Hotărârea nr. 167/2013

HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A SERVICIULUI DE ECARISAJ APROBAT PRIN HCL NR. 499/23.12.2004;

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Serviciului de Ecarisaj aprobat prin H.C.L. nr. 499/23.12.2004

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 17.06.2013;

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ștefan Mazăre, înregistrată sub nr&Z£.f$./74.-.iP!?..-2013, raportul Comisiei de specialitate nr.l pentru studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public si privat al municipiului Constanta, raportul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement și raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și referatul Direcției Servicii Publice nr.81898 /12.06.2013;

Având în vedere HCL nr. 499/23.12.2004, prin care a fost aprobat Regulamentul de Organizare și Funcționare a Serviciului de Ecarisaj, modificat și completat prin HCL nr. 454 /25.10. 2006 și HCL nr.531/31.12.2006;

Ținând cont de prevederile OUG nr. 155/2001, privind "aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, completată și actualizată;

Analizând dispozițiile O.G. nr. 47/2005 privind ''reglementări de neutralizare a deșeurilor de origine animală", ale Ordinului Autorității Naționale Sanitară Veterinară și pentru Sănătatea Alimentelor nr. 80/2005 precum și cele ale Regulamentului nr. 1069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului, referitor la "stabilirea unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman";

In temeiul prevederilor art. 36, alin (2), lit „c" și lit. „d" și art. 115, alin (1), lit. "b", din Legea nr. 215 / 2001 a administrației publice locale, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă modificarea art. 1 din H.C.L. nr. 499/23.12.2004, privind „Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a serviciilor Dotări Urbane, Ecarisaj, Dezinsecție-Deratizare" în sensul că anexa privind „Regulamentul de Organizare și Funcționare a Serviciului Ecarisaj", se va modifica conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 2 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, își încetează aplicabilitatea și dispozițiile HCL nr.454/25.10.2006 precum și cele ale HCL nr.531/31.12.2006;

Art. 3 Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Servicii Publice, Direcției Financiare și

Bd. Tomisnr. 51;Fax: 0040- 41 - 708101; Tel: 0040-41 - 708105; 8700 CONSTANTA - ROMANIA

Direcției Administrație Publică Locală, în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției Prefectului Județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost aprobată de 24

_consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

Georgescu Daniel

MARCELA ENACHE


Constanta

167/17.06.2013

NR....................................


51;Fax: 0040 - 41 - 708101; Tel: 0040 - 41 - 708105; 8700 CONSTANTA - ROMAN1A


Anexa la H.C.L.M.

Ig7 ,    2013

.............

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE PRIVIND SERVICIUL PUBLIC DE ECARISAJ

Cap. I. Dispoziții preliminare

Art. 1. Regulamentul de Organizare și Funcționare privind Serviciul de Ecarisaj, se modifică și resturează cu următorul conținut:

CAP. I DISPOZIȚII GENERALE

Secțiunea . 1 Cadrul Legal

Art. 1 Prezentul regulament de organizare și funcționare stabilește cadrul juridic și condițiile în care se desfășoară serviciul public de ecarisaj care cuprinde următoarele activități principale:

1.    Gestionarea câinilor fără stăpân;

2.    Colectarea și neutralizarea deșeurilor de origine animală provenite de pe domeniul public si de la gospodăriile populației de pe teritoriul Municipiului Constanta;

Art. 2. Activitățile serviciului public de ecarisaj se desfasoara în ^conformitate cu principiile și reglementările prevăzute în:


* Convenția europeană pentru protecția animalelor de companie;

■'.Legea 205/2004, privind protecția animalelor, modificată și completată cu ;ea nr. 9/2008;

târârea Guvernului nr. 955/2004, pentru aprobarea reglementărilor cadru aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002;

-    Ordonanța de Urgență nr. 155/2001, privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, completată și actualizată;

-    Ordonanța nr. 47 din 11 august 2005 privind reglementări de neutralizare a deșeurilor de origine animală;

-    Ordonanța nr. 71/2002, privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local; -Legislația santitar-veterinara;

