Hotărârea nr. 161/2013

HOTARARE PRIVIND APROBAREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ A UNOR BUNURI IMOBILE(TERENURI ŞI/SAU CLĂDIRI) CE APARŢIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANŢA ;

qONstaN7>j

1 h JfțțL- România


H OTĂRÂRE

privind aprobarea vânzării prin negociere directă a unor bunuri imobile ( terenuri și/sau clădiri ) ce aparțin domeniului privat al Municipiului Constanța

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data

de 17.06.2013;

Luând în dezbatere expunerea de motive a d-lui Primar Radu Ștefan Mazăre înregistrată sub nr.71988/21.05.2013, Raportul comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe, administrarea domeniului public și privat - nr.l, Raportul comisiei pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului - nr.5 și raportul Direcției administrarea domeniului public și privat nr.71985/21.05.2013;

Văzând prevederile Legii nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, Legea 453/2001, privind modificarea și completarea Legii nr.50/1991 - privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, HG nr.577/2002 - privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OG nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării";

Având în vedere prevederile H.C.L. nr.471/24.09.2007 - privind aprobarea metodologiei de vânzare a bunurilor imobile (terenuri și/sau clădiri) aparținând domeniului privat al municipiului Constanța, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit.c, alin.5, lit.b, a art.115 alin.l, lit.b și art.123 alin. 3 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

republicată, cu modificările ulterioare;

H OTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă vânzarea, prin negociere directă a unor bunuri imobile (terenuri și/sau clădiri) situate pe domeniul privat al municipiului Constanța, conform anexelor 1-3, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre,

Art.2. Prețul de pornire la negocierea directă va fi cel stabilit prin Raport de Evaluare întocmit în baza H.C.L. nr. 35/2002 - privind organizarea procedurii de achiziție a serviciului de evaluare în vederea stabilirii valorii bunurilor imobile aparținând domeniului privat al municipiului Constanța»

Art.3. Prin prezenta hotărâre se aprobă modificarea destinației terenului aprobat spre vânzare prin H.C.L. nr.71/31.03.2011, anexa nr.5 din "întregire proprietate-locuire" în "întregire proprietate - teren neconstruibil" conform Certificatului de Urbanism nr.1581/2013, certificat ce face parte integrantă din prezenta, emis în baza prevederilor PUG aprobat prin H.C.L. nr. 77/2011 si H.C.L. nr. 81/2013, pentru terenul situat în Municipiul Constanța, Strada Prel.Bucovinei nr.lK(zona nr.lC-lD), în suprafață de 149 mp.

Art.4. Compartimentul comisiilor de specialitate ale consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, Direcției administrarea domeniului public si privat, Direcției patrimoniu, Direcției tehnic-achiziții, în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției Prefectului Județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 24 consilieri din 27 membrii.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,

Georgescu Daniel


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

MARCELA ENACHE

CONSTANȚA

NR.....LfJ......./


17.06.2013


161/2013

NR

CRT

ADRESĂ

TEREN

SUPRAFAȚA ( mp )

DENUMIRE

CUMPĂRĂTOR

NR. C.U. PENTRU VÂNZARE

DESTINAȚIA

TERENULUI

STABILITĂ

PRIN C.U. VÂNZARE

OBSERVAȚII

1

Teren

Str.Cpt.

Papadopol

55

BARBU DUMITRU DANIEL

Si

BARBU NICOLETA

CU

nr.288/

2013

Diferența măsurători -locuire - teren neconstruibil conform PUG aprobat prin

HCL

nr.77/2012

Solicitarea    de

cumpărare    nr.

144551/2012 -Terenul constituie domeniu privat al Municipiului Constanța

- Terenul de 55 mp propus    spre

vânzare constituie diferența    între

suprafața rezultată din    măsurătorile

cadastrale, respectiv 380 mp și suprafața aflată în proprietate - 325 mp,    proprietarul

fiind în indiviziune cu    Municipiul

Constanța.

