Hotărârea nr. 171/2013

HOTARARE PRIVIND APROBAREA PUZ-TRECERE TEREN DIN EXTRAVILAN IN INTRAVILAN SI MODIFICARE ART.1 DIN HCL NR. 419/2001 PRIVIND APROBARE PUD-MODIFICARE SI EXTINDERE FERMA ZOOTEHNICA, MODIFICAT PRIN HCL NR. 479/08.09.2008 IN SENSUL CA SE SCHIMBA DESTINATIA CONSTRUCTIEI EXISTENTE "REMIZA UTILAJE AGRICOLE" IN PARC TEHNOLOGIC SI SERVICII IN EXTRAVILANUL MUNICIPIULUI CONSTANTA, DN 2A, CENTURA VEST (DN3C), SOLA 10, PARCELA A 52/75, PARCELA A 52/73, TEREN IN SUPRAFATA DE 11.977 MP, PROPRIETATEA SC AUTOHAUS SRL

cOHSTANrw

1 iROMANIA


HOTARARE

privind aprobarea Plan Urbanistic Zonal - Trecere teren din extravilan in intravilan și modificare art. 1 din HCL nr. 419/2001 privind aprobare PUD-modificare și extindere fermă zootehnică, modificat prin HCL nr. 479/08.09.2008 în sensul că se schimbă destinația construcției existente ,, REMIZĂ UTILAJE AGRICOLE" în PARC TEHNOLOGIC ȘI SERVICII în extravilanul municipiului Constanța, DN 2A, centura vest (DN3C), sola 10, parcela A 52/75, parcela A 52/73, teren în suprafață de 11.977 mp, proprietatea SC AUTOHAUS SRL

. Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de/A<?fr‘ 2013.


Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ștefan Mazăre înregistrată sub nr. 82039/12.06.2013, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură nr. 2 și referatul Serviciului Urbanism nr. 106543/12.09.2012;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu toate modificările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, ale Legii nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare și ale Ordinului nr. 176/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic zonal;

Văzând solicitarea SC EDA COMIMPEX SRL și SC AUTOHAUS SRL înregistrată sub nr. 106543/31.08.2012 precum și Avizul de oportunitate nr. 97204/04.07.2011 al Direcției Urbanism;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit"c", alin. (5), lit "c" și art 115, alin (1), lit. "b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Trecere teren din extravilan in intravilan și modificare art. 1 din HCL nr. 419/2001 privind aprobare PUD-modificare și extindere fermă zootehnică, modificat prin HCL nr. 479/08.09.2008 în sensul că se schimbă destinația construcției existente ,, REMIZĂ UTILAJE AGRICOLE" în PARC TEHNOLOGIC ȘI SERVICII, teren în suprafață de 11.977 mp conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Terenul în suprafață totală de 11.977mp, compus din: teren in suprafață de 3022 mp din măsurători și 3013 mp din acte, identificat cu nr. cadastral 16141 și teren in suprafață de 8964 mp identificat cu nr. cadastral 340/3/1 proprietatea SC AUTOHAUS SRL conform Protocolului de predare primire incheiat intre SC EDA COMIMPEX SRL și SC AUTOHAUS SRL și a Hotărârilor Asociațiilor celor două societăți aprobate prin încheierea nr. 1007/com/2011 pronunțată de Tribunalul Constanța în dosarul nr. 10601/118/2011 rămasă irevocabilă potrivit încheierii pronunțate în data de 07.11.2011

Art. 2 - Compartimentul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Urbanism, SC EDA COMIMPEX SRL și SC

AUTOHAUS SRL în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției Prefectului Județului Constanța.

Adoptată de Ah consilieri din 27 de membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ ,    CONTRASEMNEAZĂ,


SECRETAR,


CONST, NR


NSTANȚA .

.    /// / //.<?&.    2013