Hotărârea nr. 174/2013

HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI MUNICIPAL PE ANUL 2013

ROMÂNIAHOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului municipal pe anul 2013

C<    ‘ — Mclpiului Constanța întrunit în ședința ordinar5 la


Analizând expunerea de motive a d lui Pnmar Radu Ștefan Mazăre nr 97733/23 07.2013, raportul Comisie» nr 1 de studii, prognoze economico SOCiale, buget finanțe, administrarea domeniului public șl privat, raportul Direcție» Financiare nr 97734/23.07.2013 și raportul Direcției Tehnic Achiziții nr.97737/23.Q7.201 3;

Având în vedere prevederile legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale m modificările ulterioare, Legii nr, 5/2013 privind bugetul de sta, pe anul 2013. H.C.L. nr. 49/2013 privind adoptarea bugetului municipal Constanta pe anul 2013, H.C.L nr 84/2013 , H.C.L. nr. 124/2013, H.C.L nr. 126/2013, comunicările D.R.F.P nr 86036/25.06.2013 șl nr. 88584/01.07.2013 precum și comunicarea Inspectoratului Școlar Județean nr. 89075/02.07.2013 .

în temeiul prevederilor art 36 ,alln. 2, tit.b, alin 4, llt. a si art 115 alln.l, ht. b din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă bugetul municipal rectificat pe anul 2013 la venituri in sumă de 629.222 mii lei și la cheltuieli în sumă dc 629.222 mll lei fiind un buget echilibrat.

Art.2 Se aprobă sinteza bugetului municipal rectificat pe anul 2013. detaliată la venituri pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole subcapitole șl paragrafe, în claslncația economică și funcțională prezentată în anexele nr.l, 2 si 2 bis.

Art.3 Se aprobă detalierea cheltuielilor de capital, pe acțiuni șl categorii de investiții prezentată în anexa nr 3.

Art.4 Se aprobă anexa nr <1 privind regulamentul finanțărilor nerambursabile privind activitățile sportive și culturale care rămâne neschimbată .

Art.5 Se aprobă anexa nr. 5 privind bugetele instituțiilor din subordine.

Art.6 5e aprobă anexa nr.6 și anexa 6 bis privind buqetul creditelor externe și interne care rămân neschimbate

Art.7 Anexele nr. i,nr. 2 nr.2 bis, nr.3. nr 4 , nr.5, nr. 6 șl 6 bis fac parte integrantă din prezenta hotărâre

Art.8 5e majorează subcapitolul .Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor orașelor, municipiilor, sectoarelor sl Municipiului București " lu suma de 57? mii lei.

Art.9 Capitolele de cheltuieli se modifică în următoarea structuri

•    La capitolul 51 Autorități publice și acțiuni externe se majorează rheltulellle de la titlul cheltuieli pentru bunuri și senzicii cu suma de 4 mir lei și se diminuează cheltuielile de la titlul cheltuieli de capital cu surr.a de 4 mll lot

•    La capitolul 65 învățământ se majorează cheltuielile de la titlul de cheltuieli de personal cu suma de 573 mii iei

•    La capitolul 70 Locuințe, servicii și dezvoltare publică se diminuează cheltuielile de la titlul bunuri și servicii cu suma de 15 mii lei și se majorează cheltuielile de la titlul cheltuieli de capital cu suma de 15 mii lei.

Art.lO Compartimentul Comisiilor de specialitate ale Consiliului torni va comunica prezenta hotărâre Direcției Financiare, Direcției Tehnic Achiziții precum și Compartimentului Audit Public Intern în vederea aducerii la îndeplinire șl spre știință Instituției Prefectului Județului Constanța.

Vilnpfatâ fit* un iitimur do? A consilieri din 27 membri,

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,


Constanța


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR MARCELA ENACHE

ROMÂNIA


județul CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA PRIMAR

NR.97733/23.07 2017

EXPUNERE DE MOTIVE

la hotărârea privind rectificarea bugetului municipal pe anul 2013

Având in vedere raportul Direcției Financiare și raportul Comisiei nr.l de studii, prognoze cconomico-sociale, buget finanțe, administrarea domeniului public șl privat;

Văzând prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările ultenoare, Legii nr. 5/2013 privind bugetul de stat pe anul 2013, K.C.L. nr. 19/2013 privind adoptarea bugetului municipal Constanta pe anul 2013, H.C.l. nr. 84/2013 , H.C.L nr. 124/2013, H.CJ. nr. 126/2013, comunicările D G.F P nr. 86036/25.06.2013 și nr. 88584/01.07.2013 precum și comunicarea Inspectoratului Școla» Județean nr. 89075/02.07.2013 .

în temeiul prevederilor art.45, alin. 6 din Legea nr 7 15/7001 privind Administrația publică locală, republicata, Inlțiez proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificăm bugetului municipal pe anul 201 3 sl propun dezbaterea acestuia în plenul Consiliului Local

PRIMAR

RADU ȘTEFAN MAZĂRE


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANȚA

MUNICIPIULUI CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

COMISIA NR. 1 de studii, prognoze economico-sociale ttugol flntnțMI Administrarea domeniului public și pnvai al municipiului Constant;?

RAPOUI

Având în vedere expunerea de motive prezentata in susținere de domnul Primar Radu Ștefan Mazăre;

Analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificam bugetului municipal pe anul 2013 ;

In conformitate cu prevederile art. 44 , alin 1 din Legea nr. 215/2001 republicata, privind administrația publica Jocală, comisia întrunit,î în ședința din djta de _    Q CV /i, Bvteează

FAVORABIL/NCf AVORAHil proiectul de hotărâre orezentat.

PREȘEDINTE COMISIE, DOBRE MtpCEA

,    romani*

C 1#\» n JUDEȚUL CONSTANTA ?    PRIMĂRIA MUNICIPII H UI CONSTANîA

l|I ■ jI JȚÎ DIRECȚIA FINANCIARA

fj    Nf. O77T4/2107 2013

RAPORT

Bugetul municipal pe anul 203 3 se aprobă la venituri in sumă de

620.7.22 mii lei și la cheltuieli în sumă de 629.222 mii lei

Propunem rectificarea bugetului municipal in următoarea structură

la venituri:

-Se majorează subcapitolul „Sume defalcate din tnxa pe valoarea adăugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București * cu suma de 573 mii lei.

•    La capitolul 51 Autorități publice și acțiuni externe se majorează cheltuielile de la titlul cheltuieli pentru bunuri șl servicii cu suma de 4 mii iei și se diminuează cheltuielile de la titlul cheltuieli do capital cu suma de 4 mii lei.

•    La capitolul 65 învățământ se majorează cheltuielile de la titlul de cheltuieli de personal cu suma de 573 mii lei

•    La capitolul 70 Locuințe, servicii și dezvoltare publică se diminuează cheltuielile de la titlu» bunuri șî servicii cu Suma de 15 mii lei și se majorează cheltuielile de la titlul cheltuieli de capital cu suma de 1 5 mii lei.

DIRECTOR EXECUTIV KC. .MAR< I I. VritlGIOlI


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIRECȚIA TEHNIC-ACHIZlȚll SERVICIUL TEHNIC INVESTIȚII Nr.97737/23.07.2013

Raport

cu privire la modificarea anexei nr. 3 la bugetul municipal pe anul 2013

Față de prevederile anexei 3 la bugetul municipal pe anul 2013, aprobat prin MCL nr. 126/17.06 2013 având în vedere:

•    Nota de fundamentare nr.84616/19.06.2013, adresa 93274/1 1.07 2013 i Dkecțlei Servicii Publice;

•    Notele de fundamentare nr 88540/01.07.2013, 88546/01.07 20 3, 88549/01.07.2013 și Referat 97421/23.07.2013 ale Direcției Programe Dezvoltare;

Se propun următoarele modificări:

CAPITOLUL 51 AUTORITĂȚI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

C. DOTĂRI INDEPENDENTE ȘI UTILAJE

- Se propune scoaterea din Lista Dotări independente și utilaje n mijlocului fix „Aparate aer condiționat „ cu suma de 4 mll lei, buget local

Pe ansamblu Cap. 51 alocația bugetară se diminuează cu 4 mii lei, buget local.

CAPITOLUL 70 LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICĂ

C. DOTĂRI INDEPENOENTE ȘI UTILAJE

*- Se propune înscrierea la poziția 5 nou creată a Mljotulul fix „Cabină pentru punct tehnic" cu suma de 15 mii lei, buget local;

*- Se propune înscrierea la poziția 6 nou creată a Mi Jocul Ui fix Panou temporar aferent proiectului .îmbunătățirea accesului în stațiunea Mamaia prin construirea unor pasarele pietonale" cu suma de 21 mii lei, proiecte FEN postaderare;

x Se propune înscrierea la poziția 7 nou creată a Miiocului fix Panou temperai aferent proiectului „Promenadă turistică Mamaia" cu suma de 21 mii lei, proiecte FFN postaderare;

r Se propune înscrierea la poziția 8 nou creată a Mljocuîlil fix Panou temporar aferent proiectului* Reamenajaroa Integrată 6 zonei pietonale din centrul istoric al Municipiului Constanța" cu suma de 7 mii lei, proiecte FFN postaderare,

l

Pe ansamblu Cap. 70 alocația bugetară se suplimentează cu 64 mii lei din care: 15 mllf buget local ăl 49 mll lei, proiecte FEN postaderare .

Fe;â de HCLM nr 126/17.06.2013 nlocațlile buqetare în cadrul Anexei 3 USTA OBIECTIVELOR DF INVESTI J11 PE ANUL 2013, se suplimentează cu suma de 60

mii lei din care : 49 mll lei, proiecte FEN postaderare și cu 11 mii lei buget local •

Director executiv adjunct,    Șef Serviciu Tehnic Investiții.

Nanu Daniela

• .<114 ; COhTABfll


.Vi VftUMI?.;. ;■

, Wv •

#?£> OA

Agnnlla Naționala da Admlntotmra FUrnaln    A. .4

ti-ik.l 1 OM»ru> a 1<PC r< 2A

M 094t,«O»

'»«4i 4HM20

w (4o<|Kfl>wM*4a.dlOn*«nMt


.Activitatea de Tnurorerta ai Contabilitate Publica a Județului Constanta

Domnul Primar

Consiliul Local

Referitor. prevederi aala/il profesori

Ot»ta:Ql 07 201 I

Nr

Urmare a redistribuirii sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea dholtutelilor descentralizate la nivelul comunelor. oralelor, municipiilor 'Un salarii profesori va .comunicam supllmenlarae/diwihwiiua

prevederilor anuale cu suma de WtZffifllci de la aceasta poziție

Astfel prevederea anuala a sumelor defalcate din TVA pentru flhantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, ntanicipiilor-pozitia salarii profoson valabila de la data prezentei este de

Repartiția pe tnmestre este


-trimestrul l-MI. -trimestrul III: -trimestrul IV

Va rugam sa operați modificările oe sc Impun, In bugetul de venituri si cheltuieliI INSPECTORATUL ȘCOLAR JUD&Ț&AN

I CONSTANȚA


.1    mi;,.III. .im IVIZII, Ihistl II pciltiu ‘Ulpliunaiiurv.    i • 4| I    I »

«.tu    * ii wilini.lt HiHiiiuli HitkiuiH di i I *    (•••i*    , •    ■ •'

ui. ii>    .ii»* ♦ i.<i    . i.

«,p «I l|M| « • I l‘M ' Hi|. AM PPl’l I * J I ‘t | I l! 1 »» t I i

t i . ., I» I L , I 11'. i l >M l. • l I > ' I \ '•) I    "H 1 I MIO I. I

«-.■ .    »    '\r.p nnn ’    .. .    - • • r ■ -r

Dîm (ih GeiUJnilă a I-in.mi lor Publice a iudetuhli llGnr 344/04.06 20 H

< nrrîtinti rnntnnr.


. 1 ■ , ■

»«•


Aflentin Naționala do Administrare Rscftln Activitatea d»; Trezorerie si Cnnbibilltat ■« Publica a (udofnlul Constanta

Domnul Primar

Consiliul Local Constanta


5-) li*- «rr*»;

<>4 .!• M 114

r» C34’,4«Cf • C2’1 «rxiT»

: «mii

ITMW .Ițj'pfi C’lfllii •! W'r, II


Data:?» Ofi 201.1


• 4'    4 i


Stimai? Por»’’ .


1    •• m^ronLa »'H •    »


• 'p*3ir »*'
vyy t»riiTt'riPîw lt>icr,vn9?i4Trraiti'»?*>,w i□f«v en hăuri

prav 1*2

Iwntf

prev3

fiand

prev <î

hard

6U4I9

Constanta

0184021

6528008

243101 j

225000

HjiAoarR '

mj    a* OM IMIW

Zîrt A    --J-

[Xev nn ewj

•wxjnn

pr^/ 1*2 ».xid

mers?»-,

IIHÎV 3țVÎd

prav «

evkl    |

VJfixpl

«AJtOOU

PJO l J

prav «n cresa

prov 1 *2

cmse

pv*

prcv i

crose

60419

Consi/aila

2000000

1080000

540000

380000

1

—r-—»    —— 1

jlHii» t*iih*    p"*r» »"*•    |

M_1

pir* .1 •<»!•

lud

|M»« *« «IWt

_

folio1

Consuni* ,    11532C20J 3^88187|

4007524

1530300

110206

echilibru ,m

edimbru

1*2

echilibru 3

•chMxu4

60419

Confttanla

238^40

140470

SO/CS

8G6S2


prev an nh

ffint_

M814431


prcv 1*2 Ctlrr.iti

prev3cb

pwț

p» ev 4 ch mal

T2ZVXM

237824.1

52088»)


JUDEȚULCONSTANTA

Unrtaieo aCminislradv-1entonaia:C0NSTANT A

Tomrer    ANEXA 1


BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE Șl SUBCAPITOLE PE ANUL 2013

ANEXA IÎCLM NR


DENUMIREA INDICATORILOR


Soc caw-


■ a

JTxW 2013

PREVEDERI

_ANUAlfc

POT AL


TOTAL VENITURI (cod00.02+00.15*00 16*00.17+45.02)

VENITURI PROPRII (00.02-11 02-37.02+00 15*00 16|

I VENITURI CURENTE (cod 00.03*00 12\

A VENITURI FISCALE (cod 00 54+00.0»*00 10*00 11)

A1 IMPOZIT PE VENIT. PROFIT Sl CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 00 05*00.06*00 07)

A11 IMPOZIT PE VENIT. PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01 G2|

Impozit pa profil (cod 01.02.01)

•mpaz.t p« oiofil .Je a ayentl economia )

A1J IMPOZIT PE VENIT, PROFIT Sl CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE    Ic-xl

03.02*04.021

Impozit pe venit (cod 03 02.17*03.02.18)

•mouzil pe ono*arus svocati or șl noumor orna

ImooTttul v-nniriin din irensfe'd proo^etatllor imonioare di” auiumoniul pcn-:<-o»

Colo sl sume delslcato din im pori tul pe wnit |cod 04.02.01*04.02.04)

00.01

629222

48.02

423136

00.02

506165

00 03

^70996

00 IM

183773


00.05    0

01 cc

01 02 01

00 06

183773

03 02

7H0C

0302 17

03(12 ia

romi

04 02

176773


DEHUM'REA ISDICAIORILOR


HCLM Nfc *


C<<C 'nih-rof


PREVEDER ANUALE


TDT41

Cote cxracuJe 2«n impnzrtb' ?« venit


MO2 31


5*.roeatocsie ->n nr»n de*a C3te din impozitul pe renii jientni «chiiiirsrefl tk.-șste'or tocoîc


A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT. PROFIT S» CÂȘTIGURI DIN CAPITAL tcod 05.02)


34.U2 IW

00 nr


,75900

5T3

H


Alte impozite pa vani! profH si câștiguri din capitol de la persoane fizice (cod 05.02 50)    J51X2    0

Alto impozite pe vanii, profit si cast^urt <Sn copu    9502 50

A3    IMPOZITE St TAXE PE PROPRIETATE (cod 0702)    00    99    97560

Impozite ei t>«e pe proprietate (cod 07.02.01 *07.02.02*07 02 03*07 02.50)    07    02    97560

impoat Si laxa pe darfi (cod 07 02 01 01 «OT 02.01 .CS'l    07    02 Of    50500

»mpaz4 ce c.adin de ib peroane fizice *)    07    02 01.01    19000

import si ’axa pe c^d o de ia persoane jundfce •)    07    02.01.02    51500

impozit s« laxe pe teren loPO 07 02 U2 0f07 G2.02.02*07 02.02 U3)    07    02 02    1«XW

Impozit pe UBrerwn oe la persoane *iz«oe *1    07    02 02.01    38&-*1

Impozit ki laxa pe teren de la persoane ,uncwe *)    07    02.U2.02    5859

Impoznui pe teronul iHn exiravilan *1 * Rcsi«ame du aur arcenori din impozlllil pe teren agr coi    0T    0? 07 0.T    300

Tare (ijdtaerH de limbru sl alte caxe de bn oi u    07    02.03    7000

ACe imrzwe ei ’iiwe pe proprietate    Of    0250

M    IMPOZITE Sl TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11 02*12 02*15.02*16.02)    00    10    1B85T

Sume defalcate din TVA (cod ,1.02.01*11 02 02*11 02.05*11.02.06)    11    02    ,39660

Sume defalcata din cwa vacxysa OdJ^» pentru finanțarea cbnil molilor    oesrenrr»«ate o *-.ev iMteiefcy li 02.01

iT* «

INDICATORILOR

ANEXA LA

HCL MSR / ■ $£

Sujet

PREVEDEA

ANUALE

Cod teOk-Uc-

TCT4I

Sum* defacate dr* taxa pc valoarea adaugata pentru finanțam dbaltuieillor descentralizate & nivelul corni ine-or

omșeor manie pi lor ssctoareur si Municipiului București

Surn© oe*aicate fiki taxa pe va oa au adaugată pentru drumuri

Sum* rara» sale dfn taxa pe vaioa ea adăugata pertru ecnilitwsrHa dupetninr locala

Alte impozita sl taxe generale pe bunun si servicii (cod 12.02.07)

~axe hoteliere

Taxe pe servicn specifica (cod 15.02.01*15.02.50)

Urpoit ce 50**3am.e Are »axe jx serv>cj. scccnce

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarca dc ectivitati (cod 16.02.02*16 02 03*16.02 50)

Imrozrtp» -nriioatetede ranspod tcod '6.02.02.0**16.02 02.02)

Imcozrt pe m^oecete Tarsport celtnute de persoane fizice •)

Impozit pe m.jtoa-.e'e de rrarsourt detmute Ce persoane juridico ’)

Taie si lanfe pe^tn. e>p«a'« rte ►cente si autorcati' efe funcționare

Ale taxe ce ub«zar&â Dunurtlor, autorizarea utili zar. txmiror iau pe iesfa&urare de ochviiall

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 16 02)

Alte impozite si taie fiscale (cod 18 02.50)

Met >rr(KXJte M laxe

C. VENITURI NEFISCALE iCOd 00.13*00 14)

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod » 02*31 021

Venituri din propfiebtte Irod 30 02 01 •» 07 05*30 0? 08*30 02 50)    _

H a? o?

13Kb’

11 02 05

11 02 OG

12 IC

iWK

12 0? OT

itwo

15.02

2<O

lat».oi

200

16 02 50

16.02

275’1

- 6.CC 02

23700

16.02(12.01

12100

02 02.02

11600

16.02.03

5

16,02 50

36«

0011

21032

1602

2*092

18.02-50

21092

00 12

36169

0013

6553

30 02

8553

30 02.01


Varwiunto dm prnfititi rw: al rerg or AZCromc

3. ger 2013

DENUMIREA INDICATORILOR

ANEX A LA HCLM NR 2^

<&}

COdrdicata

FPEVEDEHI

ANUALE

total

Verttui cm coooesiu' 51 oc-inori

3C.02.05

?im

Vonmin cm div    < cod 30.02 08 U2• 30 02 O3.C3»' 1

3(102.0»

4450

Vcp i-n am d's*jen<;o :e te <?>! DteWr

30.02 00 02

Q

DnÂdenle ca viw d» cârre roc esi*& 3 -utnpanlMc naționale și sooe,*h:e n- raaioi majunlBi de stat

30,02.06.03

4450

Alto vuriitun din p-optie-iate

3002 50

Venituri din dobânzi țcod 31.02031

31.02

:

Alta ven .iuri dl* debarci

31 02 03

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII {cod 33.02*34.02*35.02*36 02*37 02)

00 14

28616

Venituri din prestări de servicii ai alt» acINIlafi

(«XJ35 02 08*33.02 10*33 02.52*33.0224*33.02 27*33.02.28*33 02 50|

33 02

964

Veottun dai presw <30 aerncii

33.02 CB

250

Contribuția părinților va. ausiinatorilo» legali pentru întreținerea cwor m crase

33 02 IC

400

Comilbmia ' eisocmc-jr beneficiare ale caniinaRJr de autor scoa

3302 ‘2

Tuxe d n adr/iuni e»a«uaie si agricultura

33 02 24

4

Contribuita lunară a parutțilw pur tir u întreținerea cco ftc* ’n urdâliie de proiecție aoooiâ

33 02.27

Veotum cm recuperarea e.h«ltirt*iii<v os jdeccia. imputam &i despăgubiri

33 02 28

300

Aiic •erum din prestări do sorvie. »< ?►*» actNia»

33.02 50

10

Venituri din taxe administrative, ellberari permise (cod34.02 02*34.02.50»

34 07

0435

Taxe extrajudiciare ae temtr

34 02 02__

1XO

Alic vcnilui ai-    acimi-istrair/e. eliberări permise

34 02 50

r*-3p

Amenzi, Denaritati al conf.scari (cod 35.02.01 la 35 02 03*35 02.50)

35.02

3105

DENUMIREA INDICATORILOR


ANEXA 1.A


voottjn cfln amenzi si a'le sancțiuni apucare pmnvtl Cetxi* mio» «yeie

Penairan panfm nndftpirrenw aeue<*se= uu iiurzicre a declarație de Impozite ? »<*

lttuuuifi din valonîcareo bunurkx oo-f scale abancnnaie si alin nume constatate odaia cu c£rt*c--*«a întruni «agil

Alte d-nan/i rrfțr’^itei si ccntFcar

Dl verse venituri |cod36.02 01*36 02.05*36.02.06*36 02 07*36.02 11*36.02.22*36.02.50,

Voituri dn uoiic&rea presc^ptie, ©xlnctlvo

Vtrsairtvîie um vai'ilyiilfc sVsuu disponibilitățile nsiruJOor pysf»e« "ace specia.*

Varsamirie oln amoruzarf» rrr picaresc / 'Ice Venitur din ajutoare 0» stat ree-perate

Veniîu” din reshlwrwe au^etor alocate pentru redx/voa racului seismic Alta venituri

Transferuri voluntare. «ițele dacei subvențiile (cod 37.02.01*31 02 03*37.02.04*37 02 05*37.02.50)

Donații 51 sooosonzan

VArs.im.nif» rik secțiunea rie (.incjlonare centni finai42res secpuni* do dezvoltare a bugetului kw (Cu *en-nui rn.’usi

Vârsâni rrlt* din secțiunea de luiicyoue'e

Suma p’irriire din Fe-du de âu'Kid<iu>»= al Uniunii Europene Aho transferuri voluntare

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02,

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod39.02.01*39.02.03*39 02 04*39.02 07*39.0210)

Ooc nicsLx

PREVEDERI

anuale

TOTAL

3&wn’

31011

35 02 07

5

35.02-03

35.02.56

36.U2

15112

36 0201

J6 02-05

5300

» 02.06

9792

36.02 07

36 02 V

3» 02 22

30 02 50

20

3702

Q

37 02.01

37 02 03

-514S9

37U2.04

5-469

37.02.05

37 02 50

00.15

7380

— ■

39.02

73 BU


DENUMIREA INDICATORILOR


-.«rrA^-esa unor tunuri ale m.euiii.itli'w purMir.*


'■‘V .-*• i>- .-i- tava bkui-iidu' cu' tfliudțf Ui" ’u- du"ie 5uatu_-U*Wț in n»r r.nvxtrmro


\NE\Aj-A

.Zau» c


HCLM NR


Cuc irid uiAui


39 02 01 39.02 03


Vcn Uri <Sr. ^r.corco yror bunuri azerr.nard demenți.. .viv.r wt 4’ainln. ai umtari.or adni.iiiwiimi/•w ac


Deoccire speciale pentru construcții de locul-te


30.02 04

39 02.07

39 02.10


Ut. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02>

Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40 02.06*40 02 07*40 02.10*40 02 11*40.0213*40.02.14*40.02.50,


încasări dir rsn'turss-ea . monjmuttmior ped'u înființarea uno» mtartuții >i »c*v.a' pcOi'Ce de mieros ‘oca* sau a unor activități finanțate inog*ai dl venituri propni


încasări dm rarroursa.’e» tmuîQCrsdttaicir «tei ia persoane f&ce loiidice

Irr-oruntiAun lefflpotare cm trezoreria slotului **)

Sunte dm excecemi anului precodenl pentru acooe—ea gcAArr înmpnrare rte ca a A ale Secțiunii de fltfiețiorupo-")


Su'na din «Rcedonail anului prnceoe-.i pentru accoerrea pjiuruor temporare oc casă ale secțiunii de dorvefcane*

Sumo din excedentul bugetului .o«i uttfeste oertnj finanțarea nnetiumtilnr sncțiurm uu Uez«um*t' i


00.16

40.02

40 02 06

40 02.07 40 02 10

40 021»

3 40.02 12

40 02 -4


Sure»

PREVEDEK ANUALE

TOTAL


1&6


7177

40

4&4M

4?45*


Sume primite n cârmi nrwcsrtsmuu; ceccMarii carurilor du piața

40.02.16

încasări din ran.bu’Sirea a !:< Hprumurun xzxcate

Afl 02.50

IV. SUBVENȚII (cod 00

00?7

27046

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42 02*43.02)

oc ia

77048


OENUMIREA INDICATORILOR


anexa LA HCLM WR


Ccd mo câtor


rrw 'el

Buget 20i 3

PREVEDERI

ANUALE_

TOTAL


Subvenții di u bugetul de stat (cod4202 Qi*42.0205*<2 02 09*42 02.1d*42 02 12 la

42.02.21*4242 28*42.02.29*42.02.32 la 42.02 36+42 02.40 In 42 02 42*42.02.44 la

42 02 46*42.02.51+42.02.52*42.02.54*42 02.55)

RerehrnicaiTJV** i »*' raetjr .e Ii te Șl OlCCt* c£ re trvmofi.^u Plaiuri si rcgwement» re urbanism

Fnartțsreâ ofog’amuldl cin    b jud. 4y comunale șl abmamar» cu «joa a satelor (cod

42.U4.jy 01 +42.02.09.02*42 02 09.03)

Finanțarea subprogrpm.ru orMnd pi«truir*w rtwbr» lacea nooc'nuar^a și/sau asiaiiHiee cJfumu^by da ntnrfts local clasate

Finanțarea 5_£ț>'ogr<#m1>h,. privind alirrentyea ra» *pâ a satelor FntMițprea subprogramului plivind carstea»» <r epurarea apelor urato

Ananiara? aai-rwor pn»inc reduceri» nsc.iu se-smte ai construcțiilor ejosierie cu desbnape ne toowib Subsenți. pantiu ledDllitarea term-ul 0 dddMOr de locuit

5i,bver.ț,| pentru fine iurta programator mtfltanuele pnoria’e de mediu Ș* gospodâmn 0 toeor

Finanțare* uno- cneau.-l. u« capitol alo urtWtHoc n* "nvăsmânt txeumwersrtar

Sutoenlw pr»~» <e om Fundul Național oc Cer<Mrarw

Subvarwii i> Ia bugetul rle cane tx/^eteo ocai© pentru dnarrarea •nwstn.itor 7n s-ânatatotcod <2.02.16 01-42 02J 6 02*42 02 16ft1|

Snbvrwtți in ia bugetul de tu» câtre bugetele locwirr pentru r.nantarca aparaturii rr#*nca,e $< echipament»*»» .5» rorramcH') n urQunțâ în sânAtaw

Sunve-i m »• bugetul de stat cdtre bugetele oca-a pentru finanțarea reparaui'nr capriaie în sunatate

Sub/enți dc la bugetul de star r2-re bngetete tucalu pentru finanțarea anar <nvesuu în >ur'atar.c-

42 02

12.02 Ui 42 02 05

<2 02 09

42 02 09 01

42 IC* U9.CZ <2 0209 03

42.02 10

42.02 12

42 02.’3

42 07 14

47.02 15

4? 112 'b

42.02.16 0»

<2.0216.02


2513042 02*603


Buget Z/U

MMfcXALA .

DENUMIREA INOICATORILORh^

?REVE££R

Cod tnfiiQiin-

TQ7AL

Suovwra- pentru Inia luarea iuc snkx ce coretrucbe - «ezamneo: cuduraic

42.02.1T

Subvenț* an, ven iunie orop . -dt M insieruan Sa atații către bugeteie locale pentru finanțare* nvesîrtnicr în sănătate icod42 02 10 01*4102 18 02*49 C2 iQOJI

Subvent • din veninrie pmpn , « Ministerului Sanatati» c«i(e bugetele locale pentru Finanțarea aparanm med calc- s ccticamertelor <5? Caom^nicațil In urgență în sănătate

SuO'rsni dn venrar K. procm, ulc Ministerului Sănătății către bugetele «onaw pemm    'eporeți fc-

ca'Tfiai* rn sănătate

42-26*18

42 n? mai

4202.iS.02

SuDve*>t" Un vennunle aropni ale MKUtonj.ui 3ănâtâțil către bugete'e wca<« p«*MrufmainarM unor investit» în sănătate

42.02.18.03

Subvenții către bugetele locale pentru firu.-r.Ufea programului multianua ~a asi=»n=. !^r»ca p«r»l<u pregătirea pn**ctMor de «vestiți» publice finanțata prin Piugrautut uperaționa1 rog-on= 2007-2013

42.02.19

Subvenții de la bugetul de stat cane bugete e loraln    susținem eenJam preteueior finanțata din Fonduri

externe neremburBnbUe (FEN) posiacerane

42 02.20    2WJ3O

Fnar.iaieu dteoluruor acorcale persoaresor o. nam>ceg

Subvenții primite rhr Francul de Intervenție"i

Fnartarew Mxvăr.ior de cadesta. mobUăr

42 0221    _

~ 4202 28    X

42 0229

Subvenl.i perl*-. compensarea csștenkx nep-evuaonawi ăe prețurilor la combustibili

42.03.32

Softjm financiar a corstrtjiroo <a-n »•© - restante om anii p»ec«lenii

42 0213    _

Suoventa pentru accrearea aiizoru-ul pentru încălzirea toraimi* rai lemne, cârtxjrv combustbîU petrolieri

4? CW :$4    750

Suoventn din bugetul de stat peni'j finanțarea unnățiior do os.stcntâ meoioo-țoctato

4102 38

Subvenții pentru serveam* triisnuliii pentru nou-năRojți - restanta cmi t» . pecedcnțt

42 UZdti

Suoventi, de a bugetul ue aia; calie bugetele locale pcv^u regizarea    r«*or de loveeWH in tunsm

42.02.40

Susventii am bugetul ce «dai pantui fmanlsreH sanatal-

42.02 41    4100

OEMMMIREA INDICATORILOR


liCLM NR.Qugg ZI)’ 3

PREVEDER _ ANJAlE

TOTAL


Sume pernițe X xm.ni5T5B le tocate in codrul programe-or FTGa    ce APIA

42.02.42


Suoath 0-n uug=tul de st£rt pentru finartaroo    agneo*'    4202 <M

S tv. pnmiie rte a^rmnistratille ncale ’n cătini nror^M-r»*)» nnaniaie cin Fondul Social European    42 f)2 45

5wcv9ftti do a txiqolul de stat canebugesee tecate pentru acuitatea obligațiilor restante cutie iLmuon» de enormetermin# ți hIh rwitrPMRter ds :unrto)ic»s

S.»0>«nill primite do la Bugetul de slst pentru f cantate» tw» programe de mieros i tatona»

(42.02.51 01*42,02.51 02*)

$ ibventil pnm ip op l? r^geni de stai pentru firar,lipea ui>or programe do interes ^aaboral awpnaia secțiunii de -undionate a ougeajiul local

Subve'-t i pori do ce la txxjcul do sta) pentru finanțarea unor nroqr.WMi o« irtwas 'utroca1. destmate secțiunii de c&Z’.nha-Ts a tajgeluii ii local

Subvenții primite de »a bugetul de stal oentiu finanțarea •n/e=t??ot oertm reW .iu pudica de asistenta sociala si i,r*L33 de as-sterra n»j co-sctui»

Subven?' pentru sp- pnlfea construim de locuințe Sutr/cnți. pentru finanțarea locu'ntetor socafe

Subvenții de la alin administrații (cod4302 01*43 0? M* <3 02.07*43.02.08*43,0Z20) Subvenții primi* ce 'a bugetele consi n or pxawnrn pentru proiecția copilului

42 02 51.02


42.02. M

42    CC 56

43.02

43    02 01


186B


SUbvo' iții du la Mupctu sttiflufâr Io» șomaj către OugofiMn locale, penmi finanțarea proțpwie v perna ncupHfMH iRrvpo'xrM a ian» de m.rna s» suoveri'Jwtaru-a luuuiiloi cc rrunca

Subvenții prim,la .M h ar* ojflete iccale peniiu irslilulnie dc duioiooU scnac- :«ertru persnane a cu uiidicup 43.02.07

Subvenții pnmi - M i»u<hh r.onsiin.w lucale și județene pentru ujutOOP: l’rituatt <> extrem» dHicuitalK ”>    4J.U2.08

DENUMIREA


INDICATORILOR


ANEXA LA HCLMNR    ijlfâ


ZzC inotow


Tph lai

_ ^bqet20iJ"

PREVEDERI

_ anuale _

TOTAl


Alte sybvcoîl primita de a administrația nant aia pentru Finanlarea unor adlvttaii

Sumo primite do la UE'ah» donBtor» m contul plăților efoctuate «I prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02 05 *45.02 07*45.02 08*45.02.15 la 45.02.21,

Fondi.l r urooean de Sezvo'tarn l<a, onaia (co- 45 02 U1,01 *45 0? 01 02♦45,02.01 03) * •

Surrie Dn’Me» în centul luiatfor efectuata âiâr iul curent _ _ _

Suma onrriteî- cortul meukz -T’eeiusiip în a~« jnlerior

Prennanpre

Fondul Sooeri European (OOP «5 02 02.01 ‘45.02 02 02*45.02 0203> *)

Sume primite Tn oonlul piu» Rr efectuate rn anul curent Sume prim.te în contul piatilor efectuate in ani, antnnon Profir anțarc

Fondul C® Comune (cod 45.02 CG 01-AȘ 02.03 02*45 02 03 03) ’)

Sume primite Th ortul plăților efertu^tn rn and curent 5 me prlmlie în contul plățile1 efectuate r ang anlnno-^

PrtHinanUre

Arinul European Agricol de Dezvote*? Rurala (coc 45.02 CM 01 ♦45.U2.O4 02*45.0? 0a.O3i ’i Sume omiHMi în contul plăților efectuate Tn anul curent Sumo primite ’n contul p ul.kr efectuata în <«vi anterior P*efilWMMrB

Fqnam European pent-u Pasam (£Qd 4î 0208 oi *45.02.05.02*45 02 U5.Q3) ’I Sume onmtte tn contul ptefiax efectuate ‘n m ui curent Sume or.mra în uonlJ p âi lor efiacîueie în anii antena;

43.02 20

45.02

4502111 _45.02.0l m_ 15 02.0- 02 45 02 01.» 45 02.02 45.02.0201 45 02 02 02 45.02.02 03 45.02.03 45.020101 45 02.03 02 45.02 03 03

45 02.04


1R6C

30178

_x

X

X

X

X

X _

X

X

X


45.02 04 01 45.02 01 02 45 0? 04.03 45 oz.05 45.02.05 01 45 02 05 02


X

X

X

>

X


DENUMIREA NDICATORIIOR


anexa la HCLM NR /#(


Cnd IniKWT


P-efinanțar*    45.02.05.02

ihsirumcriyi do Asietera senini F*Rad«n»rtj (cod 45.22 07 01*45 0? 07.02««15.02.U7.Q3) *    45.02 07

Sume primieTn contul pluplor efectuate în anu» surwn    A5 U£ ilf .01

Sume pernițe in cordul plSțitor efectuate în anii anțerion    4-5,02.07 0?

Pieflnanțnrc    45.02 07 03

Inshumemul European 0e Vecrai-de st Partene-ai (iod<5 0i.CS-0i»«i5 02.08 02*45.02.06 COTI    45.02 08

Sume nnmiM t'n cuniui oldțllor efectuate Fr aoui curam    45 02 08,01

Sume orrmUtt în conlu ulâților Mortuare în arm anlwiorl    45 02.08 02

Prefinanțare    45,02.08.03

Buget 2013

PREVTDERJ _.ANUAL?

TOTAL

X

X

X

X

X

x

X


ProgiRmecomunitare • ur»jaemperoaca2007-2<H3 (cod *5 02.1501+45.02 1502*4502 15.031 •)    45 02 i~

Suine primite îr romul plăților efectuate ’n anul curent    __

Sun»? pornite în contul piftiilor ereexuate in anlt anterior»

PYw'irarțare

Afeiac tlat c nstrumentftx*iao- Hr« (cod 45.02 16 01*45 02 16 02-^3 ev ib.03) *) Sume primite tn romi. pmm» eteutuste in arw» curent _

_ Stime ponnte în contul plâplor efectuate Tn an i antenon    _

Prefmanpre    _

Mecanțynu, financiar SEE (cod 45 02 17 0’ -45 02 1 *02+45.02,17.03) ‘)    _

Sume pri’mle in contul (Mâților efaftiHto "n anul curent Sume primite Ir romul (făt xr efectuate îri anii arterlo’

Sumn primiib j-jjw

Mecaniuinut frteiosr -or^ an (coc 45 0? :8 0» • 45 02.'6.02+45 02 16 03)"

Sume pr wf« în cornul plulilo» efectuate 1* anu' mireni

45G2JSO»    X

45 02-25.02

45.02 15 03_    _ X

45.02.16

45.02_16.01    X

45 02 16.02

45 07 ifi03    _ X

- 17    __

45.02.17 01 _    _X

45 02 17 02    _ X

45.0217.03    _    X

45 02 *5


45 02.18.0"’mit e,

DENUMIREA INDICATORILOR

ANEXA LA

HCI.M NR.

