Hotărârea nr. 173/2013

HOTARARE PRIVIND APROBAREA STRATEGIEI DE TARIFARE/MECANISMUL DE TARIFICARE PRACTICAT DE OPERATORUL REGIONAL S.C. RAJA S.A PENTRU PERIOADA 2014-2020

ROMANIÂ

g    JUDETULCON STANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

I CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind aprobarea Strategiei de tarifare/mecanismul de tarifare practicat de operatorul regional SC RAJA SA pentru perioada 2014-2020

Consiliul local a! municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de

17.06.2013.

Luând în dezbatere expunerea de motive prezentată de domnul primar Radu Ștefan Mazăre înregistrată sub nr.83179/17.06.2013, referatul Direcției Administrație Publică Locală din cadrul Primăriei Municipiului Constanța nr.83188/17.06.2013, precum și avizele Comisiei de specialitate nr.l, de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța și Comisiei de specialitate nr.5, pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului ;

Văzând prevederile Legii nr,51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, ale Legii nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, precum și ale Hotărârii de Guvern nr.855/2008 pentru aprobarea Actului Constitutiv-cadru și Statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară de utilități publice ;

Având în vedere Hotărârea nr.10/2013 a Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Constanța, prevederile Actului Constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Constanța, prevederile Contractului de delegare de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare, precum și Strategia de tarifare înregistrată la Asociație cu nr. 15/18.02,2013 ;

în temeiul prevederilor art. 36, alin,2 lit.d, alin.6 lit.a, punctul 14 și art.115 alin.l lit."b" din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă Strategia de tarifare/Mecanismul de tarifare practicat de operatorul regional S.C, RAJA S.A. pentru perioada 2014-2020, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Strategia de tarifare/mecanismul de tarifare va constitui anexă la Contractul de delegare de gesiune a serviciilor publice de alimentare cu apă și

canalizare.

Art.3 - Compartimentul pentru Comisiile de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Constanța, Direcției Financiare, Direcției Tehnic-Achiziții, Direcției Gospodărie Comunală, Direcției Administrație Publică Locală în vederea aducerii la îndeplinire și spre știintă Instituției Prefectului Județului Constanța.

Adoptată de^^ consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

eu


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR


Constanța.,,    0

Nr.    H