Hotărârea nr. 157/2013

HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 190/08.06.2013 PRIVIND TRANSMITEREA UNUI IMOBIL DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANŢA ÎN ADMINISTRAREA RAEDPP CONSTANŢA

Romania

Județul Constanta Municipiul Constanta CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

cu privire la modificarea H.C.L.nr. 190/2012, privind transmiterea unui imobil din administrarea Consiliului Local al Municipiului Constanța în administrarea RAEDPP Constanța

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit in ședință ordinară la data de 17.06.2013    ,

Având în vedere expunerea de motive nr. 70775 / 17.05.2013 a domnului viceprimar Decebal Făgădău, raportul Comisiei de specialitate nr.2 de organizare si dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică,apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și referatul Direcției Patrimoniu nr. 70505 / 17.05.2013

Văzând HCL nr. 190    / 2012 privind transmiterea unui imobil din

administrarea Consiliului Local al Municipiului Constanța în administrarea RAEDPP Constanța, planul de amplasament și delimitare a bunului imobil cu nr. cadastral 7446.

Văzând dispozițiile art. 861 alin 3 din Legea nr. 287/2009 privind Codul

Civil.

în temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. „c", alin 5, lit „a", art. 123 alin.l și art. 115 alin 1 lit „b" din Legea nr. 215 / 2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. - Se aprobă modificarea art. 1 din HCL nr. 190 / 2012 privind transmiterea unui imobil din administrarea Consiliului Local al Municipiului Constanța în administrarea RAEDPP Constanța, în sensul că acesta va avea următorul cuprins:

„Se aprobă transmiterea din administrarea Consiliului local al Municipiului Constanța în administrarea RAEDPP a imobilului situat în zona Badea Cârțan - zona blocurilor BC11, BC10, BC8, conform planului anexă, compus din:

-    teren în suprafață de 2.961 mp (din care teren aferent construcției în suprafață de 1.107 mp care constituie domeniu public al municipiului Constanța și teren în suprafață de 1.854 mp ce constituie domeniu privat al municipiului Constanța)

-    construcție în suprafață de 1.107 mp din acte (1.221 mp din măsurători), ce constituie domeniu public al municipiului Constanța

Planul anexă face parte integrantă din prezenta hotărâre."

Art. 2 - Celelalte articole ale HCL nr. 190/2012 rămân neschimbate.

Art. 3 - Compartimentul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre RAEDPP Constanța, Direcției Patrimoniu, Direcției Tehnic - Achiziții, Direcției Financiare, Direcției Administrație Publică Locală, și SPIT Constanța în vederea aducerii ei la îndeplinire, precum și Instituției Prefectului Județului Constanța spre știință.

Prezenta Hotărâre a fost aprobată de_consilieri

din 27 membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,


CONTRASEMNEAZĂ


Georgescu Daniel


SECRETAR MARCELA ENACHE

CONSTANȚA NR.


157


17.06.2013PLAN DE SITUAȚIE Scara 1:1000

Teren Sport, zona Badea Cartan

51    = 2961 mp

52    = 854 mp