Hotărârea nr. 169/2013

HOTARARE PRIVIND APROBAREA TRANZACTIEI DINTRE MUNICIPIUL CONSTANTA, PRIMARUL MUNICIPIULUI CONSTANTA SI CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA, PE DE O PARTE SI FUNDATIA CULTURALA METAFORA, PE DE ALTA PARTE

românia

| O X JUDETUL Constanta


H O T Ă RÂ R E

Privind aprobarea tranzacției dintre Municipiul Constanța, Primarul Municipiului Constanța si Consiliul Local Constanța, pe de o parte, și Fundația Culturală Metafora, pe de altă parte

Consiliul Local al Municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară la data de

Luând în dezbatere expunerea de motive a d-lui Primar Radu Ștefan Mazăre înregistrată sub nr.82011/12.06.2013, Raportul Comisiei Juridice nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, Raportul Comisiei nr.l de Studii, Prognoze economico-sociale, buget finanțe si administrarea domeniului public si privat al municipiului Constanța precum și referatul Direcției Administrație Publică Locală nr. 82010/12.06.2013,

Ținând cont de dispozițiile art.2267-2278 din Legea 287/2009 privind Codul Civil, republicata;

în temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.c) și art.115 alin.l lit.b), din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

HOTAREȘTE

Art.i Se aprobă încheierea tranzacției dintre Municipiul Constanța, Primarul Municipiului Constanța și Consiliul Local Constanța, pe de o parte, și Fundația Culturală Metafora, pe de altă parte, conform Anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se împuternicește Primarul Municipiului Constanta să încheie prezenta tranzacție în numele Consiliului local al municipiului Constanța și în numele Municipiului Constanța.

Art.3 Compartimentul pentru comisiile de specialitate ale consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției Administrație Publică Locală, Direcției Financiare, Fundației Culturale Metafora, in vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției Prefectului Județului Constanța, spre știință.

Adoptată de un număr de consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,    CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

MARCELA ENACFFE

Constanța

Nr.

Bd. l'omis nr. Sl:Fax: 0040-41 -708101: Tel: 0040-41-708105: 8700 CONSTANTA-ROMANIA


Romania

Județul Constanta Municipiul Constanta CONSILIUL LOCAL


TRANZACȚIE JUDICIARA

I, PĂRȚI

1.1.    Consiliul Local Constanța, Primarul Municipiului Constanța și Municipiul

Constanța - având sediul în Constanța, bdul. Tomis nr. 51 - legal reprezentate de Primar Radu Ștefan Mazare, în calitate de contestatori, pe deoparte,

Și

1.2.    Fundația Culturală Metafora - având sediul în Basarabi, str. Alexandru loan Cuza nr. 14, jud. Constanța, cod de înregistrare fiscală 8590144, cont nr. RO05RNCB 0114134362430001 deschis la BCR - reprezentată de președinte Ștefan loan, în calitate de intimat, pe de altă parte, părți în procesul civil, dosar nr. 13654/212/2012 aflat pe rolul Judecătoriei Constanța cu termen de judecată la data de 04.09.2013, având ca obiect contestație la executare.

Raportat la acordul părților cu privire la imposibilitatea executării de Consiliul Local Constanța, Primarul Municipiului Constanța și Municipiul Constanța prin Primar a obligației de restituire în natură a opt chioșcuri de presă către Fundația Culturală Metafora, obligație stabilită prin sentința civilă nr. 18487/16.11.2009 pronunțată de Judecătoria Constanța în dosarul nr. 3441/118/2006.

împotriva sentinței sus-mentionate, Primarul Municipiului Constanta, Municipiul Constanta prin Primar si Consiliul Local Constanta, in calitate de contestatori, au formulat contestație la executare, prin cererea inregistrata pe rolul Judecătoriei Constanta cu nr.13654/212/2012, având termen in data de 04.09.2013 și în vederea stingerii parțiale a acestui proces (doar in ceea ce privește motivul contestației la executare vizând imposibilitatea restituirii în natură, de către contestatori, a celor opt chioșcuri de presă ale intimatului) a intervenit prezenta tranzacție, cu respectarea următoarelor clauze:

II. OBIECT

2.1. Fundația Culturala Metafora, în calitate de intimat dosarul nr.13654/212/2012 va primi de la Consiliul Local Constanța, Primarul Municipiului Constanța și Municipiul Constanța prin

Primar, în calitate de contestatori suma de 32.000 lei (T.V.A. inclus), reprezentând contravaloarea celor opt chioșcuri de presă, imposibil de restituit în natură.

2.2.    Fundația Culturală Metafora renunța la toate drepturile, acțiunile și pretențiile trecute, prezente sau viitoare față de Consiliul Local Constanța, Primarul Municipiului Constanța și Municipiul Constanța prin Primar cu privire la cele opt chioșcuri de presă care fac obiectul acestei tranzacții.

2.3.    Această înțelegere scrisă, neviciată, reprezintă voința liberă a părților, act pe care îl depun la instanța de judecată cu rugămintea de a fi consfințit printr-o hotărâre judecătorească definitivă (fără drept de apel), în temeiul art.2267-2278 din Noul Cod Civil, republicat si art.439-440 din Codul de procedură civilă, actualizat.

III. CLAUZE FINALE

3.    Prezenta tranzacție a fost încheiatâazi,_într-un număr de trei exemplare, câte

unul pentru fiecare parte și unul pentru instanța de judecată.

4.    Primarul Municipiului Constanta, in numele Municipiului Constanta si al Consiliului Local Constanta duce la indeplinire prezenta tranzacție, plata urmând a se efectua ulterior aprobării prezentei tranzacții prin hotarare a Consiliului Local Constanta.

Municipiul Constanta si Consiliul Local Constanta,

Prin Primarul Municipiului Constanta

Radu Ștefan Mazare,

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,Fundația Culturala Metafora, prin Președinte Ștefan Ioan

ONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,