Secțiunea. 2 Definiții

In cuprinsul prezentului regulament termenii și sintagmele de mai jos au următoarele semnificații:

a)    procedurile de lucru- reprezintă diferitele manopere suportate de câinele ajuns în adăpost, în accepțiunea prezentului regulament cuprind: deparazitare (internă/ externă), vaccinare antirabică, sterilizare, identificare prin crotaliere/tatuaj;

b)    prin deținătorul de animale- proprietarul, persoana care deține cu orice titlu valabil, precum și orice persoană fizică sau juridică în îngrijirea căreia se află câinele;

c)    câinele de companie-câinele deținut sau destinat a fi deținut de către om, în special pe lângă casă, pentru agrement sau companie;

-4) câinele fără stăpân - orice câine care, fie nu are adăpost, fie se găsește în

(afara proprietății stăpânului său sau a deținătorului său și care nu este sub

ț

.Controlul ori supravegherea directă a nici unui proprietar sau deținător; iți} câinele agresiv - orice câine care, fără să fie provocat, mușcă sau atacă

tasoane sau animale domestice în locuri publice sau private; ibandonul câinelui - reprezintă lăsarea unui câine, aflat în proprietatea și pijirea omului, pe domeniul public, fără hrană, adăpost și tratament

g)    revendicarea câinelui - solicitarea de restituire formulată de persoana care a detinut anterior câinele;

h)    abandonul câinelui - lăsarea unui câine, aflat în proprietatea și/sau îngrijirea omului, pe domeniul public, fără hrană, adăpost și tratament medical;

i)    deșeurile de origine animală - subprodusele de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman, cadavre întregi sau porțiuni de cadavre provenite de la animale;

j)    crescătorii individuali de animale - persoanele fizice care cresc sau dețin animale de interes economic în gospodăriile individuale pentru consum propriu;

ecarisare - activitatea de colectare a deșeurilor de origine animală/subproduse de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman, în scopul procesării sau incinerării/coincinerării acestora, incluzând activitățile de transport, depozitare și manipulare a acestora, după caz;

k)    unitatea de ecarisare - unitatea aparținând persoanelor fizice sau juridice, inclusiv instituțiilor publice care desfășoară activități de ecarisare în baza autorizării și/sau aprobării, după caz, potrivit prevederilor legale;

l)    neutralizarea deșeurilor de origine animală - activitatea de ecarisare a deșeurilor de origine animală urmată de procesarea sau de incinerarea/coincinerarea acestora prin transformarea lor în produse stabile biologic, nepericuloase pentru mediul înconjurător, animale sau om, respectiv activitatea de îngropare a acestora în condițiile de legislația în vigoare;

; m) unitatea de neutralizare a deșeurilor de origine animală - unitatea Slffiaxținând persoanelor fizice sau juridice, inclusiv instituțiilor publice care

desfășoară activități de neutralizare a deșeurilor de origine animală în baza autorizării și/sau aprobării, după caz, potrivit prevederilor legale.

CAP. II ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA SERVICIULUI PRIVIND GESTIONAREA CÂINILOR FĂRĂ STĂPÂN DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA

Secțiunea 1. Dispoziții generale

Art. 1 Serviciul specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân urmărește reducerea numărului de câini de pe domeniul publicai municipiului Constanța.

Art. 2 Funcționarea serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân din municipiul Constanța se va face în condiții de transparență .

Art. 3 Activitățile de gestionare a câinilor din Adăpostul Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân vor asigura:

a)    satisfacerea cerințelor și nevoilor comunității locale.

b)    ridicarea continuă a standardelor și a indicatorilor de performață a serviciilor prestate.

c)    protecția și conservarea mediului natural.

d)    menținerea condițiilor sanitare în conformitate cu normele de igienă și sănătate publică.

e)    activitatea de gestionarea câinilor fără stăpân se realizează prin instituirea de norme privind cazarea, îngrijirea, înregistrarea, deparazitarea, vaccinarea

, $i eutanasierea câinilor fără stăpân,inclusiv pentru cei care sunt bolnavi Cronici și incurabili, boli constatate de medical veterinar.

♦A

jggf), serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân asigură protecția acestora «MMfaform principiilor europene de protecție a animalelor, concomitent cu protecția cetățenilor din unitatea administrativ-teritorială în care funcționează

g)    activitatea se desfășoară pe teritoriul administrativ al municipiului

Constanța inclusiv stațiunea Mamaia, conform graficului de prindere

întocmit de inspectorii din cadrul serviciului, având în vedere soluționarea

tuturor sesizărilor venite de la cetățeni.