-ăuG«    —

PREVEDERI

MHiM ANt,ALE TOTAL

-SuitR B'niite în contul pSMor erec’uate ’n anii anteriori    4b U2.i8.u2    X

Sume p- mite fi «■«!«    45 02.18.03    X

=~<y-?mui ac cooocrorc siveiia- o-wmm vu-and reducere» riMpjvTanipr economice 5.1 sociale In cadru' Uniunii Europene exlnee (cod 45 02 ’<sfl 1 *45021902)*)

Sume pr mite in contul pUltor «fottuate ’n anul turcul Suma p- mile i» contul pistirr «tacruate ’n anii anterior'

As 51»ie le- «mcb rwrru m*c.    e fn.mclarc 3EE (cec *5.02 20 01 ♦46.U2.2U.U2*45.U2.2O.U3, *)

Sume pn^trli contul plâtior «•ertuatr» ’n anul airent Sume pn^«e In ooniul tHfipor ctectuaie în anw autanun Sumeun"'iib In dwra

-nrew națicoa _'«rju rvwto t»'a(Mae a*w«n! mecanismelor financiara SEE (coc 45.CC 2’ 0*    02 21 02-45 02 J1 03) ~)

Stare ptmie In oor.LJ p.îți or efectuate ’n an J curent S-rrc pnm4î o ar i-' [<■»><» Ned.ia’.e in anii antenon Sui»»e DttrnH "n awi

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL

VENITURI PROPRII |00 02-11 02-37 02*0016|

I VENITURI CURENTE |COd 00.03*00.12)

A. VENITURI FISCALE |COd W.'J4*OQ.99*00.10-M 11)

A1. IMPOZIT P!" VENIT. PROFIT S» CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05*00.06*00 07)

45 02.19 Ui 45.02.19 02

45 02 20


45.02.2001 45 02 20.02

45.02.20.03

4502 21

45.0221-01 45.02 21.02 •15.02 21 03


00 01 SF    460895


48.02

366305

00 02

454677

00 03

470996

oo 02

183773


ANEXA 1.A , '

DENUMIREA INDICATORILOR    HCLM SR /

zxî ni,câtor

Buget 2013

PREVEDERI

anuale

total

A1 1 IMPOZIT PE VENIT PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01 02,

00.05

0

impozit pe profit    Icod 01.0101)

IT.U2

0

Impozit om jimfrt 6=- a age'V ®w*wn« )

01 GZ 0'

A1 2. IMPOZIT PE VENIT PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02*0* O2|

00 06

183773

Impozit p« venit (cod 03 02 17*03.0218,

03»

7000

lntpo71 pe onorariul ovocapitx și nm»-vir puolld

03.32.17

Impozitul pc verrtun e di tia-iatemi p’^pne^țnor Imobil Iar0 din patrimoniul pwțonal

□302 13

7000

Cote ai wme defalcate dm impozitul pe venit Icod 04.0201*04 02.04)

IM 02

«7E773

Cote defalcase cin impozitu pa venit

04.02.01

178900

Sume a.oca% du» cotata defalcate din impozitul pe venu pe-tr. eeTuiinrarea cugetelor tocai*

0*02,04

873

A1.X ALTE IMPOZITE PE VENIT. PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02,

00 07

0

Arte impozite pe vonlt, profit si câștiguri din capital de la persoane fizice icod 05 02.50)

(,5.02

0

Alte impozite pe vc-nr.    si câștiguri drn capra'

05 0250

A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE icod 07.02,

00.09

97560

Impozite late pe proprietate (cod 07.02 01 *67.02.02+07.02.03*07 02.50,

07.02

97560

imperii si taxa pe outin ictxl 07 02 01 0 *07 02 01.02,

07.02.01

W50U

impozit oe idea- ce ia oersoa^c fizice ",

07 07 01 o

19000

Impozit ri tava pe eladn ce »«• pe* toane .undic* ••

07 02.01 02

61500

impozr 'liana pe tonă' icod D? 07 02 01*07 0? C2 02*37 CC 02.73,

07 0202

1Q060

irr poz i pe terenuri de ia perscane fccc ’)

07.(2210.01

36S0

OE NUMIREA


INDICATORILOR


ANEXA H HCL.M KR '^3,


Coc '*dteafcr


Gupei 2013

'•KE VEDERI ANUALE

TOTAL


incocr. si Isxs ou lemn ce ia persoane juridice • i    07 02.02.02

incosxui ►- «renul cin exirpvnpn ' - Restante din finii antero dii unuozilui oe lerer «Ltrrt    07 0? 02 00

I Mop judiciare de ItCxu » sile leite cp linonj    07 n? O.l

Alte l-npozne si lexe p« pmr’-eate    07 02.30

M. »MPOZrTE SI TAXE PE BUNURt Si SERVICII (cod 11 02+12 02+15.02+16.02)    » 1C

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.0202+11 02 05+11.02 06)    11 02

Sume detonate din acta pe ¥j(oa'ea ț*dâ, igaiS c«xm finanțarea chenu«*iilfy descentralizate io ntvfeir» yuOeeRx 11 02 01


586C

360


700C-


’68571

139860


Sum« deraiate cin l«xa pe vatoaro© 3djvanâ peuiru fmar-are? cndturelllor descentra cran* a ntvwui am>r**nr oralelor. muUooii.Tv sectoarelor st Mu • untului Bucurețt-


’59561


Sume defalcate d+t laxa pe valoarea edaucaia pentru drumuri

Sume defalcate o;n taxa ae valoarea adâugcftâ pentru echilibrarea bugeieior tocar

AH» Impozite n laxe generale pe bunuri sl servicii (cod 12.02 07)

Taxa notauere

Taxe pe servicii specifice (cod 15.0201+15 02 50|

impo2it pe specaooic Alte taxe oe soviet' speonc»

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizare» utilizării bunurilor sau oe deefasurarca de aaivitau (cod 16 02 02+16.02.03+1602.50)    _

Impuz'l pe m.fcaoae-cc transport Imc *6.02 02 01+16.02.02 CU)

Impozit p© r a tle transport detlnue ce peraoane Orice •)

Import pe -i    ete transoGO denunța ce r-arxnanc Juridice "I

ă Usnifi pentru <? Iberarcc re «I autorizații Oc Vetuuare


11.02.05 11 07 06 »2 02


? 02 07

15.02 15.02.01 •5.02 90

•502

’ 6 02 02 16 02 07 01 16.02.02.02 •6.C2.03


299

1000

tiwu

200

200


2751 I

23703

•2io:

11800

5


DENUMIREA


-—

HCl.M NR

INDICATORILORCoc indicate


3 . Ce* 20' 2

PREVEDER'

ANUALE


țipai

Al o taxe pe uliuw*i- nunurilor, aoso carea nhllîtarli biruri»& sau pe desfășurare de acb/tlali

TB.02.50

38C4»

A6 ALTE IMPOZITE 8* TAXE FISCALE (cod 18.02)

XI V

21082

Alta impozite si taxa fiscale (CM t8.02.50l

1802

21092

Alte «rrpu/i « bi taxe

18.02.50

21062

C VENITURI NEFISCALE (cad IX). 13*00.14)

00 12

-15319

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31 02)

0013

8553

Venituri Uln proprietate (cod 30.0201*30 02.05*30 02.08*30.02 50)

30.02

8553

Varsanunte rin p»of tul nei ai -eon or autonome

30.02 d

Venituri din CO^Cesum s' închirieri

30.0205

2102

vector am tlivde-de ( coc 30.02,08 17?» 30 02 08 0(3) ’l

30.0208

4450

Venitim din dnridenae ce »a al olatltoii

JC 02 08 '32

0

Otncerro de virat ce câtie Fnoetât ‘e și companiile dt^jnai* $i societății* o> capea» ma^rrtar de stai

30.02.08.03

4A5C

Aho ven.tup din pmprfeta.e

30 02 50

Vontturi dk. dotwinxi tcod 31.02 031

3T02

0

Alte «eniTur din dotxarsl

31 02.03

C2 VAN2ARI DE BUNURI SI SERVICII IdW 33.02*34 02*35 02*36 02*37.021

P0 14

•22872

Vervitun d»n prestări de servicii si alta .v.rivitaa (cod 3X0208 ♦ 33 02 10 ♦ 33 02.12 ♦ 33.02.24 *33.02 27 *33.02 26*33 02,50)

33 02

964

Venituri dir tyr^ian (teâervicil

33 02.08

2S0

Contribuita |w ntUor sau suxtinamntnr lepen penbu nticrtine*na ix»4nr in crese

33.U2 ’D

•100

Cmmorti? pcrsoaoi'or twvrfidarc ale canline*ar r»e ^utorsociai

33 02 12

Taxe d n aowiîHâ cacaatraie si    aJUire

33.02.24

A

DENUMIREA INDICATORILOR


ANEXA LA 11CLM XR


ridicata


£2L!£L———

6uge; ton

pRF’.rntRi

amjiale


TOTAL

Corvnfcuta Inr arâ a părinților centru îiunH fierea uuxor în un lâtile de orotectio sociala

3X0227

■e-Aun om rocuoera'SB chni tu iniilor <ir» i irtecata imputam sj ocsp&âubm

3X 02 211

300

Aiitt ver .’un or, nresraf ce servicii sl alte autrvilali

33 02 50

10

Venituri din laxe administrative, eliberări permise (cod 34.0X02*34 0250)

54.02

9435

Taxe exiratucioaro rt+ n-non.'

34 02 02

1800

Alte vaniuri riin {&£ sdnnir^iruUve d bei an oermiss

34.02 50

7535

Amenzi, penalitati si confiscări (cod 3SQ2 01 la 35.02.03*35.02.50)

35 02

3»C6

Venituri eflf amenzi tt ailR «and! ni acfcate cotnvn dtsoozitiita Iw,h<h

35.0201

3’d)

P'sna/ra'j pentru rmdapuriraa sau dec.cerea cu mrjojwe b dec'aieuei aa imtxeiie si race

35.02 02

5

kcasa- Gin valorificarea bunurilor confiscare, u&ancor-^c 91 alta sume constatare odaia cu OOnf*C-»f<» DOWr.r «B*

35 02 03

AMe amenzi, pe-usUsMi si confiscări

35 CC 50

Diverse venituri (cod 36 0201+36.02.05+36 02.06+36.02 11+36.02.50/

36 02

15112

Vemuin d " -0 «C3'es p^ascTipiiei exunctive

36 02 01

Vursaminte din vtan 1un»e svsau disponhiitainr» instituțiilor publice

36 02’»

5300

î «xa speciale

38 02 06

9792

Venituri din ajuloure ce stat recuperat*

36 02 11

aim» vnndun

36 02.50

20

Transferuri voluntare, altele dacxr subvențiile |cod 37 0201+37 02.03+37.02.301

37 02

-5-4IW

Dn-atil si sponsor iar

37 112.01

Vâreâm.nt» din seciuneo do (uficlwiwv oenuu finanțarea s««- ,n nn dezvoltare a Cugetului «ai (cu ivnvi_> nwvsj

37 0233

-51488

A.'leTa^sJcwn A^ur lutH

37 02.50

DENUMIREA INDICATORILOR


VNLXA HCLM NR


.Jnl


Coc rvtcaicr


PREVEDERI

ANUALE


’CÎAL

II! OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02)

0010

0

incaș an din rambursarea împrumuturilor acordate (coU40.02.05*40.02.07*40.02.10*40 02.11*40.02 50)

40.02

0

îucasân om ramixjrsarea Imprumuar^r pentru irliii)aiea .nor irtsllulii 31 servicii publice dH interes lcx»i sau a -.nor act vrtăo f nor(ate integ'ci dir- venituri propr-i

4D.02.Dd

Tncesări Oir ranuursirea trucrocr ertite w ne »e ner<av»ne fizice și ;undlce

40.02 07

împrumutu* temporar® din traro'erla stalului'*)

40.02.10

X

Sumetfn excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa tUe aedțluwi de func^cnare**)

40.02.11

X

Sune pnmirc n cad^.l "«kmMinutul decontării cererilor rte pi«a

40 02 JB

• ncas?r cin ranbursarea ano- 'mpoj-uulun acordate

.1(1 02 50

IV SUBVENȚII (cod 00.18)

00 17

6218

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

no ie

«218

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.Q2.21+42 02.2B+42.02.32 la 42,02 36 *42-02 41 ♦ 42.02.42+40.02.44 la 42.02 46+42.02.51*42 02.54)

42.02

4350

F na^tâ'e» dP23lun*j< arartst* persoanelor cu handicap

42.02 21

Sutrz®*».-    Foopj «fe Interveni-®**)

42.02.28

X

Si/r.~-Mt renlru ar-portsan» crețiento' rwexaondOi «ie p»a|unw la comouBiinm

42.02 32

5r*rn f nan'ia* la oc<s9i>*x» tam*-e - ie? aule am e» ii precedenti

42 02 33

Sklr.-w'Tp- :«r*ni arnU*» af .IcruU pentru ncAfcri co tocumțu* GU s?roie. carlxui, cuiTibuiUbih petrolier

42.U2.34

250

S twenpi Cin b. jetul Ce slut pc«w FfWp’t'u u- iiaulu» •-» astetem» meaico>saoeie    1? 0? 35


S.fcvav penuu fluedurin In. par«-y not^ntec-t - restante an anii prcccccrra    42.02.36


DENUMIREA INDICATORILOR


ANEXA LA HCT ? ! XR


Coc mrtcatcr


9ugS ?G13

PREVEDERI

ANUALE

TOTAL


Sub*eiHM do i>x;i»hii rt# car r**-)n. 5-?nt3re5 sonatadi


4100


S4«n>« p'-mtte de xxiMnatoi Ht kxo v •• --odiui ptcgrarneAr >-tG4 imotementale ce APIA


42.02.42


SuovwiiH d o bufetul dc var. pe*tn* Snantarcu carneaot a# tute

Swnț o- inie de 4cmn»0’H Pe iocao ir ;-yin. programator Vantate cfln Fondui Șoca European

5uu«wiih o a    de Mat către cuț^ex- locale pentru achitarea oougatiilor restanto către furnizorii oe

*"erg»c îorm.cd ți se cen7ac«or oe termof t»e

Subvenții p' rrjto de la twQcti da stal oetxiu frwtwea unor programe de inter» net onei (42 02.51 1)11


42.02.44

42.02 45

42 02 46

42 02 51


SuOvonwi prorei» :e la bugetul de rai mntr. finanțarea unor programe <jn interes național, destinate secțiunii na hn-Vinn a Ougetu ui local

Sutr^em I pentru sprijinirea oo-strum. de toc^irne Subvenții de la alte »dmln»«trattl (cad 43 02 01*43 02 04*43 02 07*43 02.00*43 02 20)


Subven i pomii» d» la cugetele corMior udetnne pentru protecția copMute»

Suboe-f. de ta GugMJ asrguârilor pentru țunwi u»h» o«j«l»iu kx.nl», pentru flnwnțare» programelor pentru :cupanad temporara a ’one d® munca hi subvenționare» torurilor rin munca


42.02.51.01

4202.54

43 0?

43.02.01

43.02 04


1B68


Sutroenti pornit» de a ato augeto ocolo pentru insliUAme de luialctilu autiuld pentru peraounde cu handicap 43.02.07


S.iw b pronie de a bugroni» consiliilor tocai» ji județene pentru ajutoare în situații de extrema dificultate “)    43 02 06

43.02 20


Ase S-b^erti' prvnitppe lâ s.dtnrrslrutia Centrala pentru finanțarea unur HctivUat»

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (00.02+00.15*00.16*00.17+45.02) - TOTAL


00.01 SD


X

•««


168327


DENUMIREA INDICATORILOR

ANEXA LA

HCIMNR    Cod indicator

Buget 2013

PRI" VEDERI ANUALE

TOTAL

VENITURI! PROPRII (cod 00 02-11 02-37 02+00 15-00 16|

48.02

56831

1 VENITURI CURENTE (cod 0012|

00.02

51408

C VENITURI NEF18CALE ( 00 14|

0017

51483

C2 VANZARl 0E BUNURI Sl SERVICII |cod36 02*37 02)

00-14

51488

0.vanui venituri (cod 36 02.07+36.02 22)

36 U2

varaam nTo tir a-ortiza-ee m |)oace;t< fine

36 0Z07

Venilun dir rnMwttea suit«e:« atocaie pentru tocxevadului au»»mc

36.02.22

franManrri voluntara, altoie decât subvențiile |ocd 37 02.04*37 02.05}

37.02

51488

VârțAm nto dtr scciurca do funciare

37.02.04

5'488

Suroc p'trdc dr ror-du ce SshcnrTtmi ar umum. Europei

37 02 05

II. VENITURI DIN CAPITAL (COd 30.02}

00.15

7380

Venituri dU» vWodftcarea unor bunuri | cod 39 02 01*39.0103*39 02 04+39 02 07*39.0110)

39.02

7380

Vor, tun CS" «atO'laran irw fr.ntm •• IrwWi.fhior purw.r*

39 02 01

vântur O’ Kvcaea ocJrr&or :wtttruite din londurUt» statului

39 02 03

154

VWr1.fl a - ;»r.-i-AZăie

39 02.04

Vinuri t>’ /wa*ea unor bunu* sfwr-jranc aomonnilui pnvxt «I suni4A.ii «nu al uniimilnr oorpinmiretiv-tuntonulc

39.02.07

717?

Dexcns tpeoan pentru mfwtnictji de tocuintn

39.02.10

48

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE |COd 40 02)

00.16

4945’

Incasâri din rambursarea împrumuturilor acordata (cod 40 0? 53+40 02 14)    40 0?    4945*

Sume dn    enuU pretede-l pentru uuucwrirm (fulurilor hrtrtpurws Ou utau aki gwcliunli du dezvoltare**) 40.02.13

Sume din e*uecfc»iai; DupeUlu, -octrl    pentru linMnlaieu elieltuifcliltx suCUurin Ou UezvollâiU**)    40.02.14    *9431

DENUMIREA I N U • CATOR•LOR


ANEXA LA HCLM NR /'


Cori ind ralnr


Buget 2013

PREVEDERI

anuale

TCP AL


Sune oronde ir sacrei rnooan:$~i«Aj dooomani ccrcr<r cc- ;*X3

IV SUBVE*mi (codOOJB)

3USVENTU DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBUCE (cod 42.02)

Subvenții o« le bogatei be stat (cod 42 02.01*42 02 03*42.02.00*42 02 10*42.02.12 la

4202.20*4202 29*42.02 40*42 02 51*42 02 52*42 02 55)

Re^-notogizarea cc-rak>or W'm.ce ți eioctncc do twmofibuip Planun si rtjuulamtane de ufbnnujm

Fnanpnea programul de tnetruire a drureunto» comunale și alimentare cu apă a «ațelor (cod 42.02.29.01 *42 02.09.02*42 02 09.031    ____

finanțarea Bubp’cgnwnunii pnvlna pWuifm raablKtVM modomlraro* ți/tau asfaltarea drumurilor de nieves kxal daeaie

-rantarea sutxrcoramu ui privind alimentarea cu apA a satelor nuanțarea suopregramuiui pnvtod canalizarea șl epurarea apeti» uzate

Finanțarea acțiunilor cm-zinu reducerea riscului seismic ui coriști ucțukx existente cu destinație do tocuintt Subvenții pentru raatnitarea lemicâ a rJâdidlnr ce locuit

Subvenții pentru finanța-ea programelor mubenuaic pnonwo de mediu ți QOfrpOdânre a npeey Finanțarea umăr pnoțuici' do capital ale urittâțifof de învățământ prcunivvrartur Subvenții primite din ►uridul Național cte Dezvoltare ”1

Subvenții de la bugetul dc stat către bugetele locale pentiu finanțarea invtatiMor ’n sănătate (cod 42.02.l6.D1*42.02.W.02^2(l2.'&.03>    _ _

Subvenții de la Q-qmii ne stat cârre n iqhîo n ktcaifi penhu finanțarea «paraturi rr.ed:iaw« 91 echipemente'o.- de comunicații în urgentă in $3nâtate

40.02. ie

00 1?

20030

DO,18

20830

42.02

20830

42 02.0,

42 02 05

42.02 09

0

42 02 09.01

42 02 09.02

42 02 09.03

42 02 10

42 02 12

4202T3

42 0214

42.02.15

X

12 02 16

0


42 n? ,6 (11


DENUMIREA INDICATORILOR


ANEXA LA

_ /iii /fon

hci.m nk    Cod inateatcr


nMI lei

5.jge( 2013

PREVEDERI

ANUALE

TOTAL


Suovenți oe la bugetul de sun râtm bugetele locale ifintn, îinantarea repareîiilrr răpirăm în sânălpi?

Snnvenîi oe ia bugetul de staț către bugetele locale pentru finanțare© altor investiții în sânatate Suhvenh uenini • nalizare* lucrărilor <1e construcție a așezămintelor culturale

Subvenții dm venilunle p-oprl- ale Ministerului Sănătății către bugetele :ocaic pentru finanțarea investițiilor In sănătate (cod-i2.ui.18.0i-42.02?8.02<4b.U2 ’B.O'd)


4-2 U2,’*}.U2


a2 02.15.03

A2.02.i7

42.02.16


Subvent». din venituri'e propnj ale M rtislanilm Sanaiații t^Uie bugete-e lucale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor da comunicații in urgentă in sănătate


42 02 18 01


Subvwiți din yenilhn a propnî ale Mmlstenil'i» Sănărătii către o»ige»e<e locale pentru finanțarea reparațiilor capitale î*> sănătate


Sunventi1 din veniturile proprii ale Ministerului Sârrâiâții către ougeu-ie local»» pentlU finanțarea ©Hor Investiții în sănătate


Subvenții caire bugetele ioii«e pentru finanțarea pnxramulu» mufi.ian.iai oe asistenta lefțntcâ pentru pregătirea OTOiuUetor de invest ții Duplice finanțate prin Programul operavonal regional 2007-2013


42 02 18,02

42 02 18.03

«2 02 ’Q


Subvenții de la buget..i rtestat cairo cugetele locale .necesare susținerii derulării proiectelor finanțate riir fonduri externe nerambursab.lo i.FEN) pcstaaerare Finanțarea lucrărilor ce cadastru imobiliar


42 02.20


20330


Subvenții de la buyelJ de slal cane bugetele locale pentru regizarea obiecvveiar de invesâtn in lunsm


420229

42 02.40


Subvenții prim la rte la ougetui de stal pentru finanțarea uncr programe Cc interes național (42.02 51 02)

Subvenții primite de a bugetul de sta: pentru nnarnarea unor proqrame c« irnerr» nabonai. cestirw«H secțiuni, de dezvoltare a bugetului local

Subvann pnmile de la bugetul de stal pentru finanțarea mvesiilliicr pentru iristButll publice ce asistente sociala sl jnltati dc asistenta medicc-sociaie

42.02.51

42.C2.51 02

42.02.52


DENUMIREA INDICATORILOR

ANEXA LA

HCLM NR.

,'A1i5

Coc i' dicotci

Bugăî 2013

PREVEDERI

ANUALE

total

Subvenții pentru finanțarea locuințelor socialo

42.02.55

Suma primite de ta UEj'alli donatori In contul plăților efectuate si Drelinantan (cod 45.02.D1 la 45 02.05

*45.02.07 +45.02.08*45.02.15 ta 45.02.21)

Rondul Eufooea'i de Dezvoltare Hepronala (ood 4502 01.01-45 07 Ol 02+45.02.0' 03; *)

45,02.01

3917R

Sume prim de "n conful plăților efectuate în anul curent

46.02.01.01

X

Sume primite "n cortul pfâțiw efectuate hi afin anteriori

45.02.1P U2

X

prefmartare

45.0201.03

X

Fonoul Social European (coc 45 02.02.01+45.02.02 02+45.02 07 03} •)

45.02 02

Sume pnnrle"ii contu' piârilor efectuate in anul curent

45.02 02,01

X

Sume primite *n contu! plăților efectuate •«» am anter-un

45.02 Q2.02

X

P» «finanțare

45.02.02.03

X

Fondul da Coeziune (ood 45.02 03 0i +45.02 03.02*45 02.03 03) ’)

45.02,03

Sume primite‘n contu' plăților efectuate în anul curent

45.02 03.01

X

Sume primite în cortul plătitor efectuate în arm anterior

4502.03.02

X

s’reflnanțare

45 02.03.03

x

Fondul European Agncot de Dezvolta’e Rurala (cod 45.02 04.01+45 02.04.02+45 02.04.03) •)

45.02.04

Sume nnm.te 'n contui plăților efectuate în anul curent

45 02.04 01

x

■Sume pi imite în contu plăților efectuate în anii anrer.nn

45 02-04 02

X

PreAriantare

«fi.02.04.03

X

Fnntfu European pentru Pescuit (cod 45.02.05.01-45.02,05.02+45.02 05.03)"i

«45 02 OS

Sume primite în rontu nlăților efectuate Tn anul curent

«i5.C2.05 01

X

Sume pufnite în coi nu plăților efectuate în anu anteriori

45 02.05 02

X

DENUMIREA INDICATORILOR


anexa

HCLM NR


Cod ndicator


Bt4JM ?bfi

PREVEDERI

anuale

total


•‘r^v-arrare    «5 02 05 03

Instr menitul de As «i&ute pentru ^sadeni*» (cnd 45 Oft O7 0* -ao.U2.v< U2*45 02 07 03) ')    45.02.07

Sume pmrtte lr> sorcul pavior etecluat» Ir anul curent    <5 02 07 01

Suine pr roita Ir rorttJ p'-âfckx* efectuata lt> ui in dntenon    45.UZ.UZ UZ

Prefinanțoie    45.02.07 03

«nstnrmeni i Eurooeer de Vecinătate si Pancnmas (cod 45.02,09,01 *45,UZ 06.12*45 02 06 Q3f t    45.02 08

Sumo primite în contul plâ|il<r «Weetuate în enu curom Sume pn*-> te *n contul {toțilOr efectuate în anH ante-on PTefni»nțgre

Programe comur itart ftnaniaio n penoeda 200? 2013 {cod <5.02 15.0’ - 45 02 15.02 ♦ 45 02 15 03) *1

Sume primite Tu rantu: clâpxx evacuate în onul Ruteni Sume primite în rantu. ptep-or efecfunto fn nn.i anteriori Prnnranțare

45.0208 01 45 0? 00 02 45 02 08 03

45.02.15


45.0215 01 45 32 15 02 45 :Q 15 03


Alte facilitați s rwtnjmerte postaderare (cod 45 02 '6 01 *45 02 16 02*45.02 16.03) *)    45.02    16

Sume trrrr» »n ccnnn piatilor efectuate în anu cerem    _ 45.02.18 0t

Sume pr mire in contul pauhr Mer.li mi» în ani, antorion    _45 02    16 02

PreMiantare    45.. 2    1« <». '

Mecamsm.il financiar 3=e lrad 45. JZ ’ ? 0 ‘*45 02 17 02*45 02*17 B2)’j    _ 45 Oft 17

Sme pnmite în centul piut kr dirijai» în anul curent    _ 45Of? 17 0i

Sume primita în nnnlnl plAtilor ef«ct_aie în ani anteuun    45,02.17.UZ

S -eprmrc upvuia___ _ _ 45.02.17 03

Mecanemu 5ranoa, uumuptin (cod 45 02 19 01 «45 02 18 02*45.02,18.1)3) ")    45.02.16

Sume jnmiR "n «rtUl ptâțlw efectuate în oM uvarn    45.U2.1tf UI

Sume primite i» rantu) -tați or efectuate în ani anreixx    45.02.18.02

X

X

X

X

X

X


X

X

X

X

X

X

X


iTU IS

Buge'^^

ANEX A. LA

PREVEDE^

DENUMIREA INDICATORILOR

HCiVNR

zr-,’ zJ

Coc

_ANUALE

TOTAl

Surpe pnpuie in avara

45.02.iB 03

X

Programul de oz.wd.-e etvatono-roman virând rectcerea alsDarilaîikx c-ccnomtix s» sociale »n cadrul j-iup’

fcuioutvw Mvtmnr- |ecd 45 02 10 01*45.02.19.02) *,

«O Ui- 'J

Sume pr-mite ir. cotiM plâtiior Htfwuate Ir. anul curent

45C2.19 01

X

Sume pnmte r contul plațiiui efectuate în atu snienon

43 02 IOD?

X

A^-ithnțâ tehnică pentru mecanismele financiare SEE (cod 45.02,20.01 *45.0220 02»45 02zD <W *,

4302.20

Sume p-rnee în contul pfati.or efectuate în anui curant

4S.02 20 0'

X

Sibtw prmte I" conul pis? .or efectuate in arm anterkxî

45.02 20 IU

X

Sume primite în avans

45.02.20 03

X

Fo-'cul nafonai pentru refali Waterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod

46 02 (T *45 02 21 rt2-<5 02 21.03)

Sume pfir-fte in cc^lji piâ;i or efectuate în anul curent

45 02 21 01

X

Sume pernițe Sn cortji plăți or efectuate »* ami anlenon

43 02 2* U2

X

Sume primite Sn avans

45 02 2* 03

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

A*/A


.cxM1' *K

u vii ♦' «■ ’>N xcnr

JUOETȚJL CONSTANTA

Unitatea adm»nisTratA»-t»*rionaiă:CONST ANT A

HCL.M NR../7? /jVJ


For "Tiu ar.


ANEXA 2


BUGETUL LOCAL DETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE. SUBCAPITOLE Șl PARAGRAFE PE ANUL 2013

m.i le:

DENUMIREA INDICATORILOR

Coc 'rdicsio’

Bage*. 21) ’3

-REVEDEA! ANUALI

TOTAL

TOTAL CHELTUIELI (cod SO.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)

49.02

629222

Partea l a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51 02*54.02*55.02*56.02)

50.02

3W1S

Au lor ilati public» ti acțiuni externe (cod 51 02.01)

51 02

37710

Din total cacrttx:

Avionul»    *1 legisiai.vc (ood bl .02.01.0.1)

51 02.01

37710

A»/rr>ritâp e«xurr?e

51 02 01 m

37710

Alto aarvIcM publice generate .cod 54.02.05 la 54 02.07*54.02.10+54.02 50I

54.02

203

D-<» total capilor

Fond de rezerva buq«TRra a rttrost a ou’xx.ldb oi locale

54.02.05

Feud penlm garantarea împ ufutuiiMj. extern co’-rartatevgarontatc de stat

54 0? 06

Fcnd penrd garartausi împrumuturilor «xrerne. contractate,^ »niuiu de ddniinisirBtniH puhHce inc»»

5402.07

-• ' '--- Beget 2013

IICLM NK    PREVEDERI ANUALI

O E N U M i R EA INDICATORILOR    Cod indicator

TQTA1

Servicii publice comun țâre du mtiJuTaj h pemoteie^w

Alte servicii puutice ganurat*

U2.-Q

st n? 50

203

Tranzacții priwnil datoria publică și împrumuturi

55 02

500

Transferuri cu caracter general intra driarite nivela ile «dminialratiei cod56.02.06*46.02.07*56 02 091

56 02

0

Dtn loial capitol

Transferuri din bugetele consiIHlW ludaumo pant'U finannrea centrelor pentru pcbtecya copituiu

56C2 06

Transferuri d.n bugetele locale pentru InililuliNa pe <vu«tentd soctaia pcnlru persoanele cu natuftcap

»T12jD7

Transfe- jii din bugntnln locale CAIre bunelul (andumi de esiquian aooaie a*- sănătate

56.0ZX»

Partea a ll-a APARARE. OROINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA |cod 60 02*61 .02)

59.02

'3325

Apărare (cod 60 02 02j

60.02

0

Dm total capitoi:

Apărare • «nona a

60.02.02

Ordine publica ei RiQuranta naționala (cod 01.02.03*01.02.05*61.02.50)

61.02

'3325

bn loial napnnl

Ordine put4< ca (uud Ot.tXLta.O*)

61.02.03

4650

Ppfclie kx-.eM

61 o? m 04

4650

Pnitnctie cNM țl {POtecță conuu inourtdMu (pioiwcve aviiâ nnnmuuarâ)

61.02 05

ISO

Al*n r.rie*tulel ’n duir wn-ul ureitni pUMinn *i «iquramei ri30OA3le

61.02 50

3525

Partea a lll-a CHELTUIELI SOC IA L-CULTURAi.E |cod65.02*66.02+€7 02+68.02)

liwirtwnam (cod 65.02.03 la S5.02.05+65.02 07+65.02 11 ♦65.02,60)

Din total capco

InvalamArt presate' 91 primar (coo 65 (V 03.01+65 02 03 (321 Tnvawrtânl a'tecttfar învacamânl D'n'ar

inwata-ârr secundar icoc c5 CRtMOt ia 65 02.04 03) l'-vataml'Tl secundar tr-iuncz InvertumAm seardar superior Imutismam prohx. >v<

inwdigrra^t posi.iceai

învelamânl necd-moil prn nivel (COC 65.02.07 04 învățământ 4?<?n.=l

Se'v.-a auxiliare pentru «ucatie (cod 65 02 11 03*65.02.11 30)

Internate si ca'.niw pentru etevl Alte scrvic» auxiliare

Alto dieliuiefa în domeniul î'-vaiamânluu

Sanatase (cod 66 02.06+66.02.08+66.02.501

Dm loial raar<jo»:

Serva’ m*rlk-Ate h unjiau Jdiiilare rai patLirt (COd 68.U2.06 01 66 02.06.03)

ANEXA LA

B^gd 2Q'3

’REVEDER) ANUALI

Cod induwte*

•□tai

«3.02    2’312n

«5.02    170507

55 02 01

45503

65.02 03.01

28302

€5 02 03.02

17201

65 02 04

82270

65.02 04.01

32C2C

65.02 IM 02

-6854

65 02 04 .03

3396

65.02 06

614

65.02 07

0

65.0? 07 04

05 02 11

0

65.0211.03

66.02.1i 3u

65 02.50

66 02

4452

DENUMIREA


INDICATORILORBuget 2015 ’REVHDEPI ANUALt

2ad inclcatc-

TOTAL

Spitale generale

66 02.06.01

222

Urdcb rncd’Cu-suuiei e

66 02.06.03

Servicii desanatWR pnoiic.-

66.02.05

4120

Ana cn«tnri»li h domeniul sanatatil ț«xJ 66.02,50.501

66.02 50

110

Alte institut» si Sutimi sanitare

66.02.50 50

110

Cultura, recreere si religie Icod 67.02.03*67.02.05+67 02.06+67.02.50)

67.02

2B412

Din Tfj-ai capitol-

Servicii cu'lu'ale (Cod b7 02.03 0? ta 57 0? 03 08+67 02 03 12+67 02 03 30)

57 02 03

756

3 bl olea puotice minimale. oraaenest. municipal*-

67 02.03.02

Muzee

67 02.03,03

7B5

instiriJti' publice de spedacoie si concerte

57 02.03.04

Scoli populare de ana s. meseni

67 02.03 05

Case rte cii'Lra

67 02.03 06

Cămine culturale

67 02 03 07

Centre pentru conservarea si promovarea cununi iradnionaie

67.02 03.08

Consolidarea si resta. rarea mnnumemelnr stortce

67.02 03/2

Alte xarwirji cinltira-e

67.0203.30

Servir-i. recreat-ve si sportive (cod 67.02 05.01 ia 67.02.05 03.

67 0? 05

20707

Sport

67.02.05.01

4707

Tinerel

67 02.05.02

întreținere grădini publice parcujî znn* ve^r. baze sportiva sj cin agrfimant

67 02.05.03

1B000

DENUMIREA IHDlCATORHOa


ASEXALA HCLM MX


Buget 2013

PREVEDERI ANUALE

ndicakv

70TA_

Sur /teu reoqoase

07 0? 06

50

Alia sen/ rJi Tn dcmsoS-e cuiiun» coeen» $» • «iiy>ts

67 02 50

«son

Asigurări ai asistenta sociala (cw)6d.0X04*W 02 05*6* 02.05*68 02 10*63 02 11*58 02.12* W.0i15*680Z5O)

68.02

51659

Di-- ’jjiw catwto,

Asistenta acordată perscweta'- •” wnla

68.02JM

3075

Asistenta sdCJbla 'ti t-ar rt« t»*i si i^val <Mlati (coc 08 02 .05.02-

66 02 05

16643

Asistenta soda-a o caz ce invalioltutM

68 02 05XH

16M3

As stema sociala petitiu (Bmil-e si uopli

68.32 06

Ajutoare pentru locuințe

68.02 '0

1000

Creșe

68.02.-1

7555

Uniray de asistam^ mod co-aoanle

5802/2

Prevenirea exd-6o»ii sociale hjod RH 0? 15,01*68 02 15 02)

68.02/5

2565

Ajuio' soc.ai

58 02/ 5.01

266

Csnir* rt* suMor soda)

•58 02 -5 0?

2300

Are mWu eti in aomensj eetgurim cr si NMRlentra «octala

680253

25831

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA LOCUINȚE. MEDIU SI APE (cod 70.02*74.02)

Locuințe, servicii al carvoitare publica tcod 70 02 05*70 02.05 la 70.02.07*70.02.50)

70.02

208728

Du» (otel caplint-

lonmrte (cod 70&.0&0’• ru t».ud :xi)

«102.03

0

Duzvoltafee ««remulir r> -oe. ilnte

m (17.03 01

DENUMIREA INDICATORILOR


\NE\a la


HCLM NR


f3CtC0»r


&x;e4 2O13

PREVEDERI ANUAIf

TOTAL


Aile c/'eliuioli ii» dunraniu* ocu.niRkr

AiiniH»rnr* oi anwajo' OWrolohnit» icot Z0.U2 05 oi *70 07 ns o?)

Alimentam Cu Amerapn hidrotehnice

l'uminot puwie »< etedrrt.can rurale

Au-nentar* rjj r^e -’aturaie In localital

Alt* «Ac/icl h comcn ite ocuintetor, aervcritor si dezvoltam comunale Protocua mediului (cod 74 02.03*74 02 05*74.02.06)

Din total rawrtoi:

Rod xerea > cont mim poluăm

Saluoricate si genunea deseuntor (cod 74 02 05 01*74 02 05 02) Satufartace

CowăHreâ tratarea s ?isuu-;eree desecr la-

Canauzarea si ratarea apelor ezid.aie

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.02*81.02*83 02*84 02*87 02)

Acțiuni genera'a economice, comerciale si de munca (cod 6© 02.01)

LA'’ tntai nap toi

TC 02.03.30

70 07 05

70 07 050’

U

70.02 05 02

70.O2.Jt»

70 07 07

-i43»

7002»

’»4378

74.02

Ti 385

74 07 03

74 02 05

nara

7A 02.05.01

74 (tt.05 02

71370

74.0Gt.06

»S

70 02

84251

80 02

0


Actiunj perorate CtmKv, a ecrana irod Rfl K Ti « - 90 02 01 09 • 80.02.01 10 *50 02 01.30,    80 02.01

P^evenine s. corrbazsxe nundai i w ytieiun Sondare •nowrînden mc s mijnrn

no 02-01 oe 80.02.01 00


DENUMIREA INDICATORI

Pioy-âfi k de dezvoltare regionala si sociala

Afce che Ijieil pent^ sct'um generale economice si comerciale

Combustibili si energie (cod 81.02.06*81.02.07+81.02.50)

Din total caoilol

knmjte termica Alt- combustibil'

Aite c'oiiuifcHi :ji ivind combustibili sl an=raia

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03)

Din total capii ol

Agricultura <cod 53.02 03.03183 02 03 07*83.02.03.30)

Proiecția plantelor și carantină firosanitarâ Camere agricole

Alte cheiluieli ic domeniu» agriculturii

Transporturi (ood S4 02.03*84 02.04+84.02.06+84.02.50|

D>n loial capitol

_Țranseort njber icoc 84 02.03.01 la 84.02.03 03)

Drumuri si poduri Transpar r roman stra?

