Hotărârea nr. 17/2013

HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HCL NR. 622/2008 PRIVIND NUMIREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL RAEDPP CONSTANTA

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea H.C.L. nr.622/2008 privind numirea Consiliului de Administrație al Regiei Autonome « Exploatarea Domeniului Public și Privat » Constanța

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 18.02.2013

Luând în dezbatere expunerea de motive prezentată de domnul Primar Radu Ștefan Mazăre înregistrată sub nr.20687/12.02.2013, Avizul Comisiei de Specialitate nr.5 - pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești și Avizul Comisiei de Specialitate nr.3 - pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, precum și Referatul Direcției Administrație Publică Locală înregistrată sub nr. 20668/12.02.2013;

Având în vedere dispozițiile Legii nr.15/1990 - privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale actualizată, ale Ordonanței de Guvern nr. 15/1993 - privind unele măsuri pentru restructurarea activității regiilor autonome, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile Ordonanței de Urgență nr.109/30.11.2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și nu în ultimul rând dispozițiile Legii nr.26/1990 privind registrul comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare și prevederile Legii nr.359/08.09.2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, cu modificările si completările ulterioare, ;

Analizând prevederile H.C.L. nr. 332/02.08.1996 privind înființarea Regiei Autonome « Exploatarea Domeniului Public și Privat » Constanța, H.C.L. nr. 85/27.02.2008 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al R.A. « Exploatarea Domeniului Public și Privat » Constanța, precum și a Organigramei și numărului de personal al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale HCL nr. 622 din 22.10.2008 modificată prin H.C.L. nr.352/17.12.2012;

Văzând solicitarea înregistrată sub nr.154828/27.12.2012 prin care domnul Radu Babuș renunță la mandatul de administrator și la funcția de director general al R.A. « Exploatarea Domeniului Public și Privat » Constanța;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. « a », art. 36, alin. 3, lit. « c » și art. 115, alin. 1, lit. « b » din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă propunerea consiliului de administrație al Regiei Autonome « Exploatarea Domeniului Public și Privat » Constanța, de numire în funcția de director general interimar a d-nei Iulia-Mădălina Moțățăianu, urmare a demisiei domnului Radu Babuș.

Art. 2 - Se aprobă încetarea mandatului de administrator al domnului Radu Babuș, ca urmare a renunțării la mandat, exprimată prin adresa înregistrată sub nr.154828/27.12.2012.

Art. 3 - Se aprobă îndreptarea de eroare materială strecurată în dispozițiile art.2 al H.C.L. nr.352/2012, ce modifică dispozițiile H.C.L. nr.622/2008, în sensul că se va citi corect « Ovidiu - Cristian Tănase » în loc de « Tănase Ovidiu ».

Art. 3 - Celelalte dispoziții ale H.C.L. nr.622/din 22.10.2008 modificată prin H.C.L. nr.352/17.12.2012, ce nu sunt contrare celor aprobate, rămân neschimbate.

Art. 4 - Compartimentul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Regiei Autonome « Exploatarea Domeniului Public și Privat » Constanța, persoanelor interesate, Direcției Administrație Publică Locală, în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției Prefectului Județului Constanța.

Adoptată de 21

consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,    SECRETAR,

Popescu Raducu CONSTANȚA

Nr.__17    / 18.02.2013_