Pentru

proprietatea solicitantului există încheierea de    intabulare

nr.91948/2012 -Destinația terenului este de locuire- teren neconstruibil diferența măsurători, conform PUG aprobat prin HCLM nr.77/2012

•    Față de cele mai sus prezentate, supunem spre analiză, dezbatere și aprobare,

vânzarea prin negociere directă a terenului în suprafață de 55 mp ce aparține domeniului privat al Municipiului Constanța, conform prezentei anexe.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Georgescu Daniel

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITASE A IMOBILULUI


Scara 1:200

Nr. Cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

380mp

Mim. Constanta, str. C'pt. PapadopoL nr. 5

Carte Funciara nr.

DAT

CONSTANTAA. DATE REFERI l'OARE. EA TEREN

Nr.

parcela

Categoria de folosința

Suprafața din măsurători (mp)

Valoarea de impozitare (RON)

Mențiuni

1

Cc

380

Împrejmuit cu gard lemn 4-S-6-7, plasa 7-8-9-10

TOTAL

380

Dematerializat 10-11-1-2-3, zidul construcției 3-4

13. DA IE REFERITOARE EA CONSTRUCȚII


Cod

construcție


Suprafața

construita ta sol (mp)


Valoarea de impozitare (RON I


Mențiuni


_E ^iminia Panier cu 3 ea mere si dependintc.Realizata in anul [9 \'*1 ciurpje.Ntt are cerii licnt ele perfonnaiua energetica

Anexa.    -


TOTAL.

19


Executant.


Data


INVENTAR DE COORDONATE

Sistem de proiecție STEREO 70

Pct.

C(m)

N(m)

1

788583.712

>03309.517

788591.528

303310.591 303312.704

788609.598

4

788610.159

303308.390

303301.979

5

78861 1.158

6

78861 1.518

505298.975

7 .

78861 1.657

505298.160

8

788606.859

505297.584

9

788594.450

805296.150

• 10

788585.942

303295.208

11

788585.076

30330 E536


Ine. VAECE'EESCI j ADRIAN.


^%rtificaT

f Vtn i /fcatego{>lie g

ri cuuescu


R eeeptionak


Data


S< v.iiilirni.i suprntiii;! ‘.In; iiiumiiuIuj t <» itiirudiu,\.‘<v;i ur.ob»lului in b;i/a Jc dale


Supr. totala musiu Supr. din acte


atu 380mp 5tup


îîW


|« MO


NR

CRT

ADRESĂ

TEREN

SUPRAFAȚA ( mp )

DENUMIRE

CUMPĂRĂTOR

NR. C.U. PENTRU VÂNZARE

DESTINAȚIA

TERENULUI

STABILITĂ

PRIN C.U. VÂNZARE

OBSERVAȚII

1

Teren

Str. Dambovita nr.8

18

PREDI

CONSTANTINA

CU

nr.1336/

2013

Diferența măsurători -locuire si funcțiuni complementare locuirii

conform PUG aprobat prin HCL nr.81/2013

Solicitarea    de

cumpărare    nr.

20805/2013 -Terenul constituie domeniu privat al Municipiului

Constanța

- Terenul de 18 mp propus spre vânzare constituie diferența între    suprafața

rezultată    din

măsurătorile cadastrale, respectiv 218 mp și suprafața aflată în proprietate -200 mp, proprietarul Fiind în indiviziune cu Municipiul Constanța.

- Pentru proprietatea solicitantului există încheierea    de

intabulare nr.17681/2012 -Destinația terenului este de locuire si funcțiuni complementare locuirii- diferența măsurători, conform PUG aprobat prin

HCLM nr.81/2013

Față de cele mai sus prezentate, supunem spre analiză, dezbatere și aprobare, vânzarea prin negociere directă a terenului în suprafață de 18 mp ce aparține domeniului privat al Municipiului Constanța, conform prezentei anexe.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Georgescu Daniel

'J

t303433.07—\------303433.07


NR

CRT

1 _

ADRESĂ

TEREN

SUPRAFAȚA ( mp )

DENUMIRE

CUMPĂRĂTOR

NR. C.U. PENTRU VÂNZARE

DESTINAȚIA

TERENULUI

STABILITĂ

PRIN C.U. VÂNZARE

OBSERVAȚII

Teren

Stațiunea

Mamaia

Zona Hotel Select

583

SC IN PROIECT

SRL

CU

Nr.1485/

23.05.20

13

întregire proprietate-teren liber Conform PUZ aprobat prin HCL

nr.285/2007

Solicitarea    de

cumpărare nr. 131372/2012 -Terenul constituie domeniu privat al Municipiului Constanța si este limitrof proprietății solicitantului pentru    care

există    extrasul

de carte funciara nr.210295 -Destinația terenului este de întregire proprietate -teren liber-conform PUZ aprobat prin

