Hotărârea nr. 155/2013

HOTARARE PRIVIND COMPLETAREA HCL NR. 353/2012 PRIVIND TRANSMITEREA UNOR IMOBILE DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANŢA ÎN ADMINISTRAREA RAEDPP CONSTANŢA

HOTĂRÂRE

privind completarea H.C.L. nr.353/2012 privind transmiterea unor imobile din administrarea Consiliului Local al Municipiului Constanța în administrarea RAEDPP Constanța

Consiliul Local al Municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de 17.06._2013;

Având în vedere expunerea de motive a domnului viceprimar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 69412/15.05.2013, raportul Comisiei de specialitate nr.2 de organizare și dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, și referatul Direcției Patrimoniu înregistrat sub nr. 69389/15.05.2013 ;

Având în vedere adresa R.A.E.D.P.P. Constanța înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr.42286/28.03.2013;

Luând în considerare H.C.L. nr.353/2012 privind transmiterea unor imobile din administrarea Consiliului Local al Municipiului Constanța în administrarea R.A.E.D.P.P. Constanța precum și H.C.L. nr.99/30.04.2013 privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța;

în temeiul prevederilor art.36, alin.(2), lit. "c", art.123, alin.(l) și art. 115, alin.(l), lit.„b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă completarea anexei la H.C.L nr.353/2012 privind transmiterea unor imobile din administrarea Consiliului Local al Municipiului Constanța în administrarea R.A.E.D.P.P. Constanța, cu imobilele, domeniu privat al municipiului Constanța, situate în Campusul social Henri Conadă, conform anexei și planului de situație anexat, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Predarea - primirea imobilelor prevăzute la art.l se va face prin Proces-verbal de punere în posesie încheiat între Serviciul Cadastru din cadrul Direcției Patrimoniu și R.A.E.D.P.P. Constanța.

Art. 3 - Celelalte prevederi ale H.C.L. nr.353/2012 rămân neschimbate.

Art. 4 - Compartimentul comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local Constanța va comunica prezenta hotărâre R.A.E.D.P.P. Constanta, Direcției Patrimoniu, Direcției Financiare, Direcției Servicii Publice și SPIT Constanța în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției Prefectului Județului Constanța.

Prezenta Hotărâre a fost aprobată de 24

_consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,    CONTRASEMNEAZĂ

Georgescu Daniel    SECRETAR

CONSTANȚA,

MARCELA ENACHE

NR. 155

   /    17-06-_2013

ROMANIA

&    >¥    « JUDEȚUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA ( CONSILIUL LOCAL


ANEXA NR. LA H.C.L. NR.


155/2013


CUPRINZÂND IMOBILELE CARE SE TRANSMIT ÎN ADMINISTRAREA R.A.E.D.P.P. CONSTANȚA

NR.

CRT.

DENUMIRE ȘI IDENTIFICARE IMOBIL

SUPRAFAȚĂ

VALOARE / LEI CU T.V.A.

1.

Modul HC5

Sconstruită=471,25 mp Sdesfășurată = 1413,75mp

3.166.680,20

2.

Modul HC6

Sconstruită=471,30 mp Sdesfășurată = 1413,90mp

2.971.022,64

3.

Modul HC13

Sconstruită=471,30 mp Sdesfășurată = 1413,90mp

2.971.022,64

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Georgescu Daniel