL CONSTANȚA (R MUNICIPIUL CONSTANȚA - CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea HCL nr. 330/2012 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2013

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data

de 31.07.2013,

Luând în dezbatere expunerea de motive înregistrată ~sub nr. 95856/18.07.2013, prezentată de domnul primar Radu Ștefan MAZĂRE, Referatul de aprobare nr. S 56234/09.07,2013 al Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local, avizul Comisiei nr. 1 - de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al Municipiului Constanța și avizul Comisiei nr. 5 - pentru administrația publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

Având în vedere Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/26.06.2013 privind taxele judiciare de timbru și ale Legii nr. 127/26.04.2013 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 121/2011 pentru modificarea și completarea unor acte normative;

în temeiul art. 81 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. c) și ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Hotărârea Consiliului Local nr. 330/2012 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2013, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

I. Anexa nr. 10 - Taxe pentru activitatea de stare civilă administrate de Direcția Administrație Publică Locală


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

- după taxa prevăzută la punctul 10 se introduce o nouă taxă, punctul 11, ce va avea următorul cuprins:

Nr.

crt.

Denumirea taxei

- lei

11.

Taxă pentru îndeplinirea procedurii de divorț pe cale administrativă

500

II. Anexa nr. 15 - Taxe de timbru 1. taxele prevăzute la capitolul 1 - „Taxe judiciare de timbru", se modifică după cum urmează:

EXTRAS DIN NORMA JURIDICĂ

NIVELURILE APLICABILE

OUG 80/2013 -Taxa, în lei -

Art.3 (1) Acțiunile și cererile evaluabile în bani, introduse în instanțele judecătorești, se taxează astfel:

a) până la valoarea de 500 lei

8% dar nu mai puțin de 20 lei

b) între 501 lei și 5.000 lei

40 + 7% pentru ce depășește 500 lei

c) între 5.001 lei și 25.000 lei

355 + 5% pentru ce depășește 5000 lei

d) între 25.001 și 50.000 lei

1355 + 3% pentru ce depășește

25000 lei

e) între 50.001 și 250.000 lei

2105 + 2% pentru ce depășește

50000 lei

f) peste 250.000 lei

6105 + 1% pentru ce depășește 250000 lei

Art. 4 (1) în cazul acțiunilor posesorii, taxa judiciară de timbru se

calculează:

20% din valoarea bunului a cărui posesie se solicită

Art. 4 (2) (...) acțiunile are au ca obiect un dezmembrământ al dreptului de proprietate:

20% din valoarea bunului asupra căruia poartă dezmembrământul

(...) cererilor are au ca obiect servituți

20% din valoarea imobilului asupra căruia se solicită constituirea servitutii

Art. 5 (1) Cererile în materia partajului judiciar se taxează astfel:

a) stabilirea bunurilor supuse împărțelii

3% din valoarea acestora

b) stabilirea calității de coproprietar și stabilirea cotei-părți ce se cuvine fiecărui coproprietar:

50 lei pentru fiecare coproprietar

c) creanțe pe care coproprietarii le au unii față de alții, născute din starea de proprietate comună:

3% din valoarea creanțelor a căror recunoaștere se solicită

d) cererea de raport

3% din valoarea bunurilor a căror raportare se solicită

e) cererea de reductiune a liberalitatilor excesive

3% din valoarea pârtii de rezerva supusa reintregirii prin reductiunea liberalitatilor

f) cererea de partaj propriu-zis, indiferent de modalitatea de realizare a acestuia

3% din valoarea masei partajabile

(2) Daca cererile in materia partajului judiciar prevăzute de alin. (1) se formulează in cadrul aceleiași acțiuni....