•>

h)    activitatea serviciului se realizează prin aplicarea unor proceduri speciale ce se derulează în etape distincte pentru care există reguli stabilite de legislața în vigoare, astfel:

•    capturare/prindere;

•    cazare, în condițiile prevăzute de legislația sepcifică;

•    aplicarea de tratamente generale, obligatorii pentru toți câinii cazați

(deparazitarea interna și externă, vaccinarea antirabică);

•    aplicarea de tratamente speciale, pentru câinii adoptați (castrarea sau sterilizarea, tratamente ce implică operația propriu zisă, tratamentele post operatorii (3 zile mascul, 10 zile femelă) ce constă în administrarea pe cale injectabilă a medicamentelor antiinflamatorii și antibiotice, administrarea externă a soluțiilor cicatrizante și în ultima fază înlăturarea ațelor chirurgicale) sau revendicați (vaccinare);

•    adopția (în condițiile stabilite de legislația în vigoare);

•    eutanasierea( în condițiile stabilite de legislația în vigoare).

Art. 4. Activitățile se pot desfășura și în prezentț reprezentanților asociaților, -fimdațiilor sau societăților de protecție a animalelor, în cazul în care aceștia solicită acest lucru pe baza unei solicitări scrise și a unui program orar prestabilit.

Art.5. Sunt interzise orice activități ce au drept scop perturbarea sau blocarea bunei desfășurări a acțiunilor întreprinse de angajații serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân.

Art.6. Se recomandă ca locuitorii municipiului, să dea dovadă de spirit civic și să sprijine eforturile făcute de municipalitate .

Art.7 . Se interzice cu desăvârșire amplasarea de adăposturi pentru câini, precum și creșterea sau deținerea câinilor fără stăpân pe domeniul public.

Secțiunea 2. Prinderea si capturarea câinilor comunitari

Art.l. Capturarea câinilor se face de către persoane instruite în acest sens, angajate de societatea prestatoare a serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân, conform legislației în vigoare.

2. Capturarea câinilor nu se relizează prin aplicarea unui tratament . Persoanele care capturează câinii fără stăpân vor fi în mod obligatoriu late antirabic.

• ’ 3. Persoanele care capturează câinii lucrează în echipe de câte doi irul mijlocului de transport și au obligația să poarte echipament de adecvat, inscripționat vizibil “BIOBAZA ANIMALELOR FĂRĂ

Personalul în baza instructajului, poate captura câinii cu crose u cu plase. Pentru capturarea câinilor se folosesc crosele speciale


calificate să țină câinele la distanță și să îl poată manipula, conform prevederilor legale.

Art. 5. Câinii foarte agresivi depistați în spații inaccesibile sau suspecți de turbare, pot fi imobilizați cu ajutorul unor seringi sau săgeți care permit injectarea câinilor cu produse imobilizante, conform dispozițiilor legislației în vigoare.

Art. 6. Armele de captură nu pot fi utilizate pentru capturarea puilor, aceștia putând fi răniți grav.

Secțiunea 3.

Transportul câinilor

Art. 1. Câinii docili sunt transportați până la adăpost, în vehicule închise de tip camionetă, în cuști individuale.

Art. 2. Se va reduce la minimum, manipularea directă a animalului.

Art. 3. Cuștile pentru transportul animalelor trebuie să fie alese în funcție de talia animalului.

Art. 4. Transportul realizează cu ajutorul unor autoutilitare speciale, din dotarea prestatorului, conform standardelor europene și avizate de Direcția Sanitar Veterinară, potrivit legislației în vigoare.

Art.5. Mijloacele de transport trebuie să protejeze animalele împotriva intemperiilor naturii.

Secțiunea 4 Cazarea animalelor

Art.l. Câinii fără stăpân sunt capturați și transportați în adăpostul special amenajat pentru realizarea acestui scop, situat în municipiul Constanța, str. Vârful cu Dor nr. 5, denumit Biobaza Animalelor fara Stapan, unde vor fi cazați pe perioada stabilită de legislația în vigoare respectiv, normele prevăzute în anexele nr. 1 și 2 din Ordonanța de Urgență nr. 155/2001, privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân.

