Hotărârea nr. 170/2013

HOTARARE PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 330/2012 PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2013 CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru modificarea HCL nr. 330/2012 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2013, cu modificările și completările ulerioare

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 17.06.2013    ,

Luând . în dezbatere expunerea de motive înregistrată sub nr.     prezentată de domnul primar Radu Ștefan MAZĂRE, Raportul

de fundamentare nr. S 49590/14.06.2013 al Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local, avizul Comisiei nr. 1 - de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al Municipiului Constanța și avizul Comisiei nr. 5 - pentru administrația publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

Având în vedere prevederile art. 283 alin. (1) și (2) din Legea nr. 571/2003 privinc Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 125 alin. (2) lit. e) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, repzblicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. c) și ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă modificarea HCL nr. 330/2012 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2013, cu modificările și completările ulerioare, după cum urmează:

a) paragraful 20 al capitolului I din Anexa nr. 5, se modifică după cum urmează:

„Taxa de habitat se plătește anual în 2 rate egale, respectiv:

a)    rata I, până la data de 30 iunie inclusiv;

b)    rata a Il-a, până la data de 31 decembrie inclusiv.

Contribuabilii, persoane fizice, au și posibilitatea plății eșalonate a obligației pentru fiecare lună în parte."

b) paragraful 23 al capitolului I din Anexa nr. 5, se modifică după cum urmează:

„Pentru plata cu anticipație a sumelor datorate cu titlu de taxă habitat, până la data de 31 martie ale anului fiscal curent, se acordă o bonificație de 10%."


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

Art. 2 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta, Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local în vederea aducerii ei la îndeplinire, o va aduce la cunoștință publică prin grija secretarului Municipiului Constanța, și spre știință Instituției Prefectului Județului Constanța.

Adoptată de


consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,


Marcela Ena

CONSTANȚA


Nr.


M-o