5% din valoarea masei partajabile

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA !r wffl municipiul constanța

CONSILIUL LOCAL

ART. 6 (1) Cererile de valoare redusă, soluționate potrivit procedurii speciale prevăzute de titlul X al cărții a Vl-a din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Cod de procedură civilă:

valoarea cererii nu depășește 2.000 lei

50 lei

valoare depășește 2.000 lei

200 lei

(2) Cererile privind ordonanța de plată, prevăzută de titlul IX al cărții a VI-a din Codul de procedură civilă

200 lei

(3) Cererile de evacuare din imobilele folosite sau ocupate fara drept, soluționate potrivit procedurii speciale prevăzute de titlul XI al cârtii a Vl-a din Codul de procedura civila

100 lei

(4) Cererile formulate pe cale de ordonanța presedintiala, când sunt neevaluabile in bani

20 iei

....cererea formulată pe cale de ordonanță președințială este evaluabilă în bani ....și valoarea acesteia nu depășește 2.000 lei

50 lei

....cererea formulată pe cale de ordonanță președințială este evaluabilă în bani ....și valoarea acesteia depășește 2.000 lei

200 lei

Art. 7 Acțiunile privind stabilirea si acordarea de despăgubiri pentru daunele morale aduse onoarei, demnității sau reputației unei persoane fizice

100 lei

Art. 8 (1) (....) a) cereri pentru constatarea existentei sau inexistentei unui    drept    nepatrimonial;

b)    cereri in anularea sau in constatarea nulității unui act juridic nepatrimonial;

c)    cereri care privesc dreptul de folosința a bunului inchiriat sau arendat, daca acestea nu privesc si plata anumitor sume de bani;

d)    acțiunile in granituire; in ipoteza in care prin aceeași cerere se revendica si o porțiune de teren, la taxa judiciara de timbru stabilita pentru acțiunea in granituire se adauga si taxa corespunzătoare valorii suprafeței revendicate

100 lei

(2) Cererea privind repunerea pârtilor in situația anterioara, când nu este accesorie acțiunii in constatarea nulității, anularea, rezolutiunea sau rezilierea unui act juridic patrimonial...valoarea cererii nu depășește 5.000 lei

50 lei

(...) Cererea privind repunerea pârtilor in situația anterioara, când nu este accesorie acțiunii in constatarea nulității, anularea, rezolutiunea sau rezilierea unui act juridic patrimonial...valoarea cererii depășește 5.000 lei

300 lei

Art. 9 Următoarele cereri formulate in cursul procesului sau in legătură cu un proces se taxeaza astfel:

a) cereri de recuzare in materie civila - pentru fiecare participant la proces - pentru care se solicita recuzarea

100 lei

b) cereri de strămutare in materie civila

100 lei

c) cereri de repunere in termen

20 lei

d) cereri de perimare

20 lei

e) cereri de reexaminare impotriva incheierii prin care au fost stabilite amenzile judiciare si despăgubirile potrivit art. 190 din Codul de procedura civila

20 lei

f) cereri de reexaminare impotriva incheierii de anulare a cererii de chemare in judecata, formulate potrivit art. 200 alin. (4) din Codul de procedura civila

20 lei

g) cereri pentru repunerea pe rol, când suspendarea judecării se datoreaza pârtilor

50% din taxa judiciară de timbru pentru cererea sau acțiunea a cărei judecare a fost suspendată

h) cereri pentru refacerea inscrisurilor si a hotărârilor dispărute

50 lei

i) cereri pentru eliberarea de copii simple de pe inscrisurile aflate la dosar, atunci când sunt efectuate de către instanța

0,20 lei/paqină

j) cereri pentru legalizarea de copii de pe inscrisurile aflate la dosar, pentru fiecare exemplar de copie

1 leu/paqină

constaa,^ ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA

m MUNICIPIUL CONSTANȚA - CONSILIUL LOCAL

k) cereri pentru eliberarea oricăror altor certificate prin care se atesta fapte sau situații rezultate din evidentele instanțelor de judecata ori cu privire la dosarele aflate in arhiva acestora