Clinica are in dotare următoarele spatii cu destinație speciala:

1.    sediu administrativ -1;

2.    bloc operator-1;

3.    boxe de adapostire cu padocuri-27;

4.    camera ingrijitori-1;

5.    camera pentru alimente-1;

6.    magazie-1.

Art.2. La sosirea in adăpost, animalele sunt separate pentru a se reduce stresul asupra lor și pentru a controla bolile.

Art.3. Animalele sunt separate pe următoarele criterii:

a)    stare de sănătate;

b)    vârsta;

c)    sex;

d)    grad de agresivitate.

Femelele care alăptează vor fi cazate împreună cu puii lor.

Art. 4. La intrarea în adăpost, toți câinii fără stăpân se vor identifica prin

crotaliere, iar cei sănătoși se vor deparazita și vaccina antirabic, aceste operațiuni fiind înregistrate în registre speciale vizate de medicul veterinar concesionar al activității de asistentăa sanaitar- veterinară.

k! ■ •    î    1

Secțiunea § mtrolul bolilor


.1. Pentru desfășurarea serviciului, prestatorul are obligația de a încadra Jțin un medic veterinar și cel puțin un tehnician veterinar pentru supravegherea, asistența medical-veterinară și efectuarea unor

i sanitar veterinare prevăzute de legislația sanitar veterinară.

Art.2. La sosirea în adăpost, toți câinii fără stăpân se vor identifica prin crotaliere, iar fiecare animal va fi deparazitat intern si extern si va fi vaccinat antirabic.

Art.3. Zilnic fiecare animal va fi examinat clinic, iar orice eveniment medical va fi înregistrat în fișa individuală și în registrul central.

Art.4, Examinarea se face de către medicul veterinar al adăpostului sau în lipsa acestuia, de către tehnicianul veterinar.

Art.5. Fiecare membru al personalului este instruit să recunoască semnele de boală și să le aducă la cunoștința personalului veterinar.

Secțiunea 6

Hrănirea câinilor și curățenia adăposturilor Art. 1. Câinii în vârsta de 6-12 săptămâni sunt hrăniți de 3 ori pe zi, iar

câinii în vârsta de peste 12 săptămâni pana la 12 luni, de doua ori pe zi. Câinii peste un an sunt hrăniți o dată pe zi.

Art. 2. Hrana trebuie sa fie întotdeauna proaspătă.

Art. 3. Toate custile, boxele și spațiile închise vor fi spalate și dezinfectate zilnic.

Art. 4. Fiecare spațiu de cazare va fi curățat și dezinfectat înainte de intrarea unui nou animal.

Art. 5. în timpul curățeniei se va evita contactul apei sau al dezinfectantului cu animalele.

Secțiunea 7 Eutanasierea câinilor

Art. 1 Eutanasierea câinilor se efectuează numai de medicii veterinari care posedă atestatul de liberă practică eliberat de Colegiul medicilor veterinari. Art.2. Este interzisă uciderea câinilor de către alte persoane sau prin alte metode decât cele prevăzute de legislația in vigoare.

Art.5. Eutanasierea câinilor se realizează numai prin utilizarea barbituricelor, injectate intravenos numai după pierderea cunoștinței câinelui indusă prin anestezie. Câinii vor fi asistați până la constatarea decesului. Barbituricele nu trebuie sa fie injectate pe cale intramusculară sau subcutanată. Pentru câinii nou-născuți calea de administrare care se utilizează este cea peritoneala. Produsele narcotice pot fi administrate și pe cale orala.

Art.6. Medicul veterinar este singura persoană care poate avea acces la barbiturice și care poate decide în privința utilizării medicamentelor periculoase.

Art. 7. După examinarea lor de către medicul veterinar, câinii fără stăpân care sunt bolnavi cronic și incurabil vor fi eutanasiati imediat ce au fost aduși în adapost, cu respectarea prevederilor legislației în domeniu.

Art. 8. Eutanasia este un act de sacrificare prin procedee rapide și nedureroase.

Secțiunea 8

Recuperarea sau adopția

Art. 1. Recuperarea sau adopția unui animal din clinică este posibilă numai după achitarea contravalorii costurilor de prindere, transport, cazare si tratament, satabilite prin tarifele prevăzute in contractul dintre prestator si Primăria Municipiului Constanta de către persoana fizică sau juridică adoptatoare și în acest sens se încheie un proces verbal de adopție.