T ranspon feroviar

Transport aerian (cuu 34.02 06 02)

Aviația civila

Alta cheltuieli în domeniu1 transporturilor

LOR


A VEXA LA un?.; %f< J*l'


-REVEDERI ANUALE

Con hmcslnr


TQ-Ai


8U.U2.Ol.lO    _

60 02 01 .30

81.02    35030


31 02 06 81.02 07 81.1)2 6U

33.02


54855


175

9


83 0203    _ U

83 U2.0i.03 83 02.C3.07 83.02.03.30

8402    49221


84.02.03    _ 49221

84.02.03.01    _ _

84.02.03.02     2236?

34.02 03 03    2€€59

84.02.04    _

54,0206    0


R-: 02 06.02 B-i 02.50


ANEXA LA

HCLM NR.

2013

DENUMIREA INDICATORILOR

Ccd mcicanx

PREVEDERI ANUALI

TOTAL

Alte acțiuni economice {cod 87 02.01*87.02.03 la B7 02.08*87 02 50)

87.02

0

L>ri ifMM caoltol-

"ondul Româji Ut Dezvoltare SoctfM

87 02 0’

Zone noaro

37 02(13

Turism

07 02 04

Pro.occo de <Jezvo»Mr« multifuncționale

87 02 05

Alte acțiuni «•onoiulcc

87 02.50

Partea a-VIha REZERVE. EXCEDENT / DEFICIT

9602

PF7FRVE

97 02

EXCEDENT M 02 96 ♦ 98 02 97

98 02

0

Eicedentul locțiunH ae funcționare

96 02.96

Exceooniu secțiunii ce cervo.lara

91102 97

DEFICIT 1’    99 02.96*99 02 97

99 02

Q

Defctui sadftVM de ♦u-cțonane

99 02.96

0

□eftotui ledun i de dezvoltare

99 02.97

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 50.02 ♦ 59.02 ♦ 63.02 ♦ 70.02 * 74.02 ♦ 79.02)

49 02 sr

400895

Partea l-e SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56 02)

50 02

36655

Autonutl publice si aexiun» externe Icod 51.02.01)

51.02

35952

Din rota» c-soto

Atfonțau executive » egasia^ve (cod 57.02.01.03)

51 02.01

35057

TOTAL

Auiornâțî executive

5* 02.01 03

3&to2

Arte servicii publice generale {cod 54 02.05 la 54 02 07+54.02.10+54.02.50)

54 02

203

Din (ului capitol

cono de rezerva b-yetare iu discozitia autoritatilor 'ocale

54.02.05

Fond pereni garantarea împrumuturilor externe. contraag’e/garantate de stat

54 .'32.06

Fonc oonmi garantarea împrumuturilor externe conrractaie/ga+antate de administratul© Oub'ice kxalo

54.02 D?

Servicii publice comunitare de evidența a pe’auaneiar

54.02 10

203

Alte servicii pudice generale

54.0250

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

55.02

500

Transferuri cu caracter general Inlre diferite nivele ale administrației (cod56 02.06+56.02 07+56 02.09)

56.02

n

Din total capitol

Transferul din bugetele consiliilor rudelene pentru finanțarea centrelor pentru protarția copilul» a

56.02 06

Transferuri ri n bugetele locale pentru inst-tafiils ae asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

56.02 07

Transferuri din bugetele locale sălm bugetul fondului de âs^uw. sociale de sănătate

56 02 OP

Partea a ll-a APARARE. ORDINE PUBLICA Si SIGUR ANTA NAȚIONALA (cod 60.02*61.021

59.02

'3325

Apararcr (ctxt 60.02.02)

60 02

0

Din '.uiu cap lol

Apărare naționala

60.02.02

oSEXAlA ..


PREVEDERI ANUAl F


DENUMIREA    NDICATDRILOR

ANEXA LA

HCUUNR

Coc indicator

Buget 2013

PREVEDERI ANUAlE

TOTAL

Ordine publica ai siguranța naționala (cod 61 .02.03*61 02.05+61.Q2.50)

61.02

13325

D-n total capitol-

Ordine publica (uOd Bl. 02.03.04»

61 0203

4650

PrMitie toca'a

61 02.03.04

1650

Proiecție civila ș protecția contra nccndiilor (protecție avilă nonmtlltaiâ)

61 02 05

150

Alie chsltuisli 'n domeniul ordinii publice ș siguranța! naționale

61 02.50

6625

Partea a Ili-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod65.02+66.02+67.02+63.02)

63 02

212789

invatamarrt (cod 65 02.03 la 65.02 05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65 02

128537

Din loial cao'lol;

InvoTamânl preșcolar si pnmar (cod 65.02.03 0i *65.02.03 02;

65.02 03

45503

învățământ preșcolar

65.02 03.01

28302

învățământ primar

65.02 03.02

17201

invatemărl secundar (cod 65 02 04 0* le 65 02 04 03)

65.02 04

82270

invatarr.ânr secundar Inferior

65.02.04.01

32020

învățământ secundar superior

65 02 04.02

46854

Invalamam profesional

65 02 04 03

3396

Invataniâoi posuifaăal

65.02.05

814

învățământ nenefinHâ1 pnn nivel (cod G5.02.07.04»

65.U2.07

0

învățământ special

69 0? 07 04

Servicii auxiliare pentru educate (coc 65.02 11.03• 65 02 1" .30,

65.02.1i

0

IiitumalB si naminft ppni* elevi

65.02.11.03


ANEXA LA HCLMNR._/rfr Z/frfe!

INDICATORILOR    Cod Indicator


20*3

PREVEDERI ANUAU


-iTJTAl

AhRțer.te auxiliare

-.5 rc? 11 30

Alte cheltuieli In uumnu 'nvatamâpMU'

65.32 BG

San.vate (cod B6 02 06*$$.02.1>8‘B6 02 50)

66.02

4230

E«- iota' cepitn<'

Smrvtcl medica.m m unrtatl sanitare cj patur (rod 66 02 06 0’ -66.02 06 03)

66.02 IMS

0

Spița e generale

06.02 06.C1

Uniiți nteocn-socto'e

66 Q2 06 03

Servă» da aanarate puolca

MjQ2.08

4120

Alte uhaMuielt in dorremul statalii (cod 66 02 50.50)

66jQ2.5D

110

Alte instttulii si acdjnt startere

66.02.50 50

1IB

Cultura recreare 8l religie (cod 67.Q2.03*6?.02 05*67.02.06*67 02 50)

67.02

28412

D'»» IcilW CTzAa)

Servicii cblturae .'axl 67 0? 03 02 O $7.02.03.08-$7 02.0312-67 02.03 30)

67 02 03

755

B W otuci pvN recorturile. orH3ene%’.. mim cipaic

67 02 03.02

Mu»

67 Oi.03.33

18&

irwtltun outt cc de sapeăaccte* si concerte

67 02 03.04

Scoli populare ce «na si metcr.l

67.02 03.05

Case de cultura

67.021« Ifc

Cam na culturale

87.02 IM 07

Cftnv»? țxtiuu cofi8nr^»r^ s* prC ntwureu cununi Tradiționale

K7 O? 03 08

Consolidarea «• ««taurarea mwumeTtwor istorice

$7 02.0312

Coci indicator

Bocet 2013

PREVEDERI ANIM: •

TOTAL

DEMUMIREA INDICATORILOR

AVEXA LA

1ICLM NR 2^-^2

Alia servir-» «Unirale

b/ 02.U3XI

Shtv.o -er/en/e si speri ve (ooc 67 IU ft5 ’1 a 07 G2.G5.03)

67 02 05

20707

Spere

67.D2GS01

4707

I wei

67.02.05 02

întreținere grî(>- ;<ub ue. parcun zone vem oaze spon vc s« de acieciepl

67 07 05 03

16000

3er«iui relig nașe

67 07 06

50

Alte se<vcil în domo iliu uMiuni *ecree^i s> religiei

67 OG SC

0800

Asigurări si sdstontft sociala (c Od68.02.04» 68 02 05*6fl.02.06*68.02.10*68.02.n»«B 02.12* 68.02 15» 68 02 50)

«02

51600

Dir.    e«»pQO

AmmuOM «creata perscaieior in vamala

68 02.04

3075

Asiaierra șocate r caz ce bon <n invgitailati | cod 68.02 05 02

68 02.05

16643

Afihaenta^ocela r ou de nvaiimiate

68,02.05.02

166*3

As stema soaaia c*e'fru    |»c j, :gp*

68 02 0*

Autoare pentru locuntc

68.02 ’0

Itxm

Crașe

60O2’1

2440

dnități de asistențe .Tiedic/M odaie

68 02 ’2

Preveni ea wdiifWll «goale (cod 68.CC.15IP •6‘i 02 5 0?)

68 02 ’5

2565

MirtnrțodJt

68 02 1501

765

Con»»® CC âiuiur «ouai

65.02. *5.02

2300

Alte utK7.'lue)i iii do-ieriul asiguramoi si asistentei suoate

66.02.60

26831

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA. LOCUINȚE. MEDIU SI APE (cod 70 02+74.021

u


ANEX HCLM NRTOTAL

Locuințe, serw.cll sl dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70 02.07+70.02 50)

70.02

ftq?A

Din totat r^p toi:

i oc. <t».e (cod 7n O2.C3i0i • zu U2.D3..10)

70 02 03

0

□arvoltarca sistemu* »de locuințe

70 02.03.01

Alte cheltuit in cornen-ul Hxunteinr

ZO.U2.C3.3O

Aiime ia'*, cu apa $i ananaian hiriroteh^cc (cod ZO.ft? 35 03+70.02.06U2|

70 02.05

0

AHnom.a/e cu apa

70 02 05.01

Amenajai h»?»t<»Bn-.lce

70.02.05.02

Ilumina» ouM'C si mecJ-f-ca^ rumle

Zt) 02 06

M3»

Alimentare cu gaze ' alura o m Lx£u Iști

70 02 07

Aite »wvicii In domen ile foouintaloc, serv unor st dervcCan comunale

70.0250

3360)

Protecție mediului (cod 74.02 03*74.02 05*74 02.06)

74.02

71380

[>•' total capitc

Reducerea ți cawu poluării

74.0203

Ssluorita-e si genunea da^enmor (cod 74 02 05.01*74 02 05.02)

74.02.05

71.170

Salubritate

74 02.05 0'

71370

CcleciaraH. rgța*oo fii dota»;«rea deseunlot

74 02 05 02

?l (ratarea dueior 'eziduaie

74 02.06

1U

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 00.02+81.02+83.02*64.02*87.02)

79 02

7871/3

Acțiuni tf«n«raje economice, comerciale al de munca (cod 80.02.01)

80.0J

0

Din totul uanrn/

DEMUMIREA INDICATORILOR

ANEXA LA HCI M NR. A™

Cod IrrScatOr

2013

PREVEDERI ANUUi

TOTAL

Acti -ni y'-'enJc -^unomiOB 4i oomarrAale (cod 80 02 0* A» - 50 02 0* fK - HO 02.01 10 + 90X32.01 aU

Rfin7C1

M

1‘revRni'G S1 ron* batere -mr-duu. ane tun

80 02.01.06

Stimulare înțrcv ndet» "••a * -n tocii

00 02.01.09

R^ame de dervnitare ^eotcxiaa > ăoe.ulu

A0 02C1 10

A ie o^ltuteii pentru actiun generale «xjnîxr+ce si comercial©

80.02.01.30

Combustibili si energie (cod 81.02 06+81.02.07*01 02.50)

81.02

34865

Dm ’ntai caoitoi.

Energ.e termica

81 02 06

348K

Aili co<fibij«tto*W

8’ 02.07

A1& r^ehuioll p- vrne combustibil s nrvv;a

81 02 50

Agricultura «ilvtcuKura. piscicultura si vanaioare |ccd 81.02.03)

83 02

0

Din total capitol

Agr cultura {cod 83.02.03 03*83.02.03 07*83 02.03.30)

83 02-03

0

Pr0tecpa olsrie <r « c-ranflrâ fiicsamiarâ

81 (B 03 03

Camera agricole

6J 02,23.0"

Ane cheltuieli în domeniul apnnuit.ri

8302.03.30

1 rsnsponuri (cod 84.02 03*84.02.04-84,02.06+84 02 50)

84.02

43938

Din total capitol

Tf£r soon ml w (ooo 54 02.C3.01 Iu 84.02.03.03)

84 02.03

43808

Drurmi- s- țodul

84 02.03.01

Transpurl »n comun

6-11)2 03 02

17550

Sjmt

84 02 03 (O

28388

DENUMIREA INDICATORILOR

ANEXA p- ' ’

HCI M NR.

Cne ndir.Wx

0-9^2:13

’RF.EDERI ANuAU

TOTAL

Transoort

IM 07 n*

Tratiporl aena- (coc 34.02 06 02J

84.02.00

0

Asalta dviia

84.02.00 U2

Ane cheltuieli i> domeniu wsporturtky

M07SQ

Aite acțiuni economice (cod 87.02.01*87 02 03 la 87.02.05+87 02.50)

87.02

0

Or ixa caorto».

Fbndu Romă, ce Dezvo tare Sociala

87 02 01

Zone iisere

87.02 03

TUrifitn

07.02 IM

ProecTe de dezvoltare mufrifimd ona'e

87.02 05

Ane acțiuni economice

87,02 50

Partea VILa REZERVE EXCEDENT / DEFICIT

96.02

REZERVE

07.02

EXCEDENT 90 02 96

00 02

0

E»«»>entu» seco .ni *etjnc>xar«

98.02.96

0

DEFICF 99 02X-

99 02

0

DMtotd socaur.« de luncborve

99 02 96

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50 02 ♦ 59.02 + 63.02 + 70.02

49.02

160327

♦74.02* 79.02)

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51 02*54.02)

50 02

1758

Aulonlati publice si acțiuni cilernt |cod 51.tU.Q1)

51 02

1758

Drn toUt capitol

DENUMIREA indicatorilor

anexa la

ÎU 1 M h'R.

Cec iKiiCOtiM

Bixjel 2013

REVEDERI ANualx

TOTAL

Auto» tal exeaifive «J legislative (cod bl 02 o* 33»

5* 02.01

1738

Auloritât» e>ocuu»s

5- 72,01.03

irsd

Alte servicii publice generale (cod 54.02 05 1» 54.02.07+54.02.10*54 02 50)

54.02

n

Din n’3 capitol:

Fond «ie «ztrwR bugetara le d ipozi c auiomatiior locale

54.02.D5

Fond pentru gawi-<rea irnorvimuauriiof edeme. ’jontr^riatn/garar.laie oe star

54 02.06

Fund pentru qarsncaree '•nomirnturiior externe oorvactâte/garantate ae acmmistratJiie p-tlce ocale

54 02 07

Se'* di publice comu' n«re ce evderță a persoer'olor

M 02 W

Alre se'v.cn publice garera h

54.02 50

Partea a 1 l-a AP ARARE. ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA <cod 60.02+61 02>

59.02

a

Aparare (cod S0.02.02i

60 02

a

Din total capitol

Aparor» naționala

60.02-W

Oro ine publica si siguranța naționala (cod 61.02.03+61 02 05*61 02 50)

61 02

a

Din lolat capdol

Online puc.ic» /«Kl G1 Q203 04)

61 02.03

0

PoUne i<x» a

02.03.04

Protecție dv Io '<« pttMMcas •u-ra ncendiilor (protecție u-.' A naonrtlffară)

61 0?D5

Alte cheltuieli in come^iji orarii publice ți siguranței netonsi*

61 02 50

Partea a Itl-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

331

Invatamanî (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

a

Din total capitol:

învalanriâni piescoter «i pnmar (ccxl 65 07 03 01+65 02 03 02;

55 02 03

0

"nvaramâ-f preșcolar

02.03.01

mvaramâ-t pnmar

66,02.03.02

Invatamâm secundar (cod 65 02.G4.Cd la 55.02.CM- 03|

65.02.04

a

învaramâ-t sec;jnriar nfertcr

65 02 04 01

învățământ secundar superior

65.02 04 02

invatamart profssforal

65.02 CM 03

invalamărr pos’llceai

65.02 05

invsigrmârtt nede*i-fcM prin -ifve icod 65 02.07 Wj

65 02 07

D

învățământ specia

65.02 07 04

Servici auxil.are pentru educație (cnci 65.02.1,03+t»5 02 ' 1 301

65.02 11

0

Intonata si candne pentru elevi

55 02 11 03

Alta servicii aux Ilare

65.02/» 1.30

Alte crcLuicli în domeniul învatanentolui

65 02.50

Sanalate (cod 66.02 06+66 02.08+66 02 50)

66 02

222

3m toLel cap.tol

Se'v.ui medicale <n imitat sanitare cu paturi (cod GG.02OG 01 +06.02.06.03’

66 02.'36

222

Spitale generale

66.02.06,01

222

DENUMIREA INDICATORILOR

ANEXA LA

HCI.MNk

Buget 2013

PREVEDERI ANUALI

TOTAL

Cod Ind-catpr

Unități medico-snrjaift

S6 02 06 03

Servicii de sanatate pudica

66.02.08

Alte cheltuieli în domeniul sanaiatu (cori 66 0? 50 50)

66 02.50

0

A te iKtinin* s acțiuni sanrare

66 02 30.50

Cultura, racteere ei religie (cod 67.02.03*67.02.05*67 02:06*67 02 50)

67 02

0

Dk. total capro''

Servir i culturale (cod 67 02.03.02 fca 67.02.03.08*67.02.03.12*6AI12 03 30i

67.02.03

0

âlbilolect pubi ue comunale orășenești municipale

67.02.03 02

Muzee

67.02.03 03

nsnnni publice de spectacole si concerte

67.02 03 U4

Scoli populare de aia al meserii

67.02 03 05

Case dacul ura

67 02 03.06

Cămine culturale

67.02 03.07

Centre pentru (xm-servarea si promovarea culturii Taditionaie

67 02 03.08

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67 02 03 12

Atre sa-vipii culturale

67 02.03.30

Sen/d -©creative si spoTtvs (cod 67.02 05 Oi a 57.U2 05.03)

67 02.05

6

spon

67 02.05.01

Tineret

67 02.0602

htrstne e grădini 0ubi.ce parcun. znne verzi. baze sportive sl te agremsnt    67 02.05 03

Servirii religioase

67.02.06

Alte-șepcii în domeniile cultunt, recreem ai rfiiigiw

67 02.50

DENUMIREA INDICATORILOR


ANP.X A I A


HC1 St NK


Coz nd G3tor


Buget 2013 REVEDERI ANUAL?

TOTAL


Asigurau ai .«Hrtenla sociala (cod6îl02 04*68.02.05*68 02.06*68.02.10*68 02 U •« 0212+ 68.02.16* 68.02.50)    63 02    109

Din Inia! cac»LJ

As stenic: tjcnmva persoanelor m waistB

G8 C2 34 68.02.06 68 02.05 02 6802 06


Asistent? eodaa tn C£-z Ce ooi ai invalirtnatl (cod 68 02.Q5.02i As>stcnt j >o&bUi r i-sv de mvaliditate

Asistenta SOtiiam P*n|n. famiiie s» OOP»

Autoare pentru locuinte    G8.O2.10

Cr«S€ _    _    68.021T    100

Unitfț de aseyjsniâ medicn-sc-dale    63.02.12

Prcven raw ercude"! 900ale (COC 68.02 15.01 «68 02 15.02»    _ 68.02.15    0

Aluror sooai    68.02.15 01

Cantine de -aarn*Moc al    68.02 16 02

Alte cnetaneli m rJotwțnki zsig-rarters. asistenta* anexate    68 02.54)    0

Panaa a IV-a SERVICII SI OEZVOLTARE PUBLICA. LOCUINȚE MEDIU Sl APE {cod 70.02*74.02)

Locuințe, servicii ai dwvoltare publica (cod 70.02 03*70.0205 la 70.02.07*70.02.50)    70.02    160T75

Dm rotai capr.oi

Locuințe {cod ’0 n? 03 01—0 OW.SO'j    _    TQQ233_0

Dvwf.ltarea sistemului de tocuri*    tiq.C2.03 01

Alic cheltuieli r comenmi locuntetof    7C.C2.03 X

AJtfPCrta’e eu apa w ar+enaiarl hidroteh'-ice (cod zil.ft? 05 01*70.02 05.02i    7C.G? K»    0

Alimentare cu aps

73X2 05 01

Amenajan Mdralehn*™

70.02 05 IU

Ilufiif*ied public < alactrlficari ruraie

70.02 06

A'imartere cu gaze riai-rele iii :ucairati

70,0207

A te servia în ț» utn.i» ircnrielo* serviCiMW >1 dexvu'lsn* comi n^.n

70.02.511

10)775

Proiecția mediului țcod 74.02 03*74,02.05* 74.02.06)

74.02

5

□•n loial capitol

Reduceroo șl centralul pokianî

74.02 «3

Sa.utx-.Uite s< gasl-unea deseurtlo» (cod 74.02 05 01 • 74.02 ofi 02)

74 02T6

0

Sațietate

74.02 05 0-

C0ie<ta*2a. tratarea Bl tliatiugnraa -ese.,rl'or

74.02.05 02

Canalizarea si rac are? apeior mziduale

74 .0? OM

S

Pansa a V-a ACȚIUNI ECONOMICE «cod 80.02*61.02*83.02*84.02*87 02)

70.02

MMI

Ar (Juni generale economica, comerciale si de munca (cod 80.02.01)

80.02

0

Din loial capitol

ActfuntgerwwwaojnornlcesJ oomcrciiue cud3C-Q2 Oi 06 ♦ 0QQ2 01 09-* 60.02.01 10 • a*, i -1 X)

80.02.01

0

Prewcrine .<• cnm&âîere nundatl» i»i ylielun

80 0? 01 06

Stlmu are întreprincen iro » mtitoefl

80.02 01 00

Procramc de Cacvuttare -w^cnaa sl socialo

80.02 01 1C

Atic Uieiluteii o«ntm acțiuni generec econumna -«» comwrjate

80.020’ as

Combustibili al anargJe (cod 81 02.06+81.02.07*81.02 50)

81.02

175

DENUMIREA


INDICATORILOR


ANEXA LA HCLM NR ^1:'


Buget 2013 PREVEDERI ANUALI

Cod Inoicatrw


TOTAl


□ENUMIREA


IHOIC ATORILOR


ANEXA LA HCLMXR


Gupei 2013

PREVEDERI ANUAlF

Cod tnd uji.'i

TOTAi


denumirea indicat

Obn loial raote

xrx'țăs lanoca Atti oomrîi islhlll

Ahî CA* tu«C1 pnvirJ ujnltxialibill frt «nnrpin

Agricultura. silvicultura, piaclcnitura si wanaOMC (COd 83.02.03)

O" capiîa-

Aqrteumjro <«d 83 02.03.03*83 02 UI 07 «83 02 03 30) buluci»» ofemUlor și arsritn«» 8rr»anltarâ CiT'em agr km e

ai» cAeituioli 'n domeniul ®qi t Jiuni

T<w)HX*1Ufl (cod 84 02 03*64.02.06*84.02.50)_

Om tut* caaiol

Tfa-eport rute- :«xJ W O2J3&C1 13 54.02.03.03)

Drumuri si pccV Transport "n cot*i-Stna. _

Transport ~«nan <ood 54 CC O&&23 AvaUoedfa

Alte chsllu*=li .11 Ifcmarn.j lrv«pcrturOC«’

Alto acțiuni economice «cod 17.02.01 *87 02.03 la ST 02 O5’87 02.50)

Dlr îot» capi».

FondJ Român de Dec^oita-e Snr-aa

Bixjet 2013

LOR

anexala

HCLM NR.

REVEDERI ANUALE

Cod Indcaror

10» AL

81 02 oe

81 O? 07

81 02.50__    1T5

83.02    D

83 02.03    O

83 02.03.03

83    02.03.07

83.02.03 30

84.02    5283

84.02.03    __52S3

84.02 03 O*

84.02.03.02    4812

84.02.03.03    471

84    02 06    O

34.02 06 02

84.92 50    _

87.02    O

B7 ffi? (11

□ EMUMIREA IWOICATORILOR

ANEXA LA

11CLM NR

2013

PREVEDERI ANUAL?

TOTAL

Cod-nczsror

Zoikj i bere

87X32.33

Turtțm

O7.OZ.O4

Proiecte de dczvelare* n jtttfunc!ton»i«.

87 0? 05

Alte 3C&urw ecc* ottujt

8708.90

Partea V«-a REZERVE. EXCEDENT DEFICIT

96 02

REZERVE

97 02

EXCEDENT 98.02.97

98.02

O

txcHOe- iu -i«4 u»i 1 Ue dezvoltare-

98 0207

DEFICn 99.02.97

sece

OeficHul socDun I de dar-odare

9902 07


r uiANE*W J

HCLM NR./^


JUDETULCONSTANTA

Unitatea administrativ - teritonalâ CONSTANTA

Instituția publică:    _

Formular.    | ANEXA 2 BIS

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINEATE. PE ANUL 2013

CAP. 51.02

mii lei_

Buget 2013 PREVEDERI ANUALE

* Cod indicator

total


DENUMIREA INDICATORILOR


TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECPUNEA DE DEZVOLTARE)    37710

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01 ♦79*84»    35960

CHELTUIELI CURENTE (cod 10*20*30*40+50+51 SF+55SF*57+59)

01

35960

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01*10.02+10.03)

10

18415

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01*10.01.03 la 10.01.08*10.01.10 la 10.01.16 *10.01.30)

10.01

14010

Salarii de baza

10.01.01

12607

indemnizație de conducere

1001.03

Spor de vecnime

10.01.04

Sporun pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01 06

394

Ore suplimentare

1001.07

Fond de premii

10.01.08

ANEXA HCLM MR


Fond pentru post un ocupate pr r cumul

Fond aferent plăti cu țară _ _

Inflemncavi pălite unor persoane dm afara jnitatii Indemnizații de delegare

Indcmnizaiu <l« detașare

Atocaiii i>entrj transportul la si oc la locul de munco

Alocații pentru locuTte


10 01 10.01. 10.01 1001. 10 01,


10

11

12

13

14


22*3

1


10 01

10.01

10.01


15

16 30


Alte drepturi hxixihIh ui bani

788

Cheltuieli satanele in natura (cod 10 02 01 la 10.02 05*10.02.30)

10.02

0

Tic bete ce masa ’i

10.02.01

Norme de hrana

10.02 02

Uniforme si echipament obligaionu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de saianat si *amil a sa

10.02 04

Transportul (a si de la locul de munca

10.02 05

Alte dreptun salanaie In natura

10.02 30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

4405

Contribuții de asigurări sociaie de stat

10.03.01

3340

Contnbutu de asigurări de soma»

10.03 02

67

Contribuții de as*guran sociaie de saratate

10.03.03

700

Contribuții de asigurar. pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

21

Prime de asigurare vta'â plătite de angajator pentru angajat'

10.03.05

Contribuții pentru conccdi s indemnizații

10.03.06

271

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06*20.09 la 20.16*20.18 la

20.25*20.27*20.30)

20

17545

Bunuri ai «ervicii (cod 20.01 01 la 20.01.09*20.01.30}

20.01

5838

Furnituri de birou

20.01.01

295

Materiale pentru curățenie

20.01.02

Incașii. Iluminat si 1orta metrica

20.01.03

530

Apa. canal si salubritaie

20.01.04

00

Carburant, si lubritonli

20.01.05

80


F ese de schimb Transport

Posta re4eoomunk?ai«. radio tv internat

Materiale si prestări de servicii cl caracter funcțional Aite Punur. s> servicii pentru ihtreunere si ^uncltonere

Reparații curente

Hrana |cod 20.03.01*20.03 02)

Hrana penru oameni Hrana pentru animale

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

Medicamente Matenaie sanitare Reactivi Dezinfectant!

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01*20.03.03*20.05.30)

Uniforme si echipament Lenjerie s accesorii de pat Alte obiecte de inventar

Deplasări, detasari. transferări (cod 20.06.01+20.08.02)

Deplasan interne derașari, Iransieran Deplasări în străinătate

Materiale de laborator

Cercat are-dezvoltare

Cârti, publicații si materiale documentare

Consultanta si expertiza

Pregătire profesionala

Protecția muncii

Muniție, furnituri sl armament de natura activelor fixe pentru armata

ANHXaia ItfCLM NK20.01.06

2001.07

2235

20.01.08

780

20.01 09

950

20.01.30

908

20.02

130

20.03

0

20.03.01

20.03.02

20.04

0

20.04.01

20.04.02

20.04.03

20 04,04

20.05

54

20.05.01

20 05.03

20.05 30

54

20.06

70

20.06 01

20

20.06.02

50

20.09

20.10

20.11

50

20.12

1250

20.13

100

20.54 20 15

SXEXA LA

’b V M /fy

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale ia realizarea unor lucrări și servicii de Intores public local. în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program Inundații pentru autontati publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea ei combaterea inundațiilor bI înghețurilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 * 20 24.02)

20.24

0

Comisioane si aile coslun aferente mprumulurilor externe

20 24.01

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

20.24.02

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni In reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Pichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 le 20.30.04*20 30 06*20 30 07*20.30.09*20.30.301

20.30

10053

Reclama a» publicitate

20 30 01

2100

Protocol si reprezentare

?P 30 02

150

Prime de asigurare non-viata

20 30 03

65

Chirii

20 30 04

1880

Presuri servicii oertru transmiterea dreplunior

20.30 06

Fondul Prcsedintciui/Foncul conducătorului instnutiei cubice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bupetore

20.30.09

Alîe cneiluieti cu bunun si servicii

20.30.30

5833

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03»

30

0

Oobanzl aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

30.01

0

Dobânzi aferenle datoriei publice interne directe

30.01.01

Dobânzi aferenle zrsdiîetor interne garantate

30 01.02

Dobânzi aferente datoriei publice eiteme (cod 30.02 01 le 30.02 03+30.02.05)


30.02


ANEX HCLM NR


Dobana aferente datonpi pubim externe directe    _

Dobanzt aferente creditelor externe contractate de ordonatori, oe crecite

Dobanzt aferente creditelor externe garantate su'eeu directe «ubâwprurriutate _

Dcbanz* aferenie datonei publice externe lucale

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03 03+ 30.03.05}

Dobana aferente imprumulunior din fondul de tezaur    _

Dobanda datorata trezoreriei slatului__

Dobanz aferente împrumuturilor temporare din trezoreria statului    _

_ Dobanz* 'a opeabunke de ’eas'ng    _

TITLUL (V SUBVENȚII (cod 40.03+40.20*40.30,

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

AJte subvenții

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

Fond de rezerva bugetara ia dispoziția autorităților locale

TITLULVI TRANSFERURI INTRE UNIT ATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

Transferuri curente (cod

51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39 + 51.01.46+51.01.49)

Transterun către instituții publice

Acțiuni de sanatate    __

Finanțarea aeroporturilor de interes local


30.02 01

30.02 02

30.02.03

30.02.05

30.03    _0

30.03.01

30.03.02    _

30.03.03

30.03.05

40___ 0

40.03


40 20 40.30

50

50.04


51 SF
51.01    i>

51.01.01    _ _

51.01.03    _

51-01.05


i ransferuri d<r bugetele consiliilor udelene pentru finanțarea centre'or oo r pentru protecția copilului    51 01 14


*nexa la HCLM NR IAU


T ransfenir dn~. bugetele locale pentru instituțiile oe așisten te sociala pentru persoanetecu handicap__51.01jț5

1 ransferuu din bugelee consiliilor locale ș județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile ădministrativ-tcrrtoriale în situații da extremă dificultate    _ _ 51 01.2£

Transferuri privmc contribuia ce asigurări soc sie ce S3naiate pentru persoanele artere in concediu penau

creșterea copilului _ _ _ 51.01.26

Transferuri privind contribuțiile do sănătate penlru persoanele beneficiare de ajutor social    _ 51 01.31

I ransferur. din bugetele consiliilor locale și juoețene pentru finanțarea unităților de- asistentă meaico-

aociaie    51.01.39

Transferuri din bugetele locale jer Iru finanțarea cheltuielilor curente din domeniu’ sănătăți»

Transferuri din bugetele tocate pentru finanțarea camerelor agncole _ _

TITLUL VII ALTEJTRANSFERURI (c<x£55.01«- 55.02) _

A. Transferuri interne (cod 55.01.18* 55.01.54)

Alte transfenjn curente interne

Transferuri pentru acn tarea obligator restante către •umizorii de energie termica st ale centralelor de lermoflcarc

B Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționalei (cod 55.02.01*55.02.04)

Contribuții și calizat'i 'a organisme rlematiunafe Alte transferuri curente in străinătate

TITLUL IX ASISTENTĂ SOCIALA (cod 57?02)

Ajutoare sociale (cod 57.02 01 la 57 02.04)

Ajutoare șocate In numerar Ajutoare sociale ut natura T-^iete de cresa

T chete cadou acordate pentru cheltuieli socne-r

51.01.46_    _

5Ț01.49    _

55 ȘF    0

55.01    0

55.01 ie    _

55 01.54

55.02    0

55.02ȚTI__

55.02J4    _

57    0

57.02    0

57.02.01__

57.02 02

57 0? 03    _

57 02.04


ANEXa La HCLM NK.-Zfy


TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 * 59.02 * 59.08 *59.11 *59.12 *59.15 459.17

*59 20*59.22 *59.25 *59.30*59.35)    59

Burse    59.01

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale    59.02

Programe pentru tineret     59.08

Asociații si fundații    59.11

Susținerea cultelor    59.12

Contribuții la salarizarea personalului neclerical_ 59.15

Despăgubiri civile    59.17

Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat    59.20

Acțiuni cu caracter științific sl soci al-cult ural    59.22

Sume aferente plății creanțelor salariate    59.25

Programe ei proiecte privind prevenirea ei combaterea discriminării    __59.30

Sume alocate pentru sprijinirea construim de locuințe    59.35

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 00*81)    ~    79

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03*80.30)    80

împrumuturi pentru Institutil sl servicii publica sau activitati finanțate Integral din venituri proprii Alte împrumuturi

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01*81.02)

Rambursări de credite externe (cod 31.01.01*81.01.02*81.01.05*81.01.06)

Rambursan de credite externe contractate de ordonatorii ce credite Rambursări de credite externe din fondul de garantare Rantbursan de credite afe'eniedatoneijjublice externe locale

Diferențe de curs aferente datoriei publice externe    _

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01*31.02.02*81.02.05)

Rambursan de credite interne garantate

80.03

80.30

81


81.01

81.01.01 81 01 02 81.01.05 81 01 06

81.02 81 02 01


Pays 7

anexa la lin M MR

Diferențe ce zxrs aferente daiorci publice interne

81 02 02

Rampursan de erecta aferente datone- publice interne locale

Bl 02 05

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

CURENT(85.01)

84

0

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

85.01

TITLUL XVIII REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

Excedent 92 01 96

92.01

Excedentul secțiunii ce funcționare

92.01.96

Deficit 93.01.96

93.01

Deficitul secțiunii de funcționare

93.01.96

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)

1750

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51 02)

51

0

Transferuri de capital (cod 51.02.12*51 02.28*51.02.29)

51.02

0

Transferuri prentru finanțarea nvesiRWoc ia spitale

51.02.12

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

51.02.28

Alte transferuri de capital către instituiri publice

51,02.29

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0

A Transferuri Interne (cod 55.01 03*55.01 08 la 55 01 10 * 55 01 12 ♦ 55.01.13

*55.01.15*55.01.28*55.01.42)

55.01

(J

Programe cu finanțare ramb rrsabie

55.01.03

Programe PKARE și alte programe cu finanțare neramnursanilâ

55 01 08

Programe ISPA

55.01.09

Programe SAPARD

55.01.10

°rograme de dezvoltare

55.01.13

Food Roman de Dezvoltare Sociaia

55,01.15

Cheltuieli neeligitule ISPA

55.01.28

ANEXA L \

hci •»< re fri


Tnviafenjri din bugetul loca câve asocațiiie ue dezvoltare intercomunitarâ    55 qi 42

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

(cod 56.01 la 56,05*cod 56.07 * 56.08 + 56 15 la 56.18 +56.25*56.27*56.28)

Programe din Fondul european oe Dezvoltare Regională (FEDR ) (56.01 01 ta 56.01 03J    _ 56.01

Finanțarea națională    _    56.01.01

Finanțarea externa nerambursabila    _ __ 56.01.02

_ Cheltuieli neeiigibile__ _ _ _ 56.0103

Programe din Fondul Social European |FSE) (56.02.01 la 56.02.03)    _ 56.02

_ Finanțarea națională    _ __ _ 56 02.01

Finanțarea extem3 nerambursaoita    _    56 02 02

Cheltuieli neeligibii©    _ _ 56.02 03

Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03.01 la 56.03.03)    _ 56 03

Finanțarea națională    56.03.01

Finanțarea externB nerambursabda    _ _ _    56.03.02

Cheltuieli neeligiblte    _ _ 56 03.03


Programe din Fondul European Agriși de Dezvoltare Rurale iFEADR) (56.04 01 la 56.04.031

Finanțarea națională    _ _

Finanțarea externa nerambursabila

_Cheltuieli neeligibile    _ _    _ _

Programe din Fondul European pentni Pescuit (FEPi (56.05.01 la 56.05.03) _ Finanțarea națională__    _

Finanțarea externa nerambursabila

Cheltuieli nceligibile    _ _

Programe Instrumentul de Asistență pentiu Preaderare pPA) (56 07 01 la 56 07.03) Finanțarea .națională    _ _

56*34 56 04 01 56.04 02 66 04.03


_56 05 56 05 01 56 05 02 56.05.03


56 07 56.07 01


ASEXA LA HCLM NR. /&


Finanțarea externa nerambursaDiia Cheltuieli neeligibile

Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parienenat (ENP1) (56.08 Qt la 56,08.03)

Finanțarea n3țion9lâ    _ _

Finanțarea externa nerambursatxt3    _

_ Cheltuieli neeligibile

Alte programe comunitare finanțate m perioada 2007-2013 (56 15 01 ta 56 15.03)

Finanțarea națională

Finanțarea externa nerambursabila__

Cheltuieli neeligibile

Alte faant.an si instrumente pcsladerare [56 16.01 la 56 16 03)    _

Finanțarea națională    _

Finanțarea externa nerarrbjrsaOHa

Cheltuieli neeligibile    _

Mecanismul financiar SEE |56 *7.01 ia 56 17 03)

Finanțarea națională    _

Finanțarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

56 07.02 56 07 03

56.08 _

56.08.Qi

55.08 02_

5G.08.03


56 15 56.15.01 56.15.02_ 56.15.03

•58 16 56 16 01 56 16 02 56 16 03

5617 56 17 01 56 17 0? 56 17 03


Mecanismul financiar norvegian (56 ’8.01 la 56 16 03)

Finanțarea națională

Finanțarea externa nerambursabila_

Cheltuieli neeligibile    _

P-cgr«rrJ de cooperai etveli3no-roman vizane reducerea di8u«ritahlor economica al aor.lfile in cadrul Uniunii Eunoțxre extinse '.'56.25.01 la 56.2503)    _

Finanțarea națională

Finanțarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile    ___

56 18

50.18.01    _

56.16.02 56.10 03

6G.25 56 26 01 56.25.02 56 26 03


fXAU iHCL M NR


Asistenta tehnică pentru mecanismele financiare SEE (66 27.01 ia 56.27 03)    _

Finanțarea națională    _

Finanțarea externa rtetanibursabtla    _

Cheltuieli neeligioile    _

Fondul național pentru relații bcalerale aferent mecanismelor financiare SEE (56 28.01 la 56.28.03)

Finanțarea națională    _ _

Finanțarea externa nerambursabila    _ _ _

Cheltuieli neeligibile

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75»

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE |cod 71 01 ♦ 71 03)

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01 03*71.01.30)

Construcții

Mașini, echipamente si m|toaoe de transport    __

Mobilier aparatură birotica și alte active corporale Alte active fixe    _

Reparații capitale aferente activelor fixe

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

Active financiare (cod 72.01.01)

P34»cipare la capitalul sodh al Hocietaillor comerciale

TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DC DEZVOLTARE

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81 04)

Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

(85.01)

Plăti efectuate In anii precedentl si recuperate In anul curent

56.27

56.27,31

0

50.27.02

56 27 03

53 28

0

56.28.01

56.28 02

56 28.93

70

1750

71

1750

71.01

1750

71 01.01

71.01 02

4

71 01.03

16

71.01.30

1730

71.03

72

0

72.01

0

72 01.01

75

70

81

0

B1.04

84

0

85.01


TITLUL XVIII REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT Excecent (92.0T9?)

