Hotărârea nr. 163/2013

HOTARARE PRIVIND APROBAREA EXERCITĂRII DREPTULUI DE UZ ŞI SERVITUTE DE CĂTRE S.C. ENEL DISTRIBUŢIE DOBROGEA S.A. PENTRU LOTUL DE TEREN ÎN SUPRAFAŢĂ DE 30 MP, APARŢINÂND UNITĂŢII ADMINISTRATIV TERITORIALE A MUNICIPIULUI CONSTANŢA, ZONA PALAZU MARE, DN 2A, ZONA PARCELA A 495/1, ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI PUNCT DE CONEXIUNE ÎN ANVELOPA DE BETON(PTAB) PE TOATĂ DURATA DE EXISTENŢĂ A CAPACITĂŢII ENERGETICE PENTRU ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ;

H OTĂRÂRE

privind aprobarea exercitării dreptului de uz și servitute de catre SC Enel Distribuție Dobrogea SA pentru lotul de teren in suprafață de 30mp, aparținând unitații administrativ teritoriaie a Municipiului Constanta, Zona Palazu Mare,DN 2A, zona Parcela A495/1, in vederea construirii unui punct de conexiune in anvelopa de beton (PTAb), pe toata durata de existență a capacitații energetice pentru alimentare cu energie electrică

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data

de 17.06.2013;

Luând în dezbatere expunerea de motive a d-Iui Primar Radu Ștefan Mazăre înregistrată sub nr.81246/11.06.2013, Raportul comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe, administrarea domeniului public și privat - nr.1, Raportul comisiei pentru administratie publica, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertatilor cetațeanului - nr.5 și referatul Direcției administrarea domeniului public și privat nr.81249/11.06.2013;

Luând in considerare adresa 5C Enel Distributie Dobrogea 5A nr.69606/15.05.2013;

Vazând prevederile Legii nr. 121/2012 "a energiei electrice si a gazelor naturale", respectiv prevederile art.12, art.14, art.15, art.17 si art.19.

In temeiul prevederilor art.16, alin.2, lit.c, ș a art.115 alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, privind administrația publica locala, republicata, cu modificarile ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art.l. 5e aproba exercitarea dreptului de uz și servitute de catre 5C Enel Distributie Dobrogea 5A pentru lotul de teren in suprafata de 10 mp, apartinand unitatii administrativ teritoriale a Munidpiului Constanța - Zona Palazu Mare,DN 2A, zona Parcela A495/1, in vederea construirii unui punct de conexiune in anvelopa de beton (PTAbb, pe toata durata de existenta a capacitatii energetice pentru alimentare cu energie electrica, conform planului ce constituie Anexa1, parte integranta a prezentei hotarari.

Art.2. Urmarirea ducerii la indeplinire a prezentei hotarari, va fi efectuata de Di recția Patrîmoni u, Di recți a Urbanism și Di recți a Admi n istrație Publîcă Locală di n cadrul Primăriei Municipiului Constanța.

Art.3. Compartimentul comisiilor de specialitate ale consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, Direcției administrarea domeniului public si privat, Direcției patrimoniu, Direcției tehnic-achiziții, Direcției administratele publica locala ă SC Enel Distributie Dobrogea SA, in vederea aducerii la îndeplinire ă spre ătiinta Instituiiei Prefectului Județului Constanța.

Prezenta hotarâre a fost adoptata de 24

   consilieri din 27 membrii.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,

Georgescu Daniel

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

MARCELA ENACHE

CONSTANȚA „

NR 163 i 17.06.2013


iJDGikjlilI    Semioâtura