Hotărârea nr. 16/2013

HOTARARE PRIVIND APROBAREA ACHIZITIONARII SERVICIILOR DE CONSULTANTA SI ASISTENTA JURIDICA IN DOMENIUL ACHIZITIILOR PUBLICE

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind achiziția serviciilor de consultanță si asistență juridică în domeniul achizițiilor publice

Consiliul Local al Municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară la data de 18.02.2013 ;

Luând în dezbatere expunerea de motive a d-lui Primar Radu Ștefan Mazăre înregistrată sub nr. 6902/17.01.2013, Raportul Comisiei nr.l de studii, prognoze economice-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, Raportul Comisiei Juridice nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, precum și referatul Direcției Administrație Publică Locală nr.5743/15.01.2013,

Având în vedere si prevederile OUG nr.26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare

în temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.a) și art.115 alin.l lit.b), din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.Se aprobă achiziția serviciilor de consultanță și asistență juridică în domeniul achizițiilor publice.

Art.2.Consiliul Local Constanța împuternicește pe Primarul Municipiului Constanța, sa demareze procedura de achiziție și să semneze contractul cu firma de avocatură declarată câștigătoare în urma analizării ofertelor.

Art.3.Până la definitivarea procedurii de achiziție publică se aprobă prelungirea contractului de prestări servicii de consultantă 37038/19.03.2012 încheiat cu Societatea Civila de Avocati CEPARU SI IRIMIA pentru o perioadă de 2 luni.

Art.4.Compartimentul pentru Comisiile de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre către Direcția Administrație Publică Locală-Serviciul Juridic, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Adoptată de un număr de 21

consilieri din 27 membri

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,

Popescu Raducu

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

MARCELA ENACHE


Constanța Nr. 16