Hotărârea nr. 156/2013

HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 357/2009 PRIVIND TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANŢA, ÎN FOLOSINŢĂ GRATUITĂ A INSPECTORATULUI DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI CONSTANŢA A SPAŢIULUI SITUAT ÎN CONSTANŢA, AL. MIMOZELOR NR. 4-ÎN INCINTA CREŞEI NR. 5;

HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L. nr.357/2009 privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al municipiului Constanța în folosința gratuită a Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța a spațiului situat în Constanța. Al. Mimozelor nr.4 - în incinta Creșei nr.5

Consiliul Local al Municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de 1706_2013;

Având în vedere expunerea de motive a domnului viceprimar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 69552/15.05.2013, raportul Comisiei de specialitate nr.2 de organizare și dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, și referatul Direcției Patrimoniu înregistrat sub nr. 69551/15.05.2013 ;

Având în vedere adresa Serviciului Public Administrare Creșe Constanța înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr.64189/29.04.2013;

Văzând art.12, alin.(l) din H.G. nr.461/11.05.2011 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale Antidrog;

Luând în considerare H.C.L. nr. 357/2009 privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al municipiului Constanța în folosința gratuită a Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța a spațiului situat în Constanța. Al. Mimozelor nr.4 - în incinta Creșei nr.5;

în temeiul prevederilor art.36, alin.(2), lit. "c", art.124 și art. 115, alin.(l), lit.„b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă modificarea art.l din H.C.L nr. 357/2009 astfel că acesta va avea următoarea formulare:

Se aprobă transmiterea din administrarea Consiliului Local al municipiului Constanța în folosința gratuită a Agenției Naționale Antidrog a spațiului în suprafață de 168,49 mp situat în Constanța. Al. Mimozelor nr.4 - în incinta Creșei nr.5.

Imobilul transmis în folosință își păstrează regimul juridic de domeniu public al municipiului Constanța

Art. 2 - Celelalte prevederi ale H.C.L. nr.357/2009 rămân neschimbate.

Art. 3 - Compartimentul comisiilor de Specialitate ale Consiliului local al municipiului Constanța va comunica prezenta hotărâre Agenției Naționale Antidrog, Serviciului Public Administrare Creșe Constanța Direcției Patrimoniu, Direcției Financiare și Direcției Servicii Publice in vederea aducerii la îndeplinire si spre știință Instituției Prefectului Județului Constanța.

Prezenta Hotărâre a fost aprobată de 24

_consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,    CONTRASEMNEAZĂ

Georgescu Daniel    SECRETAR

CONSTANȚA,

MARCELA ENACHE

N R. 156

_/    17.06.    2013