Hotărârea nr. 168/2013

HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 623/2008 PRIVIND NUMIREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL SC CONFORT URBAN

H O TĂ RÂ R E

privind modificarea HCL nr.623/2008 privind numirea Consiliului de Administrație al S.C. Confort Urban S.R.L. Constanța

Consiliul Local al Municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară la data de 17.06.2013    .

-1

Luând în dezbatere expunerea de motive a d-lui Primar Radu Ștefan Mazăre înregistrată sub nr.82013/12.06.2013, Raportul Comisiei Juridice nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, precum și referatul Direcției Administrație Publică Locală nr.82012/12.06.2013;

Ținând cont de prevederile Ordonanței de Urgență nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și ale Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată și actualizată;

Având in vedere HCL nr.623/2008 privind numirea Consiliului de Administrație al S.C. Confort Urban S.R.L. Constanța, modificata si completata;

în temeiul prevederilor art.36 alin.3 lit.c), ale art.37 și art.115 alin.l lit.b), din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aproba încetarea mandatului d-nei Oprea Maria din funcția de administrator în cadrul Consiliului de Administrație al S.C. Confort Urban S.R.L. Constanța, ca urmare a demisiei acesteia, constatată prin Decizia nr,175/ 19.04.2013 a Consiliului de Administrație S.C. Confort Urban S.R.L. Constanța.

Art.2. Compartimentul pentru Comisiile de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre: S.C. Confort Urban S.R.L. Constanta in atentia d-nei Oprea Maria, cu sediul in Constanta, Piața Ovidiu, nr.9 precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Adoptată de un număr de 24

consilieri din 27 membri

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,    CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Georgescu Daniel    MARCELA ENACHE

Constanța

N r. 168 /17-06-2013