Primăria nu are obligații de decontare pentru costurile pentru câinele adoptat sau recuperate.

Art. 2. Câinii nerevendicați în termen de două zile pot fi adoptați de persoane fizice sau de centrele de adopție special amenajate și organizate în acest scop.

Art.3. încredințarea câinilor spre adopție se face numai după ce aceștia au fost sterilizați, vaccinați antirabic, deparazitați intern și extern și identificați prin cele doua metode concomitente: tatuare și aplicarea zgarzii cu plăcută numerotată. Câinii revendicați nu vor fi sterilizați.

Art. 4. Formularele de adoptie/revendicare sunt prevăzute in anexa 1 A si 2 A la prezentul regulament.

Secțiunea 9

Obligații referitoare la registrele de evidentă a câinilor comunitari Art. 1. Serviciul de gestionare a câinilor comunitari are obligația ca prin inspectorul desemnat să verifice îndeplinirea de către prestator a obligației de a ține registre speciale vizate de medicul veterinar concesionar al activității de asistență sanitară veterinară, în care se vor menționa următoarele:

•    data capturării;

•    data și ora cazării în adapost;

•    caracteristicile individuale ale animalului;

•    numărul de câini prinși;

•    numărul de câini revendicați;

•    numărul de câini adoptați;

•    numărul de câini eutanasiați;

•    motivul eutanasierii;

•    substanța utilizată și numele persoanei care realizează euthanasia;

•    numărul de tatuaj;

•    numărul fișei de adopție;

•    data vaccinării antirabice;

•    data sterilizării;

•    data predării cadavrelor la societățile ce vor executa incinerarea (unități de ecarisare);

•    persoanele care au instrumentat manoperele (procedurile) respective. Art. 2. Serviciul de ecarisaj are obligația de a comunica lunar direcțiilor

sanitar veterinare județene și prefecturii, numărul de câini înregistrați și numărul de tatuaj.

Toate datele vor fi centralizate la nivel național de către Agenția Naționala Sanitară Veterinara.

CAP III COLECTAREA SI NEUTRALIZAREA DEȘEURILOR DE ORIGINE ANIMALA PROVENITE DE PE DOMENIUL PUBLIC SI DE LA GOSPODĂRIILE POPULAȚIEI DE PE TERITORIUL MUNICIPIULUI CONSTANTA

Sectiunea.l

Dispoziții generale

Art.l. Prezentul capitol din regulament stabilește condițiile privind organizarea și desfășurarea activității de neutralizare a deșeurilor de origine animală, la nivelul Municipiului Constanta.

Art. 2 în cadrul serviciului de ecarisj se vor lua măsurile necesare pentru informarea populației, în scopul prevenirii abandonării, îngropării sau depozitării deșeurilor de origine animală în alte condiții decât cele stabilite de legislația în vigoare.

Art. 3. Serviciul va lua măsurile necesare privind neutralizarea cadavrelor de animale provenite din gospodăriile crescătorilor individuali de animale

sau a celor găsite moarte pe teritoriul unității administrativ-teritoriale pentru care nu se poate identifica proprietarul.

Art. 4. Serviciul va fi asigurat prin încheierea unor contracte pe perioadă determinată, cu prestatori care pot dovedi că au un contract valabil încheiat cu o unitate de ecarisare autorizată conform legislației în vigoare, precum și dovada deținerii sau închirierii unui mijloc de transport dotat în conformitate cu legislația în domeniu.

Art. 5. Crescătorii individuali de animale au obligația să anunțe telefonic la Dispeceratul Primăriei Municipiului Constanța sau la telefonul Serviciului de Ecarisaj, în maximum 24 de ore, asupra morții animalelor care fac obiectul prezentului capitol din regulament.

Art. 6. Persoanele cu atribuții, în soluționarea acestor probleme conform fișei postului, vorlua masurile ce se impugn pentru a asigura funcționalitatea serviciului, prin comunicarea de urgență către prestator, a datelor referitoare la fiecare caz în parte, cu termen de soluționare în maximum 12 ore de la primirea sesizării.