__Exccdeniui secțiunii de dezvoltare

Deficit (93.01.97)

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

HCIM NR.lflf

90

92.01 92 01 97

93.01

ANEXA l HCLM XR J1

JUDEfUL CONSTANTA

Unitatea administrativ - teritoriala .CONSTANTA

liKtitutia puWcâ:

ANEXA 2 BIS

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI. ARTICOLE SI ALINEATE. PE ANUL 2013


Formular


CAP 54.02


DENUMIREA INDICATORILOR


Cod

indicator


IUI* !«•»

Bage: 2013 PREVEDERI ANUALE

TOTAL


TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)    203

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01*79+84)

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50*51 SF-*55SF*57+59)


TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

Cheltuieli salariat» In bani (cod 10.0101*10.01 03 la 10.01 08 *10.01.10 la 10 01 16*10.0130)

_ Salarii de caza    _ _

indemnîzahe rie conducere    _

Soor de vechime

Sporuri pentru condttide murea    _ _

Aile sDonjn    _

Ore suplimentare    _

Fcnd de premi-

10

190

10.01

150

1001.01

137

1001 03

10 01.04

1001.05

1001.06

1001.07

1001 00

8


akeaa

HCLAINft Z


Fond pentru posiun ocupate pr n cumul Fond afererrt olatil cu ora

indemnizații plătite unor persoane din afara umtatii Indemnizații de delegare indemnizații de detașare

Aluualii pentru transportul !a si Oe la locul de munca Alocații pentru locuințe

Alte drepturi salariale ,n bani____

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05+10.02.30)

Ticnete de masa ’)    ____

Norme de hrana    _

Uniforme si echipament obligatoriu

Locuința de serviciu folos4a de salariat si familia sa Transportul la si de la locui de munca Afle drepturi salariale ir, nat jra

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

Contribuții de asigurări sociale de stat Contribuții de asigurăr de șomaj Canlributn de aslguran sociale desanatate

Contribuții oe astgurar pentru accidente de munca si poli profesionale Prime ae asigurare viată plățile de angajator pentru angajau Contribuții pentru concedii si mcemnizatil

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20 16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

Bunuri sl servicii (cod 20.01.01 fa 20.01.09*20.01.30)_ _

Furnituri de birou Materiale pentru curățenie Incalat iluminat s, forța molnca Apa canal si salubritate


10,01.10

10.01.11 _ 10.01 12

10.01 13__

1001.14


10.01.15

10.01.16

10.01.30    5


10.02 _ 0

10.02.01

10.02.02

10.02.03

10.02.04

10.02.05

10.02.30


10.03__40

10.0301     30

10.03.02     1

10.03.03     8

10.03.04    1

10.03.05

10.03.06


20

20.01

2001.01 20.01 02 20.01.03 20.01.04


13

0


Carburant* Si lubrifiant!

Piese de scmmb Transport

Posta, telecomunicații, radio, tv Internat

Materiale s< prestări ce servicii cu caracter funcționa!

Ah» bunuri 31 servicii pentru înt-etinere si funcționare

Reparații curente

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

Hrana pentru oameni

Hrana pentru animale    _

Medicamente si materiale sanitare (cod 20 04.01 la 20 04.04)

Medicamente Materiale sanitare Reactivi De-zinfectanti

Bunuri de natura obiectelor de Inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

Uniforme 31 echipamen:

Lenjerie s» accesorii de 031 Alte obiecte de inventar

Deplasări, delăsări transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

Deplasări mleme. delașar , transferări Deplasări în străinătate

Materiale de laborator

Cercetare-dezvokare

Cârti, publicații si materiale documentare

Consultanta si expertiza

Pregătire profesionala

Proteciia muncii

ÂNEj» ÎHCLM NR

20.01.05

__ 20.01.06 _

20.01.07__

20.01.08 _    20.01 09

20.01.30

_ 20.02 _

_ 20.03    0

20.03.01

20 03.02_

20.04_Q

20.04.01

20.04.02_

20.04 03 20.04.04

20.05    0

_20.05.01

20.05 03 20 05.30

20.06    n

20.06.01

20.06.02

20.09

20.10

_ 20.11

20.12

20.13

20.14

M NR

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20 d 8

Contribuții ale administrație» publice locale la realizarea unor lucrâri șl servicii do Interes public local. In

baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritatl publice locale

20.20

Meteorologia

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea Inundațiilor si înghețurilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cad 20 24 Oi ♦ 20.24.02)

20.24

0

Comis>oa'ie s- alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24 01

Comisioane $i site costuri afererle împrumuturilor T.teme

20.24 02

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni In reprezentarea intereselor statului, potrivit

dispozițiilor legale

20.25

Pichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.54*20.30.0&*20 30.07*20 30 09*30.30 30)

20.30

13

Reclama si puouataie

20.30 01

Protocol si reprezentare

20.30 02

Pnme de asigurare ror-»»ac2

20.30 03

Chim

20.30.04

Pres’^n servicii pentru traosmirarea drepturilor

20.30.06

Fondul Presodinieiui'Fondui ocx ducătorului neuiutiei puWce

20.30.07

Executarea silita a ornantelor bugetara

20.30 OS

Al*e cheltuieli cu bunun si servicfi

20 30 30

13

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01*30.01.02)

30.01

0

Dobânzi arere.T.e datoriei publioa interne directe    _ _ 30.01,01

Dobâns aferente creditelor Interne garantate    30.01 02

Dobânzi aferenle datoriei publica externe (cod 30.02.01 la 30 02.03*30.02.05)

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe    30.02.01

Dobânzi afara»’ fa creditelor externe contacta!» da ordonatorii de credite    _ _30 02.02

Dobana arerer.țe credițelor externe garantate si/sao directe sutoimprumutaie _ _ 30 02.03

_Dobânzi aferente caloriei publice externe locale    30.02.05

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.03+ 30 03 05)    _ _ 30.03

Dobânzi aderente imprumulnrilor dm fondul de tezaur _ _ _ _J30.O3.O1

Dobânda datorata trezoreriei statuai    30.03 02

Dooanzi aferente imprumua-nlor temporare din trezoreria stalului _    30 03.03

Dobânzi ,a opeahunile de leasing    _ _3003.05

Tm-UL IV SUBVENȚII (cod 40.03*40.20+40.30)    _ _ 40

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif    40.03

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

_ 40.20

Aite subvenții    40.30

TITLUL V FONDURI DE    REZERVA (cod 50.04)    50

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale    50.04

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51 01)

51 SF

Transferun curente (cod

51.01.01+51.01.03*51.01.05+51.01 14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51 01.31+51.01.39 + 51.01.46+51.01.49,

_    _ ___51.01

Transferuri catro instituții publice    51 Qi 01

51 01 03 51.01.05

ANEXLA

HCLM SR lAfa

0

_o

0

0

0


Acțiuni de sanatate

Finanțarea aero ocolurilor de interes local


ANEXATA urm nk

Transferuri din bugetele consulilor jucetene pentru finanțarea centrelor de 21 pentru protecția copilului    5 V01 14

Transferun_din bugetele -ocale aenlrt instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap_5101 15

Transfer in din bugetele consiliilor locale și ludețcne pentru acordarea unor ajutoare către unitățile adrnintsțratrv-tentonate in eituatii de extremă dificultate    51,01.24

Transferuri prvirc conTibufia ce asigurări soc-.ale ce sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copsului    _ 51.01 26

Transferuri pnvmc contribuțiile de sârălale pentru persoanele beneficiare de ajutor xocial

51 01 31

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru finanțarea unităților de asistența rnedico-sociaie

51 01 39

Transferur dm bcoetele ‘ocale pertru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

51 01 46

Transferur dn o_getele 'ocale perlru finanțarea camerelor agricole

51.01 49

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01* 55.02)

55 SF

0

A Transferuri interne (cod 56.01 1S* 55.01 54|

55.01

0

Al:e transferuri curen» interne

55.01.13

Transferun pentru acnitgrea ob»ga?Hor restante către furnizorii ce onergie termica si ale centralelor de termoficare

55.01.54

B. Transferuri curente In slramătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01*55.02.04»

55.02

0

Contnbuli și cotizații ia organisme iniernaticnao

55.02.01

ARe transferun curente fn sirftmaiate

55.02.04

TITLUL IX ASISTENTA SOCIAl_A (cod 5T.02|

57

0

Ajutoare sociale (cod 57 02.01 la 57.02.04j

57.02

0

Ajutoare sociale ir numerar

5702.01

Aiutoarp socialo ir. nativa

57.02.02

T'chele de crasa

5702.03

Tchete cadou acordare pentru cneituiel 300

57 02.04

anexa la Hem țriyAfe

TITLUL X ALTE CHELTUIELI |cod 59.01 * 59.02 * 59.08 *59.11 *59.12 *59.15 *59.17

+59.20*59,22 *59.25 +59.30+59.35]

59

n

Burse

59.01

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

Programe pentru tineret

59.08

Asociații ai fundații

59.11

Susținerea cultelor

59.12

Contribuții (a salarizarea personalului neclerical

59.15

Despăgubiri civile

59 17

Sume destinate finanțării orogramelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat

59.20

Acțiuni cu caracter științific si 3ocial-cultural

59.22

Sume aferente olâții creanțelor salariale

59.25

Programe sl proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

59.30

Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe

59 35

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.30)

80

împrumuturi pentru Institut!! sl servicii publice sau acthritatl finanțate Integral din venituri proprii

80.03

Alte împrumuturi

80.30

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0

Rambursări de credite externe {cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+31.01.06)

81.01

0

Rambursări ae credite externe conrractaie de ordonatorii de credite

81.01.01

Rambursări de credite externe din fondul de garantare

31.01.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe focale

81.01.05

Diferențe de cu^s aferente catonei puoljce externe

81 01 06

Rambursări de credite Interne (cod 81.02.01+81.02.02+31.02.05)

81.02

0

Rambursări oe credite interne garantate

81.02.01

anexa la

HCLM NR. ia


Diferente de curs aferente datoriei publice interne    _ 81 02 02

Rambursări de credite aferente detonei publice me*ne kxaie___ 81 02.05

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

CURENT(85.01)    84

Plat! efectuate in anii precedenti ei recuperate m anul curent    85.01

TITLUL XVIII REZERVE. EXCEDENTJDEFICIT    ~90

Excedent 92.0196    Qo ni

Excedentul secțiunii de ♦uncționare    92 01.96

Deficit 93 01.96    _ __93.01

Deficitul secțiunii de funcționare _ 93.01.96

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)

o

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)    51

Transferuri de capital (cod $1.02.12*51.02.28*51.02.291    51.02

Transferun prenirv finanțarea investițiilor la spitale    51.02 12

Transferuri din Dugeleie locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății 51.02.28 Alte transferuri de capital către instilutll publice    51.02 29

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI |cod 55.01)    55

A. Transferuri Interne food 55.01.03*55.01 08 la 55.01.10 ♦ 55.01.12 ♦ 55.01.13

♦55.01.15*56.01 25*55.01.42)    5501

Programe cu finarcare rambursabila _    55.01.03

_Ptuyame PHARE §1 alte programe cu finanțare nerambursabiia_ 55.0108

Programe ISPA    55.01 09

_Programe 5APARD    55^1.10

Prcgrame de dezvoltare    55.01.13

rond Roman de Dezvoltare Sociala    5501.15

C-e*uieli neehgibile ISPA    55.01.28

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe norambursablle (FEN> postaderare


W’EXA LA

IICL.M NR.fQ^


Transfer un din tx igeoui local jatre asociațiile de dezvoltare intercom unitar a    55 pt 47

(cod 56.01 la 56.05+cod 56.07 * 56.08 * 56.15 la 56.18 +56.25+56.27+56.28)

56

o

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR ) (56.01.01 la 56.01.03)

56.01

0

Finanțarea naționala

56 01.01

Finanțarea externa nerambursabila

5601.02

Cheltuieli neeligibile

56 01 03

Programe din Fondul Social European i'FSE) (56 02 01 Ia 56 02 03)

56.02

0

Finanțarea nabonaiâ

56.02.01

Finanțarea externa nerambursacila

56 02.02

Cheltuieli neeligibile

56 02.03

Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03.01 la 56.03.03)

56 03

0

Fnanțarea nabonaiâ

56 03 01

Fnanlarea externa nerambursabila

56 03.02

Cheltuieli neebgibile

56 03 03

Programe din Fondul European Agrxsol de Dezvoltare Rurala (FEADR'i (56.04.01 ia 56.04 03)

56 04

0

Finanțarea națională

5604.01

Finanțarea externa nerambursaoiia

56.04.02

Cheltuieli neeligtbtle

56 04.03

Programe din Fondul European pentru Pescuit <FEP| 156 05.01 ia 56 05-031

56 05

0

Finanțarea naționala

56 05.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.05.02

Cheltuieli neeiigitwle

56.05.03

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaoerare (IPA.. (56.07 01 la 56 07 03)

56 07

0

Finanțarea națională

56.07 01


hclm

Finanțarea externa neramfcurs3tila    56.07.02

Cheltuieli neeligibile    _ _ 56.07 03

Programe instrumentul European de Vecinătate și Partenehat (ENPI) (56.00.01 la 56.00.03)    56 03

_ Flnențarea națională _ _ _ 56.uk ji

Finanțarea exrema neramhursablla    _ _ 56 ;».< 02

Cheltuieli neetigioile    _ 56.08.03

Alte programe comunitare finanțate in penoada 2007-2013 (56 15 01 la 56.15.03>    56.15

_ Finanțarea națională    56,15.01

Finanțarea externa nerambursacnte    56 15.02

Cheltuieli neeligibile    56 15.03

Alte facliiaii si instrumente postaderare (56.16 01 la 56.16.03)    _ 66.16

Finanțarea națională    56 16.01

Finanțarea externa rerambursabila    56 '6.02

Cheltuieli neeligibile    5616.03

Mecanismul financiar SEEJ56 17 01 la 5617.03)    _ 50.17

_Finanțarea naționala    ___ - ' •

Finanțarea externa nerambursabda _ 5617 02

Cheltuieli neeligibile    56 17.03

Macaniemul financiar norvegian (56.10.01 'a 56 18 03!    _ 56.18

Finanțarea națională    _ 56 18.01

^Finanțarea externa neramoursabite    _ 56.18.02

Cheltuieli neeligibile    56.18.03

Programul de cooperam e‘vetiano-roman vizând reducerea disoantetiior economice si sociale in cadru Unmnu

turopere extinse (56 25 0* la 56.25.03)    _ 58 25

Finanțarea nalinnatâ    56.2501

Finanțarea externe nerambursabila _ 56.25.02

Cheltuieli neeligibile    _ ____ 56 25.03


As&tenid tehnică penln-_mecanisr,cle ^nanoare SEE 156.27.01 la 56 27.03)    5b 27

_    Finanțarea națională    _ _ __ 56.27 01

Finanțarea externa neramhursQbiis    _ 56 27 02

Cheltuieli neeligibile    _ _ _ 50.27.03

Tondui națion» pentru relații b laterale aferent mecanismelor financiare SEE (56 28.01 la 56.28.03)    56.28

Finanțarea națională    _ _ _ _58 28 01

Finanțarea extema nerambursabila    _ _    _ 56 28.02

_ Cheltuieli neehgibile    _ 56 28.03

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)    _ _ _ 70

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 +71 03)    71

Active five (cod 71 01 01 la 71.01.03+71.01.30)    71.01

Construcții    _    _ 71 01 01_

Mașini, echipamente si mijloace de transport    _ 71.01.02

Mobilier aparatură biroîtcâ și a le acsve corporale    _ 71 01.03

Alte active fixe _    _ _ _ 71.01.30

Reparații capitale aferente activelor fixe    71.03

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)    72

Active financiare (cod 72.01^01)    72.01

_Participare la capitalul socal al societatHor comerciale    72U1 01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE    _ 75

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)    _ 79

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)    81

Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE    81.04

TITLUL XVII PLAT» EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

(85.01)    84


Plăti efectuate in anii precedent! sl recuperate in anul curent    85.01

TITLUL XVIII REZERVE, EXCEDENT/DEFIC17 Excedent (92 01.97)

E»cedentu' secțiunii de dezvoltare Deficit (93.01.97)

Dtifidlul MHctiun T de dezvoltare

PREȘEDINTE SEDlNT A

anexa la

HCI. M NR

90

92.01

92.01.97_

93.01

93 01 97

;i M|UI •* "icT***

M »»tC


, ISA* >£

ANEX \ LA HCIM


JUDEȚ UUCONSTANTA

Unitatea administrată» - tarilorolă CONSTANTA

Insiituțe publică FonnuJar


ANEXA 2 BIS

BUGETUL


PE TITLURI DE CHELTUIELI. ARTICOLE SI ALINEATE, PE ANUL 2013

CAP. 55 02


DENUMIREA INDICATORILOR


Cod

Indica/oi


ml) ie»

Buget 2013 PREVEDERI ANUALE

TOTAL


TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)


500


_    _    _ J _ _

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79*84)

CHELTUIELI CURENTE (cod 10*20+30+40*50+51SF*55SF*57+59)TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)


Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 +10.01.03 la 10.01.08 *10 01.10 la 10.01.18+10.01.30)


Salarii de baza _ _ _ _ _ 10.01.01

Indemnizație de conducere    _ _ _ _    10Q1.03

Spor de vecnime    _ 10.0ȚQ4

Sporur pentru conoit»» de munca    10.01.05


Alte sporuri

10 31 06

Ore suplimentara

10.31 07

Fond de premii

10.01 08

Fonc pentru pcstun ocupate pnn cumul

10.01.10 _

Fond aferent oiatn cu ora

TJ.01.11_

Indemnizații piaîlte unor persoane dr afara unitetn

10.01.12

Indemnizații dc delegare

1001 13

Indemnizații de delăsare

1001 14

Alocații pentru transportul Ia si de •» tocul de munca

10 01 15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi satariâie m bani

10.01.30

Cheltuieli salariate In natura (cod 10.02.01 la 10.02.05+10.02.30)

10.02

0

Ticnele de masa *)

10.02.01

Nome ce hrana

10.02.02

Um’orme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu Folosita de salariat si famrf.s sa

10.02.04

Transportul la sl de la locul de munca

10.02.05

Alte drepturi satanele In natura

10.02 30

Contribuții (cod 10 03.01 Io 10.03.06)

10.03

0

Contribuții de asigurau sociale ce stai

10.03.C1

Contribuții de asigurau de șomaj

•ij 03.02

Contribuții de asigurarl secole de sanatate

10.03 03

Contribuit» de asigu'an pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

Prime de asigurare viață plătite de argajaror pentru 3rcajați

10 03 05

Contribuții pentru concedii si mitamnuatS

10.03.06

TITLUL II BUNURI Sl SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

1

Bunuri sl servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

0

Furnituri de birou    20.01.01

Materiale pentr j curățenie Incalzr. Iluminat si forța motnca Apa. canat si salubritate Carburanți sl lubrifiant;

Piesa de servmb T ransport

Posta telecomunicații. rscio, tv internet _Matcriale si prestar- de servicii cu caracr.er fui idional    _

Alte bunur. si servicii pentru întreținere si funcționare

Reparații curente

Hrana ,cod 20.03.01*20.03.02)

Hrana pentru oameni    __    _

Hrana pentru animale

Medicamente sl materiale sanitare (cod 20 04.01 la 20.04.04J

Medicamente Materiale sanitare Reactivi Dezinfectant!

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20 05.01 *20.05,03+20.05.30)

Uniforme ai echipament Lenjerie st aooaoorM de pat Alte obiecte de inventar

Deplasări, delăsări, transferări (cod 20 06.01+20.06.02)

Deplasări interne detașări. transferări Dtjplasan în străinătate

Materiale de laborator

Cercetare-dezvoltare

Cârti, publicații sl materiale documentare

Consultanta si expertize

20 0’ 02 20.Dl 03 20.01 04 20 01.05 20 01.06 20 01 07 20.01.08 20 01 09 20 01 30


20.02

20.03 20 03 01 20.03 02

20.04 20.04.01 20_04 02 20.0433 2004.04

11


20.05

20 05.01 20 05.03 20 05.30


20.06

20.06.01 20 06.02

20.09

20.10

20.11

20.12

pregătire profesionala

20.13

20.14


Protecția muncii

Muniție, furnituri si armament dc natura activelor fixe pentru armata    20 15

Studii ai cercetări    20.16

Plat» pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor    20,18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrâri și servicii de Interes public local, in baza

unor convenții sau contracte de asociere    20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritari publice locale    20 20

Meteorologie    20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor    20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor sl înghețurilor    20.23

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 ♦ 20.2402)    20 24

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe    20.24.01

Comisioane sl alte costuri aferente impmmulunlor interne    20 24.02

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni In reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor

legale    _ 20.25

Tlchete cadou    _    20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 ta 20.30.04*20.30 06*20.30.07*20.30.09+20.30.30)

_    2030

Reclama si publicitate    20.30.01

Protocol s* reorezenitre    20.30 02

Pnme dc asigurare rcn-v ata    20.30 03

Cmr-i    20.3004

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor    20.30.06

Fondul Pre.sedinteij"Fopdui conducătorului institute publice    20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare    _    20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii    20.30.30

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01*30.01.02)

Onhanzi aferente datoriei ouNce irterre directe

Dobânzi aferente c^edleior nteme garantate

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03*30.02.05)

_Dobânzi aferente datorie» publice externe directe    _

Dobânzi aferent creditelor tHieme contractate de ordonatoni de credite Dobânzi aferente creditelor extern garantate si/sau directe subimpnmutate

_Dobânzi aferente datoriei pubioe externe «ocale    ___

AMe dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.03* 30.03.05)

Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur Dobanda datorata trezoreriei slalu'ui

Docanz! aferente împrumuturilor temporare din trezoreria statului Dobânzi la opealiunile de lees-r.g_

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

Alte subvenții

TITLUL_V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)    _

fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

TITLUL VTTRANSFERURTINTRE UNITAT1 ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 511)1)

Transferuri curente (cod 51 01.01+51.01.03+91.01 05+51.01.14+51.01.15*51.01.24*51.0120+91.01.31*51.01.39 ♦ 51.01.4M1.01.49)

Transferuri către instituții publice

Ihclm \r

/A

30

30.01

30 01 01

499

469

30 01 02

499

30.02

0

30.02.01

30.02.02

—•

30.02.03

30 02 05

30.03

30.03.01

0

30.03.02

30 03.03

30.03.05

40

40.03

0

40.20

40.30

50

0

50.04

51 SF

0

51.01

51 01.01

0


ANEXA LA HCLM NR Z7.4&&


Acțiuni de sanatato    51.0* 03

Finanțarea aeropodurtor de interes local    51 01 05

Transferuri cm bugete •* consiliilor județene peittm finanțarea centreior de Zl pentru protecția copilului    51 01 14

Transferul din bugetele locale pentnj instituite rJ« «siAlanta sociala pentru persoareie cu handcap    51 01_ 15

Transferuri din bugetele consilîikx locale $i jucoter e parvnj acordarea unor aiutoare către unitățile adrmristrativ-

tMfilnnate în situații de extremă dificultate    _ _510124

Transferuri privind cortnbut» de asigurări sociale ce sănătate pentru persoanele 3fl3te în concediu penînj

creșterea copilului    _ 51.01.26

Transteruri pnvinc contribuțiile ce să latele pentru persoanele peneticiare ce ajutor social    _ 51 01.31

'ranstenjn din Cugetele consiliilor locale și ude|er»e pentru finanțai ea uniîățllor de asistență mecicosocaie    51.01 39

ransferun din bugetele 'ocale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății    _ 51.01.46

Transferuri din bugetele «ocale pentru finanțarea camerelor agricole    51.01.49

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01* 55.02)    _ 55 SF

A. Transferuri interne (cod S5.O1.18-f 55.01.54)    55 01

Alte transferuri curente cleme    55 C1 1E

T ransferun pentru achitarea obligațiilor rest3me calm furnizori de energie termica si ale centralelor de termos cane 55.0L54 B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01+55.02.04)

___    _    55.02

ContnOut» ș» cotizații la organisme iriternabonee    55.02.01

Alte transferuri curente în străinătate    55 02 04

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)    57

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)    57.02

Ajutoare sociale in numerar    57 02 01

ANEXA LA HCLMNR.Z%


/\ Jtcgre sociale r nai.i—

Tichete de crcso

Tichete cadou acordate penlrv cheltuieli sociale

TITLUL X ALTE CHELTUIEU (cod 59.01 * 59.02 * 59.08 *59 1Î+59.12 *59.15 +59.17

+59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)    _ _ _

Burse

Ajutoare pentru daune provocate 0e calamitățile naturale

Programe pentru tineret    _ _

Asociații ai fundații    _

Susținerea cultelor

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

Despăgubiri civile

57 02.02__

57.02.03

57.02.04

59    0

_ 59.01

59.02

9MB

59.11

59.12 59.15 59.17


Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de dreot privat _    59.20

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural    _ 59.22

Sume aferente plătii creanțelor salariate    59.25

Programe sl proiecte privind prevenirea si combaterea discnmlnarii    _ 59.30

Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințo    59.35

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80^81)    79

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.30)    80

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau actlvitatl finanțate integral din venituri proprii

Alte împrumuturi _ _

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81^02)

Rambursări de credit» externe (cod 81.01,01*81,01.02*81 01.05*01 01.06)

Rambursări de credite exterr e contractate de ordonaton- de credite

Rambursări de credite exlerrc din *oocul ce yaranlare    _

Rambursați de credite aferente dator iei publice externe locale

80.03 ' 80.30

81    0

81.01    0

Bî 01.01    _    _

Q1.0T02    _    __

81 01 05


anexa HCLM NRDiferențe de curs aferente datoriei publice externe    81.01 96_

Rambursări decredlte Interne (cod 81.02.01+81.02 02*81 02.05)    _ _ _ 81.02

Ramoursari de credite interne garantate    ___ _    81 02 01

Dierențe ce curs aferente datoriei publice interne    __ _ 8* 02.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale    _ _ 81,02_05

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

CURENT(85.01)    B4

Plăti efectuata in anii precedenU si recuperate in anul curant    85.01

TITLUL XVIII ^REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT    90

Excedent 92 01 96    92 01

Excedentul secțiunii de funcționare    92.01.96

Deficit 93 01.96    __ _ _ _ 93 01

Deficitul secțiunii de funcționare    _ _ 93 01.96

SECBUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70*79*84)

_    _ _ _ o

TTTLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)    51

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51 02.28+5Î.02.29)    51.02

Transferuri prentru finanțarea investițiilor ta spitale    51.02.12

Transferuri din bugetele loca-e pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sânâtâpi    51 02.28

Alte transferuri de capital către mstltutli publice    _    51.0Z29

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)    55

t)

0


A Transferuri interne (cod 5501.03+55.01.08 la 55.01.10 + 55,01 12 + 55.01.13 *55.01.15+55.01 28+55.01.42)

55.01

Programe cu finanțare rambursabila    _ _ _ _ 56 01.03

Programe PHARE ș sile programe cu finanțare nerembursabilâ    _ 55 01 08

Programe ISPA    _ 55.01 09

Programe SAPARD    _ _ 55.01.10

ANEXA LA HCIM M<.

Prcgrame de dezvoltare _    56.01.13

FondRomande Dezvollare Sociala    _    _    _    _ _    _ 55.01.15

QtwM&M neel gibiie ISPA    55 q-| 28

Transîcrjn din iMiaeiji loca> cârti asociaphe cIh dezvoltare iniercomunitarâ    55 Q* .42

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07 ♦ 56.08 * 56.15 la 56.18 *56.25*56 27*56,28)

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR ) (56 01 01 la 56.01 03)    _    56.01

Finanțarea naționalâ_    S8.0L01

Finanțarea externa nerambursabila    _    _    _    _    _    56.0102

_Cbe1luieli neehgibile    _    560^03

Programe din Fondul Social European (FSE) (56 02.01 la 56 02.031    56.02

Finanțarea națională    _    _ _ _    56 02.01

Finanțarea externa nerambursabila    56.02 02

Cheltuieli neeiigibile    _56 02 03_

Programe din Fondul de Coeziune (FC) (5603.01 la 56.03.03)    _ _    _    56.03

_ Fina^Jarea națională    56 03 01

Finanțarea externa nerambursabila    _______    56.03.02

CheltuieH neeligibiie _    _ _    56 03.03

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala JFEADR1 »56.04.01 la 56.04.03)_    56.04

Finanțarea națională    _ _ _    56.04.01

Finanțarea externa nerambursabila    _    56.W02

Cheltuieli neellglWte    _    _    __ __ __ _    56.04 03

Programe din Fondul European pentru Pescuit rFEP) (56.05.01 ls 56.05 03j_    _    _    _    56_05

Finanțarea nat’onalâ    66.0501

Finanțarea externa rerambursab'la _    56.06.02

Cheltuieli neeiigibile    56 05.03

-ANEXA La HCLM NR

Programe Instrumentul de Asistentă pentru Preaderare (IPA) (56 07 01 la 56.07 03)    _    56_07

Finanțarea naționala_    _ 56.37 0’

Finanțarea externa nerambursabila    _ 56 07.02

Cheltuieli neeligibile    _ _ _ _    56 07.03

Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08.01 la 56 08 03)_    _    5608

_ Finanțarea națională_    _ _ _ _ 56.0601

Finanțarea externa neranbursabila    _ _ 56 08.02

Cheltuieli neeligibile    _ _ _56.08.03

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (56 15.01 ?a 56.15.03) Finanțarea națională

Finanțarea externa nerarnbursabila_    _

Cheltuieli neeligiOrfe

Alte facilrtat» si instrumente posîaderare (56.16.01 la 56.16 03)    _

Finanțarea națională Finanțarea externa nerarnbursabila Cheltuieli neeligibile

Mecanismul financiar SEE (06.17,01 la 56 17 03)    _

Finanțarea națională    _

Finanțarea externa nerarnbursabila    _ _

Cheltuieli neeligibiîe    _

56.15 56/15.01 56 15.02 56 15 03

55J6 56.18 01 56 16 02 56.T6.03_

56.17 56.1701 56' 7.02 56 17 03


Mecanismul financiar norvegian (56.18 01 la 56 18 03)    _ _    56 18

Finanțarea naponeiă    _ _ _ &618JH

_ Finanțarea externa nerambursabila    _ _ 562.8 02

Cheltuieli neeligibiie    5646,03

Programul ae cooperare mvei^rc-roman viz3nd -«ducerea Glsporitatiior economice si sociale in cadnJ Uniunii Europene

extinse «56 2 5 01 la 56.25 .    _ 55.25

4NEXA l.A

HCI.M NR Jîțj-jMi


Finanțarea națională

56 25.01 5625.02 56.25.U3


Finanțarea externa nerambursanua Cheltuieli noeligibiie

Asistentă tehnirA pentru mecan«mRie flnanc-are SEE (56.27.01 <a 56.27 031    _ 56.27

_Finanțarea națională_ _ _56.27,01

Finanțarea externa neramoiirsafcila    _ 56.27.02

Cheltuieli noeligibiie    _ __ 56.27.03

Fondul na|>onal pentru rerialh bilete -<-iMrenl inecMiiUiiiitilor fu «anuare SEE (56 28.01 la 56.26.03)    56 28

Finanțarea naționala    _ 56.28 Oi

Finanțarea externa neramburaabila    _ 56.26 02

Cheltuieli neellgibile    56.28.03

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71*72*75)    _ 70

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 *7103)    _ __ _ 71

Active fixe (cod 71.0101 ta 7101.03*71.01.30)    _ _ 71.01

Ccnstrucții    71 01.01

Mașini, ecnipamente si miiloace de transport    _ 71.04 02

Mobilier aparatură brolicâ $» a'te active corporale    _ _ 71.0103

Afle active fixe    _ _71.0130

Reparații capitale aferente activelor fixe    _ 71.03

TTTLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72 01)    ”_    _    72

Active financiare {cod 72.01.01)    72.01

Participare la capitalul socsa1 al socetatilor comerciale    72.01 01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE    _ _ 7fl

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)    70

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)    81

81.04


Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

AXEX\ La

HCLMNR //fr z^i


TITLUL XVII PLAT) EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)

Plăti efectuate in and precadenti si recuperate in anul curent

TITLUL XVIII REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

Excedent (92.01.97)

Excedentul secțiunii ce dezvoltare    _

Deficit (93.01.97J_

Deficitul secțiunii de dezvoltare

84

85.01

90

92.01

92.01 07 93 01

93.01 97


PREȘEDINTE ȘEDINȚA\XPXA IA HCLM Nft


JUDEȚULCONSTANTA

Unitatea administrai^ - teritoriala CONSTANTA

Irifliituiiâ publică Formular

ANEXA 2 BIS


BUGETUL


PE TITLURI DE CHELTUIELI. ARTICOLE Sl ALINEATE, PE ANUL 2013

CAP. 61 02    mu Im

Bugel 2013

Cnri PREVEDERI ANUALE

DENUMIREA INDICATORILOR    ’ jndjcattx -

TOTAL

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

13325

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01 >79*84)

13325

CHELTUIELI CURENTE |cod 10*20*30*40*50*51SF+55SF*57* 59)

01

13325

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02*10.03)

10

3100

Cheltuieli salariate In bani (cod 10 01 01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.10 *10.01.30)

10.01

2387

Salarii de baza

10.01 01

2023

Indemnizație dc conducere

10 01 03

Spor ae vechime

10.01 04

Sporuri centru corwJnu de murea

10.01.05

Attfi sporuri

10.01.06

71

Oe suplimentare

10.01.07

Fond ce pcem-j

10.01.08

ANTA A LA lift M N?

Fonti pentru posturi ucupale prin a «mul

Fcrid aferent plătii cu ora

10.01.10

10.01.11

indemnizații plătite unor persoane din a’ara unitatu

10.01.12

Indemnizații ce delegare

10.01.13

Indemnizații ce detașare

10.01 14

Alocații pentru transportul la si do la locul de munca

10.01 15

Alocații pentru locuințe

10.01 15

Ahe drepturi salariate in bani

10.01.30

293

Cheltuieli salariale In natura (cod 10 02 01 la 10.02 05+10.02 30|

10.02

0

Tiuitele de masa *)

10.02.01

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02 03

Locuima ce serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04    _

Transportul ia si de ia locul de munca

10.02.05    _

Ahe drepturi salariale «n nalura

1002.30

Contribuții (cod 10 03.01 la 10 03 06)

10.03

713

Contribuții de ssiguran sociale de stal

10.03.01

Ș40

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

13

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10 03.03

135

Coniributii de asigurări pentru accidente de munca s> bol» profesionale

10.03.04

4

Pnme de asigurare viata plătite de angajator pentru angajați

10,03.05

Conlrioutii pentru concedii si indemnizații

10.03.06

2Î_

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

10225

Bunuri 31 servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

850

Furnituri de birou

20.01.01

50

Materiale pentru curățenie

20.01.02

încălzit. Iluminat si torta metrica

20.01.03

Apa, canai si salubritate

20.01 04

Carburanți si lubrrfienb Piese de scr-lmp Transport

Posta. telecomunicații radio, tv, internet

Materiale si prestări ce servicii cu zaraMr funcțional Alte bunuri si servicii pentru intrelirere si funcționare

Reparai ii curante

Hrana {cod 20.03.01+20.03 02)

Hrana pentru oameni _Hrana pentru animale

Medicamente ei matenaie sanitare {cod 20 04 01 la 20.04.04)

Medicamente Matenaie sanitare Reactivi Dezinfectant!

Bunuri de natura obiectelor de inventar {cod 20.05.01*20 05.03*20.05,30)

Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pal

_Afce obiecte de inventar

Deplasări, detasari. transferări {cod 20.06.01 *20 06 02)

Deplasări interne detașări, transfer An Deplasat in KlrâlnâtalB

Materiale de laborator

Cercetare-dezvoltare

Cârti, publicații si materiale documentare

Consultanta si expertiza

Pregătire profesionala

Protoctla muncii

•\NtX \ k*

hclm \r

20.01 05

80

20.01 06

20.01.07_

20 01 08

720

2O.01_O9 20.01 30

--—

20.02

50

20.03

0

20 03 01

20.03 02

20.04

0

20.04 01

20.04.02

20 04 03

20.04.04

20.05

278

20 05 01

250

20.05 03

20.05.30

28

20.06

0

20.06.01

20 06 02

20.09

20.10

20.11

20.12

20.13

10

20.14

HCLM STc


Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata Studii si cercetări

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor


20.15

20.16 20.18Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local. în baza unor


convcnțu sau contracte de asociere     20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale    20 20

Meteorologie    20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor    20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor sl înghețurilor    20.23

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 + 20 24.02)    20 24

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe    20.24 01

Comisioane si alte    costuri aferente împrumuturilor interne    20.24.02

Cheltuieli judiciare sl extrajudiciare derivate din acțiuni In reprezentarea Intereselor statului, potrivit dispozițiilor

legala     20.25

Ticnele cadou    20,27
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07*20.30.09+20.30.30)

Reclama si publicitate Protocol si reprezentare Prime de asigurare non-viata Chirii

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

Fondul Presedintelui/Fonrînl conducătorului inslitutie» publice

Executarea silita a creanțelor bugetare

Alte chelluiel' cu bunuri 31 servicii

TITLUL IlfDOBANZi (cod 30.01 la 30.03)

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30 01 01+30 01 02,


20.30    0012

20.30,01

20.30.02    _

20.30.03

20.30.04__380

20.30.06

20.30.07    _

20,30. OS    _    _

20.30.30    8632

30_ 0

30.01    0


Dobarzi aferente datoriei publiueinterne directe    _ _ _30.01.01

_Dcbanz' aferente creditelor imeme ggrantate _ _ 30-01.02

Dobânzi aferente datoriei publice externe {cod 30.02.01 la 30 02 03*30.02.05)    ,0

Dobânzi aferente datonei publice externe directe    30.02 0*

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii    de credite     30.02.02

Dobânzi aferente creditelor externe garantate 51/53U directe subimpnnnulale    _ _ 30 02.03

Dobânzi aferente datoriei pub'lce cxtemetocale    30.02.05

Alte dobânzi {cod 30.03.01 la 30.03.03* 30.03.05)    30.03

Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur    _ _ _ 30.03.01

Dobanda datorata trezorerie statulu»__    _ 3C:03 02

Dobanz- aferente niprumuturiior temporar© din tresare’ia statului    30 93.03

Dobanz- la opeahunlle de leasing    _ _ _ 30.03.05

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20*40.30)    _ _ 40

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif    40.03

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

_    40 20

Alte subvenții    40.30

TITLUL V FONDURÎ DE REZERVA (cod 50.04)    _ 50

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților local»    50.04

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITAT1 ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51 SF

Transferuri curente (cod 51.01.01*51.01.U3+51.01.05*51.01.14*51.01.15*51.01.24+51 01.26*51.01.31*51.01.39 ♦

51.01.46*51.01.49,

5L01

f ranstenjri către instituții publice    51 01.01

51.01.03

51.01.05


Acțiuni ae sanatate

Finanțarea aeroporturilor de interes ocat

anexa la

liCLM NR.

