Hotărârea nr. 164/2013

HOTARARE REPARTIZAREA ŞI SCHIMBUL UNOR SPAŢII DE LOCUIT CONSTRUITE DE ANL ÎN REGIM DE ÎNCHIRIERE DIN RECUPERĂRI;

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA

MUNICIPIULCONSTANȚA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind repartizarea și schimbul unor spații de locuit construite de A.N.L.în regim de închiriere din recuperări

Consiliul Local al Municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de 17062013 >_

Luând în dezbatere expunerea de motive prezentată de domnul Primar Radu Ștefan Mazăre înregistrată sub nr 70323/17.05.2013 , Procesul Verbal al Comisiei de Repartizare a Locuințelor A.N.L nr.4977/16.05.2013 Raportul Direcției Administrare Imobile din cadrul R.A.E.D.P.P. Constanța nr. 3360/16.05.2013 prin care se propune repartizarea și schimbul unor spații de locuit construite de A.N.L.,raportulComisiei nr.5 -pentru administrație publică, juridică,apărarea ordinii publice,respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului precum și prevederile H.C.L. nr. 332/02.08.1996 privind înființarea R.A.E.D.P.P. și a prevederilor H.C.L.nr. 513/12.12.2003 privind transferarea atribuțiilor Biroului Administrare Imobile in subordinea R.A.E.D.P.P. Constanta ;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 152/1998 privind înființarea A.N.L. republicată , Normele Metodologice de Aplicare a acesteia aprobate prin HG 962/2001 ,art 15- alin (9) lit b) cu modificările și completările ulterioare și în conformitate cu Legea 287/2009 privind Codul Civil ,Capitolul V privind locațiunea ;

în temeiul prevederilor art. 36, alin 2, lit.c, alin. 5, lit. b) și art. 115 , alin(l), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată ;

HOTAR ĂȘTE:

Art.l - Se anulează poziția nr. 4 din Anexa nr. 1 la H.C.L.nr. 29/18.02.2013 privind repartizarea unor spații de locuit construite de ANL în regim de închiriere din recuperări ,respectiv apartamentul situat în Constanța, Str.Lirei ,nr.3B , BI.OB9, ap.8, precizam că nu s-a încheiat contract de închiriere.

Art.2-Se aprobă repartizarea spațiilor de locuit construite de A.N.L. în regim de închiriere situate pe raza Municipiului Constanța ,conform Anexei 1 ce face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Se aprobă schimbul unor spații de locuit construite de A.N.L. în regim de închiriere situate pe raza Municipiului Constanța conform Anexei 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4- Compartimentul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre, Direcției Administrarea Imobilelor din cadrul R.A.E.D.P.P. Constanta în vederea aducerii la îndeplinire și spre știința Instituției Prefectului Județului Constanța .

Prezenta hotărâre a fost adoptată de un număr de .?.^... consilieri din 27 de membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,


Georgescu Daniel

CONSTANȚA

|\|R    164    / 17.06.2013

ANEXA NR 1

LA H.C.L. NR... l£4/2pl3

TABEL PRIVIND REPARTIZAREA UNOR LOCUINȚE CONSTRUITE DE ANL PENTRU TINERI ÎN REGIM DE ÎNCHIRIERE DIN RECUPERĂRI

Nr crt

Adresa imobilului

Persoana căreia i s-a repartizat

1

Str Lirei nr 3B bl OB 9, ap 8

2 camerei- dependințe=52,50 mp

NASTASE ELENA MIHAELA

3 persoane

2

Str Lirei nr 3B bl OB 9, ap 21

1 cameră+ dependințe =37,40 mp

MIHAI ANCA

2 persoane

3

Str Brizei nr IC, bl OB 2, ap 4

1 cameră+ dependințe=37,40 mp

G ROZ EA AMELIA ANA

1 persoană

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

Georgescu Daniel

ANEXA NR 2

LA H.C.L. NR....IȘ.4/2913

TABEL PRIVIND SCHIMBUL UNOR LOCUINȚE CONSTRUITE DE ANL ÎN REGIM DE ÎNCHIRIERE PENTRU TINERI

NR

CRT

ADRESA SPAȚIULUI DEȚINUT CU CONTRACT DE ÎNCHIRIERE

ADRESA SPAȚIULUI PROPUS PENTRU SCHIMB

PERSOANA CARE SOLICITĂ SCHIMBUL DE LOCUINȚĂ

1

Str Brizei nr 1 B, bl OB 1, ap 17

S=52,50 mp

Str Brizei nr 1 B, bl OB 1, ap 21

S=37,40 mp

cocuz

VICENȚIU

SORIN

2

Str Brizei nr 1 B, bl OB 1, ap 21

S=37,40 mp

Str Brizei nr 1 B, bl OB 1, ap 17

S=52,50 mp

ONEA MARIAN

3

Str Zefirului nr 9, bl OB 8 ap 15

S= 52,50 mp

Str Zefirului nr 26, bl OB 4, ap 7

S= 37,40 mp

ROMAN

CAMELIA

4

Str Zefirului nr 26, bl OB 4, ap 7

S= 37,40 mp

Str Zefirului nr 9, bl OB 8 ap 15

S= 52,50 mp

HAGI MONICA

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

Georgescu Daniel