Secțiunea 2

Documente și evidențe veterinare necesare în cadrul activității de neutralizare a deșeurilor de origine animală

Art. 1 Orice transport pentru deșeurile de origine animală, în sensul prevăzut în prezentul regulement, trebuie însoțit de documentele prevăzute în reglementările sanitar veterinare.

Art.2. Documentul de mișcare a deșeurilor animale va fi completat, conform recomandărilor Direcției Sanitar Veterinare.

Art. 3. Documentul de mișcare a deșeurilor animale este completat în 4 exemplare - un original, 2 copii și matca, care sunt distribuite conform recomandărilor Direcției Sanitar Veterinare.

î

Art.4. Documentul de mișcare a deșeurilor animale trebuie păstrat minimum 2 ani la punctul de lucru.

Art. 5. Vehiculele sau containerele care transportă deșeurile animale trebuie să fie însoțite la încărcare de o Declarație de curățire și dezinfectare a vehiculului/containerului, în conformitate cu reglementările sanitar veterinare.

Art.6. Declarația de curățire și dezinfectare a vehiculului/containerului este completată de o persoană angajată și instruită de prestator, care a realizat curățirea și dezinfecția vehiculului/containerului, în dublu exemplar. Originalul însoțește vehiculul sau containerul la încărcare, iar copia se reține de emitent.

Art.7. Declarația în original va însoți vehiculul/containerul încărcat cu deșeuri de origine animală, până la descărcarea acestuia, documentul fiind păstrat de destinatarul/primitorul încărcăturii timp de minimum 2 ani.

Art.8. Raportările trimestriale se întocmesc și se transmit nu mai târziu de data de 15 a lunii următoare perioadei de raportare, la Direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor Constanta.

Art.9. Raportarea trimestrială se întocmește și în cazul în care nu s-au generat subproduse animale ce nu sunt destinate consumului uman în perioada de raportare.

PREȘEDINTE,

ANEXA 1 A

FORMULAR DE ADOPȚIE / REVENDICARE.............................

DECLARAȚIE-ANGAJAMENT

nr......../.....

Subsemnatul(a)    ....................................................,    domiciliat(a)    în

..................................., str.......................................... nr..........., bl........, et........, ap.

........, sc........, județul/sectorul .............................., telefon ............................,

posesor/posesoare al/a BI/CI seria........nr......................., eliberat(a) de.....................la

data de ......................., ma angajez sa adopt câinele cu numărul de tatuaj ...............

adăpostit de Serviciul de gestionare a câinilor tară stăpân, în următoarele condiții:

1.    să respect normele de îngrijire și hranire a câinelui;

2.    să prezint periodic câinele la medicul veterinar, în cazul în care se impune intervenția acestuia sau pentru a fi vaccinat antirabic;

3.    să anunț Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân în cazul decesului sau al înstrăinării acestuia;

4.    să nu abandonez câinele iar în cazul în care nu îl mai doresc, să îl predau Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân;

5.    să achit Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân taxa care reprezintă cheltuielile medicale și de întreținere aferente cazării câinelui.

Data....................

Semnătura adoptatorului,    Semnătura reprezentantului

........................ Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân

ANEXA2A

FORMULAR DE ADOPȚIE / REVENDICARE

Subscrisă societate......., cu sediul în......, str.........nr......, sectorul/județul......, telefon

......, înregistrată la Oficiul registrului comerțului............sub nr..........., reprezentată de

............în calitate de........, legitimat cu BI/CI seria.....nr......, eliberat(a) de ... la data

de ....., se angajează sa adopte un număr de .......... câini, identificați cu numerele de

tatuaj........, adapostiti de

Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân, în următoarele condiții:

1.    să respect normele de îngrijire și hranire a câinelui;

2.    sa prezint periodic câinele la medicul veterinar, în cazul în care se impune intervenția acestuia sau pentru a fi vaccinat antirabic;

3.    sa anunț Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân, în cazul decesului sau al înstrăinării acestuia;

4.    sa nu abandonez câinele, iar în cazul în care nu îl mai doresc, sa îl predau Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân;

5.    sa achit Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân, taxa care reprezintă cheltuielile medicale și de întreținere aferente cazării câinelui.

Data.........

Semnătura reprezentantului societății ........................................

Semnătura reprezentantului

Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân ........................................

Anexa 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul Regulament.