Transfcrur din bucetem consWior ,udctene pentru finanțarea centrelor de b pentru proiecția copilului    _    51.01.14

Transferuri din ouoete;e localepentru instituțiile oe as s ente sociala pentru persoanele cu handicap    51.01 15

Transferuri din bugetele consuMo»- locale șl Jucctene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile sdmtniwat'v-

tontorialefr situații de extremă dificultate _ 51.01.24

Transferuri privind cornr-bulia d« as cirân sociale oe sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentrd creșterea copilului    _ _ 51 01.28

Transferuri privind contribuțiile de sânâlate pentru persoanele beneficiare de ajutor social    _ J>1 01.31

T ransferundin bugetele consiliilor loca<e și județene pentru finanțarea unităților ae asestențâ medico-soc»aJe    51 01 39

Transferuri dir bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății    51 01 46

Transferuri din bugetele -ocaie pentru finanțarea camerelor agricole    51.01 49

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01* 55.02)    55JF

A Transferuri interne (cod 55.01.18* 55.01.54)    55.01

Alte trensferen curente interne    55.0118

T ransferjn pentru achitarea oblgaliilor restanțe către fijrrbzocu de energ-e termica st ate centralelor de termoflcare 55.01.54 B. Transferuri curente in străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01*55.02.04)

_    _ _    _    55.02

Contribuții ș* cotizații la organsme internaționale    55.02.01

Alte transferuri curente In străinătate    55.02 04

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)    ”    57

Ajutoare s oct ale (cod 57.02 01 la 57.02.04)    57.02

Ajutoare sociale in numerar    57 02.01

Aiutoare sucale in natura    57.02.02

Ticnete de cresa    57_02_03

Tchete cadou acordate pentru cheltuieli socialo    57.02.04

HCLM NK

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12+59.15 *59.17

+59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)

59

0

Burse

59.01

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

Programe pentru tineret

59.08

Asociații si fundații

59.11

Susținerea cultelor

59.12

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

Despăgubiri civile

59.17

Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat

59.20

Acțiuni cu caracter 9tiintific si social-cultural

59.22

Sume aferente plății creanțelor salariate

59.25

Programe sl proiecte pnvind prevenirea si combaterea discriminării

59.30

Sume alocate pentru sprijinirea construirii de toculnțe

5935

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80 03+80 30)

B0

împrumuturi pentru Instltutil sl servicii publice sau activitatl finanțate integral din venituri proprii

80.03

Alte împrumuturi

80.30

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01*81.01.02+81.01.05+81.01.061

81.01

0

Rambursări de credite externe contractate de ordonatori de credite

81 01 01

Rambursan de credite externe din fondul de garantare

81.01.02

Rambursări de credite aferente «Jalonai publice externe locale

81 01 05

Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

61.01.06

Rambursări de credite Interne (cod 31.02.01+81.02.02+31.02.05)

81.02

0

Rambursan de crecite interne garantate    81.02.01

Diferențe de curs aderente datczie- publice interne

81.02 02

Rambursan de credite afe-enre datoriei publice interne tocate

81.02.05

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT1 SI RECUPERATE IN ANUL

CURENT(85.01)

84

0

Plăti efectuate in anii prer.edenti si recuperate in anul curant

85.01

TITLUL XVIII REZERVE, EXCEDENT/DEFICtT

90

Excedent92 01 96

92 01

Excedentul secțiunii oe funcționare

92.01 96

Deficit 93.01.96

93.01

Daficllul secțiunii de funcț.cnare

93 01.96

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79*84)

0

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0

Transferuri decapitai (cod 51 02.12+51.02.28+51 02.29)

51.02

0

Transferur prenlru finanțarea investițiilor ia spitale

51.02.12

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

51 02.23

Alte transferuri de capite' către instituții publice

5107 29

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0

A. Transferuri interne (cod 55.01 03*55.01.08 la 55.01.10 * 55 01.12 + 55.01.13 +55.01.15+55.01.28+55.01.42)

55.01

_ 0

Pnxjrame cu finanțare rambursabila

55.01.03

Proțrame PHARE și alte programe cu finanțare nerambureebtlA

55.01.08

Programe ISPA

55 01.09

Programe SAPARD

55 01 ig

Programe de dezvoltare

55.01 13

Fond Roman de Oezvolia’e S>:oa

55.01 15

Cneltuiel' neehgibiie ISPA

55.01.28

A VEXA

HCLMXrTransferuri din Dugelul lucal către asociațiile de dezvoltare intcrcomur'rtara    55.01.42

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod

56.01 la 56.05*cod 56.07 * 56.08 * 56.15 la 56.18 *56.25*56.27*56.28)

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR ) '56 01.01 te 56.01.03) Finanțarea naționala

Finanțarea externa nerambursabila    _ _

Cheltuieli neeligibiie    _ _ _

Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02 01 ia 56.02.03)

Finanțarea națională_    _ _

Finanțarea externa nerambursaol'a    _

_ Cheltuieli neeligibile    ___ _

Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56_03 01 la 56 03.03)

Finanțarea națională Finanțarea externa neramburșabla Cheltuieli neeligibile

56.01 56.01.01 56.01.02 56.01.03

56.02

56.02.0_1_

58.02.02

66.02.03


55.03

56.03.0X

56.03.02

56.03.03


Programe din Fondul European Agncol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04.01 la 56.04.03)    56 '34

Finanțarea națională    _ _ _ 56.04,01

Finanțarea extema/ierambursabila    56 O* 02

Cheltuieli neeligibile _ _ _ 56.<M-.03

Programe din Fondul European_pentnj Pescuit (FEP) (56.05 01 la 56.05.03)

Finanțarea națională _ _    _

Finanțarea externa rrerambursabila    _

_ Cheltuieli neeligibiie    _

Programe Instrumentul de Asistență penlru Preaderare (IPAi 156.07.01 ia 56 07 03) _ Finanțarea națională    _ _

56.05 55.05.01 56 05 02 56 05 03


56.07

560701


Axex.s IHCXM NhFinanțarea externa nerambursabila

56 07 02

Cheltuieli neeliaibile

5607.03

Programe Instrumentul European ee Vecinătate și Parteneriat (ENPb <56.08 01 la 56 08 03)

56.09

0

Finanțarea naționala

56 08.01

Finanțarea externa nerambursabila

56 08 02

Cheltuieli neeligibile

56 08 03

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (56.15 01 la 56.15 03)

56.15

0

Finanțarea națională

56 1 501

Finanțarea externa nerambursabila

56 15 02

Cheltuieli neeliaibile

56 16 03

Alte facilitați si instrumente pcstaderare (56.16.01 la 56 16.03)

56 *6

0

Finanțarea națională

56 16.01

Finanțarea externa nerambursabila

56 16.02

Cheltuieli neeligibile

56 16.03

Mecanismul financiar SEE (56 17 0* ta 56.17 03>

56 17

0

Finanțarea naționala

56 17.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.17.02

Cheltuieli neeligibile

56 17 03

Mecanismul financiar norvegian (56.18.0’’ la 56 1 fi 03)

56.16

0

Finanțarea națională

56.18.01

Finanțarea externa nerambursao-la

56 18.02

Cheltuieli neeligibile

56 18 03

Programa do cooper-ve ekeba“© 'oman vizând reducerea dtscantatilor economica st sortate n cadrul Uniunii turopene extinse <56.25 01 0 56 25.03}

56 25

0

Finanțarea națională

53 25 01

Finanțarea externa nerambursabila

5625 02

Cheltuieli neeligibile

56 25 03

AWFV HCLM Kfc

Astsțenfcâ Tehnică pentru --ecan'Smee financiare SEE 158 27 01 Ia 56 77 03)    _ _    56.77

Finanțarea națională    _ 56,27.01

Finanțarea e^ema nerambursabila    _ _ 56 27 02

_ Cheltuieli reeiigibiie    _ B0 27 03

Fondul naponai pentru relații bilaterale aferent mecanismelor finaroare SEE |56.28 01 la 56.28 03)    $6.28

Finanțarea națională    56 28 01

Finanțarea externa ne rambursabila    56.28 02

Cheltuieli neeligibile    _ __ 56 28 03

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 7U72+75,    70

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 ♦ 71.03)    71

Active fixe (cod 71.0T01 la 71.01.03*71.01 30)    71.01

Construcții    71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport    _ 71 01.02

Mobilier, aparatură birulicâ și alie active oorporale    7101.03

Alte active fixe    _ _ _71-01.30

Reparații capitale aferente activelor fixe    71.03

TJTLULXM, ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)    72

Active financiare (cod 72.01.01)    72.01

Participare la capitelul social a societăților comerciale    72.01.01

TITLUL XN FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE    75

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81) __    _ _ 79

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)_ _ _81

Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE    81.04

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANI, PRECEDENT! 3, RECUPERATE ,N ANUL CURENT (85.01)

84

Plăti efectuate in and precedent! si recuperate In anul curent    85.01

TITLUL XVIII REZERVE. EXCEDENT/DEHC1T Excedent (02.01.97)

Excedentul secuunil de cteivoharș_

Deficit 193.01 97)

DeftgtU1. secțiunii de de/voltare

PREȘEDINTE SEDIMÎA

AMfXA L \ HCLM Nft

90

92.01

02.01,97

03.01

93.01.97


• I Mb*ASV.X A LA HC1..M ?<R


JUDEȚUL CONSTANTA

Unitatea aominisvativ - teritorială CONS i AN 1A

instituția publica Formular


ANEXA 2 BIS

BUGETUL


PE TTTLURI DE CHELTUIELI ARTICOLE 31 ALINEATE. PE ANUL 2013


CAP 65.02


mu iei


DENUMIREA INDICATORILOR


Cod

indicator


Buget 2013 •REVEDERI ANUAL

TOTAL


TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA OE FUNCpONARE+SECȚlUNEA DE DEZVOLTARE)

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+70+M)

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

120507


TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

Cheltuieli salariaie In oam |cod 10 Ol.01+10 01 03 Ia 10.01 03 +10 01.10 la 10.01 16 *10.01.30)    _

Salam de oaza    _

îndemn» /al ir oe neîndurare    _

Spor de vechime _

Sporun pentnj condiții de munca _

Alte sporuri Dr6 suplimentare

128507

01

12B587

10

113344

10.01

93166

10.01.01

80727

10 01 03

10 01 04

10 01 05

707

10 01 06

1702

10 01 07


Apa cana, si salubritate CartJurantt =*, lubrifiant»

P.-ese de setvnib Transport

Posta, telecomunicații, radio, tv internet

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcționai    _

Atle bunuri su servicii pentru ’rtretinere sl funcționare

Reparații curente

Hrana (cod 20.03.01 *20.03.02)

Hrana pentru oameni

Hrana pentru animale    _

Medicamente si matenale sanitare (cod 20.04 01 la 20.04.04)

Medicamente Materiale sanitare Reactiv,

De2infectanti

Sunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03*20.05 30)

Uniforme si echipament Lenjerie si accescni de pat Alte obiecte de inventar

Deplasări, detașaiI. transferări (cod 20.06.01+20.06.02)    _

Deoi<*s*n vreme. detașări, transferări Depiasar. fn străinătate

Materiale de laborator

Cercetare-dezvohare

Cârti publicații si materiale documentare

Consultanta si expertiza

Pregătire profesionala

20.01.04

*070

20.01 05

25

20 01 06

5

20 01 07

51

20.01 08

161

20.01.09

136

20.01.30

264

20.02

390

20.03

0

20.03.01

20 03.02

20.04

2

20.04.01

7

20.04.02

1

20 04.03

0

20.04.04

0

20.05

77

20.05.01

0

20.05.03

4

20 05 30

73

20.06

11

20.06.01

11

20.06.02

0

20.09

1

20.10

0

20.11

9

20.12

n

20.13

8

WXA La hclm m

Protecția muncii

Muniție. Furnituri sl armament de natura activelor fixe pentru armata

Studii ai cercetări

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrâri și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale Meteorologie

Finanțarea acțiunilor dm domeniul apelor

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

Comisioane sl alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20,24,01 ♦ 20.24.02)

Comisioane si alte costuri aferente Triprumutunlor externe Comisioane si alte costuri aferente mprumuturllor interne

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni In reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale Tichete cadou

Alte cHbiiuibIi (cod 20.30.01 la 20 30.04*20.30.06*20.30.07*20 30 09*20.30.30)

Reclama tti publicitate Protocol s» reorezentarb Prme de asigurare non-v»ata Chini

Prestări servicii pemru t-ansmiterez drepturilor

Fondul Prescdimeiui/Fondul concuc3torului in&tttulteH publice

Executarea sMica a creanțelor bugetare

Alb cheltuieli cu bunuri si servici’

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

20.14


13


\\E\ iflClM NK20.15

20J6    0

20 18

20.19

20.20

20.21

20.22 _

20.23

20.24    n

20.24.01

20.24.02    __

20.25 20.27

20.30    53

2030.01    _ 1

20 30.02 20 30 03

20 30 04    7

20 30.06 _ 5

20.30.07

20.30.09

20.30.30    _ 45

30    0


Dobânzi aferente datorie» publice interne (cod 30 01 01*30.01.02)    30.01

Dobânzi aferente datoriei pjo'ice interne directe    30.01.01

Dobânzi afarens» creditelor interne garantai©__ 30.01.02^

Dobânzi aferente datoriei puoiice externe icod 30.02.01 le 30.0X03*30.02.05)

Dcnarțyi aforeme dalone» puhlice externe directe    _ _ 30 02 01

î>rtanzi aferente creditelor externe contractate ac o'donatori de creoite _ 30 02 02

Dobânzi aferente creditelor externe garantate $,/sau directe subimprumutate    30 02 03

Dobânzi aferente caloriei publice externe ioca e    _ 30 02 05

Alte dobânzi (cod 30.03.01 ta 30.03 03* 30 03.05)    _ 30.03

Dcbanzi aferente mprumUurilor din fondul de tezaur    30 03 01

Dobenda datorata trezorerie» alaiului    30.03.02

Dobânzi aferente imprumutur.lor temporara rim trezoreria statului    30.03.03_

Dobariz* la opeabunile de eas<r<    _ _ 30.03 05

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03*40.20*40.30)    40

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț și tarif    40.03

Subvenții pentru compensarea creșterilor noprevizionate ale preturilor ia

_combustibili    40.20

Aite subvenții    40.30

TITLUL V FONDURI DE    REZERVÂȚcod    50.04)    50

Fond de rezerva bugetara la    dispoziția    autorităților locale    50.04

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI

PUBLICE (cod 51.01)    51 SF

Transferuri curente (cod

51.01 01*51 01.03*51.01.05*51.01.14*61.01.15*51 01X4*51 01.26*51.0t 31*51 01 39 *

51.01.46*51.0149)    51.01

Tninslerur cave instituții publice    5ț qi qt

Acțiuni de sanstele


_ _51 01.03


Finanțarea aeroporturilor de interes >ocal    51 01.05

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru fin3ruarea centrelor de zi pentru protecția cooliuiui    51 01 14

Transferul din ni getele tocate pentru instituțiile ce asistenta sociala pentru persoanele

cu nandicap    _ _ 51 01 Io

Transferuri din bugetele consiliilor 'ocale și juoetene pentru acordarea unor ajutoare

către jmtâtiie administrativ-teritoriale in situații de extremă dificultate    51 01.24

Transferuri pm/ind contribuția do asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului    51.01 26

Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoar>eie beneficiare de ajutor

social    51.01.31

Transferuri din bugetele consiliilor ocale și iuaețene pentru finanțarea unităților de

asistență medico codate_ 51 ;01.39

Transferuri cin bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniu'

sănătății__ 51.01 46

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole_51.01.49

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)    _ 55 SF

A.    Transferuri Interne (cod 53.01.13* 55.01,54)    55.01

Alte transferuri curente interne    55 01 18

Transferuri pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de energie termica si

ale centralelor de iermoficare    55.01.54

B.    Transferuri curente in străinătate (către organizații internaționale) (cod

55.02,01*55.02.04)    5502

Cornrbutii și cotizat!» la organisme internaționale    55 02.01

Alte transferuri curente in Blrâinâlate    55 Q2.04

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)    57

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)    57.02

Ajutoare socialo in numerar    57 02 01

ANEX.VLA HCLM K?


Autoare sociale m natura    57.02.02

î -chete de cresa    57.02 03

T cheie cacou acordate pentru cheltuieli sociale    57.02.04

TITLUL X ALTE CHELTUIELI [cod 59.01 + 59.02 ♦ 59.08 *59.11 *59.12

*59.15 *59.17 *59.20+59.22 *59.25 +59.30*59.35}    59

Burse    _ _59.01

Ajutoare pentru daune provocate dc calamitățile naturala _ 59.02

Programe pentru tineret    59.08

Asociații sl fundații_ _ 59.11

Susținerea cultelor    59.12

Contribuții la salarizarea personalului neclerical    59 15

Despăgubiri civile     59.17

Sume destinate finanțam programelor sportive realizate de structurile sportlvo de drept

privat     59.20

Acțiuni cu caracter științific si socol-cultural     59.22

Sume aferente plății creanțelor salariate    59.25

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării    59.30

Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe    59.35

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)     79

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.30)    _ 80

împrumuturi pemru instituții sl servicii publice sau activitaii finanțate Integral din

venituri proprii    80.03

Alte împrumuturi     80.30

TITLUL XVflRAMBURSARI DE    CREDITE (cod 81.01 +81.02)    81

Rambursări de credite externe tcod Bl.01.01*81.01.02+81.01.05*81.01.06)    8101

Ramburscn de credite externe sontractate da ordonatorii de credite    _ 81 01 01

Ramburssr de credite externe din fondul de garantare    81 01 02

Rambursări da credita aderente calorie, publice externe locale    81 01.05

__Diferente ce curs aferente datoriei publice externe    _ 81.01 06

Rambursări de credite interna (cod B1.02.01*81.02.02*81.02.05)    _ 81.02

Rambursări rte credita interne garantate    81.02.01

Diferențe ce curs aferente datonei publice interne___    91 02.02_

_ Rambursau ue credite aferenta datoriei publice nteme tocate__    9* 02 05

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI 51 RECUPERATE

IN ANUL CURENT(85.01)    _ 84

Plăti efectuate in anii precadenti si recuperate in anul curent    85.01

TITLUL XVIII REZERVETeXCEDENTZDEFICIT    90

Excedent 92.01 96    92 01

Excedentul secfiun» de funcționare    92 01 96

Deficit 93.01.96     93.01

Deficitul secțiunii de funcționare _ _ 93.01.98

ANEX

IICLM NR.


SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51♦55+56+70+79+84)

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

Transferuri de capital (cod 51.02 12*51.02.28*51.02.29)    51.02

Transferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale    51.0212

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din

domeniul sănătății_    51 02 2B

Alte rransfenjn de capital calre instdulîi publice    _ 51.02 29

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.011    55

A. Transferuri Interne (cod 55.01 03*55 01 08 la 55.01.10* 55 01.12 * 55.01.13

*55.01.15*55.01.28*55.01.42)    55.01

Programe eu finanțare rambursabila    _ 55.0L03

Programe PMARE ș; aii» programe cu finanțare nerambursabilă    55 01.08

Programe ISPA

55 01 09

Programe SAP ARD

5501 10

Programe de dezvoltare

5501 13

Fond Rornari de Dervo-tare Socia e

55 01.15

Cheltuieli nealigibile ISPA

55 0128

Transferuri din bugetul local câîre asoc»a|H'p de ile/vuitare «'teroomiinitatâ

55 01 42

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile

(FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07 ♦ 56.08 + 56.15 la 56.18

+56.25+56.27+56.28)

56

0

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională iFEDR | (56 01 01 la

56.01.03)

5601

0

Finanțarea națională

56 01 01

Finanțarea externa nerambursabila

56.01 02

Cheltuieli neeligibile

56 01 03

Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02.01 la 56.02.03)

56 02

0

Finanțarea națională

56.02.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.02 02

Cheltuieli neeliglbile

56.02.03

Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03.01 la 56 03 03)

56.03

0

Finanțarea naționala

56.03.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.03.02

Cheltuieli neehgibUe

56.03.03

Programe din Fondul European Agricol ce Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04.01 la

56 04 03)

56 04

0

Finanțarea naționala

56 04 01

Finanțarea externa neramoursabiia

56.04.02

Cheltuieli neeiigibiie

56.04.03

Programe din Fondul European pentru Peșcuq (FEP) (56 05 01 la 56 05.031

56.05

0


anexa •hclmnp


HkLM NK


Finanțarea națională

Finanțarea externa nersmcursaoita Cheltuieli neeligibile


56 05 01 56.05 02 56.05 03


Programe Instrumentul de Asistențe pentru PreaJer3re ilPAjj 56 07.01 la 56.07 03)

Finanțarea naționala    _

Finanțarea externa renambursabUa

Cheltuieli neeligibile ______

Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENP1) (56.08 01 la

66 08 03)____

_Finanțarea națională_

Finanțarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile    ___


56 07 56 07 01 56 07 02 56.07-03


56.08 56 08 01 56.08.02 56.08.03


Alte programe comunitare finanțate in penoada 2007*2013 (56 15.01 ta 56.15 03) Finanțarea naționaâ Finanțarea externa nerambursaoila

_Cheltuieli neeligibile_ _

Alte facilitați si instrumente postaderare (56 16 01 la 56 16.03)

Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursaoiia


Cheltuieli neeligibile


Mecanismul firandar 5EE (56.17.01 la 56.17 03) Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Mecanismul firanda^ norvegian (56 18 01 la 56 18.03)

I    Finanțare» naționa»â

_Finanțarea externa neramaursabila


56.15 56 15.01 56 15.02 56 15.03

56.16 56 16 01 56 16 02 56 16 03

58 17 56 17 0i


56 17 02 56.17 03

56 18 56.18.01 56.18.02


Cheltuieli nesligibile    5618.03

Programul de cooperare 8'veiiana-romar. vizând reducerea aispamaoior economice si soc«aie

in cadrul Uniunii Europene extinse (56 25.01 la 56 25 03)    56 25

Finanțarea națională    56.25.01

Finanțarea externa nerambursaoiba _ 56 25,02

Cheltuieli neeligibile    56,25.03

Asistența tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27.01 la 56.27.03.»    56.27

Finanțarea națională_ 56.27    01

Finanțarea externa nerambursabila    56.27    02

Cheltuieli nesligibile _     56.27    03

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare 5EE (56.28 01 la

56 28.03)    5526

Finanțarea națională_ 56.28.01

_ Finanțarea externa nerambursabila    56.28.02

Cheltuieli neebgibile____ 56.28.03

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)    70

TULUL XJI ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03)    71

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01 30)    71.01

Construcții    71 01 01

Mașini, echipamente si mijloace de transport    71 01 02

Mobilier, aparatură birolica și site active corporale    71.01.03

Ane active fixe____ 71.01 30

Reparații capitale aferente activelor fixe    71.03

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)___ _72

Active financiare (cod 72.01.01)    72.01

Participare la capitalul social al societăților comercial©    72 01 0*

TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE    75

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)_ _79

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)

81

0

Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

81.04

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN

ANUL CURENT (85.01)

84

0

Plăti efectuate In anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

TITLUL XVIII REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

Excedent (92.01.97)

92.01

Excedentul secțiunii de cezvoltare

92.01.97

Denctt 19X01.97}

93.01

OefCflUl secțiunii de dezvoltare

93.01.97

AHEXA I A

JUDEȚUL CONSTANTA

unitatea administrativ • lentnrlaid CONSTANTA IndllUtiH pdîilltx_

Pamuta,    |    ANEXA 2 BIS

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI. ARTICOLE Șl ALINEATE. PE ANUL 2013

LAR W 02    nai »

DENUMIREA INDICATORILOR

Ccd încolo»

Bopwi 2013

PREVEDERI ANUAL E

TOTAL

TOTAL CHELTUIELI 1 SECȚIUNEA DE FUMCȚIONAR£*S£CȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

4452

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01*79*34)

4230

CHELTUIELI CURENTE (cod 10«2<J*30+40*50*51SF*55SE*57*59)

01

4230

TTTl UL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10 01*10.02*10.03)

10

4100

ChftltuiH) satanale m bani (cod 10.01.01*10.01.03 la 10.01.03 *10.01.10 la 10 01 16 *10.01.30)

10.01

1212

Saioni de bâo>

10.01.01

2970

IfxJerTiiiualie da cnnrti irere

10.01.03

0

Spuf .!« ywcnime

10.C1.04

0

Sporuri penuu contfVi de mir-cs

10,01.05

0

A(r& sporun

10.01.06

0

Ore suplimentare

10.01.07

0

Fond de trame

10.01 X»

0

ANEXA LA HCt \î NR Jfy 'W}

rrrd pcntrv posturi ocupate prin cumul

1001 10

rurxj aferen» i'Utir eu ora

10 01.11

0

Indemnic-n • pocite unor persoane din afara i. rotati

10.01 12

0

indHfnniiatr, de delegare

lu.tn 1:1

a

liwînmnizjî. d; detașare

10 01.14

n

Alocații pentru transportul ta s» de la locul du rnunua

*001-15

0

Alocații pentru (mărne

10.01.16

0

Alic drepiun salariate Ir bani

10.01.X

242

Cheltuieli salariate in natura <cod <0 0? 0, la 10 02.05+10.02.30)

10.02

0

Tlcnete de masa’i

10.02.01

0

Norme de hrana

10.02.02

0

Jr.Torme » echipament obligatoriu

10.02.03

0

Lcounta oe serviciu folosita de șatena:»lamiib sa

10.02.04

0

Transportul o si dc le locul de munca

10 02 06

0

Alte dreptun saiarieuo in natura

’ 002.X

a

Contribuții |cod 10 03.01 la 1D.D3.06)

1003

888

Contnpurji do «»yurarl «coaie de stat

1003 01

663

ComnbwW ce asiguri de somai

■>0 03.02

ie

Contnbutil oc asiouiar sr/c«ie de «anatatt

*0.03,03

187

Contribuții dn «sigurar penau accidente iVț munca si boli profesionale

•41.113 04

6

Pnmn de asigurare viață plafru» de angajator pentru angaraț

10 03.05

0

Contribuții pentru conced# sl Indemnizații

10.03.06

33

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cud 20 01 la 20 06*20 OS la 20.16*20.18 ia 20 25*20.27*20.30)

20

Z)

Bunuri al servicii {cod 20.01.01 ia 20.01.09*20.01.30)

20.01

0

Fumitun cr bVXMJ

20.01.01

0

Materiale pemru curaieme

A) IU IW

0

încălzit. Iluminai * foite momea

20 JOI.03

0

Apa. canai si «fttubmale

2001 04

u

HCLM N'R yfy'

Carburanți s< lubrifiant;

20.01.05

0

Piese ce scnimb

20.0l.0fi

0

Transport

20.01.07

0

Pnste. tetecomuniGalii radio Tv. Internet

20.01.03

0

Materiale ai prestan da servo cu caracter funcționai

20 01 00

0

Alte bunun si servicii pentru întreținere funcționara

21)01 30

0

Reparații curente

2002

0

Hrana (cod 20 03 01+20.03 021

20.03

0

Hisna pentru oameni

2C.03.01

0

Hrana pentnj animale

20.O3.U2

6

Medicamente 8< materiale sanitare (cod 20 04.01 la 20.04 04)

20.04

0

Medicamenta

20.04.01

II

Materiale» sanitara

20 04.02

0

Reactivi

20 04 03

0

Dezfrifâdtanli

20 04.04

0

Bunuri de natura obiectelor de Inventar <cod 20.05.01+20.05.03*20.05.30)

20 05

0

Uniforme si echipamom

20.05.01

0

Lenjerie si accesoK de pat

20.05.03

0

Alto obiecte do Inventat

20.05.30

0

Deplasan, delăsări, transferări (cod 20.05.01+20 06.021

20.06

0

Deplasan interne, detașări, transferări

20.06.01

0

Deplasări in străinătate

20 06.02

0

Materiale de laborator

20.09

D

Carcatara-dezvoltare

20.10

0

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0

Consultanta sl expertiza

20.12

0

Pregătire profesionala

20.13

0

Proiecția muncii

20.14

0

\NF\*LA HCLM NE

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.13

0

Studii ai cercetări

20 16

0

Plăti pentru finanțarea patrimoniului geneț.c ai animalelor

20 18

0

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de Interes public local, in oaza unor convenții «eu contracte de asociere

20.19

0

Reabilitare Infrastructura program inundații pentru autorrtati publice locale

20.20

0

Meteorologie

20.21

0

Finanțarea acțiunilor din domeniu» apelor

20.22

0

Prevenirea si corn bat srw Inundațiilor si înghețurilor

20.23

0

Comisioane s. alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20 24 Ol ♦ 20.24.02)

20.24

0

Comisioane» sl jl'.e co»vri atereHe împrumuturilor externe

20.24.01

0

Comisioane si alte costuri atem-to rn«umuturifor interna

20.24.02

0

Cheltuieli Judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20 25

0

Tichete cadou

20 27

0

Alte cheltuieli (cod 20 30 01 Io 20.30 04+2D 30.06*20.30.07*20.30.00*20 3O.3O|

20.30

20

Rectama si oubhdtolto

20.30.01

0

Protocol si reprezentam

20.30.02

l)

Prime as askjur-rm non-ylst3

20.30 03

0

Chim

2O.:UMM

0

Presîa/i i»/w» :entru transmiterna drepturilor

211 'Ml 06

0

Fondul PmHanintel^i'Foncu' corni,.«clorului instituție' put

2QJO.C7

0

Executarea cJMIa a crcanteto* bugware

20.30.09

0

Ait« cheltuieli cu bunun si .Mersi-ii

20.30.30

20

TITLUL in DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0

Dobânzi Aparente datoriei publice Interne {cod 30.01.01 ♦ÎO 31.02)

30.01

0

IA

'HCLM Nk /Tfr

Ocnanzi aferenu datorisl publici* interne dlrecm

30.01.01

0

Do&wnzi aferente eruditelor Interne o^nntatc

3001 03

0

Dobânzi <*terante datorie» publice extern* (cod 30.02.01 te 30 02.03*30.02.051

30.02]

0

ttabanz: «f»n?.nl5 daloo-M publica cxler n directe

3C.O2.Oi

0

Onfcar.zi afemnie credkettK ezferre eonii udare de ordonai:»ni de credite

3G.02J.»

0

Dobânzi aferente cr«dit5>.y externe ij*rarnato si»'sau d'racle- sup«mprumiitaic

3C.O? 03

fl

j Dobânzi df«reni& datora- publice cxterrw locale

30.02.05

0

Alte dobânzi (cod 30.03.01 U 30.03.03* 30.03.05)

30 03

0

Dc barzi aferente mpnjrnutunkx d>r, htndLi de 'jjzaur

30.1)3111

0

Oocanoa datorata (rezcrenio statuiu

3003.02

0

Dobânzi aferenta împrumuturilor temporara cin trezuiena statului

30 05.03

0

Dobanzj ia upeaîrun.k. de iea«ng

3003,05

0

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03*40.20*40 30)

40

0

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și lard

40.03

0

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevlzionate aie preturilor la combustibili

40.20

0

AJte subvenții

40 30

0

TITLUL V FONOURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locala

50 1)4

0

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITAD ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51 SF

D

Trensferuri curente (cod 51.01.01 *51 01.03*51.01 05*51.01 14*51 01.15*51 01 24+51 01.25*51 D» 31+51.01.33* 51.01.46*51.01.49)

51.01

0

1 ransfouri L3»fn? instițu V* puelice

ĂI 0101

0

Aelinni de sanalaln

51 Ol 03

II

1 (nantareu aeronortunlor de interes cea

51 01 05

ANfcXA LjS lltl M Nh

Ttanafanjn din bucjeieiH uinsiliilof Judeteriu pentru finanțarea cartofe.»* de 21 centru proKcta sr.p.iuiui

51 01 14

0

Transferuri din buu'ilnle locale pcnrru natilutflle de asistenta sociHte pentru persoanele cu handicap

51 01 15

0

Trarmlwvn din puotriefe rnnBilHlo» locale ? luitefene pentru scoaterea unor ajutoare cafea umtăoie earruntSTOtfv-te•• tonale Tn situații oe «sxirund dificultate

Pi 0) 24

0

Tianafcn,- privind oontntmția ce asigurări atxăaie d* slrăutc pentiu i^nsoaneie aflate In com<.-*-iu pentru creșterea copilului

51 Ol ?e,

0

Transferuri privind ccritrtsuțîiie de numărate pen*.^ persoana»* l^wienciene rio ajutor *oas»

51 01.31

u

Transîerun dm aucetelc consMiimr osale și Județene pentru finanțarea umlaifard» asistență medtcxwo«uaie

51.01.39

0

Translemn din bugete'* locale pentru fioaniarea zholtuieilior curente .im domeniul sftnâtâțj

51 Ot 46

0

Trensferur din bugetele loeate pentru finanțarea camerelor sqdcote

51.01 49

0

TITLUL VII AL TE TRANSFERURI (Cod 55.01* 55.02)

55 SF

u

A. Transferuri interne |cod 55.01.18+ 55.01.54)

55.01

0

A*te transferuri curente rnteme

55.01.16

0

Transferul pentru achitarea obtigafritor restante unire fennznrii de energie tenraca c 3ie contrate).» de twmoficare

55.01 M

0

8 Transfentrt curente în străinătate (câtr« organizații internațional») (cod 55.02.01*55 02.04)

55.02

0

Contnnuln ș« cod2aty ia onjHnwme Intemațlono»»»

5*02 D1

0

Aiie îranîîenx .urente în străinătate

55.02.04

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57 02)

57

110

Ajutoare sod»l« (cod 57.02.0? »a 57.02.04)

57 02

nu

Ajutoare scciale In numerar

57 02 01

tW

Ajutoare suc^in rotară

57.02.02

»

T)chara ce ere sa

57.02.03

0

’tenete cadou arxrdate penmru diettuwll sociale

57 C2 04

0

ANEXA LA I1CLM NK.

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 *59.02 * 59 08 +59.11 *59.12 +59.15+59 17 *5920*59 22 *59.25 +59 30*?9 25»

59

0

Burse

59 01

o

Ajutoare pentru daune provocare de calamrtatil» naturale

59 02

0

Programe pentru tinere*

59.08

1J

Asociam ej fundații

59 11

0

Susținerea cultelor

59.12

(1

Contnbutif In salarizarea personalului neclencsi

59 15

0

Despâguoirt civile

59 17

0

Sum« destinate finanțării programelor sportive realizate Oe structurile sportive de drept privat

59.20

0

AcOunl cu caracter științific si social-cultural

59.22

0

Sume aferente plății creanțelor salariale

59 25

0

Programe s< proiecte privind prevenirea ei combatere» dtscrimlnarll

59 30

a

Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe

59 35

Q

OPERAȚIUNI FINANCIARE «cod 60*31)

79

0

TITl UL XV IMPRUMUTURI (cod 80,03*80.30)

80

0

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau actlviiati finanțate Integral din venituri proprii

8003

0

Alte împrumuturi

80.30

0

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01*81.02)

81

0

Ramhursan de credite externe (cod 81.01 01*81,01.02+61 Ot 05*81 01.06)

31.01

0

Rambursări do zredte axiome contractate d« ordonatorii de credita

91 01.01

0

Rarnoursu'1 Jh credite oxtomerim londui de garanlem

ei m «2

I)

Ratnhurvan de credit» MtarB^te datoriei publica erțeme locale

81.01 05

0

Plfeiunte oe curs aferente datorie: oubtee externe

81 01 08

0

Ramtiursa/1 de credita «nterne Jcod 61.02.01+61 02 02*81.02.05)

61 02

0

Rambursări de credite t'item* qarantato

8t 02.01

0

ANtXA LA HCLM NR.ffi

Diferente de cure aferente itelorim pubMce interne

31 C2 02

0

Rambursa" de r.redite aferente datoriei publice 'nteme locale

81 02 Oh

0

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT) 31 RECUPERATE IN ANUL CURENT(B5.01|

84

0

Plat efectuate in anii precedent! ai recuperate in anul curant

85.01

0

TITLUL XVIII REZERVE. EXCEDENT/OEFICIT

90

Excedent 92.01.96

92.01

F.xcecentu seepum. de tuncliunere

92C1 90

Deficit 93 01.96

93.01

Deficitul seci un. de iunctonare

93 Q1 W

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51•SS*5fr*70*79+e4)

222

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATl ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

2Z?

Transferuri de capital (cod 51.02 12+51 02.20+51.02 291

51.02

222

Transfemn prenfu finanțarea investițiilor la sprtaie

51.02.12

222

Trsnsfnrjn din bugetele (turale cwrru finanțarea cheltuielilor de capital d»n domenfcjl sănătăți*

51 0228

0

Alte transferuri da captai către nstrtutil publice

51 0229

n

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0

A Transferuri interna |cod 55.01.03+55.01.GS fe 55.01 10 ♦ 55.01.12 ♦ 55 01 13 +55.01.15*55 0125*55.01.42)

55.01

o

Prooramc cu finanțare rRmbursabBa

55.01.03

0

pmare si alte prograniM <:u finanțare neomuuisatoiiM

56.0, 00

0

Programe ISPA

55.01.09

0

Pruqiarr.t- SAP ARD

$5 01 IU

0

Programe ce cezvctare

56 CI.13

0

Fond Roman ce Dezvoltare Sociala

$50* 15

Cheltuieli nee»igltilfc :SPA

$50128


ANEXA LA HC1 \f NR ZrV-|    XNEX A LA

Finanțarea exte~?a ne» embursablto

56.C7.02

Cneiiuieii noeligic» »•

56.01 ut

Programa Instrumenta* urspean de Vecinătas s; Partener®! lEN^u t56 08.01 ia 58.08.03?

