Hotărârea nr. 162/2013

HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 471/24.09.2007 PRIVIND APROBAREA METODOLOGIEI DE VÂNZARE A BUNURILOR IMOBILE (TERENURI ŞI/SAU CLĂDIRI) APARŢINÂND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANŢA CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE;

România


Județul Constanța MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

H OTĂRÂRE

privind aprobarea modificării HCL nr.471/24.09.2007- "privind aprobarea metodologiei de vânzare a bunurilor imobile (terenuri și/sau clădiri) aparținând domeniului privat al municipiului Constanța", cu completările și modificările ulterioare

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 1706 -2013 ;

Luând în dezbatere expunerea de motive a d-lui Primar Radu Ștefan Mazăre înregistrată sub nr.73602/23.05.2013, Raportul Comisiei de Studii, Prognoze Economico-Sociale, Buget Finanțe, Administrarea Domeniului Public si Privat - nr.l, Raportul Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor si Libertăților Cetățeanului - nr.5, precum și Raportul Direcției Administrarea Domeniului Public și Privat nr.73604/23.05.2013.

Văzând prevederile Legii nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, Legii nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, Legii 453/2001, privind modificarea și completarea Legii nr.50/1991 - privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, HG nr.577/2002 - privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării;

Având în vedere prevederile HCL nr.471/24.09.2007 - privind aprobarea metodologiei de vânzare a bunurilor imobile (terenuri și/sau clădiri) aparținând domeniului privat al municipiului Constanța, modificată și completată, ale HCL nr.162/08.07.2011, și ale HCL nr.117/11.04.2012;

în temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit.c, alin.5, lit.b, a art.115 alin.l, lit.b și art.123 alin.2 si 3 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTAR ĂȘ TE

Art.l. Se aprobă modificarea și completarea art.8 din HCL. nr.471/24.09.2007, respectiv alineatul introdus prin HCLM nr.117/11.04.2012, după cum urmează:

"în situația în care pentru contractele aflate în derulare, cumpărătorul se află in imposibilitatea achitării debitelor contractuale, până la împlinirea a 5 (cinci) rate succesive restante și nu se dorește denunțarea sau rezilierea contractului în cauză, se va putea opta, de comun acord, pentru suspendarea temporară cu 4(patru) ani a obligaței plății prețului.

Prelungirea contractului se face cu 4(patru) ani calendaristici, aferenți anilor de suspendare a plății ratelor, la care se adaugă perioada de timp necesară achitării ratelor restante, respectiv o rata la 3 (trei) luni. Pe perioada suspendării plății ratelor scadente, nu se vor percepe majorări de întârziere, cumpărătorul având obligația de a achita dobanda legală stabilită prin contract. La expirarea perioadei de suspendare, plata contractuală se va relua la scadențele convenite prin actul adițional ce se va încheia în formă autentica pe cheltuiala cumpărătorului. Majorările, dobânzile și TVA-ul aferent ratelor scadente ce vor fi reeșalonate se vor plăti înainte de prima rată scadentă reeșalonată."

Art.2. Celelalte articole din HCL nr.471/24.09.2007, cu completările și modificările ulterioare, rămân neschimbate.

Art.3. începând cu data aprobării prezentei hotărâri, prevederile HCL nr. 117/11.04.2012 își încetează aplicabilitatea.

Art.4. în temeiul art.70 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, începând cu data de 01.07.2013, se aprobă republicarea HCL nr.471/24.09.2007 prin includerea tuturor modificărilor și completărilor aduse de: HCL nr.576/23.11.2007, HCL nr.131/27.02.2008, HCL


nr.322/18.06.2008, HCL nr.212/26.03.2009, HCL nr.109/16.07.2010, HCL


nr.601/22.10.2008, nr.296/28.05.2009, nr.198/06.09.2010,


nr.162/08.07.2011, HCL nr.224/27.07.2012.

Hotărârea republicată va fi afișată

Constanța.


HCL    nr.59/29.01.2009,    HCL

HCL    nr.477/09.11.2009,    HCL

HCL    nr.248/11.11.2010,    HCL


pe sit-ul Primăriei Municipiului


Art.5. Compartimentul comisiilor de specialitate ale consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, Direcției administrarea domeniului public si privat, Direcției patrimoniu, Direcției tehnic-achiziții, RAEDPP, RATC, RADET, SCIL Confort Urban SRL, SC Ecosal SRL, SC Edil Urban SRL, in vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției Prefectului Județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 24

consilieri din 27 membrii.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,

Georgescu Daniel

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

MARCELA ENACHE

CONSTANȚA NR........

17.06.2013