HCLM

nr.285/2007

Față de cele mai sus prezentate, supunem spre analiză, dezbatere și aprobare, vânzarea prin negociere directă a terenului în suprafață de 583 mp ce aparține domeniului privat al Municipiului Constanța, conform prezentei anexe.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Georgescu Daniel

PLAN DE SITUAȚIE

SCARA 1:500 ZONA STUDIATA:

Constanta, Mamaia, Zona Hotel Select
Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

1

2

3

4

308922.66

308889.72

308880.84

308914.00

790471.09

790498.71

790488.47

790460.74

42.99

13.55

43.23

13.50

S(lCc)=583 mp


NOTA: Planul de situație intocmit in vederea cumpărării lotului propus


COCO


LEGENDA


Lot propus E-terra

Construcții

Alee

Spațiu verde

Lampadar

Cămin canalizare


•J


S.C. GEOCAD LIMITS S.R.L.


Data: Aprilie 2013NR

CRT

ADRESĂ

TEREN

SUPRAFAȚA ( mp )

DENUMIRE

CUMPĂRĂTO

R

NR. C.U. PENTRU VÂNZARE

DESTINAȚIA

TERENULUI

STABILITĂ

PRIN C.U. VÂNZARE

OBSERVAȚII

1

Teren

Zona

Palazu

Mare Parcela A 306/1

Steren = 394

Din care suprafața de 63mp este aferentă cazematei

ALEXA

GHEORGHE

Și

MATICIUC

ION

Și

SC REZIDENT COM SA

CU

nr.1711/

2013

Cazemată

conform

Protocol

L999/

03.04.2000

•    Solicitare de cumpărare

nr.139624/2011

•    Terenul este înconjurat de proprietatea solicitanților Alexa Gheorghe, Maticiuc Ion și SC Rezident Corn SA conform încheierii de intabulare nr.26868/2010.

•    Terenul aparține domeniului privat al Municipiului Constanța conform HCL nr.130/2012, completată cu HCL nr.256/2012 și este intabulat cu drept de proprietate în favoarea Municipiului

•    Vânzarea se va perfecta cu obligația respectării prevederilor menționate în

Certificatul de

Urbanism

nr.1711/11.06.2013, precum și în Protocolul nr.20750/22.03.2000 încheiat între Ministerul Apărării Naționale și Primăria Municipiul Constanța

Conform Protocolului "privind reînoirea și actualizarea modalităților de folosire a lucrărilor de apărare permanente din teritoriul administrativ al municipiului Constanța (inclusiv Stațiunea Mamaia și localitatea Palazu Mare" nr.L 999/03.04.2000 încheiat între Ministerul Apărării Naționale si Primăria Municipiului Constanța pe acest teren este amplasată lucrarea de apărare cu numărul de înmatriculare 15, pe o suprafață de 63 mp, aflată în administrarea Primăriei Municipiului Constanța în baza Protocolului nr.L999/2000 și inventariată prin H.C.L. nr.130/11.04.2012 și nr.256/05.09.2012. La poziția 82 din anexa nr.l este înscrisă "lucrarea de apărare "cu următoarele mențiuni: "starea lucrării-lipsă toate traversele de beton armat ce acoperea lucrarea până la locașul de tragere, lipsă treptele din fier beton pentru coborâre în lucrare".

Protocolul nr.L999/03.04.2000 prevede următoarele modalități de folosire ale lucrărilor de apărare:

"închirierea sau concesionarea lucrărilor de apărare pemanente se va face pe o perioadă determinată, cu avizul obligatoriu al Statului Major General, ca organ unic al M.Ap.N, la solicitarea Primăriei Municipiului Constanța, conform prevederilor legale.

Condițiile impuse prin aviz de către Statul Major General vor fi incluse obligatoriu drept clauze în contractele încheiate cu persoane fizice sau juridice.