56 08

Finanțare® iw»«ona®

56 03 01

Hnanutra» externa AcrtamDureatiila

5003.02

Chaliuo» i reebgibile

56.08.03

Ajie7inc^r3mecomunitara finanțate :n perioada ^:O?-2O13«56.15 0< ■« s£ 15.00!

hfi 15

Finanțarea națională

56 15 01

Finanțarea «xlema neramhursabiiw

56.15.02

CheilufcîA •'«es gijile

56.15.03

Asie faci®» «1 instrumente ponderare (56. IG 01 a 56 ’8 03)

56 1Q

Finanțarea raționa®

55.16.01

Finanțarea externa neramc-u-sacil3

56.16.02

Cneiluidi neeligiDiro

56.16.03

Mecanismul financiar SEE (56 7 01 la 56.17 031

56 17

Finanțarea națională

56 1751

F(norqar=r3 ejcema nerarnOcrsabllej

56.17 02

Cheltui e.i neei-gihile

56.17.03

Mecanismul financiar norvegian |5€ 1&.L) 1 ir 56 15 03i

=6 -0

Finanțarea națională

66 18.C1

Finanțam» externa norambureaht»

56.18,02

ShalluieJi neellgfBla

56 18.03

Programul 3c cooperam elvettenc-roma • virând reducerea isuaritmiinr «uronomice si xanaie in cadrul uniunii Europene extinse (5&25Q1 Ls 56.25 03)

56 2&

Finanțarea mționajâ

56 2501

Finanțarea externa > wramtnirsaDila

56.25.02

Cheltuieli 'VîHîieioi e

56-2503

ANEXA LA HO M NR

Asteiențâ ’annică pentru mecanismele financiare SEE l&t 27.0* id 58 Z7 03/

56 J 7

Finanțarea -i3ționaiâ

56.27 01

Finanțarea -xlnma nef3rrbuisubite

56.27 02

Cheltuieli nooHci&ke

c»? 7113

Fondul național pentru relații bilxiarsle areront macaruMuetor fnqndareSEE |h- ?e 0* ‘a 50.28.03)

5628

Finanțarea natiunalâ

56 23.01

^inaniarea externa nerambureaoHa

56.28 02

Cheltuieli nualiyibiia

5628 03

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod n*72*75)

70

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 * 71.03)

71

0

Active fi» (cod 71 01.01 !• 71.01.03*71.01 30)

71.01

0

ConsInx^Ji

71 31.01

0

Mașini. «ripemanl# « mijloace 1e van sport

71.01.02

0

Mobilier, epurat re woticâ și alte active corporale

71 oi va

0

A«e active fixe

71.01.30

0

Reparați* caobale aferente activator fixe

71.03

0

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72 01)

72

0

Active financiare (cod 72.01 011

72.01

II

|°aft<c!&artf l3 capii ajut sedai al gnctetantox comerciale

72.01.01

0

TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE

75

0

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)

70

0

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)

81

0

Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanlan» UE

81.04

titlul xvn plăti efectuate in anii precedent) si recuperate in anul curent <es.oi)

84

Plăti efectuata in anii precedent! al recuperate in anul curent

8501

TITLUL XVIII REZERVE. EXCEDENT'DEFICIT

90

Excedent (92.01.97)

92.01

|ExcedenUil secțiunii ce clervcita-

92.01 97

Deficit (93 01.97)

93 01

IPwtlCHbl «ecîiinn rj« dazwMtara

93 01 97

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

•%t<>. <? •

r ulia^

• 5 ‘


I ț l x «.’>**

JUDEȚUL CONSTANTA

ANEXA LA lirf.MNR.-/A


Unitatea administrativ teritorială CONSTANTA

Instituția publică Formular'

ANEXA 2 BIS

BUGETUL


PE TITLURI DE CHELTUIELI. ARTICOLE SI ALJNEATE. PE ANUL 2013

CAP. 67.02

tnr le-

- Coc indicator

Buget 2013

PREVEDERI ANUALE

DENUMIREA INDICATORILOR

TOTAL

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE*SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

28412

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01*79*84)

28412

CHELTUIELI CURENTE (cod 10*20* 30*40*50*51 SF*55SF*57*59)

01

28412

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL <cod 10.01+10.02+10.03)

10

0

Cheltuieli salariata In bani (cod 10.01.01*10.01.03 la 10 01 08 *10.01.10 la 10.01.16 *10 01.30)

10.01

D

Saiant de oaza

10 01 01

incemncate ac conducere

10.01.03

Spor de vecrwno

10.01.04

Scoruri pentru concilii ce manca

10.01.05

Altt» spoturi

10.01 06

Ore hupluneiilare

10.01 07

ANEX IHCLM NR.


Fond de premii

Fond pentru poMdrt oc inate prin cum ui

Fond aferent plai» a. ore

Indemnizsti patite jnor persoane din afars unitot» Indemmzati de deiegare Indemnizati oe detașare

Alocații pentru transport ji la sl de ia ce j ce munca Alocații pentru locuințe

Alte drepturi salariate <n Pan

Cheltuieli salariate in natura (cod 10 02.01 la 10.02.05*10.02.30)

Tichet© de masa *)

Norme de hrana

Uniforme si echipament obligatoriu    __

Locuința de serviciu folositace salariat si familia sa Transportul la si de la locul de munca

Alte dreptul salariate In natura    _

Contribuții (cod 10 03.01 la 10.03.06}

Contribuții de asigurări sociale de sî3t Contribuții de asigurări de șomaj Contribuții de asigurări soaaie ce sanatate

Contribuliî de asigur an pentru accidente de munca si boli protesors e Prime de asigurare țața plătite de angajator pentru angajați Contrbuti» pentru concedii si indemnizații

TITLUL II BUNURI Sl SERVICII (cod 20.01 ia 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27*20.30)

Bunuri 91 servicii (cod 20.01 01 la 20^01 09*20.01.30)

Furnituri de birou Materiale pentru cu^tsme încălzit, Iluminat s forta motrica

10.0106 10.01.10 10.01.• 1_ 10.0112 10 01 13 <0 01 14 10.01 15 1Q.01 16 10.01.30

10.02_

10.02 01 10.0202 10.0203 10.02.04 10.02.05 10.02.30

10.03

10.03.01 10 03 02 10 03 03 10.03.04 J0.03 05 10.03.06

_ 20 20.01

j20.01.0i"

20.01.02 20.01 03


23557

16000


Apa, canal sl salubritate Carburanți si lubnfiar.il Pisse oe schimb Transport

Posta, telecomunicații, radio ».v niemel

Materiale si P'est3r de servicii cu caracter funcționai Alte ounuri si servicii pentTJ ’ntre'inere si funcționare

Reparații curente

Hrana (cod 20.03.01i-20.03.02)

Hrana pentru oameni    _

Hrana pentru animale________

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04!

Medicamente Materiale sanitare Reactivi Oeânfectanti

Bunuri de natura obiectelor de Inventar (cod 20 05 01+20 05.03+20.05.30)

Uniforme s, echipament Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar

Deplasări, detasari, transferări |cod 20 06.01+20.06.02)

Deolasari interne, detașări, transferări Deolasan în străinătate

Materiale de laborator

Cercetare-dezvohare

Cârti, publicații si materiale documentare

Consultanta si expertiza

Pregătire profesionala

Proiecția muncii


20.01.04 _

20.01 05_

20.01 06

20.01 07    _

_ 20.01 08 _

_20.01.09

20.01.30 __ 16000

20.02 _

_ 20.03    0

20.03.01    _

20.03.02 _

20.04    U

20.04 01 20.04,02_

_20.04.03

20.04.04_

20.05    O

20.05.01    _

20.05.03

20.05.30_

20.06 _ 0

20.06.01

20.06.02 _

20.09    __

_ 20.10 _

20.11 _

_20.12

20.13

20 14

anexa MCLM NR


au


Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata Studii sl cercetări

Plat» pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.15

2016

20J8


Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări $1 servicii dc Interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritari publice locale

Meteorologi©

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24 01 * 20.24.02)

Comisioane si alte cos Iun aferente împrumuturilor externe Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor intern©

Cheltuieli Judiciare si extrajudiciare derivai© din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale Tichete cadou

20.19

20.20 2021 20.22

20.23

20.24

2024.01

2024.02

2025 20 27


240Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 2G30.04*20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30 30)

Reclama si publicitate Protoco' si recrezerrca/e Pnme de asigurare non-viata C»»ril

Pr©6tan servo pentru transmiterea drepturilor rondul PreseriimeluiZFondui cmxJucHUxvl» <»Wuuei publice Executarea silita a crearielor bugeiar©

Alte cheltuieli cu bunun s servo

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

Dobânzi aferente dartoriei publice interne (cod 30.01.01 *30.01.021


20.30

20.30-01 20.30 02 20.30.03 20 30.04 20 30.06 20 30.07 20 30 00 20 30.30

30

30.01


7317


7317

0

o


Dooanzi aferente datorie» pubhce Interne directe

30.01.01___

Dobânzi aferente cretinelor interna garantate

30.01.02 _

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03*30.02 05)

30.02

0

Dobânzi aferenta rtatorlei pubhce externe directe

30 02.01

_

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

30.02 02

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe suoimprumuiate

30.02.03    _

Dobânzi aferente datoriei publice externe iocate

30.0205

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.03+ 30.03.05)

30.03

0

Dobânzi aferente împrumuturilor dm fondul de tezaur

30.03.01

Dooanda datorata trezoreriei statului

30.03.02

Dobânzi aferente împrumuturilor lemoorare din trezoreria statului

30.03.03

Dobânzi ia opeatiunlle de leasing

30.03.05

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03*40.20*40.^0)

40

0

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

40.03

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

40.20

Alte subvenții

40.30

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

50.04

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51 SF

755

Transferuri curente (cod

51.01.01*51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01 15+51.01.24+51.01.26*51.01.31+51.0135 * 51.01.45+51.01.49)

51.01

/55

Transferuri către Instituții publice

51.01.01    __

755

Acțiuni de sanatate

51.01.03

pinantarca aeroporturi'or de interes local    _

5101-05

AS'EX^ HCLM S’ft

Tirhete cadou aconJaia pe-p/d chattuei ?coae


Transferuri din buceteie consiliilor jtcetene pentru finanțarea centrelor de a pentru protecția copilului

51 01 14

Transferuri din Pugctete locale pentru institulfie de asistența sociala pentru persoanele cu handicap

51.01.15

Transferuri cm puceteie consi i lor 'ocale și lucețene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile aânjpisârativ-terrtonale în sttuatii de extremă dificultate

51.01 24

Iransferur. pnvird contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului

51,01.26

_— —

Transferuri pnvird contribuțiile de sănătate pentru persoanele Itenefiotare de ajutor social

51.01.31

Transferuri din bugetele consiliilor loca'© și județene pentru finanțarea unităților de asistentă itindico-socialft

51 01.39

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

51 01 46

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole

51.01 49

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01* 55.02)

55 SF

0

A. Transferuri Interne (cod 55.01.18* 56.01.54J

55.01

0

Alte transferuri curente interne

5501.18

Transferuri pentru achitarea obligațH'or restante către furnizorii de energie termica s» aie centralelor de lemoflcare    _

55.01.54

B Transferuri curente in străinătate (către organizații Internaționale) (cod 55.02.01 *55.02.04)

55.02

0

Contribuții și cotizai»- la organ<sme itrternațtonac

550201

Alte Iftnsforun curente în străinătate

55.0204

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57 0204)

57.02

0

Ajutoare sociale In numerar    57.02.01_

fuioare sociale in natura    57 02.02

richete de cresa    57 02.03

57.02.04


TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 ♦ 59.02 + 59.08 *59.11 *59.12 *59.15 +59.17

♦59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35) _ _ _

Burse

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

Programe pentru tineret    _

Asociat»! ai fundații    _    _

Susținerea cultelor    _ _

Contribuții la salarizarea personalului neclerical    _ _

Despăgubiri civile

Sume destinate finanțării programelor sportive realizate do structurile sportive de drept privat Acțiuni cu caracter științific si socisUcuitural Sume aferente plății creanțelor salari ale

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe

OPERATIUNIF1NANCIARE (cod 80+81)    _

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+8030)

împruminun pentru Instituții si servicii publice sau activitatl finanțate integrei din venituri proprii Alte împrumuturi

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01 +81.01.02+81.01.05+81.01 06)

Rambursări de credite exlorno contactate do ordonatorii de credite    _

Rambursări dc credite externe din fondul de garantare Rambursări de credite aferente datoriei publice externe 'ocale

_ Diferente de curs aferente datoriei publice externe

Rambursări de credite Interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.051    _

Rambursan de credite interne garantate Diferente de curs aferente datoriei publice eterne


59

59.01

59.02

59.08

59.11

59.12 59.15 59.17

5920

59.22

JȘ9.25

59.30

59.35

79

80


4100


4101»


80.03    _

80.30

81 0


61.01 _0

81O1.O1_    __

8101.02_ _

81 01 05

81 01.06 _ ___

81.02

81.02.01 _ _

8102.02


Rambursări de credite aferente dalonei pu Plice interne locale    31 02 05

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

CURENT(85.01)_    _ _    84

Plăti efectuate in anii precedent i si recuperate in anul curent    35.01

TITLUL XVIII REZERVE? EXCEDENT/DEFICIT    90

Excedent 92.01.96    92    01

Excedentul secțiunii de ‘uncționare    9201    90

Deficit 93.01.96     93    01

Deficitul secțiunii de funcționare    _ __ _ 93 01 96

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 5U55*56*70+79*84)

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATÎ ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02»    51

Transferuri de capital (cod 51.02 12+51.02.28*51.02.29)    51.02

Transferuri prentnj finanțarea investiților ia spitale    51.02 12

Transferuri din bugetele înoate pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății 51.02 28 Alte transfenjn de capital către instituții publice    _ _ 51.02 29

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)    55

A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01 08 la 55?01.10 + 55.01.12 + 55 01.13 +55.01.15+55.01.28-»55 01 42)

_    55.01

Programe cu finanțare rambursabila    __ _    55 01.03

Programe PHARE $i alte programe cu finanțare nerarnoursabiiă    _ 55.01.08

Programe ISPA    _ __55.01 09

Programe SAPARD    _    55.0110

Programe de de/yoțțare    _ _ 55.01 1

Fond Roman de Dezvoltare Soc ai3__    _ _    _ _ _ 55,01.15

Cheltuieli neeligibile ISPĂ    55 01 28

Transferuri din bugetul tocai către asociațiile de de^vollare intercomunitară    55.01 42

ANEXA LA HCLM NR


Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07 + 56.08 ♦ 56 15 la 56.1 B *56.25*56.27+56.28)

Programe din Fondul European de Oszvollare Reg'ooata fFEDR )(56 01.01 'a 56 Qi 03)

Finanțarea națională    _

Finanțarea externa nerarnbursabila

_ Cheltuieli neehgit    _

Programe din Fondul Șotiei European IFSE) (56.02 O1 la 56.02 03}

Finanțarea națională    _

Finanțarea externa neramDursaOlia    _

Cheltuieli neehgibile

Programe din Fondul de Coeziune | FC) (56.03 01 la 56 03.03)

Finanțarea națională    _ _

Finanțarea externa neram&ursablla

Cheltuieli neeligiblle_    _

56.01


Programe din Fondul European Agr-coi ce Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04.01 la 56.04.03)

Finanțarea națională    _ _

Finanțarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05 01 la 56.05.03)

Finanțarea națională    _

Finanțarea externa nerarnbursabila    _

Cheltuieli neeîigibtle

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56 07 01 la 56 07.03) Finanțarea națională Finanțarea extern^ nerarnbursabila

56.01 01 56.01 02 56.01 03_

56.02 56,02.01 56 02.02 56 02.03

56 03 56 03 01 56.03.02 56.03.03_

56.0A 55.04.01_ 56.04.02 50.04 03

56.05 56.05.01 56.05.02 56 05.03

56 07 58.07 01 58.07.02


HCLM


Cheltuieli neeligibiie

Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parțeneriat (ENPI) ■-56.08.01 ia 56 08 03) Finanțarea națonalâ

Finanțarea externa nerambursabiia _ _

_Cheltuieli neeligibiie    _ _

Alte programe comunitare finanțate in penoada 2007-2013 (56.15-01 ia 56 15.03)    _

Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Alte faoiiian si instrumente postaderare (56.16 Dl ia 56.16.03)

Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabiia Cheltuieli neeligibiie

Mecanismul financiar SEE (56.17 01 la 56,17.03)    _ _

Finanțarea națională

Finanțarea externa nerambursabila    _ _

Cheltuieli neeligibiie___    _ _

Mecanismul financiar norvegian (56 1 8 01 la 56 18.031    _ _ _

Finanțarea națională _ _

Finanțarea externa nerarnbursabiie

Cheltuieli neeligibile    _ _ _

Programul ce cooperare elvețiano-rom ar vusnd leduccrca o.soarilaiilor economioft si sociale in cttdiul Uniunii Europene extinse (56.25 01 la 56 25.03)    _ _

Finanțarea nalionalâ    _ _ _

Finanțarea externa nerambursabiia _ _

Cheltuieli neeligibiie

56.07.03

56 08 56.06^1 56.05 02 56.08.03

56 15 56.15.01 56.15.02 56.15.03

56 16 56 16 01_ 56 1602 56.16 03

5617 56*7.01 56._17.02 56 17 03

66 16 56 ‘8.01 56 18 02 56_18 03

56.25 56 25.01 56.25.02 56 25 03


HCIMNK

Asistența tehnica pentru mecanismele fir anoare SEE (56 27 Oi la 56.27.031

56.27

0

Finanțarea naționala

56 27 01

Finanțarea externa neiambuisablla

56.27 02

Cheltuieli neeligibiie

56 77 03

Tondol național pentru lalali bilaterale aferent mecanismelor nnanciare SEE (56 ?ft.O1 la 5628.03:

56.28

0

Finanțarea națională

5628.01

Finanțarea externa nerambursabito

56 28 02

Cheltuieli neeligibile

56.28 03

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71*72*75)

70

8

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 * 71.03)

71

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71 01.30)

71.01

0

Construcții

71.01.01

Mașini echipamente st mijloace ce iransoor

71.01.02

Mohilier aparatură birotica și alte active corporale

7101 03

Alte active fixe

71.01.30

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01 j

72

0

Active financiaro (cod 72.01 01)

72.01

0

Participare la capitalul secai al socjetauior comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE

75

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)

79

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)

81

0

Rambursarea impi umut urilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu Finanțare UE

81.04

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85,01)

84

0

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

85.01

TITLUL XVIII REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT Excedent (92.01.97)

Excedentul secțiunii de oezvoitere Deficit (93.01.97)    ‘_

Deficitul secțiunii de dezvohare

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

Hclai *<r

90


92.01

92 01.97 93.01

93.01 97


,’C—- • v • »*M» A/.A IM’M IA*.


ANEXA LA jtfCLM NK

JUDEȚUL; constanta

*•-*$ administrativ - leniuttalâ CONSTANTA

nstuupd punfcca_

ecrmular


ANEXA 2 BIS

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2013

CAP 88 02    «nil 18,

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

Buget 2013

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE ♦SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

St 669

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01*79*84)

51580

CHELTUIELI CURENTE <cod 1O*2O*3O*40*S0*51SF*35SF*5T*59l

01

51560

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01*10 02*10.03»

10

11433

Cheltuieli Mlariaie In bani (cod 1U 01 01*10.01.03 la 10.01 08 *10.01.10 la 10.01 16 *10.01.30)

10.01

9003

Salam aa oaza

'0 01 01

8350

indemnizație de Dondutxrn

10X51 03

0

Spor de vechime

10.C1.04

0

Scoruri penbu comifhi de mur>C3

10.01 06

150

Alte 300» un

10 01 06

3

Ore suci inwrrare

10.0, 07

0

Fond rin premi

’JOI 05

0

ANEX A L A HCLM NR J?L

Fond peniru post un ooupaiZ’ prn cu’-'u

1001 10

0

Fund afarenl plal»l cu ors

10 01 n

0

inaemnizabl plătite unu» panuane din afa'ă unltati

10.01J2

0

indemnizații de deluyarn

’0.01.13

c

Inricnvi.iu'i» d*- 'intaaârB

•0.01 ’4

0

Alocai i n-iinj transportul la si de la itx:ul d« munca

'001 '5

II

Alocam p&ntru locuințe

001 o

0

Alia rlreptun salanale n ban

10.01 30

500

Cheltuieli caianale in natura icod 10.02.01 ia 10.02.05+10.02.30)

1002

0

Tidibiw d® masa *)

10.02.01

0

Norme de nrana

10.02.02

0

Unrtorme si echipament otMUjatanu

10.02.03

3

I ocuinta de serviciu fotaNta :io salariat sl famâia sa

10.02.04

0

Tnnsoortul ia si de la locul da munca

10.0200

0

Afts dreplun salariate» in natura

10.02.30

0

Contribuții |cod 10.03 01 la 10.03.06)

10.03

2430

Contribui» de astgurar* sociale de stal

10.03 C1

1W0

ConfnbuM ce aAgurdr <fc somai

1003 02

37

Contribuții oa >4»gu'ir șocate ce sanalate

10 03 03

468

Cnntribuiil de aslgiran senini airxtentB de munca si boli profesionale

10.03.04

19

Primo do asiguram ^«ațs plătite de anfaater Itefltiu angajați

10 03 05

0

ConinhuTIi pentnj conced» si inifemnistm

10.03.06

66

TITLUL II BUNURI Si SERVICII (cod 20 01 la 20 05*20.09 la 20.16+20 18 la 20.25+20.27+20.30)

20

6725

Bunul» si servicii (cod 20 01 01 la 20.01.09+20.01.30j

20.01

1136

Fumitun de birou

20.01 XJ1

22

Materiale pentru «irarame

20.01 Q2

31

TneatZil, tlumirwl si forța moîrcz

20.01 J03

208

Apa. canal si salubdtatc

20.01 04

fS

AS’FXa la I H( LM Nk

Carburanți si lubrifiant)

20.01.05

34

Piese de schimb

20.01.06

6

Transport

20.01 07

107

Pusta telecomunicații ‘ad-o. tv internei

20.01.08

46

Maieiiale si prâsten de snrvic.il cu caracte,* funcțional

20.01.09

37

Alte bunuri si servicii pentru întreținere st functiunar^

20 01.30

520

Reparații curente

20.02

338

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

2343

Hrana pentru oameni

20.03.01

2348

Hrana peraru animate

20.03.02

0

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20 04

62

Medicamente

20.04.0,

31

Materiale sanitare

20.04.02

21

Reactivi

20.04.02

0

Dezinfectant

20 04.04

10

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.OS.01*20.05.03+20 05.30)

20.05

20

(Jnrformn sl echipament

20 05.01

0

Lenjerie si accesorii ae pai

20 05.03

0

Alte obiecte de nventar

20.05 30

20

Deplasări, detasarl, transferări (cod 20.06.01*20.06.02)

20.06

3

Oeplasarl interne, detașă’-, transferări

2006.01

â

Deplasan în străinătate

20.06.02

0

Materiale de laborator

20. Q 9

Al

Cercetare-dezvoltare

20.10

0

Cârti, publicații si materiale documentara

20.11

24

Consultanta ei expertiza

20.12

0

Pregătire profesionala

20.13

19

Protecția muncii

20 14

6

ANEXa La UC1.M NE /fa J&ti

Muniție, furnituri sl armament tJe natura activelor fixe pentru armata

20.15

0

Studii si cercetări

20 16

0

PlaM pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.13

n

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes oualic local în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.13

0

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

a

Meteorologie

20.21

0

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

0

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20 24 01 * 20.24.02}

20 24

0

Comisioane si alte costur aferente împrumuturilor cxtnmn

2024.01

0

Comiaioane si alte costur aferente împrumuturilor înlems

20.24.02

0

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare aarivate din acțiuni In reprezentarea Intereselor statului, potnvit dispozițiilor legale

20.25

0

Tlchete cadou

20.27

0

Alte cheltuieli (cod 20.30 01 la 20.30.D4+20.30 06+20 30.07+20.30 09+20.30 30|

20 30

2769

Reclama si publicitate

20 30 01

0

Prr.ipcnlreprezentare

20. 30 02

0

Prime ne asigurare non-viat3

20.30.03

0

Chirii

20.30.04

1B4&

Prestan servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0

Fondul Presedirrtclui/Fonddl conducătorului mstiiulmi publica

20.30.07

0

Executarea silita a cieanlek* bugetare

20.30 09

0

Aile cheltuieli eu bunuri ai servicii

20.30.30

921

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30 01 01+30.01.021

30.01

li

sNEXA RCLM Sk A

QWHna aferente datonci publice Interne directe

3G.01.01

0

Doban7; 3 re rente creditelor treme garantate

30.01.62

0

Dobânzi atacante datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

30.02

i'i

Cobanz. aferenta tfetoneS publice «xteme riirecîe

30.02.01

0

Dobanz; afe<enle credtelu» externe contraeiaie oh nnJonaionI de credite

30.02.02

0

i inbanzr aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutote

30 02 03

li

Dobânzj aferaniH daloncM punlice externe locale

30.02.05

0

Alte dobânzi <cod 30.03.01 la 30.03.03* 30.03.05)

30.03

0

Oobanz aferent© impnjrr.utunior d«n fondul de tezaur

30.03.01

o

Dobanda d3toȉia uezorenei -stalului

30.0302

0

Dobenz. aferente împrumuturilor temocrere din trezoreria statului

30.03.03

u

Dobarxz' la opeafîunile de <aastng

30.03.05

0

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20-40.30)

AQ

0

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

40,03

II

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

40 20

Q

Alte subvenții

40.30

0

TITLUL V FONDURI DE REZERVA |cod 50.04)

50

0

Fond da rezerva hugetara ta dispoziția autorităților locale

50 04

0

TITLUL V» TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE |cod 51 01)

51 SF

2500

Transferau curenta (cod 51 01 1)1+51.01.03*51,01.05*51.01 14*51 01.15+51 01.24+51 01 25*51 01 31*51 01 38 +

51.01 48+51 01.49)

51.01

2500

Transferul» către instituiri publice

51 01 01

2500

AbUuni oe sanatate

51 01 03

0

F'nantaroa aemoonurilu' de interes tocai

51 01 05

0

HC1.M Nk 477

’ransfervn cf»n Ducatele oornwllilt'i judulera* ysuiru finanțarea contrelor de zi oentru pmiMon xwilutul

51.01 H

0

’ransferur. din bugetele Iccaie pentru wwihj'    «siaientâ sociala pentru persoanele cu handub*p

51.01.15

0

Transrerun ri»n bugetele cnn« Mn» tac* ț /udetenu pentru acordarea un-x ajutare către unitățile mlministnîf'V tente,riale Th mliMfi, de ftCrp.mH dStcuIlaia

51 0» 74

0

Transferuri prrvwd mnjpnuka ut*asigurau buclele dc sâncîcî; pc*tru persoanele aWe in conc&tlu _£ciru creșterea copilului

5 -.01 26

0

Transferuri o-' •>'<! contribuțiile de sănâtaie oe-nruwo»,ik beneficiare de aiulor social

51.0t.31

0

Transferuri d-n bugetele consiliilor locaie s uoețene pentru finanțarea unitâulor Je îtsmumțâ ruedko-soclale

bl 01 39

0

Tnnsleruri din bugere-e ‘ix-ain penfr-j finanțarea cheltuielilor zurenle din ccmen»u sânâlalli

51.01 46

0

Transferuri din bugetele tocae pentru finanțarea camerelor syuxtfe

51.01 49

0

TTTLII

L VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01* 55.021

55 sr

ii

A. Transferuri Interne (cod 55.01.18* 55 01 54)

55.01

0

Alte transferuri arente interne

55 01 ’8

0

"ransferun oertru achitarea otolgatf lor restante către fumizoni de energie tsnriKu» ai aie centralelor de termi .ikwfe

56.01.54

0

B. Transferuri curente fn strâinfttore (cMra organizații internaționale) (cod 55.02.01*5$.02 04)

5502

0

Ccninbuiii și coâzBU- in «uH-'itme Internationale

bb.02.01

0

Alle translerjri curente n străinătate

55 02 04

TiTLU

IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.021

57

;iO4«Q

Ajutoare sociale (cod 57 02.01 la 57.02.04)

57 02

30460

/vutoare sociale ir numere’-

57.02.01

10210

butoaie socialo in natura

67 02 02

2C25H

Ti crete oe crane

57 02.03

Tiebgie cadou accrcoR perrr. rtefuief sociaie

57 02.04

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (coc 59.01 -59.02 + 59.03 *5® 11 +53.12 *5s.15+59 V +59.20+59 22 +59.25 ♦59.30+59 551

59

•142

Burse

59.01

0

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

0

Programe pentru tinarsi

59 03]

0

Asociații sl fundații

59.11

442

Susținerea cultelar

59.12

0

Contribuții la salarizarea personalului necterical

59.15

fi

Despăgubiri civile

59.17

0

Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept priva*.

59.20

fl

Acțiuni cu caracter științific si soclal-culturai

59.22

0

Sume aferente piâtri creanțelor ga,anale

59.25

0

Programa si proiecte privind prevanlrsa ei corn oala rea discriminării

59.30

0

Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe

59.35

0

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+B1)

79

0

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 30.03+80.30)

80

0

împrumuturi pentru instituiri si servicii publice sau activitai» finanțata integral din venituri oroprii

60.03

0

Alte imprumutnn

50.30

0

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 31.01+81.02)

81

0

Rambursări de credita externa (cod 81.01.01+61.01 02+81.01.05+81 01.06,

81.0,

0

Rambursări oe credite externe contra etate de ordonatorii de credite

81 01 Ol

0

Rambursări de credite exlarnw din tonciiil rt« garantare

&: 01 02

0

RamDursan de credite aferente datoriei publice externe «ocale

81.01 05

I)

Diferențe ne curs aferente datoriei publice externe

63.01 06

0

Rambursări de ctedite interne (cod 81.02.01+8 1 02.02*81 02.05,

81 02

0

Rambursări oe credite interne garantate

81 02.01

D

HCLM 13

Diferențe de curs aferente datorie: public* interne

81.02 02

0

Rambursa», da eredta aferente dato^ei □ufcllcc interne locale

8f j? 05

0

TITLUL IVII PLAT! EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01|

84

0

Plăti efectuate m anii precettenll sl recuperat* m anul curent

85.01

0

TITLUL XVIII REZERVE EXCEDENT,DEFICIT

90

Excedent 92.01.98

92.01

=xr.eoennji secțiunii cc funcționare

92.01.96

Deficit 93 01.96

93.01

Deficitul secțiunii de functiunare

93.01.96

SECȚIUNEA DE OE2VOLTARE (cod 51+ 55-5c-+70+79+341

10»

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNlTATl ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 31 02)

51

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.291

51 02

0

Transmnjr. orentre finanțarea investițiilor la spitale

51 02 12

0

-0e."un eir. ougctde locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

51.02 28

0

Mic transferuri de captat calfe nstnultl publice

51.02.29

0

TITLU

LVII AL TE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0

A Transferuri interne (cod 55.01.03+55 01 08 la 55.01.10 ♦ 55.01.12 ♦ 55.01.13 +55.01.15+55.01 28+55.01 42)

55.01

0

Programe cu finanțare ramtxtntatiHa

S6.01.03

0

Programa PHARE Șl alte programe cu findiițait* nHcembuniahră

55 0‘..08

Programe ISPA

55.01.09

0

Pruqramw SAP ARD

55.01.10

Programe dc dezvoiiare

55 01.13

II

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

55.01.15

0

Cheltuieli needgtbilc ISPA

55 01 25

0

aNBXA.L* HCLM NR Jj-XAHC1.M M<-


Asistentă tehnică pentru mecanismele financare SFF (ib.27.01 la 5627.03'}

502’

Firantareo națională

5F ?.’ CT

1 r-antam* «blumn naram bursa bilu

56-27:2

ChftfcweA ne^kgiole

56 27OJ

Fnitdui ~wjonai penbu rtnadi bilaterale aferent mczanismeior financiare SCf: (56.78 ni la 56.26 03)

M28

inanțarsa naționalii

56.28.01

-i nan; orc-a externa ncrambursabite

5fi.2S.02

Cti«llu»ell neebyibile-

56.26 03

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+T2+75J

70

109

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE |ood 71.01 ♦ 71.03)

71

109

Activa fixe (cod 71.01 01 ia 71.01 03*71.01.30)

71 01

109

Construcții

71JOT 01

109

Mașini echipamente s> mijloace de transport

7» 01 02

0

Mobilier aparaurâ birotică ș< alte active corporala

71 0103

0

Alte 3ctive fixe

71.01 30

0

Reparați' capitale aferente activelor fixe

71.03

0

TÎTLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0

Activa financiare (cod 72 01.01)

72.01

0

Participare la capifanr so'ial s» soar^atiiorco'iHrciale

72 01 01

0

TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL OE DEZVOLTARE

75

0

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)

70

0

TITLUL XVI RAMBURSAM DE CREDITE (cod 81.04)

31

0

Rambuitaic-d împrumuturilor contractata pentru finantarsB proiectelor cu finanțare UE

81.04

TTTLUL XVM PLAT» EFECTUATE IN ANII PRECEDENT SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85 01)

B4

Piatl efectuate (n anii precedent si recuperate in anul curent

85.01

TTTLUL XVIII REZERVE. EXCEDENTDEFICIT

90

anlx.vla . HCLMNfrffi


Excedent (92.01.97)

92.01

|Exu<ftJtintul s&c’j jn.t cte d-r.oUre

92.01 37

Defir.it (8S.01 97)

9301

(Denotat sectw* dedBzwofow

93.01 97

°RcSEDICTE SEDiNTA

••*> ,-» • •»\x*»p v*A

Me« i * •

v. ■ •'

JUDEȚUL ;CONS1 ANT A

Unitatea administrativ - lamorele CONSTANTA

Instituția publică Formuiar


ANEXA 2 BIS

BUGETUL


PE TITLURI 06 CHELTUIELI. ARTICOLE SI ALINEATE. PE ANUL 2013

CAP. 70.02

mu le»

Buget 2013

O ori

PREVEDERI ANUALE

DENUMIREA INDICATORILOR

VzL/LJ

indicator

TOTAL

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE*SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

208728

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01*79*84)

47953

CHELTUIELI CURENTE (cod 10*20*30*40*50* 51SF*55SF*57*59)

01

47953

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01*10.02*10.03)

10

14000

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01*10.01.03 la 10.01.08 *10.01 10 la 10.01 W *10.01.30,

10.01

10649

Salam de baza

10 01 01

10452

Indemnizație de conducere

10 01 03

Spor de vechime

1001.04

Sporuri pentru condiții de munca

10.01 05

AJte sporuri

10.01.06

310

Ore suplimentare

10.01.07

Fond de premii

10.01 08

ANEXA LA jHtLMNR

-ord pentru posturi ocupate pnn cumul

10.01 10

Fond aferent plăt i cu ora

10.01.11

Indemnizații plătite •. nor persoane din afara unitaui

1001.12

2

Indemnizații de delegare

10.0*JI3

J5

Incemnizati de detașai

1001 14

Aiocatt pentru transportai la s« ce la lyci.l de munca

10.01 15

Alocații pentru locuințe

10.01.16 _

An© creptun salariate <n hem

10.01.30

70

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05+10 02 30)

10.02

0

Tichete ce ma33 *)

1002.01

Norme ce hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obl^aionu

10 02.03__

Locuința de serviciu folosita d© salariat ai familia sa

10.02.04

Transportui ia &i de la ocj de munca

10 02 05

Alte drepturi saianale In natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

3151

Contribuții ce asigurări sosiate de stat

10.03.01

2364

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

87

Contribuții de asigurar sociate de sanalate

W03.03_

596

Contribuții de asiguran pentru acciderle de munca si noii orofesionaie

10.03 04

17

Pnme ce asigurare viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si mdemmzati

10 03.06

07

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06*20 09 la 20.16*20.18 la

20.25*20.27*20.30)

20

28670

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01 09*20.01.30)

20.01

Furnituri de birnu

2001.01

669

Materiale pentru curățenie

20 01 02

fpcateii iluminat si forța momea Apa. canal si salubritate Carburanți si lubnfanti Piese de schimb

Transport    _

Posta. te'e*;uin.inicalli rădic, tv, irlemet

_ Materiale si prest3rt de servicii cu caracter funcțional    _

Alte bunuri si servici pentru întreținere si funcționare

Reparații curante

Hrana (cod 20.0301+20.03.02)

Hrana pentru oameni    _

Hrana pentru animale

Medicamente ai materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04|    _

Medicamente Materiale sanitare Reactiv*

Dezirfectanti

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pai Alte obiecte de inventar

Deplasări, detasari. transferări icod 20 00 01*20.06.02)

Deplasări interne, delașăr trsns-erân Deplasări in străinătate

Materiale de laborator

Cercetare-dezvoltare

Cârti, publicații sl materiale documentare

Consultanta si expertiza

Pregătire profesionala

anexa i a Ihclm nr

20.01.03

14643

20 01.04

23

20 0*» 05

40

20.01 06

440

20 01.07

155

20 01.08

485

20 01.09

20.01 3G

3541

20.02

79

20.03

0

20 03 01

200302

20.04

0

20 04.01

20 04 02

20 04 03

20 04 04

20.05

413

20 05.01

20 05.03

20 05 30

413

20.06

11

20.06 01

__J1

20 06 02

20.09

20.10

20.11

11

20.12

_7

20.13

ANEXA LA HCLM NR. Jt-

Protecția muncii    _ 20 14    _ __4

Muniție, furnituri ai armament de natura activelor fixe pentru armata    20 15

Studii sl cercetări    _    20J6

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor    20.18^


Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări $l servicii de interes public local, in baza

unor convenții sau contracte de asociere

20.19

22

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

Meteorologie

2021 _

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor ai înghețurilor

20.23

Comisioane sl alta costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 ♦ 20.24.02)

20.24

0

Comisioane si alle costuri aferente imprum jturilor externe

20 24.01

Comisioane si alia co3luri aferente imprumuturilor interne

20 24.02

Cheltuieli Judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni In reprezentarea intereselor statului, potrivit

dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

_

Alte cheltuieli (cod 20 30.01 la 20 30.04*20.30.06^20 30.07*20 30.09+20.30.30)

20 30

8127

Reclama si oubhcrtate

20.30.01

114

Protocol sl reprezentare

20.30.02

Pnme de asigurare non-viata

20,30.03

10

Chirii

20 30.04

1850

Prestări servicii pentru t-ansmiterea dreplurilot

20 30 00

__

rondni Președintelui-Foncul COndUCStofVb» instituitei publice

20.30 07

Exeeutaree sifila » creanțelor bugetare

20,30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20 30.30

6153

TITLUL III DOBÂNZI <cod 30.01 la 30.03)

30

0


TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)


ANEXA HCI M NR


Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01 014-30.01 02)

Dobânzi aferente aeîcne- publice interne directe Dobânzi aferente creoiieior interne garantate    _

Dobânzi aferente datoriei publice exteme (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

Dobânzi aferente datorie» publice externe directe _    _

Dobariaațerente creditelor externe contractai de ordonatorii oc credite

Dobânzi aferente credr.elor «xternejarantatc si/sau directe subimprurnutate    _

Dobânzi eiereoie datoriei publice eicerne locale _ _

Alte dobânzi Icod 30 03 01 la 30 03.03* 30.03.05)    _

Dobânzi afererie împrumuturi or din fondul de tezaur

Dobandadalorala trezoreriei statului    _ _ _

Dobânzi aferente imonjmutunloNemoorare dm trezoreria statului

Dobann la opeațlunile »te leasinc

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40 20+40.30)

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

Alte subvenții    _ _ _

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04) "

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT ATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01?

