Hotărârea nr. 165/2013

HOTARARE REPARTIZAREA ŞI EXTINDEREA UNOR SPAŢII DE LOCUIT DIN FONDUL LOCATIV DE STAT ;

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind repartizarea și extinderea unor spații de locuit din fondul locativ de stat

Consiliul Local al Municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de.......^.7.:.9A?..'..............

Luând în dezbatere expunerea de motive prezentată de domnul Primar Radu Ștefan Mazăre înregistrată sub nr 70330/17.05.2013 , Procesul Verbal al Comisiei de Fond Locativ nr. 4978/16.05.2013 ,Raportul Direcției Administrare Imobile din cadrul R.A.E.D.P.P .Constanța nr 3359/16.05.2013 prin care se propune repartizarea și extinderea unor spații de locuit ,raportul Comisiei nr.5 -pentru administrație publică, juridică,apărarea ordinii publice,respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului ,prevederile H.C.L. nr. 387/2000 privind repartizarea spațiilor de locuit , precum și prevederile H.C.L. nr. 332/02.08.1996 privind înființarea R.A.E.D.P.P. și a prevederilor H.C.L. nr. 513/12.12.2003 privind transferarea atribuțiilor Biroului Administrare Imobile in subordinea R.A.E.D.P.P. Constanța ;

în conformitate cu Legea 287/2009 privind Codul Civil republicată ,Capitolul V privind locațiunea, Ordonanța de Urgență nr.40/1999, privind protecția chiriașilor cu modificările si completările ulterioare;

In temeiul prevederilor art. 36, al 2, lit.c, al. 5, lit. b) si art. 115 , alin(l), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă repartizarea spațiului de locuit în regim de închiriere situat pe raza Municipiului Constanța conform Anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art 2 - Se aprobă extinderea spațiilor de locuit în regim de închiriere situate pe raza Municipiului Constanța conform Anexei nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art 3 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale consiliului local va comunica prezenta hotărâre, Direcției Administrarea Imobilelor din cadrul R.A.E.D.P.P. Constanța în vederea aducerii la îndeplinire și spre știința Instituției Prefectului Județului Constanța .

Prezenta hotărâre a fost adoptată de un număr de consilieri din 27 de membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

Georgescu Daniel


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR MARCELA ENACHE

CONSTANȚA

NR 165    / 17.06.2013

ANEXA NR 1

LA H.C.L. NR..l.6.Ș./?.913

TABEL PRIVIND REPARTIZAREA UNOR LOCUINȚE DIN FONDUL LOCATIV DE STAT

Nr crt

Adresa imobilului

Persoana căreia i s-a repartizat

1

Str Eliberării nr 39, bl IV 9, ap 40 S=57,50 mp

Aii Erdinci

4 persoane

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

Georgescu Daniel

ANEXA NR 2

LA H.C.L. NR.


165/2013


TABEL PRIVIND EXTINDEREA UNOR SPAȚII DE LOCUIT DIN FONDUL LOCATIV DE STAT

Nr

crt

Adresa imobilului

Persoana căreia i se extinde spațiul

1

Str Mihail Kogalniceanu nr 1

1 cameră + dependițe

S=31,50 mp

DAMIAN PROFIREL

5 persoane

2

Str Nicolae Titulescu nr 26

1 hol+1 bucătărie

S=ll,69 mp

MARCU FLORIN

3 persoane

3

Str Traian nr 20

2 camere + dependițe

S=29,80 mp

COSTANDACHE

CONSTANTIN

5 persoane

4

Str Dumbrava Roșie nr 48

2 camere + dependițe

S=16,78 mp

ALI NEGIMIE

7 persoane

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

Georgescu Daniel