Primăria Constanța va comunica Statului Major General, prin Statul Major al M.Ap.N., orice încălcare a condițiilor impuse prin avizele acordate.

La cererea Statului Major General transmisă dir ect sau prin S.M.M.M., în caz de necesitate, Primăria Constanța asigură eliberarea necondiționată și aducerea la starea inițială, în termen de maximum 48 de ore a lucrărilor de apărare nominalizate, fără pretenții din partea administratorului și a celor ce dețin sub orice formă legală spațiul respectiv."

In corespondența purtată cu Ministerul Apărării Naționale, prin adresa nr. A1864/18.02.2013 (anexată) , ni se comunică faptul că lucrările de apărare (cazemate) aflate pe litoralul romanesc al Marii Negre, inclusiv pe raza teritorială a municipiului Constanța nu mai sunt în evidența acestui minister și "....In consecința, din acest motiv, considerăm că puteți dispune în orice mod de ele, cu respectarea legislației în vigoare, inclusiv în ce privește trecerea din domeniul public în cel privat, dacă este cazul."

Conform metodologiei de vânzare a bunurilor imobile (terenuri și/sau clădiri) aparținând domeniului privat al Municipiului Constanța aprobată prin HCL nr.471/2007, cu completările și modificările ulterioare, solicitarea de cumpărare a terenului în suprafață de 394 mp, situat în zona Palazu Mare, parcela A 306/1, a parcurs prin Serviciile de Specialitate ale Primăriei Municipiului Constanța etapele premergătoare deciziei Consiliului Local cu privire la aprobarea vânzării și anume :

situația juridică nr.R73460/2013 cu privire la identificarea proprietății și istoricul patrimonial al terenului în suprafața de 394 mp, din care 63 de mp aferenți lucrării de apărare cu nr. de î nmatriculare 15, a litigiilor, a notificărilor în baza Legiil0/2001 și a sarcinilor existente conform Protocol L999/2000, adresa nr.8256/2011 a Instituției Prefectului, adresa nr.A1864/18.02.2013 a Ministerului Apărării Naționale (anexe)

-    Planul de situație cu măsurătoare topografică a terenului, verificat și vizat de către Serviciul Cadastru din cadrul Direcției Patrimoniu

-    Certificat de Urbanism nr.1711/11.06.2013, emis în vederea vânzării pentru terenul în suprafață de 394 mp din care 63 mp sunt aferenți cazematei, cu destinația stabilită prin planurile de urbanism și amenajare a teritoriului de cazemata conform Protocol L 999/03.04.2000.

-    Protocolul "privind reînoirea și actualizarea modalităților de folosire a lucrărilor de apărare permanente din teritoriul administrativ al municipiului Constanța (inclusiv Stațiunea Mamaia și localitatea Palazu Mare" nr.L 999/03.04.2000 încheiat între Ministerul Apărării Naționale si Primăria Municipiului Constanta.

Față de cele mai sus prezentate, supunem spre analiză, dezbatere și decizie aprobarea cererii de cumpărare a terenului în suprafață de 394 mp din care 63 mp sunt aferenți Construcției - Cazemată, ce aparține domeniului privat al Municipiului Constanța, conform prezentei anexe.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Georgescu Daniel

afata


PLAN DE SITUAT'~

* scara 1:200


Ad,

Mun. Cons:


?obilului lona Vr C O N 6 i ANTA—'


A'1
'tdonate Stereo pct.de conturi


Lungimi

laturi


18.997

20.500

19.898

20.018ite Stereo 1970


t.de contur


Est (m)


7815.100

17817.179

7819.342

7819.425

7820.294

7821.750

7822.755

7822.811

17821.863

820.604 818.474 B20.368 817.127 15.050 112.391 12.252

.362 7.917 .956 7.946 7,892 .449 i 662 7,113


S(C1


Lungimi

laturi

D(i,i+1)

PRIMĂRIA MUMCIPIULUpQdNSTANTA SERVICIUL CA^tSTRU

VKAT SPHE/WCHIMBARE


Adresa: Mun. Constanta, Str. Oborului

Nr.

parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

1

V

394

TOTAL

394

Cod

constr.

Suprafața construita ia sol (mp)

Mențiuni

C1

63

Cazemata Ruina

TOTAL

63


32H 7


2.530'

4.257