Transferuri curente (cod 51.01.01*51.01.03+51.01.05^51.01.14+51 01 15*5+01.24*51 01 26+51.01.31*51.01.39 + 51.01.48+51 01 49)

Transferuri către instituții pub»bă Acțiuni de sanatatc

30.01

30.01 01 30,01.02

30.02

30-02.01 30 02 02 30 02.03 30 02.05

30.03 30.03.01 30.03.02 30 03.03 30 03-05

4Q_

40.03

40.20

40.30

50

50.04

51 SF

51 01

51.0101

51.01.03


5283


5283

0


ANF-XA. LA HCLM NR /#


Franrarea aeroporturilor de interes loca»    _ 51.01.05

Transferuri rtin bugetele consiliilor jjdetene pentruHnarttareac»nlralor dezi centru protecția copiluiu'    51.01 14

1 rarsfemn dlnbugeie.e Jocaic pentru matitouile cejsistents școala pentru persoane cubșndlcap _    5^ 01 ' 5

Transferuri din bugetele consiliilor lecae ș« județene pentru acordarea unor a utoare către unltâtUe acministretlv-

■eritoriflte Tn situații dc extremă dificultate_    _ _    __ _ 510124

T ransferur prtvinc r.ontt buțiâ ce asigurări sooale cc sănătate pentru oersoanele aflate în concediu penău

creșterea copilului    _    ___ _ 5101.26

Transferuri privind cuntrioutliln de sănătate pentru persoanele beneficiare oe ajutor social    51 01 31_

Transferuri din bugetele consiliilor locale șt județene pentru finanțarea unităților de asistentă medico-socia'e    51.01 39

T rșnsferarl dtr bugetele locale pentru finanțarea che tutelor curente din domeniul sănătății    51.01,46

_ Transferuri din bugetele >ocale pentru finanțarea camerelor agricole _    51.01.49

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)    55 SF

A.    Transferuri Interne (cod 55.01.18* 55.01.54)    55.01

Alte transfera n curente interne    55.0118

Transferuri pentru acmtarea obligațiilor restante către furnizorii ce energie termica si eie centralelor rie

iermoficare    _ _ _ _ 55.01 54

B.    Transferuri curente in străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01*55.02.04)

_    _    55.02

Ccntriouții șl cotizații l« organ sme Internationale    55.02 01

Alte transferuri curente în străinătate    55 02.04

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57JJ2)    57

Ajutoare sociale (cod 57.02 01 la 57.02.04)    _ _ 57.02

Ajutoare sociale tn numerar    57 02 01

AJuîoare socsie in natura    57.02.02

Ticbete de cresa

Ticfiate cadou acordate pentru cheltuiwl boci»»    _

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 * 59.08^59.11 +59.12 +59.15 +59.17 ♦59.20+59.22 +59.25 +59.30*59 35)

Burse

Ajutoare pentru daune provocale de calamltâțilo naturale    _

Programe pentru tineret    _ _

Asociații si fundații    _

Susținerea cultelor    _

Contribuții la salarizarea personalului noclorical

Despăgubiri civile    _

Sume destinate finanțării programelor sportive realizate da structurile sportive de drept privat

Acțiuni cu caracter științific si soc laU cult ural    _

Sume aferente plății creanțelor salariate

Programe sl proiecte privind prevenirea sl combateroa discriminării

Sume alocate pentru sprijinirea construirii de loculnțo

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80;03+80.30)

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitatl finanțate Integral din venituri proprii

Alte împrumuturi    _

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

Rambursări de credite erteme (cod 81.01.01 +81 01.02*81.01.05*81.01.061

Rambursan de credite externe contractate de ordonatorii de credit*

Rarrbursan de credite externe din fondul de garantare

_ Rambursan do credite aferente datoriei publice externe locale Drerențe Ce curs aferente catone* publice exrerne

\NTXA ihclm nr t

LA

57,02.03

57.02.04

59

0

59.01

59.02

_ _

59.08

59.11

59.12

59.15

59.17

59.20

59.22

59.25

59.30

59.35

79

80

80.03

80.30

0

81

- -

81.01

0

-■ ■»-

■ -

81 01,01

81.O1.02_

81.01.05

8Ț01.06


ANEXA MCLM NR


Rambursări de credite interne (cod 81.02.01 *81.02.02+81.02.05)

Rambursări de credite interne garantate__    _

Diferente de cun* aferente datoriei publice interne ___    _

Rambursau ce credite aferente datoriei publice interne locale    _

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT1 SI RECUPERATE IN ANUL

CURENT(85.G1)__ _

Plăti efectuate In anii precedent! si recuperate in anul curent

TITLUL XVIII REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT    _

Excedent 92.01 96

Excedentul secțiunii de fLnc^onare    _

Deficit 93.01.96    _ _

Deficitul secțiunii de funcțicrare    _

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70*79+84)

81.02 _ 0

810201___

81.02.02 8102.05


84    0

85.01    _

90    _

92.Ol    _

92 01 96

93.01    _ _

93.01.96

160775


TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

Transferuri decapitai (cod 51.02.12+51.02.28*51.02.29)

Transferur- prentru finanțarea mvestitJilor ta spitale

Transferuri din bugete >e ocale pentru finanțarea cheltuielilor de capitai din domeniul sănătății

Alte transferuri de capital către instituții publice    _ _

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

A. Transferuri interne (cod S5.01 03+55 01.08 la 55.01.10 + 55 01.12 ♦ 55.01 13 +55.01.15+55.01 28*55.01.42)

51    0


Pfogrwme oj 'înantare rambursabila

Programe PHARE și alte programe cu finanțare neremnursehilă

programe >SPA    _

Programe SAPARD

■r^astitl. jj'B uyu-|iior economia c. joi: ta-

51.02

0

51.0212

51 02.23

51.02 29

55

2886

55.01

2386

55.01.03

55.01.08

55.01_09

55.01.10

55.01.12

2086


Programele dezvoltare

Fond Roman de Dezvo’tare Soarta_    _

Cheltuieli neel gbile ISPA

Transîerur dm bugeiui local către asociațiile de dezvoltare intercomu»M(arâ

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07 ♦ 56.08 4 56.15 la 56.18 +56.25+56.27+56.28)

55.01 13 55.01 15 55 01.28 55.01 42


Programe din Fondul European de DezvoltareJ^egionalâ (FEDR ) (56 01.01 la 56 01.03)

Finanțarea națională

Finanțarea extemanerambursabila _ _

Cheltuieli neshgibile

Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02 01 la 56.02.03)    _

Finanțarea națională _    _ _

Finanțarea externa nerambursabiia

Cheltuieli neeîigibile    _

Programe dm Fondul de Coeziune (FC) (56 03 01 la 56.03.03)

Finanțarea națională

Finanțarea externa nerambursabiia^    _

Cheltuieli neeligibile    _

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)_(56 04.01 la 56.04 03) Finanțarea națională    _

Finanțarea externa nerambursabiia    _

Cheltuieli neeîigibile _    _    _ _ _

Programe din Fondul European pentru Pescuiț «FEP) 56 05.01 la 56 05 03)

Finanțarea națională    _

Finanțarea externa nerambursabiia

Cheltuieli neeligibile    _ _ _

56

7322

56.01

7322

56 01.01

2743

56 01 02

4380

56 01 03

•c

58 02

0

56.02.01

56 02 02

56 02 03

5G.03

0

56 03.01

56 03.02

56 03.03

56 04

J

5dn4Q'

56.04 02

56.04 03

56 05

0

56.05 01

56.05.02

56 05 03Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA| 156.07.01la 56 07.03)    _ 56.07_

Finanțarea națională    _ _ _ __    56 07.01

Finanțarea externa nerambursabila    _ _ 5607.02

Cheltuieli neeligibile_    ___ _ _ 56 07 03

Progiarue Instrumentul European de Vecinătate și Partenenat (ENPI) (56.08.0iJa 56 08.C3)    _ 56.08

Finanțarea naționala_    _ __56.08.01

Finanțarea externa nerambursabila _ _ _50 08.02

_Cheltuieli neeligibile    _ ____58.08.03

Alte programe comunitare finanțate m perioada 2007-2013 (56 15 01 la 56.15.03)

Finanțarea națională    _

Finanțarea externa nerambursabiis

Cheltuieli neeligibile

Alte Facilitați si instrumente pcstaderare <56 16 01 la 56.16.03)    _

Finanțarea naționala    _

_ Finanțarea externa nerambursabila    _

Cheltuieli neeligibile

Mecanismul financiar SEE (56.17.01 la 56.17.03)

__ Finanțarea națională    _

__Finanțarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile    _

Mecanismul financiar norvegian (56 '8 0* te 56 18.03)

Finanțarea naționa    _ _

Finanțarea externa nerambursabila    _

Cheltuieli neeligibile

Programul de cooperare eivetiano-romail vizând reducerea d soantatilor economice si sociale in caarui Uniunii Europene exbnse ;56 25 01 la 56.25.03)    __ _

50.15 56.J5.01 56 15.02 56 15.03

56 16 56.16 01 5€ <6.02 56 -6.03

56.17 56 17.01 S6 17 02 66.170356ift 6616 01 56 1602 56.18 03

58.25


Finanțarea național

Finanțarea extems neramburșabiia Cheiîn«e(l neeligibile

Aststemw lebrăcâ pentru mecan;sn--eifî firsncarc SEE 156.27.0* '? 56 27 03)

Finanțarea naționala    _

Finanțarea externa neramburșabiia    _

Cheltuieli neeligibile

Fondul național pentru relații bHatera e aferent mecanismelor financiare SEE (56 28.01 la 56 2S 03)

Finanțarea națională    _

Finanțarea externa nerambursaoila

Cheltuieli neel gibite    _

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71*72*75)    _

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 ♦ 71,03)

Active fixe (cod 71.01 01 la 71 01.03*71 01.30)

Construcții

Mașmi, echipamente si mjicace de transport Mobilier, aparatură bwoaca ș. alte active corporale

Alte active fixe    _ _

Reparații capitale aferente activelor fixe

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)    _ _

Active financiare (cod 72.01.01)

Participare la caprtciu' social a societăților correraale

TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)

Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

56.25.01 56 25.02 5625 03

56.27 56 27.01 56 27 02 56.27 03

56 20 56 26 01 56.20.02 56 28.03

70

71

71.01

71.01 01 71.01 02 71.01 03

71    01 30

71.03

72

72.01

72    01.01

75

79

81

81.04


97181

7569

7589

8996

84

506

89592

89592

09592

53386

53386

53386


ANEXa la

hclm M< /jty_ ÂP&


TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT1 SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)


84

Plăti efectuate In anii precedent! si recuperate in anul curent    85.01

TITLUL XVIII REZERVE, EXCEDENT/DEFÎCIT    ~    _    90

Excedent (92.01.97)    92.01

Excedentul secțiunii de Jewnttare    92.01 9 ’

Deficit (93.01 97)     93.01

Deficitul secțmi» de dezvoltare__93QT.97

PREȘEDINTE ȘEDINȚA


•IM I AM • V«f 4/•* «1 • «>R i

JUDEȚUL: CONSTANTA

unitatea adminislratr/ • teiitoopla: CONSTANTA • nsîlțuțlj publică:_

^Q/mJăr


ANEXA 2 BIS

’    BUGETUL

PE titluri de cheltuieli, ARTICOLE Șl alineate pe ANUL 2013

CAP 74 02

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2013

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

TOTAL CHELTUIELI .SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE*SECȚIUNEA OE DEZVOLTARE!

713B3

SECȚIUNEA 06 FUNCȚIONARE (cod 01+79*54}

71310

CHELTUIELI CURENTE Icod 1D-20*3Q*4d+50+51SF*S5SF+57*59l

01

71380

TITLUL I CHELTUIEU DE PERSONAL (cod 10 01*10.02*10 O3|

10

0

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01*10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 ♦10.01.30)

10.01

0

Salari» do Dd/a

tO.G1.O1

0

'r.demniztiiia d* conducere

10.01.03

0

Scor dă nacnime

10 01 O-1

0

Sporir    condiUi de munca

10 01 05

0

Alin «paruri

W in 06

0

Om Huc imontare

I0.0V07

0

• nna oe- p.cnm

10.01.08

0

•\NEX/\ |HCLM NU !

Fond pHnlru poeajn ocupate ann cumu

mm m

0

F nnd alorent plani cu on«

10 01 11

0

indemnizații plătite unor precare din a fu» w unteți)

10 01. >2

0

‘rxJcmntîâiH rin delegare

10.01.13

c

IndermmzatS ne detașare

11)01 14

0

Prerii pentru transportul <a a rte a locui ac munca

10 01 15

0

Alocații pentru ocumm

10.01.16

0

Alte drepturi aalanaie ir oan

10.0-30

0

Cheltuieli salariate In natura icod 10 02 01 la 10.02.05*1<3.a2.30|

10.02

6

Tinete de masa •)

10.02.01

0

Noime de nrarc

10.0202

0

Uniforme 3. &:^bament obligatoriu

10.02.03

0

Locuința de aennctu tetas la de salariat si familia sa

10 02.C4

0

Transportul a » de la locul ce munca

1002.06

0

Ai’* drepturi ^alanaie in natura

10.02.30

f)

Contribuții icod 10.03.01 ia 10.03.06}

10.03

0

Contribui de asigurări sociale de stat

10.03.01

0

Contribuții de as-gurâr» de somai

10-03.02

0

Contribui!) de asăguran axiale or sanatato

10.03.03

0

Cvtrib'Aiî de asigurar pentru accidenie de munca si noii pro*es*cnaie

10.03.04

0

r-me de asigurare viață uiănte de ^ngfljatnr per.iru angajat!

10.03.05

u

Ccntnot/tii peniru concedii si indem^zari'

10.03.06

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 ia 20.06420 09 la 20 16+20.18 la 20.23*20.:Z7*20 30)

20

71380

Bunun ai sarvtcll (COd 20.01.01 la 20.01 09*20.01.30)

20.01

71370

Fumdun <Jw btrnil

20.01.01

0

Meteo*»* pentru curățenie

20.01 02

0

înr.nlrrt. (luminat s< foda rnutnca

20 01 03

II

Apa canal sl salutitii»**»

20 01 04

nani

ANh'X\TA M NH

CaOfcranti si lubrifiant)

20.01,05

0

P'«se de srtumfc

2'.'.01. ori

0

Transport

20 01.07

0

pcsîa. Udeuomnnicstâ radio, tv inl»r~>ei

20.01 08

0

Materiale sl presîan de ser,"di cu caur-ler lundionai

20.01.09

0

AI'k ri'»nur sl servicii pwiln i-rren-erc 9' funcuwieirs

20.01.30

0

Reparații curente

70 02

0

Hrana (cod 20.03.01 *20 03 02)

20.03

0

Hrana pentru oameni

20.03 01

0

Hrana nentrv animale

20.03.02

0

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0

Medica mente

20.04.01

0

Matenaia samtare

20.04.02

0

Reactivi

20.04.C3

0

Dextnâecianri

20 04,04

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar |cod 20.05.01 ♦20.05.03*20.05.30)

20.05

0

Uniforme s» ecrito-ameni

20.05.01

0

lănfftcvș: si accesorii de trei’

20.05 03

0

Aiie otsecw de inventar

20 05.30

0

Deplasan, delăsări, transferări (cod 20.06 01 ♦20 06.021

20 06

o

DeylMHan interne 5:<a>ân. traneterân

20 06 01

0

Dep'asari in sliHtrvMprce

20.06.02

D

Materiale de laborator

20.09

0

Cerce ta re-dezvcM tara

20.10

n

Carii, publicații si materiale documentare

20.11

0

Consultanta si expertiza

20.12

0

Pregallre profesionala

20 13

0

Protecția muncii

20.14

n

ANEXA LA HCi M VR /xL

Murii ho, furnituri ai armamenl de natura activelor fine pentru armata

20 15

0

Studii si cercetări

20.16

u

Plăti pentru finanțarea petnmon«ulir ge-jetJc ai animalelor

20.18

0

Contribuții a»e administrației puotice locale ia realizarea unor lucrări șl Rervlcil de Interes public local in ba23 unor convenții seu contracte de asociere

20.19

0

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritaii publice locale

20.20

0

Meteorologie

20.21

0

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0

Prevenirea •• combaterea inundațiilor ei înghețurilor

20.23

0

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor {cod 20 24.01 ♦ 20.24.02l

20.24

0

Comisioane si alte coslur aferente împrumutunlor externa

20.24.01

0

Comisioane ai aile cesturi aferente împrumuturi©- interna

20 24 02

0

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivata din acțiuni In roprezon tarea Intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0

Tichete cadou

20.27

0

Alte chehuieli |co<3 20.30.01 la 20 J0 04+2030.06*20.30.07*20.30 09*20.30.30)

20 30

11]

Reclama ?• pul» Udate

20 30.01

0

Pmtnnoi &i reprezentam

20 30.02

Q

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

G

O*nt

20.30.04

0

PnsKa'i servicii pentru Uanum-lRrea drepturtlpr

2030.06

V

Fondul Prescdintelui/Fumiui conducătorului Instnutie «Jhsr

20 30.07

0

sdiM a creanlnlnr bugetare

21X30.09

0

Alta cbe<lu-HU cu bunuri <5( sen/lcil

20 30 30

1(1

TITLUL (li DOBÂNZI (cod 30.01 la 30 03)

30

0

Dobânzi aferente datoria* publice interne (cod 30.01.01*30 01 02)

30.01    0

MCI ••

Do&aro dererre datorie public© IntCTie directe

3(1 (!t UI

0

Dobănzî aferente ywnțnor interne qorantate

30.01.02

0

Dobânzi aferente datori*' puohce wleme (cod 30.02.01 la 30.02.03*30 02.05 i

30.02

0

Duoanzi aferente dator»*• i»ul»-‘-> enems directe

30,02 01

D

Dt'lianzi aTsronte creditclbf externe o-xnr3ct3tje do ordonatorii dc credite

3C.02.C2

0

Dobanz; atoaniM o-Mditolnr externe garantele s>«mu directe subimpnimula*e

30.02 03

0

Dooanz; aferenie datore publice externe iccale

30.02.C5

0

Alt© dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.03* 30.03.05)

30.03

0

Dobânzi afotente imprumupjriio'- G'r fondul dc tezaui

30 03.01

0

Dobenda datorata trezorene» steiului

30.03.02

0

Oooarui aferente împrumuturilor temporare din trezoreria etaiuiui

30.03.03

0

Ocinii la opeabunile da ffidsing

30.02.05

0

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40 03*40.20*40 30)

40

n

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț «> îanf

40.03

0

Subvenții pentru compensarea creșterilor nepre vizionate ale preturilor la combustibili

40 20

n

Atte subvenții

40.30

0

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50 04J

30

n

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

50.04

0

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATl ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51 01)

51 SF

0

Transferuri curente (cod

5t.01.01*51.01.03*51.01.05*5t 01.144-51 01.15+51.01 24*51.01.W*51 01,31*51.01.38 * 51 01.46*51.01 491

51.01

u

Transferuri către Inst-tuțli pdbfice

5T3-J&1

0

Acouni de sunatele

51 .W.U3

0

aeropodur lor dc intere» Ido*

51 0Î.06

Q

ANEXA hclm 4

Transferuri rim bugetele consiliilor udelene pumni finanțarea cer.țreror ce 2 centre proiecția oopilului

5T.Q1 14

0

T-an»«-enin d,n bugetele locale pemr. nsi.t n-ie la asistenta sociala pentru ,ifrk>»ne'e cu nandiC3p

51.01.15

0

T'-dnsfenjn rtm bugetele consiliilor locale s» pdeb»«R centru 3cordaroa unor a»uU •-» * nane unrtâfite admrniâirai •.—•«-■tonaie in situații de extremă

51.0124

0

Transfere*' |«wwl contribuția ce asigurân r.M3HiR ri* eă'săiate centre pcrsoonelb    ir cnncxu- pentru

creșterea cocului

51.01.2C

0

Frenslaruri privind conmbuteie de nanâiate pentru persoanele boneta» >« dw q.trîor social

51.01.31

0

Transferuri cin buyeleln nona inlor loca.'e ș- ludqene pentru finanțarea unrcâtltcf de asistența m9dico-6Ouwtfc

51,01 39

0

Transferuri cin bocetele locaio p&ntre fir-enlaiee uhotti ••nlHor curente din domeniul serwbilii

51.01.46

0

Transferuri «In Cucstete kfeâiH pentru finanțarea «tr<reiar agricole

51,01.40

0

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55 SF

D

A Transferuri intern» (cod 55.01.18* S5.01.54)

55.01

0

Ahp transferuri curente interne

55 01 18

0

rTa"bferun pentru achitarea ob'igat'ilor restante către furnizorii do energie termica si ale centralelor de '.emcficorc

55.01,54

0

B. Transferuri curente in străinătate (câtre organizații Internationale) (cod 55.02 01+55.02.041

55.02

0

Contribuții ș» coazatb u organisme Intomaponaie

55.02 01

0

AU* tnBrwtRrun curente în sîr.ilnuiute

56.02.04

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0

Ajutoare sociale (cod 57 02.01 la 57.02 04)

57.02

0

Ajunam «rxvaie in numerar

57 0215»

0

Apr»a'e fioo ale in ireiure

57.02.02

0

T ctoM tu» «oio

57 02 C3

0

Tichew cada, abordate pentm cheltuieli sedate

57 02 04

0

Ihclmnr yft

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59 01 ♦ 59 02 * 59.08 tM.11 *59 >2 *59 15 *59.17 *59 20*59.22 *-59.25 ♦59.30*59 35|

59

0

Burse

5901

0

Ajuio&rs pentru daune provocate oe calamitățile natumie

59 02

0

Programe pentru tineret

59.09

0

Asociații «t fundații

59.11

0

Susținerea cultelor

59.12

0

ContnDuhi ia salarizarea personalului neclencal

39.15

0

Despăgubiri civile

50.17

0

Suma destinate finanțării programelor sportive realizate de s truc tun te sportive de drept onvat

59.20

0

Acțiuni cu caracter Stiinllftc si social-cuttural

59 22

{)

Sume aferente plârții creanțelor salariate

59.25

0

Programe s< proiecte privind prevenirea el combaterea discriminării

59 30

0

Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe

59 35

0

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80*01)

79

0

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 90.03*00.30,

80

0

împrumuturi pentru instltutll si servlal publice sau activi tai* finanțate integral din venrtun proprii

8003

D

Alte împrumuturi

80.30

D

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 61.01*81 02)

81

0

Rambursări de credite externe (cod 31 01.01*81 01 02*81.01.05*81.01 06)

81.01

0

Rampersan ae credite externe cc-mracsate Oh ordonatorii dc create

31.01.01

0

RambuiMKf. n*. credite externe din    de garantare

31311 f)7

0

Rambursări de credite Mtamnte datoriei piAXioa Hxînme ipcolc

81 01 05

D

Dilwmfile de curs ofere, 4d itetmei publice externe

81 IU (K

0

Rambursări de credite interne icod 81 02 01 *81.02.02*81.02.051

B1 02

0

RMmtziirsar (Ja credite Interne garantate

&LD?m

0

ANEX Uf I M NR .ANEX IICLM NR

Transferuri din bugetul tocai către a soc ar? I? 0: zfezvoiare mleruoniunilară

55 31 42

0

Titlul VIII Proiecte cu finanțare dm Fonduri eiteme nerambursabile (FEN) posradarare (cod 56.01 la 56.05*eod 56 07 ♦ 56.08 ♦ 56.15 la 56.18 -56.25*5621 «56.28)

56

0

*3Toqr&nQ din Fondu' European da UnTvnhare Regională (F£0R 1156.0’ .01 t= 56 ?’ tfi

56111

0

Finanțarea națională

55 01 01

0

rlran(a>ea externa naramburgabila

56.01 02

n

Chuiiu.au neefcgrbiia

56.01 03

n

Pr.-qMmn din l oneu -Soc ai European |FSEJ (56 021)1 la 56.02.03J

56 02

Finanțarea r»apon3lâ

56 02 01

Finanțarea exlema nera^l/ur» rb,L

56 02 02

Cbe'luiell nee'iglclle

56.02 03

Programe din Fondul de Coezfi. ne |FC) (56 03 01 la 56.33-03)

5fl 03

Finanțarea nadonaia

56 0301

Finanțarea externa oera^unjrsanila

56.03 C2

Cheltuieli neeiigitnle

56,03,03

Pnzja-e Ar. FontfiJ European AQrico» dc- Dezvoltare Ruiaia (FEADF'n^- iU 01 t :*2 C4 031

56.04

RAantarec» nalidnaiă

56.04.01

Fra.(a<«i «rgcia '«rambursabila

56.04.02

Cre€n««i rrtAjQf#M

56.04.03

Programe din Fnnniv t uracean penr Pescuit ;FEPi |5605.01 Im (15.03)

56.06

Finanțmea n*ț««3tă

56.05.01

FiiiMiiiMrHH «xtema neramburseoia

56.05.32

CltMiluieii neeilgiblle

56.05.03

Programa Instrumentul dc Asistentă penau PraederwB < IPA : 56.37.?? ta 55 07 031

56.07

fmimarea națională

58.07.01

A>JEVW ’

HCi NR

Finanțarea externa nerambursabila

58 07 02

Cheltuieli neellglblle

50.07.03

prnq-amfi instrumentul European de Vecinătate și Partenortat (ENPl) (56.08 01 ia 56 OS 03)

56.08

1 inanțarea națională

56.08.01

Finanțarea externa nerambursab-la

56.06.02

Cheltuieli nceligibile

56.38.03

Alia proqrame comunitare fingnta-e n penoada 2007-2013 (56 15 01 Ia 56 15 031

56.15

Finanțarea na(ioil3l3

56.’5.01

Finanțarea externa neramb irsahila

56 ’ 5.02

Cheltuieli neeligihils

56 15.03

Aite fadlitati 51 inslnjmente postadarare (56.16.01 la 56.16.03)

56.16

Finanțarea națională

56.16.01

Finanțarea externa neramburaabila

5c 18.02

Cheltuieli neeliqibile

56 18.03

Mecanismul financiar SEE (56.17.01 la 56.17.03)

56.17

Finanțarea națională

56.17.01

Finanțarea externa neramlJirrsaJtlila

56.17 02

Cheitu^li neeliqibile

50 17 03

Mecanismul financiar norveolan (56.18.0i ta 56 8 03)

56,15

F inanțarea națională

56.1«.C1

Finanțarea externa nerambursabH3

5K.1ft.02

Cheltuieli neellglbile

56 wn

Programul n« cooperare aivefiano-roman v-zand recucerea d'spantaTJioreconnmirj? si cnciala in cadrul Uniunii Euruuatts exlmue (56.25.6 1 la 56 25,031

56.25

Finanțarea națjnrwlă

56.25.01

Finanțarea =xtsma nerarnbursabila

56.25.02

Cheltuieli neeiîgibile

56.25.03

ANEXA L.-MCI -iTî W

As^icrrtâ tehnic» pentru mcca'^sr-eie financiareSEE |55 27 Ci '= 56.27 UI)

5627

Finanțarea r.aponalâ

ML77JM

Fînaoia/tiw exiema ncrambuisrJj.te

56.27.02

ChâRuteaf nreiigibiiM

56.27.03

Fondul național pentru relații ruarerateaferent nwamuMnetcrfinanciare SEE (56 ?fl )t ta 56 2803)

5628

Finanțare* nalionalS

56.2S.0-

F nanțarea externa 'leramburtaCAo

56.28 02

CheftuieT» tiMeixjibiie

5628.03

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71*72*75)

70

fi

TITLUL XII ACTIVE NERNANCIARE (cod 71.01 ♦ 71.031

71

5

Active fix* (cod 71 01 011*71 01 03*71.01 30)

71 01

-

ConwvtfM

71.01.01

0

Maștm. eth i»mente s» mijloace de transport

71.01.02

0

Mobilier. aparaU/r* turwicâ $i site active corporale

71X21.03

0

Aile active fixe

•'.21.30

5

Reparații capitale aferente activelor fino

71.03

0

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0

Active financiar* (cod 72.01.01)

72.01

0

Participări. ia captai so: a* al soc«9taWor conwqee

72.01.01

D

TITLUL XIV FONDUL NApONAL 06 DEZVOLTARE

75

D

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod SI)

79

0

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)

81

0

Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finantaiua proiectelor cu finanțare UE

81.04

TTTLUL XVM PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT) SI RECUPERATE IN ANUL CURENI 135 01)

84

Plăti efectuata »n anii precedenti al recuperate in «nul curent

8501

TITLUL XVIII REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90


ț^.

v>

r~

o

»•

o

i?»

o

o

m

cn

o

esj

3-

o

8J

£

■>

£

al

p

O

5

3

*

E

ir-

V

2

y

t>

T*

O

8

j

s

CM

•-

LU

i

s

a

M

UJ

ă


ș

s

in

£

5

iu

(Z?

U'

<x

u.
HCLM NR.

«KÎFȚ1JL CONSTANTA

Un dloa administrativ - teMona a CONS1 AM A

leslilutia putMicâ___

Rm*.    1    ANEXA 2 BIS    |

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI. ARTICOLE SI ALINEATE. PE ANUL 2013

CAP.61.02    ___™ »«'

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicate*

Buget 2013

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA OE FUNCȚ1ONARE*SECTIUNEA DE DEZVOLTARE»

35030

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01 ♦79*14)

34655

CHELTUIELI CURENTE (cod 10*20*3d*40*50*51SF*55SF+57*59|

01

348M

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01*10.02*10 03)

10

0

Cheltuieli salarlale In bani (cod 10.01.01 ♦10,01.03 la 10.01.06 ♦10.01.10 la 10.01 10 ♦10.01.301

1001

0

Salarii de baza

ic?: i jci

(1

«terorizate de conducere

IC ?»C3

0

Scv/ de vechime

10.01.04

0

StAjrun pentru conara de rn.oza

10 01 05

0

A:(n Atoonin

10 01 06

0

CV» MipAmBrtare

10.01 07

0

Fond de pwmi

10.01.08

0

Fond pentru posturi ocupate pd" rjinu

IU.Q1.10

0

cctvJ aferent pioni cu ora

• 0 01.11

0

inderrrvzai.i piavtn imn» persoana din «tara unrtalu

■’O-Ct 12

0

Indemnostu ae delegare

10.01 13

0

indemnizații ce detașare

10.01 1*

0

Altxulii pentru iran^purtui e > de a tocU de munca

10.01.15

0

Alrxabi pentru locuit km

ic.cn.i6

0

Alto droptun salanaie in bani

10.01.3C

0

Cheltuielisela riale in natura (cod 10.02.01 la 10 02 05*10.02.30)

10 02

0

Ticnele ce maw 1

iO.C2.C1

(1

Necme oe nrana

10.02.02

0

Lntfbrme si echipament obligatoriu

IU.02.03

0

Locumta de sciviciu foios-ta d& s0L3rt.ni $i familia sa

10 112 04

0

Transportul la si de ls ccui de munca

10.112 1)5

0

Alle drepvun se.iarule rn natura

10.02 30

0

Contribuții (cod 10 03 01 la 10.03.06)

10 03

0

Comh&uti de asigurau sociale de stal

10.03.C1

0

ContrlDutf de asigurâu de soma

1c.a3.02

0

Contnbutii de asigurau socfeN ele Tansnafe

10.03.03

0

CcnhlbutH de as'guran pentru »:c«dente de. munca a fiori profesionale

10.03 04

0

Pnnw ou asigurate slabă cUlile de angajator pentru angajați

1003.0c-

a

Conmbuu pwnrj conced 1 si nrlemnizaiit

>00306

0

TITLUL 0 BUNURI SI SERVICII (cod 20 01 la 20 06*20.09 la 20.15*20.18 la 20.25*20.27*20 30)

20

0

Bunuri ai servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09*20.01.30)

20.01

0

Furnituri de Dir&u

20.01 01

0

Materiale per-Vu curatcmc

20.01 112

0

înr.xL’jL Iluminai si (uda motMid

20 01 03

0

Ara canat si sahjtiriHtM

Z0.01.04

0

Cartxirant) 51 lubritanti

20.01.05

o

Fhe«j de schimb

20.01.06

0

HCLM NP 2

îrwneonrt

20.P1 07

B

Po?.a tnlHcomunicalii racic, tv rrcmeT

2C.0I CB

0

Mawtrwb» prestat de sorvtdi cu caraor funcțional

23.01.09

0

Alte bunuri si servicii pentru înfraiinetB $• funcționare

20.0t.3C

0

Reparații curente

20.02

ti

Hrana |cod 20.03 01*20.03.02)

20.03

0

Hrana pentru oamen

ZJ 03.01

0

Hrana pentru anima.e

20.0302

0

Medicamente si materiale sanitare |cod 20 04.01 la 20.04.04)

20 04

0

Medicamente

20.34 C1

0

Materialo sanitare

2C.CM J2

0

Reactivi

20 04 03

0

Dezinfectant)

20.04 04

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 ♦20.05.03*20 0$ 30)

20.05

0

Uniforme si ccnipsmene

20 05.01

0

Lenjene si accesorii de pal

20.05 03

0

Alte oc»ae.e □« inventar

20.05.30

1)

Deplasau, detasari, transferări (cod 20.06.01*20 06.02)

20.06

0

Deplasări interne.    țransfertrn

20 06 01

0

Deplasan In «râmnlale

20 06 02

0

Materiale de laborator

20 00

II

CerveUrc-dezvoitare

20.10

0

Cârti publicații si materiale documentare

20.11

0

Consultanta sl experiixa

2012

0

Pregătire profesionala

20.13

0

Protecția muncii

20.14

0

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.13

0

Studii al cercetar

20.1«j    0

PiaU pentru 0 nan ta re a patrimoniului genetic al animalelor

20 1b

0

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări șl servim o« interne public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0

Reabilitare înfraatructura prngram Inundații pentru autoritati publice locale

20.20

«

Meteorologie

20 21

0

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20 22

0

Prevenirea sl combaterea inundațiilor el înghețurilor

20.23

0

Comisioane si alte cos Iun aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 ♦ 20.24.02)

20.24

0

Comis sa ne st aile CCHlizi aferente -niciumuiunlor externe

20.24.0»

0

Comisioane si dilu uceluri -«terenie vnțirumirturiior interne

20.24.02

0

Cheltuieli judiciare ei extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor sucului potrivii dispozițiilor legale

20.25

0

îi chete cadou

2027

0

Alte cheltuieli (cod 20.30 01 la 20 30 04*20.30.06*20 30.07*20.30.09*20.30.30)

20.30

0

Reclam b ai publicitate

70.30.Q1

0

Protocol si reprezentare

20,30.02

0

Primo do asigurare nor viata

203003

0

Chirii

2030 04

0

Piealan Servicii pentru transmiterea drepturilor

20 3005

n

Fuitdu' Presedinlelut'FonCu1 conducstorjluJ insurube p-t»ce

20 30 07

0

Executive» uiillu h creametu* buceiaie

20.30 09

0

AKm c.hmIIuimII cu bunuri a wtrvis»

20.30.30

0

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 ia 30.03|

30

0

Dobânzi aferente datoriei publice interne icod 30.01.01*30.01.02)

30.01

0

Dobonr» aferente ck'Lorc- ;ut*«x ntemo directe

XLWi.cn

0

Dobânzi aferente rrectttfor clfv-n GT3rr3ifl

3001.02

Dobânzi aferente datoriei publice «dame .;cod 30.02.01 la 30 02.03*30.02.051

30021

1)

Jnbunz» friwwnre tainm* ol «.<>• externe directe

3C 07 01

0

Oorr-.-vi aferenta mnliinlui extern» umlsacîale de ordoralort dc credite

30.02.02

0

DocanzJ aferente creditelor externe gararlate si/sau directe ujitumprumuteiâ

30.02.03

0

Dobânzi aferente datonei publice

30 02 06

0

Alta dobânzi (cod 30.03,01 la 30.02.03* 30.0105/

30.03

0

Dobânzi aferente impnjm^ljnkr din fcoduf de tezaur

30.C3 01

0

Dobânda datorata trezereri» statut*

30.03 07

u

Dobânzi afț*enw np'wiuturilof temoorare din irerorena statului

30.03.03

0

Dobarizz ta noealiunlie de leasing

30,03.05

ti

TITLUL IV SUBVENȚII (cod «0.03*40.20*40.30)

40

34856

Subvenții pentru ac op ori re a diferențelor da preț ț» tarif

40.03

0

Subvenții pontru compensarea creșterilor neprevtztonale ale preturilor la combuFllbili

40 20

0

Alte subvenții

«0.30

34855

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0

Fond de rezerva bugetara !a dispoziția autorităților locale

50.04

0

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT ATI ALE ADMINISTRATEI PUBLICE (cod 51.01)

51 SF

0

Transfen/M curente (cod 51.01 01*51.01.03*51.01.05+51 01.M+51 01 15*51.01.24*51.01.26*51.01.31*51.01 3» ♦

51.01 46*51.01 49)

51.01

0

Transferuri c^tn» inxtiiulii curios

51.01.01

li

Aciiun de scTiuiaie

61.01.03

0

i-ngniarea HwofKMturilix de interes locai

Si ul.Oe

0

Tran3rerun dir, Ijugateiif uurisiliiior judeiene pentru finanțarea centrelor de zi pentru preinctia copilului

51.C1 14

0

ANEXALA 1ICLM NR

Transferuri «3>n bugetnn im^te ooicru insbtutlito de asistenta huc<uib pentru persoanei» nu handicap

51 01 Ifi

0

’ransfeturi din nnc«’«i» -nâtfiîlui locale șimcewne pentru «no»darea unor 3|uto>3r» pau© unitatifc administrativ-tentcnale In BftbatM da eikemâ dific jftJtc

51 C1 24

0

Transferuri crrvn.'t wlribuiie Je asigurări sociale 36 antale aertim consoanele efl*i» m concediu pentru rrațterea copilului

5101,26

1

Transferuri privind wmrt&ulille de s^fwiaia pentru persoanele beneficiatu de ajutor social

51 013,

0

Transtervn .im bugetele conții hor «ocale $i juceremi pantru finanțarea unităților <i« pasiență medfco-«oa»»i»s

5L0i 39

0

Transferuri din cugetni» intala pen|ru finanțarea chettu *a!Mof curente din domeniul sanatăbi

51 UI 46

0

Transferur< am bugetele tocaie pentru finanțarea camerelor agnoo»

51.01 40

0

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01* 55.02,

55 SF

0

A. Trantteruri interne icod 55.01 18* 55.01.54,

55.01

»

Alic transferuri curente inrem*

55.01.18

0

Transferuri pentru achitarea obligai ««o* r5Sîanie cairo furnizori» dc ©nara» i«m»ca si ale centralelor de termoficaro

55.01 54

0

B Transferuri curente in străinătate icătre organizații Internaționale) (cod 55 02.01*55 02 04)

55.02

0

Ccntnouii și coilralii ia organisme Inter-iafonaie

55 02 01

0

Alte transferuri ctjrerrie in sțrâlna -tfe

55.C2.04

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0

Ajutoam sociale (cod 57.02.01 la 57.02 04i

57.02

11

Autoare S0Q3I6 r> numără»

57 02 01

0

A|ui<ja»t sociaie h natura

5 7.02.02

0

Tenet© 0« r.reșa

57.C2 «ft

0

Tenet© cadou acordate pentru cheti-wti sociale

57.92,04

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (toc 39 01 * 53 02 • 39 36 *59 I* *59.12 *59 15*59 1T *59 2^*53.22 *55.23 ♦59 30*?• 25'

59

u

Burse

5901

0

Ajutoare pentru daune provocate oe caiamttâlhe naturww

59.02

0

Programe penrni bnerei

59.08

0

Asociații a» fundați»

59.11

0

Susținerea cultelor

59.12

0

Contribuții le salarizarea personalului ne elen cal

59.15

0

Despăgubiri civile

59 17

0

Sume detunate fi nan tarii programelor sportive realizata de structurile sportive de drept privat

59 20

0

Acțiuni cu caracter suin tifle el sotaal»cultural

59.22

0

Sume aferente plăti’ creanțelor saiariale

59.25

0

Programe si proiecte pnvrnd prevenirea ai combaterea discriminării

59 30

a

Sume alocate pentru sprijinirea conetruirll de locuințe

59.35

o

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80*61)

79

0

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80 03*80.30)

80

0

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate Integral din venituri proprii

8003

0

Alte împrumuturi

60.30

0

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod B1.01*81 02)

Bl

0

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01*81 01.02*61.01.05*81 01 06)

81 01

D

Rambursan de credite externe ccntraclate a© ordonatorii o© crersta

81 01 01

0

Ranwursa" dc credite externe din fondul de garantare

5’ .0t 02

0

Rambursan rte credite aferenta catortsi publice afama locala

8’ Ui 05

0

Diferente rta curs aferenta datoria» puhlics externe

31.01.06

0

Rambursări de credite Interne (cod 81.02.01*81.02.02*B1.02.05)

81 02

0

Ramtiursan rte cradtta mtama garantata

81.0201

0

anexa la

HCLM NR /iTL 2fl<3

1

Diferența de curs aferente datoriei publice interne

81.02 02

0

Rambursați de credite aferente datonei oublicc Interne iscate

B1.02/15

0

TTTLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEOENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT{85 01)

M

0

Pl»ti efectuate in anii precadenti si recuperat» In anul curent

8501

3

TITLUL XVIII REZERVE EXCEDENTZDEFICIT

M

Excedent 92.01.96

92.01

fcxcpcterQj' secțiunii de urnelor ye

02.01 $6

Deflc.lt 93 01.96

93.01

Deficitul secțiunii de fjnclioriare

93 01.96

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |cod 51 »6S>.M*70*79*B4)

176

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITAT1 ALE ADMINISTRAȚIEI PUBUCE (cod 51.02)

51

0

Tr»r»«fanivt do capital |cod 51 02.12*51.02.28*51 02 29|

51.02

0

Tr.instemri orentru finanțarea investiților la spiiâfe

51 02.12

0

irsnsterun din bugetele locale oentre finanțarea cr-H-tuieUli* de cepital din domeniul sănătății

51/1228

0

Alta transferuri do capital către instituții publice

51 02 29

0

TTTLUL VII ALTE TRANSFERURI feod 55.01)

55

0

A Transferuri interne (cod 55.01.03*55.01.08 la 55.01.10 * 55.01 12 ♦ 55 01.13 ♦55.01.15*55.O1.28+55.01.42)

55.01

0

Programe ;u fir.an(ya    te

55.01.03

0

Programe PHARE 3 «He proțirttme «:u finanțare nerambursabilă

55 01 OH

0

Programe ISPA

55.01.00

Pruqrame SAPARD

55 01.10

0

-rogr3me de oezvo'tare

55.01 13

0

Pcnd Roman de Dezvolta» a Sociala

55.01 ’h

0

CtiBfQjinii raailgibiifl 'SPA

55.01 28

0

Transferuri din bugetul local câtm    ’Je diaroitare •nțercomurMtsr?