1 leu/paqină

1) cereri pentru eliberarea de către instanțele judecătorești de copii de pe hotărârile judecătorești, cu mențiunea ca sunt definitive

5 lei pentru fiecare exemplar de copie

Atr. 10 (1) In materia executării silite, următoarele cereri se taxeaza astfel:

a) cereri pentru incuviintarea executării silite, pentru fiecare titlu executoriu

20 lei

b) cereri de suspendare a executării silite, inclusiv a executării provizorii

50 lei

(2) în cazul contestațiilor la executare (...) Taxa aferentă acestei

contestații nu poate depăși suma de ......1), indiferent de valoarea

contestată

1000 !)

obiectul executării silite nu este evaluabil in bani, contestația la executare se taxeaza....

100 lei

(4) Cererile de intoarcere a executării silite se taxeaza, in toate cazurile, cu .....*) lei, daca valoarea cererii nu depășește 5.000 lei

50 lei*)

Cererile de intoarcere a executării silite se taxeaza, in toate cazurile, cu .....*) lei, daca valoarea cererii depășește 5.000 lei

300 lei*)

Art. 11 Alte categorii de cereri se taxeaza după cum urmează:

a) cereri prin care părțile solicita instanței pronunțarea unei hotarari care sa consfințească intelegerea pârtilor, inclusiv când este rezultata din acordul de mediere

20 lei

in cazurile in care intelegerea sau acordul de mediere privește transferul dreptului de proprietate sau al altui drept real asupra unuia ori mai multor bunuri imobile

20 lei + 50% din valoarea taxei care s-ar datora pentru acțiunea in revendicare a bunului cu valoarea

cea mai mare dintre bunurile care fac obiectul dreptului real transferat

In cazul in care intelegerea sau acordul de mediere are ca obiect partajul

20 lei + 50% din valoarea taxei calculate potrivit art. 5

b) cereri in legătură cu masurile asigurătorii

100 lei

cererile au ca obiect instituirea de masuri asigurătorii asupra navelor si aeronavelor

1000 lei

c) contestația privind tergiversarea procesului si plângerea impotriva încheierii de soluționare a contestației

20 lei

Art. 12 Cererile pentru dobândirea personalității juridice, pentru autorizarea funcționarii si pentru inregistrarea unor persoane juridice se taxeaza după cum urmează:

a) cereri privind inregistrarea partidelor politice sau pentru modificarea statutului acestora

300 lei

b) cereri pentru dobândirea personalității juridice de către organizațiile prevăzute in Legea dialogului social nr. 62/2011, republicata, cu modificările ulterioare, precum si pentru modificarea actelor constitutive ale acestora

200 lei

c) cereri pentru dobândirea personalității juridice de către asociațiile fara scop lucrativ, fundații, uniuni si federații de persoane juridice fara scop lucrativ, precum si pentru modificarea actelor constitutive ale acestora

100 lei

Art. 13 Acțiunile formulate in domeniul dreptului de proprietate intelectuala se taxeaza după cum urmează:

a) pentru recunoașterea dreptului de autor si a drepturilor conexe, pentru constatarea încălcării acestora si repararea prejudiciilor, inclusiv plata drepturilor de autor si a sumelor cuvenite pentru opere de arta, precum si pentru luarea oricăror masuri in scopul prevenirii producerii unor pagube iminente, pentru asigurarea reparării acestora ori pentru restabilirea dreptului atins:

100 lei

b) pentru recunoașterea calitatii de inventator, de titular de brevet, a drepturilor născute din brevetul de invenție, din contractele de cesiune si licența, inclusiv drepturile patrimoniale ale inventatorului

100 lei

ROMÂNIA

ni județul constanța W ffi MUNICIPIUL CONSTANȚA

- CONSILIUL LOCAL

c) cererile neevaluabile in bani privitoare la drepturile conferite de marca, desene si modele industriale

