Hotărârea nr. 172/2013

HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANTALIU PARCELARE TEREN IN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINTE SI DOTARI AFERENTE ACESTORA, ZONA PALAZU MARE, PE SUPRAFATA DE TEREN DE 28,6 HA DIN CARE 27,7 HA ESTE PROPRIETATEA NUMITILOR ALEXA GHEORGHE SI ELENA, HUSEIN OZGHEN SI SAVER, MATICIUC ION SI SMARANDA, DIFERENTA FIIND PROPRIETATE PRIVATA A MUNICIPIULUI CONSTANTA SI A PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu PARCELARE TEREN IN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE ȘI DOTĂRI AFERENTE ACESTORA, zona Palazu Mare, pe suprafața de teren de 28,6 ha din care 27,7 ha este proprietatea numiților Alexa Gheorghe și Elena, Husein Ozghen și Saver, Maticiuc Ion și Smaranda, diferența fiind proprietate privată a municipiului Constanța și a persoanelor fizice și juridice

. Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data /'T-Ofo 2013.

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ștefan Mazăre înregistrată sub nr. 82038/12.06.2013, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură nr. 2 și referatul Serviciului Urbanism nr. 80055/07.06.2013;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu toate modificările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor și ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic de detaliu, precum și Legea nr. 350/2001, republicată, privind amenajarea teritoriului și urbanismul

Văzând solicitarea numiților Alexa Gheorghe și Elena, Husein Ozghen și Saver, Maticiuc Ion și Smaranda înregistrată sub nr. 82037/12.06.2013;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit "c" si alin. (5), lit "c" și art 115, alin (1) , lit. " b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - PARCELARE TEREN IN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE ȘI DOTĂRI AFERENTE ACESTORA, zona Palazu Mare,pe suprafața de teren de 28,6 ha din care 27,7 ha, parcela VN 357, 359, 361, 363,365, 293/1, 281/1, 317/1, 368, 304/1, 317/2, 393/2, 281/2, 304/2, 296, 309, 294/2, 311/1, 302/1, 315/1, 300/1, 313/1, 302/1, 315/2, 298/1, 311/2, 300/2, 313/2, Ferma 7 lot 1 și lot 2, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu respectarea condițiilor din următoarele avize: RAJA nr. 127/1432/2013, ENEL ELECTRICA nr. 55720478/2013.

Terenul în suprafață totală de 27,7 ha compus din: teren în suprafață de 71.450 mp conform acte și 71.435 mp conform măsurători, reprezentând: parcela VN 355 în suprafață de 5.918 mp, parcela VN 357 în suprafață de 5.771 mp, parcela VN 359 în suprafață de 6.077 mp, parcela VN 361 în suprafață de 5.896 mp, parcela VN 363 în suprafață de 6.689 mp, parcela VN 365 în suprafață de 31.185 mp, parcela VN 293/1 în suprafață de 4.951 mp, parcela VN 344/6 în suprafață de 3.599 mp, parcela VN 281/1 în suprafață de 1.349 mp înscris în Cartea Funciară nr. 29539 cu nr. cadastral cod 2: 10058, 10059, 10056, 10052, 10057, 10085, 10055, 10054, 10053, conform încheierii nr. 4501/2003 a Jud. Constanța, este coproprietatea numiților Alexa Gheorghe și Elena, Husein Ozghen, Husein Enis și Husein Narcis, Maticiuc Ion și Smaranda, în cote de 1/3 pentru fiecare familie conform contractului de vanzare cumpărare autentificat sub nr. 878/2003 la Biroul Notarilor publici asociati Iosif Mariana și