550142

0

Titlul Vili Proiecta cu finanțare din Fcndur. externe ncrambursamle (FENI postBderare icod 56 01 la 56.05*co<J 56 07 ♦ 56.08 ♦ 56 15 la 56.18 ♦56.25*56.27+56 28)

58

0

Pronranv. -im 1 ».i«Ju European de Dezvoltare Regional i^EDK HSfc.Ol 111 'a 56 01 031

56.?*

0

Fcimi'rtnee taponală

6601 01

0

Fjn^niHfww «xlema nejămDU^at4u

56.01 02

0

Cheltuieli neelinihlie

56.01 03

0

Ptugramedin Fondul Social European (F5E) (56.02.01 'a 56.02,03'

50.02

Finanțarea nat o~a*.1

56 02.01

Finanțarea externa nerampursahiia

56 02.021

Cheltuieli nedigibilo

56 02 03

Preoram* din Fondul de Coeziune (FCJ <56-0301 b 56.0303)

5b 03

F.nantarea națională

56.03.01

Finanțarea externa oommfcursib la

56.03.02

Cheltuieli nee'îgitile

56.03.03

Programe din Foooui European Agricol da nervoUens Murala iFEADR) (50.04.01 i= 56 «M (t« i

56 (M

Finanțarea națională

36.0401

Finanțarea externa nerammrs»t:iiM

56.04.02

Chettuien neelinibiie

56.04.03

Programe din Fondu' European pentru ^escuit (FFP) (56.C6O1 laS6.X' 33!

5605

r mantaree naținmute

56.05.(11

Finanțarea externa neramburxabtis

56.05.02

Cheltuieli neefloibUe

56.05.03

ProgrameInstrumentul de Asistenți ;<«Xb Pteaderare (IPAJ(h6 97 0’ a 56.0TCol

56.07

Finanțarea nationââ

56 07 01

rinentarea externa n&rarrbjrsantia

56.07 02

Cheituiou ncc:»g(0(i£

56.07.03

F-HHjrHrTH- n«(m.TiHO’ui Europtian nw Tarantitete hi PnrUtraruk fFNPi) (86.08 0' b» 86.08.031

58.08

Fine n tarea nanonaiâ

5600.01

Hnan*?r*a externa naramlniownna

5C.08.02

Cheltuia i neellgl&ie

56.08.03

Aite programe com„n.Lare »nenîste »< pe oafia 2007-2013 (be 15.01 ’a 56 15 031

56 15

Finanțarea ^aponaiâ

ofi.lS.01

Finanțarea externa nerentounuatnlă

56.1502

Cheltuieli neeJiqibtte

56.1503

A«te faciWan si instniTienie postarJerare {56.16.01 la 56.16.03)

56.16

nnanțarea națională

56.15.01

Finanțarea extema nerambursabila

56 1602

Cheltuieli neeligibile

56.16.03

Mecanismul financiar ScE (56.17.01 la 56.17.03)

5617

Rnanțarea națională

56.17.01

Finanțarea ezlerna 'ierambursabila

56.17 02

Cheltuieli naeligibile

56 17.03

Mecantemul nnanciar norvegian (56 18 01 la 66 18 03)

56 ia

Finanțare» nahnnal»

55 18 0’

Finanrarea axwma neremnursamla

56 18.02

Cheltuieli neeligitiile

5610 03

Pnxiramu)»l« cnhperare «ilvnlianrwnrean *(7wn<J reducarea dis.panlali-.ir r..i«im-u • - • -x»k» ••• cutVul Unuziiii Ejrt«oe extinse <5625.0- te 56.25.03)

55.25

Finentaree nabtinală

56 25 01

Finanțarea externa nerampursaoiia

5625.C2

Chwltuwli "HBligibfe

56 25 03

HCLM vr

Asistentă Wimca pentru mecanismele financiar* SI i (53 27 01 la 56 2’ 051

56 27

Firanjap»* națională

5627Q1

Finanțarea externa naram bursa tuia

MJ.27.C2

Cheltuieli newiglbtie

55.27.03

FjihJu

național pentru rei3țil bilaterale -aferent mecanismelor Unancsare SEE (56.28,01 la 5C28 mi

56

Hr.xntaree naț-onaiâ

S628.01

Finanțam* axien».- '!«’amour5at>lla

55 28 P2

Cheltuieli neeJigifcMle

56 28.03

cheltuieli de capital (cod 71*72*75)

TO

173

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71 03,

71

175

Active fî*e (ood 71.01 01 La 71.01.03*71.01 30)

71 01

175

C'.rrjțp.Cțil

71.01.01

175

Mașini nchipamente sl m-,toace de tra^wxx-

71 01 02

0

Mooilie» aparatură birotică și alte adw rorporaie

71.01.03

0

Alte active H«?

71/11 30

0

Repar

ații capitale aferente activelor fim

71 03

0

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0

Active financiare (cod 72.01.01)

7201

0

Participare ia capitalul SOCial ai sooet.Tfilnr raimerctate

72.01 01

0

TITLUL XIV FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE

75

ft

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)

79

0

TITLUL XV, RAMBURSĂRI QE CREDITE (cod 81 04)

81

0

Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

81.04

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANI, PRECEOENTI 3, RECUPERATE ,N ANUL CURENT (85.011

84

Plac efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

B5.D1

TITLUL XVIII REZERVE. EXCEDENT/DEFICIT

90

A «A

HCLM NP.

Exontont (92.01 J7)

92.01

jLxceri«n u' nectiumi Je dozvcrtare

920197

Deficit (93.01 97)

93.01

jDefic&jf secțiunii de dftzvtitâre

93.01 97

PREȘEDINTE SEC»\TA

&God£&(^

w*** v *

ANEXA L iHCț M NR {fy


județul consianta

Unitatea admttsiw'i» - l«ntorta»â CONSTAN i a Insuioya publică _

• ormuiar


ANEXA 2 BIS

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI. ARTICOLE SI ALINEATE PE ANUL 2013

CAP.B4.02    mH tgl

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

Ind'catcr

Buget 2013

prevedea anuale

TOTAL

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCT1ONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE»

49221

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01*79*84)

<3838

CHELTUIELI CURENTE |cod 10*20 *30*40*50*51 SF*5SSF*57*58|

01

<3038

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01*10.02*10.03)

10

0

Cheltuieli salanalH m ham (cod 10.01.0141001.03 la 10.01.08 *10 01.10 la 10.01.1»*10.01.30)

10.01

0

S«Um rte baza

10.01 Al

0

Indumnuatfo de condu.

10 01 03

0

Spor de vcchmz-

10.C1.04

0

Sporud penl/u Germ ae munca

10.Cl.Ofi

0

Alte SpOQK'

10.C1.0B

(I

Ora huolmwntare

WC 1.07

IJ

pond ita prenvi

10.01.06

0

Ponn oentru ixj&turi ocupate cru cumul

10.0? 10

0

• and afsreni p'atii cu ora

10.01 11

0

inccmnuHit ptatfto unor persoane din «lara untotil

•0.01.12

0

Indtmntratji dc O‘?lt,T;ar&

10.0113

0

indHmnl23l5» de detasan»

1001 ia

0

Akp-atil ocntiu )r«n?ocrtul .a a< de la locui oe munca

v.)01 15

0

Aincatn pentru locuințe

1001 16

n

Alte drepiun salariate in beri

,0.01.30

0

Cheltuieli salanale m natura (cod 10 02.01 a 10 02.05+10.02.30)

10.02

0

Tichele de masa ')

10.02 01

0

Norme de hrana

10 02.02

0

Uniforme ai echipament ouiigatonu

10.G2JC3

0

Locuința de swurtâu fnlostta oe salariat w familia au

•0.02.04

0

Transportul ia s dt e locui de munca

10.02 05

0

Alia drepiun sslanale in natura

,0 02.30

u

Contribuții (cod 10 03.01 le 10.03 06)

10.03

0

Contnbutn de asigurau sociale da stat

10.02.01

0

Contribuia rit» asigurări de soma)

10.03.02

0

Corînnu’i. de asigurări eoclaie de -««natare

10 03 03

0

Contribui»! de -tsiguraH penlnj accidente de munca si ccli pinleraonale

10.03.04

0

Pnme de asiourare viață plătii» d= ang^|stor pentru angajați

10.1)3(15

0

Cnntnoutii pentru concedii ai indemnizații

10 03 06

0

TITLUL II BUNURI 3I SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20 18 la 20.25+20 27+20.30)

20

2G388

Bunuri sl seryrcii (cod 20.01.01 1* 20.01 09+20.01 30)

20.01

1,

rumitir de Birou

20.0l.0i

D

Malenaie pentru curalan 6

20.01.02

0

incMfrit. Iluminat si forța metrii -*

20 01 1)3

0

HCl M

Adu. canal si salubritate

20.01.04

l)

Carburanți si luttnflanfi

20.01 1IS

0

Piese de schimb

yo n i os

0

Transport

20 01.07

0

Posih TB'ecomumcaîil radii? »•/ internet

20.01 38

0

Materiale st prestări cie sorvicn ai carectei funcvonal

20.01 OH

Alin bunuri ta BSTVicii pentru îrlretinern ki njnctionai*

20 Ol .30

0

Reparat»» curente

20.02

0

Hrana (cod 20.03.01-20 03.02)

20.03

o

Hrana pentru oameni

20.03.01

0

hrana pentru animale

20.03.02

0

Medicamente si materiala sanitere |cod 20.04.01 le 20.04.041

20.04

Medicamante

20 04 C1

0

Malenele sanitare

20.04.02

0

Reactivi

20 04.93

0

Dezinfectant!

20.34.94

u

Sunun ae natura obiectelor de inventar (cod 20.05 01*20 05.03*20.05 30)

20.05

0

Uniforme si echipament

20.0501

0

Lenjenc si accesorii ce pai

20 0S03

0

Ane otoiecle t»e inventar

20.05.30

0

Deplasări, detasari, transferuri (cod 20.06 01*20 06 02|

20.06

0

Depte*ari intona detașă, tmnsferări

20.0651

0

DeplOhan ir străinătate

20.06 fi?

fi

Materiale de laborator

20.09

0

Cerce tare-dec <oM are

20.10

0

Cârti, publicării si materiale documentare

20.11

G

Consultanta si «xperitea

20 12

fi

Pregătire profesionala

20 13

0

Proiecția muncii

20.14

u

Muniție, furnituri hI armament de natura activelor fise pentru armata

20.19)

0

Studii al cercetări

20.161

0

Plau pentru finanțarea patrimoniului genetic nl animalelor

2C.18Î

0

Contribuții me administrației publice locale la realizarea unor lucrări șl servicii de interes public local, iu baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

26388

Reabilitare infrastructura program Inundații pentru autorttati publice locale

20.20

0

Meteorologi»

20.21

0

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

2022

0

Prevenirea si combaterea inundațiilor el înghețurilor

2023

0

Comis ioane el alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20 2401 ♦ 20.24.021

20.24

0

Cormsioaiw si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24 01

0

Com'SiOune si aile costuri aferente ruL'rumuturttor interne

20 24 02

n

Cheltuieli Judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni <n reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

2025

0

Tlchete caoou

20 27

Q

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 ia 20 30.04*20.30.D6*20 30.07*20 30 0^20.30 30)

20.30

0

Reulams si puW'Qtats

20.30.01

0

Pmincoi si reprezentam

20.30.02

tl

Pnme de asigurare nnn-uiata

2G.S0.03

0

Cn<if

2Q.3lJ.04

0

Prestar servicii pM'tru transmiterea nnsprunlor

20 .Ml OK

0

Fondul Presedintelul/Fondd conducătorului trăitul**! publice

70,30 07

0

5xc-:uiar«« «urna a creanțelor hunetare

20.30 09

0

Alte cnnitutt/l cu bunuri» -ervicll

20.30 39

j

TITLUL Hi 0O8ANZ1 (cod 30 01 la 30.03)

30

0

Dobânzi aferente datoriei publice interna (cod 30.01.01*30.01 02)

30.01

0

ANBVs LA HCLM NE. /ZSL

Debarc arerente daionei putulc» in»«me dirace

30.3- 01

0

Dobâre. arererte creditelor Ir.lome garantare

X.B’ 02

0

Oobanzl aferente datoria» publice externe icod 30.02.01 la 30.02 .03*30.02.051

30.02

0

Dobânzi aferente humei puși se externe directe

30,02.01

0

Dobânzi aferente crednemr «vreme contractate de ordonatori» o« urcuih

30,02.02

0

Dobânzi aferenta credlteior externe «^tniniatft si/sau »iirecte subimprumuîate

3)112,03

0

Oobar.» aferenre datoriei publice olcme fceafe

30.02.05

0

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.03* 30.03.03)

30.03

0

Dobaiw aferent© imp^.mutunlor din fondul da lar^ur

30 1)3 0t

0

Do ba nda datorata trezurar». staulul

30.03.02

0

Dooanzi aferent» imprvmctuntor temporare clin lrezorerfe xtatmui

30 03 IM

0

Dobânzi ia opeatiunile de leasing

30 03.05

0

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03*40.20*40.30)

40

17550

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

40 03

17550

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

40.20

0

Alte subvenții

40.30

0

TTTLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50 04)

50

0

Fond de rezerva bugetara is dispoziția autodtaților locaJe

50.04

-

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE A0MIN15TRAT1EI PUBLICE (cod 51.01)

51 SF

(J

Transferuri curente (cod 51.01.01*91 01 03*51.01.05*51.01.14*51.01.15*31.01 24*51 01.26*51.01.31*51.01.39 • 51.01.46*51.01.43)

51.01

11

Transferul către Instituții pudice

mut 01

0

Acțiuni de sanatate

51.01 03

0

^■nant’rea aereponuriloi d« m’nres iaca.

5* C1 05

0

ANEX A LA HCL.M Ji*i

i ransferun Jin bugetele consiliilor udedone pentru finanțarea centrelor de si centru Droteclin copilului

51?.H

o

Transferuri om co'.otcte ocale frentn instituțiile de asistenta soraala centru persoanele cu handicap

M.0t 15

0

Transferați dm rugatele consliiiiur |(n:w«e și juoețenc pontpj acordarea unor 3jutoaiG calfe unilante administrativ-•ertîortalc în sîImmIm de extremă dificultate

5’ .01 24

u

ransfcrun privind comntwț'O se aîiyurân sociala de sănătate uanlru persoar.&to aftote in Luni mtiu pentru erest* re a copilului

51.01 2b

0

Transfeniri privind cormotrife rte sanâLMo pentru persoanele beneficiara de u|uior social

51.01 31

0

Transferuri din bugetele consulilor oco’Q ș> judeten*- pontn. tfnanțârua ubrtâtiior de asistentă medico-soc»*-

51.01 3?

0

Transferuri d*n i ugerele locale pentru finantanv* cheltuielilor cut-aI» din domeniu) sănătății

51.01 46

li

Traratenjr din bugete© ioede pentru finanțarea camerelor agricole

51 01 49

0

TULUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)

55 SF

0

A. Transferuri Interne (cod 55.01.18+ 55.01.541

55.01

II

Alte transferuri curent© Interne

5501 18

0

Transferuri pontru acJni*re>, oofggțilior restante txlre ramaoni do cneryie termica a aie centralelor de lermoficare

55 01 54

0

3 Transferuri curente în str&lnâtafae (către organizații Internaționale) (cod 55 02.01+55.02.0*1

55 02

0

Contribuții și oolizațir la organisme întamalwivrift

55.02.01

0

ARo trsjntifferun c-.mente tn strai^Hiale

56.02.04

n

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.05)

57

0

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04i

57.02

0

Ajutoare socwln n numerar

5/ ttf 01

0

Ajutoare sociflle in natura

57.02.02

0

shste de crasa

57.32.03

n

I

TicheiM otdou acordate penbii creiu e > sociale

57.02.04

o

TITLUL X ALTE CHELTUIELUcod 59.01 ♦ 59 02 * 59.08+36 1» +59 12 ♦59.15*'» 1T • 59.20+59.22+59.25 +59 30+59 <S

59]

C

Burse

se 01

0

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naiurite

59 02

0

Programe pentru liner»c

59.08

0

Asociati» a» fundații

59.11

0

Susținerea cultelor

59 12

0

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

0

Despăgubiri civile

5917

0

Sume declinate Fnantarh programelor soortlva realizate dc structurile sport! re de drept privat

59.20

0

Acțiuni cu caracter «tlintrflc si iociat-euttural

59 22

0

Sume aferente plătii creanțelor ealartaie

39 25

0

Programe si proiecta pnvind prevenirea si combaterea discriminării

59.30

I)

Sume alocau pentru sprijinirea construirii de locuințe

59.35

0

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 00+81)

79

u

titlul xv Împrumuturi (cod 80.03+»o.30i

80

n

împrumuturi pentru instituții sl service publice sau activiteti finanțate Integrai din venituri proprii

80 03

0

Alte împrumuturi

80.30

1]

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01*81 02)

81

0

Rambursau de credite externe (cod 81.01.01*81 01 02+81.01.03+81.01 OGi

81 01

o

Ramtursar. de credite e*tcmo con'i»i4>tte de ordonatorii d» credite

9’.01.01

0

Rambursan os credite externa ricri ’ondu: de pecuniare

61.01.02

n

Rambursări ce «z*<st© aferente detune» punte externe iu»»>e

6- CI 05

0

C • er9-te do curs aferente datoriei public» exiame

81.01 JOB

l)

Ramnuraarl de credite interne (cod 01.02.01+61.02 02+81.02 05)

31.02

0

Iftambursar    ^r&diin 'ntorrto garanta u

81 02 01

0

WEXA LA ; HCLM M.

Difaronte oc cure n'Hronte datoriei pudra interne

81 02.02

0

Rambursări de crecrte aferente datoriei publice interne ioc»»o

S1 02.06

0

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT) SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(8S.O1)

84

(1

Piști efectuate in anii preceeenii ai recuperate *n anul curent

&5.01

0

TITLUL XVIII

REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

Excedent 52.01 96

92 01

cxowentul secțiunii de tunajouăre

92.01.96

Deficit 93 01

96

93.01

[Defic.tul secțuna ce funcționare

03.01 06

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 5l*55-rM*TQ*79*Mț

52H3

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51 02)

51

0

Transferuri do capital (cod 51.02.12*51 02 28*51.02.29)

51 02

0

Transle/un orentni finanțarea in»s*«ttVMor la spitale

51.02 12

0

Transferuri din bufetele 0C3lc penlm finanțarea cheltuielilor de caprai din domeniul sân^tâtii

51 02 28

0

Alte transferuri de cap/ta către mstitutii publice

51 02 29

0

TTTLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

4812

A. Transferuri interna (coo 55.01 .03*55.01.08 la 55.01.10 ♦ 5501 12 ♦ 55.01.13 *55.01.15*55.01 28+55.01 42)

55.01

4312

Programe ou hrwntare ramfcu'-rrtmla

5G.0i.03

Q

Programe PhaP.E ji aila programe finanțare reramfuisatulH

55.01 OH

0

Programe ISPA

55.01.09

0

investii! ale awt? t * * economici cu cojnfai ?e stal

55.01 12

4812

Programe de dezvoltare

05.01.13

0

Fond Roman <3e Dezvoltare Sodaia

5b.Ql 15

o

CheP'ineil neeliQ.l* - »SPA

55X51 28

0

Trțmtanjrt din buge-ki' local câîro asociații*» «te dezvoltare Interconiunrtgrâ

55.I»1 4/

îttluf Vlb Proiecta cu flnantar® din Fooduh externe nerambursabHe (F£N) poeiwderare țcod 56.01 la 56.05*cod 56.07 ♦ 56 08 ♦ 56.15 la 56 *6 *36 25*56.27*56 23)

56

0

Programe din

“ondirf • ropean dc Dazvmtare Reosnală (FEDR j (no Oî 01 a 56.01 03)

56.01

0

Finuntsrea nsfc-natâ

56.01 01

0

Finanțarea externa nemrnhursabîla

56.01 02

0

Creitu'KS" nuollpib'le

56.01 03

0

Programe din Fondu» Socmi Furepean (FSE) • 56.02.01 La 56.02.03)

56.02

Finanțarea nalm^aiâ

56.C2 01

Pirencnrea externa r,er3mDurKabiia

56 02 02

Cbeputetj neoltaloHe

56.02.03

Programe din

Fondul de Coeziune (FC) (56 03 01 ia 56 03 03)

56.03

Finanțarea națională

56 03.01

F*nanțdroa externa neier^lr-rsabila

36.03J02

CberTutei neeicglbile

68.03.03

Programe din FonrM European &gi>to> de Dezvcliare Rurala (FEADR) (56.04.0 • ta 56 04 03}

56 04

r martaree națională

56IM.01

f mar.ț3rca externa neramb urs abis

Ml.IM.02

Chatutoli neetigihilB

56 IM,03

Programe din Fondul European țwnțru Pescu t . pEP) (hb’,05.0 ’ a 5605.03)

56.05

finanțarea națională

56.05.01

finanțarea «xtoma nerambursabi.»

M. 05 05?

Cheltuieli n»Hilgibâe

56.05 03

Program» 'nenumenujl de Ax«tenț£ pentru Pie-O^gr? /|PA) (56.07,0’’ * 56 07 03}

56 07

1

Finanțarea n»t*nraiâ

56-07.01

HCLMNR./lfy

Finanțare* rrdema -eramrursacila

56.07.02

Chwilmeli reabgibilc

56 07 03

P'wjrgme nstrjmcnlul Eurojjwn 0© Vecinătate si Potenerial 'ENPtJ 166.08 Oi la 56 08 03>

56.38

P nanțarca naționala

56.68.01

Finanțarea externa nerambursabite

56 08.02

Cliel.uwi n©e<igiblle

56.08.03

Alte programe comunitare finanțate i («noeha «'OP7-2013 (56 15.01 ta 58 1503|

56.16

Tirarțarea nsțenate

56 15.01

Finanțarea exienui nera-ib.jrsat»la

56 1502

Cheltuieli neet q b le

56 15 03

Alefacilitat: si instrumente postaderare (56 16C*. «a 56.16.03)

56 16

Finanțarea națională

56 16.01

Finanțarea externa ne rambursabila

56 16 02

Cheltuieli neeHgibilc

56 *6 03

Mecanismul financiar SEE 156 17.0t ia 56 ’ 7 03)

56.17

Rnentaran -ațkmala

58 i^ 01

Finanțarea edeme nersmhursatlla

65 17.02

Cheltuieli nee^ibiie

66 17.03

Mecanismul financiar norvegian (56 18 01 la 56 19 C3l

58 ‘8

Finanțarea națională

58.18 01

Finanțarea externa rwșmt» .rcafria

58 18.0?

Cheltuieli nneliglpil©

5« 18.03

P»i iji-mu oe «operare elveției KMomen vizarn reducc-res drsoaiiialikji ncaruanuro «l eoctaJe In codrul Uniuni Europene c «tinse (66.25.01 la 56>6 03)

56 25

Finanțarea națxxiăiă

5825 U1

Finanțarea e*tema norambursa&iia

5625 02

Cheltuieh neahgtUM*

sfljsca

Asistenți tehnica pentru mocan smefc fna<v..«irK Sti 156.27.01 la X*27C3|

56.27

Fingriarea naționala

58.27 01

Flnaniarwa externa nerambursab«fei

55.27.02

Oeitui:-|i neeii^ibiiR

58.27 <E1

Futxk.1 natuinși pentru relații Uihi^roie aferent mecanisniHCw firanaars SEE I5G 2S 0i ia 5628 ini

58.28

F'naniarBH ntțicnalâ

56 26.01

Hnanțarea oxtoma nenambureabila

56.28.02

Chel&ueil nn*l<g<hile

56 .23.33

CHELTUIELI DE CAPfTAL (cod 71+72*75)

70

471

TITLUL XII ACTIVE NEFiNANClARE (cod 71 01 + 71.03 »

71

471

Aclrvefue (cod 71 01.01 la 71.01.03*71 01 30)

71.01

471

Constnjc(il

71.01.01

471

Mașmi, echipamente s> mijloace de transport

71.01 02

0

Mobilier aparaturi birotică ș alte active corporale

T1 01 03

0

Alie active fixe

71.01.30

0

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0

1

PariM -pHrt- ia capitalul social«» stx-jeîatifnr comerciale

■^.O' 01

0

TITLUL XIV FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE

75

0

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)

’O

1.»

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)

♦1

0

Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiecte lor eu finanțare UE

81.04

rrTLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT) SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.011

94

Plab efectuata in anii precedenD si recuperate In anul curent

35 01

TTTLUL XVm

REZERVE. EXCEOENT/DEF1CIT

90

A>.L\.s Ht.LUXR /

Exceoant (92.01 97)

92.01

lExcecenqj' secțiun-i in? tezveraT-

92.0197

Deficit (93.01.97)

93 01

[Deficitul HHfiHinti oe dozvoture

83jOt 97

Pw^-Sl JiNTE ȘEDINȚA

oemm< ^7 « *-? Al T.\<

anexa

HQ M \RA N F-X HCLM MkANEXA

HCî.M M(HCLM M
•\NKXA .<


Lista obiectiv dur de investiții pc anul 2013

A

li


Obiectivi- de inveslifn

in co o lin uit re

254.2361

112.996

30.511

82.485

21066

0

0

21.017

0

330

719

0

180J54I

83.897

19.991

63.906

21.209

0

0

20.581

0

241

387

0

Obieelnt de investiții

BOI

351319»

3015831

356.800

309 J67

2.694

285

354.106

309.082

45.470

42.539

!•

0

1.868

1.616

38.689]    0

3o.5m|    0

0

0

4.913

4340

0

0


Ve

»<

Stm/mw i'ph.iiiYut:ii iJaaj sBcețxwtwuiitl fJhiui .inuh

K'r •> A/hi i\-/rtih)r,i

'•Wlu

1

reflt,(a

41 1:21x2

CXVCUVM fa

.H MJAP

i(n yi» nmi îfli?

almW ('*> - /A»

lutaniiifi' Jm.

*yrx?

Fo«a

A'nx/r.'ft'

UN

jfT

tfHH* truc ia!

UIMI

t'Huqfiervrl £ tahuvuek

Inatlt

iivțt‘

feraJ

• ....

« *c-«

B

7

4

«

6

«

f

ti

12

12

TOI Al r.rVFRAU ditt cart:

1.027.779

1.031033

490.879

541.154

167366

U

1.868* 59.7M

0

7.920

97.823

0

< anxtruetu-Montaj

482.937

393.264

20.2^

3 71988

63148

0

(.616, 57.1M

0

241

4.727

0

Dnrari s» alte cheltuieli

421.645,    «1237, 4.-7.b-4|    11(4 5631 99.830,    0

"1 •»!

Q,

7A90    92.1911

0

de taveiOițlț

autoritAți nmuașșiACiwyir.x te rnf

1.750

1.750

0

1.750

1 750

o]

0

0

ll

0

1750

0

n

0

0

0

0

fl)

0

0

0

0

II

0

WCLM Sk

Dotări si nlk cheltuieli dc Investiții


• .iu;hi și proiecte •daian


Total, din care:


7 >5»1


1.730

0


1 750


o| 1.7501    1.75ol o) o| <3| o|


1 7*0}    0|


I 7W 20


0    1 nu 1 730    0    0 G H    O 1.730 U

0    20    20 O 0 O ti    0    20 O


i'.i

f M nim.it cj viriectivuitit

tiuia w»u/T/'. «lî>-7.7v *i»nci jhu!i

V» • tiu up.—»&L.

• ol.taitu

Itibtii

imp&l/j

1 ul^ttrta

miuk)

’ifhuilcaiu

r«w

J# zJ.v»»?

Ăf-TT <M£ tv/cmai h

v rwu

fatal

lii’l - ’4.

/imntfUie Sn<

Surs--

>9*1

t-vihl

mnhn

FzS nane*}.«

W

•ptcvl

Li în 9e-

J^UV/tnin

te la totrre!t

0uv</

Awn»

iHlM)

*' kt *«<

Jr sttf

l

J

4

9

6

x

n

*

Obiective de investiții în contiuuare

0

0

0

0

0

0

fl

0

0

0

0

0

0

0

0

n

0

0

0

0

(1

0

0

II

Obk-cth-i- de investiții

noi

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

n

0

n

u

0

11

n

u

0

n

0

0

s&vAT.tit

l ar.il, din care:

2H0

2311

0

28U

222

0

o

II

II

222

II

0

Obiective de investiții in continuare

0

U

0

II

0

0

0

G

0

0

0

0

0

0

u

0

h

0

0

G

Ii

0

0

D

Obiective di k-MttțU nnl

Dotări m alle cheltuieli rtr Investiții


230( 2âft| O) 280| ,U2l o|


222


Total, din care: •dwâri independente • el »c Ioneli «anume


O

280


0

2811


0 o 280    222


GA


%NF\ i HCLM St: J-,

Vr

.t;

[h numins pt-n ■ • <••>»•/ i    xherpenft tu- i • V    i

Vr ji JiHH :tpt^htir!l

tfpitMm

MtlIA

initlllin

DlU/irt tli luiilîrtiin

?<*»(

M

J?

//r»» «i»

1- hm:

PitVntorlfli'fit-» "P* 1

»«<«•>

o/ocupi roii 7- h?

fmui-i.tii »tw»

Jmtm

..W

"i u

r-«i

f'r^\icbi

FEX

rs^rtabit'

»/r-

JM ipi( ral

i-l/J Vfl

T*a»wlSw. k la 4wv«k.;

imak

te '3 M'c

■fc 4MJ

M

1

3

2

5

fl

*

4

6

Ifl

li

72

C 4 P1 T O 1 1 L 68

ASIGURĂRI Șl VilSJ

tN|Â SOCIALĂ

TotaL di« care:

652

1250

1.132

118

109

0

0

0

0| 0

109

0

573

LII#

1.002

116

109

0

0

11

o!    o

109

0

Obiective de îmcshjH

652

1250

1.152

118|

109

0

0

0

0

n

109

0

iii continuare

573

1 118

1.002

116,

109

0

0

0

0

0

109

0

1 t xecnlic «edili adminiMmliv Sert mu Publie    652

1250

UȚ2

118

109

iwl

XdminisTrare Cresc .Cabinei medical

1.118

I/XIÎ

116

109

l(WI

Pediatrie. Psih nlog-Lxigoprd

HCIM 314/2(108 modificai HCLM 175/2010

II

Obiectiv* de investiții noi

0

0

0

A

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

II

ilc iineMin»

Total, din care: \ln»âd •■•dependente

CAP ULQ-L.L UZI)


Tatăl rtin enrv:


LOCVIME. SFRVICn .STDrZVOLl AKL FI BUCĂ

ML’VO,

•4M.1W

405.991

528.112

159.822

0| 1.868

59.755

2.886

95313

0

479.79»]

389.966

18.989

370.9771

63.171

1.616

57.164

<•1

241

4.150

0


A

Obiective de iuve*nfii

252.211

11(15711    «13)1

81 040

21.552

0

0

21.017

0

330

205

o

în conunuure

178.618

81 616

18.989]

62.627

20 868

0

0

20 581

0

241

46

TulaL Jiu rare:

1

Construite locuiau leflaie penrru tineri riesiinafe cumpăr urii «» lucrări prcgalnoarr «1 tehnico edlliunc, lifturi fclerente -znn.i

IM 128

26.135

24566

! .700

2(15

20?

01 01

iLSl

Ar

,7.

i    /u/vyxrni •mvițfv’ oNna <»««•

A'A n JdtS iprc,i'&-h

- atoarva hilull

tnilialH

' xhtsrza

loială

analizați

îaiwJ

'■«Jj'e.ir» M 31.112DU

«4

«NWM m

»t CMC

la/ai

j-srjpz

.4 T iJ>

5’Mr»-*'* Jur

Sune

t/GG

W'V

f-fifid

mediu

'Jir

/ftlltrijU,

«Tt

Ll.'rt

b «u Mac»f<

lOCStt

ftirș.-l

IO££U

Tr>HT*f

/? la bus

Je joii

11

1

s

l

7

5

->

in

n

î-

Baba Novac IICLM 230/2008 .actualizai de HCLM 152/20normalizat HCLM 244/20li

109.80:

16254

15 462

79?

46

46

Restaurarea »i reamvnajarra promenadei

2 spatiilor verzi Jiu /una Vraja Maril-Cazino-Pon Tomii

IK 1 M ll/JOIl.modifkal dc HCLM I.CIM.H2.2O13

17.129

H 016

1232

I2.7JU

10 997

IU.97 7

III lt(

15.221

11.142

729

11.613

10,786

10.786

Rcfciut <ir. 1345"?'05.11.2012

, Kvstuuturva *1 reatacnajarea integrata a zonei istoricc/Piatu OvuJiu

ll< IM 113/2011 .modificai de HCI M 14/18.022013

14 504

11.341

259

11.082

10.040

10.040

01 01

12 660

9.795

0

9 WS

9.795

9.795

4 C unstruitv nuităti locative modMlnre In Muu.

L -ta «1 LTE aferente • Chiu,insul Mirul

52.450

58.881

1.476

55.105

530

159

Ol II,

40-975

13 225

2.79S

10.427

241

241

H«un Ctranda |7.«» < 1) pnn RAEDPP HCLM I4&0&07.26I1, modificat

HCÎ.M nr2r»d.l« 09.2012

D    Ob(ecli*v dv uiscaiifii

noi

350242

355.656

2245

.«1311

45229

II

1.868

38.689

0

0

4.672

0

301.18"

308.350

0

308.35(1

42203

0

1.616

36.5&1

n

(1

4.104

II

Total, din rare:

Prtifti atuul dc dezvoltare edilitar:! a nutnianliiiill Conitunta-zuua Faleza Nuni HCLM 113/16.072010

ii>6.M?

10(1.647

389

100258

4278

4278

OI.0I

R9.8O5

89.805

0

W MltS

4 HM

» 104

iLfl

ANEXA

’hci.m nk

Inihunalaliri» xeresului iu Stațiune» Mnin»iu prin cvnsbuii ea unor pasarele piei unu le IM- LM 111 aOl 1 .modificat HCLM

modificat IIC’I 91/30.042011

Parcul Sciiiiirihir

HCLM 14-2011.modificat IK 1 M $2-2012

Promenada tunshca Mamaia HCLM 112/2011 .modificat de HCLM 220-2011

Ki-anicnaiart-a integrata a zone» plrtnnale din centrul Klnric îl municipiului CumMnU H< l.M 222-2011 .modificai dt HCLM 106/2012

Muvnalare» integrala a zonei de acces in Portul l’onnl Turistic Tomis si PI» ia Modern HCLM 206/201 I,modificai HCLM 2«t 2011. HCLM 289/2011»! HCLM 1 i 1-2012


CfOMlrulfV parcare uiuliciajalâ F*TE*T. Zona Ottoo- Albatros HCLM 44J<M» 06.2000

modificat 1 ÎL I M23S2012


10234

10 087

225

9864

9.721

9.721

9.641

9.543

0

9 543

9.545

9.545


5915

6.159

148

m5TT

5.S44

5 814

5 053

4.712

0

4fU

4.712

4.712


61.977

64.226

699

63 527

8 893

8.893

55 421

611.139

0

60 139

8.677

8677


47 448]    47-Ui    178

—4TTtu

13 821

13 824

442441    13.9331    0

43.933

11 500

12.5X


42000

41.950

50

" 41 .W

290

290

_21

2S30S

28.308

0

28.308

0