Hotărârea nr. 153/2013

HOTARARE PRIVIND RETRAGEREA DREPTULUI DE FOLOSINŢĂ A S.N.I.F. BUCUREŞTI SUCURSALA CONSTANŢA ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 5503 MP. SITUAT ÎN MUNICIPIUL STR. VÂRFUL CU DOR NR. 4;

HOTĂRÂRE

privind retragerea dreptului de folosință a S.N.I.F. București sucursala Constanța asupra terenului în suprafață de 5503 mp situat în municipiul Constanța str. Vârful cu Dor nr.4

1^o^liul Local al Municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de...........:......:..............2013;

Având în vedere expunerea de motive a domnului viceprimar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 68275/13.05.2013, raportul Comisiei de specialitate nr.2 de organizare și dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, și referatul Direcției Patrimoniu înregistrat sub nr. 68273/13.05.2013 ;

Având în vedere adresa S.C. MULTIMAT COM S.R.L. înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr.144607/29.11.2012 ;

Ținând cont de Legea nr.440/18.07.2001 privind reorganizarea Regiei Autonome a îmbunătățirilor Funciare;

Luând în considerare Decizia nr.333/20.09.1973 a fostului Comitet Executiv al Consiliului Popular al Județului Constanța;

în temeiul prevederilor art.36, alin.(2), lit. "c", art.115 alin.(l), lit.„b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă retragerea dreptului de folosință a S.N.I.F Constanța asupra terenului în suprafață de 5503 mp ce face parte din domeniul privat al municipiului Constanța, situat în municipiul Constanța str. Vârful cu Dor nr.4, conform planului de situație anexat care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre S.N.I.F. București sucursala Constanța, S.C. MULTIMAT COM S.R.L., Direcției Patrimoniu, Direcției Financiare și Direcției Servicii Publice in vederea aducerii la îndeplinire si spre știință Instituției Prefectului Județului Constanța.

Prezenta Hotărâre a fost aprobată de 24

_consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

MARCELA ENACHE


Georgescu Daniel

CONSTANȚA,

NR. 153

_/ 17-06-_2013

.1 ■    a Ois’-i ii dsâ

, ScymtSOO

ai imobilului situat in Hun. CONSTANTA, Str. VÂRFUL CU DOR, Nr. 4

Numele si adresa proprietarului:

1.    Consiliul Local Constanta - pențfu teren

2.    S.C. „MULTIMAT COM" S.R.L. - B-dul Tomis, nr.74B, bl. S6, ap.2, mun. Constanta

- pentru construcții

Acte de proprietate:    .

-Factura fiscala nr.05216473 din 23.08.2006, S.C. „Multiimatic'' S.R.L.

-Factura fiscala nr.01768954 din î7*2.20dU, S.C. „Multiimatic" S.R.L.

-Factura fiscala nr.0176895î"din 2^.S2.200șț S.C. „Mulfpmatic" S.R.L.


Suprafața din acte:

-S atelier tamplarie= 280.07 m.p.

-S hala (magazie)= 288.89 m.p.

-S magazie= 146.91 m.p.

Suprafața din măsurători: -Steren-5503m.p. din care:

-Sc1= 280.07 m.p. (atelier tamplarie) -Sc2 = 288.89 m.p. (hala - magazie) -Sc3 = 146.91 m.p. (magazie)


'PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA SERVICIUL CADASTRU

V*?’AȚ SPRE NESCHIMEAPE

Nr.______________________