Pătrașcu Ioan-Gabriel; teren în suprafață de 19.100 mp conform acte și măsurători, reprezentând: parcela VN 317/1 în suprafață de 5.600 mp, parcela VN 368 în suprafață de 5.800 mp , parcela VN 302/3 în suprafață de 7.700 mp este coproprietatea numiților Alexa Gheorghe și Elena, Husein Ozghen, Husein Enis și Husein Narcis, Maticiuc Ion și Smaranda în cote de 1/3 pentru fiecare familie conform contractului de vanzare cumpărare autentificat sub nr. 896/2003 la Biroul notarului public Mariana Iosif; teren în suprafață de 20.275 mp conform acte, reprezentând: parcela VN 304/1 în suprafață de 4.800 mp, parcela VN 344/5 în suprafață de 1.375 mp, parcela VN 317/2 în suprafață de 14.100 mp este coproprietatea numiților Alexa Gheorghe și Elena, Husein Ozghen, Husein Enis și Husein Narcis, Maticiuc Ion și Smaranda, în cote de 1/3 pentru fiecare familie conform contractului de vanzare cumpărare autentificat sub nr. 897/2003 la Biroul notarului public Mariana Iosif; teren în suprafață de 22.500 mp conform acte, reprezentând: parcela VN 281/2 în suprafață de 4.700 mp, parcela VN 293/2 în suprafață de 17.800 mp, este coproprietatea numiților Alexa Gheorghe și Elena, Husein Ozghen, Husein Enis și Husein Narcis, Maticiuc Ion și Smaranda în cote de 1/3 pentru fiecare familie conform contractului de vanzare cumpărare autentificat sub nr. 887/2003 la Biroul notarului public Mariana Iosif; teren în suprafață de 18.000 mp conform acte, reprezentând: parcela VN 304/2 în suprafață de 15.800 mp, parcela VN 321/4 în suprafață de 2.200 mp, este coproprietatea numiților Alexa Gheorghe și Elena, Husein Ozghen, Husein Enis și Husein Narcis, Maticiuc Ion și Smaranda în cote de 1/3 pentru fiecare familie conform contractului de vanzare cumpărare autentificat sub nr. 894/2003 la Biroul notarului public Mariana Iosif; teren în suprafață de 45.000 mp conform acte, reprezentând: parcela VN 296 în suprafață de 13.000 mp, parcela VN 309 în suprafață de 18.500 mp, parcela VN 294/2 în suprafață de 8000 mp, parcela VN 311/1 în suprafață de 5.500 mp, este coproprietatea numiților Alexa Gheorghe și Elena, Husein Ozghen, Husein Enis și Husein Narcis, Maticiuc Ion și Smaranda în cote de 1/3 pentru fiecare familie conform contractului de vanzare cumpărare autentificat sub nr. 890/2003 și încheierii de rectificare nr.13798/2005 la Biroul notarului public Mariana Iosif; teren în suprafață de 40.440 mp conform acte, reprezentând: parcela VN 347 în suprafață de 4.300 mp, parcela VN 345 în suprafață de 3.800 mp, parcela VN 349 în suprafață de 4.100 mp, parcela VN 313/3 în suprafață de 6.135 mp, parcela VN 302/1 în suprafață de 10.868mp, parcela VN 315/1 în suprafață de 11.237 mp este coproprietatea numiților Alexa Gheorghe și Elena, Husein Ozghen, Husein Enis și Husein Narcis, Maticiuc Ion și Smaranda în cote de 1/3 pentru fiecare familie conform contractului de vanzare cumpărare autentificat sub nr. 891/2003 la Biroul notarului public Mariana Iosif; teren în suprafață de 18.000 mp conform acte reprezentând: tarla 39, parcela 300/2 în suprafață de 9240 mp, tarla 39, parcela 313/2 în suprafață de 3.271 mp, tarla 41, parcela 330 în suprafață de 5.489 mp este proprietatea numiților Maticiuc Ion căsătorit cu Maticiuc Smaranda conform contractului de vanzare cumpărare autentificat sub nr. 263/2004 la Biroul notarului public Enise Eliean; teren în suprafață de 63.500 mp conform acte, reprezentând: parcela VN 300/1 în suprafață de 10.000 mp, parcela VN 313/1 în suprafață de 10.000 mp, parcela VN 302/2 în suprafață de 1.400 mp, parcela VN 315/2 în suprafață de 9.600 mp, parcela VN 298/1 în suprafață de 18.000 mp, parcela VN 311/2 în suprafață de 14.500 mp este coproprietatea numiților Alexa Gheorghe și Elena, Husein Ozghen, Husein Enis și Husein Narcis, Maticiuc Ion și Smaranda în cote de 1/3 pentru fiecare familie conform contractului de vanzare cumpărare autentificat sub nr. 895/2003 și încheierii de rectificare nr.13800/2005 la Biroul notarului public Mariana Iosif; teren în suprafață de 7.694 mp conform acte și teren in în suprafață de 4337 reprezentând lotul 1, Ferma 7, este proprietatea numiților Maticiuc Ion și Smaranda conform

actului de lotizare autentificat sub nr. 370/2005 la Biroul notarului public Mariana Iosif; teren în suprafață totală de 5.985,00 mp conform acte, situat in zona SC NAZARCEA, Ferma 7 proprietatea numiților Alexa Gheorghe și Elena, Husein Ozghen, Husein Enis și Husein Narcis, Maticiuc Ion și Smaranda conform contractului de schimb autentificat sub nr. 1953/2003 la Biroul notarului public Mariana Iosif; diferența până la 28,6 fiind proprietate privată a municipiului Constanța și a persoanelor fizice și juridice

Art. 2 - Compartimentul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Urbanism, numiților Alexa Gheorghe și Elena, Husein Ozghen, Husein Enis și Husein Narcis, Maticiuc Ion și Smaranda,

tuturor celor interesați, în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției Prefectului Județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de^^ consilieri din T membrii.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

'..CONSTANȚA „

NR    2013actului de lotizare autentificat sub nr. 370/2005 la Biroul notarului public Mariana Iosif; teren în suprafață totală de 5.985,00 mp conform acte, situat in zona SC NAZARCEA, Ferma 7 proprietatea numiților Alexa Gheorghe și Elena, Husein Ozghen, Husein Enis și Husein Narcis, Maticiuc Ion și Smaranda conform contractului de schimb autentificat sub nr. 1953/2003 la Biroul notarului public Mariana Iosif; diferența până la 28,6 fiind proprietate privată a municipiului Constanța și a persoanelor fizice și juridice

Art. 2 - Compartimentul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Urbanism, numiților Alexa Gheorghe și Elena, Husein Ozghen, Husein Enis și Husein Narcis, Maticiuc Ion și Smaranda, tuturor celor interesați, în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției Prefectului Județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de^^ consilieri din 27 membrii.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,