300 lei

Art. 14 (1) Acțiunile, cererile, obiectiunile, contestabile introduse la instanțele judecătorești in temeiul Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificările si completările ulterioare, al Ordonanței Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul instituțiilor de credit, aprobata cu modificări si completări prin Legea nr. 287/2004, cu modificările si completările ulterioare, si al Legii nr. 503/2004 privind redresarea financiara, falimentul, dizolvarea si lichidarea voluntara in activitatea de asigurări, cu modificările si completările ulterioare

200 lei

(2) Cererile de competenta instanțelor judecătorești avand ca obiect inregistrari in registrul comerțului

100 lei

Art. 15 Taxele judiciare de timbru pentru unele acțiuni si cereri referitoare la raporturile de familie sunt următoarele:

a) pentru cererea de divorț intemeiata pe prevederile art. 373 lit. a) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificările ulterioare, denumita in continuare Codul civil

200 lei

b) pentru cererea de divorț intemeiata pe prevederile art. 373 lit. b) si c) din Codul civil

100 lei

c) pentru cererea de divorț intemeiata pe prevederile art. 373 lit. d) din Codul civil

50 lei

d) cererea privind acordarea despăgubirilor sau pentru stabilirea prestației compensatorii

50 lei

e) pentru cererile care nu sunt accesorii unei cereri de divorț si care au ca obiect stabilirea locuinței copilului, exercitarea autoritatii părintești, stabilirea contribuției părinților la cheltuielile de creștere si educare a copiilor, dreptul părintelui sau al altor persoane decât părinții de a avea legaturi personale cu copilul, locuința familiei

20 lei fiecare cerere

f) orice alta cerere neevaluabila in bani

20 lei, daca nu sunt scutite, potrivit legii, de taxa de timbru

ART. 16 In materia contenciosului administrativ, cererile introduse de cei vatamati in drepturile lor printr-un act administrativ sau prin refuzul nejustificat al unei autoritati administrative de a le rezolva cererea referitoare la un drept recunoscut de lege se taxeaza după cum urmeaza:

a) cererile pentru anularea actului sau, după caz, recunoașterea dreptului pretins, precum si pentru eliberarea unui certificat, a unei adeverințe sau a oricărui altui inscris

50 lei

b) cererile cu caracter patrimonial, prin care se solicita si repararea pagubelor suferite printr-un act administrativ

10% din valoarea pretinsa, dar nu mai mult de 300 lei

ART. 17 Cererile formulate potrivit Legii notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995, republicata, cu modificările ulterioare, se taxeaza după cum urmeaza:

a) contestația impotriva deciziei Colegiului director al Camerei Notarilor Publici sau, după caz, a Biroului executiv al Consiliului Uniunii Notarilor Publici prin care au fost soluționate conflictele de competenta dintre notarii publici

100 lei

b) plângerile impotriva incheierii de respingere a cererii de indeplinire a unui act notarial

20 lei

Art. 18 (...) cereri formulate potrivit Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătorești, republicata, cu modificările ulterioare

a) cereri pentru soluționarea conflictelor de competenta intre birourile executorilor judecătorești

20 lei

b) plângeri impotriva refuzului executorului judecătoresc de a-si indeplini atribuțiile prevăzute de lege

20 lei

c) cereri pentru supralegalizarea semnăturii si a ștampilei executorului judecătoresc

20 lei

ART. 19 In materie contravenționala, plângerea impotriva procesului-verbal de constatare si sancționare a contravenției, precum si calea de atac impotriva hotărârii pronunțate

20 lei

ROMÂNIA

Ipri JUDEȚUL CONSTANȚA !r wffi municipiul constanța

$ > CONSILIUL LOCAL

ART. 20 Acțiunile si cererile in materie de carte funciara, când nu pun in discuție fondul dreptului

50 lei

ART. 21 Cererea privind inregistrarea asociațiilor de proprietari, de locatari sau mixte si apelul impotriva incheierii judecatorului-delegat

20 lei

ART. 22 Cererile adresate Ministerului Justiției se taxeaza după cum urmeaza:

a) cereri pentru supralegalizarea inscrisurilor sau copiilor de pe inscrisuri, destinate a fi utilizate in străinătate

10 lei pentru fiecare inscris ori copie

b) cereri pentru autorizarea traducătorilor si interpretilor

300 lei

c) cereri in vederea atestării titlului oficial de calificare roman de consilier juridic si a experienței dobândite in Romania, in vederea admiterii si practicării acesteia in celelalte state membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European; pentru atestarea calificării de traducător si interpret autorizat, in vederea exercitării acesteia in statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European ori in Confederația Elvețiană; pentru atestarea calificării de expert tehnic judiciar in vederea exercitării acesteia in statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European ori in Confederația Elvețiană

100 lei

d) cereri adresate Ministerului Justiției în vederea recunoașterii calificării profesionale de traducător și interpret autorizat sau expert tehnic judiciar, în condițiile Legii nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare

100 lei

ART. 23 (1) Cererile pentru exercitarea apelului impotriva hotărârilor judecătorești se taxeaza cu:

a) cererea sau acțiunea neevaluabila in bani, soluționată de prima instanța

50% din taxa datorată pentru acțiunea soluționată de prima instanță , dar nu mai puțin de 20 lei

b) cererilor si acțiunilor evaluabile in bani

50% din taxa datorată la suma contestată, dar nu mai puțin de 20 lei

Art. 24 (1) Recursul impotriva hotărârilor judecătorești daca se invoca unul sau mai multe dintre motivele prevăzute la art. 488 alin. (1) pct. 1-7 din Codul de procedura civila

100 lei

(2) In cazul in care se invoca incalcarea sau aplicarea greșita a normelor de drept material, pentru cereri si acțiuni evaluabile in bani

50% din taxa datorata la suma contestata, dar nu mai puțin de 100 lei

pentru cererile neevaluabile in bani

100 lei

Art. 25 (1) Cererile pentru exercitarea apelului sau, după caz, a recursului impotriva următoarelor hotarari judecătorești:

a) incheierea prin care s-a dispus vanzarea bunurilor in acțiunea de partaj

20 lei

b) incheierea de suspendare a judecării cauzei

20 lei

c) hotărârile de anulare a cererii ca netimbrata, nesemnata sau pentru lipsa calitatii de reprezentant

20 lei

(2) Cererile pentru exercitarea apelului sau, după caz, recursului impotriva următoarelor hotarari judecătorești:

a) hotărârile prin care s-a respins cererea ca prematura, inadmisibila, prescrisa sau pentru autoritate de lucru judecat

50 lei

b) hotararea prin care s-a luat act de renunțarea la dreptul pretins

50 lei

c) hotararea prin care s-a luat act de renunțarea la judecata

50 lei

d) hotararea prin care se incuviinteaza invoiala pârtilor

50 lei

(3) Cererea pentru exercitarea caii de atac care vizeaza numai considerentele hotărârii, in toate situațiile

100 lei

Art. 26 (1) Pentru formularea contestației in anulare

100 lei

(2) Cererea de revizuire

100 lei pentru fiecare motiv de revizuire invocat

Art. 27 Orice alte acțiuni sau cereri neevaluabile in bani, cu excepția celor scutite de plata taxei judiciare de timbru potrivit legii

20 lei


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

Art. 2 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta, Serviciului de Stare civilă din cadrul Direcției Administrație Publică Locală și Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local în vederea aducerii ei la îndeplinire, o va aduce la cunoștință publică prin grija secretarului Municipiului Constanța, și spre știință Instituției Prefectului Județului Constanța.

Adoptată de 26

consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚEI,

CONTRASEMNEAZĂ


Georgescu Daniel


SECRETAR,

Marcela Enache

CONSTANȚA Nr. 175    /


31.07.2013